SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Download to read offline
‫باز‬ ‫های‬‫داده‬
‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تاثیر‬
‫افاضاتی‬ ‫محمد‬
@efazati
‫ارتباط‬ ‫روان‬ ‫شرکت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دپارتمان‬ ‫مدیر‬
Scalable Projects, Big Data, Text Processing, DevOps and
Full Stack Developer And Project Manager
‫چیست؟‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫داده‬
1
“– ‫آزاد‬ ‫)داده‬ ‫باز‬ ‫داده‬ ‫عنوان‬Open Data‫هایی‬ ‫داده‬ ‫به‬ (
‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫اطل ق‬‫رايگان‬‫و‬‫آزاد‬‫همه‬ ‫اختيار‬ ‫در‬
‫قالب‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬
‫های‬ ‫محدوديت‬ ‫دارای‬ ‫باز‬ ‫داده‬ .‫دهند‬ ‫بازنشر‬ ‫دلخواهی‬
‫آن‬ ‫مشابه‬ ‫محدودکننده‬ ‫موارد‬ ‫يا‬ ،‫کپی‬ ‫حق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
‫باشد‬‫نمی‬
“
“
‫مجدد‬ ‫استفاده‬
‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫محتوا‬ ‫لیسنس‬ ‫به‬ ‫همیشه‬
‫باز‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬
2
‫بیکران‬ ‫آبی‬ ‫اقیانوس‬
‫طلیی‬ ‫قوانین‬
●
‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫هدف‬ ‫گروه‬
●
‫است‬ ‫سازی‬ ‫تصمیم‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫هدف‬
●
‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫آغاز‬ ‫وقتی‬ ‫نوآوری‬
●
‫نیست‬ ‫درست‬ ‫مطمئنا‬ ‫دریافتی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫شکل‬
“
‫ها‬ ‫ایده‬
●
‫نگاری‬ ‫روزنامه‬ ‫و‬ ‫اخبار‬
●
IOT
●
‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬
●
‫کشاورزی‬
●
... ‫و‬
●
‫شهری‬ ‫زندگی‬
●
‫بورس‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬
●
‫یابی‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫نقشه‬
●
‫سلمت‬
●
‫تحصیل‬
۵۰۰‫باز‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫متاثر‬ ‫شرکت‬
‫تهران‬ ‫ترافیک‬
‫فرابورس‬ ‫نمادهای‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬
‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دلر‬ ‫قیمت‬
‫بورس‬ ‫بازار‬ ‫بان‬ ‫دیده‬
‫مجلس‬ ‫گرافی‬ ‫کلمه‬
‫لندن‬ ‫در‬ ‫مترو‬ ‫زنده‬ ‫حرکت‬
۳‫تا‬۵‫سال‬ ‫در‬ ‫دلر‬ ‫ترلیون‬
‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫مدل‬
3
‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫مدل‬
●
‫حمایتی‬
●
‫سفارشی‬
●
‫نام‬ ‫بی‬
●
... ‫و‬
●
‫تجاری‬
●
‫فرمیوم‬
●
‫باز‬ ‫متن‬
●
‫پردازشی‬ ‫زیرساخت‬
‫تجاری‬
‫فروش‬ ‫قابل‬ ‫تجاری‬ ‫بستر‬ ‫یا‬ ‫سرویس‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ساخت‬
●
‫امکانات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
●
‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
●
‫فروش‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫درآمد‬
●
‫ای‬ ‫دوره‬ ‫درآمد‬
‫فرمیوم‬Freemium
‫دریافت‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫باز‬ ‫های‬‫داده‬ ‫در‬ ‫فرمیوم‬
‫به‬ ‫سستر‬‫س‬‫ب‬ ،‫سسرویس‬‫س‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫معمو‬ ‫سسه‬‫ک‬ ‫سست‬‫س‬‫ا‬ ‫پول‬
‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫سسی‬‫ل‬‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫سسه‬‫ئ‬‫ارا‬ ‫افزار‬‫رایگان‬ ‫سسورت‬‫ص‬
،‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ،‫سسه‬‫ژ‬‫وی‬ ‫امکانات‬ ‫سسد‬‫ن‬‫مان‬ ‫سسی‬‫ب‬‫جان‬ ‫امکانات‬
‫گرفته‬ ‫پول‬ ‫کننده‬‫مصرف‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بهتر‬ ‫نمایش‬
.‫شود‬‫می‬
‫باز‬ ‫متن‬OpenSource
‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بستر‬ ‫یا‬ ‫سرویس‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ارایه‬
‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫کسب‬
●
‫شخصی‬ ‫های‬ ‫ویرایش‬ ‫یا‬ ‫اختصاصی‬ ‫امکان‬
●
‫پشتیبانی‬
●
‫سازی‬ ‫برند‬
●
‫لیسنس‬ ‫دو‬
‫پردازشی‬ ‫زیرساخت‬
‫دیگر‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫دیتای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پردازشی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ارایه‬
‫ها‬ ‫شرکت‬
‫حمایتی‬
‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫برای‬ ‫منتفع‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬
‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫توسط‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
‫سفارشی‬
‫تهیه‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫سفارش‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬
‫شود‬ ‫داده‬
‫نام‬ ‫بی‬White-Label
‫یا‬ ‫نام‬ ‫بی‬white label،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬
‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ساخته‬ ‫اسم‬ ‫بدون‬ ‫بستر‬ ‫یا‬ ‫سرویس‬
‫آنها‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫دیگران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مدل‬
.‫کنند‬ ‫تجارت‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫با‬
‫زشت؟‬ ‫های‬‫داده‬
4
“.‫نیستند‬ ‫استاندارد‬ ‫هنوز‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫های‬ ‫داده‬
.‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫خیلی‬
.‫اند‬ ‫نگرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫هنوز‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫خیلی‬
‫خام‬ ‫داده‬
‫بکنیم‬ ‫باید‬ ‫چه‬
●
- ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫خزش‬web crawling
●
‫متن‬ ‫پردازش‬
●
‫یابی‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دیتابیس‬ ‫پردازش‬
●
‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫دیتاهای‬ ‫ساخت‬
●
‫نهایی‬ ‫پلتفرم‬ ‫ساخت‬
‫ساخت‬ ‫های‬ ‫مدل‬
●
‫پردازش‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
‫سازی‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫داده‬
●
API
●
‫نام‬ ‫بی‬
●
... ‫و‬
●
‫دیتابیس‬ ‫ارایه‬
●
‫نتایج‬ ‫انتشار‬
●
‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫سیستم‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
●
‫با‬ ‫کار‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫ارایه‬
‫ها‬‫داده‬
WANT BIG IMPACT?
USE BIG IMAGE.
‫نکته‬ ‫و‬ ‫سوال‬
‫جا‬ ‫همه‬
@efazati

More Related Content

Viewers also liked

Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Tourism (Keynote Gü...
Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Tourism (Keynote Gü...Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Tourism (Keynote Gü...
Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Tourism (Keynote Gü...Günter Exel
 
Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Rural Tourism
Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Rural TourismImmediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Rural Tourism
Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Rural TourismGünter Exel
 
4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده های نو
4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده های نو4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده های نو
4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده های نوModirinfo
 
Content marketing www.koala design.ir
Content marketing   www.koala design.irContent marketing   www.koala design.ir
Content marketing www.koala design.irIman Pouryounes
 
بهینه‌سازی تجربه‌کاربری
بهینه‌سازی تجربه‌کاربریبهینه‌سازی تجربه‌کاربری
بهینه‌سازی تجربه‌کاربریWeb Standards School
 
استراتژی در شرایط عدم قطعیت
استراتژی در شرایط عدم قطعیتاستراتژی در شرایط عدم قطعیت
استراتژی در شرایط عدم قطعیتHossein Nourian, DBA
 
چگونه ایده پردازی کنیم؟
چگونه ایده پردازی کنیم؟چگونه ایده پردازی کنیم؟
چگونه ایده پردازی کنیم؟Hossein Mohseni
 
Intro to Southeast Asia Startup Ecosystems
Intro to Southeast Asia Startup EcosystemsIntro to Southeast Asia Startup Ecosystems
Intro to Southeast Asia Startup EcosystemsIsaac Souweine
 
الفباي کارآفرینی
الفباي کارآفرینیالفباي کارآفرینی
الفباي کارآفرینیArman Safayi
 
What is Innovation? Why is Innovation Important? and Other Good Questions
What is Innovation? Why is Innovation Important? and Other Good QuestionsWhat is Innovation? Why is Innovation Important? and Other Good Questions
What is Innovation? Why is Innovation Important? and Other Good QuestionsStefan Lindegaard
 
Business Model Canvas Key Resources
Business Model Canvas Key ResourcesBusiness Model Canvas Key Resources
Business Model Canvas Key ResourcesBenson Garner
 
تکنیک های خلاقیت
تکنیک های خلاقیتتکنیک های خلاقیت
تکنیک های خلاقیتMAHDI RAFIE
 
چگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کرد
چگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کردچگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کرد
چگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کردModirinfo
 
Methods & Models of Business Strategy
Methods & Models of Business StrategyMethods & Models of Business Strategy
Methods & Models of Business StrategyMehrdad Mahdavian
 
تفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinking
تفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinkingتفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinking
تفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinkingmilad shahnazi
 
Gamification Design for Training and Talent Development
Gamification Design for Training and Talent DevelopmentGamification Design for Training and Talent Development
Gamification Design for Training and Talent DevelopmentMonica Cornetti
 

Viewers also liked (20)

Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Tourism (Keynote Gü...
Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Tourism (Keynote Gü...Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Tourism (Keynote Gü...
Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Tourism (Keynote Gü...
 
Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Rural Tourism
Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Rural TourismImmediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Rural Tourism
Immediate Experiences: New Ideas for Real Time Content in Rural Tourism
 
علم اطلاعات و نوآوري باز
علم اطلاعات و نوآوري بازعلم اطلاعات و نوآوري باز
علم اطلاعات و نوآوري باز
 
4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده های نو
4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده های نو4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده های نو
4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده های نو
 
Content marketing www.koala design.ir
Content marketing   www.koala design.irContent marketing   www.koala design.ir
Content marketing www.koala design.ir
 
بهینه‌سازی تجربه‌کاربری
بهینه‌سازی تجربه‌کاربریبهینه‌سازی تجربه‌کاربری
بهینه‌سازی تجربه‌کاربری
 
استراتژی در شرایط عدم قطعیت
استراتژی در شرایط عدم قطعیتاستراتژی در شرایط عدم قطعیت
استراتژی در شرایط عدم قطعیت
 
Business model speech
Business model speechBusiness model speech
Business model speech
 
چگونه ایده پردازی کنیم؟
چگونه ایده پردازی کنیم؟چگونه ایده پردازی کنیم؟
چگونه ایده پردازی کنیم؟
 
Intro to Southeast Asia Startup Ecosystems
Intro to Southeast Asia Startup EcosystemsIntro to Southeast Asia Startup Ecosystems
Intro to Southeast Asia Startup Ecosystems
 
Brand equity model
Brand equity modelBrand equity model
Brand equity model
 
الفباي کارآفرینی
الفباي کارآفرینیالفباي کارآفرینی
الفباي کارآفرینی
 
What is Innovation? Why is Innovation Important? and Other Good Questions
What is Innovation? Why is Innovation Important? and Other Good QuestionsWhat is Innovation? Why is Innovation Important? and Other Good Questions
What is Innovation? Why is Innovation Important? and Other Good Questions
 
Aameri
AameriAameri
Aameri
 
Business Model Canvas Key Resources
Business Model Canvas Key ResourcesBusiness Model Canvas Key Resources
Business Model Canvas Key Resources
 
تکنیک های خلاقیت
تکنیک های خلاقیتتکنیک های خلاقیت
تکنیک های خلاقیت
 
چگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کرد
چگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کردچگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کرد
چگونه می توان بدون پول یک کسب و کار راه اندازی کرد
 
Methods & Models of Business Strategy
Methods & Models of Business StrategyMethods & Models of Business Strategy
Methods & Models of Business Strategy
 
تفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinking
تفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinkingتفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinking
تفکر سیستمی سخت- Hard Systems Thinking
 
Gamification Design for Training and Talent Development
Gamification Design for Training and Talent DevelopmentGamification Design for Training and Talent Development
Gamification Design for Training and Talent Development
 

Similar to Opendata and business - داده های باز و کسب و کار

مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
 
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد Farzad Khandan
 
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…کسب و کار شما
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
 
L'oréal knowledge management, Sadaf Alidad
L'oréal knowledge management, Sadaf AlidadL'oréal knowledge management, Sadaf Alidad
L'oréal knowledge management, Sadaf AlidadSadaf Alidad
 
استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018aliaalistartup
 
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریAharsoft
 
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازMobin Ranjbar
 
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهرانFarafekr Technology
 
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی Sadegh Pourzadeh
 
Business intelligence
Business intelligenceBusiness intelligence
Business intelligenceNaghi Nasiri
 
Business intelligence01 [autosaved]
Business intelligence01 [autosaved]Business intelligence01 [autosaved]
Business intelligence01 [autosaved]Naghi Nasiri
 
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - FullAbout Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Fullyaser B
 

Similar to Opendata and business - داده های باز و کسب و کار (20)

مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
 
Microsoft BI Sumery
Microsoft BI SumeryMicrosoft BI Sumery
Microsoft BI Sumery
 
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
 
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
 
ارائهٔ DLP
ارائهٔ DLPارائهٔ DLP
ارائهٔ DLP
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
 
L'oréal knowledge management, Sadaf Alidad
L'oréal knowledge management, Sadaf AlidadL'oréal knowledge management, Sadaf Alidad
L'oréal knowledge management, Sadaf Alidad
 
پروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانیپروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانی
 
استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018
 
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
 
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
 
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
 
Internet engineering
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineering
 
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
 
Business intelligence
Business intelligenceBusiness intelligence
Business intelligence
 
Business intelligence01 [autosaved]
Business intelligence01 [autosaved]Business intelligence01 [autosaved]
Business intelligence01 [autosaved]
 
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - FullAbout Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
 
ثروت افرینان.
ثروت افرینان.ثروت افرینان.
ثروت افرینان.
 
Mis 1
Mis 1Mis 1
Mis 1
 

Opendata and business - داده های باز و کسب و کار