Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Το νερό ταξιδεύει (Υδραγωγεία) - 2η Ενότητα - Άσκηση 4

8,406 views

Published on

Τα υδραγωγεία στην αρχαία εποχή.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Το νερό ταξιδεύει (Υδραγωγεία) - 2η Ενότητα - Άσκηση 4

 1. 1. Γιώζζα Γ΄- Δλόηεηα : 2ε , Άζθεζε 49ν Γεκνηηθό ΢ρνιείν ΠηνιεκαΐδαοΤάξη: Δ΄1Ηλιάδης Ηλίας Ηλιάδης Ηλίας 1
 2. 2. Υδραγωγείο νλνκάδνπκε ην ηερλεηό θαλάιη πνπ θαηαζθεπάδεηαη γηα λα κεηαβηβάζεη ην ύδσξ από κηαζέζε ζε κηα άιιε. Ο όξνο εηπκνινγείηαη από ηηο ιέμεηο «ύδσξ» θαη «άγσ». Ηλιάδης Ηλίας 2
 3. 3. Αν για ζναν άνκρωπο το πολυτιμότερο υλικό αγακό είναι το οξυγόνο που αναπνζει, για μια πόλθ το ςθμαντικότερο αγακό είναι τονερό. Από τουσ πρϊτουσ υποτυπϊδεισ οικιςμοφσ τθσ προϊςτορίασ ωσ τισ αχανείσ και τεχνολογικά εξελιγμζνεσ μεγαλουπόλεισ τωνκαιρϊν μασ, θ δυνατότθτα εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε επαρκι αποκζματα πόςιμου νεροφ αποτζλεςε προχπόκεςθ τθσ δθμιουργίαστουσ. Και μπορεί ςιμερα θ πρόςβαςθ αυτι είναι τόςο εφκολθ όςο το άνοιγμα μιασ βρφςθσ, τα πράγματα όμωσ δεν ιταν πάντοτετόςο απλά… Ηλιάδης Ηλίας 3
 4. 4. Σελ επνρή πνπ νη αξραίνη νηθηζκνί άξρηζαλ λα νξγαλώλνληαη ζε επίπεδν πόιεο, ε απιήγεηηλίαζε κε πνηακνύο, ιίκλεο ή πεγέο έπαςε λα επαξθεί, θαη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγίαδηθηύσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο λεξνύ άξρηζε λα γίλεηαη επηηαθηηθή πξνθεηκέλνπ λαεμαζθαιηζηεί ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο. Η αλάγθε απηή νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή ησλπξώησλ πδξαγσγείσλ - ππόγεησλ ή ππέξγεησλ αγσγώλ, δειαδή, κεηαθνξάο λεξνύ. Ίρλεπξντζηνξηθώλ πδξαγσγείσλ έρνπλ βξεζεί ζηελ θνηιάδα ηνπ Νείλοσ της Αιγύπτοσ, ζηελαξραία πόιε Τύρο της Σσρίας, ζηελ Κίνα, ζηελ Κεντρική Αμερική θαη ζε πνιιά άιιααθόκε ζεκεία ηνπ θόζκνπ. Τπόγεην πδξαγσγείν, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ηνλ 6ν αηώλα π.Υ. ζηα Μέγαξα. Ηλιάδης Ηλίας 4
 5. 5. Μνινλόηη νη Ρσκαίνη ζεσξνύληαη νη κεγαιύηεξνη θαηαζθεπαζηέο πδξαγσγείσλ ηεοΑξραηόηεηαο, ηα αδξεπηηθά ζπζηήκαηα κανάτ εμππεξεηνύζαλ ηελ Πεξζία, ηελ Ιλδία, ηελΑίγππην θαη άιιεο ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο εθαηνληάδεο ρξόληα λσξίηεξα. Σα ζπζηήκαηααπηά πεξηιάκβαλαλ ζήξαγγεο δηαλνηγκέλεο ζε θιηηύο ιόθσλ, κέζσ ησλ νπνίσλδηνρεηεπόηαλ λεξό γηα ηελ άξδεπζε ηνπ ππνθείκελσλ πεδηάδσλ. Κάπσο ζπγγελέζηεξνπξνο ηα θιαζηθά ξσκατθά έξγα ήηαλ έλα πδξαγσγείν θηηζκέλν κε αζβεζηόιηζν από ηνποΑζζπξίνπο πεξί ην 691 π. Υ. γηα ηελ ύδξεπζε ηεο όιεο Νηλεπί..... Σν πέηξηλν πδξαγσγείν Πηνιεκαΐδαο Ηλιάδης Ηλίας 5
 6. 6. ΢θμαντικά ζργα φδρευςθσ καταςκεφαςαν επίςθσ οι Έλλθνεσ , οι οποίοι καταςκεφαςαν και τουσ πρϊτουσ ςίφωνεσυπό πίεςθ, για τθν φδρευςθ τθσ ΢μφρνθσ και τθσ Περγάμου το 3ο π.Χ. αιϊνα. Θαφμα τθσ αρχαίασ μθχανικισκεωρείται το υδραγωγείο που καταςκεφαςε τον 6ο αιϊνα π.Χ. ο καταγόμενοσ από τα Μζγαρα μθχανικόσΕυπαλίνοσ για τθν φδρευςθ τθσ ΢άμου. Σο "Ευπαλίνειο όρυγμα" είναι μια ςιραγγα μικουσ ενόσ περίπουχιλιομζτρου και πλάτουσ - φψουσ 8 μζτρων, θ διάνοιξθ τθσ οποίασ ξεκίνθςε ταυτόχρονα και από τισ δφο πλευρζστου όρουσ "Κάςτρου", απ όπου διζρχεται. Σο πωσ ο Ευπαλίνοσ κατάφερε να υπολογίςει τθν πορεία διάνοιξθστων δφο άκρων τθσ ςιραγγασ με τζτοια ακρίβεια ϊςτε αυτά να ςυναντθκοφν ςτο εςωτερικό του βουνοφ,αποτελεί δείγμα του επιπζδου των γνϊςεων των αρχαίων Ελλινων μθχανικϊν. Εσπαλίνειο όρσγμα της Σάμοσ Ηλιάδης Ηλίας 6
 7. 7. Σο περίτεχνο ςφςτθμα που εξαςφάλιηε τθν φδρευςθ τθσ πρωτεφουςασ τθσ Ρωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ παραμζνει,ωςτόςο, ςπουδαίο τεχνολογικό επίτευγμα. ΢ε περίοδο 500 ετϊν - από το 312 π. Χ. μζχρι το 226 μ.Χ. -καταςκευάςτθκαν 11 υδραγωγεία για τθ μεταφορά νεροφ ςτθ Ρϊμθ από αποςτάςεισ μζχρι και 92 χιλιόμετρα. ΟιΡωμαίοι κατόρκωςαν να μεταφζρουν νερό ςε όλθ τθν Αυτοκρατορία τουσ με τθν βοικεια ενόσ περίπλοκουςυςτιματοσ υδραγωγείων. Σα υπζργεια ανοικτά κανάλια μεταφοράσ νεροφ πάνω ςε αψίδεσ (AQUADUCTS -υδραγωγεία ι υδραφλακεσ), είναι από τα εντυπωςιακότερα ζργα τθσ αρχαιότθτασ που πολλά, ςε μεγάλατμιματα, ςϊηονται ςχεδόν άκικτα ακόμα και ςιμερα. Μερικά από αυτά τα υδραγωγεία εξακολουκοφν ναχρθςιμοποιοφνται. Καλάιηα κεηαθνξάο λεξνύ πάλσ ζε αςίδεο. Ηλιάδης Ηλίας 7
 8. 8. Η Διιάδα είλαη δηάζπαξηε κε πδξαγσγεία (θπξίσο ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο), κλεκεία δηαθόξσλ επνρώλ,θαηαθηεηώλ θαη εγεηώλ πνπ ζέιεζαλ λα ζπλδέζνπλ ην όλνκά ηνπο κε κηα πδξνινγηθή θαηαζθεπή ήθαηλνηνκία, ελώ ζηελ Κλσζό ην πξώην πξάγκα πνπ καζαίλνπλ νη ρηιηάδεο ηνπξίζηεο από ηνπο μελαγνύοείλαη όηη εθεί είρε εθαξκνζηεί έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ γηα θαζεκεξηλή ρξήζε, ην νπνίνζεσξείηαη από ηα πξώηα ζηελ ηζηνξία. Οη Ρσκαίνη θαηαζθεύαζαλ επίζεο πνιιά πδξαγσγεία ζε όιε ηελαπηνθξαηνξία, κεξηθά από ηα νπνία ππάξρνπλ αθόκα θαη ζηελ Διιάδα (Αζήλα, Μπηηιήλε θ.ά.). ΢ηαπεξηζζόηεξα πδξαγσγεία ηνπο ζπλήζηδαλ λα θαηαζθεπάδνπλ δεμακελή θνληά ζηηο πεγέο πξηλ αξρίζνπληελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ώζηε λα δηαηεξνύλ ζηαζεξή ξνή θαη πίεζε. Η κεηαθνξά ηνπ λεξνύ γηλόηαλ απόηα γλσζηά αςηδσηά ηκήκαηα πνπ κε θιίζε 1:1000 εμαζθάιηδαλ ζηαζεξή ξνή. Ηλιάδης Ηλίας 8
 9. 9. ΢ηελ Αρταία Αθήνα έλα πξόβιεκα πνπ απαζρνινύζε ηδηαίηεξα ηνπο θαηνίθνπο ηεο, αλά ηνπο αηώλεο,ήηαλ ε έιιεηςε λεξνύ. Η Αζήλα αληηκεηώπηδε πξόβιεκα ιεηςπδξίαο πνιύ ζπρλά κηαο θαη νύηε πνιιέοπεγέο ππήξραλ αιιά θαη ν ηζηνξηθόο πνηακόο Ιιηζζόο δελ είρε λεξό όιν ηνλ ρξόλν, έηζη πνπ λα βνεζήζεηθαη λα αλαθνπθίζεη ζην πξόβιεκα απηό. Από πνιύ παιηά νη άξρνληεο θαη νη πνιίηεο ηεο Αζήλαοθαηέθπγαλ ζηελ ιύζε ηεο θαηαζθεπήο θξεάησλ ύδξεπζεο, (πεγάδηα), όπσο θαη ζηελ θαηαζθεπήπδξαγσγείσλ, ππόγεησλ θαη ππέξγεησλ θάπνηεο θνξέο. Καηαγξάθνληαη από ηνπο θαηά θαηξνύοπεξηεγεηέο, αξραίνπο θαη ζύγρξνλνπο, δεθάδεο πδξαγσγεία ζηελ πόιε ησλ Αζελώλ, πνπ κεηέθεξαλλεξό από όπνπ ήηαλ δπλαηόλ θαη θπξίσο από ηα γεηηνληθά ζην ιεθαλνπέδην βνπλά (Πάξλεζα, Πεληέιε,Τκεηηό). ΢πζηήκαηα δεμακελώλ πνπ επηθνηλσλνύζαλ κεηαμύ ηνπο κε ππόγεηεο ζήξαγγεο, πδξαγσγεία πνπ κεηέθεξαλ λεξό από ηα γύξσ βνπλά, πνιύ κεγάιν αξηζκό πεγαδηώλ, θξήλεο θαη γεληθόηεξα πδξαπιηθά έξγα κάζηεπζεο θαη κεηαθνξάο ησλ πδάησλ ζηελ αξραία Αζήλα. Ηλιάδης Ηλίας 9
 10. 10. Δπίζεο ζρεδόλ από όια ηα πνηάκηα ηεο πεξηνρήο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ μεθηλνύζαλ πδξαγσγεία πνπκεηέθεξαλ λεξό κέζα ζηελ πόιε (Ιιηζζόο, Κεθηζόο, Ηξηδαλόο). Έρνπλ βξεζεί ίρλε ηνπ παλάξραηνπΠειαζγηθνύ Τδξαγσγείνπ ην νπνίν ζεσξείηαη θαη ην αξραηόηεξν πδξαγσγείν ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ, ζηαβάζξα ηνπ Πειαζγηθνύ ηείρνπο ηεο Αθξόπνιεο, ην νπνίν κεηέθεξε λεξό από ηνλ Τκεηηό θαη ην νπνίνρξνλνινγείηαη πξηλ ην 3200 π.Υ. Σν επόκελν αξραηόηεξν ρξνλνινγηθά πδξαγσγείν ηεο πόιεο ησλΑζελώλ ιέγεηαη όηη ην θαηαζθεύαζε ν ίδηνο ν Θεζέαο…Σα ζπνπδαηόηεξα θαη βαζηθόηεξα Τδξαγσγεία ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ:Πειαζγηθό πδξαγσγείνΤδξαγσγείν ΘεζέσοΠεηζηζηξάηεην πδξαγσγείνΠώξηλν πδξαγσγείνΤδξαγσγείν Τκεηηνύ - ΝεθξνηαθείνπΤδξαγσγείν ΠλπθόοΤδξαγσγείν ΛνπηξνύΤδξαγσγείν ΘεζείνπΤδξαγσγείν ΢ηαδίνπΤδξαγσγείν Αγίαο Σξηάδαο - ΚεξακεηθνύΤδξαγσγείν ΚεθηζίαοΤδξαγσγείν «Γεξάλη» ή νδνύ ΢ηαδίνπΤδξαγσγείν Καιιηξξόεο - Βνπλνύ - Μαθξώλ ΣεηρώλΤπέξγεηα πδξαγσγεία επί αςίδσλΑδξηάλεην Τδξαγσγείν Ηλιάδης Ηλίας 10
 11. 11. Σκήκα ηνπ Πεηζηζηξάηεηνπ πδξαγσγείνπ πνπ αλαθαιύθζεθε θαηά ηηο εξγαζίεοθαηαζθεπήο ηνπ Μεηξό, ζηελ πιαηεία ΢πληάγκαηνο Ηλιάδης Ηλίας 11
 12. 12. Ρωμαϊκά Υδραγωγεία:Τδξαγσγείν ΚαβάιαοΤδξαγσγείν ΝηθόπνιεοΤδξαγσγείν ΠάηξαοΤδξαγσγείν ΜόξηαοΤδξαγσγείν ηνπ ΥνξηηάηεΤδξαγσγείν Υαιθίδαο Τδξαγσγείν Υαιθίδαο Ηλιάδης Ηλίας 12
 13. 13. Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο… Ηλιάδης Ηλίας 13

×