Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rainer Olt. Ühtne euromaksete piirkond SEPA

443 views

Published on

Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhtivspetsialist Rainer Olt esines ettekandega Eesti maksekeskkonnast Eesti Kaupmeeste Liidu korraldatud maksekeskkonna muudatusi käsitleval seminaril 23.04.2013

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rainer Olt. Ühtne euromaksete piirkond SEPA

 1. 1. Autor – Esitluse nimetusÜhtne euromaksete piirkondSEPARainer OltPoliitika ja järelevaatamise allosakondMakse- ja arveldussüsteemide osakondEesti Pankrainer.olt@eestipank.ee23.04.2013
 2. 2. EURO – meie raha
 3. 3. SEPA üldiselt – keskpankade rollEuroopa Majanduspiirkonna riigidühtne sularaha - euroÜhtneeuromaksete piirkondelektroonilised kanalidSEPA idee sai alguse juba 2002 – turu initsiatiivina“SEPA-le ülemineku määrus” võeti vastu 2012Maksekeskkonna edendamineläbi koostöö ja poliitilisteseisukohtade avalikustamise(n SEPA eduraportid).Regulatsioonide väljatöötamisseEuroopa Keskpankade Süsteemiühtse sisendi andmine.Eestis – Maksekeskkonna Foorumja aktiivne koostöö Pangaliidu ningRahandusministeeriumiga.
 4. 4. SEPA eesmärk• Konkurentsivõimeline ja uuenduslik jaemakseteenuseturg– soodsamad maksevõimalused– tõhusamad tooted– parem kvaliteet• Ühtsed makselahendused üle Euroopa– 1+1 ehk üks pangakonto ja üks pangakaart
 5. 5. SEPA Eestis• SEPA tingimustele vastavate makseviisidekasutuselevõtt Eestis on toimunud järk-järgult:– ELiga liitumine 2004 → EU makse– euro kasutuselevõtmine 2011 → EU makse hind = kodumaine– SEPAle üleminek 2014 → kodumaine = SEPA makse• Muudatuste positiivsed mõjud:SEPAmaksekorraldused• Võrreldes krooni ajaga on eestimaalased hinnanguliseltsäästnud kahe aastaga ligi 15 miljonit eurot.• Riigisisesed ja piiriülesed maksed on sama lihtsad jamugavad.• Piiriülesed maksed on kiiremad.SEPAotsekorraldused• Võimalus tasuda piiriüleselt tarbitud toodete/teenusteeest oma Eestis asuvalt pangakontolt.• Maksjate turvalisus on tagatud.
 6. 6. Eesti maksekeskkond peale SEPA-leüleminekutPraegu TulevikusRiigisiseselt:• maksekorraldus• pangasisene ja pankadevahelineotsekorraldus• e-arve kliendi internetipangas + ühekordnemaksekorraldusPiiriüleselt:• SEPA maksekorraldus• Otsekorralduse ja e-arve osas pole lahendustRiigisiseselt:• SEPA maksekorraldused• pangasisene ja pankadevaheline e-arvepüsimakseteenus = e-arve internetipangas +soovi korral automaatne SEPA maksekorraldusPiiriüleselt:• SEPA maksekorraldus• SEPA otsekorraldusIBAN ehkrahvusvaheline kontonumberIBAN ehkrahvusvaheline kontonumber
 7. 7. SEPA-le ülemineku esimene raport – Euroopa Keskpankhttp://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sepamigrationreport201303en.pdf
 8. 8. Üleminek SEPA maksekorraldustele• Praegu vastavad kogu Eesti makseliiklusest SEPA tingimustele ainult piiriülesedeuromaksed Euroopa majanduspiirkonnas. Pärast 1. veebruari 2014 muudetakse kõikmaksekorraldused vastavaks SEPA tingimustele
 9. 9. Foorituled
 10. 10. Selleks, et üleminek SEPA-le toimuksõigeaegselt, soovitab eurosüsteem raportisjärgnevat:• Pangad peaksid juba 2013 teise kvartali lõpuks võimaldama klientidel(ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel) soovi korral testida SEPAtingimustele vastavate maksete tegemist• Ettevõtted ja avaliku sektori asutused peaksid SEPA-le üleminekuplaneerima juba 2013 kolmanda kvartali lõpuks, et vältida võimalikkeriske ja takistusi, mis võivad liiga hilisel migratsioonil ette tulla– n IT ettevõtted ei suuda arendusi õigeaegselt teostada, sest nõudlus on liiga suur; pangad ei suudavajaminevaid testimisi suure mahu tõttu õigeaegselt läbi viia• Otsekorralduste osas peaksid riigid 2013 kolmanda kvartali lõpuksvähemalt 50% ulatuses üle minema SEPA otsekorraldustele.Riikides, kus tuleb mandaadid täielikult ringi teha (sh anda mandaatidehaldamise kohustus ettevõtetele), tuleks samaks ajaks migreerida ca 1/3.– Lisaks oma süsteemide/kanalite uuendamisele, peaksid pangad SEPA otsekorralduste osas tegemaselgitustööd lõpp-tarbijatele (ja ka ettevõtetele). SEPA otsekorralduste puhul peavad klienti kaitsvad meetmed(otsekorralduse perioodilisus, limiit, must nimekiri) olema rakendatud 1. veebruariks 2014.• Täiendavalt lubab eurosüsteem rohkem panustada, et tõsta olulisteosapoolte teadlikkust
 11. 11. Eesti maksekeskkonna üleminek SEPA-leülevaade hetkeseisust (31.03.2013)• Eestis saavad pangad SEPA-le üleminekuks tarvilike muudatustega valmis1. veebruariks 2014.• Eesti kasutab aastast üleminekuperioodi (1. veebruarini 2015 võimalusegaseda vajadusel 12 kuu võrra pikendada). Sel ajal võivad pangad pakkudatarbijatele (IBAN-ile üleminek) ja ettevõtetele (ISO 20022 XML formaadikasutuselevõtt) maksete teisendamisteenuseid.• Eestis ei minda üle SEPA otsekorraldusele. Selle asemel hakataksekasutama e-arvel ja SEPA kreeditkorraldusel põhinevat uut teenust (e-arvepüsimakseteenus).• SEPA otsekorraldus tuuakse turule eraldi teenusena. Esialgu saavad sedakasutada vaid maksjad Euroopast ostetud toodete ja teenuste eesttasumisel.• SEPA-st teavitamine ja meediasuhtlus. Eesti Pank toetab teavitamist jameediasuhtlust läbi oma kanalite – maksekeskkonnafoorum, pressiteated, pressiüritused, koduleht. Pangad suhtlevadklientidega oma kanalite kaudu ja korraldavad seminare.Meediakampaaniaid ei tehta.• 4
 12. 12. Tänan tähelepanu eest!www.eestipank.ee/sepa;www.pangaliit.ee/et/maksefoorum;www.sepa.eu

×