μανοσ λοιζοσ

1,897 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,897
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,642
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

μανοσ λοιζοσ

  1. 1. ΜΑΝΟ΢ ΛΟΪΖΟ΢ΠΑΡΟΤ΢ΘΑ΢Η ΢ΠΤΡΟ΢ ΚΑΠΠΑ΢
  2. 2. ΣΘ ΗΣΑΝ Ο ΜΑΝΟ΢ ΛΟΘΖΟ΢• Ο Μάλος Λοΐδος ήηαλ κνπζηθόο, ζπλζέηεο, ζηηρνπξγόο θαη ηξαγνπδηζηήο. Γελλήζεθε ζηηο 22 Οθηωβξίνπ ηνπ 1937 ζηελ Αιεμάλδξεηα(ή ζύκθωλα κε άιιεο καξηπξίεο ζηε Λάξλαθα θαη ιίγν αξγόηεξα κεηαλάζηεπζαλ νηθνγελεηαθώο ζηελ Αίγςπηο πξνο αλαδήηεζε θαιύηεξεο δωήο) θαη πέζαλε ζε λνζνθνκείν ζηε Μόζρα, ζηηο 17 ΢επηεκβξίνπ 1982.
  3. 3. Η ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΑΝΟΤ ΛΟΘΖΟΤ• Είρε θππξηαθή θαηαγωγή (ν παηέξαο ηνπ, Αλδξέαο Λνΐδνπ, θαηαγόηαλ θαη ήηαλ θάηνηθνο ηωλ Αγιών Βαβαηζινιάρ -ρωξηό ηεο Λάξλαθαο Κύπξνπ- θαη ε κεηέξα ηνπ, Δέζπνηλα Μαλάθε, θαηαγόηαλ από ηε Ρόδν). Από κηθξή ειηθία αζρνιείηαη κε ηε κνπζηθή: ζηελ ειηθία ηωλ επηά εηώλ κειεηά βηνιί, αξρηθά εξαζηηερληθά θη έπεηηα ζην Εθνικό Ωδείο ηηρ Αλεξάνδπειαρ.
  4. 4. ΔΘ΢ΚΟΓΡΑΦΘΑ• 1968 Ο ΢ηαζκόο (MINOS)• 1970 Θαιαζζνγξαθίεο (MINOS)• 1971 Επδνθία (MINOS) Soundtrack• 1972 Να ρακε ηη λα ρακε (MINOS)• 1974 Καιεκέξα ήιηε (MINOS)• 1974 Σα ηξαγνύδηα ηνπ δξόκνπ (MINOS)• 1975 Τα Νέγρηθα (Μαξία Φαξαληνύξε)• 1976 Τα ηραγούδηα κας (ΜΘΝΟS)• 1979 Πρώηες εθηειέζεης (ΜΘΝΟS)• 1979 Τα ηραγούδηα ηες Χαρούιας (ΜΘΝΟS)• 1980 Γηα κηα κέρα δωής (ΜΘΝΟS)• 1983 Γράκκαηα ζηελ αγαπεκέλε (ΜΘΝΟS)• 1985 Ο δρόκος ηοσ Μάλοσ (ΜΘΝΟS)• 1985 Αθηέρωκα από ηο Οισκπηαθό ζηάδηο• 1992 Οη κπαιάληες ηοσ Μάλοσ (ΜΘΝΟS)• 1995 Κάηω από έλα θοσλοσπίδη (Μεζόγεηνο)• 1997 Ελζύκηο Τρσθερόηεηας• 2002 Εθηός Σεηράς. Σαράληα ζθόρπηες ετογραθήζεης• 2003 Τα ηραγούδηα ηοσ Σεβάτ• 2007 Αθηέρωκα ζηολ Μάλο Λοίδο (Υάξηο Αιεμίνπ)
  5. 5. ΓΝΩ΢ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΔΘΑ ΣΟΤ ΜΑΝΟΤ ΛΟΘΖΟΤ• Ο δξόκνο• Σδακάηθα• Καιεκέξα ήιηε• Αθθνξληεόλ• Αρ ρειηδόλη κνπ• Δέθα παιιεθάξηα• Δώδεθα παηδηά

×