Modul Pengajaran TMK Tahun 1

16,964 views

Published on

Published in: Education, Travel
4 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1,981
Comments
4
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul Pengajaran TMK Tahun 1

 1. 1. DRAF280610 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MODUL PENGAJARANTEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI DALAM TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 Terbitan    Kementerian Pelajaran Malaysia  Bahagian Pembangunan Kurikulum  2010
 2. 2. DRAF280610Cetakan Pertama 2010© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. DRAF280610Kandungan Muka SuratPengenalan 1Komputer Pertama Saya 3Mari Belajar MS Word 13Mari Belajar MS PowerPoint 27Mari Belajar MS Paint 37Meneroka Dunia Di Hujung Jari 45Aktiviti Pengayaan 51 Modul Pengajaran TMK Tahun 1
 4. 4. DRAF280610Modul Pengajaran TMK Tahun 1
 5. 5. DRAF280610Kepentingan menguasai kemahiran Teknologi Maklumat danKomunikasi (TMK) dalam abad ke-21 ini memang tidak dapatdinafikan. Keupayaan menguasai kemahiran TMK dapatmembantu individu mengharungi dunia ledakan maklumatyang semakin hari semakin pantas berubah. Justeru itu,pendedahan kepada TMK perlulah dilaksanakan padaperingkat awal dengan secara terancang dan sistematik agarbudaya TMK dapat dibina dalam suasana pengajaran danpembelajaran (P&P) yang lebih positif.Menyedari kepentingan ini, Bahagian Pembangunan Kurikulummengambil inisiatif membangunkan Modul Pengajaran TMKTahun 1. Guru boleh merujuk kepada aktiviti pengajaran didalam modul ini untuk mendapatkan gambaran dan ideabagaimana merancang pengajaran dan pembelajaran bagimencapai Standard Pembelajaran TMK Tahun 1. ModulPengajaran TMK Tahun 1 ini juga berfungsi sebagai rujukankepada guru untuk memahami pendekatan P&P TMK iaituBelajar MENGENAI TMK, Belajar DENGAN TMK dan BelajarMELALUI TMK.Bahagian Pembangunan Kurikulum, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalampenghasilan Modul Pengajaran TMK Tahun 1 ini. Adalahdiharapkan ianya akan dapat membantu guru melaksanakanaktiviti berasaskan TMK yang mendorong murid menjadi lebihkreatif dan inovatif.PengarahBahagian Pembangunan KurikulumKementerian PelajaranMALAYSIA i Modul Pengajaran TMK Tahun 1
 6. 6. DRAF280610ii Modul Pengajaran TMK Tahun 1
 7. 7. DRAF280610BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-citauntuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yangakan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii Modul Pengajaran TMK Tahun 1
 8. 8. DRAF280610Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah lebih memperkembang potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, danjasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikansumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara. iv Modul Pengajaran TMK Tahun 1
 9. 9. DRAF280610Keupayaan dan kemahiran menguasai Teknologi Maklumatdan Komunikasi (TMK) merupakan elemen yang penting dalammenghadapi dunia tanpa sempadan. Ini merupakan satucabaran bagi sistem pendidikan negara ke arah menghasilkangenerasi yang celik TMK. Cabaran perlu ditangani denganmeningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Seleras dengan keperluan semasa, Bahagian PembangunanKurikulum telah membangunkan Modul Pengajaran TMKTahun 1 sebagai panduan untuk guru mengajar kemahiranTMK dengan berkesan bagi mencapai Standard PembelajaranTMK Tahun 1. Dengan adanya panduan ini, guru bolehlahmembuat perancangan yang lebih rapi seperti mengubahsuaiaktiviti P&P bagi memenuhi keperluan murid agarpembelajaran menjadi lebih seronok serta membentuk gurudan murid menjadi lebih kreatif dan inovatif.Guru digalakkan menggunakan perkakasan dan perisian TMKserta kemudahan Internet yang terdapat di sekolah. Guru jugadigalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitandengan mata pelajaran seperti Animated Beginning Typing danBasic Mouse Skill dari laman web rasmi BahagianPembangunan Kurikulum (http://www.moe.gov.my/bpk). Aktivitiyang dicadangkan di dalam eksemplar ini hendaklah dijalankandi makmal komputer. Bagi sekolah yang tiada makmalkomputer, aktiviti bolehlah dijalankan di bilik darjah denganmemberi peluang murid mencuba secara hands-on. 1 Modul Pengajaran TMK Tahun 1
 10. 10. DRAF2806102 Modul Pengajaran TMK Tahun 1
 11. 11. DRAF280610MODUL PENGAJARANKOMPUTER PERTAMA SAYA TAHUN 1 3 Komputer Pertama Saya Tahun 1 
 12. 12. DRAF280610Topik: Komputer Pertama SayaPenerangan: Dalam modul ini, murid akan belajar dan mengenali komponen komputer. Mereka juga akan belajar bagaimana untuk menghidupkan dan mematikan komputer dalam turutan yang betul. Etika menggunakan TMK akan turut diajar di dalam modul ini.Standard Murid akan dapat:Kandungan: 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.Standard 1.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus,Pembelajaran: papan kekunci, unit system, pemacu CD-ROM, pemacu cakera liut, mikrofon dan pembesar suara). 1.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on, turn off), menghidupkan dan mematikan komputer (turn on, turn off), mengikut tatacara yang betul. 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. 1.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. 1.6 Menunjukkan sikap yang positif semasa menggunakan TMK. 1.7 Bekerjasama dengan rakan sekelas dalam kelas semasa menggunakan komputer.Tempoh Masa: 2 jamKreativiti: Kesesuaian susun atur peralatan asas komputer mengikut keperluan individu.Sumber : a. Perkakasan dan peralatan asas komputer. b. Jika tiada, guru boleh menyediakan carta atau gambar.Nota Guru: 1. Kedudukan butang (ON) berbeza dari satu unit sistem dengan unit sistem yang lain. 2. Apabila tetikus digerakkan, penuding dan kursor akan turut bergerak pada skrin mengikut pergerakan tetikus. Cuba gerakkan dan kawal kursor dengan menggunakan tetikus. 3. Pastikan guru merujuk gambar rajah 10 sehingga gambar rajah 14 dalam Modul Pembelajaran Komputer Pertama Saya untuk melakukan aktiviti menggunakan perkakasan komputer. 4 Komputer Pertama Saya Tahun 1 
 13. 13. DRAF280610 4. Untuk aktiviti mencetak, murid perlu belajar mengenai Print Preview. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 5. Guru digalakkan untuk mencetak hasil kerja murid secara berkumpulan. Di akhir tahun, semua murid diberi peluang menggunakan pencetak. 6. Belajar perisian percuma yang dibekalkan bersama modul ini. Perisian ini juga boleh dimuat turun dari laman web BPK di http:www.moe.gov.my/bpk/. Standard TMKAktiviti: 1. Memaklumkan kepada murid mengenai 1.6, 1.7 perkara yang boleh dibuat ketika menggunakan TMK dan juga ketika berada di dalam makmal komputer. Perkara yang SEPATUTNYA dilakukan ketika menggunakan TMK: Ikut peraturan Makmal Komputer. Buka dan tutup komputer dengan cara yang betul. Rujuk masalah yang dihadapi kepada guru dengan segera. Pastikan Makmal Komputer sentiasa bersih. 2. Memperkenalkan perkakasan komputer 1.1 kepada murid seperti gambar rajah 1 serta memberi penerangan mengenai fungsinya. Guru melatih tubi murid sebutan dan ejaan. 5 Komputer Pertama Saya Tahun 1 
 14. 14. DRAF280610PERKAKASAN KOMPUTER Gambar rajah 13. Memperkenalkan komponen-komponen komputer seperti gambar rajah 2 hingga 7. Pemacu CD-Rom Unit sistem Pemacu cakera Gambar rajah 2 6 Komputer Pertama Saya Tahun 1 
 15. 15. DRAF280610Papan kekunciGambar rajah 3 Monitor Gambar rajah 4Pembesar suaraGambar rajah 5 7 Komputer Pertama Saya Tahun 1 
 16. 16. DRAF280610 Tetikus Gambar rajah 6 Set fon telinga bersama mikrofon. Gambar rajah 74. Menunjukkan cara untuk menghidupkan 1.2 dan mematikan komputer dalam turutan yang betul seperti berikut: 4.1. Tekan butang BUKA pada sistem unit seperti gambar rajah 8. 8 Komputer Pertama Saya Tahun 1 
 17. 17. DRAF280610 1 Gambar rajah 8 4.2. Tekan butang BUKA pada monitor seperti gambar rajah 9 di bawah ini. 2 Gambar rajah 95. Cara menggunakan tetikus dengan betul 1.5 5.1 Lihat gambar rajah 10 di bawah, pegang dan gerakkan tetikus. 9 Komputer Pertama Saya Tahun 1 
 18. 18. DRAF280610 Gambar rajah 10 5.2 Memberi penerangan fungsi klik dan klik dua kali. Murid menggunakan Modul Pembelajaran Komputer Pertama Saya.6. Menutup komputer dengan cara yang betul. 6.1 Klik dengan menggunakan tetikus seperti dalam gambar rajah 11. (Rujuk Gambar rajah 15 di dalam Modul Pembelajaran Komputer Pertama Saya). 6.2 Pilih Turn Off Computer seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 11. 2 1 Gambar rajah 11 10 Komputer Pertama Saya Tahun 1 
 19. 19. DRAF280610 6.3 Seperti gambar rajah 12, klik butang Turn Off pada menu Turn Off Computer. (Rujuk gambar rajah 16 di dalam Modul Pembelajaran Komputer Pertama Saya) 3 Gambar rajah 126.4 Tekan butang tutup pada monitor seperti gambar rajah 12. (Rujuk gambar rajah 17 di dalam Modul Pembelajaran Komputer Pertama Saya) 4 Gambar rajah 12 11 Komputer Pertama Saya Tahun 1 
 20. 20. DRAF280610 7. Kedudukan penjarian papan kekunci pada 1.3 gambar rajah 13. K SD F J L ; A Gambar rajah 13Pentaksiran: 1. Murid tunjuk dan terangkan tentang komponen komputer. 2. Murid tunjuk dan terangkan kedudukan kekunci abjad dan nombor. 3. Murid menerangkan bagaimana membuka dan menutup komputer.Pemulihan: Pembelajaran Melalui Rakan Sebaya. Murid yang telah menguasai kemahiran akan membantu rakan yang belum menguasai kemahiran tersebut. 12 Komputer Pertama Saya Tahun 1 
 21. 21. DRAF280610  MODUL PENGAJARAN MARI BELAJAR MICROSOFT WORD (MS WORD) TAHUN 1         13 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 22. 22. DRAF280610Topik: Modul Mari Belajar MS WordPenerangan: Dalam modul ini, murid akan belajar menaip empat baris ayat dan menyisip grafik. Mereka akan belajar mengenai fungsi kekunci Enter, Space Bar, Backspace dan Delete. Modul ini dibina berdasarkan perisian MS Office 2003.Standard Murid akan dapat:Kandungan: 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.Standard 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.Pembelajaran: 1.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter, Space Bar, Backspace dan Delete. 2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (MS Word). 2.3 Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta grafik dalam satu halaman. 7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.Tempoh Masa : 2 jamKreativiti: Murid menghasilkan satu karangan mengandungi empat baris ayat beserta menyisip grafik secara berkreatif.Sumber: a. Modul Pembelajaran Mari Belajar MS Word.Nota Guru: 1. Modul ini disediakan berdasarkan Microsoft Office 2003. Jika sekolah dibekalkan perisian ini, guru diminta memberi penerangan perbezaan fitur antara muka. 2. Guru digalakkan menyediakan satu folder bunga di dalam My Documents. 14 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 23. 23. DRAF280610 3. Untuk aktiviti mencetak, murid perlu belajar mengenai Print Preview. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 4. Guru digalakkan mencetak hasil kerja murid. 5. Jika terdapat kekangan masa, guru hendaklah mengajar cara simpan fail dan keluar aplikasi . Aktiviti ini terdapat di dalam modul pembelajaran murid. Standard TMKAktiviti: 1. Guru menghidupkan bekalan kuasa dan komputer murid. Aktiviti 1: Membuka Aplikaasi MS Word Guru menunjukkan cara memulakan aplikasi MS Word seperti gambar rajah 1 dan 2 akan terpapar. 2.1 Langkah 1: Klik Start. Langkah 2: Klik All Programs. Langkah 3: Pilih Microsoft Office. Langkah 4: Klik Microsoft Office Word 2003. 3 4 2 1 Gambar rajah 1 15 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 24. 24. DRAF280610 Gambar rajah 2Aktiviti 2: Mengenali Antara Muka MS Word1. Guru menerangkan mengenai antara muka MS Word seperti gambar rajah 3. a. Bar menu. b. Bar tatal. c. Ruang kerja. a b c Gambar rajah 32. Guru menerangkan mengenai menu File yang terdapat pada aplikasi MS Word seperti gambar rajah 4. 16 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 25. 25. DRAF280610 Gambar rajah 4Aktiviti 3: Mengenalpasti Kekunci Pada Papan Kekunci Mengenal pasti kedudukan kekunci pada papan kekunci seperti gambar rajah 5. 1.3 Kekunci Kekunci Undur Nombor Ruang (Backspace) Kekunci Hapus (Delete) Kekunci Kekunci Abjad Nombor Kekunci Palang Kekunci Penjarak (Space Bar) Enter Gambar rajah 5 17 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 26. 26. DRAF280610Aktiviti 4: MengenalL Pasti Fungsi Kekunci1. Guru menerangkan fungsi kekunci Enter, 1.4, 2.2 Space Bar, Backspace dan Delete. Murid menceritakannya semula. A. Palang Penjarak (Space Bar) a.Taip perkataan Bunga, tekan Kekunci palang penjarak . b. Selepas itu, taip perkataan saya. c. Paparan seperti gambar rajah 6 akan kelihatan. Gambar rajah 6 B. Undur Ruang (Backspace) a. Tekan kekunci             sekali. Paparan seperti gambar rajah 7 akan diperolehi. Minta murid menjelaskan hasilnya.   Gambar rajah 7 18 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 27. 27. DRAF280610 b. Tekan kekunci dua kali secara berturut dan lihat apa yang berlaku seperti gambar rajah 8. Gambar rajah 8 c. Taip huruf yang hilang sekali lagi seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 9. Gambar rajah 9C. Hapus (Delete)Murid akan belajar dua cara memadam iaituguna kekunci hapus (Delete) dan undur ruang(Backspace). a. Gunakan kekunci anak panah untuk menggerakkan kursor sebelum perkataan saya seperti dalam gambar rajah 10. 19 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 28. 28. DRAF280610  Gambar rajah 10 b. Tekan kekunci hapus Delete sekali dan minta murid maklumkan lihat apa yang berlaku seperti gambar rajah 11. Gambar rajah 11 c. Taip huruf yang hilang sekali lagi seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 12. Gambar rajah 12 20 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 29. 29. DRAF280610 d. Minta murid memadam perkataan bunga saya menggunakan salah satu cara memadam.D. Enter Taip ayat mengikut langkah di bawah seperti gambar rajah 13. Langkah 1: Bunga mawar. Tekan kekunci Enter Langkah 2: Taip ayat Bunga mawar itu wangi. Tekan kekunci 1 2 Gambar rajah 13 Langkah 3: Taip ayat Bunga mawar itu sangat cantik. Bunga mawar mempunyai duri. Langkah 4: Bawa kursor selepas perkataan cantik dan tekan Enter. Murid memaklumkan hasil kerja. 21 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 30. 30. DRAF280610AktivitiI 5: Menyisip GrafikMurid akan belajar dua cara menyisip grafik 2.3iaitu dari Clip Art dan From File.A. Guru menunjukkan cara menyisip grafik dari Clip Art seperti gambar rajah 14 dan 15. Langkah 1: Klik Insert. Langkah 2: Klik Picture. Langkah 3: Klik Clip Art.12 3 Gambar rajah 14 Langkah 4 : Taip perkataan flower di dalam kotak carian. Langkah 5 : Klik . Langkah 6 : Klik pada grafik rose. Langkah 7 : Grafik akan kelihatan pada ruang kerja seperti gambar rajah 15.              22 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 31. 31. DRAF280610 4 5 6 7 Gambar rajah 15B. Guru menunjukkan cara menyisip grafik dari From File seperti gambar rajah 16, 17 dan 18. 1 2 3 Gambar rajah 16 23 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 32. 32. DRAF280610 4 5 Gambar rajah 17 6 7 8 Gambar rajah 18Aktiviti 6: Menyimpan Fail Guru meminta murid menyimpan hasil kerja 2.1 di dalam My Document seperti gambar rajah 19. Langkah 1: Klik File. Langkah 2: Klik Save. 24 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 33. 33. DRAF280610 1 2 Gambar rajah 19 Langkah 3: Taip perkataan mawar dalam kotak File name seperti gambar rajah 20. Langkah 4: Klik Save. 3 4 Gambar rajah 20Aktiviti 7: Menutup Aplikasi MS WordMurid menutup aplikasi MS Word sepertigambar rajah 21. Langkah 1: Klik File. Langkah 2: Klik Exit. 25 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 34. 34. DRAF280610 1                2 Gambar rajah 21Pentaksiran: 1. Murid tunjuk dan terangkan cara memulakan 2.1, 2.3 aplikasi MS Word. 2. Murid tunjuk dan terangkan cara menyisip grafik.Pemulihan: Pembelajaran Melalui Rakan Sebaya dimana murid yang telah menguasai kemahiran akan membantu rakan yang belum menguasai kemahiran tersebut.Pengayaan: Murid menaip beberapa ayat mengenai pilihan 7.1 bunga yang digemari serta menyisipkan grafik dari Clip Art. 26 Mari Belajar MS Word Tahun 1
 35. 35. DRAF280610 MODUL PENGAJARAN MARI BELAJARMICROSOFT POWERPOINT (MS POWERPOINT) TAHUN 1 31 Mari Belajar MS PowerPoint Tahun 1
 36. 36. DRAF230610Topik: Mari Belajar MS PowerPointPengenalan: Dalam modul ini, murid akan belajar menghasilkan dua slaid persembahan MS PowerPoint. Mereka juga akan belajar cara menaip teks dan menyisip grafik.Standard Murid akan dapat:Kandungan: 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. 4.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.Standard 2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, pemprosesanPembelajaran: perkataan dan perisian persembahan (Paint, MS Word dan MS PowerPoint). 2.5 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang menggunakan teks dan grafik. 4.1 Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint). 7.1 Menggunakan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint).Tempoh Masa: 2 jam.Kreativiti: Murid menghasilkan dua slaid persembahan MS PowerPoint yang kreatif dan mengandungi teks serta grafik.Sumber: a. Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. b. Gambar kucing dan arnab hendaklah disediakan oleh guru di komputer murid.Nota Guru: 1. Guru diminta merujuk Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. 2. Guru hendaklah menyediakan satu folder yang mengandungi grafik kucing dan arnab. Grafik ini diletakkan dalam folder My Picture dalam komputer murid. 3. Untuk aktiviti mencetak, murid perlu belajar mengenai Print Preview. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 4. Guru digalakkan mencetak hasil kerja murid mengikut kumpulan. 32 Mari Belajar MS PowerPoint Tahun 1                  
 37. 37. DRAF230610 Standard TMKAktiviti: 1. Guru menghidupkan semua komputer murid- 2.1 murid. 2. Guru menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint seperti gambar rajah 1. Langkah 1: Klik Langkah 2: Klik Langkah 3: Klik Langkah 4: Klik 1 2 3 4 Gambar rajah 1 33 Mari Belajar MS PowerPoint Tahun 1                  
 38. 38. DRAF2306103. Guru menerangkan antara muka MS PowerPoint seperti gambar rajah 2. Bar Menu Slaid Gambar rajah 24. Guru menerangkan cara menaip teks seperti 2.5 gambar rajah 3 hingga 6 yang terdapat dalam Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint.5. Guru menerangkan cara menyisip grafik seperti 4.1 gambar rajah 7 hingga13 yang terdapat dalam Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint.6. Guru menerangkan cara menyisip slaid baru seperti gambar rajah 14 hingga 22 yang terdapat dalam Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint.7. Guru menerangkan cara menayangkan persembahan slaid seperti gambar rajah 23 hingga 27 yang terdapat dalam Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint.8. Guru menerangkan cara menyimpan hasil kerja persembahan slaid dalam komputer seperti gambar rajah 28 hingga 30 yang terdapat dalam Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint.9. Guru menunjukkan cara keluar dari aplikasi MS PowerPoint seperti gambar rajah 31. 34 Mari Belajar MS PowerPoint Tahun 1                  
 39. 39. DRAF230610 1 2 Gambar rajah 31 10. Murid menggunakan Modul Pembelajaran Mari 2.1, 2.5 Belajar MS PowerPoint.Pentaksiran: 1. Murid tunjuk cara memulakan aplikasi MS 2.1 PowerPoint. 2. Murid tunjuk dan terangkan cara menaip teks 2.5 dalam aplikasi Microsoft PowerPoint. 3. Murid tunjuk dan terangkan cara menyisip grafik. 2.5Pemulihan: Pembelajaran Melalui Rakan Sebaya dengan bantuan murid yang telah menguasai kemahiran kepada rakan yang belum menguasai kemahiran tersebut.Pengayaan: Murid menghasilkan dua slaid persembahan 7.1 Microsoft PowerPoint dengan menyisipkan gambar. 35 Mari Belajar MS PowerPoint Tahun 1                  
 40. 40. DRAF23061036 Mari Belajar MS PowerPoint Tahun 1                  
 41. 41. DRAF280610MODUL PENGAJARAN MARI BELAJAR PAINT 37 Mari Belajar Paint Tahun 1 
 42. 42. DRAF280610Topik: Mari Belajar PaintPenerangan: Dalam modul ini, murid akan belajar menghasilkan lukisan menggunakan perisian grafik Paint. Murid akan memperolehi kemahiran melakar bentuk dan meletakkan warna menggunakan kotak warna (Color Box). Murid akan menggunakan warna dan bentuk asas seperti bulat, segi tiga dan segi empat.Standard 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yangKandungan: bersesuaian. 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.Standard 2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesanPembelajaran: perkataan dan/ atau perisian persembahan (Paint, MS Word, MS Power Point). 2.4 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (Color Box). 7.1 Menggunakan perisian grafik (Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.Tempoh Masa: 2 JamKreativiti: Menghasilkan lukisan menggunakan bentuk-bentuk asas mengikut kreativiti murid secara kreatif dan inovatif.Sumber: a. Perkakasan dan peralatan asas komputer. b. Jika tiada, guru boleh menyediakan carta atau gambar.Nota Guru: 1. Mengajar cara memadamkan lakaran yang tidak dikehendaki. 2. Pastikan guru merujuk gambar rajah 8 sehingga gambar rajah 19 dalam Modul Pembelajaran Paint untuk melakukan aktiviti melukis bentuk wajah. 3. Untuk aktiviti mencetak, murid perlu belajar mengenai Print Preview. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 4. Mencetak hasil kerja murid adalah digalakkan. Standard TMKAktiviti: 1. Membuka dan menghidupkan semua bekalan kuasa dan komputer murid. 38 Mari Belajar Paint Tahun 1 
 43. 43. DRAF2806102. Menunjukkan cara memulakan aplikasi Paint. 2.1 2.1 Untuk membuka Paint, sila rujuk seperti gambar rajah 1: Langkah 1: Klik Start. Langkah 2: Klik All Programs. Langkah 3: Klik Accessories. Langkah 4: Pilih dan klik Paint. 1 2 3 4 Gambar rajah 1 2.2 Antara muka seperti gambar rajah 2 akan terpapar. Gambar rajah 2 39 Mari Belajar Paint Tahun 1 
 44. 44. DRAF2806103. Menerangkan antara muka Paint seperti gambar rajah 3. Tool box Ruang kerja Kotak warna/Color box Gambar rajah 3 40 Mari Belajar Paint Tahun 1 
 45. 45. DRAF280610 3.1 Mengenali dan Memahami Ikon Dalam Tool Box Properties seperti gambar rajah 4.Pilih/Free FromSelect Pilih/SelectPemadam/ Warna/Eraser Fill With ColorPilihWarna/Pick Color Kanta/ MagnifierPensel/Pencil Berus/BrushBerusAngin/ Teks/TextAirbrush Lengkungan/Garisan/ CurveLineSegiempat Poligon/Tepat/ PolygonRectangle Segiempat bucu bulat/Bujur/ RoundedEllipse rectangle Gambar rajah 4 41 Mari Belajar Paint Tahun 1 
 46. 46. DRAF2806104. Menunjukkan cara melakar bentuk dan 2.4 meletakkan warna. 4.1 Melukis bentuk muka. Langkah 1: Klik pada ikon Ellipse di Tool Box seperti gambar rajah 5 untuk melukis bentuk bujur.1 Gambar rajah 5 Langkah 2: Klik, tetikus ( ) pada a dan heret ke b, kemudian lepaskan seperti dalam gambar rajah 6. a b 2 Gambar rajah 6 42 Mari Belajar Paint Tahun 1 
 47. 47. DRAF280610 Langkah 3: Bentuk bujur seperti gambar Rajah 7 akan terhasil. Gambar rajah 74.2 Murid melaksanakan aktiviti melakar bentuk dan meletakkan warna seperti gambar rajah 8 berdasarkan Aktiviti 4: MELUKIS BENTUK WAJAH MENGGUNAKAN BENTUK ASAS di dalam Modul Pembelajaran Paint. 2.1, 2.4 Gambar rajah 8 43 Mari Belajar Paint Tahun 1 
 48. 48. DRAF280610 5. Mewarna hasil kerja seperit Aktiviti 6: MEWARNA HASIL KERJA MENGGUNAKAN IKON FILL WITH COLOR di dalam Modul Pembelajaran Paint. 1 Gambar rajah 9 6. Menaip teks seperti Aktiviti 7: MENAIP TEKS di dalam Modul Pembelajaran Paint. 7. Mencetak hasil kerja seperti Aktiviti 8: MENCETAK HASIL KERJA di dalam Modul Pembelajaran Paint. 8. Keluar dari aplikasi seperti Aktiviti 9: KELUAR DARI APLIKASI PAINT di dalam Modul Pembelajaran Paint.Pentaksiran: 1. Murid memberitahu rakan mereka cara melakar sebarang bentuk asas yang dikehendaki. 2. Murid memberitahu rakan mereka cara meletakkan warna dan kemudian mengubah kepada warna lain.Pemulihan: Pembelajaran Melalui Rakan Sebaya di mana murid yang telah menguasai kemahiran akan membantu rakan yang belum menguasai kemahiran tersebut.Pengayaan: Murid menggunakan kreativiti mereka untuk melakar 7.1 pelbagai bentuk dan meletakkan warna. 44 Mari Belajar Paint Tahun 1 
 49. 49. DRAF280610MODUL PENGAJARAN MENEROKA DUNIADI HUJUNG JARI ANDA TAHUN 1 45 Meneroka Dunia Tahun 1
 50. 50. DRAF280610Topik: Meneroka Dunia di Hujung Jari AndaPenerangan: Dalam modul ini, murid akan belajar menggunakan enjin carian untuk mencari imej. Murid juga akan belajar menggunakan kata kunci untuk mencari maklumat.Standard 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memprosesKandungan: dan menggunakan maklumat.Standard 3.1 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.Pembelajaran: 3.2 Menggunakan pelayar untuk melayari Internet. 3.3 Mencari imej menggunakan enjin carian. 3.4 Menyimpan imej daripada laman web.Tempoh masa: 2 jamKreativiti: -Sumber: a. Perkakasan dan peralatan asas komputer. b. Akses Internet. c. Gambar rajah berkaitan dengan topik.Nota Guru: 1. Guru mesti mengggunakan perisian Microsoft Office 2003. Jika menggunakan perisian selain Microsoft Office 2003, guru perlu memberi penerangan sendiri tentang cara penggunaan perisian tersebut. 2. Pastikan capaian Internet berfungsi. 3. Secara sedia ada, Internet akan memaparkan laman utama MSN. 4. Untuk tujuan pencarian, murid akan menggunakan enjin carian Google. 5. Guru perlu menekankan penggunaan kata kunci apabila mencari maklumat. (Contoh: kek - kek coklat , kek span coklat) 6. Untuk aktiviti mencetak, murid perlu belajar mengenai Print Preview. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 7. Guru digalakkan mencetak hasil kerja murid untuk mengelakkan kesesakan kertas di dalam mesin pencetak. Standard TMKAktiviti: 1. Murid digalakkan duduk secara berkumpulan. 46 Meneroka Dunia Tahun 1
 51. 51. DRAF2806102. Menunjukkan cara memulakan aplikasi Internet Explorer (IE) seperti dalam gambar rajah 1. Langkah 1: Klik Start. Langkah 2: Klik All Programs. Langkah 3: Klik Internet Explorer. 1 2 3 Gambar rajah 13. Memberi penerangan secara ringkas mengenai 3.2 antara muka Internet Explorer (IE) seperti gambar rajah 2. Gambar rajah 24. Menunjukkan cara mencari imej menggunakan enjin carian seperti gambar rajah 3 dan 4. 47 Meneroka Dunia Tahun 1
 52. 52. DRAF280610Langkah 4:Taip http://www.google.com di dalamkotak alamat dan tekan kekunci Enter. 4 Gambar rajah 3 Kotak carian Gambar rajah 4 48 Meneroka Dunia Tahun 1
 53. 53. DRAF280610 5. Murid menggunakan Modul Pembelajaran 3.3 Meneroka Dunia di Hujung Jari Anda.Pentaksiran: 1. Murid menunjukkan cara mencari imej yang di 3.1, 3.2, simpan kepada rakan. 3.3, 3.4 2. Murid bekerjasama dalam melaksanakan aktiviti.Pemulihan: Pembelajaran melalui rakan sebaya di mana murid yang telah menguasai kemahiran akan membantu rakan yang belum menguasai kemahiran tersebut.Pengayaan: Murid mencari imej lain mengikut topik yang dipelajari. 49 Meneroka Dunia Tahun 1
 54. 54. DRAF28061050 Meneroka Dunia Tahun 1
 55. 55. DRAF280610AKTIVITI PENGAYAAN TAHUN 1 51 Aktiviti Pengayaan Tahun 1
 56. 56. DRAF280610Topik: Aktiviti PengayaanPengenalan : Murid secara berkumpulan digalakkan untuk membuat satu projek berkaitan Haiwan. Murid boleh memilih untuk menggunakan aplikasi MS Word, MS PowerPoint dan Paint. Hasil projek ini boleh ditunjukkan dalam bentuk poster, buku skrap digital ataupun album digital. Murid-murid boleh menggunakan Internet untuk mencari maklumat. Kamera digital juga boleh digunakan sekiranya perlu.Standard Murid akan dapat:Kandungan: 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. 4.0 Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan. 5.0 Murid menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 6.0 Murid menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. 7.0 Murid menggunakan TMK untuk menyampaikan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.Tempoh masa: 2 jamKreativiti: Murid memilih menggunakan aplikasi yang sesuai untuk menghasilkan projek berkaitan Haiwan secara berkreatif.Sumber : a. Modul Pembelajaran Komputer Pertama Saya. b. Modul Pembelajaran Mari Belajar MS Word. c. Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. d. Modul Pembelajaran Meneroka Dunia di Hujung Jari Anda. e. Modul Pembelajaran Mari Belajar Paint. f. Kamera Digital (sekiranya perlu). g. Pengimbas (sekiranya perlu).Nota Guru : 1. Guru dinasihatkan agar membentuk kumpulan yang terdiri daripada murid pelbagai keupayaan. 2. Untuk aktiviti mencetak, murid perlu belajar mengenai Print Preview. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. 52 Aktiviti Pengayaan Tahun 1
 57. 57. DRAF280610 3. Guru digalakkan mencetak hasil kerja murid. 4. Guru digalakkan menyediakan gambar-gambar di komputer murid untuk kegunaan mereka. Standard TMKAktiviti : 1. Murid mencari dan memberi idea untuk projek yang akan dilaksanakan. 2. Murid menyediakan bahan-bahan projek yang diperlukan. 3. Projek dilaksanakan secara berkumpulan. 7.1, 7.2 4. Murid akan mempersembahkan projek mereka. 4.1, 4.2 5. Murid berkongsi pengalaman mereka dalam menghasilkan projek ini dengan bimbingan guru. Aspek kerjasama perlu ditekankan demi memastikan projek berjaya.Pentaksiran : Murid mempersembahkan projek mereka secara berkumpulan. 53 Aktiviti Pengayaan Tahun 1
 58. 58. DRAF28061054 Aktiviti Pengayaan Tahun 1

×