Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

גישות פדגוגיות בלמידה מקוונת מנהלי תל אביב - דר ליזי כהן

2,076 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

גישות פדגוגיות בלמידה מקוונת מנהלי תל אביב - דר ליזי כהן

 1. 1. ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים‬ ‫ד"ר ליזי כהן‬ ‫‪#https://docs.google.com/document/d/1wM-MpKOtD0p6l0glC1Z9ipKRZyMlLjBnegz5IjVv0wU/edit‬‬ ‫מנהלי‬ ‫מחוז‬ ‫תשע"ב‬ ‫ת"א‬ ‫ת"א‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 2. 2. ‫שימושים ב- ‪ QR code‬בהוראה-למידה‬ ‫‪Quick Response‬‬ ‫קוד המאפשר ייבוא מידע ומדיה‬ ‫למכשירים ניידים.‬ ‫לצורך ההפעלה יש צורך להוריד‬ ‫למכשיר הנייד אפליקציה לקריאת‬‫דוגמאות לשימושים בטכנולוגיה‬ ‫הקוד.‬ ‫בהוראה-למידה 1 2 3 4‬ ‫‪ QR reader‬לאייפון‬‫אילו שימושים נוספים אפשריים‬ ‫‪google goggles‬לאנדרואיד‬ ‫בשילוב טכנולוגיית ‪?QR code‬‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 3. 3. ‫מודל ‪ TPACK‬לשילוב טכנולוגיה בתחומי הדעת‬ ‫)8002 ,‪(Mishra & Koehler, 2006; Koehler. & Mishra‬‬‫למאמר על המודל ‪TPACK‬‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 4. 4. 21 -‫מיומנויות המאה ה‬http://c3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=efbc229a-0740-4d6f-be39-170bb932a4c2&page=fd7d7fe3-1054-4ab0-a851-ffdd7b24a5d6&fol=c982a2d1-de6e-43d4-9c45-57866dd8350e /http://route21.p21.org ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 5. 5. ‫שיקולי דעת מכוונים בתכנון לימודים מקוון‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 6. 6. ‫תהליכי חשיבה ואסטרטגיות חשיבה‬ ‫מסמך‬ ‫אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה‬ ‫/ מדיניות של משרד‬ ‫החינוך המזכירות‬ ‫הפדגוגית )ע"מ 9(‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 7. 7. ‫תהליכי חשיבה ואסטרטגיות חשיבה‬‫מתוך המסמך אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה / מדיניות של משרד החינוך המזכירות הפדגוגית )ע"מ 11(‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 8. 8. ‫חשיבה מסדר גבוה במטלות מתוקשבות‬ ‫אילו פעולות חשיבה מעורבות בלמידה המתוקשבת?‬‫מסמך אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה / מדיניות של משרד החינוך המזכירות הפדגוגית )ע"מ 9(‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 9. 9. ‫מחוון לאפיון פעילויות מתוקשבות‬‫בהתאם לתפיסת עולם קונסטרוקטיביסיטית - חברתית‬ ‫)קלי ושמיר, 7002(‬ ‫‪ ‬ניצול הערך הטכנולוגי‬ ‫‪ ‬רמת חשיבה נדרשת‬ ‫‪ ‬מידת השיתופיות‬ ‫‪ ‬קירוב תכנים לעולמו של הלומד‬ ‫‪ ‬הכוונה לתוצרים עשירים‬ ‫‪ ‬הערכה שזורה‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 10. 10. ‫מרחב למידה מקוון לקורס / מקצוע בסביבת ‪LMS‬‬ ‫‪Moodle‬‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 11. 11. ‫למידה דיאלוגית‬ ‫)5991 ,‪(Freire & Macedo‬‬ ‫‪ ‬מזמנת שיח שוויוני בין לומדים ומלמדים‬ ‫‪ ‬משחררת את החשיבה מקיבעונות‬ ‫‪ ‬היא דרך לחוות את העולם, תוך חקירת המציאות של הלומדים‬ ‫‪ ‬מבוססת על שאילת שאלות, נקיטת עמדה וחשיבה ביקורתית‬‫‪ ‬מושתתת על סקרנות אפיסטמולוגית - חיפוש ידע והפעלת ביקורתיות‬ ‫‪ ‬דיאלוג כשיחה‬ ‫‪ ‬דיאלוג כחקירה‬ ‫‪ ‬דיאלוג כויכוח‬ ‫‪ ‬דיאלוג כהוראה‬ ‫מאמרים בנושא דיאלוג‬ ‫))3991 ,‪Burbules‬‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 12. 12. ‫למידה דיאלוגית‬‫בניית אלבום תמונות שיתופי ודיאלוג עמיתים סביב יסוד מארגן‬ ‫‪http://picasaweb.google.com/levinsky2/1?locked=true‬‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 13. 13. ‫למידה דיאלוגית‬‫בניית מצגת אינטראקרטיבית סביב יסוד מארגן‬‫0‪http://voicethread.com/#q.b2527010.i0.k‬‬‫7247652/‪/http://voicethread.com/share‬‬‫7502961‪https://voicethread.com/?#u‬‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 14. 14. ‫למידה דיאלוגית‬‫מטלה מתוקשבת - בניית מצגת אינטראקרטיבית סביב יסוד מארגן‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 15. 15. ‫למידה דיאלוגית‬ ‫‪ ‬אילו אינטראקציות מתקיימות בין הלומדים והמורה ?‬ ‫‪ ‬מהו הערך המוסף של השימוש בטכנולוגיה בתהליכי הלמידה?‬‫‪ ‬הזדמנויות למידה נוספות בדגמי למידה אלה בתחומי דעת שונים?‬ ‫‪ ‬כיצד ניתן להעריך תוצרי למידה מקוונים?‬ ‫‪ ‬מהו הפוטנציאל הקוריקולארי של השימוש בטכנולוגיה?‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 16. 16. ‫למידה הבנייתית‬‫)9991 ,‪(Perkins, 2001 ;Dewey ;, 1943Brooks & Brooks‬‬ ‫הבניית ידע בלמידה פעילה - הלומד מבנה ידע‬ ‫והבנה בתהליך אקטיבי המערב חקר וגילוי,‬ ‫פרשנות ונקיטת עמדה, תוך שכלול הידע הקודם.‬ ‫למידה בהקשר חברתי ותרבותי - הלומד מבנה‬ ‫ידע והבנה בלמידה שיתופית, תוך דיאלוג עם‬ ‫מומחים ועם עמיתים‬ ‫למידה מבוססת חשיבה מסדר גבוה - הלומד‬ ‫מבנה ידע חדש, תוך הפעלת חשיבה אנליטית,‬ ‫פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 17. 17. ‫למידה הבנייתית‬ ‫בניית מפת מושגים פרשנית והקשרית אישית או שיתופית‬ ‫לתוכן של מאמר מקצועי/ כמסגרת מושגית לתיאוריה/ סביב יסוד‬ ‫מארגן‬‫67665442‪http://www.mindomo.com/view?m=dd1e7d9a32194f5a884ca28c‬‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 18. 18. ‫למידה הבנייתית‬‫בניית ‪ wiki‬ייעודי במיקוד תוכן נבחר - משימה מתחלקת ומתחברת‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 19. 19. ‫למידה הבנייתית‬ ‫בניית כרזת מולטימדיה‬ ‫0‪http://www.glogster.com/lizicohen/-/g-6lmlplaojtv5o0ttfturia‬‬‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 20. 20. ‫למידה הבנייתית‬ ‫‪ ‬מהי תפיסת ההוראה? מהו תפקיד המורה?‬ ‫‪ ‬מהי תפיסת הלמידה?‬ ‫‪ ‬מהי תפיסת הידע?‬ ‫‪ ‬אילו פעולות חשיבה מעורבות בתהליכי הלמידה?‬‫‪ ‬מהו הפוטנציאל הקוריקולארי של השימוש בטכנולוגיה?‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 21. 21. ‫למידה שיתופית‬ ‫רכיבי שיתופיות‬ ‫שיתופיות בתוצר הלומדים מחלקים את העבודה‬ ‫ביניהם לתת מטלות אותן הם פותרים באופן עצמאי‬ ‫ולאחר מכן ממזגים את התוצאות החלקיות לכדי‬ ‫תוצר סופי אחד )3002 .‪(Dillenbourg, 1999; Schneider at al‬‬ ‫שיתופיות בתהליך ובתוצר הלומדים פועלים יחד‬ ‫בשלבי התהליך השונים לקראת גיבוש תוצר‬ ‫משותף )3002 .‪.(Dillenbourg, 1999; Schneider at al‬‬ ‫שיתופיות בהערכה הלומדים פעילים במתן משוב‬ ‫והערכה זה לזה, תוך מעורבותם בתהליכי הלמידה‬‫והערכה )9991 ,‪.(Dominick, Reilly & McGourty 1997, Morgan & Oreilly‬‬‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 22. 22. ‫למידה שיתופית‬ ‫רמות של שיתופיות‬‫)טל-אלחסיד ומישר-טל, 7002(‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 23. 23. ‫למידה שיתופית‬ Google Docs ‫ניתוח מאמר בסביבת למידה שיתופית‬#https://docs.google.com/document/d/1HSfRDq60DPCFWK8yVizl16DWy12oImQ8lOREugzvdyw/edit?authkey=COiEwtgK&hl=en_US&authkey=COiEwtgK ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 24. 24. ‫למידה שיתופית‬ ‫ניתוח מאמר באמצעות היישום ‪A.nnotate‬‬‫1‪http://a.nnotate.com/php/pdfnotate.php?d=2009-02-28&c=SzwRwhwd&upl=1#page1_note‬‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 25. 25. ‫למידה שיתופית‬ ‫הבניית ערך באגרון מונחים‬‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 26. 26. ‫למידה שיתופית‬ ‫‪ ‬מהו הערך המוסף של הטכנולוגיה בתהליכי הלמידה?‬ ‫‪ ‬אילו תהליכי הערכה מתאימים לבחון את איכות תוצרי הידע?‬‫‪ ‬כיצד סביבת הלמידה המקוונת תורמת לקידום חשיבה ולמידה?‬ ‫‪ ‬מהו הפוטנציאל הקוריקולארי של השימוש בטכנולוגיה?‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 27. 27. ‫למידה מבוססת פרויקטים‬ Project Based Learning http://www2.colman.ac.il/al_hagova/4/04%20frank%202.pdf http://fordnglc.com/resourcelibrary/eSN-Project-Based%20Learning0109.pdf ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 28. 28. ‫למידה מבוססת פרויקטים‬ ‫‪Project Based Learning‬‬ ‫‪ ‬בניית תכנית לימודים למיניקורס בנושא חקר נבחר, ע"י קבוצת סטודנטים‬ ‫‪ ‬למידה בשני מיניקורסים של עמיתים‬‫‪ ‬בסיום המיניקורס מתבצעת הערכת עמיתים ורפלקציה של מורי המיניקורס‬ ‫בניית אתר לימודי למכשיר נייד‬ ‫‪mobiSiteGalore‬‬ ‫יישומים 01 לבניית אתר לימודי לסלולרי‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 29. 29. ‫למידה מבוססת פרויקטים‬ ‫‪Project Based Learning‬‬ ‫‪ ‬מהי תפיסת ההוראה?‬ ‫‪ ‬מהי תפיסת הלומד? מהי תפיסת הידע?‬ ‫‪ ‬אילו פעולות חשיבה מעורבות בתהליכי הלמידה?‬ ‫‪ ‬מהו הערך המוסף של הטכנולוגיה בתהליכי הלמידה?‬ ‫‪ ‬אילו אינטראקציות מתקיימות בין הלומדים?‬ ‫‪ ‬אילו תהליכי הערכה מתאימים לבחון את איכות תוצרי הידע?‬ ‫‪ ‬כיצד סביבת הלמידה המקוונת תורמת לקידום חשיבה ולמידה?‬‫‪‬הזדמנויות למידה נוספות בדגמי למידה אלה בתחומי דעת שונים?‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 30. 30. ‫למידה אינטראקטיבית חקרנית‬‫‪"Pieter Bruegel - "Childrens Games‬‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬
 31. 31. ‫פערים דיגיטליים בלמידה מקוונת‬ ‫מצגת ההרצאה‬ ‫גישות פדגוגיות בדגמי למידה מקוונים - ד"ר ליזי כהן‬

×