Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pat 2016-17

1,212 views

Published on

Pat 2016-17

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pat 2016-17

 1. 1. PLA D'ACCIÓ TUTORIAL INTRODUCCIÓ. La tutoria i l'orientació educativa, acadèmica i professional formen part de la funció docent . La funció tutorial implica coordinar les activitats de tutoria i dur a terme el conjunt d'accions educatives que contribueixen a l'adquisició de les competències bàsiques de l'alumnat, a orientar-lo, dirigir-lo i donar-li suport en el seu procés educatiu per aconseguir la seva maduresa i autonomia. L'acció tutorial contribueix a la formació de la personalitat i afavoreix la reflexió sobre els factors personals i les exigències socials que condicionen els seus desitjos i decisions pel que fa al seu futur. Cada grup d'alumnes té un tutor/a el qual és responsable de coordinar l’acció tutorial.No obstant l’acció tutorial és responsabilitat del conjunt del professorat que imparteix docència a un mateix grup d'alumnes. Els caps d'estudis i el departament d'orientació col·laboren i faciliten aquesta tasca. A tots els nivells de l'educació secundària obligatòria, cada grup té assignada una hora setmanal de tutoria. A primer de batxillerat, el/la tutor/a té assignada una hora lectiva setmanal per realitzar les funcions de tutoria, encara que el grup- classe no té una hora de tutoria assignada dins el seu horari d'activitats lectives. A segon de batxillerat, cada grup té assignada una hora lectiva de tutoria. OBJECTIUS GENERALS • Assessorar en els aspectes d'orientació personal, acadèmica i professional, durant tota l'etapa educativa.
 2. 2. • Contribuir al desenvolupament d'una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de l'alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre. • Contribuir a la prevenció dels problemes d'aprenentatge i de convivència. • Informar i orientar a les famílies del procés educatiu que segueixen els seus fills/es. • Contribuir a l'adquisició de les competències bàsiques de l'alumnat, a orientar-lo, dirigir-lo i donar-li suport en el seu procés educatiu per aconseguir la seva maduresa i autonomia personal. • Afavorir el desenvolupament i la consolidació d'hàbits de disciplina, estudi i treball. FUNCIONS DELS TUTORS/RES  Coordinar la tasca docent del grup.  Presidir les reunions ordinàries de l'equip docent.  Proporcionar al començament del curs, a l'alumnat i als pares, informació documental de tot el que sigui referent a calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats complementàries previstes, criteris d'avaluació del grup i normes de convivència.  Coordinar el procés d'avaluació dels alumnes, organitzar i presidir les sessions d'avaluació del seu grup.  Participar en les reunions periòdiques que convoqui direcció d'estudis amb la col·laboració del departament d'orientació.  Mantenir reunions periòdiques amb els alumnes, bé sigui individualment o col·lectivament.  Gestionar els problemes i les incidències i encaminar les iniciatives i inquietuds de l'alumnat, intervenint en l'abordatge de les situacions que es plantegin.  Informar als pares, als professors i als alumnes de tot allò que els concerneixi en relació amb les activitats docents i el rendiment acadèmic.  Participar en el desenvolupament del pla d'acció tutorial i d'orientació de l'alumne en els processos d'aprenentatge i assessorament sobre les seves possibilitats acadèmiques i professionals.  Controlar i justificar les faltes d'assistència i puntualitat dels alumnes, coordinar les mesures previstes en el centre, realitzar les actuacions que disposa la normativa vigent pel que fa a l'absentisme i comunicar les faltes i altres incidències als pares, sota la coordinació del cap d'estudis.  Els tutors tenen 1 hora de visita de pares. Han d'estar al centre a disposició dels pares.
 3. 3.  Col·laboren amb Serveis Socials i altres serveis dels quals l’alumnat és usuari per donar la informació i fer el seguiment dels aspectes educatius (assistència, relació amb els altres, rendiment acadèmic...) ORGANITZACIÓ Els tutors de cada nivell de l'etapa de l'ESO i de l'etapa de batxillerat tenen una hora de reunió setmanal amb els caps d'estudis i l'orientadora. Els caps d'estudis  Coordinen i convoquen les reunions.  Afavoreixen el desenvolupament de l'acció tutorial, amb una organització adient, agrupaments, horaris, sessions d'avaluació, aules i altres factors necessaris.  Faciliten als tutors la informació sobre els problemes de disciplina.  Fan el recompte de les faltes d'assistència de l'alumnat i informen a les famílies de les faltes d'assistència injustificades, via sms, setmanalment.  Deriven a l’alumnat que ha presentat conflictes al servei de mediació.  Apliquen el reglament de règim intern. L'orientadora  Col·labora en el desenvolupament del pla d'acció tutorial.  Planifica el desenvolupament del pla d'acció tutorial, juntament amb els tutors/res.  Participa de les reunions, aixeca una acta i coordina el seguiment de les activitats de tutoria.  Col·labora aportant material per algunes de les sessions de tutoria de grup i actualitza les aules virtuals de tutoria d’ESO i tutoria de batxillerat.  Aporta la informació necessària de l'alumnat del qual ha tengut un seguiment individualitzat per motius acadèmics o personals.
 4. 4.  Fa el seguiment, juntament amb els tutors, de l'alumnat que és usuari de Serveis Socials, de Menors o de Salut Mental i les derivacions a les institucions que es valoren necessàries.  Ajuda als tutors, en la derivació de l'alumnat absentista a Serveis Socials i fa les derivacions al Servei de suport educatiu per Fiscalia  Intervé de manera individual, amb els alumnes i les famílies que ho necessiten, en temes concrets d'orientació personal, acadèmica i professional.  Col·labora amb els tutors en les entrevistes a les famílies i a l’alumnat absentista.  Col·labora en la resolució de conflictes.  Coordina i sol·licita, juntament amb el coordinador d'activitats extraescolars, alguns dels tallers del pla d'acció tutorial.
 5. 5. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL1r d’ ESO Temes 1r trimestre Activitats 1r trimestre Jornada d’acollida Presentació, horaris, equip educatiu, espais, normes bàsiques, lliurament agenda Visita al centre Coneixement de l’alumnat entre ells i del tutor/a Dues dinàmiques de grup Tarja de visita: una sessió. Presentació prèvia de noms. Fitxa personal. Organització del temps d’estudi: Ús de l’agenda. Explicar els apartats, la importància de la seva utilització i dur signat el full d’autorització de les sortides Revisar a les dues setmanes i establir mecanismes per compensar les dificultats Convivència Conflicte Explicar el funcionament del servei de mediació. Visualització d’un vídeo Cercle per comentar-ho Organització de l’aula Dinàmica per establir normes de funcionament en temes de neteja, reciclatge, clau, organització del suro, deures... Avaluació zero Qüestionari individual d’autoavaluació i posada en comú Cercle d’avaluació Elecció del delegat Dinàmica per treballar les funcions del delegat i el perfil més adient Presentació de les candidatures i elecció Avaluació Qüestionari individual d’autoavaluació Cercle o treball en petits grups i posada en comú del funcionament del grup-classe i les diferents assignatures Comentar els resultats de l’avaluació i el que ha transmet l’equip educatiu Convivència Prevenció assetjament escolar i coneixement de la cohesió grupal Passar el qüestionari CESC Comentar els resultats amb els tutors, per tal de detectar alumnes poc integrats i altres circumstàncies que requereixin una intervenció individual o de grup Temes 2n trimestre Activitats 2n trimestre
 6. 6. Organització del temps d’estudi Qüestionari d’hàbits d’estudi i correcció del qüestionari Anàlisi i posada en comú dels resultats i dels factors que influeixen Revisió de la utilització de les agendes i acordar mecanismes de millora Organització del funcionament de la classe Dinàmica per fer la revisió i propostes de millora Agenda Revisió de l’agenda i propostes Convivència Activitat acordada pel centre per cel·lebrar el Dia de la Pau Autoestima Dinàmica “l’arbre” Cohesio de grup Dinàmica de cooperació Ciberbullying Visualització dels documentals. Vídeos “pantallas amigas” ciberbullying.com Dinàmica de grup per comentar-ho i posada en comú Cercle per parlar de les experiències conegudes o pròpies de l’alumnat Avaluació Qüestionari individual d’autoavaluació Posada en comú dels resultats de l’avaluació Informar del PMAR i sel·leccionar possibles alumnes candidats a segon de PMAR Temes 3r trimestre Activitats 3r trimestre Habilitats socials La comunicació: els rumors, activitat “el telèfon” Cercle per treballar-ho Prevenció tabaquisme Programa RESPIRAIRE (al menys dues activitats) Orientació acadèmica Informació acadèmica dels itineraris de l’ESO, assignatures de segon Cercle per treballar-ho (pors i motivacions individuals) Avaluació Cercle o dinàmica per valorar els resultats finals i el funcionament de les diferents assignatures Posada en comú dels resultats de l’avaluació Cercle o dinàmica per avaluar la tutoria Sortida final de curs A determinar
 7. 7. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 2n d’ ESO Temes primer trimestre Activitats primer trimestre Jornada d’acollida Presentació, horaris, equip educatiu, espais, normes bàsiques, lliurament agenda Coneixement de l’alumnat entre ells i del tutor/a Presentació de noms. Bingo Fitxa personal Convivència Servei de mediació Visualització del vídeo (Nil i Laia) i comentari Organització de l’aula Dinàmica per organitzar el funcionament i els encarregats de la neteja, clau, suro, reciclatge... Avaluació zero Cercle d’avaluació Servei de consultes de salut Presentació i dinàmica per treballar els temes que són del seu interès i per motivar-los a plantejar-se dubtes Elecció del delegat Dinàmica per treballar les funcions del delegat i el perfil més adient Presentació de les candidatures i elecció Avaluació Qüestionari individual d’autoavaluació Cercle o treball en petits grups i posada en comú del funcionament del grup-classe i les diferents assignatures Comentar els resultats de la sessió d’avaluació Convivéncia Prevenció assetjament escolar i coneixement de la cohesió grupal Passar el qüestionari CESC Comentar els resultats amb els tutors per tal de detectar alumnes poc integrats i altres circumstàncies que requereixin una intervenció individual o de grup Cohesio de grup Dinamica d’autoestima Prevenció de conflictes Activitats programa Competència Social
 8. 8. Temes 2n trimestre Activitats 2n trimestre Prevencio i seguretat: Ciberbulling Dinámica sobre el tema ciberbulling a partir d’experiéncies conegudes Visualitzacio d’un video Taller Palma educa “Internet i les xarxes socials” Dinámica per valorar-ho Prevenció de conflictes Activitats Programa Competència Social Convivéncia Actiivitat de centre a determinar per cellebrar el Dia de la Pau Cohesio de grup Dinamica de cooperacio Matèries pendents Informació de les dates dels exàmens i revisió de casos individuals Prevencio tabaquisme i altres drogues Programa RESPIRAIRE (Conselleria de Sanitat) Avaluació Qüestionari d’autoavaluació individual i posada en comú. Preparar l’acta per la sessió d’avaluació. Comentar els resultats de l’avaluació Temes tercer trimestre Activitats tercer trimestre Prevencio tabaquisme i altres drogues Programa Respiraire (Conselleria de Sanitat) Prevenció de conflictes Activitats Programa Competència Social Orientació acadèmica Informació PMAR i entrevistes amb els candidats Informació FPB i entrevistes amb els candidats Assignatures de tercer d’ESO Sistema educatiu i organització per tenir visió global Entrevistes individuals per conèixer expectatives i motivacions de l’alumnat Entrevistes amb les famílies Avaluació Autoavaluació i posada en comú Comentar els resultats de l’avaluació Avaluació de la tutoria Sortida final de curs A determinar
 9. 9. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 3r d’ ESO Temes primer trimestre Activitats primer trimestre Jornada d’acollida Presentació, horaris, equip educatiu, espais, normes bàsiques, lliurament agenda Coneixement de l’alumnat entre ells i del tutor/a Dues dinàmiques de grup: Història del meu nom i ... Fitxa personal Convivència Cercle per treballar la mediació dels conflictes a partir del coneixement que tenen del servei i de la seva experiència Visualització d’un vídeo Organització de l’aula Dinàmica de grups per treballar l’organització de l’aula, claus, neteja, reciclatge, calendaris… Recordar ús de l’agenda i full d’autorització de sortides Elecció del delegat Dinàmica per treballar les funcions del delegat i el perfil més adient Presentació de les candidatures i elecció Cohesió de grup Dinàmica d’afirmació Violència de gènere Taller “De la violència a la igualtat” (Dinàmica educativa, 2 sessions) Dinàmica per valorar-ho Avaluació Qüestionari individual d’autoavaluació Cercle o treball en petits grups i posada en comú del funcionament del grup- classe i les diferents assignatures Comentar els resultats de l’avaluació i el que ha transmet l’equip educatiu Temes 2n trimestre Activitats 2n trimestre Prevenció del tabaquisme i altres drogues Programa RESPIRAIRE (Conselleria de Sanitat) 4 activitats Xerrada professionals Centre de Salut Cohesió de grup Dinàmica de confiança Matèries pendents Informació de les dates dels exàmens i revisió de casos individuals
 10. 10. Convivència Activitat de centre per cel·lebrar el Dia de la Pau Avaluació Dinàmica o cercle de preavaluació i preparació de l’acta per la sessió Comentar els resultats de l’avaluació Prevenció de l’abús sexual Taller de l’associació RANA “abús sexual i altres formes de violència” 2 sessions Cercle o dinàmica per comentar les activitats del taller i valorar-ho Temes tercer trimestre Activitats tercer trimestre Tècniques d’estudi La motivació: activitats concepte i frases motivadores Pel:lícula: Orientació educativa Informació: què és la FPB i a qui va dirigit Famílies professionals i oferta educativa Itineraris de quart d’ESO Entrevistes personals per conèixer expectatives i motivacions individuals Prevenció del tabaquisme Coximetria (Professionals Centre de Salut) Avaluació Preparació de la darrera avaluació Comentar els resultats de l’avaluació Sortida final de curs A determinar
 11. 11. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 4t d’ ESO Temes primer trimestre Activitats primer trimestre Jornada d’acollida Presentació, horaris, equip educatiu, espais, normes bàsiques, lliurament agenda Coneixement de l’alumnat entre ells i del tutor/a Dues dinàmiques de grup Fitxa personal Convivència Cercle per treballar la mediació de conflctes a partir de l’experiència que tenen de cursos anteriors Visualització d’un vídeo Organització de l’aula Dinàmica per organitzar encarregats de la clau, reciclatge, neteja... Elecció de delegat. Dinàmica per treballar les funcions del delegat i el perfil més adient Presentació de les candidatures i elecció Cohesió de grup Dinàmiques d’afirmació i de confiança Avaluació Qüestionari individual d’autoavaluació Cercle o treball en petits grups i posada en comú del funcionament del grup-classe i les diferents assignatures Comentar els resultats de l’avaluació i el que ha transmet l’equip educatiu Prevenció de la violència de gènere Activitats del programa de la UIB Tècniques d’estudi La presa d’apunts, el resum, el subrallat i els esquemes Temes segon trimestre Activitats segon trimestre Educació vial Xerrada dels professionals de la Policia Local Prevenció de la violència de gènere Activitats del programa de la UIB Consum responsable Taller del comerç just Dinàmica per valorar-ho Matèries pendents Informació de les dates del exàmens de pendents i revisió de casos individuals Viatge d’estudis Informació i propostes Festa de graduació Organitzar i distribuir les tasques a fer per preparar la festa de graduació
 12. 12. Orientació acadèmica Qüestionari d’Interessos professionals Analitzar i fer activitats sobre els altres factors que influeixen en una bona presa de decisió vocacional (aptituds, personalitat, valors…) Educació per la salut Taller de primers auxilis Avaluació Qüestionari d’autoavaluació individual Posada en comú i cercle per treballar els aspectes del grup que ha de dur el delegat a la sessió d’avaluació Resultats de l’avalució i comentaris de la junta de professors Temes tercer trimestre Activitats tercer trimestre Prevenció de la violència de gènere Activitats del programa de la UIB Orientació acadèmica Cicles Formatius de Grau Mitjà Famílies profesionals i oferta educativa Visita a un institut on hi hagi oferta variada de formació Professional Modalitats de Batxillerat i itineraris Vinculació amb els estudis universitaris Xerrada del alumnes de segon de Batxillerat Entrevistes amb l’alumnat i les famílies Consell Orientador Calendaris i procediment de preinscripció als CFGM Festa de graduació Darrers preparatius de la festa i cel·lebració Educació per la salut Coximetria Avaluació Dinàmica per valorar els resultats finals del curs Post avaluació final Avaluació de la tutoria Sortida final de curs A determinar
 13. 13. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL BATXILLERAT Temes primer trimestre Activitats primer trimestre Jornada d’acollida Presentació, horaris, equip educatiu, espais, normes bàsiques... Coneixement de l’alumnat entre ells i del tutor/a Fitxa personal Dinàmica de presentació i d’autoconeixement Organització de l’aula Dinàmica per organitzar el funcionament i els encarregats de la neteja, clau, suro, reciclatge... Convivència Servei de mediació Salut Servei de Consulta Jove Elecció del delegat Dinàmica per treballar les funcions del delegat i el perfil més adient Presentació de les candidatures i elecció Matèries pendents Informar del sistema de recuperació de pendents (2n Batx) Avaluació Qüestionari individual d’autoavaluació Cercle o treball en petits grups i posada en comú del funcionament del grup-classe i les diferents assignatures Comentar els resultats de la sessió d’avaluació Assistència Control de faltes d’assistència i informar de la pèrdua del dret a l’avaluació contínua Orientacio academica i professional Xerrada UIB “Motivacio universitaria (1r batx) Xerrada Orientadora “Factors que influeixen en la presa de decisió vocacional” (2n batx) Xerrada UIB “Accés a la UIB” (2n batx) Informació Fira Universitaria HOTETUR (2n batx) Temes segon trimestre Activitats 2n trimestre
 14. 14. Orientacio academica i professional Interessos acadèmics i professionals Matèries de ponderació dels diferents graus Xerrada Universitat Autònoma de Barcelona (2n Batx) Xerrada Universitat de VIC (2n Batx) Xerrada Universitat Politècnica de Catalunya (2n Batx) Informació altres activitats programa POTU UIB Matèries pendents Recordatori de les dates dels exàmens Avaluació Qüestionari d’autoavaluació individual i posada en comú. Preparar l’acta per a la sessió d’avaluació. Comentar els resultats de l’avaluació Temes tercer trimestre Activitats tercer trimestre Orientació acadèmica i professional Preinscripció a les proves d’accés a la UIB Itineraris de segon de batxillerat (1r Batx) Tots els estudis de Grau per branca de coneixement Els cicles formatius de grau superior, oferta educativa i informació de la preinscripció i del procediment Preinscrició universitària (2n batx) Entrevistes personals amb els alumnes que ho requereixen Avaluació Autoavaluació i posada en comú Comentar els resultats de l’avaluació Sortida final de curs A determinar (1r batx) Festa de graduació 2n batx

×