Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

J03 yehavit luria_shlomit_lipschitz_birds

497 views

Published on

The Migrating Birds Research Project, Yehavit Luria, Junior High School Department, Research and Problem Solving, Ministry of Education and Shlomit Lipschitz, the Israel Ornithology Centre

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

J03 yehavit luria_shlomit_lipschitz_birds

 1. 1. ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ Explore Birds Together ‫לוריא‬ ‫יהבית‬,‫וטכנולוגיה‬ ‫למדע‬ ‫ארצית‬ ‫מדריכה‬,‫הפדגוגית‬ ‫המזכירות‬,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫הישראלי‬ ‫הצפרות‬ ‫מרכז‬ ‫ליפשיץ‬ ‫ושלומית‬,‫תשע‬"‫ו‬
 2. 2. ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬: ‫כהן‬ ‫שושי‬,‫מפמ‬"‫וטכנולוגיה‬ ‫מדע‬ ‫ר‬ ‫דיין‬ ‫ורוני‬,‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אגף‬ ‫מנהל‬ ‫דוכיפת‬ ‫וקרן‬ ‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫לבין‬: ‫פרופ‬'‫לשם‬ ‫יוסי‬,‫וממרכז‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫הישראלי‬ ‫הצפרות‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫תוכנית‬
 3. 3. ‫התוכנית‬ ‫מטרת‬‫ישראל‬ ‫תלמידי‬ ‫את‬ ‫לעודד‬‫בטבע‬ ‫להתבונן‬ ‫ומקוונים‬ ‫מדעיים‬ ‫בכלים‬ ‫ולחקור‬‫הציפורים‬ ‫חיי‬ ‫אורחות‬ ‫את‬ ‫הנדידה‬ ‫במהלך‬ ‫או‬ ‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬,‫שלהן‬ ‫הגומלין‬ ‫יחסי‬ ‫ואת‬ ‫והאדם‬ ‫הסביבה‬ ‫עם‬. ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדע‬ ‫במקצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫יעדים‬ ‫מקדמת‬ ‫התוכנית‬ .1‫משמעותית‬ ‫למידה‬ .2‫בעיות‬ ‫ופתרון‬ ‫המדעי‬ ‫החקר‬ ‫בדרך‬ ‫למידה‬ .3‫כיתתית‬ ‫חוץ‬ ‫למידה‬ .4‫מקוונות‬ ‫בסביבות‬ ‫שיתופית‬ ‫למידה‬ .5‫לסביבה‬ ‫ואכפתיות‬ ‫לקיימות‬ ‫חינוך‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫תוכנית‬
 4. 4. ‫ציפורים‬ ‫של‬ ‫שיתופי‬ ‫חקר‬ –‫וכיצד‬ ‫למה‬? •‫מדוע‬?‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מה‬? •‫משתפים‬ ‫במה‬?‫שיתוף‬ ‫מזמנים‬ ‫תכנים‬ ‫אלו‬? •‫השותפים‬ ‫מי‬? •‫שיתופיים‬ ‫כלים‬ ‫אלו‬ ‫בעזרת‬? •‫השיתופיים‬ ‫התוצרים‬ ‫מהם‬? •‫שיתופי‬ ‫התהליך‬ ‫כל‬?
 5. 5. ‫ציפורים‬ ‫למה‬?
 6. 6. ‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫משותפים‬ ‫מינים‬ ‫מגוון‬ ‫חקר‬
 7. 7. ‫נדידת‬ ‫חקר‬ ‫הציפורים‬ ‫מיליארד‬ ‫ציפורים‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫עוברות‬ ‫ישראל‬ ‫מעל‬
 8. 8. ‫באירופה‬ ‫חינוכי‬ ‫אירוע‬:‫השלכים‬ ‫שבוע‬ ‫מיזם‬
 9. 9. ‫משתפים‬ ‫במה‬?‫שיתופי‬ ‫חקר‬ ‫מזמנים‬ ‫תכנים‬ ‫אלו‬?
 10. 10. ‫השותפים‬ ‫מי‬? ‫חוקרת‬ ‫כיתה‬ ‫כיתות‬ ‫בין‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫ישובים‬ ‫בין‬ ‫מחוזות‬ ‫בין‬ ‫מגזרים‬ ‫בין‬ ‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫צריך‬ ‫שותפות‬ ‫בשביל‬ ‫שניים‬ ‫לפחות‬
 11. 11. ‫בכיתה‬ ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫בתי‬ ‫ובין‬"‫בארץ‬ ‫ס‬‫בתשע‬"‫ו‬ ‫מחוז‬‫וכיתות‬ ‫מורים‬ '‫מס‬ ‫יסודי‬‫חט"ב‬ ‫אביב‬ ‫תל‬22 ‫מרכז‬11 ‫ירושלים‬1 ‫חיפה‬16 ‫ערבי‬31 ‫דרוזי‬3 ‫התיישבותי‬3 ‫סה"כ‬1113
 12. 12. ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫בתי‬ ‫בין‬"‫שונות‬ ‫ממדינות‬ ‫ס‬‫בתשע‬"‫ו‬ ‫וכיתות‬ ‫מורים‬ '‫מס‬ ‫ישראל‬‫אחרות‬ ‫מדינות‬ ‫אביב‬ ‫תל‬3‫פולין‬2 ‫מרכז‬3‫יוון‬2 ‫ערבי‬1‫פינלנד‬2 ‫התיישבותי‬2‫אוקראינה‬1 ‫טורקיה‬1 ‫ארה"ב‬2 ‫סה"כ‬9‫סה"כ‬10
 13. 13. ‫שיתופיים‬ ‫כלים‬ ‫אלו‬ ‫בעזרת‬?
 14. 14. ‫למורים‬ ‫מקוונת‬ ‫שיתופית‬ ‫עבודה‬ ‫סביבת‬‫ב‬-moodle ‫בחט‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬"‫ב‬,‫הכוללת‬:‫משאבים‬ ‫ספריית‬,‫השתלמות‬ ‫מערכי‬, ‫למידה‬ ‫חומרי‬,‫תלמידים‬ ‫לעבודות‬ ‫דוגמאות‬. ‫ומוריהם‬ ‫לתלמידים‬ ‫מקוונות‬ ‫שיתופיות‬ ‫למידה‬ ‫סביבת‬ ‫א‬.‫בארץ‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫שיתופי‬ ‫לחקר‬: ‫אתר‬‫גוגלסייט‬‫בעברית‬+Moodle‫לתלמידים‬ ‫ב‬.‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫שיתופי‬ ‫לחקר‬: ‫אתר‬‫גוגלסייט‬‫באנגלית‬+‫שיתופיות‬ ‫גוגל‬ ‫תיקיות‬ ‫הוראה‬ ‫סביבות‬-‫מקוונות‬ ‫למידה‬
 15. 15. ‫חט‬ ‫למורי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬"‫במוודל‬ ‫ב‬
 16. 16. ‫אתר‬‫גוגלסייט‬‫לחקר‬‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬‫בתי‬ ‫בין‬"‫בארץ‬ ‫ס‬
 17. 17. ‫אתר‬‫גוגלסייט‬‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫לחקר‬-‫לחט‬"‫ב‬
 18. 18. ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫של‬ ‫פדגוגיה‬ ‫עולם‬ ‫הציפורים‬ ‫פליאה‬ ‫תצפית‬, ‫ציפור‬ ‫אפיון‬, ‫התבוננות‬ ‫סביבתית‬ ‫תופעות‬ ‫בעולם‬ ‫מרכזיות‬ ‫הציפורים‬, ‫של‬ ‫ביולוגיה‬ ‫עופות‬, ‫ביולוגי‬ ‫מגוון‬, ‫נדידת‬ ‫הציפורים‬ ‫הוראת‬ ‫מדעי‬ ‫חקר‬ ‫החקר‬ ‫תהליך‬ ‫המדעי‬, ‫חקר‬ ‫תצפית‬ ‫מדעית‬, ‫תופעות‬ ‫עיבוד‬ ‫נתונים‬ ‫וחקר‬ ‫שאלות‬ ‫לניסוח‬ ‫טובות‬ ‫חקר‬ ‫לאיסוף‬ ‫כלים‬ ‫חקר‬ ‫נתוני‬, ‫לעיבוד‬ ‫דרכים‬ ‫הנתונים‬, ‫משמעות‬ ‫הפקת‬ ‫החקר‬ ‫מתוצאות‬ ‫למידה‬ ‫שיתופית‬ ‫שיתופיות‬ ‫רמות‬ ‫שונות‬: ‫חוקרת‬ ‫כיתה‬, ‫בין‬ ‫שיתוף‬ ‫בתי‬"‫ס‬, ‫בין‬ ‫שיתוף‬ ‫מדינות‬ ‫מזמני‬ ‫מיזמים‬ ‫שיתופי‬ ‫חקר‬ ‫בתחומים‬ ‫מובילים‬ ‫עשייה‬ ‫סביבתית‬ ‫מקיימת‬ ‫הציפורים‬ ‫הגנת‬ ‫מהתערבות‬ ‫האדם‬ ‫ציפורים‬ ‫השבת‬ ‫ולטבע‬ ‫לאדם‬: ‫מזמינה‬ ‫גינה‬, ‫האכלה‬ ‫תחנות‬, ‫קינון‬ ‫תיבות‬ "‫אזרחי‬ ‫מדע‬"- ‫האזרחים‬ ‫שילוב‬ ‫ועשייה‬ ‫בסקרים‬ ‫סביבתית‬ ‫כלים‬ ‫שילוב‬ ‫דיגיטאליים‬ ‫שיתופיים‬ ‫סביבות‬ ‫מתוקשבות‬: Google Moodle Skype ‫חכם‬ ‫סלולרי‬ ‫נוספים‬ ‫יישומים‬ ‫הכיתה‬ ‫ברמת‬ ‫התוכנית‬ ‫מרכיבי‬ ‫לשילוב‬ ‫אסטרטגיות‬,‫ביה‬"‫והמחוז‬ ‫ס‬
 19. 19. 9‫השיתופי‬ ‫התהליך‬ ‫ליצירת‬ ‫צעדים‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫בתוכנית‬ ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫מיזם‬ ‫בארץ‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫למורה‬ ‫מדריך‬ ‫לוריא‬ ‫יהבית‬ ‫בהנחיית‬,‫ליפשיץ‬ ‫שלומית‬
 20. 20. ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ .1‫ה‬ ‫באתר‬ ‫השיתופית‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬-googlesite‫המיזם‬ ‫של‬ .2‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫לחקר‬ ‫והרשמה‬ ‫מקדימה‬ ‫תקשורת‬ .3‫השיתופי‬ ‫לתהליך‬ ‫שותפים‬ ‫מציאת‬ .4‫השותף‬ ‫המורה‬ ‫עם‬ ‫ציפיות‬ ‫ותאום‬ ‫היכרות‬ .5‫היכרות‬ ‫לפעילות‬ ‫לתלמידים‬ ‫שיתופי‬ ‫פעילות‬ ‫למרחב‬ ‫כניסה‬ .6‫השיתופי‬ ‫לתהליך‬ ‫עבודה‬ ‫ותוכנית‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫קביעת‬ .7‫השיתופי‬ ‫החקר‬ ‫תהליך‬ ‫התנעת‬ .8‫התוצרים‬ ‫והכנת‬ ‫החקר‬ ‫תהליך‬ ‫ביצוע‬ .9‫והמסקנות‬ ‫החקר‬ ‫תוצאות‬ ‫והצגת‬ ‫סיכום‬ 9‫שלבים‬:(‫שקפים‬3-5) ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫בתהליך‬ ‫להצלחה‬ ‫טיפים‬(‫שקף‬6)
 21. 21. 2 ‫והרשמה‬ ‫מקדימה‬ ‫תקשורת‬ ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫לחקר‬ ‫המורים‬ ‫בין‬ ‫הראשונה‬ ‫התקשורת‬ ‫ב‬ ‫תתבצע‬blogger forum,‫תוכלו‬ ‫בו‬ ‫באופן‬ ‫לשוחח‬‫פתוח‬‫איתנו‬‫שאר‬ ‫ועם‬ ‫המורים‬. ‫תלמידיו‬ ‫עם‬ ‫להצטרף‬ ‫המעוניין‬ ‫מורה‬ ‫מתבקש‬ ‫בארץ‬ ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫לחקר‬ ‫ולשלוח‬ ‫למלא‬‫טופס‬-‫להרשמה‬ ‫גוגל‬. ‫לתת‬ ‫תתבקשו‬ ‫הרשמה‬ ‫בטופס‬ ‫עליכם‬ ‫פרטים‬,‫ביה‬ ‫על‬"‫והכיתה‬ ‫ס‬. ‫האפשר‬ ‫במידת‬ ‫לציין‬ ‫גם‬ ‫תתבקשו‬: -‫אתכם‬ ‫שמעניין‬ ‫החקר‬ ‫תחום‬ ‫מהו‬ ‫שיתופי‬ ‫באופן‬ ‫לחקור‬ ‫והתלמידים‬? -‫בי‬ ‫איזה‬ ‫מול‬"‫ס‬/‫רוצים‬ ‫הייתם‬ ‫מורה‬ ‫החקר‬ ‫בתהליך‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫שיתופי‬? 3 ‫מציאת‬‫לתהליך‬ ‫שותפים‬ ‫השיתופי‬ ‫מוזמנים‬ ‫מורים‬ ‫זו‬ ‫בתוכנית‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫למורה‬ ‫להתחבר‬, ‫מבתי‬"‫בארץ‬ ‫ס‬,‫חקר‬ ‫יחד‬ ‫ולתכנן‬ ‫ציפורים‬ ‫של‬ ‫שיתופי‬,‫על‬ ‫שיתבסס‬ ‫מציעים‬ ‫שאנו‬ ‫החקר‬ ‫תחומי‬ ‫ארבעת‬ ‫השיתופי‬ ‫לחקר‬. *‫הציפורים‬ ‫לחקר‬ ‫שותפים‬ ‫לחיפוש‬ ‫מדור‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫השיתופי‬"‫מורים‬ ‫ובתי‬"‫ס‬".‫המורים‬ ‫בטבלת‬ ‫עיינו‬ ‫ובתיה‬"‫לחקר‬ ‫נרשמו‬ ‫שכבר‬ ‫ס‬ ‫השיתופי‬,‫ומיצאו‬‫שותף‬ ‫לכם‬/‫ים‬ ‫מתאימים‬. *‫מצאתם‬ ‫לא‬ ‫אם‬,‫הודעה‬ ‫העלו‬ ‫ל‬blogger forum‫וכיתבו‬‫אילו‬ ‫מחפשים‬ ‫אתם‬ ‫שותפים‬,‫מאיזה‬ ‫חקר‬ ‫תחום‬ ‫ובאיזה‬ ‫בארץ‬ ‫אזור‬ 1 ‫הפלטפורמה‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬ ‫באתר‬ ‫השיתופית‬‫המיזם‬ ‫הוקם‬ ‫זו‬ ‫לתוכנית‬‫אתר‬Google-site ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫בארץ‬.‫מכיל‬ ‫האתר‬‫חומרי‬‫רקע‬ ‫והוראה‬‘‫בתהליך‬ ‫לפעילות‬ ‫הצעות‬ ‫השיתופיים‬ ‫והחקר‬ ‫הלמידה‬‫ועוד‬. *‫תחומים‬ ‫ארבעה‬ ‫מוצעים‬ ‫באתר‬ ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫המזמנים‬ -‫בהם‬ ‫עיינו‬: 1.‫בסביבה‬ ‫הציפורים‬ ‫מגוון‬ ‫הקרובה‬. 2.‫ציפורים‬ ‫התנהגויות‬ 3.‫ליצורים‬ ‫ציפורים‬ ‫בין‬ ‫גומלין‬ ‫יחסי‬ ‫ולאדם‬ ‫אחרים‬ 4.‫הציפורים‬ ‫נדידת‬ *‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫לבחור‬ ‫נסו‬ ‫עם‬ ‫לחקור‬ ‫אותם‬ ‫שמעניין‬ ‫בתחום‬ ‫מבי‬ ‫תלמידים‬"‫אחר‬ ‫ס‬.
 22. 22. ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫שיתופי‬ ‫לחקר‬ ‫גוגלסייט‬ ‫אתר‬"‫בארץ‬ ‫ס‬
 23. 23. ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬"‫חט‬ ‫לתלמידי‬ ‫בארץ‬ ‫ס‬"‫ב‬–‫במוודל‬moodle
 24. 24. 5 ‫שיתופי‬ ‫פעילות‬ ‫למרחב‬ ‫כניסה‬ ‫היכרות‬ ‫לפעילות‬ ‫לתלמידים‬ *‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫היכנסו‬‫למרחב‬ ‫ב‬ ‫השיתופי‬ ‫הפעילות‬moodle- ‫למידה‬ ‫חומרי‬ ‫תמצאו‬ ‫זה‬ ‫במרחב‬ ‫השיתופי‬ ‫לחקר‬ ‫התחומים‬ ‫בארבעת‬, ‫רק‬ ‫שתקבלו‬ ‫סגור‬ ‫נוסף‬ ‫ומרחב‬ ‫והכיתה‬ ‫שלכם‬ ‫לכיתה‬/‫ות‬‫השותפה‬ /‫ות‬‫לחקר‬. ‫קוד‬ ‫עם‬ ‫הכיתתי‬ ‫למרחב‬ ‫תיכנסו‬ ‫שתקבלו‬ ‫כיתתי‬ ‫הזדהות‬‫מאיתנו‬. *‫שיתופית‬ ‫היכרות‬ ‫בפעילות‬ ‫התחילו‬ ‫ל‬"‫הלבבות‬ ‫קירוב‬"‫התלמידים‬ ‫בין‬. ‫שתבחרו‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫להפעיל‬ ‫תוכלו‬ ‫בין‬ ‫להיכרות‬ ‫שיתופית‬ ‫מצגת‬ ‫כמו‬ ‫התלמידים‬,‫חידון‬kahoot‫ועוד‬. *‫ליצירת‬ ‫וכללים‬ ‫נהלים‬ ‫הגדירו‬ ‫באינטרנט‬ ‫לגלישה‬ ‫בטוחה‬ ‫סביבה‬ ‫תלמידיכם‬ ‫של‬. 6 ‫ותוכנית‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫קביעת‬ ‫לתהליך‬ ‫עבודה‬‫השיתופי‬ *‫בהם‬ ‫הצמתים‬ ‫את‬ ‫יחד‬ ‫תכננו‬ ‫בשיתוף‬ ‫תעבדו‬:‫התופעה‬ ‫הגדרת‬ ‫חקר‬ ‫ושאלת‬,‫נתונים‬ ‫איסוף‬,‫טבלת‬ ‫תוצאות‬,‫והסקת‬ ‫תוצאות‬ ‫עיבוד‬ ‫מסקנות‬,‫להמשך‬ ‫וכיוונים‬ ‫דיון‬. *‫ורצף‬ ‫הזמנים‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫יחד‬ ‫תכננו‬ ‫שתפעילו‬ ‫השיתופיות‬ ‫הפעילויות‬ ‫בתהליך‬. *‫ב‬ ‫היעזרו‬-‫זמן‬ ‫תכנון‬ ‫טבלת‬ ‫בחקר‬ ‫השיתופיים‬ ‫לשלבים‬ ‫הציפורים‬. *‫לתכנון‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫חשוב‬ ‫כלים‬ ‫עם‬ ‫שיתופיות‬ ‫פעילויות‬ ‫שיתופיים‬ ‫דיגיטאליים‬,‫כמו‬:‫פגישה‬ ‫וירטואלית‬,‫צ‬'‫ט‬,‫סקייפ‬,‫קבצים‬ ‫שיתופיים‬,‫כתיבה‬‫בבלוג‬ ‫שיתופית‬. 4 ‫עם‬ ‫ציפיות‬ ‫ותאום‬ ‫היכרות‬ ‫השותף‬ ‫המורה‬ *‫עירכו‬‫עם‬ ‫היכרות‬‫השותף‬ ‫המורה‬ ‫האימייל‬ ‫דרך‬,‫סקייפ‬,‫טלפונית‬ ‫או‬. *‫לגבי‬ ‫ציפיות‬ ‫ותאמו‬ ‫במידע‬ ‫שתפו‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫היבטים‬ ‫השיתופי‬: -‫בתהליך‬ ‫השיתופיות‬ ‫מידת‬ -‫בהקשר‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫הרקע‬ ‫ולציפורים‬ ‫מדעי‬ ‫לחקר‬. -‫לבצע‬ ‫שתכננתם‬ ‫פעילויות‬ ‫לחקר‬ ‫התלמידים‬ ‫לחשיפת‬ ‫הציפורים‬. -‫מתכננים‬ ‫שאתם‬ ‫החקר‬ ‫קבוצות‬ ‫השיתופי‬ ‫לתהליך‬ ‫בכיתתכם‬. -‫השיתופי‬ ‫לתהליך‬ ‫הזמן‬ ‫מסגרת‬. -‫לקבל‬ ‫שתרצו‬ ‫המסכמים‬ ‫התוצרים‬ ‫השיתופי‬ ‫התהליך‬ ‫בסוף‬.
 25. 25. ‫שיתופי‬ ‫התהליך‬ ‫כל‬? ‫ציפיות‬ ‫ומתאמים‬ ‫ברשת‬ ‫נפגשים‬: ‫נושא‬ ‫באיזה‬? ‫השיתופיים‬ ‫הצמתים‬ ‫יהיו‬ ‫מה‬? ‫יחד‬ ‫יכינו‬ ‫שהתלמידים‬ ‫התוצרים‬ ‫יהיו‬ ‫מה‬? Planning Table2015- the collaborative steps in the research process ‫המדעי‬ ‫החקר‬ ‫בתהליך‬ ‫השיתופיים‬ ‫לשלבים‬ -2015 ‫תכנון‬ ‫טבלת‬
 26. 26. ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬ ‫מזמני‬ ‫מיזמים‬‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫וקשר‬
 27. 27. ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫שיתופי‬ ‫ציפורים‬ ‫חקר‬"‫בארץ‬ ‫ס‬–‫במוודל‬: ‫חוקרת‬ ‫כיתה‬, ‫בתי‬ ‫בין‬ ‫שיתופי‬ ‫חקר‬"‫ס‬
 28. 28. 8 ‫והכנת‬ ‫החקר‬ ‫תהליך‬ ‫ביצוע‬ ‫התוצרים‬ *‫התהליך‬ ‫את‬ ‫יבצעו‬ ‫התלמידים‬ ‫הנושא‬ ‫לפי‬ ‫החקר‬/‫התופעה‬ ‫שניסחו‬ ‫והשאלות‬. *‫בלמידה‬ ‫שתפו‬ ‫התלמידים‬ ‫הקבוצה‬ ‫תיקיית‬ ‫בעזרת‬ ‫ובחקר‬ ‫השיתופית‬. *‫את‬ ‫ויעצבו‬ ‫יעבדו‬ ‫התלמידים‬ ‫יחד‬ ‫השיתופיים‬ ‫החקר‬ ‫תוצרי‬, ‫שהמורים‬ ‫לתוצרים‬ ‫בהתאם‬ ‫העבודה‬ ‫בתוכנית‬ ‫הגדירו‬. ‫לייצג‬ ‫צריך‬ ‫השיתופי‬ ‫התוצר‬ ‫פעילות‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫ולהציג‬ ‫המשותפת‬ ‫החקר‬. *‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫ילוו‬ ‫המורים‬ ‫התהליך‬ ‫בכל‬ ‫יחד‬,‫ישאלו‬ ‫מעצב‬ ‫משוב‬ ‫וייתנו‬ ‫שאלות‬. 9 ‫החקר‬ ‫תוצאות‬ ‫והצגת‬ ‫סיכום‬ ‫והמסקנות‬ *‫התהליך‬ ‫לסיכום‬,‫התלמידים‬, ‫המורים‬ ‫בעזרת‬,‫דרך‬ ‫יגבשו‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫מתאימה‬ ‫תוצרי‬ ‫ואת‬ ‫ומסקנותיו‬ ‫החקר‬ ‫שעברו‬ ‫השיתופי‬ ‫התהליך‬,‫כדי‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫בהם‬ ‫לשתף‬: ‫מורים‬,‫תלמידים‬,‫הורים‬ ‫והקהילה‬. *‫והחקר‬ ‫הלמידה‬ ‫תוצרי‬‫יוצגו‬ ‫באתר‬ ‫גם‬‫הגוגלסייט‬ ‫במדור‬‫תלמידים‬ ‫תוצרי‬ 7 ‫החקר‬ ‫תהליך‬ ‫התנעת‬ ‫השיתופי‬ *‫הרעיונות‬ ‫את‬ ‫יעלו‬ ‫התלמידים‬ ‫לחקור‬ ‫אותם‬ ‫שמעניין‬ ‫והשאלות‬ *‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫יארגנו‬ ‫המורים‬ ‫לקבוצות‬‫חקר‬‫שיתופיות‬,‫לפי‬ ‫שאלות‬ ‫או‬ ‫נושאי‬‫ש‬ ‫החקר‬‫יעניינו‬ ‫אותם‬. *‫קבוצת‬ ‫לכל‬ ‫יפתחו‬ ‫המורים‬ ‫חקר‬‫גוגל‬ ‫תיקייה‬-‫דרייב‬ ‫כיצד‬ ‫אותם‬ ‫וילמדו‬ ‫שיתופית‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫וכיצד‬ ‫בה‬ ‫עובדים‬ ‫שיתופיים‬ ‫קבצים‬:‫תמלילן‬, ‫גליון‬‫נתונים‬,‫מצגת‬.
 29. 29. ‫השיתופיים‬ ‫החקר‬ ‫תוצרי‬? ‫נתונים‬ ‫חקר‬ ‫פוסטר‬ ‫שיתופי‬ ‫חידות‬ ‫ומשחקים‬
 30. 30. ‫היכרות‬ ‫מצגת‬
 31. 31. ‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫הציפורים‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬
 32. 32. ‫דוגמא‬:‫חזה‬ ‫אדום‬ ‫הציפור‬ ‫קול‬ ‫לשמיעת‬ ‫לחצו‬ ‫צילום‬:‫ירון‬‫פפו‬ ‫הקול‬‫באדיבות‬‫החברה‬‫להגנת‬‫הטבע‬ ‫משפחה‬ ‫שם‬‫בלטינית‬ Erithacus rubecula ‫שם‬‫בערבית‬ ‫أبو‬‫الحناء‬‫אבו‬‫אלחינא‬ ‫מידות‬:‫ציפור‬‫קטנה‬:‫אורך‬‫גופה‬14.7-13.5‫ס‬"‫מ‬,‫משקלה‬22-15‫גרם‬,‫מוטת‬‫כנפיה‬23-20‫ס‬"‫מ‬. ‫סימני‬‫היכר‬‫בולטים‬:‫פנים‬‫וחזה‬‫בצבע‬‫כתום‬-‫חלודי‬ ‫צורתיות‬‫זוויגית‬:‫אין‬‫הבדל‬‫בין‬‫המינים‬ ‫חורפת‬,‫מקייצת‬‫נדירה‬ ‫סטטוס‬‫הציפור‬‫בארץ‬: ‫נפוצה‬ ‫שכיחות‬‫בארץ‬: ‫אזור‬‫ים‬‫תיכוני‬,‫ערבתי‬ ‫תפוצה‬‫בארץ‬: ‫יחידאית‬,‫טריטוריאלית‬ ‫חברותיות‬: ‫חורש‬,‫גנים‬,‫מטעים‬,‫ישובים‬ ‫אזורי‬‫מחייה‬ : ‫מקום‬‫לינה‬: ‫חרקים‬.‫גם‬‫זחלים‬‫וזרעים‬ ‫מזון‬‫עיקרי‬: ‫התאמה‬‫להזנה‬: ‫באירופה‬,‫צפון‬‫אפריקה‬ ‫אזור‬‫קינון‬‫גיאוגרפי‬: ‫סבך‬‫שיחים‬,‫תיבות‬ ‫קינון‬ ‫מקום‬‫בניית‬‫הקן‬: ‫יוני-אפריל‬ ‫עונת‬‫קינון‬: ‫נקבה‬ ‫בניית‬‫הקן‬: 2-4‫ביצים‬,‫כמה‬‫מחזורים‬ ‫תטולה‬,‫מחזורי‬‫הטלה‬: ‫טיפול‬‫בצאצאים‬:
 33. 33. Bird trivia 1. Termica is: A. hot air B. cold air C. when hot air goes up D. when cold air goes up 2. The Name of the bird in the picture: a. White Pelican b. White Stork c. Common Crane d. Terek Sandpiper 3. The Name of the bird in the picture: a. White Pelican b. White Stork c. Common Crane d. Terek Sandpiper
 34. 34. ‫ומפולין‬ ‫מישראל‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫שיתופית‬ ‫חקר‬ ‫מצגת‬
 35. 35. ‫חקר‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫וירטואלי‬ ‫יריד‬ ‫שיתופיות‬ ‫תודה‬! Thanks!

×