Normes d'organització i funcionament de centre 2011 2012

2,478 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Normes d'organització i funcionament de centre 2011 2012

 1. 1. NORMES D’ORGANITZACIÓ IFUNCIONAMENT DE CENTRE CURS 2011-2012 ESCOLA LA CLOSA Esterri d’Àneu
 2. 2. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu0. IntroduccióI. Organització general del centre 1. Atenció a les necessitats educatives de l’alumnat 1.1. Acció tutorial 1.2. Atenció a la diversitat 1.2.1. Comissió d’atenció a la diversitat 1.2.2. Plans individualitzats. Adaptacions 1.2.3. Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials 1.2.4. Atenció a l’alumnat nouvingut 2. Projectes del centre 2.1. Projecte de llengües estrangeres a Educació Infantil (PELE) 2.2. Projecte de reutilització de llibres de text i material didàctic 2.3. Projecte de l’Hort Escolar i Aula de Ciències 2.4. Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) 2.5. Biblioteca escolar 2.6. Projecte d’Educació Emocional a l’Educació InfantilII. Organització del currículum 3. Programacions didàctiques. 4. Competències bàsiques 5. Avaluació 5.1. Avaluacions inicials 5.2. Comissions d’avaluació 5.3. Proves d’avaluació 6. Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixementIII. Organització del curs 7. Equip docent 8. Calendari escolar 9. Horari de l’alumnat 9.1 Entrades i sortides de l’alumnat 10. Horari del professorat 10.1. Llicències, permisos i substitucions del professorat 10.2. Baixes mèdiques i faltes d’assistència i/o puntualitat del professorat 11. Activitats de centre 12. Sortides i colònies 12.1. Sortides 12.2. Colònies 13. Seguiment de l’alumnat. Carpeta de curs 14. Coordinació Llar d’infants – Infantil – Primària – Secundària.IV. Aspectes generals 15. Actuacions en el supòsit d’absentisme escolar 16. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat 17. Actuacions en cas d’accident, malaltia o parasitosi d’un alumneNormes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 2
 3. 3. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 18. Actuacions en cas de necessitat de subministrament de medicació a l’alumnat en horari escolar 19. Pla de formació de centre. Formació permanent 20. Correu electrònic XTEC 21. Ús i publicació d’imatges de l’alumnat 22. Altres temes d’interès 22.1. Uniformitat 22.2. Fotocopiadora 22.3. Espais comuns 22.4. Escola sostenible 23. Carta de compromís educatiuNormes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 3
 4. 4. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu0. Introducció En el Decret 102/2010, de3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius; en el títol 2:Direcció i autonomia organitzativa dels centres públics de la Generalitat i títol 3: Direcció iautonomia de gestió dels centres públics de la Generalitat queda regulat quines són les normesd’organització i funcionament del centre i que en aquest document queden concretades iemmarcades dins del projecte educatiu del centre. Aquest document serà una eina que ens serveixi per regular la vida interna del centre, i had’establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitateducativa. L’àmbit d’aplicació d’aquest document va dirigit als següents membres de la comunitatescolar: a) Alumnat matriculat al centre fins a la seua baixa o cessament. b) Professorat amb destinació al centre en qualsevol de les seues modalitats: funcionari/a de carrera definitius o provisionals, interins/es , substituts/es,... c) Pares/mares o tutors/es d’alumnes. d) Personal no docent: auxiliar administratiu, auxiliar d’EE, auxiliar de conversa, etc. e) Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de la comunitat escolar.I. Organització general del centre 1. Atenció a les necessitats educatives de l’alumnat L’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat i l’objectiu d’assolir lescompetències que li permetin el seu desenvolupament personal i escolar ha de ser un principicomú per a tots els docents del centre. 1.1. Acció tutorial L’acció tutorial, que comporta el seguiment individual i col·lectiu dels alumnes, ha decontribuir al desenvolupament de la seua personalitat i els ha de prestar l’orientació de caràcterpersonal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social. Funcions del tutor/a d’un grup: • Contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació de l’alumnat i de les seves famílies en la dinàmica del centre. • Fer el seguiment de l’alumnat i vetllat especialment per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques i els objectius proposats. • Coordinar l’acció educativa en tots els mestres que incideixen en els mateixos alumnes,Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 4
 5. 5. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu • Realitzar entrevistes i reunions amb els pares i mares o tutors legals, enregistrant els aspectes més importants d’aquestos encontres. Són preceptives una reunió grupal a l’inici de curs per a tots els pares, mares i tutors, i dos de manera individualitzada, una al finalitzar el primer trimestre i un altra al final del curs. • Coordinar l’elaboració de plans individualitzats o adaptacions de la programació a les necessitats i característiques de l’alumnat. Durant el curs escolar es poden crear comissions de treball segons els criteris quecregui l’equip directiu i/o el claustre amb l’objectiu de elaborar materials o coordinarprojectes. Aquestes comissions normalment estaran formades per mestres dels diferentscicles que hi intervinguin, així com en alguns casos per pares i mares d’alumnes. 1.2. Atenció a la diversitat 1.2.1. Comissió d’atenció a la diversitat A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin a terme peratendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, es constituirà la comissió d’atenció ala diversitat. Aquesta comissió es reunirà un mínim d’una vegada al trimestre. Estarà composadaper: el cap d’estudis, el/la mestre/a d’educació especial, els coordinadors de cicle, el coordinadorLIC i la persona professional de l’EAP. A més es podrà convocar a qualsevol altre mestre/a en el casque la comissió així ho determinés. Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat les funcions següents: • La concreció de criteris i prioritats d’atenció a la diversitat de l’alumnat. • L’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades. • El seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i específiques. • La proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en aquest àmbit es puguin atribuir. 1.2.2. Plans individualitzats. Adaptacions La proposta d’elaborar un pla individualitzat o una adaptació concreta pot sorgir d’undictamen d’escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda del tutor/a quan per alprogrés de l’alumne s’observa que no és suficient les mesures d’atenció planificades per al seugrup classe. El disseny d’aquest pla individualitzat serà responsabilitat del tutor/a, i la seuaaprovació de la direcció del centre. 1.2.3. Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials L’atenció a l’alumnat amb NEE, es realitzarà segons els criteris i recursos establerts per lacomissió d’atenció a la diversitat. La demanda d’una atenció especialitzada a un alumne a l’aula d’Educació Especial o perpart de la professional de l’EAP, la farà el tutor/a de l’alumne mitjançant full de demanda al Capd’Estudis.Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 5
 6. 6. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu Setmanalment, existirà una reunió de coordinació entre EAP, Educació Especial i Capd’Estudis, per tal de fer el seguiment, establir i coordinar les actuacions a realitzar, així com per aestudiar les possibles demandes d’atenció especial. L’atenció per part de la professional de l’EAP serà els dijous al matí, i serà el Cap d’Estudisl’encarregat de coordinar les reunions dels mestres – EAP, prèvia demanda del propi mestre, delCap d’Estudis o de la psicopedagoga. 1.2.4. Atenció a l’alumnat nouvingut En cas d’alumnat nouvingut serà el/la tutor/a de l’aula d’acollida l’encarregat de donar unaresposta individualitzada a l’alumne seguint el Pla d’acollida del centre. El/la tutor/a seràl’encarregat de coordinar l’avaluació inicial i de realitzar els plans individualitzats si s’escau del’alumnat nouvingut per facilitar en la mesura del possible l’accés al currículum ordinari, així comfer el seguiment del seu progrés en la integració en la dinàmica del centre i en l’entorn social de laseua nova realitat. 2. Projectes del centre 2.1. Projecte de llengües estrangeres a Educació Infantil (PELE) Projecte per donar impuls a les llengües estrangeres des del 2n cicle de l’Educació Infantil. A més, s’inclou una segona llengua estrangera, el francès, al cicle superior de l’EducacióPrimària. 2.2. Projecte de reutilització de llibres de text i material didàctic Projecte per fomentar lús racional dels recursos, educar per a la conservació i lareutilització del material i garantir a les famílies un estalvi econòmic important. Gestionat perl’AMPA amb la col·laboració del centre. Secretari: Marc Farré Cuñat Membre mestres Comissió: Míriam Coll Viader 2.3. Projecte interdisciplinari de l’Hort Escolar i Aula de Ciències Projecte educatiu, interdisciplinari i competencial, que estableix un eix d’aprenentatgesper a totes les etapes i cicles del centre al voltant de l’hort. Projecte extensiu a tota la comunitateducativa, impulsat per un grup motor composat per mestres, pares i altres entitatscol·laboradores. Mitjançant la dotació de l’aula de ciències de la que disposa el centre el Coneixement delMedi es tractat com una especialitat a partir de CI 2, tal i com recull el Projecte Educatiu. Coordinadora: Lídia Cardona Gasa 2.4. Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) Pla amb la finalitat de posar a l’abast de tot l’alumnat la pràctica d’activitats físiques iesportives i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal icívica dels infants i joves, així com establir la pràctica esportiva periòdica com a eina per contribuira la bona salut dels alumnes. Coordinador: Francisco Peris FolgadoNormes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 6
 7. 7. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 2.5. Biblioteca escolar Durant aquest curs es vol seguir donant un nou impuls a la biblioteca escolar, habilitant unespai i recursos personals per a que esdevingui un recurs útil per a l’aprenentatge, donant aixísuport a les biblioteques d’aula. A més es coordinarà les activitats establertes al Pla Lector deCentre. Coordinador/a: Aitana Guivernau Huguet i Francisco Peris Folgado 2.6. Projecte d’Educació Emocionl a l’Educació Infantil Projecte per treballar de manera interdisciplinar aspectes emocionals dins de l’aula,conjuntament amb un treball per part de les famílies a l’àmbit familiar. Es contarà ambassessorament extern tant per a la programació de continguts a l’aula com per a l’assessorament ales famílies. Coordinadora: Meritxell Ruiz BanetII. Organització del currículum 3. Programacions didàctiques Les programacions hauran d’estar elaborades d’acord amb el projecte educatiu del centrei el currículum establert. Cada mestre ha de ser responsable de les programacions didàctiques deles àrees que li toqui impartir i de lliurar la documentació al respecte que li pugui ser sol·licitada,per tal de garantir la bona pràctica docent. Cada equip de cicle ha de prendre les decisions relatives a les opcions metodològiques,organitzatives i d’atenció a la diversitat connectades amb la línia del centre. 4. Competències bàsiques Dins l’àmbit de les programacions didàctiques s’hauran de precisar els objectius quegaranteixin l’assoliment de les competències bàsiques i determinar l’atenció que cal donar a lescompetències que tenen un caràcter més transversal. Respecte a aquest tema i a les programacions didàctiques podeu trobar recursos imaterials al web Currículum i Organització del Departament. 5. Avaluació L’avaluació de l’alumnat ha de ser contínua i global amb la finalitat de fer un seguimentexhaustiu del procés d’aprenentatge i detectar les dificultats que puguin aparèixer, analitzant lescauses i prenent les mesures necessàries. 5.1. Avaluacions inicials Durant les dues primeres setmanes de curs shauran de passar les proves davaluacióinicial als primers cursos de cicle de les àrees de llengua catalana, llengua castellana, llenguaNormes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 7
 8. 8. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneuanglesa i matemàtiques. També la resta dàrees i cursos podran realitzar-les en el cas que hocreguessin convenient. 5.2. Comissions d’avaluació Les comissions d’avaluació estaran presidides pel cap d’estudis i estaran formades per totsaquells mestres que intervinguin en un mateix cicle, sigui impartint un àrea o com a mesura desuport individual o grupal. Els diferents tutors/es exerciran de secretaris i aixecaran acta de lasessió, entregant-la al cap d’estudis. Hi haurà dues sessions d’avaluació a Educació Infantil, i tres a Educació Primària, a mésd’una sessió de preavaluació a mitjans del primer trimestre per analitzar les avaluacions inicials ialtres proves que es puguin realitzar. Els informes els realitzarà cada tutor/a i es coordinarà amb els mestres especialistes per talque introdueixin les notes de les seues àrees. Els informes estaran durant les setmanes que esrealitzi l’avaluació al servidor, per poder tenir accés des de qualsevol ordinador del centre. 5.3. Proves d’avaluació A més de l’avaluació contínua de cada àrea, hi haurà una sèrie de proves preceptives decaràcter intern o extern: • Avaluació inicial • Avaluació Diagnòstica • Avaluació de sisè • Avaluació de comprensió lectoraCALENDARI DE SESSIONS DAVALUACIÓEDUCACIÓ INFANTIL 1r Informe 20-01-2012 2n informe 25-06-2012EDUCACIÓ PRIMÀRIAPreavaluació 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre1r Cicle 17-10-2011 1r Cicle 12-12-2011 1r Cicle 19-03-2012 1r Cicle 25-06-20122n Cicle 19-10-2011 2n Cicle 14-12-2011 2n Cicle 21-03-2012 2n Cicle 25-06-20123r Cicle 21-10-2011 3r Cicle 16-12-2011 3r Cicle 23-03-2012 3r Cicle 25-06-2012CALENDARI D’ENTREGA D’INFORMES D’AVALUACIÓEDUCACIÓ INFANTIL 1r Informe 27-01-2012 2n informe 28/29-06-2012EDUCACIÓ PRIMÀRIA1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 22-12-2011 30-03-2012 28/29-06-2012Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 8
 9. 9. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 6. Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement Des de la coordinació TAC del centre s’establiran els eixos de funcionament així com elsrecursos per a l’acció didàctica i per a l’aprenentatge de l’alumnat. Cada curs i àrea tindrà un bloc que utilitzarà com a eina de comunicació i aprenentatge ique coordinarà cada mestre responsable. A més des de la coordinació TAC es portaràl’actualització del bloc i pàgina web de l’escola.III. Organització del curs 7. Equip docent L’equip docent per al curs 2010-2011 està format: Equip Directiu Director: Antoni Ricou Ribó Cap d’Estudis: Francisco Peris Folgado Secretari: Marc Farré Cuñat Educació Infantil Tutora P3: Gemma Orteu Bigordà Tutora P4: Araceli Arasa Franch Tutora P5: Meritxell Ruiz Banet Mestra Educació Infantil: Meritxell Pamies Bartra Educació Primària Tutora CI 1: Montserrat Cortina Roig Tutora CI 2: Montserrat Biosca Caus Tutora CM 1: Míriam Coll Viader Tutora CM 2: Natàlia Baró Pareja Tutor CS 1: Marc Farré Cuñat Tutor CS 2: Albert Fornells Castelló Mestre d’Educació Primària i Aula d’Acollida: Antonio Ricou Ribó Mestra de Llengua Anglesa: Montserrat García Agüero. Mestra de Llengua Anglesa i reforç: Aitana Guivernau Huguet Mestra de Medi: Lídia Cardona Gasa Mestra de Religió: M. Carme Poch Ticó Mestra de Música: Montserrat Biosca Caus Mestre d’Educació Especial: Mireia Ruiz Pena Mestre d’Educació Física: Francisco Peris Folgado Càrrecs de coordinació Coordinació d’Educació Infantil: Meritxell Ruiz BanetNormes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 9
 10. 10. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu Coordinació d’Educació Primària: Lídia Cardona Gasa Coordinació de Cicle Inicial: Montserrat Biosca Caus Coordinació de Cicle Mitjà: Natàlia Baró Pareja Coordinació de Cicle Superior: Albert Fornells Castelló Coordinació Pla de llengües estrangeres: Montserrat García Agüero Coordinació Pla Català d’Esport a l’Escola: Francisco Peris Folgado Coordinació TAC: Míriam Coll Viader Coordinació Riscos Laborals: Montserrat García Agüero Coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social: Mireia Ruiz Pena Coordinació Aula de Ciències: Lídia Cardona Gasa Coordinació de Biblioteca Escolar: Aitana Guivernau Huguet i Francisco Peris Folgado Equips de Cicle Educació Infantil: Gemma Orteu, Araceli Arasa, Meritxell Ruiz, Meritxell Pàmies. Cicle Inicial: Montserrat Biosca, Montserrat Cortina, Aitana Guivernau, Carme Poch, Francisco Peris. Cicle Mitjà: Natàlia Baró, Míriam Coll, Montserrat García, Mireia Ruiz. Cicle Superior: Albert Fornells, Marc Farré, Antoni Ricou, Lídia Cardona. Comissió de Convivència: Antoni Ricou Ribó, Araceli Arasa Franch, representant pares/mares. Comissió d’Atenció a la Diversitat: Francisco Peris, Mireia Ruiz, Meritxell Ruiz, Montserrat Biosca, Natàlia Baró, Albert Fornells i Lídia Dies (EAP). Comissió Projecte reutilització de material didàctic i llibres de text President: Antoni Ricou Ribó Secretari: Marc Farré Cuñat Membre mestres Comissió: Míriam Coll Viader Membres pares/mares: Eva Batalla Puyal Isabel Raso Navarro Pilar de Matías Blázquez Consell Escolar President: Antoni Ricou Ribó Secretari: Marc Farré Cuñat Cap d’Estudis: Francisco Peris Folgado Representants mestres: Lídia Cardona Gasa, Meritxell Ruiz Banet, Albert Fornells Castelló, Natàlia Baró Pareja. Representants pares/mares: Noemi Ruich Cera, Susanna Lapena Canut. Representant AMPA: Maria Luisa Álvarez Auge Representant Ajuntament: Adriana Vidal Babot AMPA President: Lluis Fíguls Torrebadella Correu electrònic: ampa.closa.morello@gmail.comNormes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 10
 11. 11. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu SERVEI MENJADOR ESCOLAR (gestió Consell Comarcal del Pallars Sobirà) Responsable: Divina Ramon 8. Calendari escolar (annex 1) El professorat començarà la seua activitat l’1 de setembre de 2011 i la finalitzarà el 29 dejuny 2012. Pel que fa al calendari escolar serà el següent: • 12 de setembre de 2011, inici de les classes • del 23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012, vacances de Nadal • del 2 al 9 d’abril de 2012, vacances de Setmana Santa • 12 d’octubre de 2011, 1 de novembre de 2011, 6 i 8 de desembre de 2011, 20 i 21 de febrer de 2012, festius nacionals i locals • 31 d’octubre de 2011, 22, 23 i 24 de febrer de 2012 i 30 d’abril de 2012 , dies de lliure disposició del centre. • Del 11 al 22 de juny, jornada intensiva. • 22 de juny, finalització de les classes. 9. Horari de l’alumnat L’alumnat romandrà a l’escola segons l’horari aprovat anualment al Consell Escolar. de 9:00 a 12:30 h. i de 15:30 a 17:00 h. Suport Escolar Personalitzat de 12:30 a 13:30 h. Jornada intensiva: de 9:00 a 13:00 h.L’horari de pati serà de 11:00 a 11:30 h. per Primària i fins les 11:45 h. per a Infantil. 9.1. Entrades i sortides de l’alumnat Els mestres hauran destar abans de sonar el timbre a la seva fila corresponent. Sonarà unsenyal acústic tant a les entrades com a les sortides. No està permesa l’entrada als passadissos i a les classes, als pares i mares i acompanyants,exceptuant casos especialment autoritzats. Cada tutor/a haurà de vetllar per complir aquestanorma. La porta exterior dentrada al recinte es tancarà després dhaver entrat tots els alumnes enfiles. Totes i tots els alumnes que arribin quan la porta romangui tancada hauran dentrar perlaltra porta, i deixant els nens/es a secretaria que serà qui sencarregarà de portar-los a la sevaclasse corresponent. Pel que fa a l’entrada dels alumnes: • Els/les alumnes faran fila al lloc que tenen assignat al pati, seran acompanyats pel tutor/a o en el seu cas el mestre/a que tinguin a primera hora (matí, pati o tarda) i entraran a laNormes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 11
 12. 12. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu classe amb ordre. Lentrada es realitzarà en lordre següent. Educació Infantil entrarà des de P3 a P5 i Educació Primària de 6è a 1r, que seran els últims a entrar. Els alumnes de CM 2 i CS 2 entraran i sortiran sempre per la porta posterior que dona a l’hort. • Cada matí i cada tarda el mestre o la mestra que iniciï les classes amb el grup passarà llista i anotarà els alumnes absents ( “_” pel matí, “|” per la tarda i “+” si és tot el dia). Sanotarà també a la graella dassistència amb una "R" els que arribin en retard de més de 5’. Pot delegar-ne aquesta tasca com un càrrec d’aula, sota la supervisió del mestre/a. • També es realitzarà diàriament un control dassistència diari des de secretaria passant per cada aula. • Si s’acumulen retards o absències no justificades el mestre/a tutor/a ho comunicarà al cap destudis per iniciar les accions oportunes. Si és reiteratiu, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials (veure el punt 16 Actuacions en el supòsit d’absentisme escolar). Pel que fa a les sortides dels alumnes:Al migdia • Educació Infantil: Els/les mestres que estiguin a l’última del matí portaran als alumnes fins al transport. • Educació Primària: Els/les mestres que estiguin a l’última del matí prepararan als alumnes que no fan el SEP que seran recollits pels monitors/es de menjador a la mateixa aula. Els alumnes que fan SEP seran recollits de la mateixa manera.Per la tarda • Els alumnes sortiran en fila ordenada acompanyats pels respectius mestres que hagin realitzat lúltima hora de la tarda. Sacompanyaran fins a la porta exterior i vetllaran per a que tots els nens/es es vagin en els seus acompanyats corresponents i a la línia de transport que els pertoqui. Els alumnes de Cicle Superior realitzaran aquesta sortida per la porta posterior (la de l’hort). • Els nens dEducació Infantil sortiran cinc minuts abans de lhora. Els que van en línia de transport seran recollits a la porta pels monitors/es dels autocars. • Si els venen a buscar persones que habitualment no ho fan, els pares i mares ho han de notificar per escrit als tutors/es dels seus fills/es. • En cas que una família no estigui a lhora de sortida per recollir el seu fill/a s’intentarà localitzar la família (veure el punt 17 Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat). • Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial, ens preocuparem que sempre marxin acompanyats, els alumnes de cicle Mitjà i cicle Superior que no van en les línies de transport, hauran d’omplir una circular en la qual la família indiqui i signi de quina manera marxaran els seus fills i filles (sols, acompanyats d’un familiar, germà,...). • A totes les aules hi haurà visible un full on s’indicarà com marxen tots els alumnes.Als canvis de classe • Els canvis de classe es faran sempre sota la supervisió del mestre responsable, intentant en tot moment no deixar sols els nens/es.Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 12
 13. 13. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuSortides dels alumnes dins lhorari lectiu • Per poder sortir un alumne dins lhorari lectiu serà imprescindible presentar la corresponent autorització amb model oficial, i el nen/a haurà de ser recollit pels pares o persona autoritzada. En cap cas podrà marxar sol/a sense cap responsable. • En cas de que lalumne faci servir el servei de transport, també haurà dentregar una circular al responsable de la línia i una còpia al centre (secretaria).Als patis • El senyal acústic sonarà en iniciar-se i finalitzar l’esbarjo. • Els/les alumnes accediran puntualment als patis que tenen assignats amb ordre. Els alumnes dEducació Infantil a la zona del sorral i els de Primària a la zona delimitada del pati a tal efecte. Hi haurà tres mestres del torn de pati vigent per a cada àrea. • Els nens/es solament podran estar durant el pati a lespai que tenen designat per a la seua etapa. • A Educació Infantil tindran un espai (bagul) destinat per a deixar les seues joguines de pati. Els alumnes de Primària no podran utilitzar aquestes joguines. Els mestres d’aquesta etapa es faran responsables del bon ús i manteniment de les joguines. • Dins del marc del PCEE es durà a terme el programa “Jugapati”, amb l’objectiu de posar a l’abast de l’alumnat material esportiu i de jocs que ajudi a diversificar les possibilitats d’esbarjo. El coordinador del PCEE serà l’encarregat de dinamitzar aquest programa. • Es tindrà cura que els papers de l’esmorzar es llencin a les papereres i que els/les alumnes aprofitin l’estona d’esbarjo per anar a lavabo i beure. Els/les alumnes d’educació infantil esmorzaran a l’aula. • Sestabliran uns torns rotatius setmanals de neteja del pati per cursos. Aquest planning de torns estarà situat a la sala de mestres amb caràcter trimestral. • Com a norma general tot els/les alumnes han de gaudir de l’estona d’esbarjo. Si algun ha de quedar-se a la classe per decisió d’un mestre/a, sempre serà sota la supervisió de qui pren la mesura. Cap nen o nena romandrà a la classe en aquest període. • En cas de pluja o mal estat del pati la direcció decidirà si els nens shan de quedar a les aules. Els mestres del torn corresponent de pati seran els encarregats de vigilar igualment els nens a les aules, segons el cicle al que pertanyin. 10. Horari del professorat L’horari laboral establert per al professorat estarà distribuït de la següent manera pel quefa a les 30 hores de permanència al centre: • Docència 24 hores: activitats docents, de suport, d’atenció a la diversitat, de tutoria i guàrdies. • Activitats de permanència al centre 6 hores: reunions, programacions, reunions amb els pares,... Dins de les coordinacions i reunions es realitzaran les següents: • Dilluns de 12,30 a 13,30 hores: Coordinacions de Cicle. • Dimecres de 12,30 a 13,30 hores: Claustre/Reunió de mestres.Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 13
 14. 14. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu • Divendres de 12,30 a 13,30 hores: Grups de treball. • Reunions puntuals coordinadors de cicle – Cap d’estudis. • Comissions d’avaluació. • Coordinacions amb secundària. Mínim una al primer trimestre i una al tercer. Cap d’estudis, tutor/a CS 2 i coordinador EAP. • Coordinacions EAP. Dijous, prèvia convocatòria amb el cap destudis. • Coordinacions de projectes. 10.1. Llicències, permisos i substitucions del professorat • Pel que fa la sol·licitud de llicències i permisos es tindran que dirigir a la Direcció del centre omplint la circular corresponent. • Hi haurà un registre d’absències, que s’ha de mantenir al dia, explicitant el motiu de l’absència segons la classificació següent: malaltia, llicència, permís, encàrrec de serveis, accident laboral o en servei, accident no laboral, força major, exercici del dret a la vaga o sense justificar. • Es prega demanar-ho amb la màxima antelació per tenir una previsió de les substitucions. • La Direcció autoritzarà un màxim d’una absència per dia, excepte per causes de força major. Es prioritzarà per estricte ordre de demanda. • En cas de malaltia, es prega trucar abans de lhorari escolar per preveure les substitucions oportunes. • Si labsència està prevista, el mestre absent haurà de deixar les tasques corresponents per seguir la normal marxa del grup. Sentregarà directament al Cap dEstudis o en el seu cas a Secretaria, des d’on es farà arribar als mestres substituts. • Les substitucions de curta durada a assumir directament pel professorat del centre es realitzarà seguint els següents criteris d’ordre: - Mestre amb hora lectiva sense alumnes o de guàrdia. - Mestre de reforç, desdoblament i/o agrupament. - Mestre d’aula d’acollida i/o mestre d’Educació Especial. - Mestre en permanència. • Per als permisos que necessiten el vist i plau del Departament, s’haurà d’utilitzar el model oficial i entregar-los a Direcció per al seu vist i plau i el posterior enviament als Serveis Territorials. És necessari preveure les sol·licituds amb antelació per la demora de les gestions i posterior aprovació o no de la llicència o permís. Podeu consultar els motius de sol·licitud a qualsevol sindicat o al web del Departament. 10.2. Baixes mèdiques i faltes d’assistència i/o puntualitat no justificades del professorat En el cas d’existència d’una baixa mèdica el mestre en qüestió s’haurà de preocupar de ferarribar els documents de baixa i alta bé de la Seguretat Social o de MUFACE, degudamentcomplimentats. Els comunicats de successius de confirmació de baixa hauran de ser en data 1 i 15del mes que correspongui. En quan a les faltes de puntualitat i/o assistència no justificades, en cas reiteratiu laDirecció notificarà individualment al personal en qüestió i posteriorment, es comunicarà les faltesa la Subdirecció General de la Inspecció de Serveis, obrint la via disciplinària corresponent.Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 14
 15. 15. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 11. Activitats de centre (annex 2) Seran aprovades pel Consell Escolar al principi de curs. Es demana a tot el professorat una especial participació en aquestes activitats. 1r. Trimestre -La Castanyada. 28 d’octubre de 2011 • Unes setmanes abans es comença a guarnir passadissos (tardor o Castanyada). • Matí: cada cicle realitza les activitats acordades en cicle. • Tarda: anem al Poliesportiu o a la pista poliesportiva, si fa bo. Els nens i nenes de cicle superior es disfressen de castanyers i castanyeres i reparteixen castanyes i begudes (que porta lAMPA), i els panellets que han fet els/les altres alumnes. -El Nadal. 21 i 22 de desembre de 2011 • Guarniment de passadissos amb motiu del Nadal o l’hivern. • Visita del Patge i entrega de les cartes que els/les alumnes han fet a les seves respectives aules. • Tronca. Unes setmanes abans els tutors/es compren els regals que cagarà la tronca (subvencionats per lAMPA). La Tronca es col·loca a lentrada del centre, així com lavet que porta lajuntament. • Festival de Nadal, l’última dia del 1r trimestre. Cada curs prepara actuacions diverses relacionades amb el Nadal. El festival es fa al poliesportiu i està obert a les famílies. A coordinar en Claustre. 2on. Trimestre - Dijous Gras. 16 de febrer de 2012• Ballada de lHereu Riera. Tradició del centre des de fa molts anys. Tots els/les alumnes venen vestits de catalans i catalanes i al matí ballen la dansa, que han assajat setmanes abans al centre, pel carrer principal dEsterri.• Els/les alumnes de CS obren lactivitat amb la ballada de lEsquerrana, el Ball Pla i el Corrido, al pati del centre. Els de 2on. de CS fan la plega per Esterri.• A la tarda lEscola Llar i lAMPA conviden els/les alumnes a menjar xocolata i coca. - Carnestoltes. 17 de febrer de 2012• Guarniment de passadissos.• El Sr. Carnestoltes ens dóna les consignes que hem de seguir. 3r. Trimestre - Sant Jordi. 23 d’abril de 2012• Guarniment de passadissos sobre la primavera i Sant Jordi.• Entrega de la revista Voliaina, feta pels/les alumnes del centre i daltres entitats que hi col·laboren.• Tallers i activitats diverses.• Visita a les parades de llibres i roses que fan els/les alumnes de secundària i activitats acordades per cicles. - Escacs. Del 23 al 27 d’abril de 2012 • Durant una setmana els/les alumnes fan un taller descacs guiat pel mestre Enric Oliver. Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 15
 16. 16. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu - Dansàneu. Del 4 al 8 de juny de 2012 • Durant una setmana els/les alumnes fan un taller de danses amb monitors especialitzats que depenen del Departament de Cultura de la Generalitat. • Lúltim dia es fa una representació oberta als familiars del que sha treballat durant la setmana.- Jornada Esportiva Solidària. 21 de juny de 2012- Festa final de curs. 22 de juny de 2012 • Actuació musico – teatral contractada per l’AMPA. • Després es fa el comiat dels/les alumnes de 2on. de CS al poliesportiu, on aquests faran una petita representació i sels entregarà els diplomes. 12. Sortides i colònies Hauran d’estar aprovades al principi de curs pel Consell Escolar. 12.1. Sortides (annex 3) A principi de curs cada cicle ha d’escollir les sortides i activitats que voldrà realitzar, mirant de coordinar-les amb aquells especialistes que puguin estar implicats segons el tipus de sortida, amb l’objectiu d’ambientalitzar-les al currículum i a la programació anual de les àrees en la mesura del possible. Durant la primera quinzena de curs s’haurà de comunicar les activitats a realitzar al Cap d’estudis. Aquestes seran les que es presentaran per a l’aprovació del pla general anual al Consell Escolar. Si durant el curs es pretén realitzar alguna activitat no contemplada a la programació inicial i requereix l’aprovació del Consell Escolar, s’ha de preveure. Autoritzacions- A començament de curs, a les reunions de curs, es donaran als pares/ mares els fulls d’autorització per a les sortides que constin a la programació general anual.- Requereixen full d’autorització específic aquelles no constin a la PGA i les que es pernocti fora del centre. Acompanyants- No es poden fer sortides amb menys de dos acompanyants.- La ràtio alumnes/ mestres – acompanyants per a les sortides és: Ed. Infantil······················································cada 10 alumnes 1 adult. C. Inicial························································cada 15 alumnes 1 adult. C. Mitjà·····························································cada 15 alumnes 1 adult. C. Superior························································cada 20 alumnes 1 adult. 12.2. Colònies (annex 3)- A nivell normatiu no es pot obligar a cap mestre a realitzar-les, per tant es una decisió personal i posteriorment de cicle el realitzar-les o no.- Cada equip de cicle s’encarregarà de decidir on les realitzarà, la programació d’activitats i el pressupost. Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 16
 17. 17. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu- Totes les colònies es realitzaran durant la setmana del 14 al 18 de maig (sempre que hi hagi disponibilitat de dates a la destinació).- La ràtio alumnes/ mestres acompanyants per a les colònies serà de: Ed. Infantil·························································cada 8 alumnes 1 adult. C.inicial····························································cada 12 alumnes 1 adult. C. Mitjà····························································cada 12 alumnes 1 adult. C superior·························································cada 18 alumnes 1 adult. Correspon a cada cicle fer les valoracions de les sortides i activitats que ha triat en el full corresponent a tal efecte. El coordinador/a de cada cicle o el tutor/a en cas d’activitats de curs serà l’encarregat de passar-les a la carpeta del servidor habilitat per a les valoracions de les activitats. 13. Seguiment de l’alumnat. Carpeta de curs • Cada classe disposa duna carpeta on hi figuren les dades bàsiques del grup així com la seva evolució. • Aquesta carpeta anirà passant de classe amb els/les alumnes i serà entregada pel cap d’estudis a principi de curs i retornada al mateix al final del curs. • A la carpeta ha d’haver la següent documentació: - Llistats d’alumnes. - Documents de centre. - Autoritzacions. - Enregistrament de reunions amb els pares. - Avaluacions. - Activitats. - Altres documents d’interès. • A més, tot el professorat té accés als expedients dels alumnes situats a Secretaria, prèvia sol·licitud al Secretari. 14. Coordinació Llar d’infants – Infantil – Primària – Secundària Donada la importància d’un correcte i efectiu traspàs d’informació entre les diferents etapes educatives, quedaran establertes preceptivament, dues reunions anuals de coordinació entre etapes. La primera per fer el traspàs d’informació dels alumnes que promocionen a una nova etapa al final del curs, i la segona per a fer la devolució (feedback) del període d’adaptació a la nova etapa desprès de la primera avaluació. Serà el Cap d’Estudis l’encarregat de coordinar aquestes reunions amb els diferents responsables. Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 17
 18. 18. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuIV. Aspectes generals 15. Actuacions en el supòsit d’absentisme escolar En el cas d’absentisme d’un alumne els tutors-es es posaran en contacte amb la família perassabentar-se del motiu de l’absència. En el cas de reiteració, es comunicarà a la Direcció del centre que actuarà enconseqüència, comunicant de nou als pares de la seves obligacions respecte a l’escolarització delsseus fills i filles, i en tot cas si no és efectiu, es comunicarà a Serveis Socials i a la Inspecciód’Educació. 16. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat En el butlletí informatiu a les famílies s’indicarà que s’ha de recollir de manera puntual alsalumnes. S’establirà un marge de 5 minuts per a que vinguin a recollir-los, en cas contrari eltutor/a o en el seu cas el mestre/a que realitzi la sortida del grup, trucarà des de Secretaria a lafamília. En el cas de no trobar a la família, l’alumne es deixarà al membre de l’equip directiu que estrobi al centre, que en el cas de no poder contactar amb la família ho comunicarà a l’organismecompetent. En el cas de reiteració es tractarà el cas com en els supòsits d’absentisme. 17. Actuacions en cas d’accident, malaltia o parasitosi d’un alumne En cas d’accident o lesió lleu, es realitzaran les primeres cures amb el material de lafarmaciola del centre. Si l’alumne no pot continuar la marxa normal de la jornada lectiva esposarem en contacte amb la família per a que es faci càrrec del seu fill/a. En cas d’accident greu o molt greu, es comunicarà amb celeritat a la Direcció del centre ies trucarà als serveis d’emergències. En cap cas, es realitzarà cap desplaçament de l’alumne sensel’autorització de la Direcció. En cas que un nen/a tingui símptomes de malaltia durant la jornada escolar es trucarà a lafamília perquè vingui a buscar-lo/la. Preferentment farà la trucada el tutor/a.Mentre la família no arribi al centre el nen o nena estarà a l’aula o bé a Direcció si ha d’estar millori si és possible. Si algun alumne/a porta llémenes o polls s’informarà a direcció i es passarà una notificacióa les famílies, tot donant les instruccions per eradicar-los. En cas d’alumnes que reiteradament enportin, el tutor/a convocarà els seus pares en una entrevista individual. Si persisteixen els paràsitses portarà a Consell Escolar per tal d’acordar el més escaient.Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 18
 19. 19. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 18. Actuacions en cas de necessitat de subministrament de medicació a l’alumnat en horari escolar Per poder administrar medicació (s’entén que sense necessitar cap formació específica pera la seua administració i perquè sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu), cal que el pare, mareo tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a,la pauta i el nom del medicament. Així mateix, també han d’aportar un escrit d’autorització alpersonal docent del centre per a l’administració del medicament. El tutor/a de l’alumne/a del centre arxivarà a la seua carpeta de curs, la documentacióesmentada, així com farà arribar una còpia al Cap d’Estudis. 19. Pla de formació de centre. Formació permanent Dins del Pla de Formació de Zona, pel que fa a l’assessorament en centre, durant elpresent curs es realitzarà el curs “Resolució de conflictes”, on el professoral de centre hauràd’assistir, Per a tal efecte, caldrà fer l’inscripció pertinent. En el cas de poder realitzar la citadaformació s’hauran de comunicar a Direcció les causes. Des del centre es canalitzarà tota la informació relativa a la formació destinada a ladocència amb l’objectiu de facilitar l’accés al professorat. 20. Correu electrònic XTEC El servei del correu electrònic XTEC és d’ús preferent en l’entorn professional dels docents,i per tant, s’ha d’atendre amb regularitat la bústia del correu electrònic. Des del centre es realitzencomunicacions a diari que poden interessar al professorat. 21. Ús i publicació d’imatges de l’alumnat Per a la publicació d’imatges, dades personals o materials la propietat dels quals recau enl’alumnat menor d’edat, cal disposar de la corresponent autorització signada per les persones quen’exerceixen la pàtria potestat. Aquestes autoritzacions es guardaran a les respectives carpetes de curs. 22. Altres temes d’interès. 23.1. Uniformitat Tots els cursos estan obligats a portar bata segons estableix el Reglament de RègimIntern del centre a excepció dels alumnes de CS 2.Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 19
 20. 20. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu També serà d’obligatori ús el xandall del centre per a la realització de les classesd’Educació Física, així com per a les sortides quan així ho decideixi l’equip de cicle. En el cas reiteratiu de que un alumne no vingui degudament vestit i en condicionsòptimes d’higiene s’haurà de comunicar a la Direcció. 23.2. Fotocopiadora • Cada mestre/a pot utilitzar la fotocopiadora introduint un codi (DNI sense lletra). • Es demana un ús responsable i correcte per tal de que no s’espatlli, per la qual cosa es demana que si no es sap utilitzar qualsevol funció es demani ajuda al personal administratiu o a algun company. • Si excepcionalment, s’envia un alumne/a a demanar una fotocòpia pot ser que no hi hagi ningú per a fer-la. Per tant és bàsica la previsió. • Per imprimir des de qualsevol ordinador del centre es imprescindible introduir el codi en les propietats de la impressora (fotocopiadora de secretaria Ricoh). • Es demana que la impressora de la sala de mestres sigui per imprimir documents solts i que per a imprimir en quantitats significatives (fitxes per classe, programacions o informes d’avaluació, per exemple) s’utilitzi la fotocopiadora on resulta molt més econòmic. 23.3. Espais Comuns El centre disposa de diferents espais comuns: - Sala de mestres. - Aula dinformàtica (al primer pis). - Aula de música i plàstica (al primer pis compartida amb secundària). - Aules amb PDI. - Aula de psicomotricitat. - Aula d’idiomes. - Aula de ciències (al primer pis). - Aula d’educació especial. - Aula d’acollida (al primer pis). - Aula de tutoria. - Sala polivalent i audiovisuals (al primer pis i compartida amb secundària). - Poliesportiu. A l’aula de mestres hi haurà els planning d’utilització de les aules, i per utilitzar-les fora de les hores d’utilització normal s’haurà de reservar amb previsió al planning corresponent. Per la sala polivalent es farà el mateix procediment, però el planning està a la sala de professors de secundària i es tindrà que realitzar mitjançant el sr. Manolo (conserge). L’última persona que dona classe a les aules ha de baixar les persianes, deixar les cadires a sobre de les taules, tancar els llums i la porta de l’aula guardant la clau al lloc corresponent. En quan a l’aula d’informàtica també haurà de tancar tots els ordinadors llevat del servidor.Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 20
 21. 21. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu 23.4. Escola sostenible Amb l’objectiu de gaudir d’una escola respectuosa amb el medi ambient, des del mateixprofessorat s’hauria de fomentar i posar en pràctica algunes accions quotidianes per aconseguir-ho: • Realitzar correctament la separació de residus per al posterior reciclatge o reutilització. • Reutilitzar sempre que es pugui el material fungible, com poden ser els fulls. • Imprimir sempre per les dues cares. • Reciclar a l’hora de realitzar treballs a les aules. • Fomentar l’ús d’envasos reutilitzables alternatius al paper d’alumini per l’esmorzar. • Racionalitzar l’ús de l’aigua i la llum. Apagar els llums de les aules al sortir. • Controlar la correcta reutilització dels llibres inclosos al programa de socialització de material didàctic. 23. Carta de compromís educatiu Segons l’article 20 de la Llei d’Educació els centres hauran de signar amb les famílies del’alumnat la carta de compromís educatiu, com un document que expressa els objectius per assolirun entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats educatives. Amb aixòes vol potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 21
 22. 22. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’ÀneuGeneralitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola La ClosaEsterri dÀneu ANNEX 2 Activitats de Centre programades durant el curs 2011/20121r Trimestre DataLa Castanyada 28 d’octubre 2011Festa de Nadal 21-22 de desembre de 2011 - Visita del Camarlenc - Cagar la Tronca - Festival de Nadales2n Trimestre DataDijous gras 16 de febrer de 2012Carnestoltes 17 de febrer de 20123r Trimestre DataSant Jordi 23 d’abril de 2012 - Revista Escolar “La Voliaina” - Activitats relacionadesSetmana Escacs Del 23 d’abril al 27 d’abril de 2012Dansàneu Del 4 al 8 de juny de 2012Jornada Esportiva Solidària 21 de juny de 2012Festa fi de Curs 22 de juny de 2012Normes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 22
 23. 23. ESCOLA LA CLOSA - Esterri d’Àneu ANNEX 3 Sortides i activitats programades per cicles durant el curs 2011/2012Ed. Infantil Data Entitat OrganitzadoraSortida de la tardor 1r trimestre Escola la ClosaNadales Llar d’avis 21-des-2011 Escola La ClosaL’Àssua i els seus amics 21-feb-2012 Parc Nacional d’Aigüestortes i E. Sant MauriciFauna dels Pirineus 7-maig-2012 CX Món Natura Pirineus Planes de SonColònies 17/18-maig-2012 Escola La Closa CX Món Natura Pirineus Planes de SonSortida Primavera 3r trimestre Escola La ClosaCicle Inicial Data Entitat OrganitzadoraDescoberta d’Esterri 26-set-2011 cdA Valls d’ÀneuBosc de Sensacions 21-oct-2012 CX Món Natura Pirineus Planes de SonBosc Virós 2n trimestre Parc Natural de l’Alt PirineuEl sol font de vida (CI 2) Març 2012 C. Comarcal del Pallars SobiràLa vida del paper (CI 1) Març 2012 C. Comarcal del Pallars SobiràColònies Cal Petit 15/16-maig-2012 Escola La ClosaCicle Mitjà Data Entitat OrganitzadoraEl Gerdar de Sorpe 13-oct-2011 cdA Valls d’ÀneuLa via de la fusta 11-nov-2011 CX Món Natura Pirineus Planes de SonBosc Virós 2n trimestre Parc Natural de l’Alt PirineuSalines de Gerri Març-2012 Consorci Salins de GerriCuinem amb el sol (CM 1) Abril-2012 C. Comarcal del Pallars SobiràLes barquetes solars (CM2) Abril-2012 C. Comarcal del Pallars SobiràColònies Montblanc 3/4-maig-2012 Escola La ClosaProjecte Orenetes (CM 1) 3r trimestre Escola La ClosaCicle Superior Data Entitat OrganitzadoraOrientació i paisatge (CS 2) 10-oct-2011 cdA Valls d’AneuActivitat de la llana (CS 1) 24-oct-2011 cdA Valls d’AneuEl retaule de Son 28-nov-2011 cdA Valls d’ÀneuBosc Virós 2n trimestre Parc Natural de l’Alt PirineuGimcana del Sistema Solar 4-maig-2012 CX Món Natura Pirineus Planes de SonTrobada Esportiva Primària Maig 2012 Pla Català de l’Esport a l’Escola(CS 2)Colònies Barcelona 16/18-maig-2012 Escola La ClosaCentral Hidroelèctrica de Per determinar Escola La ClosaTavascan i Serradorad’ÀreuXerrada “Internet segura” Per determinar Mossos d’EsquadraXerrada “Educació Sexual” Per determinar Servei d’Atenció PrimàriaNormes d’Organització i funcionament del centre curs 2011-2012 23

×