Τηλέφωνο

429 views

Published on

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Τηλέφωνο

 1. 1. ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1ν Γπκλάζην Νένπ Φπρηθνύ Α΄ Γπκλαζίνπ Α΄3 ηκήκα ΢ρνιηθό έηνο 2012-13
 2. 2. 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ……………………………………………………….ζει.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ………………………………..ζει.3 Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ……………………………………………ζει.4 ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ-ΔΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ...ζει.8 ΔΠΙΠΣΧ΢ΔΙ΢ ΢ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ…………………………….ζει.9 ΥΡΗ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΢ΣΗΝ ΚΟΙΝΧΝΙΑ………………………...…ζει.10 ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΧΝ……………………ζει.10 ΔΚΣΙΜΗ΢Η ΚΟ΢ΣΟΤ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ΢………………………ζει.11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………ζει.11 ΢ΥΔΓΙΑ………………………………………………………......ζει.12
 3. 3. 3 ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ Από πνιύ κηθξή ειηθία, καζαίλνπκε ρηιηάδεο ιέμεηο γηα λα εθθξάζνπκε απηό πνπ ζέινπκε. Δμαζθνύκαζηε ζηε γξαθή θαη ζρεδηάδνπκε εηθόλεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ηα κελύκαηά καο πην θαηαλνεηά. ΢ήκεξα, νη ιέμεηο θαη νη εηθόλεο, θαηαθιύδνπλ νιόθιεξν ηνλ θόζκν, κέζα από ην ξαδηόθσλν, ηελ ηειεόξαζε θαη ην δηαδίθηπν. Βηβιία, πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, παξέρνπλ άπεηξεο πιεξνθνξίεο θαη άθζνλε ςπραγσγία. Η επηθνηλσλία καο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, κε δηάθνξα κέζα: - κε ηελ νκηιία (ιεθηηθή επηθνηλσλία) - κε θηλήζεηο, λνήκαηα θαη εθθξάζεηο (κε ιεθηηθή επηθνηλσλία) - κε ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο, όπσο είλαη ην ηειέθσλν, ε ηειεόξαζε, ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο θ.ά. (καδηθή επηθνηλσλία) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ Έλα ζύγρξνλν θηλεηό ηειέθσλν κπνξεί λα έρεη δηαζηάζεηο κηθξόηεξεο θη από έλα παθέην ηζηγάξα θαη λα πξαγκαηνπνηεί δηζεθαηνκκύξηα ππνινγηζκνύο ην δεπηεξόιεπην, ράξε ζηνπο πνιύπινθνπο θη παλίζρπξνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο ηνπ. Όπσο θαη κε ηελ εμέιημε ησλ ππνινγηζηώλ, έηζη θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ζηελ αξρή είραλ δηαζηάζεηο πνπ κπνξνύζαλ θηάζνπλ όιν ηνλ όξνθν ελόο θηηξίνπ. Σξηάληα ρξόληα αξγόηεξα, γίλνληαη κηθξνζθνπηθά θαη δηαθξηηηθά. Αλεμάξηεηα από ηηο εηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ην ζύγρξνλν ζπκπιεξσκαηηθό εμνπιηζκό, έλα θηλεηό ηειέθσλν απνηειείηαη θπξίσο από κεξηθά βασικά μέρη: • Σελ πιαθέηα πνπ πεξηέρεη όια ηα θπθιώκαηα θαη ηνπο επεμεξγαζηέο. • Σελ θεξαία, ε νπνία κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. • Σελ νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ, πνπ πξόζθαηα άξρηζε λα γίλεηαη θη έγρξσκε. • Σν πιεθηξνιόγην, ην νπνίν κνηάδεη αξθεηά κε εθείλν ελόο απινύ ηειεθώλνπ. • Σν κηθξόθσλν. • Σν αθνπζηηθό. • Σελ κπαηαξία.
 4. 4. 4 Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σν 1876, ν ΢θνηζέδνο θπζηθόο Γθξάρακ Μπει εθεύξε ην ηειέθσλν, κεηαδίδνληαο κε ειεθηξηθά ζήκαηα ηελ αλζξώπηλε νκηιία. Η αξρηθή ηνπ κνξθή δε ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηηο κνληέξλεο θαη θνκςέο ζεκεξηλέο ζπζθεπέο. Δίρε κόλν έλα κηθξόθσλν, ζην νπνίν ν νκηιεηήο κηινύζε δπλαηά γηα λα αθνπζηεί, θαη έλα αθνπζηηθό, πνπ θξαηνύζε ν ρξήζηεο ζην απηί ηνπ. Ο Μπει ηειεηνπνίεζε ην ηειέθσλό ηνπ, αθνύ δίδαμε ζε ζρνιείν γηα θσθάιαινπο. Άξρηζε λα κειεηά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ήρνη παξήγαγαλ δνλήζεηο ζηνλ αέξα. Οη έξεπλεο ηνπ, ηνλ νδήγεζαλ λα θαηαιάβεη, όηη είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα αλαπαξαρζνύλ νη δνλήζεηο ηεο αλζξώπηλεο θσλήο. ΢ε απηή ηελ αξρή βαζίδεηαη ην ηειέθσλό ηνπ. -Σα πξώηα ηειέθσλα ήηαλ θνπηηά κε ηξύπεο. Οη θαινύληεο, θώλαδαλ ζηελ ηξύπα θαη κεηά αθνπκπνύζαλ ην απηί ηνπο ζε απηή γηα λα αθνύζνπλ κία απάληεζε. -Σν 1875, ν Μπει, κεηέδσζε ήρνπο, αιιά όρη νκηιία, ρξεζηκνπνηώληαο ηειέθσλν «Αγρόλε».
 5. 5. 5 -Σν 1877 ν Ακεξηθαλόο εθεπξέηεο Σόκαο Έληηζνλ επηλόεζε ην κηθξόθσλν κε άλζξαθα, πνπ εμαζθάιηζε ηελ επηηπρία ηνπ ηειεθώλνπ. -Σν ηειέθσλν Γθάνπεξ-Μπει ησλ αξρώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880, είρε έλα κόλν κηθξόθσλν γηα λα κηιάκε θαη δύν αθνπζηηθά-ζσιήλεο. -΢ηε δεθαεηία ηνπ 1890, άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ην γλσζηό ρεηξηζηήξην.
 6. 6. 6 -΢ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ζηελ αγνξά ην ηειέθσλν «θεξνπήγην», ην 1905. -΢ην ηειέθσλν «θεξνπήγην» ηνπ 1920, ελζσκαηώζεθε έλαο δίζθνο κε αξηζκνύο, πνπ κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γπξλώληαο ηνπο αξηζκνύο γηα θιήζεηο. -Σν 1930,ηα πεξηζζόηεξα ηειέθσλα γίλνληαλ από πιαζηηθά, θαη από ηόηε άιιαμε ε εκθάληζε ησλ θνπκπηώλ, πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ ’80.
 7. 7. 7 - Σα ζύγρξνλα ηειέθσλα κε θνπκπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα γξήγνξε θιήζε ,έρνπλ κλήκεο κε κηθξνεπεμεξγαζηέο πνπ κπνξνύλ λα απνκλεκνλεύνπλ ηελ θιήζε θαη λα μαλαπαίξλνπλ έηζη ηνπο αξηζκνύο θιήζεο. -Σν 1980 κπήθαλ ζηελ Δπξώπε ηα θνξεηά ηειέθσλα, πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ θύηηαξα ξαδηνδηθηύσλ. -΢ηε δεθαεηία ηνπ 1990, εκθαλίδνληαη ηα πξώηα πξαθηηθά βηληεόθσλα, έηζη πνπ κπνξνύκε λα βιέπνπκε θαη ην πξόζσπν κε ην νπνίν κηιάκε.
 8. 8. 8 Σα θηλεηά ηειέθσλα εθεπξέζεθαλ ην 1979, ε εκθάληζε όκσο ηνπ πξώηνπ θηλεηνύ ζηελ αγνξά , ήηαλ ην 1983. Οη ζπζθεπέο απηέο, έρνπλ νινέλα κηθξόηεξν κέγεζνο, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή πξνζθέξνπλ νινέλα πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο, όπσο ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, ςεθηαθή θσηνγξάθηζε, αλαπαξαγσγή κνπζηθήο θ.ά. ΑΡΥΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ - ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΥΕΙΑ Όπσο θαη ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία, νη δηεζλείο ζπλδηαιέμεηο, γίλνληαη κέζσ δνξπθόξσλ. Πξηλ από ιίγν θαηξό, ην κόλν κέζν γηα λα ηειεθσλήζνπκε όηαλ δελ είκαζηε ζπίηη καο, ήηαλ λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο ηειεθσληθνύο ζαιάκνπο. ΢ήκεξα, κπνξνύκε λα ηειεθσλήζνπκε από ην απηνθίλεηό καο, ην ηξέλν, ην δξόκν, ράξε ζηα θηλεηά ηειέθσλα. Όηαλ θάπνηνο ζπλδξνκεηήο ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηό ηνπ, ζπλδέεηαη κε κηα θεξαία πνκπό-δέθηε, ε νπνία ζπγθεληξώλεη ηηο θιήζεηο πνπ έξρνληαη από ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Από εθεί, ε θιήζε κεηαδίδεηαη ζην δηαβηβαζηηθό θέληξν, ην νπνίν κέζσ ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ, ηε ζηέιλεη ζην ηειέθσλν πνπ θάιεζε. Σν θνκκάηη ηνπ εδάθνπο πνπ θαιύπηεηαη από κηα θεξαία πνκπό δέθηε, νλνκάδεηαη «θπςέιε», γη’ απηό θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα νλνκάδνληαη θαη «θπςεινεηδή». Οη «θπςέιεο» αληρλεύνπλ ηελ θίλεζε ησλ ηειεθώλσλ, θαζώο ην ζήκα κεηώλεηαη ζηε κία θαη απμάλεηαη ζε θάπνηα άιιε. Έηζη, δηαηεξείηαη ε επηθνηλσλία, αθόκε θαη όηαλ ε θίλεζε γίλεηαη κε κεγάιε ηαρύηεηα.
 9. 9. 9 ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιπτώσεις στην σγεία Δηδηθόηεξα ζε άηνκα πνπ εθηίζεληαη επαγγεικαηηθά ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία έρεη απνδεηρζεί όηη παξνπζηάδνπλ ππνθεηκεληθέο εθδειώζεηο όπσο πνλνθέθαιν, δάιε, λαπηία, , αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο, θαξδηνπάζεηεο θ.ά. Ο θίλδπλνο πξόθιεζεο ηξνραίνπ αηπρήκαηνο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, είλαη ζαθώο απμεκέλνο. Δίλαη επλόεην όηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαηά ηελ νδήγεζε απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνύ θαη έηζη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηπρήκαηα. Η ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζα πξέπεη λα απαγνξεύεηαη ζηα παηδηά θάζε ειηθίαο θαζώο ν εγθέθαιόο ηνπο αιιά θαη ηα ππόινηπα κέξε ηνπ ζώκαηόο ηνπο επξίζθνληαη ζε ζπλερή αλάπηπμε. Δπνκέλσο θάζε δηαηαξαρή , έζησ θαη κηθξή, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηελ αθηηλνβνιία κπνξεί λα είλαη καθξνπξόζεζκα πνιύ ζνβαξή. Φσσικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Γηάβξσζε εδάθνπο: Πνιινί ζηαζκνί βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θηίδνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή ζε πςειέο θνξπθέο βνπλώλ. Μηα ηέηνηα θαηαζθεπή ίζσο πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα εδαθνινγηθήο δηάβξσζεο θαη γη’ απηό ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ θαηάιιεια κέηξα . Μόιπλζεο πδάηηλσλ νδώλ θαη πεξηνρώλ ζπιινγήο λεξνύ: Δάλ έλαο ζηαζκόο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή ζπιινγήο λεξνύ ή θνληά ζε κηα πδάηηλε νδό θαη γηα ην ιόγν απηό νπνηνδήπνηε απόβιεην πιηθό ηνπ ζηαζκνύ εθπνκπήο ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζύκθσλα κε ηελ αζθαιή πεξηβαιινληηθή πξαθηηθή θαη λα ζπκκνξθώλεηαη βάζε ησλ θαλνληζκώλ. Βιολογικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Υισξίδα θαη παλίδα: ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκνύ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη βηόηνπνο πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ ζπάληαο θαη κνλαδηθήο ρισξίδαο ή παλίδαο, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί από
 10. 10. 10 εηδηθνύο έλα ζρέδην δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Σα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη απζηεξόηεξα ζε δηαηεξεηέεο πεξηνρέο, εζληθά πάξθα θαη δάζε. ΢ρνιεία, λνζνθνκεία, παηδηθνί ζηαζκνί: Καιό είλαη λα απνθεύγεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θνληά ζε ζρνιεία, λνζνθνκεία θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο ιακβάλνληαο ππ’ όςε ην γεγνλόο όηη ηα παηδηά απνξξνθνύλ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα αλά θηιό βάξνπο από ηνπο ελήιηθεο, ζηηο ζπρλόηεηεο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη πξνθαινύληαη ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο πνπ επεξεάδνπλ ηα κεραλήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ, όπσο ηνπο βεκαηνδόηεο θιπ. ΥΡΗ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΢ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ βειηηώλεη ηελ επηθνηλσλία θαη πξνσζεί ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Δθηόο από ηε ρξήζε ησλ θηλεηώλ σο κέζν ςπραγσγίαο θαη θνηλσληθόηεηαο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο. ΢ήκεξα ηα θηλεηά εθηόο από ηε δπλαηόηεηα γξήγνξεο θαη άκεζεο επηθνηλσλίαο κε νπνηνλδήπνηε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο θαη αλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, πξνζθέξνπλ κέζα από πνιιέο εθαξκνγέο δπλαηόηεηα ςπραγσγίαο (κνπζηθή, βίληεν θ.ά), πιεξνθόξεζεο (internet) θαη θνηλσληθήο δηθηύσζεο (facebook, twitter θ.ά.). ΢πκβάιινληαο θαηά θάπνηνλ ηξόπν, πέξα από ηελ επηθνηλσλία, θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε. Αθόκε ζεκαληηθό είλαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγνύλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο , όπσο γηα παξάδεηγκα εάλ ζπκβεί θάπνην αηύρεκα, ζα κπνξνύζακε λα θαιέζνπκε βνήζεηα γηα εκάο ή γηα θάπνηνλ άιιν ζπλάλζξσπό καο. ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ Τλικά - 1 θύιιν θειινύ - 1 καύξν ραξηόλη - Γπςόγαδα - 3 καξθαδνξάθηα ( 1 θόθθηλν, 1 πξάζηλν, 1 καύξν) - 1 αηιαθόιια Εργαλεία - 1 θνπίδη - 1 ςαιίδη
 11. 11. 11 ΕΚΣΙΜΗ΢Η ΚΟ΢ΣΟΤ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ Μεξηθά από ηα πιηθά πνπ ρξεηάζηεθα γηα ηελ θαηαζθεπή κνπ ηα βξήθα ζην εξγαζηήξην ηεο Σερλνινγίαο. Σα πιηθά πνπ αγόξαζα εγώ γηα ηελ θαηαζθεπή κνπ ήηαλ ην θύιιν θειινύ, ην καύξν ραξηόλη θαη ε γπςόγαδα. Όια ηα πιηθά καδί κνύ θόζηηζαλ πεξίπνπ 8 επξώ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - «Δπηθνηλσλίεο από ηα ηεξνγιπθηθά έσο ηα hyperlinks» , RICHARD PLATT, εθδόζεηο ΢ΑΒΒΑΛΑ΢, ζει.28/54 - «Άηιαο ησλ επηζηεκώλ ηόκνη 1-16» , DIANA MALIZIA, Η ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, ζει.44 - «Σερλνινγία» ,INSTITUTO GEOGRAFICO DEAGOSTINI, Η ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, ζει.210 - «Η επηθνηλσλία από ηελ αξρή κέρξη ην Ίληεξλεη» ,εθδόζεηο ΠΑΣΑΚΗ, ζει.53 - Γηα ηελ πεξηγξαθή κε βνήζεζε ε ηζηνζειίδα: http://electronics.howstuffworks.com/cell-phone.htm - Γηα ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ κε βνήζεζε ε ηζηνζειίδα: http://diocles.civil.duth.gr/links/home/periodiko/issue6/is06ar11.pdf - Οη εηθόλεο ήηαλ από ην δηαδίθηπν.

×