Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cotutories a Secundària

865 views

Published on

Presentació del Treball Final de Màster. Curs 2012-2013. Especialitat Orientació Educativa. Correspon a un resum d'un treball consultable a https://sites.google.com/site/cotutories/home

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cotutories a Secundària

 1. 1.  Com podem estendre la cotutoria quees fa a la USEE a tot l’alumnat del’Institut? Si el professorat treballa de formacol·laborativa i cooperativa, li resultaràmés senzill ensenyar aquestes estratègiesde l’escola inclusiva a l’alumnat?
 2. 2.  Reformulació i redistribució de tasques ifuncions No increment de feina. Introducció de la figura del cotutor Definició de la coordinació, de les pautes, del’orientació a l’alumnat i de la temporització Optimització recursos disponibles Cerca innovadora de la eficiència Estratègies Inclusives Millora del sistema de comunicacióinterna/externa
 3. 3.  Docents Assumeixen de formacooperativa la funció tutorial.Optimització de tasques i feina perredistribució entre figures. Famílies S’asseguren una informaciómés rapida i acurada. S’afavoreix lacoordinació família-institut. Creació devincle.
 4. 4.  Alumnes Es beneficien d’atencióindividualitzada i també grupal.Seguiment i orientació del projecteindividual. Desenvolupament decompetències i continguts. Andamiatgereal. Inclusió. Persona significativa. Direcció Eficiència. Optimització dela distribució de recursos personals delcentre. Millora del clima. Exercicid’autonomia.
 5. 5.  Departament d’OrientacióDona suport en el disseny, implantació iconsecució del pla. Present de formaactiva i proactiva amb direcció, tutors,equip docent, famílies i alumnes.Assessorament en les modificacions delsistema de comunicació que la propostade reorganització tutorial requereix.
 6. 6. Seguiment individualitzat d’uns 10 alumnes durantmés d’un curs escolar i de forma continuadaAtenció a les famílies de l’alumnat a qui fa seguimentindividualAportació de tota la informació al cotutor, que ésalhora tutor del grup classeIncorporació de tota informació rellevant per al’orientació i seguiment de l’alumne/a a la sevacarpeta digitalCoordinació en l’aplicació d’un possible PI o d’altresadaptacions a qualsevol dels alumnes que tutoritza
 7. 7. Realització del seguiment de les faltes d’assistència ifaltes d’ordre de tot l’alumnat del grup i en retcomptes a qui corresponguiCoordina el funcionament de l’equip docent decada classe i en ret comptes a la coordinaciópedagògica o coordinació de nivellAgrupa i organitza la informació rebuda de cadatutor (de les tutories individuals).Organitza i gestiona la informació referent a qüestionsgenerals del grupRealitza sessions de tutoria setmanal amb l’alumnat
 8. 8.  Flux de comunicació continu entre tutor icotutor. Extensiu a equip docent(mateixos docents per mateixesassignatures al mateix curs) i directiu. Entorn de comunicació personal ambles famílies Carpeta digital
 9. 9.  Objectius:Compartir informació de forma àgil i fluidaMillora de la comunicació interna i amb les famílies Informació que ha de contenirEvolució de l’alumne de caràcter general i de cadaàrea curricular i competencialEvolució històrica acadèmica de l’alumneEvolució faltes assistència i ordreDades aportades per altres centres educatiusDades entrevistes, reunions, i altres contactes amb lafamíliaDades derivades d’altres professionals que intervinguin
 10. 10. Alliberament de tasques Tutor IndividualMajor intervenció mitjançant l’agrupacióheterogènia grup classe (assessorament orientador)Desenvolupament complertalumne. Dimensió social.Aprenentatge significatiuCCBB senserelaciódirectamatèriesProcediments iActitudsEines d’estudi i orientació(procediments i tècniques)Coordinació equipdocent. Cooperació.Innovació
 11. 11. Treball cooperatiu (inclusió, CCBB, desenv. íntegre)Dos professors a l’aula. Docència compartidaTutoria entre iguals (exemples: Duran, experiència institut)Zona de Desenvolupament Pròxim. Andamiatge en laconstrucció de la persona.Àrea comú metadisciplinar de competències (Zabala&Arnau 2007)Creació i desenvolupament del vincle docent-alumne – família . Confiança. Pers.significativa.Experiències prèvies
 12. 12. LOGSE : Qualitat de l’ensenyament. Tutoria i Orientació com afunció docent (Article 60)LEC: La funció docent (Arts. 104, 28 i 29) Importancia de lafamilia (Art. 57.7)Decret 143/2007 Ordenació Secundària : Acció tutorial (Art.15),Incorporació de cotutor (Art. 16.2), Compartir informació equipdocent (Art. 17.2)Decret 102/2010 Autonomia de Centres: Capacitat de gestió iorganització als centres (Preàmbul) .Documents de centrecompliment normatiuInstruccions inici de curs 2012-13: Acció tutorial secundària (Ap.3.1 ). Tutor individual Vs Tutor Grupal (Annex Acció tutorial)
 13. 13.  No es por implantar de forma implosiva Necessitat d’una pausada temporitzacióES PROPOSA:Adoptar proposta 1er curs ESO cada any de formaacumulativa i progressivaSeguiment de quadres temporals on es detallenaccions, responsable, temporització i avaluació icontrol en referència a:Millora de l’atenció als alumnesRedistribució de tasques entre tutors i cotutorsOptimització del sistema de comunicació intern/extern
 14. 14. ProfessoratResistència al canviSense recompensa a nivellformatiuTreballar de formacooperativa amb altresdocents. Percepció de control.Percepció d’increment defeinaNo retribució econòmicaImplantació adequadades de direccióRecolzament normatiuTemporitzacióIntervenció iassessorament Dep.OrientacióDesenvolupamentcomplert Decretd’Autonomia de Centres
 15. 15. FamíliesConductes immobilistes. Ideespreconcebudes.Transició de primària asecundàriaManca de comprensió delfuncionament de l’acciótutorialAcompanyamentCreació de vincleInformació fluida, àgil iadequada (no sobreinformació)FormacióCol·laboració de l’AMPA
 16. 16. AlumnesNo establir vincle amb el tutorassignatMajor vinculació amb altredocentEstablir protocold’actuació ambassessoramentorientador(reunió, reconducció,modificació, etc)
 17. 17.  Segueixo les Fases de la innovació (Estañán & Bautista 2012)per especificar el procés d’exploració, anàlisi i concreció deles cotutories.1. Consciència del significat dela innovació i motivació per dur-la a termeCerca d’una millora a l’acciótutorial respecte la situacióactualIntervenció innovadora en laseva sistematització2. Detecció i anàlisi de lasituació i parcel·la que ha demillorarObtenció de beneficis associatsCerca experiències prèvies.Lectura normativa i teoria
 18. 18. 3. Relacionar recursosnecessaris i persones aimplicarMajor eficiència de recursosdisponiblesNo incrementar despeses nihoresImplicació de tot equipdocent, direcció i orientació.Però també famílies i alumnes.4. Planificació del procés Definició de la ideaRecolzament normatiu i teòricDescripció de tasques,objectius, beneficis, etc.Pauta de temporitzacióAvaluació.5. Esforç per estendre lesmillores al màxim nombre depersones i situacionsDifusió: conegut pel majornombre de professionalsDisseminació: utilitzat pel majornombre de professionals
 19. 19. 6. Previsió d’estratègia ialternatives per superar lesresistènciesPrevisió de resistències delsDocentsAlumnesFamíliesNecessitat de temps icol·laboració . Preparació anivell normatiu i teòric.7. Difusió honesta de resultats Aspectes més avançats,posteriors a la implantació.Propostes de millora8. Assentament de les millores Web
 20. 20.  La proposta pretén ser transversal a tots elsprocessos que tenen lloc al centre Objectiu principal: afavorir l’èxit en el procéseducatiu Implica connexió i comunicació fluida ieficient entre el centre i la família iacompanyament eficient a l’alumne Importància de l’orientador en tot el procés Contribuir a l’escola inclusiva. Cotutorizació detots els alumnes a l’aula ordinària. Cotutor és el terme adequat?? Implicajerarquia quan el que es proposa és un treballcooperatiu i amb funcions igualmentimportants internes i vers l’alumne i la família.
 21. 21.  https://sites.google.com/site/cotutories/home

×