Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

γιορτή μουσικής 2013

183 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

γιορτή μουσικής 2013

  1. 1. Η γιορηή ηης Μοσζικής"Των οικιών ημών εμπιμπραμένων ημείς άδομεν"Τοσ καθηγηηή μοσζικής – μοσζικολόγοσ Δημήηρη ΓρίβαWeb-site: http://users.sch.gr/dgrivasE-mail: dgrivas@sch.grΑπό ην 1982, θάζε 21ε Ινπλίνπ -ζπκβνιηθή εκεξνκελία ιόγω ηνπ θαινθαηξηλνύειηνζηάζηνπ- κε πξωηνβνπιία ηνπ Γάιινπ ηόηε Υπνπξγνύ πνιηηηζκνύ Jack Langγηνξηάδεηαη ε Ηκέξα ηεο Μνπζηθήο.Η Γηνξηή ηεο Μνπζηθήο είλαη πιένλ έλαο ζεζκόο πνπ από ην 1985 εμαπιώζεθε έμωαπό ηα Γαιιηθά ζύλνξα, κε ηνλ ίδην ζθνπό θαη κε ηνπο ίδηνπο θαλόλεο. Η Αζήλα,πξώηε Πνιηηηζηηθή πξωηεύνπζα ηεο Δπξώπεο ην 1985, κε πξωηνβνπιία ηεο ΜειίλαοΜεξθνύξε είλαη ε πξώηε πόιε εθηόο Γαιιίαο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε εΓηνξηή.Από κία απιή γηνξηή ζην Παξίζη ην 1982,έθηαζε λα είλαη ζήκεξα κηα γηνξηή, έλαεπξωπαϊθό θνηλωληθό γεγνλόο, πνπδηεμάγεηαη ζε πεξηζζόηεξεο από 22 ρώξεο,από ηελ Ιξιαλδία έωο ην Καδαθζηάλ θαη ηηοΒαιηηθέο ρώξεο κέρξη ηελ Κύπξν. Σήκεξαόια ιεηηνπξγνύλ γηα ράξε ηεο κνπζηθήο.Δξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο κνπζηθνίθάζε είδνπο, θαηαθιύδνπλ δεκνηηθνύορώξνπο, πιαηείεο, δξόκνπο, ζηαζκνύο,πάξθα, αίζνπζεο θ.α. θαη παξνπζηάδνπλαθηινθεξδώο ρηιηάδεο ζπλαπιίεο. Δθδειώζεηο από θιαζζηθή, jazz, hip-hop, rockκέρξη θαη ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή ιακβάλνπλ ρώξα όιεο δωξεάλ γηα ην θνηλό,θαζώο ην θόζηνο ηωλ ζπλαπιηώλ είλαη πξνζθνξά ηωλ ππνζηεξηθηώλ ηεο Γηνξηήο.Άιιωζηε, ε Γηνξηή ηεο Μνπζηθήο αλήθεη ζηνπο κνπζηθνύο, αιιά αλήθεη εμ ίζνπ ζηαεθαηνκκύξηα πνιηηώλ όιωλ ηωλ ειηθηώλ θαη θνηλωληθώλ ηάμεωλ!Η θεηεηλή όκωο Γηνξηή ηεο Μνπζηθήο, ελ κέζω θξίζεο, καο πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα,όρη κόλν ηνπο κνπζηθνύο αιιά θαη όινλ ηνλ θόζκν. Η θξίζε παξνπζηάδεηαη πξώηηζηαωο νηθνλνκηθή ελώ είλαη εκθαλείο νη πξνεθηάζεηο ηεο ζε όιεο ηηο εθθξάζεηο ηνπθνηλωληθνύ αιιά θαη πξνζωπηθνύ καο βίνπ. Από ηελ άιιε, ε κνπζηθή, ωο κηααλώηεξε πλεπκαηηθή δηεξγαζία, ηη ζέζε θαη ηη ξόιν ιακβάλεη ζην ζύγρξνλνγίγλεζζαη;Η κνπζηθή, όζνλ αθνξά ην "πιηθό" ηεο κέξνο, ζίγνπξα βηώλεη θξίζεηο θαη αλαηξνπέο.Γηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο θαηαξξένπλ, ωδεία θιείλνπλ, επαγγεικαηίεο κνπζηθνί δελβξίζθνπλ δνπιεηά, νη θαλόλεο ηνπ θαιιηηερληθνύ κάξθεηηλγθ αλαηξέπνληαη. Απηάέρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηε ζπξξίθλωζε, ίζωο ηνλ επηειηζκό θαη ην καξαζκό ηεοκνπζηθήο έθθξαζεο ζ όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο.΋κωο, ωο πξνο ηελ "πλεπκαηηθή" ηεο ππόζηαζε, δειαδή ζηελ νπζία ηεο, ε κνπζηθήόρη κόλν κέλεη αιώβεηε αιιά ηεο δίλεηαη ε επθαηξία λα παξακεξίζεη όιεο ηηοθαθνηνπηέο ηνπ παξειζόληνο ηεο θαη, αλαλεωκέλε, αλαζεωξεκέλε, κέζα από λέεοιεηηνπξγίεο θαη δνκέο λα αιιάμεη ζειίδα ζην δηάβα ηεο ηζηνξίαο ηεο. Ίζωο ε αιιαγήλα κελ έξζεη από πνκπώδεηο νξρήζηξεο, απξόζηηνπο καέζηξνπο θαη θαιιηηερληθνύοκάλαηδεξ ζε κεγαιόπξεπα ζέαηξα, αιιά από δωληαλνύο πηηζηξηθάδεο πνπ πηζηεύνπλόηη κε κηα θηζάξα ζην ρέξη ζα αγωληζηνύλ ηξαγνπδώληαο ζε δξόκνπο θαη πιαηείεο γηαθαιύηεξεο κέξεο.
  2. 2. Σηε ζεκεξηλή ινηπόλ κεηαβαηηθή"θξίζε" αμηώλ θαη ζεζκώλ ε κνπζηθήέρεη λα πξνζθέξεη γηα ηε γηνξηή ηεο έλαδάθξπ ιύπεο γη απηό πνπ θεύγεη θη έλαρακόγειν ειπίδαο γη απηό πνπ έξρεηαη.Αο ζαπκάζνπκε, ινηπόλ ην κεγαιείν ηνπΉιηνπ πνπ δεζπόδεη ζήκεξα ζηνλ νπξαλό,αο θαιωζνξίζνπκε ην θαινθαίξη θη αοπνύκε “ρξόληα πνιιά” ζην πηάλν, ηναθνξληεόλ, ηελ ηξνκπέηα, ηελ θηζάξα,ζηνπο καέζηξνπο, ηνπο θαζεγεηέοκνπζηθήο, ζηα παηδηά πνπ καζαίλνπλκνπζηθή θαη, γεληθά, ζ’ όινπο ηνποκνπζηθνύο, θαζώο θαη ζ’ όζνπο αγαπνύλ ηε κνπζηθή, δειαδή ζ’ όινλ ηνλ θόζκν!

×