แบบฝึกเสริมทักษะภาคเรียนที่2ป.6

52,166 views

Published on

4 Comments
30 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
52,166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16,640
Actions
Shares
0
Downloads
2,505
Comments
4
Likes
30
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกเสริมทักษะภาคเรียนที่2ป.6

 1. 1. แบบฝึ กทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1จงตอบคาถามจากภาพที่กาหนดให้ ภาพที่ 11. จากภาพที่ 1 ส่ วนที่แบ่งเท่า ๆ กัน มีท้ งหมดกี่ส่วน……………………… ั2. ส่ วนที่ระบายสี เป็ นเท่าไรของทั้งหมด ………ส่ วน ใน ……….ส่ วน3. ส่ วนที่ระบายสี เขียนแทนด้วยเศษส่ วนได้อย่างไร………………….4. ส่ วนที่ระบายสี เขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร…………………5. ทศนิยมที่เขียนได้มี………ตาแหน่ง อ่านว่า………………………………………….. ภาพที่ 2 1. จากภาพที่ 4 ส่ วนที่แบ่งเท่า ๆ กัน มีท้ งหมดกี่ส่วน …………………… ั 2. ส่ วนที่ระบายสี เป็ นเท่าไรของทั้งหมด ………ส่ วน ใน ……….ส่ วน 3. ส่ วนที่ระบายสี เขียนแทนด้วยเศษส่ วนได้อย่างไร…………………. 4. ส่ วนที่ระบายสี เขียนแทนด้วยทศนิยมได้อย่างไร………………… 5. ทศนิยมที่เขียนได้มี………ตาแหน่ง อ่านว่า…………………………… ภาพที่ 3ภาพที่ 3 1. ส่ วนที่แบ่งเท่ากันมีท้ งหมด …………….. ส่ วน ั 2. ส่ วนที่ระบายสี เป็ นเท่าไรของทั้งหมด……ส่ วนใน…………ส่ วน 3. ส่ วนที่ระบายสี เขียนแทนด้วยเศษส่ วนได้ …………………. 4. 7 ส่ วน ใน 1,000 เขียนแทนด้วยทศนิยมได้คือ ………………… 5. 0.007 เป็ นทศนิยม………..ตาแหน่ง 6. 0.007 อ่านว่า …………………………………………………จงเขียนคาอ่าน จงเขียนเป็ นตัวเลข1. 45.36 อ่านว่า…………………………………….. 1. สามสิ บสองจุดเจ็ดแปดสี่ ………………………2. 0.235 อ่านว่า……………………………………. 2. สี่ ร้อยยีสิบห้าจุดเจ็ดเก้า ………………………. ่3. 123.47 อ่านว่า…………………………………… 3. หกจุดศูนย์หนึ่งเก้า ………………………….4. 6.78 อ่านว่า…………………………………….. 4. ห้าสิ บแปดจุดสอง ………………………
 2. 2. แบบฝึ กทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ อยูในหลักใด และมีคาเท่าใด ่ ่1. 457.35 5 อยูในหลัก สิ บ มีค่า 50 ่ 42. 2.437 4 อยูในหลัก ส่ วนสิ บ มีค่า ่ หรื อ 0.4 103. 67.853 ………. อยูในหลัก …………………..มีค่า…………….หรื อ…………….. ่4. 0.078 ………. อยูในหลัก …………………..มีค่า…………….หรื อ…………….. ่5. 178.249 ………. อยูในหลัก …………………..มีค่า…………….หรื อ…………….. ่6. 7.51 ………. อยูในหลัก …………………..มีค่า…………….หรื อ…………….. ่7. 852.014 ………. อยูในหลัก …………………..มีค่า……………. ่8. 647.152 ………. อยูในหลัก …………………..มีค่า……………. ่9. 3.891 ………. อยูในหลัก …………………..มีค่า…………….หรื อ…………….. ่10. 46.324 ………. อยูในหลัก …………………..มีค่า…………….หรื อ…………….. ่จงเขียนจานวนต่อไปนี้หลักสิ บ คือ 6 หลักส่ วนสิ บ คือ 2 หลักพัน คือ 5หลักส่ วนสิ บ คือ 5 หลักร้อย คือ 7 หลักร้อย คือ 5หลักหน่วย คือ 1 หลักส่ วนร้อย คือ 4 หลักหน่วย คือ 4หลักส่ วนร้อย คือ 9 หลักหน่วย คือ 3 หลักส่ วนร้อย คือ 9 หลักส่ วนพัน คือ 6 หลักส่ วนสิ บ คือ 1 จานวนนี้คือ………………….. จานวนนี้คือ………………….. จานวนนี้คือ…………………..หลักหน่วย คือ 9 หลักส่ วนร้อย คือ 4 หลักร้อย คือ 5หลักส่ วนร้อย คือ 7 หลักสิ บ คือ 8 หลักสิ บ คือ 3หลักสิ บ คือ 3 หลักส่ วนพัน คือ 2 หลักพัน คือ 4หลักส่ วนสิ บ คือ 5 หลักหน่วย คือ 0 หลักส่ วนสิ บ คือ 7 หลักส่ วนสิ บ คือ 7 หลักส่ วนร้อย คือ 2 จานวนนี้คือ………………….. จานวนนี้คือ………………….. จานวนนี้คือ…………………..
 3. 3. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3 จงเขียนในรู ปกระจาย1. 78.25 = ………………………………………………………………………..2. 135.124 = ………………………………………………………………………..3. 14.057 = ………………………………………………………………………..4. 0.789 = ………………………………………………………………………..5. 458.349 = ………………………………………………………………………..6. 56.207 = ………………………………………………………………………..7. 6.782 = ………………………………………………………………………..8. 357.024 = ……………………………………………………………………….. จงเติมตัวเลขในช่องว่าง เพื่อทาให้ประโยคเป็ นจริ ง 1. 8 + 0.4 + 0.08 = ………..…… 11. 300 + 0.07 + 0.4 + 5 + 80 = ………..…… 2. 9 + 50 + 0.8 + 0.07 = ………..…… 12. 8 + 0.7 + 600 + 0.01 = ………..…… 3. 500 + 0.6 + 70 + 0.01 + 8 + 0.001 = ……….. 13. 0.3 + 50 + 0.1 + 0.04 + 8 = ………..…… 4. 80 + 400 + 5 + 0.02 + 0.04 + 0.005 = ……….. 14. 70 + 900 + 0.5 + 0.07 + 3 = ………..…… 5. 0.008 + 0.04 + 8 + 90 = ………..…… 15. 10 + 0.005 + 7 + 0.9 + 0.07 = ………..…… 6. 0.2 + 80 + 5 + 0.08 + 600 = ………..…… 16. 0.008 + 7 + 0.6 + 0.007 + 90 = ………..…… 7. 800 + 80 + 8 + 0.8 + 0.08 + 0.008 = ……….. 17. 60 + 0.07 + 0.2 + 0.08 + 9 = ………..…… 8. 0.08 + 9 + 60 + 0.1 + 0.007 = ………..…… 18. 6 + 0.2 + 0.02 + 0.002 + 80 = ………..…… 9. 100 + 0.001 + 50 + 3 = ………..…… 19. 90 + 0.1 + 0.06 + 2 + 0.004 = ………..…… 10. 70 + 0.02 + 8 + 0.009 = ………..…… 20. 0.5 + 9 + 0.4 + 0.03 + 0.008 = ………..…… จงเติมเครื่ องหมาย = หรื อ  ระหว่างจานวนต่อไปนี้ 1. 6.23  6 + 0.2 + 0.03 6. 123.587  100 + 20 + 3 + 0.5 + 0.07 + 0.8 2. 40 + 5 + 0.7 + 0.08  45.078 7. 90 + 0.5 + 0.08 + 0.001  90.581 3. 600 + 30 + 4 + 0.2 + 0.05 +0.009  634.259 8. 897.145  800 + 0.1 + 70 + 0.04 + 0.005 + 9 4. 89.452  80 + 9 + 0.04 + 0.5 + 0.002 9. 70 + 0.02 + 5 + 0.009 + 0.1  75.129 5. 700 + 40 + 0.5 + 0.008  740.508 10. 45.024  40 + 0.2 + 0.004 + 5
 4. 4. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 41. จงเปรี ยบเทียบทศนิยมต่อไปนี้ โดยใช้เครื่ องหมาย > หรื อ <1. จงเปรี ยบเทียบ 4.89 กับ 5.2 5. จงเปรี ยบเทียบ 7.156 กับ 8.976 แนวคิด ดูหน้าจุดทศนิยม 4 < 5 แนวคิด ดูหน้าจุดทศนิยม 7 < 8 ดังนั้น 4.89 < 5.2 ดังนั้น 7.156 < 8.9762. จงเปรี ยบเทียบ 35.47 กับ 35.19 6. จงเปรี ยบเทียบ 1.457 กับ 1.453 แนวคิด ดูหลักสิ บ 3 = 3 แนวคิด ดูหลักสิ บ 1 = 1 ดูหลักหน่วย 5 = 5 ดูหลักส่ วนสิ บ 4 = 4 ดูหลักส่ วนสิ บ 4 > 1 ดูหลักส่ วนร้อย 5 = 5 ดังนั้น 35.47 > 35.19 ดูหลักส่ วนพัน 7 > 3 ดังนั้น 1.457 > 1.4533. จงเปรี ยบเทียบ 9.02 กับ 8.79 7. จงเปรี ยบเทียบ 6.459 กับ 7.003 แนวคิด ดูหน้าจุดทศนิยม ……………….. แนวคิด ดู…………………………………. ดังนั้น ……………………….. ดังนั้น …………………………………….4. จงเปรี ยบเทียบ 67.89 กับ 67.98 8. จงเปรี ยบเทียบ 7.345 กับ 7.342 แนวคิด ดู…………………………………. แนวคิด ดู…………………………………. ดู…………………………………. ดู…………………………………. ดู…………………………………. ดู…………………………………. ดังนั้น …………………………………… ดู…………………………………. ดังนั้น …………………………………….2. จงเรี ยงลาดับจานวนจากจานวนที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก1. 0.7 , 0.5 , 0.2 , 0.4 ……………………………………………………….2. 0.56 , 0.43 , 0.62 , 0.75 ……………………………………………………….3. 0.213 , 0.312 , 0.212 , 0.321 ……………………………………………………….4. 2.8855 , 2.8585 , 2.8558 , 2.5588 ……………………………………………………….3. จงเรี ยงลาดับจานวนจากจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย1. 2.1 , 2.9 , 2.5 , 2.3 ……………………………………………………….2. 0.27 , 0.63 , 0.56 , 0.17 ……………………………………………………….3. 0.55 , 0.53 , 0.35 , 0.65 ……………………………………………………….4. 2.88 , 2.82 , 2.85 , 2.58 ……………………………………………………….
 5. 5. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5จงเขียนทศนิยมที่กาหนดให้ต่อไปนี้ในรู ปเศษส่ วน1. 4.19 วิธีคิด 6. 2.1 วิธีคิดวิธีทำ 4.19 = 4 19 4.19 = 4 + 0.19 วิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. 100 = 4 + 19 = ………………… 100 19 19 ตอบ ………….. = ………………… ตอบ 4 =4 100 1002. 8.05 วิธีคิด 7. 1.9 วิธีคิดวิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. วิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. = ………………… = ………………… ตอบ ………….. = ………………… ตอบ ………….. = …………………3. 0.12 วิธีคิด 8. 3.25 วิธีคิดวิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. วิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. = ………………… = ………………… ตอบ ………….. = ………………… ตอบ ………….. = …………………4. 24.28 วิธีคิด 9. 36.09 วิธีคิดวิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. วิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. = ………………… = ………………… ตอบ ………….. = ………………… ตอบ ………….. = …………………5. 3.148 วิธีคิด 10. 9.207 วิธีคิดวิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. วิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. = ………………… = ………………… ตอบ ………….. = ………………… ตอบ ………….. = …………………
 6. 6. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6จงเขียนทศนิยมที่กาหนดให้ต่อไปนี้ในรู ปเศษส่ วน1. 4.193 วิธีคิด 6. 2.145 วิธีคิดวิธีทำ 4.193 = 4 193 4.193 = 4 + 0.193 วิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. 1000 = 4 + 193 = ………………… 1000 193 ตอบ ………….. = ………………… ตอบ 4 = 4 19 1000 1002. 2.456 วิธีคิด 7. 8.973 วิธีคิดวิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. วิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. = ………………… = ………………… ตอบ ………….. = ………………… ตอบ ………….. = …………………3. 5.123 วิธีคิด 8. 4.779 วิธีคิดวิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. วิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. = ………………… = ………………… ตอบ ………….. = ………………… ตอบ ………….. = …………………4. 12.354 วิธีคิด 9. 4.178 วิธีคิดวิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. วิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. = ………………… = ………………… ตอบ ………….. = ………………… ตอบ ………….. = …………………5. 5.012 วิธีคิด 10. 7.845 วิธีคิดวิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. วิธีทำ ………= ………. ……….. = …………….. = ………………… = ………………… ตอบ ………….. = ………………… ตอบ ………….. = …………………
 7. 7. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7จงเขียนเศษส่ วนต่อไปนี้ในรู ปทศนิยม 12 15 11. = ………….. 11. 2 = …………… 21. 14 = …………… 100 100 100 4 31 132. 2 =……………. 12. =……………. 22. 7 =……………. 10 100 100 2 3646 2353. =……………. 13. =……………. 23. =……………. 1,000 10 100 237 14774. 1 10 =……………. 14. =……………. 24. =……………. 100 1,000 1,000 205 31 215. =……………. 15. =……………. 25. 14 =……………. 100 10 1,000 1 66. =……………. 16. 3 =……………. 26. 11 42 =……………. 100 1,000 1,000 397. =……………. 17. 60 =……………. 27. 666 =……………. 1,000 100 1,000 235 358. 3 =……………. 18. 3 =……………. 28. 3 3 =……………. 1,000 100 10 129. 25 =……………. 19. 4 =……………. 29. 10 10 =……………. 1,000 100 100 10210. 3 2 =……………. 20. =……………. 30. 11 =……………. 100 1,000 1,000
 8. 8. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8ให้นกเรี ยนตอบคาถามจากเส้นจานวนที่กาหนดให้ ั1. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม 1 ตาแหน่ง . . . . . . . . . . . 15.6 15.61 15.62 15.63 15.64 15.65 15.66 15.67 15.68 15.69 15.71. 15.61 ใกล้เคียงกับ 15.6 จึงประมาณเป็ น 15.6 5. 15.66 ใกล้เคียงกับ 15.7 จึงประมาณเป็ น ………..2. 15.62 ใกล้เคียงกับ 15.6 จึงประมาณเป็ น ………. 6. 15.67 ใกล้เคียงกับ 15.7 จึงประมาณเป็ น ………..3. 15.63 ใกล้เคียงกับ 15.6 จึงประมาณเป็ น ………. 7. 15.68 ใกล้เคียงกับ 15.7 จึงประมาณเป็ น ………..4. 15.64 ใกล้เคียงกับ 15.6 จึงประมาณเป็ น ………. 8. 15.69 ใกล้เคียงกับ 15.7 จึงประมาณเป็ น ……….. 9. 15.65 อยูก่ ึงกลางพอดี จึงประมาณเป็ น ………… ่2. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม 1 ตาแหน่ง . . . . . . . . . . . 56.8 56.81 56.82 56.83 56.84 56.85 56.86 56.87 56.88 56.89 56.91. 56.81 ใกล้เคียงกับ .……. จึงประมาณเป็ น ……… 5. 56.86 ใกล้เคียงกับ .……. จึงประมาณเป็ น ………2. 56.82 ใกล้เคียงกับ .……. จึงประมาณเป็ น ……… 6. 56.87 ใกล้เคียงกับ .……. จึงประมาณเป็ น ………3. 56.83 ใกล้เคียงกับ .……. จึงประมาณเป็ น ……… 7. 56.88 ใกล้เคียงกับ .……. จึงประมาณเป็ น ………4. 56.84 ใกล้เคียงกับ .……. จึงประมาณเป็ น ……… 8. 56.89 ใกล้เคียงกับ .……. จึงประมาณเป็ น ……… 9. 56.85 อยูก่ ึงกลางพอดี จึงประมาณเป็ น ………………. ่3. จงหาค่าประมาณเป็ นทศนิยม 1 ตาแหน่ง1. 4.25  ……………. 9. 40.98  …………….2. 56.78  ……………. 10. 52.38  …………….3. 0.17  ……………. 11. 0.29  …………….4. 1.34  ……………. 12. 48.97  …………….5. 56.72  ……………. 13. 3.51  …………….6. 0.19  ……………. 14. 24.75  …………….7. 0.09  ……………. 15. 12.03  …………….8. 79.15  ……………. 16. 5.25  …………….
 9. 9. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 8 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9ให้นกเรี ยนตอบคาถามจากเส้นจานวนที่กาหนดให้ ั1. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม 2 ตาแหน่ง . . . . . . . . . . . 8.47 8.471 8.472 8.473 8.474 8.475 8.476 8.477 8.478 8.479 8.481. 8.471 ใกล้เคียงกับ 8.47 จึงประมาณเป็ น 8.47 5. 8.476 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ……….2. 8.472 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ………. 6. 8.477 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ……….3. 8.473 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ………. 7. 8.478 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ……….4. 8.474 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ………. 8. 8.479 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ………. 9. 8.475 อยูก่ ึงกลางพอดี จึงประมาณเป็ น ………… ่2. จงหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม 2 ตาแหน่ง . . . . . . . . . . . 6.34 6.341 6.342 6.343 6.344 6.345 6.346 6.347 6.348 6.349 6.351. 6.341 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ………. 5. 6.346 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ……….2. 6.342 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ………. 6. 6.347 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ……….3. 6.343 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ………. 7. 6.348 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ……….4. 6.344 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ………. 8. 6.349 ใกล้เคียงกับ ……. จึงประมาณเป็ น ………. 9. 6.345 อยูก่ ึงกลางพอดี จึงประมาณเป็ น ………………. ่3. จงหาค่าประมาณเป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่ง1. 12.125  ……………. 9. 5.368  …………….2. 0.453  ……………. 10. 47.231  …………….3. 2.785  ……………. 11. 6.749  …………….4. 45.208  ……………. 12. 0.740  …………….5. 8.146  ……………. 13. 36.078  …………….6. 89.296  ……………. 14. 6.484  …………….7. 0.488  ……………. 15. 49.297  …………….8. 70.452  ……………. 16. 0.048  ………………
 10. 10. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1จงหาคาตอบ1. 25.7 + 3.2 =  3. 43.35 + 12.53 =  วิธีทำ …………… + วิธีทำ …………… + …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..2. 53.4 +72.39 =  4. 123.33 + 34.14 =  วิธีทำ …………… + วิธีทำ …………… + …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..5. 15.25 + 13.24 =  6. 31.15 + 83.24 =  วิธีทำ …………… + วิธีทำ …………… + …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..7. ตัวอย่ำงที่ 3 1.5 + 3.8 + 9.5 =  8. 71.20 + 34.89 + 12.80 =  แนวคิด แนวคิด 1.5 + 3.8 + 9.5 = 11.0 + 3.8 ………………………… = ……………… = ………… = ……………… ตอบ ……….. ตอบ …………………. 9. 123.34 + 22.15 + 3.66 =  10. 4.30 + 1.56 + 144.70 =  แนวคิด แนวคิด ………………………… = ……………… ………………………… = ……………… = ……………… = ……………… ตอบ ……………. ตอบ …………………. 11. 40.10 + 13.90 + 24.56 = …………….. 13. 1.45 + 3.59 + 121.55 = …………….. 12. 1.20 + 14.67 + 23.80 = ……………… 14. 5.30 + 23.78 + 12.70 = ………………
 11. 11. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2จงหาคาตอบ1. 3.456 + 13.123 =  2. 36.141 + 12.235 =  วิธีทำ …………… + วิธีทำ …………… + …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..3. 7.456 + 8.987 =  4. 145.567 + 98.657 =  วิธีทำ …………… + วิธีทำ …………… + …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..5. 27.369 + 659.786 =  6. 0.897 + 45.678 =  วิธีทำ …………… + วิธีทำ …………… + …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..7. 32 + 79.456 =  8. 35.678 + 98 =  วิธีทำ …………… + วิธีทำ …………… + …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..9. 445.456 + 89.567 =  10. 67.569 + 65.489 =  วิธีทำ …………… + วิธีทำ …………… + …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..
 12. 12. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3จงหาคาตอบ1. 78.56 – 45.34 =  2. 58.64 – 32.24 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..3. 36.89 – 13.65 =  4. 62.57 – 32.31 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..5. 47.69 – 25.38 =  6. 78.64 – 38.21 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..7. 456.55 – 123.33 =  8. 156.87 – 42.34 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..9. 56.78 – 3.15 =  10. 88.57 – 45.3 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..
 13. 13. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4จงหาคาตอบ1. 78.565 – 15.342 =  2. 79.664 – 35.240 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..3. 78.849 – 56.365 =  4. 75.577 – 32.431 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..5. 457.659 – 235.308 =  6. 35.564 – 24.021 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..7. 56.446 – 23.003 =  8. 89.984 – 64.661 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..9. 156.578 – 43.105 =  10. 33.459 – 2.033 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..
 14. 14. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5จงหาคาตอบ1. 8.94 – 5.758 =  2. 52 – 35.241 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..3. 8.424 – 6.99 =  4. 48.3 – 19.478 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..5. 9.041 – 5.358 =  6. 7.001 – 5.8 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..7. 8.321 – 5.445 =  8. 8.4 – 4.661 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..9. 44.05 – 43.789 =  10. 72.01 – 19.545 =  วิธีทำ …………… – วิธีทำ …………… – …………… …………… …………… …………… ตอบ ……………….. ตอบ ………………..
 15. 15. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6จงเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์และตอบคาถาม1. สมุดราคาเล่มละ 18.25 บาท หนังสื อราคาเล่มละ 38.75 บาท ซื้ อสองอย่างจะต้องจ่ายเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………………………………. ตอบ……………………………………..2. พ่อมีเงิน 563.25 บาท แม่มีเงินมากกว่าพ่อ 78.50 บาท แม่มีเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………………………………. ตอบ……………………………………..3. แม่มีเงิน 500 บาท ซื้ อกับข้าว 178.75 บาท ซื้ อกระเป๋ า 167.75 บาทแม่เหลือเงินกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์……………………………………………………. ตอบ……………………………………..4. ส้มหนัก 156.75 กิโลกรัม มังคุดหนัก 258.42 กิโลกรัม เงาะหนัก 157.25 กิโลกรัม เงาะและมังคุดหนักกว่าส้ม กี่กิโลกรัม ประโยคสัญลักษณ์……………………………………………………. ตอบ……………………………………..5. ซื้ อดินสอแท่งละ 8.25 บาท ซื้ อสมุดเล่มละ 14.75 บาท ซื้ อไม้บรรทัดอันละ 5.50 บาท ให้ธนบัตรฉบับละ 50บาท จะได้รับเงินทอนเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………………………………. ตอบ……………………………………..6. ปลาหมึกราคากิโลกรัมละ 89.50 บาท หอยแครงราคากิโลกรัมละ 35.72 บาท ปลาหมึกราคาแพงกว่า หอยแครง ราคากิโลกรัมละเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………………… ตอบ……………………………………..7. พี่มีเงิน 45.50 บาท น้องมีเงินน้อยกว่าพี่ 7.25 บาท พี่กบน้องมีเงินรวมกันกี่บาท ั ประโยคสัญลักษณ์……………………………………………………. ตอบ……………………………………..8. ซื้ อปลาหนัก 2.3 กิโลกรัม ซื้ อเนื้อหมูหนัก 1.8 กิโลกรัม ซื้ อทั้งสองอย่างหนักเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………… ตอบ……………………………………..9. พี่หนัก 45.76 กิโลกรัม น้องหนักน้อยกว่าพี่ 2.87 กิโลกรัม พ่อหนักว่าน้อง 37.9 กิโลกรัมพ่อหนักเท่าไร ประโยคสัญลักษณ์……………………………………………………. ตอบ……………………………………..
 16. 16. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 71. จงตอบคาถาม1. 5  0.9 หมายถึง 5 ครั้งของ 0.9 5  0.9 หมายถึง 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9 = 4.52. 3  0.7 หมายถึง ……. ครั้งของ ………. 3  0.7 หมายถึง ………………………………………….. = ………………3. 7  0.2 หมายถึง ……. ครั้งของ ………. 7  0.2 หมายถึง ……………….………………………………………….. = ………………การหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับ การหาผลคูณโดยใช้หลักการคูณเช่นเดียวกับหลักการเศษส่ วน คูณจานวนนับ1. 3  2.5 =  1. 3  2.5 =  วิธีทำ 3  2.5 = 3  25 วิธีทำ 2 5 10 3  25 3 = 75 10 = 75 ดังนั้น 3  2.5 = 7.5 10 ตอบ 7.5 = 7.5 ตอบ 7.5 คาตอบเป็ นทศนิยม 1 ตาแหน่ง เพราะ 3  25 = 75 10 10 ผลคูณมีตวส่ วนเป็ น 10 คาตอบจึงได้ทศนิยม 1 ั ตาแหน่ง2. 6  14.56 =  2. 6  14.56 =  วิธีทำ 6  14.56 = ……………….. วิธีทำ 1456 6 = ……………….. ………….. ตอบ ……………….. = ……………….. คาตอบเป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่ง เพราะ ……………... = ………………. = ผลคูณมีตวส่ วนเป็ น …….…… คาตอบจึงได้ ั 100ตอบ …………….. ทศนิยม …..ตาแหน่ง
 17. 17. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 81. จงตอบคาถาม1. 3  0.124 หมายถึง 3 ครั้งของ 0.124 3  0.124 หมายถึง 0.124 + 0.124 + 0.124 = 0.3722. 5  1.257 หมายถึง ……..…. ครั้งของ …………… 5  1.257 หมายถึง ………….…………………….………………………….. = ………………3. 4  0.085 หมายถึง ……..…. ครั้งของ …………… 4  0.085 หมายถึง ……….………….………………………………………….. = ………………การหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับ การหาผลคูณโดยใช้หลักการคูณเช่นเดียวกับหลักการเศษส่ วน คูณจานวนนับ1. 3  0.456 =  1. 3  2.5 =  วิธีทำ 3  0.456 = 3 456 วิธีทำ 4 5 6 1000 3 = 3 456 1000 1368 = 1368 ดังนั้น 3  0.456 = 1.368 1000 = 1.368 ตอบ 1.368 456 ตอบ 1.368 คาตอบเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง เพราะ 3 1000 = 1368 ผลคูณมีตวส่ วนเป็ น 1000 คาตอบจึงได้ ั 1000 ทศนิยม 3 ตาแหน่ง2. 5  4.576 =  2. 4  4.576 =  วิธีทำ 5  4.576 = ……………….. วิธีทำ 4576 4 = ……………….. ………….. ตอบ ……………….. = ……………….. คาตอบเป็ นทศนิยม …. ตาแหน่ง เพราะ ……………... = ………………. =……….. ผลคูณมีตวส่ วนเป็ น …….…… คาตอบจึง ัตอบ …………….. ได้ทศนิยม …..ตาแหน่ง
 18. 18. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9จงหาคาตอบ1. 10  5 =  1. 10  0.5 =  10  0.5 = 10  5 10 10  5 = 50 50 10  0.5 = 5.0 หรื อ 5 = = 0.5 102. 10  15 =  2. 10  1.5 =  10  1.5 = …………. 10  15 = ………. 10  1.5 = …… หรื อ…... = ……. = …….3. 4.5  10 =  4.5 เมื่อคูณด้วย 10 45  10 = 450 คาตอบได้จากการเลื่อนจุดทศนิยม ของ 4.5 ไปทางขวา 1 4.5  10 = 45.0 ตาแหน่ง = 45 เป็ น 45 ตอบ 454. 8.295  100 =  ………………. เมื่อคูณด้วย ………………. 8295  100 = ……………….. คาตอบได้จากการเลื่อนจุดทศนิยม ของ ………………... ไป 8.295  100 = ………………. ทางขวา …..ตาแหน่ง = ………………. เป็ น …………………………… ตอบ ………….1. 3.5  10 = …………………. 8. 10  4.89 = ………………….2. 2.35  100 = …………………. 9. 100  5.68 = ………………….3. 1,000  7.98 = …………………. 10. 1,000  4.567 = ………………….4. 10  9.642 = …………………. 11. 2.30  10 = ………………….5. 100  5.63 = …………………. 12. 3.600  100 = ………………….6. 2.34  1,000 = …………………. 13. 2.50  1,000 = ………………….7. 45.10  10 = …………………. 14. 3.6  1,000 = ………………….
 19. 19. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 10จงหาคาตอบ1. 50  3.64 =  3.64 ทศนิยม 3 ตาแหน่ง วิธีทำ 3 6 4  50 50 ผลคูณ 1 8 2.0 0 ทศนิยม 3 ตาแหน่ง 18200 ดังนั้น 50  3.64 = 182.00 = 182 ตอบ 1822. 600  4.326 =  …………. ทศนิยม……. ตาแหน่ง วิธีทำ 4 3 2 6  ………..  600 ผลคูณ …………… ทศนิยม……. ตาแหน่ง ………… ดังนั้น ………………………………………….. ตอบ ………………3. 8000  2.457 =  …………. ทศนิยม……. ตาแหน่ง วิธีทำ ……………….  ………..  …………. ผลคูณ …………… ทศนิยม……. ตาแหน่ง ………………. ดังนั้น ………………………………………….. ตอบ ………………4. 900  3.564 =  …………. ทศนิยม……. ตาแหน่ง วิธีทำ ……………….  ………..  …………. ผลคูณ …………… ทศนิยม……. ตาแหน่ง ………………. ดังนั้น …………………………ตอบ …………5. 700  7.89 = ……………. 8. 5.04  600 = …………….6. 4.56  400 = ……………. 9. 300  12.89 = ………………..7. 9,000  6.045 = ………………. 10. 7.56  500 = ……………….
 20. 20. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 11จงหาผลคูณ การหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่ วน1. 45  2.49 =  2.49 เป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่ง วิธีทำ 45  2.49 = 45  ........... 100 249 ดังนั้น 2.49 = 100 = ………………… = ………………… ตัวส่ วนเป็ น 100 ทาเป็ นทศนิยม จะได้ทศนิยมตอบ ………………. ……… ตาแหน่ง2. 0.123  49 =  …………….. เป็ นทศนิยม …………. ตาแหน่ง วิธีทำ 0.123  49 = ………………….. ดังนั้น …………… = …………………. ตัวส่ วนเป็ น …………. ทาเป็ นทศนิยม จะได้ทศนิยม = …………………… ……… ตาแหน่ง = …………………..ตอบ ……………. การหาผลคูณโดยใช้หลักการคูณเช่นเดียวกับหลักการคูณจานวนนับ3. 45  1.23 =  1 . 2 3  เป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่ง วิธีทำ 123 45 45 ผลคูณ ………………. จึงเป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่ง ………… …………... ……………….ตอบ ……………………….4. 0.148  23 =  …………….  เป็ นทศนิยม …….. ตาแหน่ง วิธีทำ …………..  …………... ……… ผลคูณ ………………. จึงเป็ นทศนิยม …… ตาแหน่ง ……….…… ……………... ……………….ตอบ ……………………….
 21. 21. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 12จงหาผลคูณ1. จงหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่ วน 2. จงหาผลคูณโดยใช้หลักการคูณจานวนนับ 34.7  0.8 =  …………….. =  …………. = .....  ..... ……….  ………เป็ นทศนิยม….. ตาแหน่ง 10 10 .......... ... ………. ………เป็ นทศนิยม…..ตาแหน่ง = ………. ผลคูณ………เป็ นทศนิยม….ตาแหน่ง 100 ………. = ……………. ดังนั้น ………………….. ตอบ ……………………3. จงหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่ วน 4. จงหาผลคูณโดยใช้หลักการคูณจานวนนับ 0.2  0.4 =  ……………….. =  ………... = …………… ……….  ………เป็ นทศนิยม….. ตาแหน่ง ………. ………เป็ นทศนิยม…..ตาแหน่ง = …………... ………. ผลคูณ………เป็ นทศนิยม….ตาแหน่ง ………. = ……………. ดังนั้น ………………….. ตอบ ……………………5. จงหาผลคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่ วน 6. จงหาผลคูณโดยใช้หลักการคูณจานวนนับ 27.9  4.5 =  ……………….. =  ………... = …………… ……….  ………เป็ นทศนิยม….. ตาแหน่ง ………. ………เป็ นทศนิยม…..ตาแหน่ง = …………... ………. ผลคูณ………เป็ นทศนิยม….ตาแหน่ง ………. = ……………. ดังนั้น ………………….. ตอบ …………………… 1. 0.8  0.6 = …………………….. 6. 1.5  0.4 = …………………….. 2. 12.3  0.2 = …………………….. 7. 7.3  0.9 = …………………….. 3. 0.5  0.9 = …………………….. 8. 3.8  0.7 = …………………….. 4. 5.6  0.1 = …………………….. 9. 18.4  0.5 = …………………….. 5. 12.4  0.6 = …………………….. 10. 29.3  0.8 = ……………………..
 22. 22. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 13จงหาผลคูณ1. 4.85  2.7 =  วิธีทำ ……...  ……….. เป็ นทศนิยม………….. ตาแหน่ง ……… ………. . เป็ นทศนิยม…………...ตาแหน่ง …………… + ผลคูณคือ ……………… ……………… ซึ่งเป็ นทศนิยม………ตาแหน่ง ………………….. ดังนั้น ……………… = …………………… ตอบ ……………………….2. 82.9  0.78 =  วิธีทำ ……….  ………… เป็ นทศนิยม………….. ตาแหน่ง ……… ………… เป็ นทศนิยม…………...ตาแหน่ง …………… + ผลคูณคือ ……………… ……………… ซึ่งเป็ นทศนิยม………ตาแหน่ง ………………….. ตอบ ……………………….3. 0.67  2.8 =  วิธีทำ ……….  ………… เป็ นทศนิยม………….. ตาแหน่ง ……… ………… เป็ นทศนิยม…………...ตาแหน่ง …………… + ผลคูณคือ ……………… ……………… ซึ่งเป็ นทศนิยม………ตาแหน่ง ………………….. ตอบ ……………………….4. 3.56  4.9 =  วิธีทำ ……….  ………… เป็ นทศนิยม………….. ตาแหน่ง ……… ………… เป็ นทศนิยม…………...ตาแหน่ง …………… + ผลคูณคือ ……………… ……………… ซึ่งเป็ นทศนิยม………ตาแหน่ง ………………….. ตอบ ………………
 23. 23. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 9 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 14จงเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ1. เงาะราคากิโลกรัมละ 14.25 บาท ซื้ อ 6.5 - โจทย์กาหนดอะไรให้…………………………………… กิโลกรัมจะต้องจ่ายเงินเท่าไร ………………………………………………... ประโยคสัญลักษณ์……………………. - โจทย์ตองการทราบอะไร………………………………. ้ ตอบ………………………… - เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร…………………2. สมุดราคาเล่มละ 8.75 บาท ซื้ อ 18 เล่มจะ - โจทย์กาหนดอะไรให้…………………………………… ต้องจ่ายเงินเท่าไร ………………………………………………... ประโยคสัญลักษณ์……………………. - โจทย์ตองการทราบอะไร………………………………. ้ ตอบ………………………… - เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร…………………3. หนังสื อราคาเล่มละ 78.25 บาท ซื้ อ 2 เล่ม - โจทย์กาหนดอะไรให้…………………………………… จะต้องจ่ายเงินกี่บาท ………………………………………………... ประโยคสัญลักษณ์……………………. - โจทย์ตองการทราบอะไร………………………………. ้ ตอบ………………………… - เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร…………………4. เสื้ อราคาตัวละ 125.75 บาท ซื้ อ 3 ตัวจะ - โจทย์กาหนดอะไรให้…………………………………… จ่ายเงินเท่าไร ………………………………………………... ประโยคสัญลักษณ์……………………. - โจทย์ตองการทราบอะไร………………………………. ้ ตอบ………………………… - เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร…………………5. แม่คาขายปลา 8 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ - โจทย์กาหนดอะไรให้…………………………………… ้ 25.25 บาทแม่คาจะได้เงินเท่าไร ้ ………………………………………………... ประโยคสัญลักษณ์……………………. - โจทย์ตองการทราบอะไร……………………………….้ ตอบ………………………… - เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร…………………6. เนื้อหมูราคากิโลกรัมละ 78.75 บาท ซื้ อ 35 - โจทย์กาหนดอะไรให้…………………………………… กิโลกรัมจะต้องจ่ายเงินเท่าไร ………………………………………………... ประโยคสัญลักษณ์……………………. - โจทย์ตองการทราบอะไร………………………………. ้ ตอบ………………………… - เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร…………………7. พ่อค้าซื้ อกางเกง 45 ตัว ราคาตัวละ 175.25 - โจทย์กาหนดอะไรให้…………………………………… บาท พ่อค้าจ่ายเงินกี่บาท ………………………………………………... ประโยคสัญลักษณ์……………………. - โจทย์ตองการทราบอะไร………………………………. ้ ตอบ………………………… - เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร…………………
 24. 24. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 10 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1จงหาผลหารโดยใช้การเปลี่ยนทศนิยมให้เป็ นเศษส่ วน1. 0.24  6 =  2. 3.5  7 =  วิธีทำ 0.24  6 = 24 6 วิธีทำ 3.5  7 = ……………… 100 = 24 1  = ………………. 100 6 4 1 = ……………… = 100  1 = 4 = ……………….. 100 = 0.04 = ……………….. ตอบ 0.04 ตอบ …………….3. 16.8  7 =  4. 4.8  8 =  วิธีทำ …………. = ……………… วิธีทำ …………. = ……………… = ………………. = ………………. = ……………… = ……………… = ……………….. = ……………….. = ……………….. = ……………….. ตอบ ……………. ตอบ …………….5. 4.34  7 =  6. 0.16  8 =  วิธีทำ …………. = ……………… วิธีทำ …………. = ……………… = ………………. = ………………. = ……………… = ……………… = ……………….. = ……………….. = ……………….. = ……………….. ตอบ ……………. ตอบ …………….
 25. 25. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 10 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2จงหาผลหาร1. 12.5 5 =  2. 4.347 = วิธีทำ ...... .......... ... วิธีทำ ...... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ...... .......... ...... .......... ....... .......... ....... ตอบ ………………. ตอบ ……………….3. 3.87 9 =  4. 52.5 15 = วิธีทำ ...... .......... ... วิธีทำ ...... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ...... .......... ...... .......... ....... .......... ....... ตอบ ………………. ตอบ ……………….5. 3.32 8 =  6. 47.4 6 = วิธีทำ ...... .......... ... วิธีทำ ...... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ...... .......... ...... .......... ....... .......... ....... ตอบ ………………. ตอบ ……………….7. 5.07 13 =  8. 37.6 8 = วิธีทำ ...... .......... ... วิธีทำ ...... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ...... .......... ...... .......... ....... .......... ....... ตอบ ………………. ตอบ ……………….
 26. 26. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 10 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3จงหาผลหาร1. 0.776 8 =  2. 6.669 = วิธีทำ ...... .......... ... วิธีทำ ...... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ...... .......... ...... .......... ....... .......... ....... ตอบ ………………. ตอบ ……………….3. 8.40 15 =  4. 13.92 24 = วิธีทำ ...... .......... ... วิธีทำ ...... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ...... .......... ...... .......... ....... .......... ....... ตอบ ………………. ตอบ ……………….5. 6.08 8 =  6. 48.3 7 = วิธีทำ ...... .......... ... วิธีทำ ...... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ...... .......... ...... .......... ....... .......... ....... ตอบ ………………. ตอบ ……………….7. 7.84 14 =  8. 0.582 6 = วิธีทำ ...... .......... ... วิธีทำ ...... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ... .......... ...... .......... ...... .......... ....... .......... ....... ตอบ ………………. ตอบ ……………….
 27. 27. ใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 10 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4 ่จงเขียนเศษส่ วนต่อไปนี้ให้อยูในรู ปทศนิยม1. 2 = 2. 8 = 5 20วิธีที่ 1 ทาส่ วนให้เป็ น 10 วิธีที่ 2 ใช้การหารยาว วิธีที่ 1 ทาส่ วนให้เป็ น 10 วิธีที่ 2 ใช้การหารยาว, 100 , 1000 , … 3 = 3 5 , 100 , 1000 , … 8 = …….. …….. 3 32 5 8 20 = 3 = 3.0 = 3.00 = … = ……………. 8 = …….. = …….. = … 5 52 20 = 6 0.6 = ……………. 10 5 3.0 20 8 . 0 = ……………. = 0.6 30 ......... 3 0 .........ดังนั้น = 0.6 3 ดังนั้น ……. = ……… 5 ดังนั้น = 0.6 ......... 5 ดังนั้น ……. = ……… 1 13 31. 2. 3. 4 4 2 5 วิธีทา .......... .. วิธีทา .......... .. วิธีทา 4 3 4 3 5 5 = 4 + …….. = …………. ตอบ ………. ตอบ ………. ตอบ ………. 5 18 44. 5. 6. 2 8 16 50 วิธีทา .......... .. วิธีทา .......... .. วิธีทา ……………………… = ……….. + …….. = …………. ตอบ ………. ตอบ ………. ตอบ ……….
 28. 28. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 10 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5จงแสดงวิธีหาผลหาร1. 3.65  0.5 =  2. 0.156  0.04 =  3.65  0.5 = 3 . 65 0.156  0.04 = …………………………………. 0.5 = ………………………………… = 3. 65  10  36 . 5 0 . 5  10 5 5 36 . 5 ดังนั้น 3.65  0.5 = ………………. ดังนั้น ……………………………….3. 17.5  0.08 =  4. 1.32  1.1 =  ………….. = …………………………………. ………….. = …………………………………. = ………………………………… = ………………………………… ดังนั้น ………………………………. ดังนั้น ……………………………….5. 0.078  0.2 =  6. 3.6  0.09 =  ………….. = …………………………………. ………….. = …………………………………. = ………………………………… = ………………………………… ดังนั้น ………………………………. ดังนั้น ……………………………….
 29. 29. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 10 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6จงแสดงวิธีหาผลหาร1. 1.44  0.6 =  2. 0.360  0.15 =  ่ เขียนให้อยูในรู ปเศษส่ วน ่ เขียนให้อยูในรู ปเศษส่ วน 1.44  0.6 = 1 . 44 ……………………………………… 0.6 ทาตัวส่ วนให้เป็ นจานวนนับโดยนา ……….. ทาตัวส่ วนให้เป็ นจานวนนับโดยนา 10 มาคูณ มาคูณทั้งเศษและส่ วน ทั้งเศษและส่ วน ………………………………………… 1.44  0.6 = 1 . 44 ………………………………………… 0.6 1 . 44  10 14 . 4 ใช้วธีหารจานวนนับ ิ =  0 . 6  10 6 ………………………………………… ใช้วธีหารจานวนนับ ิ 2.4 ………………………………………… 6 14 . 4 ………………………………………… 12 ………………………………………… 24 ………………………………………… 24 0 ………………………………………… ดังนั้น 1.44  0.6 = 2.4 ดังนั้น ………………………………………3. 0.632  0.08 =  4. 68.4  0.012 =  0.632  0.08 = ………………………….. 68.4  0.012 = …………………………………. = ………………………….. = ………………………………… 8 6.32 ดังนั้น 0.632  0.08 = ………………. ดังนั้น ……………………………….5. 2.4  0.048 = ……………….. 7. 2.8  1.12 = ………………..6. 0.23  0.115 = ……………….. 8. 21.84  15.6 = ………………..
 30. 30. แบบฝึ กเสริ มทักษะ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้บทที่ 10 แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7จงเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์แล้วแสดงวิธีหาคาตอบ1. น้ าปลา 1.36 ลิตร แบ่งใส่ ขวด ๆ ละ 0.08 ลิตรจะ 2. ผ้ายาว 4.5 เมตร ใช้ตดกางเกงตัวละ 1.5 เมตร จะได้ ัแบ่งได้กี่ขวด กางเกงกี่ตวัประโยคสั ญลักษณ์ ……………………………… ประโยคสั ญลักษณ์ ……………………………..วิธีทำ ……..………………………………………. วิธีทำ ……………………………………………….. ……………………………………………… ……………………………………………….. ……………………………………………… ……………………………………………….. ดังนั้น…… 

×