Advertisement

G11 alex valdman_yerushaproject

Dec. 7, 2016
Advertisement

More Related Content

Advertisement

G11 alex valdman_yerushaproject

 1. ‫פרויקט‬'‫ירושה‬'‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫לתולדות‬ ‫המרכזי‬ ‫בארכיון‬
 2. ‫המידע‬ ‫ובעיית‬ ‫ארכיונים‬: •‫קטלוג‬‫כותרים‬‫הוא‬‫רק‬ ‫קצה‬‫הקרחון‬; •‫התוכן‬‫הוא‬‫לא‬‫רק‬‫הבעיה‬ ‫של‬‫הקוראים‬; •‫אוספים‬‫כיצירות‬‫פעמיות‬; •‫תוכניהם‬‫כשאלות‬‫פתוחות‬, ‫לעיתים‬‫גם‬‫כאשר‬‫ישנן‬ ‫רשימות‬‫התיקים‬.
 3. ‫המידע‬ ‫ובעיית‬ ‫ארכיונים‬: •‫קטלוג‬‫כותרים‬‫הוא‬‫רק‬ ‫קצה‬‫הקרחון‬; •‫התוכן‬‫הוא‬‫לא‬‫רק‬‫הבעיה‬ ‫של‬‫הקוראים‬; •‫אוספים‬‫כיצירות‬‫פעמיות‬; •‫תוכניהם‬‫כשאלות‬‫פתוחות‬, ‫לעיתים‬‫גם‬‫כאשר‬‫ישנן‬ ‫רשימות‬‫התיקים‬.
 4. ‫היהודיים‬ ‫הארכיונים‬ ‫של‬ ‫ייחודיות‬ ‫בעיות‬: •‫גיאוגרפי‬ ‫פיזור‬; •‫מלחמות‬ ‫נזקי‬,‫השמדה‬ ‫כולל‬/‫מכוונים‬ ‫שינוע‬; •‫לשוני‬ ‫גיוון‬,‫מוסדי‬,‫פוליטי‬.
 5. ‫מפוזרים‬ ‫חומרים‬,‫כדוגמה‬ ‫דובנוב‬ ‫שמעון‬:
 6. ‫בעיות‬: ‫פיזית‬ ‫נגישות‬; ‫אינטלקטואלית‬ ‫נגישות‬.
 7. ‫הנגישות‬ ‫בעיית‬ ‫על‬ ‫קצת‬ ‫עוד‬ ‫האינטלקטואלית‬: ‫וילנה‬‫במאה‬‫ה‬-19:‫איך‬‫אפשר‬‫לדעת‬ ‫היכן‬‫מצוי‬‫חומר‬‫יהודי‬? .1‫המכון‬‫היהודי‬‫להכשרת‬‫מורים‬ ‫בווילנה‬,32‫תיקים‬. .2‫לשכת‬‫המושל‬‫העליון‬‫באזור‬ ‫ווילנה‬,151,272‫תיקים‬. .3‫לשכת‬‫המושל‬‫של‬‫פלך‬‫ווילנה‬, 98,708. .4‫לשכת‬‫מנהל‬‫הפלך‬‫של‬‫ווילנה‬, 71,933. ‫ועוד‬:‫ארכיונים‬‫של‬‫רשויות‬‫משפט‬, ‫משטרה‬,‫חינוך‬‫וכדומה‬.
 8. ‫הבעיה‬ ‫מהגדרת‬–‫הפתרון‬ ‫להגדרת‬:‫ירושה‬ •‫יוזמה‬‫של‬‫קרן‬‫רוטשילד‬(‫הנדיב‬). •‫יצירת‬‫מאגר‬‫מידע‬‫כולל‬‫ונגיש‬‫של‬‫החומרים‬ ‫הארכיוניים‬‫היהודים‬‫ברחבי‬‫אירופה‬. •‫מקורות‬‫שונים‬:‫ממרתפים‬‫מוזנחים‬ ‫לארכיונים‬‫ממלכתיים‬‫רציניים‬. •‫נגישות‬ ‫שיהיו‬ ‫סקירות‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬‫אונליין‬, ‫הלאומית‬ ‫הספרייה‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬. •‫מקורות‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬ ‫מחקר‬ ‫לכל‬ ‫מוצא‬ ‫נקודת‬ ‫ראשוניים‬.
 9. ‫הבעיה‬ ‫מהגדרת‬–‫הפתרון‬ ‫להגדרת‬:‫המרכזי‬ ‫הארכיון‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫לתולדות‬ •‫ארכיון‬‫היסטורי‬‫של‬‫העם‬ ‫היהודי‬. ‫תכנים‬: •‫חומר‬‫מקורי‬:‫ארכיוני‬ ‫קהילות‬,‫ארגונים‬‫יהודיים‬, ‫אוספים‬‫פרטיים‬. •‫היקף‬‫ניכר‬‫של‬‫חומר‬‫מצולם‬ ‫מרחבי‬‫העולם‬,‫שמקורו‬‫גם‬ ‫בארכיונים‬‫כלליים‬.
 10. ‫סוגיית‬‫הנגישות‬ ‫האינטלקטואלית‬‫והארכיון‬: •‫בארכיון‬–‫מפעל‬‫הצילום‬ ‫בארכיונים‬‫ברחבי‬‫העולם‬ ‫מביא‬‫לארץ‬‫העתקים‬‫של‬ ‫החומר‬‫גופא‬. •‫מפעל‬‫הצילום‬‫נשען‬‫על‬ ‫איסוף‬‫מידע‬‫על‬‫האוספים‬, ‫ובייחוד‬–‫סקרים‬.‫פירוט‬ ‫החומרים‬‫היהודיים‬‫באוספים‬ ‫שונים‬. ‫חומרים‬ ‫יהודיים‬ ‫כלליים‬ ‫חומרים‬
 11. ‫המידע‬‫בארכיון‬–‫האינוונטר‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫סקרים‬‫המקורי‬:
 12. ‫המידע‬‫בארכיון‬–‫עומק‬ ‫ניתוח‬‫החומר‬ ‫של‬‫המצולם‬:
 13. ‫הארכיון‬ ‫סקרי‬–‫גיאוגרפי‬ ‫מבט‬(‫חלקי‬:)
 14. ‫בארכיון‬,‫ממוקד‬ ‫נושאי‬ ‫מבט‬: •‫למשל‬‫וילנה‬: •‫המכון‬‫היהודי‬‫להכשרת‬‫מורים‬ ‫בווילנה‬,32‫תיקים‬ •[‫מצולם‬‫במלואו‬]. •‫לשכת‬‫המושל‬‫העליון‬‫באזור‬ ‫ווילנה‬,151,272‫תיקים‬ •[‫נסקר‬,‫צולם‬‫בחלקו‬;‫כ‬-1,000 ‫סעיפים‬]. •‫לשכת‬‫המושל‬‫של‬‫פלך‬‫ווילנה‬, 98,708 •[‫נסקר‬,‫צולם‬‫בחלקו‬;‫כ‬-290 ‫סעיפים‬]. •‫לשכת‬‫מנהל‬‫הפלך‬‫של‬‫ווילנה‬, 71,933 •[‫נסקר‬,‫צולם‬‫בחלקו‬;‫כ‬-870 ‫סעיפים‬].
 15. ‫כן‬ ‫אם‬,‫בפרויקט‬ ‫משתלב‬ ‫הארכיון‬ ‫כיצד‬'‫ירושה‬'? •‫חומרים‬‫רלוונטיים‬ ‫מאזורים‬‫שונים‬‫ברחבי‬ ‫העולם‬. •‫עושר‬‫אינפורמטיבי‬ ‫רב‬,‫כולל‬‫ידע‬‫היסטורי‬ ‫כללי‬. •‫מידע‬‫על‬‫האוספים‬ ‫הארכיוניים‬,‫המקוריים‬ ‫והמצולמים‬:‫היכן‬ ‫למצוא‬‫והיכן‬‫לחפש‬ ‫חומר‬‫יהודי‬.
 16. ‫עבור‬ ‫מייצרים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ '‫ירושה‬?' •‫תיאורי‬‫אוספים‬‫בהתאם‬ ‫לתבנית‬‫שגובשה‬‫על‬‫ידי‬ '‫ירושה‬'. •‫תמצית‬‫של‬‫המידע‬‫המגוון‬ ‫שנצבר‬‫בארכיון‬,‫ברמת‬ ‫פירוט‬‫גבוהה‬‫יחסית‬. •‫המרחב‬‫הגיאוגרפי‬– ‫המדינות‬‫הבלטיות‬:‫ליטא‬, ‫לטביה‬,‫אסטוניה‬;‫קווקז‬– ‫גיאורגיה‬.
 17. ‫יהודי‬ ‫אוסף‬:‫ליטא‬,‫בית‬ ‫בווילנה‬ ‫לרבנים‬ ‫הספר‬: •‫המורים‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫והתלמידים‬,‫רשימות‬; •‫אישיים‬ ‫פרטים‬; •‫דיסציפלינריים‬ ‫תיקים‬.
 18. ‫ממשלתי‬ ‫אוסף‬:‫לטביה‬, ‫באזור‬ ‫העליון‬ ‫המושל‬ ‫ריגה‬. •‫מאבקים‬‫של‬‫בעלי‬ ‫מלאכה‬‫יהודים‬‫נגד‬ ‫הגילדות‬‫הנוצריות‬ ‫בריגה‬‫ובמקומות‬ ‫אחרים‬. •‫יהודים‬‫שמתגוררים‬ ‫באזור‬‫חרף‬‫איסורי‬ ‫השלטון‬,‫יחסים‬‫עם‬ ‫השלטון‬‫המקומי‬. •‫עניינים‬‫משפחתיים‬ ‫וקהילתיים‬.
 19. ‫אחרות‬ ‫במלים‬–‫חדש‬ ‫מבנה‬, ‫ונגיש‬ ‫ייעודי‬,‫מידע‬ ‫של‬: ‫ממוקד‬‫מבחינה‬‫תמאטית‬(‫חומרים‬ ‫יהודיים‬); ‫מאפשר‬‫חיפוש‬‫על‬‫פי‬‫עניינים‬‫ומילות‬ ‫מפתח‬,‫ולא‬‫כפוף‬‫למבני‬‫הארכיונים‬ ‫המקוריים‬,‫לאילוצים‬‫גיאוגרפיים‬ ‫ואחרים‬. ‫מבט‬‫על‬‫רחב‬‫על‬‫חומרים‬‫יהודיים‬ ‫במדינה‬‫נתונה‬‫או‬‫באזור‬‫נתון‬. ‫ממשק‬‫שיתחבר‬‫עם‬‫מאגרי‬‫המידע‬‫של‬ ‫הספרייה‬‫ועם‬‫רשת‬‫ארכיוני‬‫ישראל‬.
 20. ‫הממשי‬ ‫בעולם‬ ‫אפשרי‬ ‫שאיננו‬ ‫ווירטואלי‬ ‫איחוד‬
 21. ‫תודה‬!
 22. ‫פרויקט‬'‫ירושה‬'‫העם‬ ‫לתולדות‬ ‫המרכזי‬ ‫בארכיון‬‫היהודי‬
Advertisement