Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INFORMACIONI DHE K Ë RKIMI MARKETING Don1
Përmbajtja <ul><li>Kuptimi i sistemit të informacionit marketing </li></ul><ul><li>Definicioni i sistemit të informacioni...
Rëndësia e informacionit marketing <ul><li>Rëndësia nga kapërcimi i kufijve të një vendi </li></ul><ul><li>Përmirësimi i...
Definicioni i sistemit të informacionit marketing <ul><li>“ tërësia e procedurave dhe metodave që shërbejnë për grumbullim...
Sistemi i informacionit marketing <ul><li>Mjedisi </li></ul><ul><li>Objektivat e ndërmarrjes </li></ul><ul><li>Plani i mar...
Kërkimi marketing <ul><li>Përkufizimi: “grumbullimi, ruajtja e analiza sistematike e informacionit rreth çështjeve që i r...
<ul><li>Në të shumtën e rasteve këto objektiva merren me: </li></ul><ul><li>Parashikimet afat-shkurtra apo afat-gjata për ...
Metodat e kërkimit marketing <ul><li>Përkufizimi i problemit </li></ul><ul><li>Analiza e situatës </li></ul><ul><li>Sigur...
Përkufizimi i problemit <ul><li>Saktësim i qartë i objektivave </li></ul><ul><li>Drejtuesi dhe specialisti duhet të punojn...
Analiza e situatës <ul><li>Ndihmon në grumbullimin e informacionit lidhur me problemin e përkufizuar </li></ul><ul><li>T...
Të dhënat sekondare <ul><li>Publikime nga organizmat publik </li></ul><ul><li>Publikime periodike (artikuj, revista) </li...
Sigurimi i të dhënave primare <ul><li>Sigurimi i këtyre të dhënave nëpërmes dy mënyrave: duke i pyetur apo vëzhguar </li><...
Sigurimi i të dhënave primare <ul><li>Pyetje sasiore mbi qëndrimet dhe përshtypjet </li></ul><ul><li>-metodë e zakontë për...
Sigurimi i të dhënave primare (komunikimi i drejtpërdrejt) <ul><li>Pyetjet me telefon </li></ul><ul><li>efikase në marrje...
Sigurimi i të dhënave primare (komunikimi i drejtpërdrejt) <ul><li>Pyetjet ballë për ballë </li></ul><ul><li>vëmendje më e...
Interpretimi i të dhënave <ul><li>Rëndësia e interpretimit të të dhënave të grumbulluara </li></ul><ul><li>Mostra </li></ul>
Zgjidhja e problemit <ul><li>Kërkimi marketing siguron zgjidhjen e problemit </li></ul><ul><li>Një përfundim logjik i gjit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L3

1,480 views

Published on

lexoneee

 • Be the first to comment

L3

 1. 1. INFORMACIONI DHE K Ë RKIMI MARKETING Don1
 2. 2. Përmbajtja <ul><li>Kuptimi i sistemit të informacionit marketing </li></ul><ul><li>Definicioni i sistemit të informacionit marketing </li></ul><ul><li>Metodat e kërkimit marketing </li></ul>
 3. 3. Rëndësia e informacionit marketing <ul><li>Rëndësia nga kapërcimi i kufijve të një vendi </li></ul><ul><li>Përmirësimi i nivelit të jetesës-rritje e pakufizuar </li></ul><ul><li>Kunkurimi në çmime- përdorim i markave të reja </li></ul><ul><li>Kontrollim dhe vezhgim i dinamikës së mjedisit </li></ul><ul><li>Nëpërmes informimit vlerësohen edhe objektivat </li></ul>
 4. 4. Definicioni i sistemit të informacionit marketing <ul><li>“ tërësia e procedurave dhe metodave që shërbejnë për grumbullimin, ruajtjen, analizën dhe përdorimin e informacionit të domosdoshëm për marrjen e vendimeve marketing, sipas rregullave të caktuara dhe në mënyrë të vazhdueshme”. </li></ul>
 5. 5. Sistemi i informacionit marketing <ul><li>Mjedisi </li></ul><ul><li>Objektivat e ndërmarrjes </li></ul><ul><li>Plani i marketingut </li></ul><ul><li>Rjeti i intelegjencës marketing (i kompjuterizuar ose jo) </li></ul><ul><li>-kërkimi marketing </li></ul><ul><li>-vëzhgimi i vazhdueshëm </li></ul><ul><li>-ruajtja e të dhënave </li></ul><ul><li>Zbatimi i planeve të marketingut </li></ul>
 6. 6. Kërkimi marketing <ul><li>Përkufizimi: “grumbullimi, ruajtja e analiza sistematike e informacionit rreth çështjeve që i referohen marketingut të mallrave, shërbimeve, organizatave, njerëzve, ideve e vendeve” </li></ul><ul><li>Realizimi kryhet nga ndërmarrja apo specialistët e jashtëm. </li></ul><ul><li>Ndërmarrjet e vogla nuk kanë departament të posaçëm për kërkime tregu. </li></ul><ul><li>Kërkimi marketing duhet të kryhet mbi bazën e metodave shkencore </li></ul><ul><li>Kërkimi marketing varion nga lloji i ndërmarrjeve. (produktet e konsumit të gjërë) </li></ul><ul><li>Rritje e përdorimit të teknologjisë së re dhe rënie e kërkimit personal të drejtpërdrejtë. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Në të shumtën e rasteve këto objektiva merren me: </li></ul><ul><li>Parashikimet afat-shkurtra apo afat-gjata për ndërmarrjen. </li></ul><ul><li>Vlerësimi i fuqisë së tregut </li></ul><ul><li>Analiza e shitjeve </li></ul><ul><li>Studimi i çmimeve </li></ul><ul><li>Pranimin dhe mirëpritjen e produkteve të reja </li></ul><ul><li>Efektivitetin e kanaleve të shpërndarjes </li></ul>Objektivat e kërkimit marketing
 8. 8. Metodat e kërkimit marketing <ul><li>Përkufizimi i problemit </li></ul><ul><li>Analiza e situatës </li></ul><ul><li>Sigurimi i të dhënave primare </li></ul><ul><li>Interpretimi i të dhënave </li></ul><ul><li>Zgjidhja e problemit </li></ul>
 9. 9. Përkufizimi i problemit <ul><li>Saktësim i qartë i objektivave </li></ul><ul><li>Drejtuesi dhe specialisti duhet të punojnë bashkë në identifikimin e objektivave të kërkimit. </li></ul><ul><li>Kërkimi eksplorues një metodë e shkëlqyer për përkufizimin e qartë të problemit mbi të cilin do të hetohet. (shfrytëzim i kontakteve joformale) </li></ul><ul><li>Shpesh gabohet kur disa çështje të rëndësishme nuk merren parasyhë , ndërsa ato më pak të rëndësishme analizohen më thell. </li></ul><ul><li>Koha dhe mjetet fincanciare janë të kufizuara për të studjuar të gjitha aspektet që do të dëshiroheshin. </li></ul>
 10. 10. Analiza e situatës <ul><li>Ndihmon në grumbullimin e informacionit lidhur me problemin e përkufizuar </li></ul><ul><li>Të dhënat sekondare </li></ul><ul><li>-sigurohen lehtësisht dhe janë të parat që merren në konsideratë </li></ul><ul><li>-janë mjaft efektive dhe të besueshme </li></ul><ul><li>-vjetrimi i tyre </li></ul><ul><li>-burimet e brendshme dhe jashtë ndërmarrjes (burime qeveritare ose joqeveritare) </li></ul>
 11. 11. Të dhënat sekondare <ul><li>Publikime nga organizmat publik </li></ul><ul><li>Publikime periodike (artikuj, revista) </li></ul><ul><li>Librat, monografitë dhe literaturë tjetër </li></ul><ul><li>Informacion i ofruar nga firma të specializuara </li></ul>
 12. 12. Sigurimi i të dhënave primare <ul><li>Sigurimi i këtyre të dhënave nëpërmes dy mënyrave: duke i pyetur apo vëzhguar </li></ul><ul><li>Pytjet aplikohen me metodën sasiore apo cilësore </li></ul><ul><li>Grupi i fokusuar </li></ul><ul><li>(perfundimet shpesh variojnë sipas personave) </li></ul><ul><li>Pyetjet e strukturuara </li></ul><ul><li>-një numër i madh i personave në kohë të njëtë </li></ul><ul><li>-pyetje shumë të thjeshta (metoda e shumëfishtë) </li></ul><ul><li>-pyetje të hapura </li></ul>
 13. 13. Sigurimi i të dhënave primare <ul><li>Pyetje sasiore mbi qëndrimet dhe përshtypjet </li></ul><ul><li>-metodë e zakontë për mbledhjen e opinioneve dhe parapëlqimeve </li></ul><ul><li>-përgjigjet në formë harku </li></ul><ul><li>-shembulli i akullores </li></ul><ul><li>Komunikimi i drejtpërdrejtë </li></ul><ul><li>-pyetjet me postë </li></ul><ul><li>vecanërisht kur ka shumë pyetje </li></ul><ul><li>personat e pyetur jetojnë të shpërndarë gjografikisht </li></ul><ul><li>pyetjet e thjeshta sepse nuk ka asistues </li></ul><ul><li>mjaft persona nuk i përgjigjen kësaj forme </li></ul><ul><li>vështirësi në përgjigje plotësuese </li></ul>
 14. 14. Sigurimi i të dhënave primare (komunikimi i drejtpërdrejt) <ul><li>Pyetjet me telefon </li></ul><ul><li>efikase në marrjen e përgigjeve të shpejta </li></ul><ul><li>personat mund të shpenzojnë 10-20 min </li></ul><ul><li>realisht mësohen opinionet e tyre </li></ul><ul><li>info personale nuk janë të mirëpritura </li></ul><ul><li>mungesa e telefonit në disa zona </li></ul>
 15. 15. Sigurimi i të dhënave primare (komunikimi i drejtpërdrejt) <ul><li>Pyetjet ballë për ballë </li></ul><ul><li>vëmendje më e madhe e personit të pyetur </li></ul><ul><li>përgjigjet e marra janë më të mira </li></ul><ul><li>janë më të shtrenjta </li></ul><ul><li>reagim negativ ndaj pyetjeve socialo-ekonomike (cfar reviste lexoni) </li></ul><ul><li>komunikimi mundet të jetë i hapur, i mbyllur apo i fshehtë </li></ul><ul><li>Vëzhgimi </li></ul><ul><li>vëzhgimi i rastit </li></ul><ul><li>ajo qe ndodh natyralisht (zgjatja e bisedës, zgjedhja e markës etj) </li></ul><ul><li>Metoda eksperimentale, një lloj tjetër infomracioni </li></ul><ul><li>(kush të reklamaoj, drejtuesi apo një figururë publike) </li></ul>
 16. 16. Interpretimi i të dhënave <ul><li>Rëndësia e interpretimit të të dhënave të grumbulluara </li></ul><ul><li>Mostra </li></ul>
 17. 17. Zgjidhja e problemit <ul><li>Kërkimi marketing siguron zgjidhjen e problemit </li></ul><ul><li>Një përfundim logjik i gjithë procesit </li></ul>

×