แบบทดสอบรวม ม.1 ภาคเรียนที่ 2

36,224 views

Published on

0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
36,224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18,114
Actions
Shares
0
Downloads
1,016
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบทดสอบรวม ม.1 ภาคเรียนที่ 2

 1. 1. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ตอนที่ 1 จงเลือกคําตอบที่ถกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว ู 1. 18 เปน ค.ร.น. ของ 6 และ 9 หมายความวาอยางไร (ค 1.4 ม.1/1) 1. 18 เปนจํานวนที่ 6 และ 9 หารลงตัว 2. 18 เปนจํานวนที่มากที่สุดซึ่ง 6 และ 9 หารลงตัว 3. 18 เปนจํานวนที่นอยที่สุดซึ่ง 6 และ 9 หารลงตัว 4. 18 เปนผลคูณของตัวประกอบของ 6 และ 9 2. ค.ร.น. ของ 16, 28 และ 84 เขียนในรูปผลคูณของเลขยกกําลังไดตรงกับขอใด (ค 1.4 ม.1/1) 1. 22× 3 × 7 2. 24× 3 × 7 3. 22× 32× 7 4. 24× 32× 7 3. ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของ 16, 24 และ 32 ตางกันเทาไร (ค 1.4 ม.1/1) 1. 48 2. 64 3. 86 4. 88 4. จํานวนที่นอยที่สุดที่หาร 31, 61 และ 91 แลวเหลือเศษเทากันคือขอใด (ค 1.4 ม.1/1) 1. 2 2. 3 3. 5 4. 6 5. ชาย 3 คน ออกวิ่งจากจุดเดียวกันเมื่อเวลา 10.30 น. แตละคนวิ่งรอบสนามรูปวงกลม คนที่ 1 วิ่งครบรอบใชเวลา 8 นาที คนที่ 2 วิ่งครบรอบใชเวลา 10 นาที คนที่ 3 วิ่งครบรอบใชเวลาเทาไร เมื่อเขาทั้งสามมาพบกันที่จุดเริ่มตนอีกครั้งเวลา 11.50 น. (ค 1.4 ม.1/1) 1. 12 นาที 2. 15 นาที 3. 16 นาที 4. 24 นาที 6. มีธนบัตรยี่สิบบาท 621 ฉบับ ธนบัตรหาสิบบาท 216 ฉบับ และธนบัตรหนึ่งรอยบาท 108 ฉบับ ตองการแบงธนบัตรชนิด เดียวกันลงในกระเปาใบเดียวกันใหไดจํานวนธนบัตรที่มากที่สุด จะมีธนบัตรหาสิบบาทในกระเปาใบหนึ่งๆ เปนเงินเทาไร (ค 1.4 ม.1/1) 1. 1,325 บาท 2. 1,340 บาท 3. 1,350 บาท 4. 1,390 บาท 7. ถา ห.ร.ม. ของ a, b, c คือ 5 แลวจํานวนที่หารดวย 5 และเหลือเศษ 1, 2, 3 ตามลําดับคือจํานวนในขอใด (ค 1.4 ม.1/1) 1. 5a, 5b, 5c 2. a + 1, a + 2, a + 3 3. a − 1, a − 2, a − 3 4. 5a − 1, 5a − 2, 5a − 3 8. M เปน ห.ร.ม. ของ 4M, M2, 5M3 และจํานวนใด (ค 1.4 ม.1/1) 1. M 2. M + 1 3. 3M − 1 4. 5M + 3 1
 2. 2. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 9. มีสม 3 ขนาด ขนาดใหญ 132 ผล ขนาดกลาง 154 ผล และขนาดเล็ก 176 ผล ตองการแบงเปนกอง กองละเทาๆ กัน โดยให แตละกองมีสมมากที่สุด จะแบงไดกี่กอง (ค 1.4 ม.1/1) 1. 18 กอง 2. 21 กอง 3. 23 กอง 4. 27 กอง10. จํานวน −5, 12, −7 นําคาสัมบูรณมาเรียงลําดับจากนอยไปมากไดเทากับขอใด (ค 1.1 ม.1/1) 1. 12, −5, −7 2. −5, −7, 12 3. −5, 12, −7 4. −7, 12, −511. จํานวนตรงขามของคาสัมบูรณของ −11 + (−32) เทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/1) 1. −43 2. 43 3. −21 4. 2112. [(−4)(− 11)] ++ (−8)(3)] เทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/1) − [( [3 (−9)] −7) 1. 4 2. −6 3. 8 4. −1013. ผลลัพธของ [−{(−40) − (−8)}] − (−17) เทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/1) 1. 25 2. −51 3. −37 4. 4914. [(−24) × 15] ÷ [(−225) + 165] เทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/1) 1. 4 2. 6 3. 8 4. 1615. ถา 295x = (−5 × 200) + (−5 × 90) + (−5 × 5) แลว x มีคาเทาไร (ค 1.2 ม.1/1) 1. 5 2. −5 3. 7 4. −716. ประโยคตอไปนี้ประโยคใดเปนจริง (ค 1.4 ม.1/1) 1. 1 คูณกับจํานวนใดๆ ได 1 2. จํานวนใดๆ คูณกับ 1 ไดจํานวนนั้น 3. จํานวนใดๆ หารดวย 1 ได 1 4. 1 หารดวยจํานวนใดๆ ไดจํานวนนั้น17. ผลลัพธของขอใดมีคาเปนจํานวนเต็มบวก (ค 1.2 ม.1/1) 1. (−11)(5)20) (− − 2. (−1)(−41)(−101) 3. 7 × 6 × 9 4. (−(5)(4)8) 15)(− (−3)18. ถา 16 + (−8) + x = 0 แลว −15 + x มีคาเทาไร (ค 1.2 ม.1/1) 1. 23 2. −23 3. 39 4. −39 0.8219. ผลลัพธของ 1000 × 0.005 เขียนใหอยูในรูป A × 10n เมื่อ 1 ≤ A < 10 เทากับขอใด (ค 1.1 ม.1/2) 1. 4.1 × 10−5 2. 4.1 × 10−6 3. 4.1 × 10−7 4. 4.1 × 10−8 2
 3. 3. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.120. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง (ค 1.1 ม.1/2) 1. (122− 112)2 = 5.29 × 102 7 ⎟2 2. ⎛ 100 ⎞ = 4.9 × 104 ⎜ ⎝ ⎠ 3. ถา a = −3 และ b = −1 แลว a2b3 เทากับ −9 4. 135,000 × 1012 เขียนในรูป A × 10n เมื่อ 1 ≤ A < 10 ไดเปน 1.35 × 101721. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง (ค 1.1 ม.1/2) 1. 0.0789 = 7.89 × 10−2 2. 8,167 = 8.167 × 103 3. 0.00049 = 4.9 × 10−4 4. 32,700 = 3.27 × 10222. ดวงอาทิตยอยูหางจากโลกประมาณ 3 × 108 กิโลเมตร ถาความเร็วของแสงเปน 5 × 106 เมตรตอวินาที เวลาที่แสงใชใน การเคลื่อนที่มายังโลกเปนเทาไร (ค 1.2 ม.1/4) 1. 6 × 102 วินาที 2. 6 × 103 วินาที 3. 6 × 104 วินาที 4. 6 × 105 วินาที −2x × 4x23. a 2x a มีคาตรงกับขอใด (ค 1.2 ม.1/4) a 1. 1 2. ax 3. 2a 4. x24. (−2)5 ( −2)−7 ( −2)4 (4)−1 มีคาตรงกับขอใด (ค 1.2 ม.1/4) 1. 22 2. (−2)1 3. 2−2 4. (−2)0 n 3n−2 มีคาตรงกับขอใด (ค 1.2 ม.1/4)25. 5 × 3n − 9n× 1 3 −3 − 1. 3 2. 3n 3. 3n−1 4. 626. x2m+5n−1 คูณกับจํานวนใดจึงจะไดผลลัพธเปน x7m−2n เมื่อ x ≠ 0, m, n เปนจํานวนเต็มบวก (ค 1.2 ม.1/4) 1. x5m−7n+1 2. x9m+3n−1 3. x5m−7n −1 4. x9m+3n+127. ถา (16 m+n × 4m) ÷ 4 m+n = 4 แลว 6m + 3n มีคาเทาไร (ค 1.2 ม.1/4) 1. 1 2. 2 3. 3 4. 628. การแบงสวนของเสนตรงออกเปนสวนที่เทาๆ กัน โดยใชวิธีแบงครึ่งไปเรื่อยๆ ขอใดแบงไมได (ค 3.1 ม.1/1) 1. แบงออกเปน 8 สวนที่เทาๆ กัน 2. แบงออกเปน 16 สวนที่เทาๆ กัน 3. แบงออกเปน 24 สวนที่เทาๆ กัน 4. แบงออกเปน 32 สวนที่เทาๆ กัน29. ถาเราตองการสรางมุม 22.5° ควรสรางมุมใดกอน (ค 3.1 ม.1/1) 1. 90° 2. 60° 3. 45° 4. 30° 3
 4. 4. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.130. ในการสรางมุม 67.5° จะตองแบงครึ่งมุมใดบาง (ค 3.1 ม.1/1) 1. แบงครึ่งมุม 90° และมุม 45° 2. แบงครึ่งมุม 90° และมุม 30° 3. แบงครึ่งมุม 60° และมุม 45° 4. แบงครึ่งมุม 60° และมุม 30°31. AB มีความยาว x หนวย ถาตองการแบงครึ่ง AB ตองกางวงเวียนรัศมีเทากับขอใดจึงจะเหมาะสม (ค 3.1 ม.1/1) x 1. x 2. 2 3. นอยกวา x2 4. มากกวา x 232. จากรูป การสรางนี้เริ่มตนสรางจะตองหาสิ่งใดตอไปนี้เปนอันดับแรก (ค 3.1 ม.1/1) 1. หาจุด O กอน 2. หา C และ D กอน 3. หา P และ Q กอน 4. หาจุดใดกอนก็ได33. จากขอ 32 เปนการสรางอะไร (ค 3.1 ม.1/1) ∧ 1. การแบง AB ออกเปน 2 สวนที่เทากัน 2. การสราง AOQ ใหมีขนาด 90° 3. การสรางเสนตั้งฉากจากจุด P 4. การสรางเสนตั้งฉากจากจุด Q34. จากรูปเปนการสรางมุม 60 องศา อยากทราบวารูปสามเหลี่ยม OXY เปนรูปสามเหลี่ยมอะไร (ค 3.1 ม.1/1) 1. รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว 2. รูปสามเหลี่ยมดานเทา 3. รูปสามเหลี่ยมมุมปาน 4. รูปสามเหลี่ยมดานไมเทา 4
 5. 5. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 ∧ ∧ ∧35. จากรูป กําหนด OX ตั้งฉากกับ AB และ AOC มีขนาด 35 องศา จงหาวา AOX + XOD มีขนาดกี่องศา (ค 3.1 ม.1/1) 1. 125° 2. 135° 3. 145° 4. 155° ∧36. การสรางมุมใหเทากับ BAC เริ่มตนจากเสนไหนกอน (ค 3.1 ม.1/1) 1. 1 2. 2 3. 3 4. 437. ขอใดถูกตอง (ค 3.1 ม.1/3) ∧ ∧ ∧ 1. 1 = 2 2. 1 + ∧ = ∧ + ∧ 4 2 3 ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ 3. 1 + 2 + 3 + 4 = 180° 4. 1 + 3 = 2 + 438. ⎛ ⎜− 2 1 ⎞ × 5 8 × ⎛ − 4 1 ⎞ × 16 มีคาเทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/2) 3⎟ 3 ⎜ ⎟ 2 43 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 1. 21 2. 22 1 2 3. 24 27 4. 2739. ขอใดไมถูกตอง (ค 1.1 ม.1/1) 6 3 1. 12 > 8 2. 11 > − 10 7 5 3. − 7 < − 2 3 5 4. 11 < 33 4 8 5
 6. 6. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.140. ผลบวกของ 2 3 และ 3 1 นอยกวา 6 อยูเทาไร (ค 1.2 ม.1/2) 5 3 1. 3 5 1 2. 15 3. 2 5 3 4. 1541. ⎛ 5⎞ ⎡⎛ ⎜ − ⎟ − ⎢⎜ − 2 1 ⎞ − 4 ⎤ มีคาเทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/2) 3 ⎝ 6⎠ ⎢⎝⎣ 3⎟ ⎥ ⎠ ⎥ ⎦ 5 1. 12 7 2. 2 12 1 3. 2 4 4. 4 3 542. ⎛ 1 + 1 1 ⎞ ÷ ⎛ − 3 + 1 ⎞ มีคาเทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/2) ⎜ ⎜3 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ 15 ⎟ ⎝ 5 ⎠ ⎠ 1. − 1 2. −3 2 5 3. 154 7 4. 15 4 1 −1 143. คาของ 2 1 3 ตรงกับขอใด (ค 1.2 ม.1/2) 4 3+2 1. 5 65 2. 4 1 2 3. 2 83 4. 2 1 244. ถา (4.9 − 2.2) × (−1.5) = A แลวคาของ A + (−4.25) เทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/2) 9 1. −3.8 2. −4.7 3. 3.8 4. 4.745. −0.5 − (−3.4) − 1.5 + 2.1 มีคาเทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/2) 1. 2.7 2. 3.2 3. 3.5 4. 3.946. −10.21 + (−14.39) + 22.15 + (−11.43) มีคาเทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/2) 1. 22.15 2. 19.74 3. −16.02 4. −13.8847. นายแดงเลี้ยงสัตว 3 ชนิด มีเปด 1 ของสัตวทั้งหมด และมีไก 2 ของที่เหลือ นอกนั้นเปนหมู 14 ตัว อยากทราบวานายแดง 3 3 เลี้ยงสัตวไวทั้งหมดกี่ตัว (ค 1.2 ม.1/2) 1. 41 ตัว 2. 63 ตัว 3. 93 ตัว 4. 103 ตัว48. หองรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหองหนึ่งกวาง 5.5 เมตร ยาว 12.75 เมตร ความยาวรอบหองเทากับกี่เมตร (ค 1.2 ม.1/2) 1. 18.25 เมตร 2. 25.50 เมตร 3. 36.50 เมตร 4. 40.25 เมตร 6
 7. 7. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.149. กระบอกไมไผอันหนึ่งวัดเสนผานศูนยกลางภายนอกได 10.58 เซนติเมตร และวัดเสนผานศูนยกลางภายในได 8.76 เซนติเมตร กระบอกไมไผนี้หนาเทาไร (ค 1.2 ม.1/2) 1. 0.91 เซนติเมตร 2. 1.82 เซนติเมตร 3. 2.82 เซนติเมตร 4. 3.12 เซนติเมตร 1 ของถัง ตอมาใชน้ํามันไป 10 ลิตร เหลือน้ํามันครึ่งถังพอดี ถังใบนี้จุน้ํามัน50. ถังใบหนึ่งมีน้ํามันไมเต็มถัง โดยมีน้ํามันพรองไป 6 กี่ลิตร (ค 1.2 ม.1/2) 1. 45 ลิตร 2. 40 ลิตร 3. 35 ลิตร 4. 30 ลิตร51. จํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุดของ 53,460 คือจํานวนใดตอไปนี้ (ค 1.3 ม.1/1) 1. 53,500 2. 53,400 3. 53,450 4. 53,00052. คาประมาณเปนทศนิยม 2 ตําแหนงของ 257.3157 คือจํานวนใดตอไปนี้ (ค 1.3 ม.1/1) 1. 257.30 2. 257.32 3. 257.35 4. 257.3653. จํานวนเต็มลานที่ใกลเคียงที่สุดของ 953,721,668 คือจํานวนใดตอไปนี้ (ค 1.3 ม.1/1) 1. 953,700,000 2. 953,000,000 3. 954,000,000 4. 950,000,00054. 59.75 × 6.2 มีคาประมาณดังขอใดตอไปนี้ (ค 1.3 ม.1/1) 1. 59 × 6 2. 60 × 7 3. 60 × 6 4. 59 × 755. แอรเครื่องหนึ่งพอคาติดราคาไว 34,950 บาท พอคาประกาศลดราคา 18.5% ผูซื้อแอรเครื่องนี้ตองจายเงินประมาณกี่บาท (ค 1.3 ม.1/1) 1. 28,000 บาท 2. 27,000 บาท 3. 26,000 บาท 4. 25,000 บาท56. จากเสนจํานวน ขอใดประมาณไดถูกตอง (ค 1.3 ม.1/1) 1. P มีคาประมาณ 8 2. Q มีคาประมาณ 9 3. คาประมาณของ Q มากกวา P ประมาณ 0.5 4. คาประมาณของ P และ Q ตางกัน 157. ทุกขอประมาณคาไดเทากับ 77 ยกเวนขอใด (ค 1.3 ม.1/1) 1. 77.15 2. 77.49 3. 76.84 4. 76.3758. ขอใดประมาณคาเศษสวนไมถูกตอง (ค 1.3 ม.1/1) 1. 2 ประมาณเปน 1 3 2. 18 ประมาณเปน 1 40 2 3 3. 146 ประมาณเปน 0 11 ประมาณเปน 1 4. 13 2 7
 8. 8. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.159. วิชัยสอบวิชาคณิตศาสตรได 82.5% จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน วิชัยสอบวิชาคณิตศาสตรไดประมาณกี่คะแนน (ค 1.3 ม.1/1) 1. 28 คะแนน 2. 32 คะแนน 3. 35 คะแนน 4. 40 คะแนน60. รถโดยสารปรับอากาศรับนักเรียนไปทัศนศึกษาไดคันละ 42 คน ถาขบวนรถทัศนศึกษามี 18 คัน จะมีนักเรียนไปทัศนศึกษา ประมาณกี่คน (ค 1.3 ม.1/1) 1. 680 คน 2. 710 คน 3. 800 คน 4. 840 คน61. คูอันดับในขอใดที่แทนจุดซึ่งอยูบนกราฟของสมการ x = 2y − 1 (ค 4.2 ม.1/4) 1. (−2, 1) 2. (−5, −2) 3. (0, 1) 4. (3, −2)62. เสนตรงที่ลากผานจุดในขอใดไมตัดแกน X (ค 4.2 ม.1/4) 1. (4, 2), (4, 3) 2. (2, 1), (2, 3) 3. (3, 2), (3, 1) 4. (1, 3), (3, 3)63. ถา PQRS เปนรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และมี P(1, 2), Q(6, 2) และ R(9, 4) แลว S นาจะเปนจุดใด (ค 4.2 ม.1/4) 1. (−2, 2) 2. (4, 4) 3. (5, 2) 4. (3, 4)64. ขอความใดไมถูกตอง (ค 4.2 ม.1/4) 1. พิกัด (5, −2) อยูในจตุภาคที่ 4 2. คูอันดับ (−8, −5) อยูในจตุภาคที่ 3 3. จุด (0, −7) อยูบนแกน X 4. พิกัด (−9, 4) อยูในจตุภาคที่ 265. จากกราฟคูอันดับของ A, B, C คือขอใด (ค 4.2 ม.1/4) 1. A(1, 3), B(2, 1), C(4, 3) 2. A(1, 2), B(2, 4), C(3, 1) 3. A(2, 1), B(2, 4), C(1, 3) 4. A(2, 1), B(4, 2), C(1, 3)66. กําหนดจุด A(0, 10), B(0, 5), C(15, 5) และ D(15, 25) พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ตรงกับขอใด (ค 4.2 ม.1/4) 1. 180.5 ตารางหนวย 2. 187.5 ตารางหนวย 3. 192.5 ตารางหนวย 4. 195.5 ตารางหนวย 8
 9. 9. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1ใชกราฟตอไปนี้ตอบคําถามขอ 67-70ในการทดลองทางกสิกรรมครั้งหนึ่ง พบวาความสัมพันธระหวางผลผลิตที่ไดเปนถังตอไร กับปริมาณปุยที่ใชเปนกิโลกรัมตอไรเขียนแสดงดวยกราฟไดดังนี้ ปริมาณพืชผลที่ผลิตได (ถัง/ไร) ปริมาณปุยที่ใช (กิโลกรัม/ไร) 67. ถาไมใสปุยจะไดผลผลิตเทาไร (ค 4.2 ม.1/5) 1. 20 ถังตอไร 2. 30 ถังตอไร 3. 40 ถังตอไร 4. 50 ถังตอไร 68. ถาใสปย 8 กิโลกรัม จะไดผลผลิตเทาไร (ค 4.2 ม.1/5) ุ 1. 180 ถังตอไร 2. 170 ถังตอไร 3. 160 ถังตอไร 4. 150 ถังตอไร 69. ถาตองการใหไดผลผลิตมากที่สุดควรจะใสปุยเทาไร (ค 4.2 ม.1/5) 1. 12 กิโลกรัมตอไร 2. 18 กิโลกรัมตอไร 3. 20 กิโลกรัมตอไร 4. 24 กิโลกรัมตอไร 70. จากกราฟ ถาใสปุยเกิน 18 กิโลกรัมตอไร จะเกิดผลในขอใด (ค 4.2 ม.1/5) 1. ผลผลิตจะมากขึ้นเรื่อยๆ 2. ผลผลิตจะลดต่ําลงเรื่อยๆ 3. ผลผลิตจะเทาเดิม 4. ไมแนนอน 71. คา x จากสมการ 3(x − 2) − 2(2x + 1) = 1 − 4x คือขอใด (ค 4.2 ม.1/1) 1. 2 3 2. 1 13 3. 2 3 1 4. 3 72. ถา 0.6 (2x − 0.5) + 0.5x = x + 0.4 แลว x + 3 คือขอใด (ค 4.2 ม.1/1) 1. 1 2. 2 3. 4 4. 9 9
 10. 10. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.173. คําตอบของสมการ 4x + 1 = 0 มีคาเทากับคําตอบของสมการในขอใด (ค 4.2 ม.1/1) 2 1. 21 (x + 1) = 17 2. −5x + 1 = −4x − ⎛ − 1 ⎞ ⎜ ⎟ 8 ⎝ 4⎠ 3. 2 ⎛ x − 1 ⎞ + 3 = x + (−7) 3 ⎜ 2⎟ 3 4. ⎛ 3x3− 2 ⎞ = 2 − 2 ⎜ ⎟ 3 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠74. สมการคูใดมีคําตอบของสมการเทากัน (ค 4.2 ม.1/1) 1. y + 5 = 2y + 12 กับ 6y − 11 = 3y + 9 2. 3 + (−x) = 6 กับ 4(2x − 1) = 5 3. − 1 (y − 1 y) = −y + 36 กับ 9y + 1 = − 1 6 3 2 6 4. 2 x − 10 = 0 กับ 2x − 18 = x + 7 575. ถา 7x5 2 = 4x2− 1 แลว 4x − 3 มีคาตรงกับขอใด (ค 4.2 ม.1/1) + 1. 12 2. 3 2 3. 2 4. 376. จํานวน 2 จํานวนมีคาตางกัน 8 ผลคูณของจํานวนทั้งสองเทากับ 172 สมการในขอใดสอดคลองกับขอความนี้ (ให x แทน จํานวนจํานวนหนึ่ง (ค 4.2 ม.1/3) 1. x + (x + 8) = 172 2. (x × x) + 8 = 172 3. 2x(x + 8) = 172 4. x(x + 8) = 17277. เรือ 2 ลําออกจากทาเดียวกันและแลนไปที่เดียวกัน โดยเรือธรรมดาออกจากทาเวลา 10.00 น. ดวยความเร็ว 20 กิโลเมตรตอ ชั่วโมง สวนเรือดวนออกจากทาเวลา 10.45 น. ดวยความเร็ว 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง ถาเรือทั้งสองถึงจุดหมายพรอมกัน ระยะทางจากทาเรือถึงจุดหมายเปนกี่กิโลเมตร (ค 4.2 ม.1/3) 1. 30 กิโลเมตร 2. 35 กิโลเมตร 3. 44 กิโลเมตร 4. 45 กิโลเมตร78. ผลบวกขนาดของมุม 2 มุมของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเทากับ 48 องศา และผลตางขนาดของมุมทั้งสองนี้เทากับ 22 องศา มุมที่ ใหญกวามีขนาดเทาไร (ค 4.2 ม.1/3) 1. 30 องศา 2. 32 องศา 3. 34 องศา 4. 35 องศา79. รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปหนึ่งมีความยาวของเสนรอบรูปเทากับ 33 เซนติเมตร ถาความกวางยาวกวาครึ่งหนึ่งของความยาวอยู 3 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปนี้จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร (ค 4.2 ม.1/3) 1. 67 ตารางเซนติเมตร 2. 67.5 ตารางเซนติเมตร 3. 76 ตารางเซนติเมตร 4. 76.5 ตารางเซนติเมตร80. ปจจุบัน ก มีอายุเปนหกเทาของ ข แตในเวลาอีก 15 ปขางหนา ก มีอายุเปนสามเทาของอายุ ข อยากทราบวา ข อายุเทาไรใน ปจจุบน (ค 4.2 ม.1/3) ั 1. 10 ป 2. 12 ป 3. 13 ป 4. 15 ป 10
 11. 11. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.181. รูปตอไปนี้เปนรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิตชนิดใด (ค 3.1 ม.1/4) ิ 1. ปริซึมฐานสามเหลี่ยม 2. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3. ปริซึมฐานสี่เหลี่ยม 4. กรวย82. ขอใดไมใชรูปเรขาคณิตสามมิติ (ค 3.1 ม.1/4) 1. 2. 3. 4.83. ขอใดไมใชรูปคลี่ของลูกบาศก (ค 3.1 ม.1/4) 1. 2. 3. 4. 11
 12. 12. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 84. ขอใดเปนรูปคลี่ของปริซึมฐานสามเหลี่ยม (ค 3.1 ม.1/4) 1. 2. 3. 4. 85. รูปคลี่ของพีระมิดฐานหาเหลี่ยมจะประกอบดวยรูปเรขาคณิตสองมิติอะไรบาง (ค 3.1 ม.1/4) 1. รูปหาเหลี่ยม 2 รูป และรูปสามเหลี่ยม 5 รูป 2. รูปหาเหลี่ยม 1 รูป และรูปสามเหลี่ยม 3 รูป 3. รูปหาเหลี่ยม 1 รูป และรูปสามเหลี่ยม 5 รูป 4. รูปสามเหลี่ยม 5 รูปใชรูปตอไปนี้ตอบคําถามขอ 86-87 86. ถามองดานขางตามลูกศร 1 จะไดรูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด (ค 3.1 ม.1/5) 1. 2. 3. 4. 12
 13. 13. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.187. ถามองดานขางตามลูกศร 2 จะไดรูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด (ค 3.1 ม.1/5) 1. 2. 3. 4.88. รูปเรขาคณิตรูปใดเกิดจากการมองดานบน ดานขาง ดานหนา ดังนี้ (ค 3.1 ม.1/5) ดานบน ดานขาง ดานหนา 1. 2. 3. 4. 13
 14. 14. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 89. รูปคลี่ของรูปทรงในขอใดไมถูกตอง (ค 3.1 ม.1/4) 1. 2. รูปคลี่ของกรวย รูปคลี่ของปริซึม 3. 4. รูปคลี่ของลูกบาศก รูปคลี่ของทรงกระบอก 90. รูปเรขาคณิตสามมิติในขอใดที่มภาพจากการมองดานบนดังรูป (ค 3.1 ม.1/5) ี 1. 2. 3. 4.ตอนที่ 2 จงเลือกคําตอบที่ถกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว ู 91. นักวิ่งมาราธอน 4 คน วิ่งรอบสนามใชเวลา 105 วินาที, 110 วินาที, 140 วินาที และ 180 วินาที ตามลําดับ ถาเริ่มวิ่งพรอมกัน อยากทราบวาอีกนานเทาไร นักวิ่งทั้งสี่คนจะถึงจุดเริ่มตนครั้งแรกพรอมกัน (ค 1.4 ม.1/1) 1. 66 วินาที 2. 420 วินาที 3. 13,860 วินาที 4. 27,720 วินาที 14
 15. 15. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 92. บทนิยาม กําหนดให a และ b เปนจํานวนเต็มซึ่งอยางนอยหนึ่งตัวตองไมเทากับศูนย d จะเปนตัวหารรวมมาก ก็ตอเมื่อ d เปน จํานวนเต็มบวก ซึ่ง 1) d หาร a ลงตัว และ d หาร b ลงตัว และ 2) ถา c เปนจํานวนเต็มบวก ซึ่ง c หาร a ลงตัว และ c หาร b ลงตัว แลว c หาร d ลงตัว ขอใดเปนผลบวกของตัวหารรวมมากของ −36 กับ 48 และ −26 กับ −118 (ค 1.4 ม.1/1) 1. −14 2. −10 3. 10 4. 14 93. บทนิยาม กําหนดให a และ b เปนจํานวนเต็มซึ่งตางก็ไมเทากับศูนย t จะเปนตัวคูณรวมนอยของ a และ b ก็ตอเมื่อ t เปน จํานวนเต็มบวก ซึ่ง 1) a หาร t ลงตัว และ b หาร t ลงตัว และ 2) ถา c เปนจํานวนเต็มบวก ซึ่ง a หาร c ลงตัว และ b หาร c ลงตัว แลว t หาร c ลงตัว ขอใดถูกตอง (ค 1.4 ม.1/1) 1. ตัวคูณรวมนอยของ 7 และ 5 เทากับ 1 2. ตัวคูณรวมนอยของ 5 และ 0 เทากับ 5 3. ตัวคูณรวมนอยของ 12 และ −15 เทากับ 60 4. ตัวคูณรวมนอยของ −8 และ −12 เทากับ −24ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 94-95 อุณหภูมิของสารเปนดังนี้ ไฮโดรเจน −253°C ไนโตรเจน −196°C คลอรีน −35°C ออกซิเจน −183°C 94. สารที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดกับสารที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด มีอุณหภูมิตางกันกี่องศาเซลเซียส (ค 1.2 ม.1/1) 1. 218°C 2. −218°C 3. 288°C 4. −288°C 95. อุณหภูมของไนโตรเจนกับออกซิเจนตางกันกี่องศาเซลเซียส (ค 1.2 ม.1/1) ิ 1. −13°C 2. 13°C 3. −57°C 4. 57°C 96. กําหนดให x = (2ab + c) ÷ 3d ถา a = −2, b = −3, c = 6 และ d = −1 แลว x เทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/1) 1. 6 2. −6 3. 8 4. −8 97. คาของ 270000000 + 180000000 − 200000000 เทากับขอใด (ค 1.1 ม.1/2, ค 1.2 ม.1/4) 1300000 − 800000 1. 350 2. 470 3. 500 4. 580 2n +1 n 2n 98. 6 n ×n9 × 42n มีคาเทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/4) 18 ×2 × 12 1. 2 2. 4 3. 6 4. 9 15
 16. 16. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 ⎡ 5 2⎤ n −8 99. คาของ ⎢16 × 8 ⎥ ที่เปนผลสําเร็จจะมีเลขโดดในหลักหนวยเปนจํานวนใด เมื่อ n − 8 เปนจํานวนเต็มบวก (ค 1.2 ม.1/4) ⎢ 11 ⎥ ⎢ 4 ⎣ ⎥ ⎦ 1. 0 2. 2 3. 4 4. 6 1 ⎞m ⎛ 1 ⎞ n ⎜a + ⎟ ⎜a − ⎟ ⎛100. รูปอยางงายของ ⎝ b ⎠m ⎝ b ⎠n ตรงกับขอใด (ค 1.2 ม.1/4) 1⎞ ⎛ 1⎞ ⎜b + ⎟ ⎜b − ⎟ ⎛ ⎝ a⎠ ⎝ a⎠ m+n m 1. ⎛ a ⎞ ⎜ ⎟ b⎠ 2. ⎛ a ⎞ ⎜ ⎟ b⎠ ⎝ ⎝ m−n 3. ⎛ a ⎞ ⎜ ⎟ 4. 1 ⎝b⎠101. เรเดียมซึ่งเปนธาตุกัมมันตรังสีมีจํานวนนิวเคลียส 64 × 1021 นิวเคลียส และมีชวงเวลาครึ่งชีวิต 1,600 ป จํานวนนิวเคลียสของ เรเดียมที่เหลืออยูภายหลังเวลาผานไป 8,000 ป เทากับขอใด (ค 1.2 ม.1/4) t ÷t กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีคือ N = N0× ⎛ 1 ⎞ 122⎠ ⎜ ⎟ ⎝ เมื่อ N0 เปนจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยูเมื่อเวลาเริ่มตน N เปนจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่เหลืออยูเมื่อเวลาผานไป t t 1 เปนเวลาครึ่งชีวิต 2 1. 2 × 1015 นิวเคลียส 2. 2 × 1021 นิวเคลียส 3. 4 × 1015 นิวเคลียส 4. 4 × 1021 นิวเคลียส ↔102. จากการสรางสวนของเสนตรงจากจุด M ใหตั้งฉากกับ AB ขอใดไมถูกตอง (ค 3.1 ม.1/1) 1. AX = BY 2. MX = MY 3. XN = YN 4. XM = YM 16
 17. 17. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 ∧103. จากรูปการสรางมุม ขนาดของ COE เทากับกี่องศา (ค 3.1 ม.1/1) 1. 150° 2. 155° 3. 165° 4. 175°104. ⎛ − 5 1 ⎞ × 2 1 ÷ ⎛ − 4 1 ⎞ มีคาเปนกี่เทาของ ⎛ 14 + 1 1 ⎞ × 57 (ค 1.2 ม.1/2) ⎜ 3⎟ 4 ⎜ 2 ⎟ ⎜ 3 7⎟ 28 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 1. 1 เทา 2. 2 เทา 3. 3 เทา 4. 4 เทา 2105. ถา a = 2 , b = 6 แลว ab + ab มีคาเทาไร (ค 1.2 ม.1/2) 3 5 1. 4945 2. 1 45 4 3. 147 135 4. ถูกตองทุกขอ106. แดงมีอาชีพเลี้ยงสัตวขาย วันหนึ่งเขาขายสัตวตางๆ ไดดังนี้ ขายหมู 13 ตัว ตัวละ 1,350.50 บาท ขายไก 45 ตัว ตัวละ 24.50 บาท ขายเปด 79 ตัว ตัวละ 53.75 บาท ขายหาน 28 ตัว ตัวละ 216.50 บาท และนําเงินที่ไดไปซื้อลูกวัวตัวละ 1,450 บาท เขาจะซื้อลูกวัวไดกี่ตัว (ค 1.2 ม.1/2) 1. 19 ตัว 2. 20 ตัว 3. 21 ตัว 4. 22 ตัว107. การปดเศษบอกคาประมาณในขอใดไมถูกตอง (ค 1.3 ม.1/1) 1. จํานวนเต็มสิบที่ใกลเคียงที่สุดของ 1,885 คือ 1,890 2. จํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุดของ 38,529 คือ 38,500 3. ทศนิยมหนึ่งตําแหนงที่ใกลเคียงที่สุดของ 31.54 คือ 31.6 4. ทศนิยมสองตําแหนงที่ใกลเคียงที่สุดของ 6.407 คือ 6.41108. ถาน้ําผึ้งบอกวาเธอหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ขอใดตอไปนี้ถูกตอง (ค 1.3 ม.1/1) 1. น้ําผึ้งหนักมากกวา 15 กิโลกรัม แตไมถึง 20 กิโลกรัม 2. น้ําผึ้งหนักมากกวา 15 กิโลกรัม แตไมถึง 25 กิโลกรัม 3. น้ําผึ้งหนักไมนอยกวา 15 กิโลกรัม แตไมถึง 20 กิโลกรัม 4. น้ําผึ้งหนักไมนอยกวา 15 กิโลกรัม แตไมถึง 25 กิโลกรัม 17
 18. 18. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 109-110 ตารางแสดงการเกิดและตายของประชากรโลก ระยะเวลา เกิด ตาย เพิ่ม ปละ (ลานคน) 138 48 90 วันละ (คน) 376,600 131,000 245,600 ชั่วโมงละ (คน) 15,700 2,200 13,500 นาทีละ (คน) 262 36 226 วินาทีละ (คน) 4.4 0.6 3.8 ที่มา : วารสารประชากรและการพัฒนา ปที่ 19 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2542109. ป พ.ศ. 2542 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 60 ลานคน ประชากรโลกประมาณ 6 พันลานคน ในป พ.ศ. 2545 ประเทศไทย จะมีประชากรประมาณกี่ลานคน (ค 1.3 ม.1/1) 1. 62 ลานคน 2. 63 ลานคน 3. 64 ลานคน 4. 65 ลานคน110. สมมุติวาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2543 มีประชากรโลกประมาณ 6,100 ลานคน ในวันที่ 30 กันยายน 2543 จะมีประชากรโลก ประมาณกี่ลานคน (ค 1.3 ม.1/1) 1. 37 ลานคน 2. 40 ลานคน 3. 6,137 ลานคน 4. 6,140 ลานคน111. กําหนดจุด A(−3, 2), B(4, 2), C(5, 5) และ D(−4, −4) ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง (ค 4.2 ม.1/4) 1. จุด A อยูในจตุภาคที่ 2 2. ถาลากเสนจากจุด A ไป B จะไดสวนของเสนตรงขนานกับแกน X 3. ถาลากเสนจากจุด C ไป D จะไดสวนของเสนตรงขนานกับแกน Y 4. ถาลากเสนจากจุด C ไป D จะผานจุดกําเนิด112. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ที่มีพิกัดเปน A(−3, 3), B(4, 3), C(3, −2) และ D(−2, −2) เทากับขอใด (ค 4.2 ม.1/4) 1. 48 ตารางหนวย 2. 40 ตารางหนวย 3. 37 ตารางหนวย 4. 30 ตารางหนวย 18
 19. 19. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1113. จากกราฟที่กําหนดให จงพิจารณาวามีขอความที่กลาวถูกตองกี่ขอ (ค 4.2 ม.1/5) (1) เสนตรง R ตัดแกน X และแกน Y ที่จุด (0, 0) (2) เสนตรง S ตัดแกน Y ที่จุด (0, −1) (3) เสนตรง T ตัดแกน X ที่จุด (−1, 0) (4) เสนตรง U ตัดแกน X ที่จุด (0, −1) (5) เสนตรง V ตัดแกน Y ที่จุด (0, 3) (6) เสนตรง R ตัดเสนตรง V และ S ที่จุด (−2, −1) (7) เสนตรง V ตัดเสนตรง T และ U ที่จุด (1, −1) (8) เสนตรง T ตัดเสนตรง S ที่จุด (3, −1) (9) เสนตรง U ตัดเสนตรง S ที่จุด (−1, 1) 1. มีขอถูก 4 ขอ 2. มีขอถูก 5 ขอ 3. มีขอถูก 6 ขอ  4. มีขอถูก 7 ขอ114. ขนนกตกอยูที่พื้น เมื่อถูกลมพัด ขนนกปลิวตามลมมีลักษณะดังรูปกราฟตอไปนี้ ความสูง (เมตร) เวลา (นาที) ขอใดตอไปนีไมถูกตอง (ค 4.2 ม.1/5) ้ 1. ขนนกปลิวขึ้นไปไดสูงสุด 4 เมตร 2. ในเวลา 2 นาที ขนนกอยูสูงจากพื้น 3 เมตร 3. ขนนกปลิวตกสูพื้นในเวลา 3 นาที 4. ขนนกปลิวขึ้นไปไดสูงสุดในเวลา 0.5 นาที 19
 20. 20. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1115. จากกราฟแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อ t แทนเวลาเปนวินาที และ s แทนระยะทางเปนเมตร วัตถุขึ้นไปไดสูง 26 เมตร เมื่อเวลาผานไปไดเทาไร (ค 4.2 ม.1/5) 1. 2 วินาที และ 6 วินาที 2. 3 วินาที และ 7 วินาที 3. 4 วินาที และ 8 วินาที 4. 4 วินาที และ 9 วินาที116. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง (ค 4.2 ม.1/1) 1. ถา 5x = 25 แลว x + 1 = 6 2. ถา 1 (4 − x) = 6 − x แลว x = 2 2 3. ถา 2 (2x + 4) = 4x แลว x = 1 3 4. ถา 5 2x − 3 = 5 แลว x = 14117. รานขายวิทยุซื้อวิทยุมาราคาเครื่องละ 3,360 บาท ขายไป 2 ของจํานวนวิทยุที่ซื้อมา ราคาเครื่องละ 4,620 บาท และขายอีก 3 2 เครื่องราคาเครื่องละ 4,500 บาท ตอมาขายที่เหลือไปเครื่องละ 3,840 บาท ปรากฏวาไดกําไรทั้งสิ้น 13,320 บาท รานขายวิทยุ ซื้อวิทยุมาจํานวนกี่เครื่อง (ค 4.2 ม.1/3) 1. 12 เครื่อง 2. 14 เครื่อง 3. 15 เครื่อง 4. 17 เครื่อง118. จอยขี่จักรยานดวยความเร็ว 13 กิโลเมตรตอชั่วโมง จากจุด A ไปจุด B เมื่อเธอขี่เลยครึ่งหนึ่งของระยะทางไปได 5 กิโลเมตร ก็พบวาปอซึ่งขี่จักรยานจากจุด B ไปยังจุด A ดวยความเร็ว 17 กิโลเมตรตอชั่วโมง และปอออกเดินทางหลังจอย 1 ชั่วโมง จงหาวาจุด A และจุด B อยูหางกันเทาไร (ค 4.2 ม.1/3)  1. 35.5 กิโลเมตร 2. 37.5 กิโลเมตร 3. 42.5 กิโลเมตร 4. 47.5 กิโลเมตร 20
 21. 21. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1119. จากรูปที่กําหนดใหตอไปนี้ มีกี่รูปที่ไมใชรูปคลี่ของพีระมิด (ค 3.1 ม.1/4) รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4 รูปที่ 5 รูปที่ 6 รูปที่ 7 รูปที่ 8 1. 2 รูป 2. 3 รูป 3. 4 รูป 4. 5 รูป 21
 22. 22. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1120. ขอใดเปนภาพที่ไดจากการมองดานบน ดานหนา และดานขาง ของรูปเรขาคณิตสามมิติตอไปนี้ (ค 3.1 ม.1/5) 1. ภาพดานบน ภาพดานหนา ภาพดานขาง 2. ภาพดานบน ภาพดานหนา ภาพดานขาง 3. ภาพดานบน ภาพดานหนา ภาพดานขาง 4. ภาพดานบน ภาพดานหนา ภาพดานขาง 22
 23. 23. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 เฉลยตอนที่ 1 1. 3 2. 2 3. 4 4. 1 5. 3 6. 3 7. 2 8. 1 9. 2 10. 211. 1 12. 1 13. 4 14. 2 15. 216. 2 17. 4 18. 2 19. 2 20. 221. 4 22. 3 23. 1 24. 4 25. 426. 1 27. 3 28. 3 29. 1 30. 131. 4 32. 2 33. 3 34. 2 35. 336. 3 37. 4 38. 1 39. 3 40. 241. 3 42. 1 43. 4 44. 2 45. 346. 4 47. 2 48. 3 49. 1 50. 451. 1 52. 2 53. 3 54. 3 55. 156. 4 57. 4 58. 4 59. 2 60. 361. 2 62. 4 63. 2 64. 3 65. 466. 2 67. 3 68. 1 69. 2 70. 271. 4 72. 3 73. 2 74. 4 75. 476. 4 77. 4 78. 4 79. 2 80. 181. 2 82. 2 83. 4 84. 2 85. 386. 1 87. 4 88. 3 89. 3 90. 3ตอนที่ 2 91. 3 92. 4 93. 3 94. 1 95. 2 96. 2 97. 3 98. 3 99. 4 100. 1101. 2 102. 1 103. 3 104. 4 105. 4106. 1 107. 3 108. 4 109. 2 110. 3111. 3 112. 4 113. 2 114. 4 115. 2116. 2 117. 1 118. 1 119. 3 120. 2 23
 24. 24. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 เฉลยละเอียดเฉพาะขอยากตอนที่ 1 3. ตอบขอ 4 วิธีทํา 2)16 24 32 2) 8 12 16 2) 4 6 8 2) 2 3 4 1 3 2 ค.ร.น. ของ 16, 24, 32 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 = 96 ห.ร.ม. ของ 16, 24, 32 = 2 × 2 × 2 = 8 ∴ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ตางกัน = 96 − 8 = 88 4. ตอบขอ 1 วิธีทํา 31, 61 และ 91 จํานวนทั้งสามหารดวย 2, 3, 5, 6 แลวจะเหลือเศษ 1 ทุกจํานวน 2 จึงเปนจํานวนที่นอยที่สุด 5. ตอบขอ 3 วิธีทํา ชาย 3 คน ออกวิ่งจากจุดเดียวกันเมื่อเวลา 10.30 น. ทั้ง 3 คนมาพบกันที่จุดเริ่มตนอีกครั้งเวลา 11.50 น. ∴ ใชเวลานาน 11.50 น. − 10.30 น. = 80 นาที แสดงวา ค.ร.น. ของเวลาของชายทั้ง 3 คน = 80 ให คนที่ 3 วิ่งรอบสนาม 1 รอบใชเวลา = x นาที หา ค.ร.น. ของเวลาที่ชายทั้ง 3 คนใชวิ่งใน 1 รอบคือ 8, 10, x ถาแทน x = 16 2) 8 10 16 2) 4 5 8 2) 2 5 4 1 5 2 ∴ ค.ร.น. ของ 8, 10, 16 = 2 × 2 × 2 × 2 × 5 = 80 แสดงวาชายคนที่ 3 วิ่งรอบสนาม 1 รอบใชเวลา = 16 นาที 24
 25. 25. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1 6. ตอบขอ 3 วิธีทํา หา ห.ร.ม. ของจํานวนธนบัตรแตละชนิด 3) 621 216 108 3) 207 72 36 3) 69 24 12 23 8 4 ∴ แบงธนบัตรแตละชนิดลงในกระเปาไดมากที่สุด = 3 × 3 × 3 = 27 ฉบับ มีธนบัตรหาสิบบาทคิดเปนเงิน 27 × 50 = 1,350 บาท 7. ตอบขอ 2 วิธีทํา ขอ 2 แทน a = 5; a +1 =6 a +2 =7 a +3 =8 เมื่อนํา 5 ไปหาร 6, 7, 8 จะเหลือเศษ 1, 2, 3 ตามลําดับ 9. ตอบขอ 2 วิธีทํา หา ห.ร.ม. ของ 132, 154, 176 ได 22 จํานวนสมที่มากที่สุดในแตละกอง = 22 ผล แสดงวา สมขนาดใหญแบงได 132 ÷ 22 = 6 กอง สมขนาดกลางแบงได 154 ÷ 22 = 7 กอง สมขนาดเล็กแบงได 176 ÷ 22 = 8 กอง แบงสมไดทั้งหมด 6 + 7 + 8 = 21 กอง25. ตอบขอ 4 วิธีทํา 5×3n −9×3n −2 = (5 × 3n ) − (32 × 3n × 3−2 ) 3n − 3n −1 (3n × 1) − (3n × 3−1) n = 3 (5 − 1) 3 n (1 − 3−1) = 4 1− 1 3 = 4× 3 2 = 627. ตอบขอ 3 วิธีทํา (16m+n× 4m) ÷ 4 m+n = 4 (42m+2n× 4m) ÷ 4 m+n = 4 42m+2n+m−m−n = 4 42m+n = 4 ดังนั้น 2m+n = 1 นํา 3 คูณทั้งสองขางจะได 6m+3n = 3 25
 26. 26. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.138. ตอบขอ 1 วิธีทํา ⎛ ⎜− 2 1 ⎞ × 5 8 × ⎛ − 4 1 ⎞ × 16 3⎟ 3 ⎜ ⎟ 2 43 = ⎛ − 7 ⎞ × 43 × ⎛ − 9 ⎞ × 16 ⎜ ⎝ 3 ⎠ 8 ⎝ 2 ⎠ 43 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ = (−7) × 43 × (−9) × 16 = 21 3 × 8 × 2 × 4341. ตอบขอ 3 5 ⎞ ⎡⎛ 1 ⎞ 3 ⎤ = − 5 − ⎡− 7 − 3 ⎤ วิธีทํา 6 ⎠ − ⎢⎝ − 2 3 ⎟ − 4 ⎥ ⎛ ⎜− ⎝ ⎟ ⎜ ⎣ ⎠ ⎦ 6 ⎣ 3 4⎦ ⎢ ⎥ = −5+7+3 6 3 4 หา ค.ร.น. ของ 6, 3 และ 4 ไดเทากับ 12 = − 5× 2 + 7 × 4 + 3× 3 6× 2 3× 4 4 × 3 = − 10 + 28 + 9 12 12 12 = 27 12 = 3 2 12 = 21442. ตอบขอ 1 วิธีทํา ⎛ ⎜ 1 +1 1 ⎞ ÷ ⎛− 3 + 1 ⎞ ⎟ = ⎛ 1 × 5 + 16 ⎞ ÷ ⎢⎛ − 3 × 5 ⎞ + 1 ⎥ ⎡ ⎤ ⎜ ⎝ 3 15 ⎟ ⎜ 5 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎜ ⎝ 3 × 5 15 ⎟ ⎣⎜ 1 × 5 ⎟ 5 ⎦ ⎠ ⎝ ⎠ = ⎛ 5 16 ⎞ ⎡⎛ 15 ⎞ 1 ⎤ ⎜ ⎝15 + 15 ⎟ ÷ ⎢⎜ − 5 ⎟ + 5 ⎥ ⎠ ⎣⎝ ⎠ ⎦ = 21 ÷ ⎜ − ⎟ ⎛ 14 ⎞ 15 ⎝ 5 ⎠ = 21 × ⎛ − 5 ⎞ = − 1 15 ⎝ 14 ⎠ ⎜ ⎟ 244. ตอบขอ 2 วิธีทํา (4.9 − 2.2) × (−1.5) = A 9 2.7 × (−1.5) = A 9 A = −0.45 ∴ A + (−4.25) = −0.45 + (−4.25) = −4.747. ตอบขอ 2 วิธีทํา นายแดงเลี้ยงสัตวทั้งหมด = 1 เลี้ยงเปด = 1 ของสัตวทั้งหมด 3 เหลือ 1 − 1 = 3 −1 = 2 3 3 3 มีไก 32 ของที่เหลือ = 2×2 = 4 3 3 9 ∴ เหลือเปนหมู = 1− 1 − 4 = 9 −3− 4 3 9 9 = 2 9 นอกนั้นเปนหมู = 14 ตัว 2 คิดเปน 14 ตัว 9 1 คิดเปน 14 × 9 2 = 63 ตัว ∴ มีสัตวทั้งหมด 63 ตัว 26
 27. 27. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.150. ตอบขอ 4 วิธีทํา ดังนั้น มีน้ํามันในถังเปนเศษสวน = 5 1 − 1 = 6 ของถัง 6 5 ใชน้ํามันไป เหลือน้ํามันครึ่งถัง ∴ ใชน้ํามันไป 6 − 1 = 2 = 1 ของถัง 2 6 3 น้ํามัน 31 ของถัง คิดเปนน้ํามัน 10 ลิตร 3 ∴ ถังใบนี้จุน้ํามัน = 10 × 1 = 30 ลิตร66. ตอบขอ 2 วิธีทํา พื้นที่ของ ABCD = 1 × ผลบวกดานคูขนาน × สูง 2 = 1 × (5 + 20) × 15 2 = 1 × 25 × 15 2 = 187.5 ตารางหนวย72. ตอบขอ 3 วิธีทํา 0.6(2x − 0.5) + 0.5x = x + 0.4 1.2x − 0.3 + 0.5x = x + 0.4 1.7x − x = 0.4 + 0.3 0.7x = 0.7 x =1 ∴x + 3 = 477. ตอบขอ 4 วิธีทํา ใหระยะทางจากทาเรือถึงจุดหมายเทากับ x กิโลเมตร x ระยะทาง x กิโลเมตร เรือธรรมดาใชเวลาแลน 20 ชั่วโมง x ระยะทาง x กิโลเมตร เรือดวนใชเวลาแลน 30 ชั่วโมง แตเรือธรรมดาออกจากทากอนเรือดวน = 45 นาที = 45 ชั่วโมง 60 จะไดสมการ x − x = 45 20 30 60 3x − 2x = 45 x = 45 ∴ระยะทางจากทาเรือถึงจุดหมายเทากับ 45 กิโลเมตร 27
 28. 28. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.178. ตอบขอ 4 วิธีทํา ใหมุมที่มีขนาดใหญกวาเทากับ x องศา ∴ มุมที่มีขนาดเล็กกวาเทากับ 48 − x องศา จะไดสมการ x − (48 − x) = 22 2x = 70 x = 35 ∴มุมที่ใหญกวามีขนาด 35 องศา79. ตอบขอ 2 วิธีทํา x 1x+3 1x+3 2 2 x จะไดสมการ x + x + ⎛ 1 x + 3⎞ + ⎛ 1 x + 3⎞ = 33 ⎝2 ⎜ ⎟ ⎠ ⎝2 ⎜ ⎟ ⎠ 3x + 6 = 33 x =9 ∴ ดานยาวยาว 9 เซนติเมตร ดานกวางยาว 1 (9) + 3 = 7.5 เซนติเมตร 2 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา = กวาง × ยาว = 7.5 × 9 = 67.5 ตารางเซนติเมตร80. ตอบขอ 1 วิธีทํา ปจจุบันใหอายุของ ข = x อีก 15 ปขางหนา ข อายุ = x + 15 ปจจุบัน ก มีอายุเปนหกเทาของ ข = 6x อีก 15 ปขางหนา ก อายุ = 6x + 15 อีก 15 ป ก มีอายุเปนสามเทาของอายุ ข สมการ 6x + 15 = 3(x + 15) 6x + 15 = 3x + 45 6x − 3x = 45 − 15 3x = 30 x = 303 x = 10 ∴ ปจจุบัน ข อายุ 10 ป 28
 29. 29. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.1ตอนที่ 291. ตอบขอ 3 วิธีทํา นําเวลาของนักวิ่งมาราธอนทั้ง 4 คน มาหา ค.ร.น. ไดดังนี้ 5)105 110 140 180 2) 21 22 28 36 3) 21 11 14 18 7) 7 11 14 6 2) 1 11 2 6 1 11 1 3 ∴ นักวิ่งมาราธอนทั้งสี่คนจะถึงจุดเริ่มตนครั้งแรกพรอมกันเมื่อเวลาผานไป 5 × 2 × 3 × 7 × 2 × 11 × 3 = 13,860 วินาที92. ตอบขอ 4 วิธีทํา ห.ร.ม. คิดแตจํานวนบวก ตามนิยามที่กําหนดให −36 = 4 × 3 × −3 48 = 4 × 3 × 4 ∴ ห.ร.ม. คือ 4 × 3 = 12 และ −26 = 2 × −13 −118 = 2 × −59 ∴ ห.ร.ม. คือ 2 ดังนั้น ผลบวกของตัวหารรวมมากของ −36 กับ 48 และ −26 กับ −118 คือ 12 + 2 = 1493. ตอบขอ 3 วิธีทํา ขอ 1 ค.ร.น. ของ 7, 5 คือ 35 ดังนั้น ขอ 1 จึงผิด ขอ 2 ค.ร.น. ของ 5, 0 หาคาไมได ดังนั้น ขอ 2 จึงผิด ขอ 3 ถูก 12 = 2 × 3 × 2 −15 = 5 × 3 × −1 ∴ ค.ร.น. คือ 60 (จากนิยาม ค.ร.น. เปนจํานวนเต็มบวก) ขอ 4 ผิด เพราะวา ค.ร.น. ตองเปนจํานวนเต็มบวกเทานั้น (ตามนิยามที่กําหนดใหมา)94. ตอบขอ 1 วิธีทํา สารที่มีอุณหภูมิตําที่สุดคือไฮโดรเจน −253°C ่ สารที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดคือคลอรีน −35°C มีอุณหภูมิตางกัน = (−35) − (−253) = (−35) + 253 = 218°C 29
 30. 30. แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร ม.195. ตอบขอ 2 วิธีทํา ออกซิเจน −183°C ไนโตรเจน −196°C อุณหภูมิของไนโตรเจนกับออกซิเจนตางกัน = (−183) − (−196) = (−183) + 196 = 13°C96. ตอบขอ 2 วิธีทํา x = (2ab + c) ÷ 3d = [2(−2)( −3) + 6] ÷ 3(−1) = 18 ÷ (−3) = −697. ตอบขอ 3 วิธีทํา 270000000 + 180000000 − 200000000 1300000 − 800000 7 7 7 = (27 × 10 ) + (18 × 10 ) − (20 × 10 ) (13 × 105) − (8 × 105) 7 = (27 + 18 − 20) × 10 (13 − 8) × 105 7 = 25 × 10 5 × 105 = 5×107−5 = 5×102 = 50098. ตอบขอ 3 วิธีทํา 62n +1 × 9n × 4 2n = 62n × 6 × (32)n × 42n 18n ×2 n × 122n (6 × 3)n ×2n × (3× 4)2n = 62n × 6 × 32n × 4 2n 6n ×3n ×2 n × 32n × 4 2n = 62n × 6 × 32n × 42n 6n × (3× 2)n × 32n × 42n = 62n × 6 × 32n × 42n 62n × 32n × 42n = 6 30

×