ใบงาน เศษส่วนกับทศนิยม

46,131 views

Published on

8 Comments
19 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
46,131
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,396
Actions
Shares
0
Downloads
1,807
Comments
8
Likes
19
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน เศษส่วนกับทศนิยม

 1. 1. เรื่อง เศษส่วนกับเส้นจานวนคาชี้แจง ให้นักเรียนหาคาตอบของแต่ละข้อต่อไปนี้ F E D A B C 1. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | -3 -2 -1 0 1 2 จากเส้นจานวนในแต่ละ 1 หน่วย แบ่งออกเป็น หน่วยละ ส่วน เท่าๆกัน 1 A อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา 1 ส่วน จากทั้งหมด 4 ส่วน จะได้ว่าจุด A แทน 4 B อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา ส่วน จากทั้งหมด ส่วน จะได้ว่าจุด B แทน C อยู่ห่างจาก 0 ไปทางขวา ส่วน จากทั้งหมด ส่วน จะได้ว่าจุด C แทน หรือ . 3  D อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย 3 ส่วน จากทั้งหมด 4 ส่วน จะได้ว่าจุด D แทน 4 หรือ E อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย ส่วน จากทั้งหมด ส่วน จะได้ว่าจุด E แทน F อยู่ห่างจาก 0 ไปทางซ้าย ส่วน จากทั้งหมด ส่วน จะได้ว่าจุด F แทน หรือ . 2. ให้นักเรียนเขียนจุดบนเส้นจานวนแทนเศษส่วนที่กาหนดให้ 2 4 2.1 2.2 5 5 1 3 2.3 1 2.4  5 5 2 4 2.5  1 2.6 2 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3 -2 -1 0 1 2
 2. 2. เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนคาชี้แจง พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ แล้วเขียนคาตอบลงในช่องว่างที่เว้นไว้ 3 1 4 4 1 3 จากแผนภาพ เมื่อเปรียบเทียบบริเวณที่แรเงา จะพบว่า 4 น้อยกว่า/มากกว่า 4 a c ถ้ากาหนดแผนภาพเศษส่วน และ เมื่อ a, b และ c เป็นจานวนนับ b b a c จะได้ว่า มากกว่า ก็ต่อเมื่อ a c b b น้อยกว่า/มากกว่า นั่นคือ การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้พิจารณาที่ พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ 3 5 4 8 3 5 จากแผนภาพ เมื่อเปรียบเทียบบริเวณที่แรเงาจะพบว่า 4 น้อยกว่า/มากกว่า 8 นาแผนภาพข้างต้นมาแบ่งภาพทางซ้ายใหม่ ให้เป็น 8 ส่วนเท่าๆ กัน ดังนี้ 3 6 4 8 3 6 จากแผนภาพ เมื่อเปรียบเทียบบริเวณที่แรเงาจะพบว่า 4 น้อยกว่า/มากกว่า/เท่ากับ 8 ซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับ 5 ได้ 8 นั่นคือ การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ควรทาส่วนให้
 3. 3. เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนคาชี้แจง พิจารณาคาถามต่อไปนี้ แล้วเติมคาตอบให้ถูกต้อง 1. จงเติมเครื่องหมาย < , > หรือ = ลงใน ให้ถูกต้อง 1) 6  3 4 5 2)  6   19 7 21 3) 11  16 18 17 4)  3   11 16 20 5) 7  11 8 12 2. จงเรียงลาดับจานวนในแต่ละข้อต่อไปนี้จากน้อยไปหามาก 1 1)  , 3 , 5 6 16 24 1 2)  , 3 , 5 2 5 8 3 3)  , 5,  7 4 6 10 2 1 3 4) , , 3 2 4 2 5)  ,  3, 5 3 5 6
 4. 4. แผนภูมิเนื้อเพลง เพลงการเปรียบเทียบเศษส่วนเนื้อร้อง ศ.ยุพิน พิพิธกุล ทำนอง และเรียบเรียง ศุภยง พันธุมโกมล จงฟังเสียง ฟังสาเนียงของพี่จงฟังให้ดี เศษส่วนนี้มีอะไรเปรียบเทียบนั้นไม่ยาก ว่ามากน้อยเท่าหรือไรทาส่วนเท่ากันทันใด จะได้คาตอบทันที“หา ค.ร.น. เข้าซี จงหา ค.ร.น. เข้าซี ” (ซ้า) จงฟังเสียง ฟังสาเนียงของพี่จงฟังให้ดี เศษส่วนนี้มีอะไรเปรียบเทียบนั้นไม่ยาก เศษมากน้อยกว่าหรือไรทาส่วนเท่ากันทันใด จะได้คาตอบทันที“ดูที่เศษมากจาไว้ จงดูที่เศษมากจาไว้ ” (ซ้า)
 5. 5. เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนคาชี้แจง ให้นักเรียนหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนจากแผนภาพต่อไปนี้ 1. 3 1 + = 5 5 2. 3 1 - = 5 5 3. 1 1 + 2 4 1 เนื่องจาก กับ 1 มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 2 4 แต่ 1 = 1 2 = 2 2 2 เขียนแผนภาพแสดงใหม่ จะได้ 2 1 + = 4 4 1 1 2 1 ดังนั้น + = + = 2 4 4 4 ในทานองเดียวกัน จะได้ว่า 1 1 - = - = พิจารณาแผนภาพต่อไปนี้ แล้วเขียนคาตอบลง 2 4ในช่องว่างที่เว้นไว้
 6. 6. เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนคาชี้แจง ให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของแต่ละข้อต่อไปนี้ 1) 11 19 + 19 5 = 2) 4 5 - 1 3 = = = = = 3) 53 6 - 41 9 = 4) 16 27 + 8 9 - 17 18 = = = = = 5) 5 8 - ( 8 ) = 6 6) 32 9 - 11 5 = = = = = 7) 3 8 - ( 8 ) = 5 8) ( 4 - 3 7 ) – ( 1 1 ) 9 12 = = = = =
 7. 7. เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนคาชี้แจง จงทาให้เป็นผลสาเร็จ 1) 11 3  2 5  37 3 2) 4  ( 15 - 10 )  1 1 4 7 12 3) (  2 1 - 2 1 1 ) 3 4 4) (  2 1 ) + (  1 )  (  2 13 + 3 1 ) 2 7 1 2 3 5) (  3 1 ) 3 1  - 2 4 15 26 6) 2 1 10 -  3 1  (  2 2 ) 5 3 7) (  1 13 )  (  2 12 )  (  118 ) 27 11 7 8)  7 1  (  1 )  + (  2 1 ) (  3 1 ) 3 11 3 2 1 2 2 1 1 5 2 5 1  7 9) 8 4 3 5 10) 4 6 3 4 2 3  3 5 7 5
 8. 8. เรื่อง ทบทวนการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนคาชี้แจง จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1. 11 19 + 19 5 = ใ 2. 4 5 + 1 3 = 3. 53 5 - 4 19 5 = 4. 16 27 - 8 9 - 17 18 = 5. 20  27 21 50 = ใ 6. 8 2 5 15 19 = 7. 5  71 6 = ใ 8. 49  7 25 15 = 9. ( 4  12 ) + ( 7 - 15 ) 3 8 5 8 = ใ 10. ( 48  49 ) - ( 9 - 10 ) = 7 6 2 5นช่องว่างที่เว้นไว้
 9. 9. เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วนคาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาเฉพาะขั้นวางแผนและแสดงวิธีทา 1. แม่มีเงินจานวนหนึ่ง แบ่งให้ลูกคนโต 2 5 ของทั้งหมด ให้คนที่สอง 7 15 ของที่เหลือ ส่วนที่เหลือให้คนเล็ก ถ้าคนโตได้รับเงินมากกว่าคนเล็ก 200 บาท จงหาว่าคนโตและคนที่ สองได้รับเงินต่างกันกี่บาท
 10. 10. 2. มาลัยมีเงิน 2,500 บาท วันแรกมาลัยซื้อหนังสือ และสมุดไป 1 5 ของเงินทั้งหมด วันที่สองซื้อ เสื้อผ้า 3 8 ของเงินที่เหลือจากวันแรก วันที่สามซื้อของใช้ส่วนตัวอีก 2 5 ของเงินที่เหลือจาก วันที่สอง จงหาว่ามาลัยจะเหลือเงินกี่บาท3. แม่ค้าซื้อมะม่วงมาจานวนหนึ่ง พบว่ามีมะม่วงเน่า 1 20 ของจานวนมะม่วงทั้งหมด ต่อมาขาย ได้ 15 19 ของจานวนมะม่วงที่ไม่เน่า ต่อมาแม่ค้าซื้อมะม่วงเพิ่มอีก 100 ผล ซึ่งทาให้จานวน มะม่วงที่มีขณะนี้เท่ากับจานวนมะม่วงที่ซื้อมาครั้งแรก จงหาจานวนมะม่วงที่ซื้อมาครั้งแรก
 11. 11. 4. นกมีอายุเป็น 1 4 ของอายุของพ่อ นิดมีอายุเป็น 4 5 ของอายุของนก ถ้าผลรวมของอายุของนก และนิดเป็น 18 ปี จงหาอายุของพ่อ นก และนิด
 12. 12. คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม 1)  14 16 2) 3 3 16 3) 27 50 7 4) 2 20 13 5) 4 125 2. ให้นักเรียนเขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วน 1) -0.38 2) 0.45 3) 305.679 4) -3.36 5) 6.002
 13. 13. คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ 1. จงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม 1) 7 , 7 , 7 , 7 10 100 10 100 2) 28 , 283 ,  33 ,  341 10 10 10 10 3) 578 , 4,231 ,  313 ,  5,214 1,000 1,000 100 1,000 11  11  11 4) 11 20 , , , 4 4 20 5)  1 8 ,  5 18 10 100 ,  3 435 1,000 2. จงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วน 1) 0.07 2) -0.125 3) -1.2 4) 21.035 5) -6.096 3. จงเขียนจานวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม 1) 1 2) 4 8 5 3) 8 4)  29 11 18
 14. 14. คาชี้แจง จงเติมเครื่องหมาย > หรือ < ลงใน  เพื่อทาให้ค่าที่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริง 1. 1) 0.65  0.47 2) 0.074  0.069 3) 0.023  0.019 4) 0.06  0.058 5) 7.8  7.6 6) -16.23  -16.45 7) -29.38  -29.47 8) -7.045  -7.036 9) -5.072  -5.063 10) -24.923  -24.913 2. จงเรียงลาดับจานวนต่อไปนี้จากน้อยไปหามาก 1) 0.6, 0.4, 0.7 2) 0.69, 0.47, 0.83 3) 0.83, 0.81, 0.86 4) 0.04, 0.045, 0.05 5) -0.07, -0.069, -0.073 6) -0.0303, -0.003, -0.033 7) -7.2, -7.4, -7.3 8) -16.86, -16.84, -16.79 3. จงเรียงลาดับสารต่อไปนี้จากจุดหลอมเหลวน้อยไปหามาก ไฮโดรเจน จุดหลอมเหลว -259.14 Cº เอทานอล จุดหลอมเหลว -114.1 Cº อีเทอร์ จุดหลอมเหลว -116.2 Cº น้า จุดหลอมเหลว 0 Cº
 15. 15. เรื่อง การบวกทศนิยมคาชี้แจง ให้นักเรียนหาผลบวกในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1) 0.824 + 0.988 = 2) 6.124+9.56 = 3) (-3.25) + (-1.68) = 4) (-36.9) + (-9.27) = 5) 0.146+15.91+64.228 = 6) 58.34 + 14.672 + 37.6 = 7) 41.5+52.63+67.403 = 8) (-12.76) + (-0.542) + (-2.7) = 9) (-8.726) + (-5.43) + (-9.125) = 10) (-4.01)+(-29.126)+(-58.4) ช่ องว่างที่เ= ว้นไว้ เรื่อง การบวกทศนิยมคาชี้แจง ให้นักเรียนหาผลบวกในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1) 65.243 + (-34.8) + (-73.5) 2) (-41.3) + 20.42 + (-11.37)
 16. 16. 3) 34.8 + (-18.605) + 2.674 4) 14.627 + (-22.674) + (-37.6) 5) 9 + (-2.312) + (-7.937)ในช่องว่างที่เว้นไว้ 8.3.3 เรื่อง การลบทศนิยมคาชี้แจง ให้นักเรียนหาผลลบในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1) -12.59 – (-1.62) 2) 3.68 – (-0.357) 3) -4.71 – (-19.82) 4) 2.65 – 3.904 5) -7.21 – 3.47ในช่องว่างที่เว้นไว้
 17. 17. 8.3.4 เรื่อง ตารางทศนิยมคาชี้แจง จงเติมคาตอบลงในตารางให้ถูกต้อง ตัวบวก 9.25 8.25 7.25 6.25 5.25 ตัวตั้ง 1.568 10.818 2.679 3.780 4.891 5.902ในช่ ตัวลบ 5.624 9.15 13.151 16.789 20.53 ตัวตั้ง 10.75 5.126 12.15 14.96 16.61 18.79องว่างที่เว้นไว้ เรื่อง การคูณทศนิยมคาชี้แจง จงหาผลคูณในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1) 6.1  2.1 = 2) 3.9  4.1 = 3) 7.05  9.8 = 4) (-0.78)  4.12 = 5) 0.86  (-6.89) =
 18. 18. 6) (-17.4)  (-0.96) = 7) 13.3  0.94 = 8) (-4.9)  (-3.11) = 9) (-3.6)  2.9 = 10) 6.04  (-9.2) =ในช่องว่างที่เว้นไว้ เรื่อง การหารทศนิยมคาชี้แจง จงหาผลหารในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1) 0.05  0.008 = 2) 0.22  0.08 = 3) 0.272  0.04 = 4) 0.737  1.1 = 5) 0.041  (-0.05) = 6) (-0.025)  (-0.004) = 7) (-48.488)  0.22 = 8) (-38)  (-0.019) = 9) 6.14  (-1.5) = 10) (-1.25)  (-3.3) =ในช่องว่างที่เว้นไว้
 19. 19. เรื่อง การคูณและการหารทศนิยมคาชี้แจง จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1) 2.71  3.6 = 2) (-0.01)  11 = 3) 11.934  3.9 = 4) (-9.42)  0.06 = 5) (-4.2)  0.16 = 6) (-0.702)  0.09 = 7) 3.531  (-1.1) = 8) 9.471  (-4.1) = 9) 771.4  (-0.38) = 10) (-0.42592)  (-0.008) = 11) (-139.32)  (-4.3) = 12) (-0.006)  (-1.5) =
 20. 20. คาชี้แจง จงเติมคาตอบลงในตารางให้ถูกต้อง ตัวคูณ 2.5 7.3 4.8 3.6 3.3 ตัวตั้ง -5 -12.5 -6.7 8.1 10ในช่ ตัวหาร 10 100 1000 50 2.5 ตัวตั้ง 54 5.4 1.5 10.5 20.5องว่างที่เว้นไว้
 21. 21. คาชี้แจง ให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ 1. ซื้อสับปะรดมา 250 ผล ราคาผลละ 12.25 บาท ถ้าต้องการกาไร 562.50 บาท ต้องขาย สับปะรดผลละกี่บาท 2. วิภามีริบบิ้นยาว 50 เมตร ต้องการตัดเป็นชิ้นสั้นๆ ยาวชิ้นละ 7.5 เมตร จงหาว่าจะตัดได้ ทั้งหมดกี่ชิ้น และเหลือเศษยาวกี่เมตร 3. ขายหนังสือพิมพ์เก่า 103.5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท นาเงินที่ขายได้ทั้งหมดมา ซื้อหนังสือพิมพ์ใหม่ วันละหนึ่งฉบับ ราคาฉบับละ 8 บาท จะซื้อได้ทั้งหมด กี่วัน และเหลือ เศษ กี่บาท 4. ถ้าราคาขายส่งไข่ไก่ลดลงจากฟองละ 1.83 บาท เหลือฟองละ 1.75 บาท จงหาว่าขายไข่ จานวน 1,155 ฟองเท่ากัน เมื่อราคาขายลดลงแล้วจะได้เงินน้อยกว่าเดิมกี่บาท
 22. 22. คาชี้แจง ให้นักเรียนแก้โจทยปัญหาต่อไปนี้ 1. สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวโดยรวม 172.6 เมตร ถ้าด้านหนึ่งยาว 48.4 เมตร อีกด้าน หนึ่งจะยาวกี่เมตร 2. สิตาตรวจดูใบเสร็จค่าไฟฟ้าประจาเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2545 เป็นเงิน 1,217.25 บาท และ 912.75 บาท บ้านของสิตาประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นเงินกี่บาท 3. นารีมีสร้อยคอทองคาซึ่งหนักเป็น 2.5 เท่าของน้าหนักสร้อยข้อมมือ ถ้าสร้อยข้อมือหนัก 0.35 บาท จงหาว่าสร้อยคอและสร้อยข้อมือชุดนี้มีน้าหนักรวมกันเท่าไร 4. สุดาหนัก 42.8 กิโลกรัม จงหาน้าหนักของสมาชิกของครอบครัวสุดาที่มีความสัมพันธ์กับ น้าหนักของสุดา ดังนี้ 5. 1) แม่ของสุดาซึ่งหนักกว่าสุดา 21.2 กิโลกรัม 6. 2) พ่อของสุดาซึ่งหนักกว่าสุดา 1.5 เท่าของสุดา 5. กล่องใบหนึ่งเมื่อชั่งรวมทั้งกล่องและน้าผลไม้จานวน 8 ขวด จะหนัก 3.7 กิโลกรัม ถ้าชั่ง เฉพาะกล่องจะหนัก 0.5 กิโลกรัม จงหาว่าน้าผลไม้หนักขวดละกี่กิโลกรัม

×