SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Third Summative Test in MAPEH (2nd Quarter ) 
Name: _______________________________________________ Grade&Section: _______________________________ 
14. Alin sa mga sumusunod na galaw ng katawan ang 
naisasagawa sa lugar na kinatatayuan? 
a. pag-impaw c. pagtakbo 
b.mahabang pag-upong posisyon d. pagkandirit 
15. Alin sa mga sumusunod na galaw ng katawan ang hindi 
naisasagawa sa lugar na kinatatayuan? 
a. posisyong nakaluhod c. half kneeling 
b. pagtakbo d. crook o hook sitting position 
III.ARTS 
Isulat ang titik ng tamang sagot. 
_____16.Anong mga kulay ang nagbibigay ng maaliwalas, 
mapayapa at tahimik na pakiramdam? 
a. pula, dilaw at kahel 
b. pula, asul at lila 
c. pula,dilaw at kahel 
d. asul, lila at berde 
_____17.Ano ang ipinapahiwatig ng mga kulay pula, dilaw at 
kahel bilang mainit na kulay? 
a. katapangan at katarungan 
b. kasiglahan at kasiyahan 
c. kapayapaan at kasarinlan 
d. kagandahan at kadakilaan 
_____18.Ito ay tinatawag na kapusyawan at kadiliman ng 
mga kulay? 
a. value b. tint c. overlapping d. shade 
_____19.Ano ang tawag sa mapusyaw na kulay na 
hinaluan ng puti? 
a. value b. neutral c. tint d. shade 
_____20.Ang _______ sa larawan ay pagsasaayos ng mga 
kulay. Ito ay nalilikha kapag ang pangalawang kulay at 
komplementaryong kulay ay ginamit. 
a. overlapping c. harmony 
b. still life d. resist technique 
_____21. Ano-ano ang mga pangunahing kulay? 
a. pula, puti, at itim c. pula .dilaw at berde 
b. pula,asul at dilaw d. puti, berde at lila 
_____22.Anong kulay ang mabubuo kapag pinaghalo ang asul at 
dilaw? 
a. berde b. lila c. pula d. orange 
_____23. Bakit kailangang laruin ng isang batang tulad mo ang 
mga katutubong laro? 
a. Upang mapagbigyan ang gusto ng iyong kalaro. 
b. Dahil sawa ka na sa computer games. 
c. Dahil ito ay sumasailalim sa ugali ng pangkat ng mga 
tao na nagpapakita ng lokal na kultura. 
d. Dahil utos ng iyong guro na laruin ito. 
IV.MUSIC 
Ikahon ang letra ng tamang sagot. 
24.Alin ang nasa pinakamataas na tono? 
A B C 
25.Alin ang nasa pinakamababang tono? 
A B C 
I.HEALTH 
Bilugan ang titik ng tamang sagot. 
1. Ano ang importanteng paraan upang makaiwas sa mga 
karamdaman.Ito ay ang _____. 
2. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng healthy lifestyle? 
a.maayos na nutrisyon c. sobra sa pagkain 
b. sobrang ehersisyo d. kulang sa pagkain 
3. Ano ang tamang paraan ng pagpapanatili ng malusog na 
pamumuhay.Ito ay maipapakita sa pamamagitan ng _____. 
a.paglilinis ng katawan bago matulog 
b.paglalaro ng basketbol araw-araw. 
c.Panonood ng telebisyon sa buong magdamag. 
d. Pakikipag-usap sa mga kaibigan 
4. Ang virus, bacteria, at fungi ay nagdadala ng sakit. Ano ang 
tawag sa kanila ? 
5. Alin ang naglalarawan ng malusog na bata? 
a.mahilig siyang magpuyat 
b. masustansiyang pagkain ang kaniyang kinakain. 
c.hindi siya kumukunsulta sa doctor. 
d. may sira ang kanyang mga ngipin. 
6. Alin ang nagpapakita ng maayos na pangangalaga ng 
kalusugan? 
a. c. 
7. Ano ang tamang paraan ng pagpapahalaga sa kalusugan? 
a.Pagkain ng junk food. 
b.Hindi nag- eehersisyo. 
c.Pagkain ng masustansiyang pagkain araw-araw. 
d.Hindi pagkain ng prutas at gulay. 
8. Ano ang dapat gawin bago at pagkatapos kumain? 
a.matulog 
b.maglaro 
c.manood ng t.v. 
d.maghugas ng kamay 
9. Ano ang naiiwasan dahil sa bakuna? 
a.tigdas c.sakit ng ulo 
b.cancer d. lagnat 
10. Paano ka naiimpluwensiyahan ng iyong mga kaibigan upang 
manatiling malusog ang iyong katawan. 
a.Sa pagpili ng aking dapat at hindi dapat kainin. 
b. Pagbili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. 
c.Sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. 
d.Sa pagkakalat sa kapaligiran. 
II.PE 
Bilugan ang titik ng tamang sagot. 
11.Anong bahagi ng ating katawan ang naiuunat? 
a.kamay at binti c. mata at tenga 
b.ulo b. sakong 
12.Anong kilos lokomotor ang ipinapakita ng larawan 
a. hopping o pagkandirit c. running o pagtakbo 
b. jumping o paglukso d. leaping o pag-impaw 
13. Anong kilos lokomotor ang ipinapakita ng larawan 
Third Summative Test in Filipino (2nd Quarter ) 
a.droga c. mga bitamina 
b. paracetamol d. bakuna 
a.tagapagdala c. tagapag-alaga 
b. tagahatid d. tagapagtaglay 
b. d. 
? 
a. galloping o pag-iskape c. jumping o pagtalon 
b. walking o paglakad d. sliding o papadulas 
Name: __________________________________________________ Grade&Section: ________________________
Third Summative Test in Filipino (2nd Quarter ) 
Pangalan:____________________________________________________Grade&Section:________________________ 
Panuto: 
Basahin ang tula at sagutin ang mga tanong 
tungkol dito.Bilugan ang letra ng napili mong sagot. 
1. Anong lugar ang tinutukoy sa tula? 
A. Calamba, Laguna C. Luneta 
B. Dapitan, Zamboanga D. Tanauan 
2. Ano ang kaugaliang ipinakikita sa ikatlong saknong 
upang maitaguyod ang bayang sinisinta? 
A. pagsunod C. pakikiisa 
B. pagsuporta D. pangangalaga 
3. Ang mga kaminero ay sumusuporta sa 
pagpapaunlad ng bansa. ____ rin ay nangangalaga 
sa kalikasan. 
A. Kami B. Nila C. Sila D. Tayo 
4. Sa ikalawang saknong, ano-ano ang salitang 
magkasintunog? 
A. arkitekto- sumusuporta 
B. nangangalaga-ninanasa 
C. kaminero-inhinyero 
D. dedikado-pantrapiko 
5. Ilang pantig mayroon ang salitang kapaligiran? 
A.apat C. lima 
B.dalawa D. Tatlo 
6. Bakit nagpasalamat ang magkakaibigan sa 
Punong Lungsod? 
A. may bagong palaruan sa kanilang bayan 
B. dumalo ang Punong Lungsod sa okasyon sa 
kanilang lugar 
C. may inilaang pondo ang pamahalaan para sa 
kabataan 
D. namigay siya ng tiket para sa libreng sine sa mall 
na malapit sa kanilang lugar 
7. Nagpunta ang magkakaibigang Anton, Jemar, 
Luisa at Angeline sa liwasang-bayan. Natuwa ____ sa 
sinabi ng Punong-Lungsod. Anong salita ang 
angkop na ilagay sa patlang? 
A. kami B. sila C. sina D. tayo 
8. Nanguna ang Punong-Lungsod sa pagpapasinaya 
ng bagong palaruan. Nagbigay _____ ng mensahe 
para sa lahat na ingatan ang palaruang para sa 
lahat. 
A. kami B. sila C. siya D. tayo 
9. “Salamat po, Mayor. Makakaasa po kaya na pag - 
iingatan naming ito.” Ano ang tinutukoy ng ito sa 
sinabi ng mga bata kay Mayor? 
A. Liwasang-Bayan C. mall 
B. libreng laruan D. palaruan 
10. Kapag pinalitan ang huling pantig ng salitang 
libre, ano ang bagong salitang mabubuo? 
A. libri B. libro C. libru D. liblib 
Panuto: 
Tukuyin ang ngalan ng bawat larawan. Alin sa 
mga ito ang angkop sa bawat pangungusap? Isulat 
ang letra ng sagot. 
A. B. C. 
D. E. 
11. Ang ______ ang pumuprotekta sa ating katawan. 
12. Itinanim ni inay sa _______ ang mga bagong 
halaman. 
13. Ang malinis na hangin ay maganda para sa ating 
_______. 
14. Ang ______ ang pangunahing pinanggagalingan 
ng asukal. 
15. Kailangan nating magtanim ng mga _________ 
upang maiwasan natin ang mga pagbaha. 
Panuto: 
Bilugan ang tamang sagot batay sa bigkas at 
kahulugan nito. 
16. Makikita sa ating bibig ( lâbi , labî ) 
17. numero, bilang ( pîto , pitô ) 
18. uri ng prutas ( bûko , bukô ) 
19. di sigurado ( bâka , bakâ ) 
20. timplahan ng kape ( tâsa , tasâ ) 
21-25 Pagbabaybay 
Ang Aming Pamayanan 
Dolorosa S. de Castro 
Halina’t ating balikan, malinis na kapaligiran. 
Sagisag ng kaunlaran nitong ating inang bayan. 
Dito matatagpuan, bayang sinilangan, 
Ng bayaning Dr. Jose Rizal ang ngalan. 
Mga kaminero, pulis pantrapiko, arkitekto, 
Inhinyero at mga gurong dedikado 
Patuloy na sumusuporta at nangangalaga 
Makamit lamang kaunlarang ninanasa. 
Di pahuhuli mga kapitalista, mangingisda, 
magsasaka at iba pang manggagawa 
Ang dito’y makikitang nakikiisa 
Sa pagtataguyod ng bayang sinisinta. 
Palaruan sa Liwasang-Bayan 
Dolorosa S. de Castro 
“Ang palaruang ito ay atin. Ipinagawa ito 
hindi para lamang sa ating kabataan kundi sa lahat 
upang may mapuntahan at makapaglibang nang 
libre. Ang hiling ko lamang sa inyo ay pakaingatan at 
alagaan ito,” wika ng 
Punong-Lungsod ng Agoncillo nang pasinayaan ang 
bagong liwasang-bayan sa kanilang lugar. 
Tuwang-tuwa ang magkakaibigan na sina 
Anton, Jemar, Luisa at Angeline sa kanilang narinig. 
Sa wakas may palaruan na rin sa kanilang lugar. 
Hindi na sila tatambay sa mall na nasa kabilang 
bayan upang 
magpalipas ng oras. 
“Salamat po, Mayor. Makakaasa po kaya na 
pag-iingatan namin ito,”ang kanilang nasambit nang 
makalapit sila sa Punong-Lungsod at makakamay sa 
kaniya.
Third Summative Test in Math (2nd Quarter ) 
Pangalan: _____________________________________________________Grade&Section:_______________________ 
I. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang 
mga sumusunod na tanong sa bawat aytem. 
Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 
____ 1. Ilan lahat ang 4 na pangkat ng 7 ? 
A. 28 C. 35 
B. 42 D. 49 
____ 2. Ano ang sagot o product ng 8 at 9 ? 
A. 56 C. 64 
B. 72 D. 48 
____ 3. Anong bilang ang dapat na i -multiply sa 6 
para maging 54 ? 
A. 3 C. 6 
B. 8 D. 9 
____ 4. Ano ang nawawalang factor sa multiplication 
sentence na ito? 6 x 3 = 3 x __ =18 
A. 3 C. 6 
B. 8 D. 10 
____ 5. Alin ang angkop na multiplication sentence 
para sa sagot o product na 135 ? 
A. ( 10 x 9 ) + ( 5 x 9 ) 
B. ( 11 x 5 ) + ( 9 x 5 ) 
C. ( 9 x 5 ) + ( 7 x 5 ) 
D. ( 11 x 9 ) + ( 5 x 9 ) 
____ 6. Alin ang nagpapakita ng tamang pamilang na 
pangungusap ( number sentence )? 
A. 2 x ( 8 x 3 ) = ( 3 x 7 ) x 2 
B. 4 x ( 5 x 2 ) = 4 x ( 7 x 3 ) 
C. 8 x ( 6 x 2 ) = ( 8 x 6 ) x 2 
D. 10 x ( 2 x 3 ) = ( 10 x 2 ) 
____ 7. Ano ang sagot o product ng 42 at 2 ? 
A. 74 C. 84 
B. 94 D. 104 
____ 8. Alin sa mga sumusunod ang tama? 
A. 123 x 3 = 126 C. 123 x 3 = 396 
B. 123 x 3 = 639 D. 123 x 3 = 369 
____ 9. Kung ang 34 ay i-multiply sa 6, ano ang 
sagot o product? 
A. 204 C. 244 
B. 304 D. 364 
____ 10. Ano ang product ng 609 at 7 ? 
A. 4 263 C. 4 362 
B. 4 632 D. 6 243 
Panuto: 
II. Basahin at unawaing mabuti ang mga suliranin (word 
problem) sa loob ng kahon. Sagutin ang mga kasunod 
na tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 
Ang halaga ng isang tiket sa bus papuntang 
Baguio City ay PhP 750. Kung tatlo kayong 
bibiyahe, magkano ang inyong babayaran? 
____ 11. Ano ang itinatanong sa suliranin (what is 
asked)? 
A. halaga ng isang tiket 
C. bilang ng bus na bibiyahe 
B. bilang ng pasahero 
D. halaga ng tiket na babayaran 
____ 12. Anong paraan (operation) ang dapat gamitin 
para lutasin ang suliranin? 
A. Pagdaragdag ( Addition ) 
C. Pagpaparami ( Multiplication ) 
B. Pagbabawas ( Subtraction ) 
D. Paghahati-hati ( Division ) 
____ 13. Magkano lahat ang babayaran sa tiket? 
A. PhP 2 250 B. PhP 3 250 
C. Php 5 250 D. PhP 5 520 
Si Robert ay may koleksyon na 125 stamps. Kung 
ang kaibigan niyang si John ay mas marami ng 3 
beses, ilang stamps mayroon ang magkaibigan? 
____ 14. Ano ang ibinigay na datos sa suliranin (what 
are given)? 
A. 125 beses na dami ng stamps at 3 stamps 
B. 125 stamps 
C. 125 stamps at 3 beses na dami ng stamps 
D. 3 beses na dami ng stamps 
____ 15. Ano ang tamang pamilang ( number 
sentence ) para sa suliranin? 
A. 125 + ( 125 x 3 ) = N 
C. 125 - ( 125 x 3 ) = N 
B. 125 + ( 125 - 3 ) = N 
D. 125 x ( 125 x 3 ) = N 
____ 16. Ilang stamps mayroon ang magkaibigan? 
A. 247 stamps C. 253 stamps 
B. 400 stamps D. 500 stamps 
Panuto: 
Multiply. Isulat ang sagot sa patlang. 
17. 55 × 10 = _____ 19. 45 × 50 = _____ 
18. 46 × 20 = _____ 20. 36 × 30 = ______ 
Panuto: 
Ibigay ang hinihinging kasagutan. 
21. 135 22. 207 23. 420 
x 21 x 32 x 24 
24. 118 25. 312 
x 45 x 16
Third Summative Test in ESP (2nd Quarter ) 
Name: _______________________________________________ Grade&Section: _______________________________ 
I. Iguhit ang puso ♡ kung ang sinasaad na ugali ay 
dapat gawain at Δ kung hindi. 
______ 1. Hindi ko pinapansin ang mga batang may 
kapansanan. 
______ 2. Hindi ko tinatawanan ang batang nakita 
kong nadulas. 
______ 3. Nagsasabi ako palagi ng “po” at “opo” sa 
mga nakakausap ko. 
______ 4. Kapag marami akong baon ay ibinabahagi 
ko ito sa kaklase kong walang baon. 
______ 5. Magmamalaki ako dahil alam kong mas 
matalino ako sa kanila. 
______ 6. Tinutulungan ko ang kaklase kong may 
kapansanan. 
______ 7. Sinisigawan ko ang mga batang pulubi. 
______ 8. Hindi ako nasisiyahan sa pakikiisa sa mga 
gawaing pambata. 
______ 9. Pinagtatawanan ko ang batang lansangan. 
______ 10. Pinahahalagahan ko ang ibang pangkat 
etniko. 
II. Basahing mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat sa 
patlang ang titik ng tamang sagot. 
______ 11. Nakasalubong mo ang isang ale, 
hinahanap ang kalye Buenas Aires. 
Ano ang gagawin mo? 
A. Hindi ko siya papansinin. 
B. Ayan oh! Di mo ba nakikita ang kalye na yan? 
C. Magpapatuloy lang ako sa paglalakad. 
D. Sasamahan ko siya sa hinahanap niyang kalye. 
______ 12. Hindi ka nakapasok dahil maysakit ka, 
dinalaw ka ng mga kaibigan mo sa bahay ninyo. 
Anong mabuting ugali ang ipinakita ng iyong 
mga kaklase? 
A. matapat C. maalalahanin 
B. magalang D. masunurin 
______ 13. Nagsisikap ka sa pag-aaral mo,gumagawa 
ka ng takdang aralin at nag-aaral ka kahit walang 
pagsusulit. Ikaw ay______? 
A. masipag C. masayahin 
B. malikhain D. malinis 
______ 14. Si Trishia ay nakapulot ng bagong lapis sa 
dinadaanan niya. 
A. Tinago niya kaagad sa bag. 
B. Tinapon niya sa basurahan. 
C. Binigay niya sa guro niya para maisauli sa may-ari. 
D. Ibibigay niya sa kapatid niya. 
______ 15. May batang katutubo na lumipat sa inyong 
paaralan. naging kaklase mo ito. Ano ang dapat 
mong gawin? 
A. Pagtatawanan ko siya dahil kakaiba siya. 
B. Hindi ko siya papansinin. 
C. Kakaibiganin ko siya. 
D. Susungitan ko siya. 
III. Panuto: 
Pagtapatin. Basahin ang mga sitwasyon sa 
hanay A. Piliin ang katumbas na magagalang na 
pananalita sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang 
sagot sa guhit bago ang numero. 
Hanay A Hanay B 
______ 16. Isang umaga, 
nakasalubong mo A. “Paalam na po, mahal 
ang iyong guro. naming guro.” 
______ 17. Kinamusta ka ng 
kaibigan ng iyong nanay 
minsang magkita B. “Magandang umaga po.” 
kayo sa daan. 
______ 18. Tapos na ang 
iyong klase at C. “Mabuti po.” 
lalabas na ng silid-aralan 
ang guro. 
______ 19. Paalis na ang 
Iyong tatay patungo D. “Magandang tanghali po.” 
sa trabaho. 
______ 20. Isang tanghali, 
nakita mo si Ginang E. “Mag-iingat po kayo.” 
Luna, ang nanay ng 
iyong kaklase. F. “Maraming salamat po.” 
IV. Pagmasdan ang mga larawan at dugtungan ang 
pariralang katabi nito. 
Kapag lumalapit sila sa akin at 
nanghihingi ng pera, ako ay 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Kung makikita ko ang 
batang ito, ako ay _______ 
________________________ 
________________________ 
Kung makikita kong ganito lagi ang 
suot ng bata ako ay_______________ 
________________________________ 
________________________________ 
24. _______________ako dahil _____________________ 
_______________________________________________ 
25. _______________ako dahil _____________________ 
_______________________________________________
Third Summative Test in English (2nd Quarter ) 
Name: __________________________________________________ Grade&Section:___________________ 
___________________________ 
I. GENERAL DIRECTION: Read each sentence carefully. 
Write letter of the correct answer on the provided space. 
A. Speech: 
Choose the word that has the same vowel 
sound as the underlinedword. 
______ 1. make A. bone B. boom C. bake D. been 
______ 2. Pine A. mine B. mane C. moon D. moan 
______ 3. cone A. cane B. tone C. roam D. coon 
______ 4. loot A. tool B. rain C. note D. lane 
______ 5. Pale A. cane B. tone C. roam D. coon 
B.Read the rhyme inside the box then answer the 
questions that follow. 
______ 10. Which word rhymes with glee? 
A. time C. mouse 
B. three D. cat 
______ 11. Which word rhymes with night? 
A. bright C. dancing 
B. dark D. mind 
______ 12. Which of the following word pairs rhyme? 
A. lean – fat C. them – they 
B. say – play D. clean – tidy 
______ 13. Which of the following word pairs does not 
rhyme? 
A. gay – may C. small – little 
B. free – tree D. big – pig 
______ 14. Which word rhymes with like? 
A. look C. bike 
B. dark D. life 
______ 15. Which word rhymes with make? 
A. main C. same 
B. lake D. line 
II. Reading Comprehension: Read the story carefully 
and answer the questions 
that follow. 
______ 16. Who is in the hospital? 
A. Maria C. Miss de Leon 
B. Cristy D. Cielo 
______ 17. How long will she be in the hospital? 
A. one day C. a few days 
B. a month D. a year 
______ 18. Why is Cielo in the hospital? 
A. It is her birthday. C. She is in vacation. 
B. She is sick. D. She is lonely. 
______ 19. How do you think the story will end? 
A. Cielo stayed in the hospital for a year. 
B. Cielo will never get well. 
C. Cielo will get well and go back to school. 
D. Cielo will go to another school. 
______ 20. Which element of the story is “ 
Cielo, Miss de Leon, Children” classified? 
A. ending C. character 
B. setting D. solution 
III. Grammar: 
A. Read the sentence inside the boxes and answer the 
questions that follow. 
______ 21. What part of the sentence tells the action verb? 
A. Lisa C. story 
B. reads D. every morning 
______ 22. What time indicator tells when the action is done? 
A. Lisa C. story 
B. reads D. every morning 
______ 23. What form of the action verb will complete the 
sentence? 
A. clean C. cleans 
B. cleaned D. cleaning 
______ 24. What time indicator tells when the action is done? 
A. Father C. yard 
B. last Sunday D. cleaned 
______ 25. What is the tense of the action verb in the given 
sentence? 
A. past C. present 
B. future D. present progressive 
A cat and a mouse full of glee, 
Started dancing one, two, three 
They danced in the daytime, 
They danced in the night, 
They did not mind if it is dark or bright. 
Miss de Leon was reading a letter. After reading 
it, she said “Children, 
Cielo is absent today. She’s in the hospital. She will be 
in the hospital for a few 
days. I’m sure you would like to do something for Cielo.” 
Lisa reads a story every morning. 
Father ______ the yard last Sunday.
Third Summative Test in MTB (2nd Quarter ) 
Name: __________________________________________________ Grade&Section: _______________________ 
I. Panuto: 
Piliin ang wastong panghalip upang mabuo 
ang pangungusap. Isulat ang sagot sa isang papel. 
1. Naglalaro ang mga bata. Masaya _______ 
(ako, sila, ikaw, kami). 
2. Laging humahagikgik ang aking bunsong 
kapatid 
sa tuwing kakausapin ______(ito, siya, sila, inyo) 
ng Nanay. 
3. Binili ng Tatay ang bisikleta para sa 
_______(iyo, inyo, amin, atin) kaya ingatan mo 
iyan. 
4. Guro si Bb. Pulido. Nagtuturo ______ 
(sila, ito, ka, siya) ng Mother Tongue. 
5. Ang mga mababangis na hayop ay dapat 
manatili sa _________g 
(amin, natin, kanila, atin) likas na tirahan. 
II. Salungguhitan ang angkop na pandiwa na 
gagamitin sa nakasalungguhit na panghalip 
panaklaw. 
6. Lahat na mga batang lalaki ay (pumasok, 
pumapasok) sa kanilang silid aralan nang 
tumunog ang bel. 
7. Halos lahat ng mga bata ay (umaawit, 
tumutula) ng awiting pamasko para sa kanilang 
pagtatanghal. 
8. Walang sinuman ang gustong (matalo, natalo) 
sa darating na paligsahan. 
9. Bawat isa ay nais na (papasa, pumasa) sa 
pagsusulit. 
10. (Nalungkot, Malulungkot ) ang marami nang 
narinig nila ang tungkol sa mga biktima ng lindol 
sa Bohol. 
III. Panuto: Basahin at unawain ang patalastas at 
sagutin ang mga tanong. 
11. Tungkol saan ang patalastas?_________________ 
12. Saan gaganapin ang pagdiriwang?____________ 
IV. Panuto: Sabihin kung ang pangungusap ay 
ginamitan ng simile o metapora. 
13.Ang karagatan ay nangangalit na toro kapag 
may bagyo. ________________ 
14. Pakiramdaman niya’y sa kanya ang buong 
mundo.__________________ 
15. Singlambot ng ulap ang aking unan.____________ 
16. Mansanas siya sa paningin ng kanyang 
magulang.____________________ 
17. Siya ay tila isang diwatang ninang ko.___________ 
18. Sina Lans at Fons ay parang biniyak na bunga. 
Palagi ko silang nakikitang magkasama. 
_____________________ 
19. Tulad ng isang suso kung siya ay kumilos. 
Halos makatulog ako sa paghihintay sa kanya. 
______________________ 
20.Mahusay lumangoy ang aking kapatid. 
Lumalangoy siya gaya ng isda. ________________ 
21. Parang ibon kung siya ay kumain. Halos hindi niya 
ginagalaw ang kanyang pagkain. 
____________________ 
22.Ang naging biyahe naming ay masamang 
panaginip. Takot ang aming nararamdaman sa 
tuwing gumagalaw ang aming eroplanong 
sinasakyan. _____________________- 
IV. Panuto: 
Sipiin ang pangungusap na angkop sa isinasaad ng 
larawan. Isulat ito sa patlang. 
1. Makikita sa mukha ng bata ang 
saya dahil alam niya ang sagot sa 
pagsusulit. 
2. Ang saya ng bata ay maikli. 
3. Bihira na lang magsuot ng saya 
ang mga babae ngayon. 
23.___________________________________________________ 
1. Kahit mahirap, tinanggap niya 
ang hamon na ibinigay sa kanya. 
2. Ayaw ni Marco ng away kaya 
hindi niya tinanggap ang hamon 
ng kanyang kalaro. 
3. Bumili ang Nanay ng hita ng 
baboy para gawing hamon. 
24. _________________________________________________ 
1. Nakapapaso ang init ng apoy. 
2. Walang tanim na halaman ang 
paso. 
3. Nilagyan ni Nanay ng gamot ang 
paso ko sa daliri. 
25. __________________________________________________ 
PATALASTAS 
Ipinababatid sa lahat ng mag-aaral na ang Sta 
Clara ay magdaraos ng Pistang Pambata sa darating na 
Enero 19, 2014. Magkakaroon ng pagpapakitang gilas sa 
pagsayaw, pagtula at pagguhit.Ang bawat mag-aaral ay 
inaanyayahang makibahagi sa mga nasabing gawain.
Third Summative Test in Science (2nd Quarter ) 
Name: __________________________________________________ Grade&Section: ____________________________ 
Direction: Choose the letter of the correct answer. 
1. Fishes breathe in water using their _________. 
a.tail c. scales 
b.fins d. gills 
2. It is the part of the frog use for catching flies and 
other insects.__________ 
a. mouth c. bill 
b. long sticky tongue d. strong hind legs 
3. Which of the following pairs of animals use their 
bigger hind legs for jumping?__________ 
a. c. 
b. d. 
4. It is the passing on of some characteristics of parents 
to their children .___________ 
a.heredity c. growth 
b. development d. health 
5. Which animal hatches from an egg? 
a. c. 
b. d. 
6. . Rolly’s mother is a good singer, his father can sing 
well also. Rolly can sing too because he inherits the 
singing voice of his: 
a.mother c. father 
b. friends d. parents 
7. Which animal is born alive by its mother? 
a. c. 
b. d. 
8. Which of the following is not a basic need of animals? 
a. air c. clothing 
b. water d. food 
9. What does an animal need as shown in the picture 
below? 
10. Like animals, plants are also important to humans. 
Which of the following uses of plants do you think is 
the most important? 
a .Plants can be used as decorations. 
b. Other plants can be used as fibers for clothing. 
c. Plant parts can be source of food for man. 
d. Plant parts can be made as furnitures at home. 
Direction: 
Write C for carnivores, H for herbivores, O for 
Omnivores. 
_______11. Dog __________16. Bird 
_______12. Lion __________17. Rabbit 
_______13. Cow __________18. Wolf 
_______14. Bear __________19. Cat 
_______15. Sheep __________20. Crocodile 
Direction: 
Label the parts of the body shown in the 
picture. 
21. _________________________________ 
22. _________________________________ 
23. _________________________________ 
24. _________________________________ 
25. _________________________________ 
a. food to eat 
b. air to breathe 
c. space to live 
d. water to drink 
21 
. 
23 
22 
24 
25
Third Summative Test in Araling Panlipunan (2nd Quarter ) 
Pangalan: _______________________________________________ Baitang&Pangkat_____________________ 
Panuto: 
Bilugan ang titik ng tamang sagot sa patlang. 
1. Sa lalawigang ito ipinanganak si Dr. Jose Rizal. 
A. Rizal C. Cavite 
B. Laguna D. Batangas 
2. Ang pinaka unang pangalan ng Batangas na 
naitala ay _______________. 
A. Kumintang C. Balayan 
B. Batangas D. Calatagan 
3. Ang lungsod ng _____________ ang itinalagang 
sentrong pangrehiyon ng CALABARZON. 
A. Tagaytay C. Antipolo 
B. Lipa D. Calamba 
4. Ang bulkang ito ang makikita sa lalawigan ng 
Batangas. 
A. Mayon C. Taal 
B. Pinatubo D. Arayat 
5. Ang ___________ ay lalawigan na nilikha sa 
pamamagitan ng Act No. 137 ng First Philippine 
Commission. 
A. Laguna C. Rizal 
B. Cavite D. Quezon 
6. Ang lalawigan ng Rizal ay hango sa pangalang ng 
sinong bayani? 
A. Apolinario Mabini C. Juan Luna 
B. Jose Rizal D. Andres Bonifacio 
7. ___________ ang siyang kabisera ng lalawigan ng 
Rizal. 
A. Angono C. Cainta 
B. Binangonan D. Antipolo 
8. Ang Lalawigan ng Quezon ay hango sa pangalan 
ng bayaning si ___________________. 
A. Manuel L. Quezon C. Manuel Roxas 
B. Antonio Luna D. Jose Rizal 
9. Ang bundok na ito sa Quezon ang pangunahing 
atraksiyon sa lugar. 
A. Apo C. Banahaw 
B. Arayat D. Makiling 
10. Ang ___________ ang pangunahing produktong 
pinagkukunan ng mga taga Quezon. 
A. niyog C. kopra 
B. anahaw D. kape 
Panuto: 
Tukuyin kung Tama o Mali ang isinasaad sa 
pangungusap. 
___________11. Ang Quezon ay nahahati sa 49 
munisipalidad. 
___________12. Ang Laguna de Bay ang 
pinakamalawak na lawa sa bansa. 
___________13. Ang pangalan ng lalawigan ng 
Laguna ay hango sa salitang Kastila 
na lago na ibig sabihin ay lawa. 
___________14. Taong 1571 ng itatag ang mga bayan 
ng Bay. 
___________15. San Pablo De Montes ang dating 
pangalan ng Lungsod ng Santa Rosa. 
Panuto: 
Pagtapatin ang isinasaad sa pangungusap. 
Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. 
Hanay A Hanay B 
______16. Bayani na Isinilang A. Sentro ng 
Sa Calamba Laguna Wikang Tagalog 
______17. Lalawigan na tinawag B. Jose Rizal 
na Duyan ng Pambansang 
Sining. 
______18. Tinawag ang Batangas C. Tayabas 
na ______________ 
______19. Taong 2011 naging D. Juan De Salcedo 
Lungsod ang Bayan ng 
_____________. 
______20. Taong 1571 ay sinakop E. Rizal 
Ni Kapitan _____________ 
ang Laguna. 
Paunto: 21 – 25 ( 5 puntos ) 
Gumawa ng sariling Timeline ng buhay mo mula 
sa iyong kapanganakan hanggang sa 
kasalukuyan.Isulat sa labas ng kahon ang taon at sa 
loob naman ang pangyayari sa buhay mo.

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)
K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)
K to 12 GRADE 3 Mother Tongue Based (MTB - 2nd Quarter)
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 English Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue
 
Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3Second periodical test english grade 3
Second periodical test english grade 3
 
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ika-apat na Lagumang Pagsusulit
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer
K to 12 Grade 3 LAPG FILIPINO GRAMMAR Reviewer
 
Esp 4 test
Esp 4 testEsp 4 test
Esp 4 test
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
 
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
 
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
K TO 12 GRADE 4 IKATLONG MARKAHAN DIAGNOSTIC / PRE TEST
 
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 
K to 12 Grade 3 LAPG ENGLISH GRAMMAR Reviewer
K to 12 Grade 3 LAPG ENGLISH GRAMMAR Reviewer K to 12 Grade 3 LAPG ENGLISH GRAMMAR Reviewer
K to 12 Grade 3 LAPG ENGLISH GRAMMAR Reviewer
 
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First GradingESP Summative Test Grade 4 First Grading
ESP Summative Test Grade 4 First Grading
 

Similar to Third summative test (2nd quarter)

Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptxQ2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
JonilynUbaldo1
 
Summative Test in MAPEH.docx
Summative Test in MAPEH.docxSummative Test in MAPEH.docx
Summative Test in MAPEH.docx
LilyAnnIlaganDollien
 
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxQuarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
JoanAvila11
 
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docxSUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
janiceguerzon1
 
english 5 first quarterly test question- k to 12 based
english 5 first quarterly test question- k to 12 basedenglish 5 first quarterly test question- k to 12 based
english 5 first quarterly test question- k to 12 based
Marissa Gillado
 
Q3-summtive TEST all subjects week-1.pptx
Q3-summtive TEST all subjects week-1.pptxQ3-summtive TEST all subjects week-1.pptx
Q3-summtive TEST all subjects week-1.pptx
ClaRisa54
 

Similar to Third summative test (2nd quarter) (20)

DIAGNOSTIC TEST FOR Mapeh 4
DIAGNOSTIC TEST FOR Mapeh 4DIAGNOSTIC TEST FOR Mapeh 4
DIAGNOSTIC TEST FOR Mapeh 4
 
St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_St all subjects 1 q3_
St all subjects 1 q3_
 
First Quarter Exam in MAPEH 4
First Quarter Exam in MAPEH 4 First Quarter Exam in MAPEH 4
First Quarter Exam in MAPEH 4
 
Week 2 summative
Week 2 summativeWeek 2 summative
Week 2 summative
 
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptxQ2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
 
QUIZ AP 2 ANSWER KEY.docx
QUIZ AP 2 ANSWER KEY.docxQUIZ AP 2 ANSWER KEY.docx
QUIZ AP 2 ANSWER KEY.docx
 
Filipino 4
Filipino 4Filipino 4
Filipino 4
 
Summative Test in MAPEH.docx
Summative Test in MAPEH.docxSummative Test in MAPEH.docx
Summative Test in MAPEH.docx
 
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docxQuarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
Quarter 3 1st weekly test grade 3 learners.docx
 
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docxQuarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
Quarter 2-PERIODIC TEST-FILIPINO-4-2022-2023.docx
 
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docxSUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
SUMMATIVE-3-with-TOS-Answer-Key-All-Subjects.docx
 
4th periodical esp v
4th periodical esp v4th periodical esp v
4th periodical esp v
 
GRADE 4 MAPEH 4 -2ND PERIODICALTEST.docx
GRADE 4 MAPEH 4 -2ND PERIODICALTEST.docxGRADE 4 MAPEH 4 -2ND PERIODICALTEST.docx
GRADE 4 MAPEH 4 -2ND PERIODICALTEST.docx
 
AP and ESP.pptx
AP and ESP.pptxAP and ESP.pptx
AP and ESP.pptx
 
Filipino 5
Filipino 5Filipino 5
Filipino 5
 
2nd quarter test 2017 2018
2nd quarter test 2017 20182nd quarter test 2017 2018
2nd quarter test 2017 2018
 
english 5 first quarterly test question- k to 12 based
english 5 first quarterly test question- k to 12 basedenglish 5 first quarterly test question- k to 12 based
english 5 first quarterly test question- k to 12 based
 
Q3-summtive TEST all subjects week-1.pptx
Q3-summtive TEST all subjects week-1.pptxQ3-summtive TEST all subjects week-1.pptx
Q3-summtive TEST all subjects week-1.pptx
 
1ST PT ESP 7.docx
1ST PT ESP 7.docx1ST PT ESP 7.docx
1ST PT ESP 7.docx
 
1ST PT ESP 7.docx
1ST PT ESP 7.docx1ST PT ESP 7.docx
1ST PT ESP 7.docx
 

More from Kate Castaños

English tg 3 third quarter
English tg 3 third quarterEnglish tg 3 third quarter
English tg 3 third quarter
Kate Castaños
 
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
Kate Castaños
 

More from Kate Castaños (20)

English 3-lm-quarter-4
English 3-lm-quarter-4English 3-lm-quarter-4
English 3-lm-quarter-4
 
English 3-tg-q4
English 3-tg-q4English 3-tg-q4
English 3-tg-q4
 
English 3 tg q4
English 3 tg q4English 3 tg q4
English 3 tg q4
 
English 3 lm quarter 4
English 3 lm quarter 4English 3 lm quarter 4
English 3 lm quarter 4
 
English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3
 
English 3 tg 3rd quarter
English 3 tg 3rd quarterEnglish 3 tg 3rd quarter
English 3 tg 3rd quarter
 
Science 3 lm draft 4.10.2014
Science 3 lm draft 4.10.2014Science 3 lm draft 4.10.2014
Science 3 lm draft 4.10.2014
 
Science 3 tg draft 4.10.2014 yes
Science 3 tg draft 4.10.2014 yesScience 3 tg draft 4.10.2014 yes
Science 3 tg draft 4.10.2014 yes
 
Second periodical test mtb mle
Second periodical test mtb mleSecond periodical test mtb mle
Second periodical test mtb mle
 
Second periodic test science 3
Second periodic test  science 3Second periodic test  science 3
Second periodic test science 3
 
Pangalawang markahang pagsusulit ap3
Pangalawang markahang pagsusulit ap3Pangalawang markahang pagsusulit ap3
Pangalawang markahang pagsusulit ap3
 
Esp 3 2nd pt 2014 2015
Esp 3 2nd pt 2014 2015Esp 3 2nd pt 2014 2015
Esp 3 2nd pt 2014 2015
 
Ap3 2nd pt calabarzon
Ap3 2nd pt calabarzonAp3 2nd pt calabarzon
Ap3 2nd pt calabarzon
 
English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3
 
English 3 third quarter
English 3 third quarterEnglish 3 third quarter
English 3 third quarter
 
English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3English 3 lm quarter 3
English 3 lm quarter 3
 
English tg 3 third quarter
English tg 3 third quarterEnglish tg 3 third quarter
English tg 3 third quarter
 
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
 
English 3 lm 2nd qt part 1
English 3 lm 2nd qt part 1English 3 lm 2nd qt part 1
English 3 lm 2nd qt part 1
 
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
English 3 lm 2nd quarter (part 1 6)
 

Third summative test (2nd quarter)

 • 1. Third Summative Test in MAPEH (2nd Quarter ) Name: _______________________________________________ Grade&Section: _______________________________ 14. Alin sa mga sumusunod na galaw ng katawan ang naisasagawa sa lugar na kinatatayuan? a. pag-impaw c. pagtakbo b.mahabang pag-upong posisyon d. pagkandirit 15. Alin sa mga sumusunod na galaw ng katawan ang hindi naisasagawa sa lugar na kinatatayuan? a. posisyong nakaluhod c. half kneeling b. pagtakbo d. crook o hook sitting position III.ARTS Isulat ang titik ng tamang sagot. _____16.Anong mga kulay ang nagbibigay ng maaliwalas, mapayapa at tahimik na pakiramdam? a. pula, dilaw at kahel b. pula, asul at lila c. pula,dilaw at kahel d. asul, lila at berde _____17.Ano ang ipinapahiwatig ng mga kulay pula, dilaw at kahel bilang mainit na kulay? a. katapangan at katarungan b. kasiglahan at kasiyahan c. kapayapaan at kasarinlan d. kagandahan at kadakilaan _____18.Ito ay tinatawag na kapusyawan at kadiliman ng mga kulay? a. value b. tint c. overlapping d. shade _____19.Ano ang tawag sa mapusyaw na kulay na hinaluan ng puti? a. value b. neutral c. tint d. shade _____20.Ang _______ sa larawan ay pagsasaayos ng mga kulay. Ito ay nalilikha kapag ang pangalawang kulay at komplementaryong kulay ay ginamit. a. overlapping c. harmony b. still life d. resist technique _____21. Ano-ano ang mga pangunahing kulay? a. pula, puti, at itim c. pula .dilaw at berde b. pula,asul at dilaw d. puti, berde at lila _____22.Anong kulay ang mabubuo kapag pinaghalo ang asul at dilaw? a. berde b. lila c. pula d. orange _____23. Bakit kailangang laruin ng isang batang tulad mo ang mga katutubong laro? a. Upang mapagbigyan ang gusto ng iyong kalaro. b. Dahil sawa ka na sa computer games. c. Dahil ito ay sumasailalim sa ugali ng pangkat ng mga tao na nagpapakita ng lokal na kultura. d. Dahil utos ng iyong guro na laruin ito. IV.MUSIC Ikahon ang letra ng tamang sagot. 24.Alin ang nasa pinakamataas na tono? A B C 25.Alin ang nasa pinakamababang tono? A B C I.HEALTH Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang importanteng paraan upang makaiwas sa mga karamdaman.Ito ay ang _____. 2. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng healthy lifestyle? a.maayos na nutrisyon c. sobra sa pagkain b. sobrang ehersisyo d. kulang sa pagkain 3. Ano ang tamang paraan ng pagpapanatili ng malusog na pamumuhay.Ito ay maipapakita sa pamamagitan ng _____. a.paglilinis ng katawan bago matulog b.paglalaro ng basketbol araw-araw. c.Panonood ng telebisyon sa buong magdamag. d. Pakikipag-usap sa mga kaibigan 4. Ang virus, bacteria, at fungi ay nagdadala ng sakit. Ano ang tawag sa kanila ? 5. Alin ang naglalarawan ng malusog na bata? a.mahilig siyang magpuyat b. masustansiyang pagkain ang kaniyang kinakain. c.hindi siya kumukunsulta sa doctor. d. may sira ang kanyang mga ngipin. 6. Alin ang nagpapakita ng maayos na pangangalaga ng kalusugan? a. c. 7. Ano ang tamang paraan ng pagpapahalaga sa kalusugan? a.Pagkain ng junk food. b.Hindi nag- eehersisyo. c.Pagkain ng masustansiyang pagkain araw-araw. d.Hindi pagkain ng prutas at gulay. 8. Ano ang dapat gawin bago at pagkatapos kumain? a.matulog b.maglaro c.manood ng t.v. d.maghugas ng kamay 9. Ano ang naiiwasan dahil sa bakuna? a.tigdas c.sakit ng ulo b.cancer d. lagnat 10. Paano ka naiimpluwensiyahan ng iyong mga kaibigan upang manatiling malusog ang iyong katawan. a.Sa pagpili ng aking dapat at hindi dapat kainin. b. Pagbili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. c.Sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. d.Sa pagkakalat sa kapaligiran. II.PE Bilugan ang titik ng tamang sagot. 11.Anong bahagi ng ating katawan ang naiuunat? a.kamay at binti c. mata at tenga b.ulo b. sakong 12.Anong kilos lokomotor ang ipinapakita ng larawan a. hopping o pagkandirit c. running o pagtakbo b. jumping o paglukso d. leaping o pag-impaw 13. Anong kilos lokomotor ang ipinapakita ng larawan Third Summative Test in Filipino (2nd Quarter ) a.droga c. mga bitamina b. paracetamol d. bakuna a.tagapagdala c. tagapag-alaga b. tagahatid d. tagapagtaglay b. d. ? a. galloping o pag-iskape c. jumping o pagtalon b. walking o paglakad d. sliding o papadulas Name: __________________________________________________ Grade&Section: ________________________
 • 2. Third Summative Test in Filipino (2nd Quarter ) Pangalan:____________________________________________________Grade&Section:________________________ Panuto: Basahin ang tula at sagutin ang mga tanong tungkol dito.Bilugan ang letra ng napili mong sagot. 1. Anong lugar ang tinutukoy sa tula? A. Calamba, Laguna C. Luneta B. Dapitan, Zamboanga D. Tanauan 2. Ano ang kaugaliang ipinakikita sa ikatlong saknong upang maitaguyod ang bayang sinisinta? A. pagsunod C. pakikiisa B. pagsuporta D. pangangalaga 3. Ang mga kaminero ay sumusuporta sa pagpapaunlad ng bansa. ____ rin ay nangangalaga sa kalikasan. A. Kami B. Nila C. Sila D. Tayo 4. Sa ikalawang saknong, ano-ano ang salitang magkasintunog? A. arkitekto- sumusuporta B. nangangalaga-ninanasa C. kaminero-inhinyero D. dedikado-pantrapiko 5. Ilang pantig mayroon ang salitang kapaligiran? A.apat C. lima B.dalawa D. Tatlo 6. Bakit nagpasalamat ang magkakaibigan sa Punong Lungsod? A. may bagong palaruan sa kanilang bayan B. dumalo ang Punong Lungsod sa okasyon sa kanilang lugar C. may inilaang pondo ang pamahalaan para sa kabataan D. namigay siya ng tiket para sa libreng sine sa mall na malapit sa kanilang lugar 7. Nagpunta ang magkakaibigang Anton, Jemar, Luisa at Angeline sa liwasang-bayan. Natuwa ____ sa sinabi ng Punong-Lungsod. Anong salita ang angkop na ilagay sa patlang? A. kami B. sila C. sina D. tayo 8. Nanguna ang Punong-Lungsod sa pagpapasinaya ng bagong palaruan. Nagbigay _____ ng mensahe para sa lahat na ingatan ang palaruang para sa lahat. A. kami B. sila C. siya D. tayo 9. “Salamat po, Mayor. Makakaasa po kaya na pag - iingatan naming ito.” Ano ang tinutukoy ng ito sa sinabi ng mga bata kay Mayor? A. Liwasang-Bayan C. mall B. libreng laruan D. palaruan 10. Kapag pinalitan ang huling pantig ng salitang libre, ano ang bagong salitang mabubuo? A. libri B. libro C. libru D. liblib Panuto: Tukuyin ang ngalan ng bawat larawan. Alin sa mga ito ang angkop sa bawat pangungusap? Isulat ang letra ng sagot. A. B. C. D. E. 11. Ang ______ ang pumuprotekta sa ating katawan. 12. Itinanim ni inay sa _______ ang mga bagong halaman. 13. Ang malinis na hangin ay maganda para sa ating _______. 14. Ang ______ ang pangunahing pinanggagalingan ng asukal. 15. Kailangan nating magtanim ng mga _________ upang maiwasan natin ang mga pagbaha. Panuto: Bilugan ang tamang sagot batay sa bigkas at kahulugan nito. 16. Makikita sa ating bibig ( lâbi , labî ) 17. numero, bilang ( pîto , pitô ) 18. uri ng prutas ( bûko , bukô ) 19. di sigurado ( bâka , bakâ ) 20. timplahan ng kape ( tâsa , tasâ ) 21-25 Pagbabaybay Ang Aming Pamayanan Dolorosa S. de Castro Halina’t ating balikan, malinis na kapaligiran. Sagisag ng kaunlaran nitong ating inang bayan. Dito matatagpuan, bayang sinilangan, Ng bayaning Dr. Jose Rizal ang ngalan. Mga kaminero, pulis pantrapiko, arkitekto, Inhinyero at mga gurong dedikado Patuloy na sumusuporta at nangangalaga Makamit lamang kaunlarang ninanasa. Di pahuhuli mga kapitalista, mangingisda, magsasaka at iba pang manggagawa Ang dito’y makikitang nakikiisa Sa pagtataguyod ng bayang sinisinta. Palaruan sa Liwasang-Bayan Dolorosa S. de Castro “Ang palaruang ito ay atin. Ipinagawa ito hindi para lamang sa ating kabataan kundi sa lahat upang may mapuntahan at makapaglibang nang libre. Ang hiling ko lamang sa inyo ay pakaingatan at alagaan ito,” wika ng Punong-Lungsod ng Agoncillo nang pasinayaan ang bagong liwasang-bayan sa kanilang lugar. Tuwang-tuwa ang magkakaibigan na sina Anton, Jemar, Luisa at Angeline sa kanilang narinig. Sa wakas may palaruan na rin sa kanilang lugar. Hindi na sila tatambay sa mall na nasa kabilang bayan upang magpalipas ng oras. “Salamat po, Mayor. Makakaasa po kaya na pag-iingatan namin ito,”ang kanilang nasambit nang makalapit sila sa Punong-Lungsod at makakamay sa kaniya.
 • 3. Third Summative Test in Math (2nd Quarter ) Pangalan: _____________________________________________________Grade&Section:_______________________ I. Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na tanong sa bawat aytem. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. ____ 1. Ilan lahat ang 4 na pangkat ng 7 ? A. 28 C. 35 B. 42 D. 49 ____ 2. Ano ang sagot o product ng 8 at 9 ? A. 56 C. 64 B. 72 D. 48 ____ 3. Anong bilang ang dapat na i -multiply sa 6 para maging 54 ? A. 3 C. 6 B. 8 D. 9 ____ 4. Ano ang nawawalang factor sa multiplication sentence na ito? 6 x 3 = 3 x __ =18 A. 3 C. 6 B. 8 D. 10 ____ 5. Alin ang angkop na multiplication sentence para sa sagot o product na 135 ? A. ( 10 x 9 ) + ( 5 x 9 ) B. ( 11 x 5 ) + ( 9 x 5 ) C. ( 9 x 5 ) + ( 7 x 5 ) D. ( 11 x 9 ) + ( 5 x 9 ) ____ 6. Alin ang nagpapakita ng tamang pamilang na pangungusap ( number sentence )? A. 2 x ( 8 x 3 ) = ( 3 x 7 ) x 2 B. 4 x ( 5 x 2 ) = 4 x ( 7 x 3 ) C. 8 x ( 6 x 2 ) = ( 8 x 6 ) x 2 D. 10 x ( 2 x 3 ) = ( 10 x 2 ) ____ 7. Ano ang sagot o product ng 42 at 2 ? A. 74 C. 84 B. 94 D. 104 ____ 8. Alin sa mga sumusunod ang tama? A. 123 x 3 = 126 C. 123 x 3 = 396 B. 123 x 3 = 639 D. 123 x 3 = 369 ____ 9. Kung ang 34 ay i-multiply sa 6, ano ang sagot o product? A. 204 C. 244 B. 304 D. 364 ____ 10. Ano ang product ng 609 at 7 ? A. 4 263 C. 4 362 B. 4 632 D. 6 243 Panuto: II. Basahin at unawaing mabuti ang mga suliranin (word problem) sa loob ng kahon. Sagutin ang mga kasunod na tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Ang halaga ng isang tiket sa bus papuntang Baguio City ay PhP 750. Kung tatlo kayong bibiyahe, magkano ang inyong babayaran? ____ 11. Ano ang itinatanong sa suliranin (what is asked)? A. halaga ng isang tiket C. bilang ng bus na bibiyahe B. bilang ng pasahero D. halaga ng tiket na babayaran ____ 12. Anong paraan (operation) ang dapat gamitin para lutasin ang suliranin? A. Pagdaragdag ( Addition ) C. Pagpaparami ( Multiplication ) B. Pagbabawas ( Subtraction ) D. Paghahati-hati ( Division ) ____ 13. Magkano lahat ang babayaran sa tiket? A. PhP 2 250 B. PhP 3 250 C. Php 5 250 D. PhP 5 520 Si Robert ay may koleksyon na 125 stamps. Kung ang kaibigan niyang si John ay mas marami ng 3 beses, ilang stamps mayroon ang magkaibigan? ____ 14. Ano ang ibinigay na datos sa suliranin (what are given)? A. 125 beses na dami ng stamps at 3 stamps B. 125 stamps C. 125 stamps at 3 beses na dami ng stamps D. 3 beses na dami ng stamps ____ 15. Ano ang tamang pamilang ( number sentence ) para sa suliranin? A. 125 + ( 125 x 3 ) = N C. 125 - ( 125 x 3 ) = N B. 125 + ( 125 - 3 ) = N D. 125 x ( 125 x 3 ) = N ____ 16. Ilang stamps mayroon ang magkaibigan? A. 247 stamps C. 253 stamps B. 400 stamps D. 500 stamps Panuto: Multiply. Isulat ang sagot sa patlang. 17. 55 × 10 = _____ 19. 45 × 50 = _____ 18. 46 × 20 = _____ 20. 36 × 30 = ______ Panuto: Ibigay ang hinihinging kasagutan. 21. 135 22. 207 23. 420 x 21 x 32 x 24 24. 118 25. 312 x 45 x 16
 • 4. Third Summative Test in ESP (2nd Quarter ) Name: _______________________________________________ Grade&Section: _______________________________ I. Iguhit ang puso ♡ kung ang sinasaad na ugali ay dapat gawain at Δ kung hindi. ______ 1. Hindi ko pinapansin ang mga batang may kapansanan. ______ 2. Hindi ko tinatawanan ang batang nakita kong nadulas. ______ 3. Nagsasabi ako palagi ng “po” at “opo” sa mga nakakausap ko. ______ 4. Kapag marami akong baon ay ibinabahagi ko ito sa kaklase kong walang baon. ______ 5. Magmamalaki ako dahil alam kong mas matalino ako sa kanila. ______ 6. Tinutulungan ko ang kaklase kong may kapansanan. ______ 7. Sinisigawan ko ang mga batang pulubi. ______ 8. Hindi ako nasisiyahan sa pakikiisa sa mga gawaing pambata. ______ 9. Pinagtatawanan ko ang batang lansangan. ______ 10. Pinahahalagahan ko ang ibang pangkat etniko. II. Basahing mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______ 11. Nakasalubong mo ang isang ale, hinahanap ang kalye Buenas Aires. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ko siya papansinin. B. Ayan oh! Di mo ba nakikita ang kalye na yan? C. Magpapatuloy lang ako sa paglalakad. D. Sasamahan ko siya sa hinahanap niyang kalye. ______ 12. Hindi ka nakapasok dahil maysakit ka, dinalaw ka ng mga kaibigan mo sa bahay ninyo. Anong mabuting ugali ang ipinakita ng iyong mga kaklase? A. matapat C. maalalahanin B. magalang D. masunurin ______ 13. Nagsisikap ka sa pag-aaral mo,gumagawa ka ng takdang aralin at nag-aaral ka kahit walang pagsusulit. Ikaw ay______? A. masipag C. masayahin B. malikhain D. malinis ______ 14. Si Trishia ay nakapulot ng bagong lapis sa dinadaanan niya. A. Tinago niya kaagad sa bag. B. Tinapon niya sa basurahan. C. Binigay niya sa guro niya para maisauli sa may-ari. D. Ibibigay niya sa kapatid niya. ______ 15. May batang katutubo na lumipat sa inyong paaralan. naging kaklase mo ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Pagtatawanan ko siya dahil kakaiba siya. B. Hindi ko siya papansinin. C. Kakaibiganin ko siya. D. Susungitan ko siya. III. Panuto: Pagtapatin. Basahin ang mga sitwasyon sa hanay A. Piliin ang katumbas na magagalang na pananalita sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa guhit bago ang numero. Hanay A Hanay B ______ 16. Isang umaga, nakasalubong mo A. “Paalam na po, mahal ang iyong guro. naming guro.” ______ 17. Kinamusta ka ng kaibigan ng iyong nanay minsang magkita B. “Magandang umaga po.” kayo sa daan. ______ 18. Tapos na ang iyong klase at C. “Mabuti po.” lalabas na ng silid-aralan ang guro. ______ 19. Paalis na ang Iyong tatay patungo D. “Magandang tanghali po.” sa trabaho. ______ 20. Isang tanghali, nakita mo si Ginang E. “Mag-iingat po kayo.” Luna, ang nanay ng iyong kaklase. F. “Maraming salamat po.” IV. Pagmasdan ang mga larawan at dugtungan ang pariralang katabi nito. Kapag lumalapit sila sa akin at nanghihingi ng pera, ako ay _____________________________ _____________________________ _____________________________ Kung makikita ko ang batang ito, ako ay _______ ________________________ ________________________ Kung makikita kong ganito lagi ang suot ng bata ako ay_______________ ________________________________ ________________________________ 24. _______________ako dahil _____________________ _______________________________________________ 25. _______________ako dahil _____________________ _______________________________________________
 • 5. Third Summative Test in English (2nd Quarter ) Name: __________________________________________________ Grade&Section:___________________ ___________________________ I. GENERAL DIRECTION: Read each sentence carefully. Write letter of the correct answer on the provided space. A. Speech: Choose the word that has the same vowel sound as the underlinedword. ______ 1. make A. bone B. boom C. bake D. been ______ 2. Pine A. mine B. mane C. moon D. moan ______ 3. cone A. cane B. tone C. roam D. coon ______ 4. loot A. tool B. rain C. note D. lane ______ 5. Pale A. cane B. tone C. roam D. coon B.Read the rhyme inside the box then answer the questions that follow. ______ 10. Which word rhymes with glee? A. time C. mouse B. three D. cat ______ 11. Which word rhymes with night? A. bright C. dancing B. dark D. mind ______ 12. Which of the following word pairs rhyme? A. lean – fat C. them – they B. say – play D. clean – tidy ______ 13. Which of the following word pairs does not rhyme? A. gay – may C. small – little B. free – tree D. big – pig ______ 14. Which word rhymes with like? A. look C. bike B. dark D. life ______ 15. Which word rhymes with make? A. main C. same B. lake D. line II. Reading Comprehension: Read the story carefully and answer the questions that follow. ______ 16. Who is in the hospital? A. Maria C. Miss de Leon B. Cristy D. Cielo ______ 17. How long will she be in the hospital? A. one day C. a few days B. a month D. a year ______ 18. Why is Cielo in the hospital? A. It is her birthday. C. She is in vacation. B. She is sick. D. She is lonely. ______ 19. How do you think the story will end? A. Cielo stayed in the hospital for a year. B. Cielo will never get well. C. Cielo will get well and go back to school. D. Cielo will go to another school. ______ 20. Which element of the story is “ Cielo, Miss de Leon, Children” classified? A. ending C. character B. setting D. solution III. Grammar: A. Read the sentence inside the boxes and answer the questions that follow. ______ 21. What part of the sentence tells the action verb? A. Lisa C. story B. reads D. every morning ______ 22. What time indicator tells when the action is done? A. Lisa C. story B. reads D. every morning ______ 23. What form of the action verb will complete the sentence? A. clean C. cleans B. cleaned D. cleaning ______ 24. What time indicator tells when the action is done? A. Father C. yard B. last Sunday D. cleaned ______ 25. What is the tense of the action verb in the given sentence? A. past C. present B. future D. present progressive A cat and a mouse full of glee, Started dancing one, two, three They danced in the daytime, They danced in the night, They did not mind if it is dark or bright. Miss de Leon was reading a letter. After reading it, she said “Children, Cielo is absent today. She’s in the hospital. She will be in the hospital for a few days. I’m sure you would like to do something for Cielo.” Lisa reads a story every morning. Father ______ the yard last Sunday.
 • 6. Third Summative Test in MTB (2nd Quarter ) Name: __________________________________________________ Grade&Section: _______________________ I. Panuto: Piliin ang wastong panghalip upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa isang papel. 1. Naglalaro ang mga bata. Masaya _______ (ako, sila, ikaw, kami). 2. Laging humahagikgik ang aking bunsong kapatid sa tuwing kakausapin ______(ito, siya, sila, inyo) ng Nanay. 3. Binili ng Tatay ang bisikleta para sa _______(iyo, inyo, amin, atin) kaya ingatan mo iyan. 4. Guro si Bb. Pulido. Nagtuturo ______ (sila, ito, ka, siya) ng Mother Tongue. 5. Ang mga mababangis na hayop ay dapat manatili sa _________g (amin, natin, kanila, atin) likas na tirahan. II. Salungguhitan ang angkop na pandiwa na gagamitin sa nakasalungguhit na panghalip panaklaw. 6. Lahat na mga batang lalaki ay (pumasok, pumapasok) sa kanilang silid aralan nang tumunog ang bel. 7. Halos lahat ng mga bata ay (umaawit, tumutula) ng awiting pamasko para sa kanilang pagtatanghal. 8. Walang sinuman ang gustong (matalo, natalo) sa darating na paligsahan. 9. Bawat isa ay nais na (papasa, pumasa) sa pagsusulit. 10. (Nalungkot, Malulungkot ) ang marami nang narinig nila ang tungkol sa mga biktima ng lindol sa Bohol. III. Panuto: Basahin at unawain ang patalastas at sagutin ang mga tanong. 11. Tungkol saan ang patalastas?_________________ 12. Saan gaganapin ang pagdiriwang?____________ IV. Panuto: Sabihin kung ang pangungusap ay ginamitan ng simile o metapora. 13.Ang karagatan ay nangangalit na toro kapag may bagyo. ________________ 14. Pakiramdaman niya’y sa kanya ang buong mundo.__________________ 15. Singlambot ng ulap ang aking unan.____________ 16. Mansanas siya sa paningin ng kanyang magulang.____________________ 17. Siya ay tila isang diwatang ninang ko.___________ 18. Sina Lans at Fons ay parang biniyak na bunga. Palagi ko silang nakikitang magkasama. _____________________ 19. Tulad ng isang suso kung siya ay kumilos. Halos makatulog ako sa paghihintay sa kanya. ______________________ 20.Mahusay lumangoy ang aking kapatid. Lumalangoy siya gaya ng isda. ________________ 21. Parang ibon kung siya ay kumain. Halos hindi niya ginagalaw ang kanyang pagkain. ____________________ 22.Ang naging biyahe naming ay masamang panaginip. Takot ang aming nararamdaman sa tuwing gumagalaw ang aming eroplanong sinasakyan. _____________________- IV. Panuto: Sipiin ang pangungusap na angkop sa isinasaad ng larawan. Isulat ito sa patlang. 1. Makikita sa mukha ng bata ang saya dahil alam niya ang sagot sa pagsusulit. 2. Ang saya ng bata ay maikli. 3. Bihira na lang magsuot ng saya ang mga babae ngayon. 23.___________________________________________________ 1. Kahit mahirap, tinanggap niya ang hamon na ibinigay sa kanya. 2. Ayaw ni Marco ng away kaya hindi niya tinanggap ang hamon ng kanyang kalaro. 3. Bumili ang Nanay ng hita ng baboy para gawing hamon. 24. _________________________________________________ 1. Nakapapaso ang init ng apoy. 2. Walang tanim na halaman ang paso. 3. Nilagyan ni Nanay ng gamot ang paso ko sa daliri. 25. __________________________________________________ PATALASTAS Ipinababatid sa lahat ng mag-aaral na ang Sta Clara ay magdaraos ng Pistang Pambata sa darating na Enero 19, 2014. Magkakaroon ng pagpapakitang gilas sa pagsayaw, pagtula at pagguhit.Ang bawat mag-aaral ay inaanyayahang makibahagi sa mga nasabing gawain.
 • 7. Third Summative Test in Science (2nd Quarter ) Name: __________________________________________________ Grade&Section: ____________________________ Direction: Choose the letter of the correct answer. 1. Fishes breathe in water using their _________. a.tail c. scales b.fins d. gills 2. It is the part of the frog use for catching flies and other insects.__________ a. mouth c. bill b. long sticky tongue d. strong hind legs 3. Which of the following pairs of animals use their bigger hind legs for jumping?__________ a. c. b. d. 4. It is the passing on of some characteristics of parents to their children .___________ a.heredity c. growth b. development d. health 5. Which animal hatches from an egg? a. c. b. d. 6. . Rolly’s mother is a good singer, his father can sing well also. Rolly can sing too because he inherits the singing voice of his: a.mother c. father b. friends d. parents 7. Which animal is born alive by its mother? a. c. b. d. 8. Which of the following is not a basic need of animals? a. air c. clothing b. water d. food 9. What does an animal need as shown in the picture below? 10. Like animals, plants are also important to humans. Which of the following uses of plants do you think is the most important? a .Plants can be used as decorations. b. Other plants can be used as fibers for clothing. c. Plant parts can be source of food for man. d. Plant parts can be made as furnitures at home. Direction: Write C for carnivores, H for herbivores, O for Omnivores. _______11. Dog __________16. Bird _______12. Lion __________17. Rabbit _______13. Cow __________18. Wolf _______14. Bear __________19. Cat _______15. Sheep __________20. Crocodile Direction: Label the parts of the body shown in the picture. 21. _________________________________ 22. _________________________________ 23. _________________________________ 24. _________________________________ 25. _________________________________ a. food to eat b. air to breathe c. space to live d. water to drink 21 . 23 22 24 25
 • 8. Third Summative Test in Araling Panlipunan (2nd Quarter ) Pangalan: _______________________________________________ Baitang&Pangkat_____________________ Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot sa patlang. 1. Sa lalawigang ito ipinanganak si Dr. Jose Rizal. A. Rizal C. Cavite B. Laguna D. Batangas 2. Ang pinaka unang pangalan ng Batangas na naitala ay _______________. A. Kumintang C. Balayan B. Batangas D. Calatagan 3. Ang lungsod ng _____________ ang itinalagang sentrong pangrehiyon ng CALABARZON. A. Tagaytay C. Antipolo B. Lipa D. Calamba 4. Ang bulkang ito ang makikita sa lalawigan ng Batangas. A. Mayon C. Taal B. Pinatubo D. Arayat 5. Ang ___________ ay lalawigan na nilikha sa pamamagitan ng Act No. 137 ng First Philippine Commission. A. Laguna C. Rizal B. Cavite D. Quezon 6. Ang lalawigan ng Rizal ay hango sa pangalang ng sinong bayani? A. Apolinario Mabini C. Juan Luna B. Jose Rizal D. Andres Bonifacio 7. ___________ ang siyang kabisera ng lalawigan ng Rizal. A. Angono C. Cainta B. Binangonan D. Antipolo 8. Ang Lalawigan ng Quezon ay hango sa pangalan ng bayaning si ___________________. A. Manuel L. Quezon C. Manuel Roxas B. Antonio Luna D. Jose Rizal 9. Ang bundok na ito sa Quezon ang pangunahing atraksiyon sa lugar. A. Apo C. Banahaw B. Arayat D. Makiling 10. Ang ___________ ang pangunahing produktong pinagkukunan ng mga taga Quezon. A. niyog C. kopra B. anahaw D. kape Panuto: Tukuyin kung Tama o Mali ang isinasaad sa pangungusap. ___________11. Ang Quezon ay nahahati sa 49 munisipalidad. ___________12. Ang Laguna de Bay ang pinakamalawak na lawa sa bansa. ___________13. Ang pangalan ng lalawigan ng Laguna ay hango sa salitang Kastila na lago na ibig sabihin ay lawa. ___________14. Taong 1571 ng itatag ang mga bayan ng Bay. ___________15. San Pablo De Montes ang dating pangalan ng Lungsod ng Santa Rosa. Panuto: Pagtapatin ang isinasaad sa pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Hanay A Hanay B ______16. Bayani na Isinilang A. Sentro ng Sa Calamba Laguna Wikang Tagalog ______17. Lalawigan na tinawag B. Jose Rizal na Duyan ng Pambansang Sining. ______18. Tinawag ang Batangas C. Tayabas na ______________ ______19. Taong 2011 naging D. Juan De Salcedo Lungsod ang Bayan ng _____________. ______20. Taong 1571 ay sinakop E. Rizal Ni Kapitan _____________ ang Laguna. Paunto: 21 – 25 ( 5 puntos ) Gumawa ng sariling Timeline ng buhay mo mula sa iyong kapanganakan hanggang sa kasalukuyan.Isulat sa labas ng kahon ang taon at sa loob naman ang pangyayari sa buhay mo.