Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ارائهٔ DLP

476 views

Published on

جابجایی غیر قانونی داده ها (نشت اطلاعات ) تهدیدی جدی برای سازمانها است . مطالعه اخیر از 350شرکت نشان می دهد که بطور متوسط هزینه کل اخلال داده ها در امریکا برابر 8/3 میلیون دلار است . برای جلوگیری از این تهدید ، شرکت‌ها مکانیسم محیط امنیتی خود را مانند فایروال را به منظور جلوگیری از جریان ناخواسته داده ها گسترش داده اند

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ارائهٔ DLP

 1. 1. ‫چرا‬DLP!!‫؟؟‬
 2. 2. ‫های‬ ‫داده‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫آیا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫محتوا‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫باشند؟‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫مطالعه‬ . ‫است‬ ‫سازمانها‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تهدیدی‬ ( ‫اطلاعات‬ ‫)نشت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫از‬ ‫اخیر‬350‫امریکا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫اخل ل‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬ ‫متوسط‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شرکت‬ ‫برابر‬8/3‫محیط‬ ‫م‬‫مکانیس‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ت‬‫شرک‬ ، ‫د‬‫تهدی‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ . ‫ت‬‫اس‬ ‫دلر‬ ‫میلیون‬ ‫داده‬ ‫گسترش‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ناخواسته‬ ‫جریان‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایروا ل‬ ‫مانند‬ ‫خود‬ ‫امنیتی‬ . ‫اند‬
 3. 3. ‫این‬ ‫از‬ ‫گریز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫مهاجمان‬ ‫حا ل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫امروزه‬ ‫مثا ل‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫امنیتی‬ ‫طرحهای‬ ‫منظم‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫مخفی‬ ‫برای‬ ‫کنتر ل‬ ‫و‬ ‫فرمان‬ ‫کانا ل‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫بر‬ ‫متکی‬ ‫که‬ ،‫وب‬ ‫ترافیک‬HTTP‫ترافیک‬ ‫زیرا‬ .‫هستند‬ ،‫باشد‬ ‫می‬HTTP‫می‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫اغلب‬ ‫ارتباطی‬ ‫کانا ل‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫باز‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫تواند‬ ‫تهدیدات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫محیط‬ ‫بنابراین‬ .‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫باقی‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اعمیقی‬ ‫دفااعی‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫کافی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫غیرقانونی‬ ‫جابجایی‬
 4. 4. ‫از‬ ‫که‬ ‫برند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫لیه‬ ‫لیه‬ ‫دفااعی‬ ‫خود‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫ضعف‬ ‫برای‬ ‫سازمانها‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫حل‬ ‫راه‬ . ‫بکاهد‬ ‫انها‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫جلوگیری‬ ‫حملت‬ DLP‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ا‬‫انه‬ ‫ی‬‫مش‬ ‫ط‬‫خ‬ ‫و‬ ‫د‬‫کن‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ل‬‫تحلی‬ ‫ه‬‫تجزی‬ ‫را‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫داده‬ ‫جریان‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫یستمی‬‫س‬ – ‫برای‬ ‫تکنیکی‬ ‫روشهای‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ – ‫اورد‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫اطلاعات‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫تعجب‬ ‫جای‬ ، ‫ها‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫از‬ ‫بیش‬ . ‫است‬ ‫موجود‬ ‫بسیار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حا ل‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫داده‬12‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫امنیتی‬ ‫شرکت‬ . ‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫در‬ ‫دفااعی‬ ‫ی‬ ‫دیواره‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫خود‬
 5. 5. DLP‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫مدیریت‬ ،‫شما‬ ‫ارزشمند‬ ‫اطلاعات‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫یستم‬‫س‬ ‫ت‬‫مدیری‬ ‫هولت‬‫س‬ ‫و‬ ‫ن‬‫آنلی‬ ‫ت‬‫فعالی‬ ، ‫ر‬‫کامپیوت‬ ‫از‬ ‫بران‬‫کار‬ ‫برای‬ ‫مدیریت‬ ‫کاری‬ ‫م‬ ‫حج‬ ‫ش‬ ‫کاه‬ ، ‫کاری‬ ‫راندمان‬ ‫بهبود‬ ، ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫دارای‬ ‫از‬ ‫ت‬ ‫محافظ‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫امکانات‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫ف‬‫مختل‬ ‫های‬ ‫اندازه‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ازمانهایی‬‫س‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫کامپیوترها‬ ‫از‬ ‫گسترده‬ ‫استفاده‬ ‫سبب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مشکلتی‬ ‫اکثر‬ ‫حل‬ ‫جهت‬ ‫نظیری‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫یکپارچه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬4‫ماژو ل‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ، ‫مشتریان‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ،‫اصلی‬ ‫این‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫ا‬‫آنه‬4‫های‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫اختیاری‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫ماژو ل‬ ‫شامل‬ ‫کل‬ ‫در‬ .‫گردد‬ ‫انتخاب‬ ‫ت‬‫مدیری‬ ‫ف‬‫مختل‬14‫منظور‬ ‫به‬ ‫توابعی‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫ماژو ل‬ ‫کاربران‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ، ‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ (Monitoring) ، ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫فعالیت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫آسان‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬
 6. 6. ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫مدیریت‬APPLICATION MANAGMENT ‫نت‬ ‫اینتر‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫کنتر ل‬ ‫امکان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫کنتر ل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ل گ‬ ‫ثبت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آماری‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫استفاده‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫شبکه‬
 7. 7. ‫ها‬‫دارایی‬ ‫مدیریت‬ASSET MANAGMENT ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫توانایی‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫شماء‬ ‫یک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫باشد‬ . ‫داد‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫های‬‫سیاست‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫افزایش‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارمندان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اطلع‬ ‫اموا ل‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫بطور‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫یابند‬‫می‬ .‫نگیرد‬ ‫صورت‬ ‫سرقتی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جابجایی‬ ‫تا‬
 8. 8. ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫مدیریت‬BANDWIDTH MANAGMENT ‫پهنای‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫موردنظر‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬‫سیاست‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫مدیریت‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫باند‬ .‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫را‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫اختل ل‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫نادرست‬ ‫استفاده‬ ،‫زمانی‬ ‫ۀ‬‫ۀ‬ ‫باز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫کنتر ل‬ ‫امکان‬ip‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پورت‬ ، .‫است‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫غیراعادی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫ر‬ ‫مدی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ریع‬ ‫س‬ ‫اخطار‬ ‫ه‬ ‫ارائ‬ ‫امکان‬ ‫ن‬ ‫همچنی‬ ‫است‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫این‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگیهای‬ ،‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫ان‬ ‫آس‬ ‫و‬ ‫ریع‬‫س‬ ‫کنتر ل‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬ ‫م‬ ‫توانی‬‫می‬ ‫د‬ ‫بان‬ ‫پهنای‬ ‫کنتر ل‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫در‬ ،‫دانلود‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ترافیک‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫بسیار‬ ‫گزارش‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫پورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫آدرس‬ ‫ترافیک‬ ‫کنتر ل‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬ ،‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫ان‬ ‫آس‬ ‫و‬ ‫ریع‬‫س‬ ‫کنتر ل‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬ ‫م‬ ‫توانی‬‫می‬ ‫د‬ ‫بان‬ ‫پهنای‬ ‫کنتر ل‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫در‬ ،‫دانلود‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ترافیک‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫بسیار‬ ‫گزارش‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫پورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫آدرس‬ ‫ترافیک‬ ‫کنتر ل‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬
 9. 9. ‫اسناد‬ ‫مدیریت‬DOCUMENT MANAGMENT ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫های‬‫حافظه‬ ،‫هارددیسک‬ ‫روی‬ ‫کاربر‬ ‫دسترسی‬ ‫ۀ‬‫ۀ‬ ‫اجاز‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫د‬‫بتوانن‬ ‫شده‬ ‫د‬ ‫تأیی‬ ‫ت‬‫هوی‬ ‫دارای‬ ‫کاربران‬ ‫ا‬‫تنه‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫ب‬‫ترتی‬ ‫ن‬‫بدی‬ ‫د‬‫کن‬ ‫کنتر ل‬ ‫را‬ ...‫و‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫فولدرهای‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫های‬‫حافظه‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫اطلاعات‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ .‫است‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫مهم‬ ‫فایلهای‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫روی‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫ل گ‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬Document‫ثبت‬ ‫نیز‬ ‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫چه‬ ‫اطلاعات‬ ‫روی‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ،‫سیستمی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ،‫کاربر‬ ‫کدام‬ ‫ببنید‬ ‫میتوانید‬ ‫شود.و‬‫می‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬
 10. 10. ‫رسان‬‫پیام‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫مدیریت‬IM MANAGEMENT ‫ت‬‫مدیری‬ ‫ماژو ل‬ ‫ن‬‫ای‬IM‫جا‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ا‬‫ج‬ ‫ابزار‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫ی‬‫خروج‬ ‫های‬‫پوشه‬ ‫کنتر ل‬ ‫ت‬‫جه‬ .‫دارد‬ ‫اعهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫رسان‬ ‫پیغام‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ارسا ل‬ ‫کنتر ل‬ ‫رسان‬ ‫پیغام‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بوسیله‬ ‫ارسالی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫پشتیبان‬ ‫فایل‬ ‫تهیه‬ ‫نظیر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫ب‬ ‫اغل‬ ‫ل‬ ‫شام‬ ‫ان‬ ‫رس‬ ‫پیغام‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گفتگ‬ ‫ن‬ ‫مت‬ ‫:•خیره‬ Messenger, Skype , Yahoo Messenger , Tencent QQ , … MSN
 11. 11. ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬NETWORK MANAGMENT ‫به‬ •‫نفو‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫متوقف‬ ‫در‬ ‫سزائی‬ ‫به‬ ‫تأثیر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫سیاست‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫پورت‬ ‫کردن‬ ‫کنتر ل‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫شبکه‬ ‫دهی‬‫ها،آدرس‬‫ترافیک‬ ‫دهی‬‫جهت‬ ،‫پورت‬ ‫پارامترهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫بخش‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫اخطار‬ ‫ااعلم‬ ‫بلدرنگ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ •‫نفو‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫طوریکه‬ ‫به‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫غیر‬ ‫دانلودهای‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫کاربردی‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫شبکه‬ .‫کنیم‬ ‫محدود‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫مجاز‬
 12. 12. ‫مانیتورینگ‬SCREEN MONITORING ‫هر‬ ‫پیشینه‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مانیتور‬ ‫همزمان‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫چندین‬ ‫مانبتورینگ‬ .‫ببنید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫قابلیت‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫چندین‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫قابلیت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫تصاویر‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬
 13. 13. WEB MANAGMENT ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫به‬ ‫اعادت‬ ‫کاری‬ ‫سااعت‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ ‫کارمندان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬email‫اخبار‬ ‫ها‬ ‫دارید‬ ‫تصمیم‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫پیامهای‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ ‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫وقت‬ ‫او ل‬ ‫از‬ ‫کوتاهی‬ ‫تایم‬ ‫فقط‬ .‫اید‬‫کرده‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫بینی‬‫پبش‬ ‫تایم‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫سااعاتی‬ ‫که‬ ‫شوید‬‫می‬ ‫متوجه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫وری‬‫بهره‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫مسلم‬ ‫این‬DLP‫وبگردی‬ ‫از‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫روی‬ ‫بهتری‬ ‫مدیریت‬ ‫ازمان‬‫س‬ ‫گذاری‬‫یاست‬‫س‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ه‬‫توج‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬‫کنی‬ ‫ه‬‫تهی‬ ‫گزارش‬ ‫کاربران‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫مرورگر‬ ‫کدام‬ ‫ببنید‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫حتی‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ . ‫ببنید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫های‬‫ل گ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬

×