Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚ/ΝΕΣ(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ)

2,434 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚ/ΝΕΣ(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ)

 1. 1. ‘Εναςυπολογιστής απότα βάθη τηςθάλασσας!ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΛΟΤΚΟΤΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ΢ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝΑΝΑΓΝΟΤ Α΢ΗΜΙΝΑΝΑ΢ΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤ΢ΟΤΛΑΞΤΓΗ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ
 2. 2. ΠΧ΢ ΒΡΔΘΗΚΔ ΢ΣΑΑΝΣΙΚΤΘΗΡΑ;ΠΧ΢ ΑΚΡΙΒΧ΢ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ΢Δ ΟΜΗΥΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΤΣΟ΢ ΠΟΙΟ΢ ΣΟΝΔΦΣΙΑΞΔ;ΠΟΤ ΣΟΝ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΚΑΙ ΠΟIΟΙ;AYTA TA ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΚΛΗΘΗΚΑΜΔΝΑΑΠΑΝΣΗ΢ΟΤΜΔ ΦΔΣΟ΢ ΢Δ ΑΤΣΟΣΟ ΢ΥΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΠΧ΢ ΓΙΝΔΣΑΙ ΔΝΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΠΛΟΙΟ ΝΑ ΜΔΣΑΦΔΡΔΙ ΔΚΣΟ΢ΑΠΟ ΓΔΚΑΓΔ΢ ΑΓΑΛΜΑΣΑ ΚΑΙΑΜΦΟΡΔΙ΢ ΚΑΙ ΔΝΑΠΟΛΤΠΛΟΚΟ ΜΗΥΑΝΙ΢ΜΟΔΠΑΝΑ΢ΣΑΣΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗΝΔΠΟΥΗ ΣΟΤ;
 3. 3. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣΧΡΟΝΟΥΣ!ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑ΢ΒΡΗΚΑΜΔ ΟΣΙ:Οη Σξηήξεηορξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσοζηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο,ήηαλ ην θπξηόηεξν πνιεκηθόπινίν. Η κέρξη ηόηε ηερληθήπηνζεηήζεθε θαη από ηνποΡσκαίνπο, πνπ κεηά ην 260π.Υ. ρξεζηκνπνίεζαλ ηα πινίαγηα πνιεκηθνύο αιιά θαη γηαεκπνξηθνύο ζθνπνύο. ΢ηεδηάξθεηα ησλειιελνξσκατθώλ ρξόλσλ θαηζηα πξώηα βπδαληηλά ρξνληάδελ παξνπζηάζηεθαλ αιιαγέοζηα πινία.(Σξηήξεο-γαιέξα)Ιστορική προσέγγισηΤα πλοία στην αρχαιότητα
 4. 4. γεπηήθακε ηό θαγεηό πνπκεηά απν εξεπλά ησλ παηδηώλ,κάζακε όηη, έηξσγαλ ηόηε ζηαπινία!
 5. 5. Παρακολοσθήζαμε μεζααπό video ηην ζσζηημαηικήέρεσνα ποσ έκαναν πολλοίεπιζηήμονες από όλον ηονκόζμο ώζηε να μελεηήζοσνηην λειηοσργία ηοσμητανιζμούΚαι είδαμε πωςσυναντήθηκανμε αυτόν τοντρόπο η αρχαίαμε τηνσύγχρονητεχνολογία!
 6. 6. Πνηεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπΜεραληζκνύ;Ο Μεραληζκόο είλαη έλαοαμηνζαύκαζηνο θνξεηόο αλαινγηθόοαζηξνλνκηθόο ππνινγηζηήο.Λεηηνπξγεί κε πξνζεθηηθάζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλακπξνύηδηλα γξαλάδηα πνπ πινπνηνύλαζηξνλνκηθά κνληέια δηαθόξσλαζηξνλνκηθώλ θαηλνκέλσλ.Σα γξαλάδηα εθηεινύλ ζπγθεθξηκέλεοκαζεκαηηθέο πξάμεηο θαζώοθηλνύληαη γύξσ από άμνλεο θαηαλαπαξάγνπλ ξεαιηζηηθά ηελ θίλεζενπξαλίσλ ζσκάησλ. Δηδηθόηεξα δίλεηηηο ζέζεηο:1. Σνπ Ήιηνπ πάλσ ζηνλ νπξαλό.Ίζσο ζπγρξόλσο έδηλε θαη ηελ ώξα,όπσο ππνδεηθλύεη ν όξνοΧΡΟ΢ΚΟΠΟ΢ πνπ ππάξρεη ζηνεγρεηξίδην ρξήζεο θαη ν νπνίνοζεκαίλεη ξνιόη.2. Σεο ΢ειήλεο ηεο νπνίαο δίδεηαηθαη ε θάζε (π.ρ. λέα ΢ειήλε, πξώηνηέηαξην, παλζέιελνο θ.ι.π.)3. Σηο εθιείςεηο Ηιίνπ θαη ΢ειήλεο4. Πόηε έρνπκε Οιπκπηαθνύο αγώλεοθαη πόηε ηνπο άιινπο ζεκαληηθνύοαγώλεο ησλ Διιήλσλ5. Πνιιά εκεξνιόγηα, ειηαθό θαη αξθεηάζειελνειηαθά όπσο απηό πνπ εκείο νη Έιιελεορξεζηκνπνηνύκε αθόκε ζήκεξα γηα ην νξζόδνμν Πάζρα.Ιζσο έδηλε θαη ηηο ζέζεηο:6.ησλ πιαλεηώλ, ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηνεγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ, αιιά θαη όπσο δηαβάδνπκε ζηελπεξηγξαθή παξνκνίσλ κεραληζκώλ ζε αξραία βηβιία.
 7. 7. ΈθιεηςεΗιίνπΈθιεηςε΢ειήλεοΑπό ηην αρταία εποτή ήηαν γνφζηό όηιοι εκλείυεις (ηοσ Ηλίοσ και ηης Σελήνης)επαναλαμβάνονηαι με ηην ίδιααλληλοστία και ηα ίδια ταρακηηριζηικάκάθε 3 μήνες.
 8. 8. Θέινληαο λακηκεζνύκε ηνποαξραίνπο απηνύοπαξαηεξεηεο,Κάναμε και εμείςμέτρηση της θέσεωςτου ήλιου σε σχέση μετον ορίζοντα, σε μιασυγκεκριμενη ώρα τηςμέρας κατά τηνδιαρκεια του έτους! ΄Οιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεοκπόξεζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλκόλν κεηά από καθξνρξόληαπαξαηήξεζε ηνπ νπξάληνπζόινπ!Παξαθνινπζήζακε θαη `κεηοπξνζνκνηώζεηο ησλ θηλήζεσλ : ηεοζειήλεο,ησλ πιαλεηώλ θαη ηεοΓεο.
 9. 9. Αποκωδικοποίηζη ηωνΕπιγραθώνΔρώντας ωςαρχαιολόγοιδιαβασαμε τιςεπιγραφέςπάνω στααρχαίαθράυσματα τουμηχανισμού
 10. 10.  Επισκευτήκαμε και το 1ο ΣΕΚ Αχαρνώνκαι πήραμε μετρήσεις από ενα σύγχρονουπολογιστή (23-4-2013)
 11. 11. ΢ηα βάζε ηνπ σθεαλνύζε κηα πόιε βνπβήέλαο θόζκνο νιόθιεξνο είρε θξπθηεί .Μηα βνπηηά ζηα βαζηά θαη δνύκε μαλάηε καθξηλή άγλσζηε εθείλε επνρή .Πξάγκαηα κεγάια ή κηθξά θξαηάκε μαλά,ηα θύηηαξά καο παξακέλνπλ δσληαλά .Έθεβνο , θηιόζνθνο , κεραληζκόο ,θνκκάηη ηνπ εαπηνύ καο ,αξραίνο ειιεληθόο πνιηηηζκόο .΢ε πξνζήθεο κνπζείσλ θείηνληαη όια ηα θνκκάηηα .Αδύλαηνλ λα πηζηέςεηο ζηελ επηθάλεηα ηί αλαδίδεη κηα βνπηηά:γηα ην δύηε απιώο ε δσή ,γηα εκάο κηα ζπλαξπαζηηθή επνρή .΢ηα Αληηθύζεξα ςάρλνπλ ηόζνη πνιινίεπηζηήκνλεο , απινί άλζξσπνη , ζλεηνί.Θέισ λα βνπηήμσ θη εγώ ζηα βαζηά ,ην παξειζόλ λα θαζαξίζσ απ’ηε ζθνπξηά,ζην κέιινλ λα πνξεπηώ κε ζηγνπξηά .
 12. 12. ΚΙΣ΢ΙΟ΢ ΥΡΗ΢ΣΟ΢ΚΑΣΟΤΡΣ΢ΙΓΗ΢ ΛΔΤΣΔΡΗ΢ΚΑΡΑΜΔ΢ΙΝΗ΢ ΘΔΟΦΑΝΗ΢ΚΟΤΦΣΑ΢ ΙΧΑΝΝΗ΢ΛΟΣ΢Η΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢ΜΠΑΓΙΑ΢ ΓΗΜΗΣΡΗ΢ΜΑΚΡΗ΢ ΘΔΟΓΧΡΟ΢ΜΑΚΔΓΗ΢ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ΢ΝΣΔΜΑΡ ΡΑΝΙΑΟΛΙΒΑ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛΠΑΠΠΑΓΔ΢ΠΟΙΝΑΠΟΤΠΟΤΛΙΓΟΤ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΑΠΑΠΑΙΧ΢ΗΦ ΥΑΡΑΠΑΣ΢Η΢ ΑΝΣΧΝΗ΢ΠΑ΢ΙΑΝΙΓΗ ΚΤΡΙΑΚΗΡΔΚΚΑ ΢ΣΑΤΡΟΤΛΑ΢ΔΡΔΣΗ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢΢ΠΤΡΙΓΧΝΙΓΗ΢ ΒΙΚΣΧΡΑ΢΢ΠΤΡΙΓΧΝΙΓΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ΢ΟΤΛΑ ΢ΠΤΡΙΓΟΤΛΑΥΑΦΑ΢ ΢ΣΑΘΗ΢ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ΢ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΟ΢ΛΙΟΝΣΟ΢ ΙΧΑΝΝΗ΢ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ΢ ΝΙΚΟΛΑΟ΢

×