Successfully reported this slideshow.

Mabisang pagsusulat

9,198 views

Published on

 • Be the first to comment

Mabisang pagsusulat

 1. 1. (Effective Writing)<br />MabisangPagsusulat<br />Jackelyn P. Vacalares<br />ALS Instructional Manager<br />
 2. 2. Mgadapatisaalang-alangsapagsusulat:<br />Paksa<br />Mambabasa<br />Layunin<br />Panahonsapagsulat at habangisusulat<br />Disenyongkatha<br />
 3. 3. Paksa<br />Tungkolsaanbaangiyongpaksa?<br />Anobaangalam mo tungkolsapaksangito?<br />Anobaangiyonggagawinsapaksangito?<br />
 4. 4. Mambabasa<br />Sino baangbabasangiyongkatha?<br />Anokayaangnalalamanngmambabasatungkolsapaksangiyongisusulat?<br />Malawakbaangkaalaman at expiryensyangtaongbabasangiyongkatha?<br />Anobaangiyongrelasyonsamambabasa? Gaano ka-pormal o impormalangiyongpagsulat?<br />Anobaang gusto mongisipinngmambabasapagkataposniyangbasahinangiyongkatha? <br />
 5. 5. Layunin<br />Anobaanglayuninnaipinahihiwatigngpaksa?<br />Bakit ka basumusulat? Anobaang gusto mongmakamitsakathangito?<br />Paano mo bamaipapaabotsamgamambabasaangiyonglayunin?<br />
 6. 6. Panahonsapagsulat at habangisusulat<br />Gaanobakahabaangiyongpanahonsapagsulat? Paano mo baitomatatapossaloobnginilaangpanahon?<br />Gaanobakahabaangiyongisusulat? Anu-anobaangnararapatparasaiyongpaksa, mambabasa, at layunin?<br />
 7. 7. Disenyongkatha<br />Anu-anongdisenyongpangretorikaangmaaringgamitin?<br />Paano mo gagamitinangmgadisenyongito?<br />Anu-anoangmgadapattandaansapagsulat?<br />
 8. 8. MgaDisenyongPangretorika<br />Pakahulugan<br />Pagsasabinggrupo kung saannabibilangangisangbagay at paanoitonaiibasaibangmiyembrosakaparehonggrupo.<br />Halimbawa:<br />Ako ay mulasaIlocos, kung gayon, Ilocano ako. NgunitnaiibaakosakaramihansamgaIlokanosapagkatlumakiakosaMaynila.<br />
 9. 9. MgaDisenyongPangretorika<br />Sanhi at Epekto<br />Pagsasabi kung anoangnangyari (resulta), kasamaangdahilan kung bakititonangyari (sanhi)<br />Halimbawa:<br />Mahiyainakongtaodahilnoongbata pa ako, hindiakonagkaroonngmaramingpagkakataonnamakasamaangmaramingtao.<br />
 10. 10. MgaDisenyongPangretorika<br />Paghahalintulad<br />Paglalarawanngmgapagkakatulad at pagkakaibasapamamagitanngdalawangbagay.<br />Halimbawa:<br />Ako at angakingkapatidnalalaki ay magkakatuladsalaki at timbang, ngunitmagkaibakamingpangmukhangkatangian.<br />
 11. 11. MgaDisenyongPangretorika<br />Pagkasunud-sunodayonsapanahon<br />Paglsasabingmgabagaysaayosngkanilangpangyayarinanaayonsaoras; mulasapinakbagohanggangsapinakalumangpangyayari, o mulasapinakamaagahanggangsapinakamatagalnapangyayari.<br />Halimbawa:<br />Noongbata pa ako, madalasnasasangkotakosagulo, ngunitnoongmagbinata, nagbagoako at nagingmasmatahimik. Sa ngayon, masasabikonamabutingtaoako at hindinaakonagkaroonngproblemasaibangtao.<br />
 12. 12. MgaDisenyongPangretorika<br />Pagbabangkahalagahan<br />Paglsasabingimpormasyon, saayosngimportansya, mulasapinakamahalagahanggangsahindigaanongmahalaga.<br />Halimbawa:<br />Kapagpumilingtrabaho, mahalagangilagaysaisipannanararapat ka dito, sulitangsahodsatrabahongiyonggagawin, naangkopsaiyoanguringtrabaho, at sasaya ka dito. Angilangmaliliitnabagaynadapattandaan ay angmgabenepisyo, anglugarngtrabaho, at anguringmagmakakatrabaho mo.<br />
 13. 13. MgaDisenyongPangretorika<br />Pag-unladsapamamagitannghalimbawa<br />Paglalarawanngtungkolsaiyongisinusulatsapamamagitangngpagbibigayhalimbawa.<br />Halimbawa:<br />Kalmadoakongtaongunitminsannagagalit din ako. Halimbawa, nagagalitako kung naiipitsatrapiksaloobngtatlongoras at pagkataposhuliakosatrabaho, o kung hindiakomakaligodahilwalangtubig.<br />
 14. 14. Tandaan: Alaminanglayuninngiyongkomposisyon<br />Mgalayunin:<br />Upangpag-usapanangisangpunto o opinyon<br />Upangipaalamsamgatao, upangipabatidsakanilaangisangbagay<br />Upangmagbigaykasiyahansamgamambabasa<br />Upangmagbigayngkautusan<br />Upangmagkwentongistorya<br />Upangpag-isipin at pagtanunginangmgamambabasa<br />
 15. 15. KaugnayanngmgaLayunin at DisenyongPangretorika<br />
 16. 16. Angintroduksyon at konklusyon<br />Introduksyon:<br />Angunangparaponanagsasabingpangunahingideya at nagpapakitangngapangunahingpunto<br />Konklusyon:<br />Hulingparaponamulingnagsasabingpangunahingideya at nagbubuodngmgapangunahingpunto.<br />
 17. 17. Halimbawa:<br />Introduksyon:<br />Maramingtaoangnaniniwalanahindihadlangangkahirapanupangmagtagumpaysabuhay. Hanggatangtao ay may sikap, pangarap, at paninindigan, mayroon pang pag-asanaumangatangestadongbuhay. Tangingnasataolamang kung anoang gusto niyangmararatnan.<br />Konklusyon<br />Angpagtatagumpaysabuhay ay totoongnasasikap, pangarap, at paninindiganngtaonakasalalay. Hindi hadlangangkahirapansapagkamitngmgamithiinsabuhay.<br />
 18. 18. MgaSalitangTransisyon<br />Mgasalitangginagamitpangkonektangmgaideyangpangugusap.<br />Maaariitongmagpakilala kung anoangsusunod o tukuyinangisangbagaynanasabina.<br />Maaringmatatagpuansaunahan, gitna, hulihanngpangungusap.<br />
 19. 19. MgaSalitangTransisyon<br />Halimbawa:<br />Una... Ikalawa.... Atbp.<br />Angunanghakbang.... Ikalawanghakbang.... Atbp.<br />Pagkatapos<br />Bago<br />Kung kaya<br />Malibansanabanggit<br />Gayon<br />Dagdag<br />Subalit<br />Halimbawa<br />Sa kabilangdako<br />Alinsunodsa<br />Sa ngayon<br />Pati / at saka<br />
 20. 20. MgaPaksangSanaysay<br />AngAkingSarili<br />AngAkingPangarap<br />AngAkingPamilya<br />Angkaranasang Hindi KoMalilimutan<br />AngTaongAkingHinahangaan<br />AngItinuturing Kong BayanisaAkingBuhay<br />AngAkingInspirasyonsaBuhay<br />AngMgaKatangianngIsangMabutingAnak<br />AngMgaKatangianngIsangKaibigan<br />
 21. 21. MgaPaksangSanaysay<br />Ang Lugar naNais Kong Puntahan<br />AngMga Lugar naNais Kong Balikan<br />AngMahalagangBagay Para sa Akin<br />AngPagbabagongGagawinsaAkingSarili<br />AngMgaMabubutingSaloobinTungosaAkingPag-unlad<br />Ako: Noon, Ngayon, at Bukas<br />AngKahalagahanngEdukasyon<br />Edukasyon: KontribusyonKosaAkingKinabukasan<br />
 22. 22. MgaPaksangSanaysay<br />AngMagagawaKosaAkingKapaligiran<br />AngAkingPananalampataya<br />AngKahalagahanngProgramang ALS samga OSY at Adult<br />AngPaghahandangGagawinKosaDaratingnaPambansangPasulitsa A&E<br />AngAkingSaloobin at PananawsaKrisisPandaigdig<br />AngMagagawaKo Para saKatiwasayan at kaayusanngAkingBayan<br />AngMabuti Kong GagawinsaDaratingnaEleksyonsa Mayo 2013 <br />
 23. 23. SubukanNatin:<br />Paksa:<br />AngPinakamahalagangYugtongAkingBuhay<br />Mambabasa:<br />Guro<br />Evaluators<br />Layunin:<br />Upangmagwentongistorya<br />Disenyo: Pagkasunud-sunodayon sapanahon, sanhi at epekto<br />

×