Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد

502 views

Published on

ارایه شده در شرکت توزیع برق مشهد
عباس بنی اسدی مقدم

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد

  1. 1. 1 ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ ‫تابستان‬۹۰
  2. 2. 2 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫های‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ● FoxPro based on Dos OS ● Access - Office ● Visual Studio 6 & MSSQL(2000-2005-2008) - Oracle(8 –9-10-11) ● Visual Studio .NET (2 , 3 , 4 ) & MSSQL(2000-2005-2008) - Oracle(8–9-10- 11) ● Oracle Developer ● …..
  3. 3. 3 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫اغلب‬‫مستندات‬. ‫ندارند‬ ●‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مختلفی‬ ‫پیمانکاران‬–‫پیمانکاران‬ ‫تعدد‬. ●‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬‫مشخصی‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫روش‬(... ‫و‬ ‫ها‬ ‫نامگذاری‬ ‫داده‬ ‫نشده.)انواع‬ ‫رعایت‬– ●‫برقراری‬‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬‫است‬ ‫مشکل‬ ‫بعضا‬ 1)‫ارتباطات‬Offline‫است‬–‫نوشتن‬job. 2)‫داده‬ ‫افزونگی‬. ‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ 3)‫دیگر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫استفاده‬ ‫سرعت‬ ‫مختلف‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدلیل‬ ‫باعث‬‫کندی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کار‬ 4)‫پایه‬ ‫اطلاعات‬ ‫کدینگ‬.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫دیگر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫از‬
  4. 4. 4 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هستند‬ ‫خاص‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ●: ‫سرور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ 1)Windows 2000 2)Winows 2003 3)Windows 2008 •‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫سطح‬ ‫در‬ 1)Windows XP 2)Windows 7 ‫؟‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫سرپا‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫عاملها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آیا‬ : ‫سوال‬ ‫مجدد‬ ‫نصب‬ ‫صرف‬ ‫وقت‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫؟‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ : ‫سوال‬ ‫؟‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شدن‬ ‫ویروسی‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬
  5. 5. 5 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫پیمانکاران‬ ‫پیمانکار‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫چند‬ ‫بعضا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫اختصاص‬–admin‫یا‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ .‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫سازمان‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ●‫سازمان‬ ، ( ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫ها‬ ‫)سرور‬ ‫مناسب‬ ‫مدیریت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫بدلیل‬– ‫بر‬ ‫اجبارا‬ ‫پیمانکار‬ ‫لذا‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫موردی‬ ‫توسعه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اشکالزدایی‬ ‫جهت‬ ‫پیمانکاران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫امکانات‬ ‫بانک‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫کردن‬ ‫)مهیا‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫اشکالزدایی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ، ‫حساس‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ . ‫نیست‬ ‫پیمانکار‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫آزمایشی‬ ‫اطلعاتی‬
  6. 6. 6 ‫مشکل

×