Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

G11 alex valdman_yerushaproject

Alex Valdman, The Central Archives for the History of the Jewish People and the Ben-Gurion University of the Negev
Jewish Documentary Heritage Online: The Yerusha Project at the Central Archives for the History of the Jewish People
2016 EVA/Minerva Jerusalem International Conference on Digitisation of Cultural Heritage
http://2016.minervaisrael.org.il
http://www.digital-heritage.org.il

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

G11 alex valdman_yerushaproject

 1. 1. ‫פרויקט‬'‫ירושה‬'‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫לתולדות‬ ‫המרכזי‬ ‫בארכיון‬
 2. 2. ‫המידע‬ ‫ובעיית‬ ‫ארכיונים‬: •‫קטלוג‬‫כותרים‬‫הוא‬‫רק‬ ‫קצה‬‫הקרחון‬; •‫התוכן‬‫הוא‬‫לא‬‫רק‬‫הבעיה‬ ‫של‬‫הקוראים‬; •‫אוספים‬‫כיצירות‬‫פעמיות‬; •‫תוכניהם‬‫כשאלות‬‫פתוחות‬, ‫לעיתים‬‫גם‬‫כאשר‬‫ישנן‬ ‫רשימות‬‫התיקים‬.
 3. 3. ‫המידע‬ ‫ובעיית‬ ‫ארכיונים‬: •‫קטלוג‬‫כותרים‬‫הוא‬‫רק‬ ‫קצה‬‫הקרחון‬; •‫התוכן‬‫הוא‬‫לא‬‫רק‬‫הבעיה‬ ‫של‬‫הקוראים‬; •‫אוספים‬‫כיצירות‬‫פעמיות‬; •‫תוכניהם‬‫כשאלות‬‫פתוחות‬, ‫לעיתים‬‫גם‬‫כאשר‬‫ישנן‬ ‫רשימות‬‫התיקים‬.
 4. 4. ‫היהודיים‬ ‫הארכיונים‬ ‫של‬ ‫ייחודיות‬ ‫בעיות‬: •‫גיאוגרפי‬ ‫פיזור‬; •‫מלחמות‬ ‫נזקי‬,‫השמדה‬ ‫כולל‬/‫מכוונים‬ ‫שינוע‬; •‫לשוני‬ ‫גיוון‬,‫מוסדי‬,‫פוליטי‬.
 5. 5. ‫מפוזרים‬ ‫חומרים‬,‫כדוגמה‬ ‫דובנוב‬ ‫שמעון‬:
 6. 6. ‫בעיות‬: ‫פיזית‬ ‫נגישות‬; ‫אינטלקטואלית‬ ‫נגישות‬.
 7. 7. ‫הנגישות‬ ‫בעיית‬ ‫על‬ ‫קצת‬ ‫עוד‬ ‫האינטלקטואלית‬: ‫וילנה‬‫במאה‬‫ה‬-19:‫איך‬‫אפשר‬‫לדעת‬ ‫היכן‬‫מצוי‬‫חומר‬‫יהודי‬? .1‫המכון‬‫היהודי‬‫להכשרת‬‫מורים‬ ‫בווילנה‬,32‫תיקים‬. .2‫לשכת‬‫המושל‬‫העליון‬‫באזור‬ ‫ווילנה‬,151,272‫תיקים‬. .3‫לשכת‬‫המושל‬‫של‬‫פלך‬‫ווילנה‬, 98,708. .4‫לשכת‬‫מנהל‬‫הפלך‬‫של‬‫ווילנה‬, 71,933. ‫ועוד‬:‫ארכיונים‬‫של‬‫רשויות‬‫משפט‬, ‫משטרה‬,‫חינוך‬‫וכדומה‬.
 8. 8. ‫הבעיה‬ ‫מהגדרת‬–‫הפתרון‬ ‫להגדרת‬:‫ירושה‬ •‫יוזמה‬‫של‬‫קרן‬‫רוטשילד‬(‫הנדיב‬). •‫יצירת‬‫מאגר‬‫מידע‬‫כולל‬‫ונגיש‬‫של‬‫החומרים‬ ‫הארכיוניים‬‫היהודים‬‫ברחבי‬‫אירופה‬. •‫מקורות‬‫שונים‬:‫ממרתפים‬‫מוזנחים‬ ‫לארכיונים‬‫ממלכתיים‬‫רציניים‬. •‫נגישות‬ ‫שיהיו‬ ‫סקירות‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬‫אונליין‬, ‫הלאומית‬ ‫הספרייה‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬. •‫מקורות‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬ ‫מחקר‬ ‫לכל‬ ‫מוצא‬ ‫נקודת‬ ‫ראשוניים‬.
 9. 9. ‫הבעיה‬ ‫מהגדרת‬–‫הפתרון‬ ‫להגדרת‬:‫המרכזי‬ ‫הארכיון‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫לתולדות‬ •‫ארכיון‬‫היסטורי‬‫של‬‫העם‬ ‫היהודי‬. ‫תכנים‬: •‫חומר‬‫מקורי‬:‫ארכיוני‬ ‫קהילות‬,‫ארגונים‬‫יהודיים‬, ‫אוספים‬‫פרטיים‬. •‫היקף‬‫ניכר‬‫של‬‫חומר‬‫מצולם‬ ‫מרחבי‬‫העולם‬,‫שמקורו‬‫גם‬ ‫בארכיונים‬‫כלליים‬.
 10. 10. ‫סוגיית‬‫הנגישות‬ ‫האינטלקטואלית‬‫והארכיון‬: •‫בארכיון‬–‫מפעל‬‫הצילום‬ ‫בארכיונים‬‫ברחבי‬‫העולם‬ ‫מביא‬‫לארץ‬‫העתקים‬‫של‬ ‫החומר‬‫גופא‬. •‫מפעל‬‫הצילום‬‫נשען‬‫על‬ ‫איסוף‬‫מידע‬‫על‬‫האוספים‬, ‫ובייחוד‬–‫סקרים‬.‫פירוט‬ ‫החומרים‬‫היהודיים‬‫באוספים‬ ‫שונים‬. ‫חומרים‬ ‫יהודיים‬ ‫כלליים‬ ‫חומרים‬
 11. 11. ‫המידע‬‫בארכיון‬–‫האינוונטר‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫סקרים‬‫המקורי‬:
 12. 12. ‫המידע‬‫בארכיון‬–‫עומק‬ ‫ניתוח‬‫החומר‬ ‫של‬‫המצולם‬:
 13. 13. ‫הארכיון‬ ‫סקרי‬–‫גיאוגרפי‬ ‫מבט‬(‫חלקי‬:)
 14. 14. ‫בארכיון‬,‫ממוקד‬ ‫נושאי‬ ‫מבט‬: •‫למשל‬‫וילנה‬: •‫המכון‬‫היהודי‬‫להכשרת‬‫מורים‬ ‫בווילנה‬,32‫תיקים‬ •[‫מצולם‬‫במלואו‬]. •‫לשכת‬‫המושל‬‫העליון‬‫באזור‬ ‫ווילנה‬,151,272‫תיקים‬ •[‫נסקר‬,‫צולם‬‫בחלקו‬;‫כ‬-1,000 ‫סעיפים‬]. •‫לשכת‬‫המושל‬‫של‬‫פלך‬‫ווילנה‬, 98,708 •[‫נסקר‬,‫צולם‬‫בחלקו‬;‫כ‬-290 ‫סעיפים‬]. •‫לשכת‬‫מנהל‬‫הפלך‬‫של‬‫ווילנה‬, 71,933 •[‫נסקר‬,‫צולם‬‫בחלקו‬;‫כ‬-870 ‫סעיפים‬].
 15. 15. ‫כן‬ ‫אם‬,‫בפרויקט‬ ‫משתלב‬ ‫הארכיון‬ ‫כיצד‬'‫ירושה‬'? •‫חומרים‬‫רלוונטיים‬ ‫מאזורים‬‫שונים‬‫ברחבי‬ ‫העולם‬. •‫עושר‬‫אינפורמטיבי‬ ‫רב‬,‫כולל‬‫ידע‬‫היסטורי‬ ‫כללי‬. •‫מידע‬‫על‬‫האוספים‬ ‫הארכיוניים‬,‫המקוריים‬ ‫והמצולמים‬:‫היכן‬ ‫למצוא‬‫והיכן‬‫לחפש‬ ‫חומר‬‫יהודי‬.
 16. 16. ‫עבור‬ ‫מייצרים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ '‫ירושה‬?' •‫תיאורי‬‫אוספים‬‫בהתאם‬ ‫לתבנית‬‫שגובשה‬‫על‬‫ידי‬ '‫ירושה‬'. •‫תמצית‬‫של‬‫המידע‬‫המגוון‬ ‫שנצבר‬‫בארכיון‬,‫ברמת‬ ‫פירוט‬‫גבוהה‬‫יחסית‬. •‫המרחב‬‫הגיאוגרפי‬– ‫המדינות‬‫הבלטיות‬:‫ליטא‬, ‫לטביה‬,‫אסטוניה‬;‫קווקז‬– ‫גיאורגיה‬.
 17. 17. ‫יהודי‬ ‫אוסף‬:‫ליטא‬,‫בית‬ ‫בווילנה‬ ‫לרבנים‬ ‫הספר‬: •‫המורים‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫והתלמידים‬,‫רשימות‬; •‫אישיים‬ ‫פרטים‬; •‫דיסציפלינריים‬ ‫תיקים‬.
 18. 18. ‫ממשלתי‬ ‫אוסף‬:‫לטביה‬, ‫באזור‬ ‫העליון‬ ‫המושל‬ ‫ריגה‬. •‫מאבקים‬‫של‬‫בעלי‬ ‫מלאכה‬‫יהודים‬‫נגד‬ ‫הגילדות‬‫הנוצריות‬ ‫בריגה‬‫ובמקומות‬ ‫אחרים‬. •‫יהודים‬‫שמתגוררים‬ ‫באזור‬‫חרף‬‫איסורי‬ ‫השלטון‬,‫יחסים‬‫עם‬ ‫השלטון‬‫המקומי‬. •‫עניינים‬‫משפחתיים‬ ‫וקהילתיים‬.
 19. 19. ‫אחרות‬ ‫במלים‬–‫חדש‬ ‫מבנה‬, ‫ונגיש‬ ‫ייעודי‬,‫מידע‬ ‫של‬: ‫ממוקד‬‫מבחינה‬‫תמאטית‬(‫חומרים‬ ‫יהודיים‬); ‫מאפשר‬‫חיפוש‬‫על‬‫פי‬‫עניינים‬‫ומילות‬ ‫מפתח‬,‫ולא‬‫כפוף‬‫למבני‬‫הארכיונים‬ ‫המקוריים‬,‫לאילוצים‬‫גיאוגרפיים‬ ‫ואחרים‬. ‫מבט‬‫על‬‫רחב‬‫על‬‫חומרים‬‫יהודיים‬ ‫במדינה‬‫נתונה‬‫או‬‫באזור‬‫נתון‬. ‫ממשק‬‫שיתחבר‬‫עם‬‫מאגרי‬‫המידע‬‫של‬ ‫הספרייה‬‫ועם‬‫רשת‬‫ארכיוני‬‫ישראל‬.
 20. 20. ‫הממשי‬ ‫בעולם‬ ‫אפשרי‬ ‫שאיננו‬ ‫ווירטואלי‬ ‫איחוד‬
 21. 21. ‫תודה‬!
 22. 22. ‫פרויקט‬'‫ירושה‬'‫העם‬ ‫לתולדות‬ ‫המרכזי‬ ‫בארכיון‬‫היהודי‬

×