Γ΄ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ
ιόγνο

εηθόλα
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΙΔΕΑ

ήρνο
ΑΠΑΡΥΔ΢

΢ΣΟΥΟΙ

΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢

• Όπεξα
• Άιια ζεάκαηα

• Κηλνύκελε
εηθόλα
• ΢πλύπαξμε
Σερλώλ
• Απνζήθεπζε
ηνπ ζεάκαηνο

• Γεκ...








Αξρίδεη ζαλ θαιιηηερληθό αμεζνπάξ δεπηεξεύνπζαο
ζεκαζίαο. ΢πλερίδεη κε πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηε
ρξήζε ηεο.
΢πκ...
Σερληθέο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο
Παξάιιειε

• - ΢ρνιηάδεη όηη ιέλε νη εηθόλεο ζηελ δηθή ηεο γιώζζα
- Γίλεη έλα παξαπάλσ ...
Γίλεη
κνξθή, λόεκα,
ξνή ζηελ ηαηλία

Ο ρόλος της
μοσσικής στον
κινηματογράυο
Απνηειεί
βαζηθό
ζπλζεηηθό ηεο
ηαηλίαο

Δληζρύ...
Διιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο
θαη κνπζηθή
Μνπζηθέο ηαηλίεο
μουσική & κινηματογράφος
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

μουσική & κινηματογράφος

466 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

μουσική & κινηματογράφος

  1. 1. Γ΄ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ
  2. 2. ιόγνο εηθόλα ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΔΕΑ ήρνο
  3. 3. ΑΠΑΡΥΔ΢ ΢ΣΟΥΟΙ ΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢ • Όπεξα • Άιια ζεάκαηα • Κηλνύκελε εηθόλα • ΢πλύπαξμε Σερλώλ • Απνζήθεπζε ηνπ ζεάκαηνο • Γεκηνπξγία ηεο 7εο Σέρλεο • Δκπνξεπκαηνπνίεζε θαηαλάισζε ΔΞΔΛΙΞΗ • Κηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξείεο • Δμεηδίθεπζε εξγαζηώλ • Μάξθεηηγθ • ΢ηαξ ζύζηεκ
  4. 4.       Αξρίδεη ζαλ θαιιηηερληθό αμεζνπάξ δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο. ΢πλερίδεη κε πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηε ρξήζε ηεο. ΢πκθσληθέο νξρήζηξεο ζε έξγα όςηκνπ ξνκαληηζκνύ – Σδαδ νξρήζηξεο. Λόγσ ηεο απεηιήο από ηελ TV εμειίζζεηαη ηερληθά. Καζηεξώλνληαη θαλόλεο θαη ζπκβαηηθέο αληηιήςεηο. ΢ηηο εκπνξηθέο ηαηλίεο εθθξάδεη ηελ αηζζεηηθή ηεο θάζε θνηλσλίαο. Αλ απεπζύλεηαη ζηελ ηνπηθή αγνξά έρεη ζηνηρεία ηνπηθήο κνπζηθήο, αλ απεπζύλεηαη ζηελ παγθόζκηα αγνξά έρεη νξρεζηξηθό ήρν αλαγλσξίζηκν παγθόζκηα.
  5. 5. Σερληθέο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο Παξάιιειε • - ΢ρνιηάδεη όηη ιέλε νη εηθόλεο ζηελ δηθή ηεο γιώζζα - Γίλεη έλα παξαπάλσ βάξνο - Δθθξάδεη ό,ηη δελ κπνξνύλ λα πνπλ νη εηθόλεο - Αθεγεκαηηθή κνπζηθή Αληηζηηθηηθή • Οξηζκόο ηεο αληίζηημεο: «όηαλ δύν αλεμάξηεηα ζηνηρεία κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (πνπ ζπλζέηνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή ηέρλεο) κεηαμύ ηνπο, θηλνύληαη ζηνλ θαιιηηερληθό ρώξν ζρεκαηίδνληαο έλα αξκνληθό απνηέιεζκα» ΢ηε αληηζηηθηηθή ρξήζε, ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα κε ηελ εηθόλα θαη πνιιέο θνξέο ηελ «θνληξάξεη», ηελ αληαγσλίδεηαη, ηελ πξνθαιεί, ηελ απνγπκλώλεη θηι. Leitmotif • Όξνο πνπ εθεπξέζεθε από ην Βάγθλεξ θαη εθαξκόζηεθε ζηηο όπεξέο ηνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα κνπζηθό ζέκα πνπ ζπλεηξκηθά αληηζηνηρεί ζ’ έλαλ ήξσα ή κηα θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ. Ρεαιηζηηθή Υξήζε • H κνπζηθή ιεηηνπξγεί σο έλαο εζνπνηόο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ. Η κνπζηθή είλαη έλα κέξνο ηνπ ζελαξίνπ. Πρ έλα ξαδηόθσλν πνπ παίδεη, κία κεισδία από ηελ θηζάξα ελόο δεηηάλνπ είλαη παξαδείγκαηα πνπ ε κνπζηθή έρεη έλαλ ξόιν όπσο έλαο εζνπνηόο. Υξήζε πξνϋπάξρνπζαο κνπζηθήο • Η κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη γξαθεί πην πξηλ αλεμάξηεηα από ηελ ηαηλία. Πρ “O θνπξέαο ηεο ΢εβίιιεο” πνπ ζηγνηξαγνπδά ν πξσηαγσληζηήο ζην “8 ½” ηνπ Φειιίλη. Η κνπζηθή ζην επίθεληξν • Η κνπζηθή είλαη ζην θέληξν ρσξίο βέβαηα λα παξακειείηαη ν ξόινο ηνπ θηικ θαη ηνπ ζθελνζέηε. Σα αθηεξώκαηα ζε ζπγθξνηήκαηα, νη βηληενζθνπήζεηο ζπλαπιηώλ, ηα musical, ε θηλεκαηνγξαθηθή όπεξα είλαη θάπνηα παξαδείγκαηα.
  6. 6. Γίλεη κνξθή, λόεκα, ξνή ζηελ ηαηλία Ο ρόλος της μοσσικής στον κινηματογράυο Απνηειεί βαζηθό ζπλζεηηθό ηεο ηαηλίαο Δληζρύεη ηηο ηδέεο ηνπ έξγνπ, ηνλίδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα
  7. 7. Διιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο θαη κνπζηθή
  8. 8. Μνπζηθέο ηαηλίεο

×