Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing

4,998 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing

 1. 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT BAZAT E MARKETINGUT Ligjëruese : Agnesa Vezgishi MBA 23 Nëntor 2010
 2. 2. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Parashikimi dhe Matja e Kerkeses </li></ul><ul><li>Matesit e Kerkeses se Tregut </li></ul><ul><li>Tregu Potencial </li></ul><ul><li>Tregu i disponueshem </li></ul><ul><li>Tregu i synuar </li></ul><ul><li>Tregu i Penetruar </li></ul>
 3. 3. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Nivele te ndryshme kerkese </li></ul><ul><li>Kerkese tregu </li></ul><ul><li>Parashikimi i shitjeve te kompanise </li></ul><ul><li>Buxheti i shitjeve </li></ul><ul><li>Potenciali i shitjeve te kompanise </li></ul><ul><li>Vleresimi i kerkeses aktuale </li></ul><ul><li>Potenciali total i tregut </li></ul>
 4. 4. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Psh. 100 mil x 3 x $20 = 6 miliard USD </li></ul><ul><li>Kerkesa = Popullesia X Mesatarja e te ardhurave per fryme qe shpenzohen per ushqim e pije X Mesatarja e te ardhurave / fryme te shpenzuara per pije X perqindjen e pritur te shumes se shpenzuar per birre qe do te harxhohet per produktin light beer . </li></ul>
 5. 5. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Pjeset e nje sistemi informacioni modern te marketingut </li></ul><ul><li>Te dhenat e Brendshme dhe Intelegjenca Marketing </li></ul><ul><li>Cikli Porosi – Pagese </li></ul><ul><li>Sistemet e informacionit te shitjeve </li></ul><ul><li>Bazat e te dhenave,te dhenat e magazinave dhe te dhenat e punimeve </li></ul><ul><li>Sistemi i Intelegjences Marketing </li></ul>
 6. 6. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Kerkimi Marketing </li></ul><ul><li>Instrumentat e Kerkimit </li></ul><ul><li>Pyetesoret </li></ul><ul><li>Matesit Cilesor </li></ul><ul><li>Krijim Hijesh </li></ul><ul><li>Harta e sjelljes </li></ul><ul><li>Udhetimi konsumator </li></ul><ul><li>Intervista te perdoruesve ekstrem </li></ul><ul><li>Tregues i historive </li></ul><ul><li>Grupet jo fokus </li></ul>
 7. 7. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Menyrat Mekanike </li></ul><ul><li>Galvanometri </li></ul><ul><li>Takitoskopi </li></ul>
 8. 8. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Procesi i Kerkimit Marketing </li></ul>Percaktimi i problemit dhe i objektivave te kerkimit Zhvillimi iplanit te kerkimit Mbledhja e informacionit Analizimi i informacionit Prezantimi i rezultateve(gjetjeve te kerkimit) Marja e vendimit
 9. 9. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Hapi 1. – Percaktimi i Problemit,vendosja e alternativave dhe objektivave te kerkimit </li></ul><ul><li>Hapi 2. - Zhvillimi i planit te kerkimit </li></ul><ul><li>Kerkimet vezhgimore </li></ul><ul><li>Kerkimet mbi grupet e fokusit </li></ul><ul><li>Kerkimet survejuese </li></ul><ul><li>Te dhenat mbi sjelljen </li></ul><ul><li>Kerkimi eksperimental </li></ul><ul><li>Teknologjia dhe roli i saj ne marketing </li></ul>
 10. 10. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Nevoja per kerkimet e treg ut </li></ul><ul><li>Koha qe ekziston ne dispozicion per vendosje </li></ul><ul><li>Pershtatshmeria e te dhenave </li></ul><ul><li>Natyra e vendimit qe do te merret </li></ul><ul><li>Vlera e informacioneve ne krahasim me shpenzimet </li></ul>
 11. 11. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Perpunimi dhe analiza e te dhenave </li></ul><ul><li>Te behet kontrolli logjik </li></ul><ul><li>Te behet kodimi i te dhenave </li></ul><ul><li>Te futen te dhenat ne kompjuter </li></ul><ul><li>Te behet perpunimi dhe analiza statistikore e tyre </li></ul><ul><li>Te nxirren perfundime dhe propozime </li></ul>
 12. 12. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING Kerkimet e tregut Promocioni Distribuimi Cmimi Produkti
 13. 13. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Zbulimi i mundesive te tregut dhe parashikimi i shitjes potenciale </li></ul><ul><li>Sa eshte potenciali i tregut? </li></ul><ul><li>Sa eshte pjesemarja e ndermarjeve ne treg? </li></ul><ul><li>Cfare jane tendencat zhvillimore te tregut? </li></ul><ul><li>Cfare ndryshimesh mund te priten ne sjellejet e konsumatoreve? </li></ul><ul><li>Cilat jane gjasat per depertim ne tregjet e reja? </li></ul><ul><li>Si behet parashikimi i shitjes? </li></ul>
 14. 14. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Kerkimet per nevojat e politikes se produktit </li></ul><ul><li>Cfare eshte cilesia e produkteve tona ne krahasim me ato te konkurences? </li></ul><ul><li>Cilave atribute te produktit do t’i kushtohet rendesi me e madhe? </li></ul><ul><li>Cfare disajni do te kete produkti? </li></ul><ul><li>Si do te zhvillohen dhe lansohen produktet e reja ne treg? </li></ul><ul><li>Si do te behet diversifikimi,modifikimi dhe simplifikimi i asortimentit te prodhimit? </li></ul><ul><li>Cilat sherbime te shitjes do te perdoren me se shumti? </li></ul><ul><li>Si do te behet eliminimi i produkteve te vjeteruara nga asortimenti i prodhimit? </li></ul>
 15. 15. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Kerkimet lidhur me politiken e çmimeve? </li></ul><ul><li>Çfare ç mimi do t’i caktojme produktit te ri? </li></ul><ul><li>Cilat metoda do t’i perdorim per percaktimin e ç mimeve? </li></ul><ul><li>Çfare ndryshimesh te ç mimeve parashihen brenda nje linje te produktit? </li></ul><ul><li>Si eshte elasticiteti i kerkeses per ç mimet e produkteve tona? </li></ul>
 16. 16. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Kerkimet per nevojat e politikes se distribuimit </li></ul><ul><li>Cilat lloje te ndermjetesve do te perdoren? </li></ul><ul><li>Cfare kushte te shitjes do te caktohen per ndermjetsit? </li></ul><ul><li>Si te vendoset lidhur me shitjen ne konsignacion? </li></ul><ul><li>Cilat kritere do te perdoren gjate zgjedhjes se kanaleve te distribuimit? </li></ul><ul><li>Si do te transportohet produkti? </li></ul><ul><li>Si do te stimulohen ndermjetsit? </li></ul><ul><li>Cilat strategji te distribuimit do t’i perdore ndermarrja? </li></ul>
 17. 17. KUPTIMI I INFORMACIONIT DHE I KERKIMIT MARKETING <ul><li>Kerkimet lidhur me aktivitet e promocionit </li></ul><ul><li>Cilat forma te promocionit do te perdoren? </li></ul><ul><li>Cilat qellime dhe strategji te promocionit do t’i perdore ndermarrja? </li></ul><ul><li>Si do te behet krijimi dhe testimi i porosive promovuese? </li></ul><ul><li>Cilat mediume do te perdoren dhe si do behet seleksionimi i tyre? </li></ul><ul><li>Cilat apele reklamuese do te perdoren? </li></ul><ul><li>Sa do te jete lartesia e buxhetit te promocionit? </li></ul><ul><li>Si do te maten efektet e promocionit? </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Ju falemnderit per durimin tuaj </li></ul>

×