Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inclusió educativa

826 views

Published on

Inclusió educativa. Atenció a la diversitat i a la interculturalitat.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inclusió educativa

 1. 1. Escola inclusiva. Atenció a la diversitat i a la interculturalitat gener i febrer de 2017 www.edubcn.cat
 2. 2. Guió • Presentació trajectoria professional Vocabulari: • integració/inclusió • escola inclusiva/inclusió escolar • EAP i ALIC • Contingut del mòdul • Tasques a fer i a presentar • Alguns recursos i materials formatius • Xtec http://xtec.gencat.cat/ca/ • Ateneu http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/index • Arc http://apliense.xtec.cat/arc/ www.edubcn.cat
 3. 3. DUA: Disseny Universal per a l’Aprenentatge www.edubcn.cat
 4. 4. Els tres principis www.edubcn.cat Proporcionar múltiples formes de representació Proporcionar múltiples formes per l’acció i l’expressió Proporcionar múltiples formes de comprometre’s Percepció Llenguatge, expressió i símbols Comprensió Acció física Expressió i comunicació Funcions executives Captar l’interès Mantenir l’esforç i la persistència Autoregulació
 5. 5. www.edubcn.cat Pautes del DUA I. Proporcionar múltiples maneres de representació II. Proporcionar múltiples maneres per a l’acció i l’expressió III. Proporcionar múltiples maneres de comprometre’s Pauta 1. Proporcionar diverses opcions per a la percepció 1.1. Oferir opcions que permetin personalitzar la presentació del contingut 1.2. Oferir alternatives a la informació sonora 1.3. Oferir alternatives a la informació visual Pauta 4. Proporcionar diverses opcions per a l’acció física 4.1. Proporcionar diversos mètodes de resposta i navegació 4.2. Assegurar l’accessibilitat de les eines i les tecnologies de suport Pauta 7. Proporcionar oportunitats per a generar interès 7.1. Fomentar l’elecció individual i l’autonomia 7.2. Potenciar la rellevància, el valor i l’autenticitat de la informació i les activitats 7.3. Minimitzar les causes que generen inseguretat i les distraccions Pauta 2. Oferir diverses opcions de llenguatge, expressions matemàtiques i símbols 2.1. Clarificar el vocabulari i els símbols 2.2. Explicar la sintaxi i l’estructura dels elements presentats 2.3. Proporcionar ajudes per interpretar el text, la notació matemàtica i els símbols 2.4. Donar l’opció de traduir els continguts 2.5. Proporcionar alternatives al text a través de diversos mitjans (imatge, vídeo, so...) Pauta 5. Oferir diverses opcions per a l’expressió i la comunicació 5.1. Utilitzar múltiples mitjans per garantir la comunicació 5.2. Utilitzar diverses eines de construcció i de composició. 5.3. Oferir diversos nivells de suport per tal de desenvolupar la pràctica Pauta 8. Donar opcions per mantenir l’esforç i la persistència 8.1. Ressaltar la importància dels objectius 8.2. Variar el nivell de dificultat dels recursos que s’ofereixen per aconseguir els reptes 8.3. Impulsar la col·laboració i la comunicació 8.4. Incrementar els comentaris per afavorir la motivació i l’esforç necessari per seguir aprenent Pauta 3. Proporcionar opcions per a la comprensió 3.1. Activar els coneixements previs 3.2. Posar de relleu patrons, característiques fonamentals, idees principals i relacions entre idees 3.3. Guiar el processament d’informació, la visualització i la manipulació, proporcionant estratègies de pensament i d’acció 3.4. Potenciar la transferència i la generalització dels aprenentatges Pauta 6. Proporcionar diverses opcions per a les funcions executives 6.1. Donar suport perquè l’alumne estableixi de manera realista els propis objectius 6.2. Ajudar en la planificació i el desenvolupament d’estratègies 6.3. Proporcionar recursos i estratègies per gestionar la informació 6.4. Oferir instruments per evidenciar el progrés i la capacitat per autoavaluar-se. Pauta 9. Donar opcions d’autoregulació 9.1. Promoure expectatives i creences que fomentin la motivació 9.2. Facilitar estratègies i habilitats de superació i d’autoregulació emocional 9.3. Desenvolupar la reflexió en relació al propi progrés i l’autoavaluació Alumnes informats i amb recursos Alumnes amb estratègies per assolir els objectius Alumnes motivats i amb iniciativa
 6. 6. La CAD Formada pel cap d’estudis, orientador, docents de suport, docents d’EE, docents d’AA, professionals de la USEE, coordinadors, EAP... Funcions: • Compartir els criteris i el model d'intervenció. • Planificar i organitzar els recursos que el centre posa per atendre la diversitat: suports, horaris, desdoblaments... • Seguiment dels alumnes amb nee, dels acords i del funcionament dels suports. • Compartir els problemes que sorgeixen i consensuar les vies de resolució. • Elaborar instruments. • Avaluació formativa i constant del que es fa, dels progressos i de les dificultats.
 7. 7. Els PI  És una eina per a la planificació de les mesures, actuacions i suports per donar resposta a l’alumnat que presenta necessitats educatives específiques o que es troba en situacions singulars.  La decisió de fer un PI ve derivada de les indicacions que es fan en el dictamen per l’escolarització que fa l’EAP o quan la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) del centre considera que un alumne -sense dictamen de l’EAP- manifesta la necessitat d’un programa personalitzat o de suports addicionals.
 8. 8. Organitzar l’atenció: els sistemes graduals d’intervenció Són un seguit d’intervencions educatives que varien en funció de les necessitats de suport de l’alumnat. Es defineixen tres nivells: 1) Intervenció bàsica i suports universals. 2) Intervenció estratègica i suports addicionals. 3) Intervenció individualitzada i suports intensius. Què programareu per a tots els alumnes? Quins suports estratègics i puntuals podeu proporcionar als alumnes amb alguna dificultat? Quins suports intensius podeu proporcionar als alumnes amb greus dificultats d’aprenentatge?
 9. 9. Inclusió digital Les TAC, com a eines capacitadores que amplien, estructuren i potencien la ment humana, poden ser realment útils per respondre a la diversitat perquè exploren, emmagatzemen i recuperen millor la informació per la seva...  Versatilitat  Connectivitat  Possibilitat de marcació Faciliten a l’alumnat que troba més barreres per a l’aprenentatge uns mitjans que ofereixen…  Adaptabilitat: Respostes a les necessitats individuals.  Ubiqüitat: Ús en diferents àmbits (casa, escola, …) i situacions (relació social, oci…).  Invisibilitat: Poden passar inadvertits a l’entorn on tothom en fa ús.
 10. 10. Tasques: Enriquim una situació d'aprenentatge amb eines digitals www.edubcn.cat Situació 1. Eina: Padlet (mural digital) Situació 2. Eina: Educreations i Speakit – Ispeech Inclusió digital - tutorials http://www.scoop.it/t/inclusio-digital-tutorials
 11. 11. Tasques: Diari d’aprenentatge La finalitat del mòdul ha estat presentar l’escola inclusiva, l’atenció a la diversitat i a la interculturalitat. Les activitats a realitzar són: 1. Com explicaries la diferència entre el concepte d'integració i el d'inclusió 2. Quines idees-clau (almenys 2) t'emportes sobre la teva intervenció com a docent? 3. Quines propostes del disseny universal (almenys 2) t'emportes per transferir a la teva pràctica docent? www.edubcn.cat

×