Εγώ, Ρατσιστής;!

D
D KΥπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ρατσισμός

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36
Το κ µικ αυτ εκδ δεται στις ακ λουθες επ σηµες γλ σσες της Ευρωπαϊκ ς νωσης: ισπανικ , δανικ , γερµανικ , ελληνικ ,
αγγλικ , γαλλικ , ιταλικ , ολλανδικ , πορτογαλικ , φινλανδικ και σουηδικ .
Ευρωπαϊκ Επιτροπ
Γενικ ∆ιε θυνση «Πληροφ ρηση, επικοινων α, πολιτιστικ θ µατα, οπτικοακουστικ ς τοµ ας»
∆ιοικητικ µον δα «Εκδ σεις», 200 rue de la Loi, B-1049 Bruxelles
Για περισσ τερες πληροφορ ες σχετικ µε την κοινωνικ πολιτικ της ΕΕ:
http://europa.eu.int/pol/socio/en/socio.htm
Ειδικ διε θυνση για την εκπα δευση: http://europa.eu.int/comm/campus
Για περισσ τερες πληροφορ ες σχετικ µε την Ευρωπαϊκ νωση, βλ πε στο τ λος αυτ ς της κδοσης.
Το κε µενο ολοκληρ θηκε τον Ιο νιο του 1998.
Εκδ της: Υπηρεσ α Επισ µων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, Λουξεµβο ργο, 1998
Ιδ α και εκτ λεση: Concerto Brussels, e-mail: rudi@concerto.be
Σκ τσα: Sergio Salma
Χρ µατα: Mauricet
Περισσ τερες πληροφορ ες για την Ευρωπαϊκ νωση παρ χονται απ το Internet µ σω του εξυπηρετητ
Europa (http://europa.eu.int).
Βιβλιογραφικ δελτ ο υπ ρχει στο τ λος αυτο του τε χους.
ISBN 92-828-4018-2
© Ευρωπαϊκ ς Κοιν τητες, 1998
Printed in Germany
TΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ
Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33
Η Ευρωπαϊκ νωση προτ θεται να καταπολεµ σει
τις διακρ σεις που στηρ ζονται στο φ λο, τη φυλετικ
εθνοτικ καταγωγ , τη θρησκε α και τις πεποιθ -
σεις, την αναπηρ α, την ηλικ α τον γενετ σιο προ-
σανατολισµ . Το φυλλ διο αυτ , που απευθ νεται στους
εκπαιδευτικο ς και τους ν ους, περιλαµβ νει ορισµ να
στιγµι τυπα και χρ σιµα ντοκουµ ντα για να παροτρ νει
τον προβληµατισµ και τη συζ τηση σχετικ µε το
ρατσισµ .
Βρε Ντιεντον !...
Τι παθες; πεσες
απ το κρεβ τι; Εε, ναι, µαµ ... Κι πως
λεγε ο αγαπητ ς
Μ ρτιν Λο θερ Κινγκ:
«...Ε δα να νειρο!...»
Comic_Griechisch 02.10.2001 13:26 Uhr Seite 37
ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Βαρ θηκα να µε κοροϊδε ουν επειδ ε µαι
κοντ ς!
Ναι! Κι εγ βαρ θηκα να γελ νε µαζ µου επειδ
ε µαι χοντρ ς!
Μιαµ!
Αµ εγ !!... Φτ νει πια αυτ η ηλ θια δι κριση
επειδ ε µαι µα ρος!
Το λ ω και το
φων ζω:
αυτ ε ναι
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ!!
Α µα πια!
Μπουρπς!
Ρατσισµ ς αν ητος και
απαρχαιωµ νος!...
Κ λαση!
Κοντ ς, χοντρ ς και µα ρος!... ∆ε σου λ ω τ ποτα!
∆εν ε ναι πα ξε γ λασε, µια ζω τσι!
Πω
ρεεεεεεεε!
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:49 Uhr Seite 3
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΥΛ!
Ρε για δες
στυλ κι το
τοµο!
ΧΟΧΟΧΟ! Σαν
πολλ ς αµερικ νικες
ταιν ες δε βλ πει
ο τ πος!
λα τα ’χει: κασκετ κι, µπλο ζα,
αθλητικ παπο τσι ... Ε ναι και
µουσικ ς απ π νω!...
Προφαν ς µουσικ ς.
«Αυτο » το ’χουν στο α µα
τους, παιδ µου!
ΤΟΥ ΜΠΙ ΝΤΑ
ΚΛΑΚ
χουν την α σθηση του
ρυθµο τα παλικ ρια:
ρ γκε, µπλουζ, ραπ...
ΧΑΧΑΧΑ!
πως οι πρ γονο
τους οι σκλ βοι!...
Τελικ , χ ρη στους
λευκο ς δηλαδ !
Ναι! Ναι!
Ναι!
Μαλ κες!...
Hey man!
λα
εντ ξει;
Φα νεσαι ξαλλος,
Ντιεντον ... Γιατ τα
π ρες στο κραν ο;
∆εν το
πιστε ω...
Τ ρα µ λις µου συν βη κ τι τελε ως
κουφ ! Κι εγ που π στευα τι οι
αντιδρ σεις αυτο του ε δους ε ναι
ξεπερασµ νες! Σκεφτε τε τι ...
Ρε για δες στυλ κι το
τοµο! Και καλ !
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:49 Uhr Seite 4
ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ
Γλυκο λης ο
καινο ργιος!...
Ξ χνα το, Μαρ να... ∆εν ε ναι
για σ να!
Μπα; Και γιατ τ ση σιγουρι ,
Ντιεντον ; Μ πως ε ναι
παντρεµ νος;
∆εν ε ναι αυτ !
Αλλ γουστ ρει τ’
αγ ρια, κατ λαβες...
Ε ναι γκ ι, π ς το λ νε!...
Εµ να, σκασ λα µου µεγ λη! Ο καθ νας ε ναι
ελε θερος να κ νει ,τι θ λει. Σκ ψου µως
ζω κι αυτ ς. Πρ πει να κρ βεται, να
προσποιε ται!...
Πρ πει συν χεια να
αισθ νεται π νω του
το βλ µµα των λλων!
Να ’χει και τους
στριµµ νους που λ νε:
«Μπλιαχ!
Αυτ ς εκε ε ναι
πο στης!...»
λλοι θα κοροϊδε ουν. Θα τον
βλ πουνε σε στυλ «Κλουβ
µε τις τρελ ς: «Αχ, καλ !
Σο ’φυγε το ρ µελ,
χρυσ µου!»
λλοι θα διαδ δουν
φ µες σαν να πρ κειται
για αφροδ σιο...
«Αυτ ς ο τ πος ε ναι
οµοφυλ φιλος, αλλ
κ νει θεραπε α!...
Φα νεται...
Μου ε παν τι...»
Προς τι το µ σος κι ο αλληλοσπαραγµ ς; Πιστε ω τι το
κορµ του µπορε να το κ νει ,τι θ λει! Τ λος π ντων, εννο
το κορµ της!... Χιχιχ ! Αχ, καλ !...
Οκ ι! Οκ ι!
χω συνηθ σει!
Στεν µυαλε!
Βρωµο-
στρ ιτ...
Μα χι, σου ορκ ζοµαι τι...
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:50 Uhr Seite 5
ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΟΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΙ
ι! Γκαληµπ ρα Ταµτο µ!..
Ντι γκ νεις; Γκαλ , γκαλ ;...!
ντε, κουν σου!
Θα χ σεις το
τσ ρτερ για την
πατρ δα σου!
Βροµι ρη!
Τσσσσς! λοι αυτο οι αργ σχολοι
νεργοι!... Αν ψαχναν πραγµατικ για
δουλει , σ γουρα θα ε χαν βρει!...
Γραφε ο
Ανεργ ας
Κο τα ρε µια γκοµεν ρα!
Κο κλα, ε σαι για
να ποτ ;
Μπρ βο θρ σος οι
δικο σου!...
Την ε δες αυτ ν εκε ; Θα
µπορο σε να κ νει µια
προσπ θεια να προσαρµοστε !...
Κο τα τον χοντρ !...
Του χρει ζεται µια δ αιτα,
ε µαµ !;...
Πες το
ψ µατα!
Γκρρρ
Γραφε ο
Ανεργ ας
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:50 Uhr Seite 6
ΠΑΛΙΑ ΚΛΙΣΕ
∆ι βασες το πολιτικ πρ γραµµα αυτο του τ που;
«Αν οι γυνα κες µεναν στο σπ τι, θα υπ ρχε λιγ τερη
ανεργ α.» «Να δι ξουµε τους ξ νους, τσι
θα δηµιουργηθο ν θ σεις απασχ λησης!»
Π ς µπορε να ξεστοµ ζει τ τοιες χοντρ δες;
Και το πιο απ στευτο ε ναι τι µερικο τσιµπ νε και
ψηφ ζουν το κ µµα του!!
Πρ πει να τα ξεκ νουµε µια και καλ λα αυτ τα παλι
κλισ !... Πρ πει να αφυπν σουµε τις συνειδ σεις,
ν’ αλλ ξουµε τις νοοτροπ ες!
Ε κολο
ε ναι;!
∆εν θα διδαχτο µε λοιπ ν ποτ απ την ιστορ α!...
λες αυτ ς οι µ χες, λοι αυτο οι αγ νες για να
καταλ ξουµ σ’ αυτ ς τις ηλ θιες κοινοτοπ ες!
∆εν ε ναι θλιβερ ;...
Αλ θεια, ε δες τον καινο ργιο προϊστ µενο;
Λ νε τι ε ναι συµπαθ στατη...
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΙΝΑΙ;!;
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:50 Uhr Seite 7
Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΛΕΥΚΑ
ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΧΕΞ 2 ΣΕ 1
ΕΓΩ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΖΩ ΜΕ ΠΑΣΤΡΑΞ, ΚΑΙ ΤΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΟΥ ΛΑΜΠΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΣΤΡΑ
Τ ρα ξ ρω τι δεν λ ω τ ποτα καινο ργιο, αλλ , ειλικριν ,
αυτο οι διαφηµιστ ς καµι φορ το παρακ νουν!
Ε δες αυτ ν τον φτιαχτ κ σµο που δεν υπ ρχουν ο τε
σκηµοι, ο τε χοντρο , ο τε µα ροι, ο τε Αλβανο ;!... λιος
κι ευτυχ α, πο κολλ ει αυτ , µου λες;
να σωρ απλοϊκ ς εικ νες, γεµ τες στερε τυπα
που στο τ λος διαποτ ζουν τους τηλεθεατ ς!...
Υποσυνε δητα, θ λω να πω ...
Πα ζουν πραγµατικ µε τα πρωτ γονα νστικτα του
ατ µου!... Με το πρ σχηµα του χιο µορ, ε µαι σ γουρος
τι σο µας βοµβαρδ ζουν µε κλισ τ σο πιο πολ
δυσκολευ µαστε να αντιµετωπ σουµε την
πραγµατικ τητα!... Στην αληθιν ζω βρ χει, υπ ρχουν
Αλβανο , χοντρο , κακο ! ∆ε νοµ ζεις;
ΟΥΑΑΑΑΟΥ ! Η Κ ρλα Σιφερ στα! Μµµ!
Κουκλ ρα! Τετρ ξανθη!...
Κι εγκ π νω
γκλουγκλουγκλου
η γ τα µου τρ ει
κ σκας ®
ΜΙΑΟΥΥΥΥΥΥΥΥ
ΤΟ ’ΠΛΥΝΕΣ ΜΕ ΛΕΣΕΞ ΓΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ;
ΞΕΝΟΙΑΣΕΣ!
ΝΑΪΚΕ, ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ Εµ
β βαια!
ΑΡΩΜΑ ΨΙΨΙ
για τη γυνα κα την κοµψ
π ντα Κολο-Κ λα πως
Αµερικ ! Μουτς
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:51 Uhr Seite 8
«ΕΙ∆Α ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ»
Μου τη σπ ει αυτ εκε !... Η εµφ νισ της
µ’ ενοχλε ! Το χρ µα της επιδερµ δας της
µ’ ενοχλε ! ∆εν καταλαβα νω τη γλ σσα της!...
ΜΠΟΪΝΓΚ
Γκρρρ!
Μα!;... Τι συµβα νει; χω την εντ πωση τι ξαφνικ
βλ πω ξεκ θαρα! Γιατ ε µαι τ σο ρατσιστ ς; Επειδ ...
επειδ φοβ µαι, γι’ αυτ !!... Τι κουτ ς που ε µαι!
Τ ρµα πια αυτ ! Καληµ ρα κ ριε Μοχ µεντ! Π ς π ει το
µαγαζ ; Και τα παιδι , καλ ; Αχ! Τι ευτυχ α να ζεις αρµονικ
µε λον τον κ σµο!... Τι χαρ να αναπν εις, να περπατ ς
χωρ ς να φοβ σαι τον λλον, τον ξ νο!...
Τι πιο ωρα ο απ τις
αναµε ξεις και τις επιµειξ ες
τελικ ;
Βρε Ντιεντον !... Τι παθες;
πεσες απ το κρεβ τι;
Εε, ναι, µαµ ...
Κι πως λεγε ο αγαπητ ς
Μ ρτιν Λο θερ Κινγκ:
«...Ε δα να νειρο!...»
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:51 Uhr Seite 9
ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΛΟΓΙΑ
Τι χαριτωµ να που
ε ναι!.. Σο ’ρχεται να
τα φας σ’ αυτ ν την
ηλικ α!...
∆ε θα ’πρεπε να
µεγαλ νουν!
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:51 Uhr Seite 10
Ο ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ
Μαµ , θα θελα να σου γνωρ σω τον
αρραβωνιαστικ µου. Αλλ πρ πει να σε
προειδοποι σω, ε ναι ...
Μα ρος; Μη µου πεις τι
ο αρραβωνιαστικ ς σου
ε ναι µα ρος!!... Ε;!
Φραντζ σκα!;...
χι β βαια, µα τι κ θεσαι και
λες; θελα να σου πω τι…
Ε ναι ραβας, τ τε!;
Ωχ δυστυχ α µου!...
Ε ναι ραβας!!;
Υπ φερε απ το ρατσισµ
ταν φτασε εδ , και τ ρα,
να που αυτ ...
Τι λοιπ ν;
Ε ναι αν πηρος;
νεργος; Αυτ
ε ναι;! Ε ναι
αν πηρος, νεργος
και ραβας!!;
Ε, π ψε πια! σε µε να µιλ σω!...
θελα απλ ς να πω τι ε ναι...
...χορτοφ γος!
Κυρ α
...
Θε µου!
Τι θρησκε α ε ναι
π λι αυτ ;!
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 11
∆ΙΑΙΤΑ!
Βρε συ, σαν κ πως
χοντρ ς δεν ε σαι;!
ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΚΙΛΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ... Βρε συ, µπας κι χεις
AIDS;!
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 12
ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Απ δω ο Αντ νης, ο ξ δερφ ς µου. Μη φοβ στε, ε ναι
λ γο ... εεε... διαφορετικ ς αλλ συµπαθ στατος!
Γεια σου, Αντ νη!
Εγ ε µαι ο
Ντιεντον ... Γεια σου!
Με λ νε
Φραντζ σκα!
Γεια!
σο και να το
περιµ νεις, π ντα
ξαφνι ζεσαι!
Προπαντ ς
φυσικ της!
Σ’αυτ ς τις
περιπτ σεις,
προπαντ ς να µη
δε ξουµε την
αµηχαν α µας!...
Σκ φτηκα
τι θα
µπορο σαµε
να π µε
σινεµ !
Σινεµ ; Ε ναι τρελ ς!
Θα την κ νει ο
ξ δερφος!
Ναι
αµ ,
καλ
ιδ α!
∆εν ε ναι σ γουρο
τι θ’ αρ σει στον
Αντ νη!
Γιατ χι;
Να, εδ χω το
πρ γραµµα!...
Και δεν π µε
καλ τερα να δο µε
καµι αµερικ νικη
εργ ρα δρ σης;
Το «DESTRUCTOR IV»,
ας πο µε!...
Καλ , χει σαλ ψει ο
Φ της! Εδ χρειαζ µαστε
µια ταιν α χωρ ς πολλ ς
πολλ ς δυσκολ ες, αλλι ς
π ει, θα χαζε ει ο λλος!
Μια ταιν α χωρ ς
διαλ γους για να
µπορε να παρακολουθε
ο καηµ νος
ο Αντ νης!...
ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ! Ας π ρουµε µια απ φαση! Γιατ χι καµι
παλι ασπρ µαυρη ταιν α; Που να µην ε ναι
µεταγλωττισµ νη!... Πα ζουν αυτ το φοβερ ργο µε τον
Τ νι Κ ρτις και τη Μ ριλιν Μονρ ε! Να δεις, π ς το λ νε;...
Some like it hot! Μερικο το προτιµο ν καυτ .
Μπ λι Ου ιλντερ, 1953!
Σινεµ .
Τι θα λ γατε για καν να αγγλικ εργ κι... Κ τι απλ που να
µιλ ει για την καθηµεριν τητα, τη ζω ...
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 13
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
∆ωµ τιο
’Μ ρα κυρ α!
Εκε νο το
δωµ τιο ...
Εεε ... Νοικι στηκε!
Νοικι στηκε!
∆εν χω τ ποτα µε τους µα ρους ( λλωστε,
λατρε ω τον ντι Μ ρφι!) Αλλ και να τους
β λω µες το σπ τι µου, χι ευχαριστ ,
δεν θα π ρω!...
τσι,
ψιψ να;!
Μι ου;
Καληµ ρα, κυρ α! Ε δαµε το ενοι-
κιαστ ριο!... Απ ’δω ο πατ ρας µου
και η αδερφο λα µου η Φατ µα...
Καληµ ρα µαντ µ...
Χριστο λη
µου,
ραβες!...
Λυ... Λυπ µαι!...
Αλλ δυστυχ ς
µ λις νοικι στηκε!...
Εεε... Χεχ !
Και τελικ , λ γο
αργ τερα ...
Ορ στε ... Μια
υπογραφ κι
τοιµο το
συµφωνητικ .
∆ ξα τω Θε ! Μ’ να
παλικαρ κι απ τα µ ρη
µας! ∆εν ε µαι ρατσ στρια,
αλλ στην ηλικ α µου,
καταλαβα νετε ...
Αλ θεια, θα σας
πε ραζε ν ’ρχονται οι
φ λοι µου να µε
βλ πουν;
Μα τι ε ν’ αυτ που λ τε;
Μπορε τε να δ χεστε
ποιον θ λετε, νεαρ !...
Ευγεν ς,
καθαρ ς και
καλοαναθρεµ-
µ νος! κανα
τη σωστ
επιλογ .
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 14
ΤΑΞΙ∆ΙΑΡΗ∆ΕΣ
κου αυτ το κοµµ τι, Φραντζ σκα!...
Τι νοσταλγ α! Τι πο ηση!... Και συν µα χει
ρυθµ και π ση εν ργεια! Λατρεεεεεεε ω την
τσιγγ νικη µουσικ !
Τελικ , οι τσιγγ νοι ε ναι οι µ νοι αληθινο
ταξιδευτ ς! Το ταξ δι µετρ ει, χι ο σκοπ ς του
ταξιδιο ! Latcho drom, πως λ νε!...
Ε σαι τυχερ ... Εσ που σ’ αρ σουν τ σο τα τσιγγ νικα
τραγο δια, σε λ γο θα µπορε ς να τ’ ακο ς ζωνταν .
Εγκαταστ θηκαν (εκε που τους αφ σανε, βλ πεις!) σε µια
αλ να κοντ στο σο περ µ ρκετ, καµι πεντακοσαρι
µ τρα απ το σπ τι σου!...
Τι λ γαµε;
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 15
Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
ταν ο κ ριος Ξενοφοβ δης βολτ ρει στη γειτονι του, γκρινι ζει, αναθεµατ ζει λους αυτο ς που, κατ τη γν µη του,
του χαλ νε το τοπ ο. Αισθ νεται τι τον προσβ λλουν κατ κ ποιο περ εργο τρ πο κι αυτ τον εκνευρ ζει ...
Απ στευτο!
∆εν ε µαστε
πια στη χ ρα
µας! Ορ στε
χ λια!
Ακο νε
τη µουσικ τους στη
διαπασ ν! χουν
τα µαγαζι τους,
ντ νονται πως στη
χ ρα τους!...
Ε ναι θορυβ δεις,
ακατ στατοι!...
Πο βαδ ζοµε
πλ ον;
... κι ταν ο κ ριος Ξενοφοβ δης κ νει τουρισµ , τα βλ πει πολ διαφορετικ τα πρ γµατα.
Ε ναι ξ νοιαστος, χαλαρ ς... λα σα τον ενοχλο ν καθηµεριν µοι ζουν ξαφνικ αλλι τικα, εξωτικ .
Ο κ ριος Ξενοφοβ δης ε ναι σε διακοπ ς.
Αααχ! Αυτ η
παραδοσιακ µουσικ !
Τι δ ναµη! Σου σκ ζει
την καρδι !
Η γοητε α που
χουν αυτ τα
παλι σοκ κια!...
λες αυτ ς οι
φορεσι ς, λ’
αυτ τα χρ µατα,
οι µυρωδι ς!... Σε
µεθο ν!
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 16
ΑΝΑΤΟΛΗ, ∆ΥΣΗ
ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ!
∆ ση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Ανατολ
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 17
Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 18
ΛΑΪΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Τα παλι στερε τυπα κρατ νε γερ ! Λ νε τι οι Ιταλο
ε ναι τεµπ ληδες και καµ κια, οι Σκοτσ ζοι τσιγκο νηδες,
οι µα ροι ε ναι µεγ λα παιδι ...
να σωρ σαχλαµ ρες που εξακολουθο ν να διαδ δονται:
οι Γερµανο π νουν λοι µπ ρα και φορ νε δερµ τινα βρακι ,
οι λληνες φορ νε φουσταν λες, οι ραβες ε ναι αλ τες...
Α, λα κι λα! ∆εν ε ναι στερε τυπο αυτ !
Για τους ραβες ε ναι η αλ θεια!
τσι δεν
ε ναι
Λουκο µ;
ΓΚΟΥΠ
Εγ λ ω τι θα ’πρεπε να κ νουν µια προσπ θεια να ενταχθο ν,
δε νοµ ζετε; Εν π ση περιπτ σει, καλ µου κ ριε, να ε ναι σ γουρο:
οι νθρωποι αυτο δεν ε ναι σαν εσ ς σαν εµ να!...
Κι εγ που ε µαι ο γιος αυτο του ραβα,
µπορ να σας πω τι λοι πρ πει να κ νουν
προσπ θειες, καλ µου κ ριε!!
ρπα
την!
Τον ε δατε αυτ ν; ... Τι τανε τ ρα; Το ρκος; ραβας;
Μαροκιν ς; Τρ χα γ ρευε µ’ λους αυτο ς!...
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:54 Uhr Seite 19
ΤΟ ΡΑΣΟ ∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ
ΧΑΧΑ! Για κοιτ ξτε αυτ ν τον
κουρελ ! λλος νας που ντ νεται
σαν σκι χτρο!...
Τι γινε, αγ ρι µου, στο
σκουπιδοτενεκ τα βρ κες και
τα φ ρεσες;
Φτην και σικ το!
Και εξα σιου
γο στου!...
Τσσς! Κι στερα σου
λ νε για την αγν
ψυχ των παιδι ν!
ΑΡΦ
ΑΡΦ
Φα νεται, παιδ µου, τι ε ναι απ
µεγ λο µ διστρο!...
Τι στυλ! Τι κοµψ της!
ΣΝΟΜΠΑΡΙΕΣ!
Ψειρι ρη!
Παλιοφα
ντασµ νοι! Χωρι τη!
Στριµ δι!
Ψηλοµ -
τηδες!
Αο
Οι κατα-
στρεπτικ ς
συν πειες
της δια-
φ µισης!
Βλαχαδερ !
Νε πλουτοι!
Μπουρτζ -
βλαχε!
ΑΡΚΕΤΑ! Φτ νει πια! Φ ρεστε
στ’ αλ θεια σαν... σαν µεγ λοι!! Στοπ!
Εξηγηθε τε αντ να βαρ τε ο νας τον
λλον!
Ε να, Αυτ ς φτα ει για λα!... Γιατ ε ναι ...
εεεε... διαφορετικ ς!... Να, αυτ ς!...
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:54 Uhr Seite 20
ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠ
Τι βλακε α! Και να σκεφτε κανε ς τι αρκε µια τ ση
δα προσπ θεια για να γ νει η ζω στην κοινων α µας
τ σο πιο ευχ ριστη!...
λα ντε!...
Αν οι νθρωποι καταλ βαιναν τι η π λη ε ναι να
σταυροδρ µι που ανακατε ονται οι εθν τητες, οι θρησκε ες,
τα κοινωνικ στρ µατα, δεν θα κατηγορο σε ο νας τον λλον
µε το παραµικρ πρ βληµα!...
Με το να περιθωριοποιο µε ορισµ να τοµα, φτι χνουµε
γκ το που δηµιουργο ν νταση και οδηγο ν αναπ φευκτα
σε φασαρ ες!... Χωρ ς να ε µαστε υπερβολικ ιδεαλιστ ς, ας
ελπ σουµε τι µια µ ρα θα τελει σουµε µε τον αποκλεισµ
και την απ ρριψη κ θε ε δους!...
Ναι!
Αποκλε ουµε τους ξ νους, τους αν πηρους, τους γ ρους,
τους αν ργους, τους κοκκινοµ λληδες, τους χοντρο ς, τους
αρρ στους, τους τσιγγ νους, κλπ.... µ νο και µ νο γιατ
ε ναι διαφορετικο . Κατ β θος, ο νθρωπος ε ναι
πραγµατικ αν ητος...
∆εν αποµον νει µ νο ο νθρωπος αλλ και τα ζ α! ∆εν
ε δατε το «Ασχηµ παπο»; Αυτ η ιστορ α λ ει για να παπ κι
που το απορρ πτουν οι δικο του!... Χαχ ! Τελικ , σως το
καλ τερο ε ναι να γελ ει κανε ς µ’ αυτ . τσι δεν ε ναι;!
Σνιφ! Σνουφ!
Σ γουρα!
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:54 Uhr Seite 21
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ρατσιστ ς;! Φυσικ λοι ε ναι λ γο!... Ακ µη κι αυτο
που δεν τ’ οµολογο ν ο τε στον εαυτ τους! Ας µην
κρυβ µαστε π σω απ το δ χτυλ µας!...
Ποπ ! χι κι τσι! Στην αυγ του 21ου αι να, ε ναι
παραλογισµ ς, σφ λµα... Ο κ σµος ε ναι να µε γµα!
Ρατσιστ ς;! Τι π ει να πει; λα και τ ποτα!...
Γιατ στις διαφηµ σεις π ντα η ξανθι διαλ γει
το σωστ προϊ ν; Ε!;...
Ποτ δε θα µιλ σουµε αρκετ για το ρ λο των µ σων
µαζικ ς ενηµ ρωσης στη δι δοση των λανθασµ νων ιδε ν.
Γιατ στις ειδ σεις δεν µιλο ν ποτ για τους ξ νους παρ
µ νον ταν υπ ρχει πρ βληµα; Με το λ γε λ γε, γ νεται
σ γχυση στο τ λος: ξ νος = πρ βληµα.
ταν ορισµ νοι κ νουν προσπ θειες, λλοι ρ χνουν λ δι στη
φωτι ! ∆ιαδ δουν το µ σος, το ρατσισµ κ θε ε δους,
ξεχν ντας τα διδ γµατα της ιστορ ας!!
Πολιτικ ς επιλογ ς, σεξουαλικ ς επιλογ ς, τρ ποι ζω ς.
Αρκε να εκθει σουµε τις ατοµικ ς ελευθερ ες, το
αυτεξο σιο!... Εµε ς οι ν οι, πρ πει ν’ αλλ ξουµε τον κ σµο!
Θ λει δουλει !
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 22
ΒAΘMOΣ EK∆HΛΩMENOY PATΣIΣMOY
(KATANOMH ANA XΩPA) ΣE ΠOΣOΣTO, EΞAIPOYMENΩN OΣΩN ∆EN AΠANTHΣAN
Ερ τηση: «Ορισµ νοι θεωρο ν τι δεν ε ναι
καθ λου ρατσιστ ς. λλοι τι ε ναι πολ
ρατσιστ ς. Κοιτ ξτε αυτ ν το χ ρτη και
δ στε τον αριθµ που εκφρ ζει τα δικ σας
συναισθ µατα, σχετικ . Ε ν αισθ νεστε τι
δεν ε στε καθ λου ρατσιστ ς, βαθµολογ στε
µε 1. Ε ν αισθ νεστε πολ ρατσιστ ς,
βαθµολογ στε µε 10. Οι βαθµολογ ες που
περιλαµβ νονται απ το 1 µ χρι το 10
δε χνουν σε ποιο βαθµ πλησι ζετε τη µ α
την λλη πλευρ .»
Για το γραφικ αυτ , λ φθηκε υπ ψη η
κατηγορ α «καθ λου ρατσιστ ς» (1 στην
κλ µακα) και γιναν και οι ακ λουθες
οµαδοποι σεις:
«λ γο ρατσιστ ς» (2 και 3)
«αρκετ ρατσιστ ς» (4 ως 6) και
«ρατσιστ ς» (7 ως 10)
Ευρωβαρ µετρο 47.1, νοιξη 1997
% πολ ρατσιστ ς (7 ως 10 στην κλ µακα)
% αρκετ ρατσιστ ς (4 ως 6)
% λ γο ρατσιστ ς (2 ως 3)
% καθ λου ρατσιστ ς (1 στην κλ µακα)
B
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU-15
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
Σ
µφωνα µε ρευνα που πραγµατοποι θηκε στο
πλα σιο της Ευρωπαϊκ ς νωσης την νοιξη του
1997, ο ρατσισµ ς και η ξενοφοβ α φθ νουν σε
ανησυχητικ επ πεδο στα κρ τη µ λη: σχεδ ν ποσοστ
33% των ατ µων που ρωτ θηκαν δηλ νουν ανοικτ
«αρκετ ρατσιστ ς» «πολ ρατσιστ ς».
σοι δηλ νουν ρατσιστ ς ε ναι λιγ τερο ικανοποιηµ νοι
σον αφορ την προσωπικ τους κατ σταση, απ
λλους. Φοβο νται την ανεργ α, τρ µουν το µ λλον
και δεν χουν εµπιστοσ νη στην ορθ λειτουργ α
των θεσµ ν και στην πολιτικ τ ξη της χ ρας
τους. Εξ λλου, σε µεγ λο ποσοστ επιδοκιµ ζουν
τα αρνητικ στερε τυπα που χαρακτηρ ζουν τους
µεταν στες και τις µειον τητες.
Μεγ λος αριθµ ς των ατ µων που δηλ νουν ρατσιστ ς
ε ναι στην πραγµατικ τητα ξεν φοβοι: οι «µειον τητες»
που προκαλο ν ρατσιστικ συναισθ µατα σε κ θε χ ρα
ποικ λλουν σε συν ρτηση µε την αποικιοκρατικ και
µεταναστευτικ ιστορ α της εν λ γω χ ρας και µε την
πρ σφατη α ξηση προσφ γων. Τα αποτελ σµατα της
ρευνας δε χνουν τον πολ πλοκο χαρακτ ρα του
ρατσιστικο φαινοµ νου. Τα συναισθ µατα ρατσισµο
συνυπ ρχουν µε ισχυρ δ σιµο µε το δηµοκρατικ
σ στηµα και µε το σεβασµ των θεµελιωδ ν ελευθερι ν
και δικαιωµ των. Η πλειοψηφ α των ερωτηθ ντων
θεωρε τι η κοινων α οφε λει να χει ενια α
αντιµετ πιση και να δ νει σα δικαι µατα σε
λους τους πολ τες της, συµπεριλαµβανοµ νων των
µεταναστ ν και αυτ ν που αν κουν σε µειονοτικ ς
οµ δες.
Οι γν µες δι στανται στην ερ τηση ε ν λα τα µ λη
των µειονοτ των πρ πει να απολα ουν αυτ ν των
δικαιωµ των σε κ θε περ σταση. Πολλο συµφωνο ν για
τον περιορισµ των δικαιωµ των σε σους θεωρο νται
τι αποτελο ν µ λη «προβληµατικ ν» οµ δων, δηλαδ
στους παρ νοµους µεταν στες στην Ευρωπαϊκ νωση,
στα εγκληµατικ στοιχε α και στους αν ργους.
Οι ερωτηθ ντες θεωρο ν τι τα ευρωπαϊκ ργανα θα
πρ πει να διαδραµατ ζουν σηµαντικ τερο ρ λο στην
καταπολ µηση του ρατσισµο .
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 23
1977
Κοιν δ λωση για τα θεµελι δη δικαι µατα που
υπογρ φηκε απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, το
Συµβο λιο και την Επιτροπ .
1986
Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο εγκρ νει την πρ τη
κθεση της επιτροπ ς ρευνας για την νοδο του
φασισµο και του ρατσισµο στην Ευρ πη.
Το Συµβο λιο, το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και η
Επιτροπ εγκρ νουν κοιν δ λωση κατ του
ρατσισµο και της ξενοφοβ ας.
1989
Ο κοινωνικ ς χ ρτης για τα θεµελι δη κοινωνικ
δικαι µατα των εργαζοµ νων αναφ ρει τη
σηµασ α της καταπολ µησης των κ θε µορφ ς
διακρ σεων, ιδ ως σων στηρ ζονται στο φ λο, το
χρ µα, τη φυλ , τις απ ψεις και τις πεποιθ σεις.
1990
Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει, στη σ νοδο
κορυφ ς του ∆ουβλ νου, ψ φισµα σχετικ µε την
καταπολ µηση του ρατσισµο και της ξενοφοβ ας.
Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο εγκρ νει τη δε τερη
κθεση της επιτροπ ς ρευνας η οπο α καλε σε
εν σχυση της δρ σης που διεξ γεται σε ευρωπαϊκ
επ πεδο.
1991
Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει ψ φισµα, στη
σ νοδο κορυφ ς του Μ αστριχτ, υποσχ µενο
να ενεργ σει «σαφ ς και ξεκ θαρα» για να
εµποδ σει την νοδο του ρατσισµο και της
ξενοφοβ ας.
1992
Η Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ εκδ δει
ψ φισµα για το ρατσισµ , την ξενοφοβ α και τη
θρησκευτικ µισαλλοδοξ α.
Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει, στη σ νοδο
κορυφ ς του Εδιµβο ργου, τρ το ψ φισµα κατ
του ρατσισµο για να ληφθο ν αν την Ευρ πη
«δραστικ και αποτελεσµατικ µ τρα µε στ χο τον
λεγχο του φαινοµ νου τ σο µ σω της εκπα δευσης
σο και µ σω της νοµοθεσ ας».
1993
Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο εκδ δει δι φορα
ψηφ σµατα για το ρατσισµ και την ξενοφοβ α
καθ ς και τους κινδ νους β ας απ την κρα
δεξι .
Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει τ ταρτη δ λωση,
στη σ νοδο κουρφ ς της Κοπεγχ γης, µε την οπο α
καταδικ ζει το ρατσισµ και την ξενοφοβ α.
∆ηλ νει τι «αποφ σισε να εντε νει τις
προσπ θει ς του για τον προσδιορισµ και τον
εντοπισµ των αιτ ων του ρατσισµο » και
αναλαµβ νει τη δ σµευση να «καταβ λλει κ θε
δυνατ προσπ θεια για να προστατε σει τους
µεταν στες, πρ σφυγες και λλους απ τις
εκδηλ σεις ρατσισµο και µισαλλοδοξ ας».
1994
Μετ απ γαλλο-γερµανικ πρωτοβουλ α, το
Ευρωπαϊκ Συµβο λιο αποφ σισε, κατ τη
σ νοδο κορυφ ς της Κ ρκυρας, τη σ σταση
συµβουλευτικ ς επιτροπ ς για το ρατσισµ και
την ξενοφοβ α αρµ δια για τη διατ πωση
πρακτικ ν συστ σεων υπ ρ της ανοχ ς και
της καταν ησης. ∆ χθηκε να αναπτ ξει, σε
ευρωπαϊκ επ πεδο, συνολικ στρατηγικ µε
στ χο την καταπολ µηση του ρατσισµο . Το
1994 επ σης, κατ τη σ νοδο κορυφ ς του
σσεν, το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο ζ τησε απ
την Επιτροπ «να εµβαθ νει τις τρ χουσες
εργασ ες» στους τοµε ς της εκπα δευσης και
της κατ ρτισης, της πληροφορ ας, των µ σων
µαζικ ς ενηµ ρωσης, της αστυνοµ ας και της
δικαιοσ νης.
Στο Λευκ Βιβλ ο της για την κοινωνικ πολιτικ ,
η Επιτροπ αν γγειλε την πρ θεσ της «να
επιµε νει για να περιληφθο ν στη Συνθ κη ειδικ ς
Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 24
εξουσ ες σον αφορ την καταπολ µηση των
φυλετικ ν διακρ σεων».
Σε ανακο νωση της Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς για
την πολιτικ µεταν στευσης και παροχ ς
ασ λου, αφιερ νεται το τελευτα ο κεφ λαιο
στην καταπολ µηση των φυλετικ ν διακρ σεων
και των προβληµ των που συνδ ονται µε το
ρατσισµ και την ξενοφοβ α.
Το ψ φισµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου για το
ρατσισµ και την ξενοφοβ α κ νει κκληση για
ευρωπαϊκ οδηγ α προοριζ µενη να ενισχ σει τις
ισχ ουσες διατ ξεις στη νοµοθεσ α των κρατ ν
µελ ν.
1995
Η συµβουλευτικ επιτροπ υποβ λλει στο
Ευρωπαϊκ Συµβο λιο που συν λθε στις Κ ννες
την τελικ κθεσ της που περι χει µεγ λο αριθµ
συστ σεων για δρ ση. Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο
ζητ απ τη συµβουλευτικ επιτροπ να
παρατε νει, σε συνεργασ α µε το Συµβο λιο
της Ευρ πης, την εργασ α µελ της σκοπιµ τητας
που αφορ ευρωπαϊκ κ ντρο παρακολο θησης
των φαινοµ νων ρατσισµο και ξενοφοβ ας.
∆ ο ψηφ σµατα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου
για το ρατσισµ , την ξενοφοβ α και τον
αντισηµιτισµ επιµ νουν τι πρ πει να ληφθο ν
µ τρα για την προστασ α της ισ τητας των
ευκαιρι ν στην απασχ ληση ανεξ ρτητα απ
ηλικ α, φυλ , φ λο, αναπηρ α πεπο θηση.
Το Συµβο λιο «Κοινωνικ ς Υποθ σεις» και το
Συµβο λιο «Εκπα δευση» εκδ δουν ψηφ σµατα για
την καταπολ µηση του ρατσισµο στην εργασ α
και στα εκπαιδευτικ συστ µατα.
Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ υποβ λλει πρ ταση στο
Συµβο λιο για το χαρακτηρισµ του 1997 ως
ευρωπαϊκο τους κατ του ρατσισµο . Η
Επιτροπ τον ζει τον ειδικ ρ λο που µπορε να
διαδραµατ σει το τος αυτ σε συµπλ ρωµα µε τις
εθνικ ς εν ργειες. Οι κυρι τεροι τοµε ς που
προσδιορ στηκαν ε ναι: η προ θηση της νταξης
και το νοιγµα του δρ µου για την νταξη, η
προ θηση της ισ τητας των ευκαιρι ν και της
µε ωσης των διακρ σεων, η ευαισθητοπο ηση της
κοιν ς γν µης και η καταπολ µηση των
προκαταλ ψεων, η πρ ληψη κ θε ρατσιστικ ς
συµπεριφορ ς και κ θε µορφ ς β ας, η επ βλεψη
και η επιβολ κυρ σεων στα ρατσιστικ
εγκλ µατα, η διεθν ς συνεργασ α, η εν σχυση των
αντιρατσιστικ ν νοµοθετικ ν διατ ξεων και σε
ευρωπαϊκ επ πεδο.
Η σ νοδος κορυφ ς του κοινωνικο διαλ γου
των εκπροσ πων των εργοδοτ ν και των
συνδικαλιστ ν εκδ δει κοιν δ λωση µε στ χο την
πρ ληψη των φυλετικ ν διακρ σεων και της
ξενοφοβ ας και την προ θηση της σης
µεταχε ρισης στον τ πο εργασ ας.
1996
Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, η Οικονοµικ
και Κοινωνικ Επιτροπ και η Επιτροπ
των Περιφερει ν υποστηρ ζουν την πρ ταση
ανακ ρυξης ευρωπαϊκο τους το 1997.
Η συµβουλευτικ επιτροπ ολοκληρ νει τη µελ τη
σκοπιµ τητας.Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο ζητε απ
την Επιτροπ να συνεχ σει το ργο της ως
του δηµιουργηθε το Ευρωπαϊκ Κ ντρο
Παρακολο θησης των φαινοµ νων ρατσισµο και
ξενοφοβ ας. Επ σης δ νει πρ σινο φως για το
ευρωπαϊκ τος.
1997
Τα κρ τη µ λη και το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο
συµφωνο ν για την εγκατ σταση του Ευρωπαϊκο
Κ ντρου στη Βι ννη. Ο ρ λος του θα ε ναι διπλ ς:
καταχ ρηση και αξιολ γηση των φαινοµ νων
ρατσισµο και ξενοφοβ ας και αν λυση των αιτ ων
τους µε παρ λληλη διατ πωση συγκεκριµ νων
προτ σεων και τακτικ ς για την καταπολ µησ
τους.
Οι αρχηγο κρατ ν και κυβερν σεων εντ σσουν
την υπερ σπιση των δικαιωµ των του ανθρ που
και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν στη ν α Συνθ κη
της Ευρωπαϊκ ς νωσης που υπογρ φηκε στη
σ νοδο κορυφ ς του µστερνταµ.
1998
Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ υποβ λλει συνολικ
σχ διο δρ σης για την καταπολ µηση του
ρατσισµο .
Θ λει δουλει !
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 25
Ευρωπαϊκ ταυτ τητα
H καταπολ µηση του ρατσισµο και η ευρωπαϊκ
ταυτ τητα ε ναι αδιαχ ριστες. Η αν γκη να
τεθο ν τα θεµ λια κοινοτικο πνε µατος αν µεσα
στους λαο ς που επ χρ νια ταν αντιµ τωποι
λ γω β αιων συγκρο σεων αποτελε αναπ σπαστο
µ ρος των ιδανικ ν που εν πνευσαν τους ιδρυτ ς
της Κοιν τητας.
∆ηµοκρατ α
H Ευρωπαϊκ νωση πρ πει να οικοδοµηθε σε
µια κοινων α που αποδ δει αξ α στη διαφορ και η
οπο α αντιπροσωπε ει τις αν γκες και αντανακλ
τα ενδιαφ ροντα και τις αξ ες λων των πολιτ ν
της ανεξ ρτητα απ την εθνοτικ , θρησκευτικ ,
εθνικ πολιτιστικ τους ιδ τητα. Η προϋπ θεση
αυτ ε ναι ουσιαστικ για τη δηµοκρατικ
αν πτυξη και τη νοµιµ τητα των υφιστ µενων
κυβερν σεων και θεσµ ν.
Kαν να κρ τος µ λος δεν απαλλ σσεται και καµ α
κοινωνικ και πολιτιστικ οµ δα δεν χει την
εγγ ηση τι, κ ποια µ ρα, δεν θα αποτελ σει θ µα
του ρατσισµο (1)
.
Σεβασµ ς των δικαιωµ των του ανθρ που
O σεβασµ ς των δικαιωµ των του ανθρ που
και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν που εγγρ φονται
στη Συνθ κη, καθ ς και του δικαι µατος σης
Η ΣYNΘHKH TOY AMΣTEPNTAM
KAI OI ∆IEΘNEIΣ ΣYNΘHKEΣ
Η Συνθ κη του µστερνταµ
Κεφ λαιο 1
Γενικ ς αρχ ς που αποτελο ν το υπ βαθρο
της νωσης
«Η νωση βασ ζεται στις αρχ ς της ελευθερ ας, της
δηµοκρατ ας, του σεβασµο των δικαιωµ των του
ανθρ που και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν, καθ ς
και του κρ τους δικα ου», που ε ναι κοιν για λα
τα κρ τη µ λη.
Η νωση θα σεβαστε αυτ τα θεµελι δη
δικαι µατα πως κατοχυρ νονται απ την
ευρωπαϊκ σ µβαση για την προστασ α των
δικαιωµ των του ανθρ που και των θεµελιωδ ν
ελευθερι ν, που υπογρ φηκε στη Ρ µη στις 4
Νοεµβρ ου 1950, και πως προκ πτουν απ τις
κοιν ς συνταγµατικ ς παραδ σεις των κρατ ν
µελ ν, ως γενικ ς αρχ ς του κοινοτικο δικα ου.
Η νωση θα σεβαστε την εθνικ ταυτ τητα των
κρατ ν µελ ν.
Η νωση θα αποκτ σει τα µ σα που απαιτο νται
για την επ τευξη των στ χων της και για την
επιτυχ εφαρµογ των πολιτικ ν της.
Κατ ργηση των διακρ σεων, ρθρο 6α
Με την επιφ λαξη των λλων διατ ξεων της
Συνθ κης, και εντ ς των ορ ων των αρµοδιοτ των
που παρ χει αυτ στην Κοιν τητα, το Συµβο λιο,
αποφασ ζοντας οµ φωνα, µετ απ πρ ταση της
Επιτροπ ς και διαβο λευση µε το Ευρωπαϊκ
Κοινοβο λιο, θα µπορε να αναλ βει κατ λληλη
δρ ση για την καταπολ µηση των διακρ σεων λ γω
φ λου, φυλετικ ς εθνοτικ ς καταγωγ ς,
θρησκε ας πεποιθ σεων, αναπηρ ας, ηλικ ας
γενετ σιου προσανατολισµο ».
Η ευρωπαϊκ σ µβαση για την προστασ α των
δικαιωµ των του ανθρ που και των θεµελιωδ ν
ελευθερι ν, 1950, ρθρο 14
Η απ λαυση των δικαιωµ των και ελευθερι ν που
περιλαµβ νονται στην παρο σα σ µβαση θα
κατοχυρ νεται χωρ ς δι κριση λ γω φ λου,
φυλ ς, χρ µατος, γλ σσας, καταγωγ ς, θρησκε ας,
πολιτικ ν λλων πεποιθ σεων, εθνοτικ ς
κοινωνικ ς καταγωγ ς, συµµετοχ ς σε εθνικ
µειον τητα, ιδιοκτησ ας, γ ννησης λλων
χαρακτηριστικ ν.
Η διεθν ς σ µβαση των Ηνωµ νων Εθν ν για την
κατ ργηση κ θε µορφ ς φυλετικ ς δι κρισης,
1965, ρθρο 1
Στη σ µβαση αυτ , ο ρος «φυλετικ δι κριση»
θα αφορ αδιακρ τως, τον αποκλεισµ , τον
περιορισµ την προτ µηση λ γω φυλ ς,
χρ µατος, εθνικ ς εθνοτικ ς καταγωγ ς, που
χει ως στ χο να εκµηδεν σει να µει σει την
αναγν ριση, την απ λαυση την σκηση, επ σοις
ροις, των δικαιωµ των του ανθρ που και των
θεµελιωδ ν ελευθερι ν στον πολιτικ , οικονοµικ ,
κοινωνικ , πολιτιστικ οποιοδ ποτε λλο τοµ α
του δηµ σιου β ου.
ΓIATI H ∆PAΣH ΣE EYPΩΠAΪKO
EΠIΠE∆O;
(1)
Ανακο νωση της Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς για το ρατσισµ , την
ξενοφοβ α και τον αντισηµιτισµ COM(95) 653 τελικ .
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 26
Εκτιµ ντας τι ο ρατσισµ ς, η ξενοφοβ α και
ο αντισηµιτισµ ς αντιβα νουν τα θεµελι δη
δικαι µατα, που αναφ ρονται στο κοινοτικ
δ καιο, αναγνωρ ζονται στις διεθνε ς διακηρ ξεις
και φορε ς και απορρ ουν απ τις συνταγµατικ ς
παραδ σεις,
τι η συνεχ ς παρουσ α του ρατσισµο , της
ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο στο σ νολο της
Ευρ πης θ τει τις κοινων ες µας αντιµ τωπες µε
µια σηµαντικ πρ κληση και απαιτε την κινητο -
πο ηση λων των ετα ρων για την καταπολ µηση
των εν λ γω φαινοµ νων,
τι το Συµβο λιο και τα κρ τη µ λη αναγν ρισαν
την πρ κληση αυτ ταν διακ ρυξαν το 1997
Ευρωπαϊκ τος κατ του Ρατσισµο ,
Οι κ τωθι υπογεγραµµ νοι βεβαι νουµε:
– το θεµελι δες δικα ωµα κ θε ατ µου να ζει
χωρ ς διακρ σεις παρεν χληση λ γω φυλ ς,
χρ µατος, θρησκε ας εθνοτικ ς εθνικ ς
καταγωγ ς,
– την αν γκη δηµιουργ ας εταιρικ ν σχ σεων
προκειµ νου να ενωθο µε για την καταπολ µηση
του ρατσισµο , της ξενοφοβ ας και του αντιση-
µιτισµο .
Οι κ τωθι υπογεγραµµ νοι αναλαµβ νουµε τη
δ σµευση:
– να ενισχ σουµε τη δρ ση µας µε στ χο την
καταπολ µηση του ρατσισµο , της ξενοφοβ ας
και του αντισηµιτισµο σε λους τους τοµε ς του
β ου, µετερχ µενοι λα τα διαθ σιµα µ σα και
π ρους,
– να συνεργαστο µε για το σκοπ αυτ µε λους
τους ενδιαφερ µενους ετα ρους,
– να παραγ γουµε, να ενθαρρ νουµε και να
προωθ σουµε τη δι δοση ορθ ς πρακτικ ς και
πε ρας,
– να προωθ σουµε κατ λληλα µ τρα, συµπερι-
λαµβανοµ νων των ευρωπαϊκ ν και εθνικ ν
κωδ κων δεοντολογ ας.
Οι κ τωθι υπογεγραµµ νοι χουµε την πρ θεση:
– να συµµετ σχουµε ενεργ στο Ευρωπαϊκ τος
κατ του Ρατσισµο ,
– να συµµετ σχουµε ενεργ στην ευρωπαϊκ
κινητοπο ηση που ξεκ νησε µε το Ευρωπαϊκ
τος κατ του Ρατσισµο .
Καλο µε τα ευρωπαϊκ ργανα, τις δηµ σιες
αρχ ς, τους ιδιωτικο ς φορε ς και τους πολ τες,
τ σο σε ευρωπαϊκ σο και σε εθνικ και τοπικ
επ πεδο, να συµβ λουν στην καταπολ µηση του
ρατσισµο , της ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο ,
στον καθηµεριν β ο, στο σχολε ο, στον τ πο
εργασ ας και στα µ σα µαζικ ς ενηµ ρωσης.
µεταχε ρισης και απουσ ας δι κρισης, ε ναι οι
βασικ ς αρχ ς κ θε κοινοτικ ς πολιτικ ς.
Αν πτυξη οικονοµικ ν και κοινωνικ ν
δικαιωµ των
O ρατσισµ ς και η ξενοφοβ α αποτελο ν σοβαρ
απειλ , χι µ νο για τη σταθερ τητα της
ευρωπαϊκ ς κοινων ας, αλλ και για την ορθ
πορε α της οικονοµ ας (1)
.
Oι ευρωπαϊκ ς οικονοµ ες δεν χρησιµοποιο ν
πλ ρως τις δυνατ τητες του εργατικο δυναµικο
τους (1)
.
H δι κριση συγκρο εται µε την ελε θερη
κυκλοφορ α των προσ πων και των υπηρεσι ν
εµποδ ζοντας σους πλ ττονται απ τις διακρ σεις
να βρουν δουλει , στ γη να απευθυνθο ν στις
υπηρεσ ες που χρει ζονται (2)
.
Oι διαφορ ς αν µεσα στις εθνικ ς πολιτικ ς
προστασ ας απ το ρατσισµ θα αποθαρρ νουν
σους ενδ χεται να υποστο ν το ρατσισµ απ το
να µεταβο ν σε κρ τη µ λη της Ευρωπαϊκ ς
νωσης που η προστασ α ε ναι ανεπαρκ ς (2)
.
H συµµετοχ λων των πολιτ ν στην κοινωνικ ,
οικονοµικ και πολιτικ ζω αποτελε
αναπ σπαστο µ ρος της ευρωπαϊκ ς αν πτυξης.
µως ο ρατσισµ ς αποκλε ει και ταυτ χρονα
επωφελε ται απ τον αποκλεισµ . ταν τα τοµα
αισθ νονται τι απειλο νται απορρ πτονται,
χουν την τ ση να απορρ πτουν τους λλους.
H καταπολ µηση του ρατσισµο συνδ εται στεν
µε τη βελτ ωση των ρων απασχ λησης και των
πολιτικ ν µεταν στευσης και νταξης που
αφορο ν για παρ δειγµα την πρ σβαση στην
απασχ ληση και στην εκπα δευση (1
).
(1)
Κοιν δ λωση των κοινωνικ ν ετα ρων για την πρ ληψη των
φυλετικ ν διακρ σεων και της ξενοφοβ ας και την προ θηση της σης
µεταχε ρισης στον τ πο εργασ ας.
(2)
κθεση της εναρκτ ριας σ σκεψης του Eυρωπαϊκο τους κατ του
Pατσισµο , 1997.
Η ΕYPΩΠH KATA TOY PATΣIΣMOY
Wim Kok
Πρωθυπουργ ς των Κ τω Χωρ ν
Πρ εδρος εν ενεργε α του
Συµβουλ ου
José María Gil-Robles Gil-Delgado Jacques Santer
Πρ εδρος του Πρ εδρος της
Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 27
Σ µερα, µια απ τις µεγαλ τερες προκλ σεις τις
οπο ες πρ πει να αντιµετωπ σουν οι ευρωπαϊκ ς
κοινων ες ε ναι το να αναπτ σσονται εντ σσοντας
το αυξαν µενο κρ µα πολιτισµικ ν οµ δων. Οι
πολιτικ ς περιστρ φονται γ ρω απ ννοιες, αξ ες
και πρ τυπα που θεωρο νται ως υπ δειγµα απ τη
δεσπ ζουσα κουλτο ρα. Αποτ λεσµα: επιµ νοντας
στις οµοι τητες και την οµογ νεια, συµβ λλουµε
στην εν σχυση του αισθ µατος αποκλεισµο σων
δεν χωρο ν σ’ αυτ ν τον ορισµ .
Ο ρος κουλτο ρα ορ ζεται εδ µε την ευρ τερη
δυνατ σηµασ α του: υπερβα νει τους εθνοτικο ς
εθνικο ς ορισµο ς για να περιλ βει παρ γοντες
πως το ε δος, η εκπα δευση, η κοινωνικ
καταγωγ και η θρησκε α.
Σ µφωνα µε τον Hofstede (1)
, η κουλτο ρα µπορε
να οριστε ως «συλλογικ ς προγραµµατισµ ς του
πνε µατος που διακρ νει τα µ λη µιας κοινωνικ ς
οµ δας απ µια λλη».
Ο προγραµµατισµ ς αυτ ς αρχ ζει δη απ τη
γ ννηση και παρατε νεται µ χρι την ριµη ηλικ α.
Πραγµατοποιε ται στην οικογ νεια, στο σχολε ο
και στην εργασ α. Ε ναι µια σειρ απ κοιν ς αξ ες,
πεποιθ σεις και στ σεις ζω ς που σφυρηλατο ν
την κουλτο ρα µιας οµ δας, που µαθα νονται απ
τη νεαρ τερη ηλικ α και δρουν τ σο συνειδητ σο
και ασυνε δητα. Πα ρνουν τη µορφ δοµ ν
εξουσ ας, θεσµ ν και κοινωνικ ς πρακτικ ς. Οι
διαδικασ ες αυτ ς διαφοροποιο ν µια οµ δα και
την καθιστο ν ξεχωριστ . ∆ νουν στα τοµα το
α σθηµα τι αν κουν κ που και τους προσφ ρουν
σηµε α αναφορ ς.
Οι νθρωποι που µοι ζουν απ το γεγον ς τι
αν κουν στην οµ δα χουν µεγαλ τερη
αυτοπεπο θηση. σο σηµαντικ τερη ε ναι η
διαφορ , τ σο µεγαλ τερη ε ναι η καχυποψ α και
δυσκολ τερη η αναζ τηση πεδ ου συνενν ησης.
Αυτ ισχ ει εξ σου και στην ιδιωτικ και την
επαγγελµατικ ζω .
Η καταπολ µηση του ρατσισµο απαιτε εξ ταση
του εαυτο µας. Ο ρατσισµ ς π ρασε απ
πρ δηλες πρ ξεις σε εκδηλ σεις λεπτ τερες και
καλυµµ νες που στηρ ζονται στην απ ρριψη της
διαφορ ς. Περιλαµβ νει να κρυφ σ στηµα
αποκλεισµο που διαχωρ ζει σους αποτελο ν
µ λη απ’ σους δεν αποτελο ν µ λη της οµ δας.
(1)
Hofstede, G.: Cultures Consequence, 1990, Sage Publications,
London.
ΝA ΓEΦYPΩΣOYME TIΣ
KOYΛTOYPEΣ
Κο τα τον χοντρ !...
Του χρει ζεται µια δ αιτα,
ε µαµ !;...
Πες το
ψ µατα!
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 28
«Η Ευρ πη ε ναι µια πολυπολιτισµικ και
πολυεθνικ κοινων α που εµπλουτ ζεται απ την
πολυµορφ α αυτ . Ωστ σο, η συνεχ ς παρουσ α
του ρατσισµο στην κοινων α µας δεν µπορε να
αγνοηθε . Ο ρατσισµ ς πλ ττει λον τον κ σµο.
Υποβαθµ ζει τις κοιν τητ ς µας και γενν την
ανασφ λεια και το φ βο.»
Pádraig Flynn, ευρωπα ος επ τροπος
«Η δηµιουργικ τητα µ νο µ σα στη διαφορ
µπορε να υπ ρξει.»
Yehudi Menuhin, βιολον στας και
υπερασπιστ ς των δικαιωµ των του ανθρ που
«Ο ρατσισµ ς αρχ ζει ταν η διαφορ , πραγµατικ
φανταστικ , προτ σσεται για να δικαιολογ σει
µια επ θεση. Επ θεση που στηρ ζεται στην
αποτυχ α καταν ησης του λλου, στην ανικα-
ν τητα αποδοχ ς της διαφορ ς και ναρξης
διαλ γου.»
Mario Soares, πρ ην Πρ εδρος της Πορτογαλ ας
«Προκατ ληψη: δυσµεν ς συνα σθηµα ναντι
ατ µου οµ δας ατ µων που δηµιουργε ται χωρ ς
γν ση, λ γο γεγον ς.
Εξουσ α: ικαν τητα θ σης των πραγµ των σε
κ νηση, κατοχ ς τους ελ γχου τους.
∆ιαφορ αν µεσα στο ρατσισµ και την
προκατ ληψη: η προκατ ληψη µπορε να σηµα νει
περιφρ νηση κ ποιου προτο καν γνωρ σουµε
κ τι για το τοµ του, αλλ χωρ ς να υπ ρχει
απαρα τητα η εξουσ α αρνητικ ς επ δρασης στη
ζω του. σο για το ρατσισµ , συνδ εται µε τη
λειτουργ α µιας ολ κληρης κοινων ας και
περιλαµβ νει την εξουσ α ενεργοπο ησης των
ρατσιστικ ν προκαταλ ψεων. Η πλειοψηφ α
εξουσι ζει τη µειοψηφ α και µπορε σκ πιµα χι
να χρησιµοποιε το ρατσισµ . Συνεπ ς, ο
ρατσισµ ς συνεπ γεται το γεγον ς κατοχ ς της
εξουσ ας για δι κριση και δυσµ νεια των ατ µων
µε το πρ σχηµα τι ε ναι διαφορετικ .»
Βρετανικ Συµβο λιο Νεολα ας
«Ο ρατσισµ ς συν σταται στην πεπο θηση τι
ορισµ να τοµα ε ναι αν τερα απ λλα λ γω του
τι αν κουν σε ιδια τερη φυλ . Οι ρατσιστ ς
ορ ζουν τη φυλ ως οµ δα ατ µων που
µοιρ ζονται την δια καταγωγ . ∆ιαφοροποιο ν
τις φυλ ς β σει σωµατικ ν χαρακτηριστικ ν πως
το χρ µα της επιδερµ δας και η ψη των µαλλι ν.
Στην πραγµατικ τητα, καµ α σαφ ς διαφορ και
κυρ ως καµ α λογικ διαφορ δεν χουν σηµασ α.
Οι πρ σφατες ρευνες αποδεικν ουν τι η φυλ
ε ναι ννοια πλαστ . Η ννοια της “φυλ ς” δεν χει
καµ α βιολογικ θεµελ ωση. Η λ ξη “ρατσισµ ς”
χρησιµοποιε ται επ σης για να περιγρ ψει
ΣTA∆IA THΣ ∆IAΠOΛITIΣMIKHΣ
EΠIKOINΩNIAΣ
ΜIA MATIA ΣTOYΣ OPIΣMOYΣ
KAI TIΣ ENNOIEΣ
Στ διο 1
Kατ σταση η οπο α συν σταται στην γνοια των διαφορ ν, που εκδηλ νεται µε στ σεις
τ που: «ο δικ ς µας τρ πος ε ναι ο καλ τερος».
Στ διο 2
Kατ σταση συνειδητοπο ησης της διαφορ ς που επιτυγχ νεται µε τη διαπολιτισµικ
επαφ , µε την επικοινων α και την παρατ ρηση: «οι λλοι χουν διαφορετικο ς τρ πους».
Στ διο 3
Kατ σταση ανοχ ς που σ βεται χωρ ς αξιολογικ κρ ση: «ε ναι διαφορετικο ».
Στ διο 4
Kατ σταση που συν σταται στην αποδοχ , την αξιοπο ηση και τη θετικ χρησιµοπο ηση της
διαφορ ς: «αφ στε µας να εργαστο µε µαζ απ κοινο και επωφελ ς».
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 29
καταχρηστικ επιθετικ συµπεριφορ προς µ λη
µιας “κατ τερης φυλ ς”. Ο ρατσισµ ς πα ρνει
δι φορες µορφ ς αν λογα µε τη χ ρα, την ιστορ α
της, τον πολιτισµ της και λλους κοινωνικο ς
παρ γοντες. Μια σχετικ πρ σφατη µορφ
ρατσισµο , συχν αποκαλο µενη “εθνοτικ
πολιτισµικ διαφοροπο ηση”, πρεσβε ει τι λες οι
φυλ ς και οι κουλτο ρες ε ναι σες αλλ τι δεν θα
πρεπε να αναµειγν ονται, ο τως στε να
διατηρηθε η πρωτοτυπ α τους. ∆εν υπ ρχει καµ α
επιστηµονικ απ δειξη της παρξης διαφορετικ ν
φυλ ν. Η βιολογ α µ α µ νο φυλ χει
προσδιορ σει: την ανθρ πινη φυλ .
Η µισαλλοδοξ α ε ναι λλειψη σεβασµο για την
πρακτικ και τις πεποιθ σεις του λλου.
Εµφαν ζεται ταν κ ποιος αρνε ται να αφ σει
λλα τοµα να ενεργ σουν διαφορετικ και να
χουν διαφορετικ γν µη. Η µισαλλοδοξ α µπορε
να οδηγ σει στην δικη µεταχε ριση ορισµ νων
ατ µων λ γω των θρησκευτικ ν πεποιθ σε ν
τους, της σεξουαλικ τητ ς τους, ακ µη και του
ντυσ µατος της κ µµωσ ς τους. Η µισαλλοδοξ α
δεν δ χεται τη διαφορ . Βρ σκεται στη β ση του
ρατσισµο , του αντισηµιτισµο , της ξενοφοβ ας και
γενικ των διακρ σεων. Συχν , µπορε να οδηγ σει
στη β α.
Ισ τητα ε ναι η ιδι τητα αυτο που ε ναι σο. Αυτ
σηµα νει τι καν νας δεν ε ναι πιο σηµαντικ ς απ
κ ποιον λλο, ποιοι κι αν ε ναι οι γονε ς του και η
κοινωνικ του κατ σταση. Ασφαλ ς, τα τοµα δεν
χουν δια ενδιαφ ροντα, ικαν τητες ο τε τρ πο
ζω ς. Κατ συν πεια, η ισ τητα αν µεσα στα
τοµα σηµα νει τι χουν τα δια δικαι µατα και
τις διες ευκαιρ ες. Πρ πει να διαθ τουν, στον
τοµ α της εκπα δευσης και της εργασ ας, σες
ευκαιρ ες που δεν πρ πει να εξαρτ νται µ νον απ
τις προσπ θει ς τους. Η ισ τητα θα γ νει
πραγµατικ τητα µ νον ταν λοι θα χουν
πρ σβαση κατ τον διο τρ πο στην κατοικ α, την
κοινωνικ ασφ λιση, τα πολιτικ δικαι µατα και
την ιθαγ νεια.
Η διαπολιτισµικ τητα συν σταται στη σκ ψη τι
πλουτ ζουµε τους εαυτο ς µας µε τη γν ση λλων
πολιτισµ ν και τις επαφ ς µας µ’ αυτο ς, και τι
αναπτ σσουµε την προσωπικ τητ µας
συναντ ντας τες. ∆ιαφορετικο νθρωποι θα
πρεπε να µπορο ν να ζουν µαζ παρ λο που
χουν διαφορετικ κουλτο ρα. Η
διαπολιτισµικ τητα ε ναι η αποδοχ και ο
σεβασµ ς των διαφορ ν. Π στη στη
διαπολιτισµικ τητα ε ναι π στη στο γεγον ς τι
µπορο µε να µαθα νουµε και να πλουτ ζουµε τους
εαυτο ς µας απ τη συν ντηση µε λλους
πολιτισµο ς.»
UNITED για µια διαπολιτισµικ δρ ση
«Υπ ρχουν ορισµ να στ δια που οδηγο ν στην
ενεργ δι κριση, τη β α και ακ µη την εθνοτικ
κ θαρση και τη γενοκτον α.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ: δηµιουργο µε γενικ τη-
τες και β ζουµε τις εµπειρ ες µας σε κατηγορ ες
οι οπο ες διευκολ νουν τον τρ πο µας να
χειριζ µαστε τον κ σµο γ ρω µας. Β ζουµε
ετικ τες και διαιρο µε τους ανθρ πους και τις
οµ δες.
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΕΣ: ταν β ζουµε ετικ τες στους
ανθρ πους, µπα νουµε στον πειρασµ να
χρησιµοποιο µε στερεοτυπ ες. Οι στερεοτυπ ες
ε ναι κρ σεις που βασ ζονται σε ανεπαρκ
δεδοµ να. Υπ ρχουν θετικ ς και αρνητικ ς
στερεοτυπ ες… αλλ , ε ν δηµιουργ σουµε µια
αρνητικ στερεοτυπ α και την οξ νουµε, τ τε
γ νεται επικ νδυνη και µπορε να οδηγ σει στην…
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ: αποτελο µενη απ ιδ ες που
στηρ ζονται σε σειρ συγκιν σεων και ανεπαρκ ν
γεγον των. Μια προκατ ληψη ε ναι αστ ρικτη, κι
ωστ σο αποδεκτ χωρ ς την παραµικρ
αµφισβ τηση. Υπ ρχουν συχν αντιθ σεις
«αν µεσα σ’ εκε νους και σε µας». Οι
προκαταλ ψεις µπορο ν να οδηγο ν σε εχθρικ
συµπεριφορ ναντι της συγκεκριµ νης οµ δας.
Απ την προκατ ληψη απορρ ουν οι ακ λουθες
αντιδρ σεις:
ΑΠΟΦΥΓΗ: αποφε γουµε την οµ δα, δεν της
µιλ µε, δεν θ λουµε να τη συναντ σουµε.
ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ: µιλ µε αρνητικ για
την οµ δα και στην οµ δα.
∆ΙΑΚΡΙΣΗ: εν η προκατ ληψη ε ναι στ ση, η
δι κριση ε ναι συµπεριφορ που υποτιµ την
οµ δα, την κακοµεταχειρ ζεται, την ανταµε βει
λιγ τερο απ τις λλες, την µποϊκοτ ρει αν χι την
αποκλε ει.
ΒΙΑΙΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ: σαρκ ζοντας, ενοχλ ντας,
απειλ ντας, εξαντλ ντας βλ πτοντας την
κληρονοµι της οµ δας.
ΕΞΑΛΕΙΨΗ: αποµον νοντας, δι χνοντας, σκοτ -
νοντας, λυντσ ροντας, προβα νοντας σε γενοκτο-
ν α σε εθνοτικ κ θαρση.»
CSV Media (UK), «Προς την ισ τητα»
εγχειρ διο για τις οµ δες ν ων που
εργ ζονται σε πρωτοβουλ ες κατ των
διακρ σεων στα µ σα µαζικ ς ενηµ ρωσης
«Η µεταν στευση ε ναι σταθερ φαιν µενο στην
ανθρ πινη ιστορ α, το οπο ο δηµιουργε και
εµπλουτ ζει τους πολιτισµο ς µ λλον, παρ τους
απειλε .»
Russell King, Πανεπιστ µιο του Σ σεξ, 1991
«Στεκ µαστε σ µερα σ’ να κρ σιµο σταυροδρ µι,
µπροστ σ’ αυτ που µπορε να ε ναι η αγρι τερη
µ χη που δ θηκε ποτ . Οι κ θε ε δους
φονταµενταλιστικ ς πεποιθ σεις χουν κατακλ σει
τον κ σµο… Ο ρατσισµ ς ε ναι ανθρ πινη
εφε ρεση, σχετικ σ γχρονη, η οπο α πιστε ω τι
δεν ε ναι αναπ φευκτη.»
Καθηγ τρια Patricia Williams, οµιλ τρια, 1997
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 30
ΒIBΛIOΓPAΦIA
Μια συλλογ που δηµοσιε θηκε απ την Ευρωπαϊκ Επιτροπ προσφ ρει το πλ ρες
κε µενο των περισσ τερων απ τα προαναφερθ ντα µ τρα. Η συλλογ αυτ µε τ τλο «Τα
ευρωπαϊκ ργανα στην καταπολ µηση του ρατσισµο : επιλογ κειµ νων» διατ θεται
δωρε ν απ τα Γραφε α της Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς σε κ θε κρ τος µ λος απ την
Ευρωπαϊκ Επιτροπ , Γενικ ∆ιε θυνση «Απασχ ληση, εργασιακ ς σχ σεις και κοινωνικ ς
υποθ σεις – Τεκµηρ ωση».
Τηλεοµοιοτυπ α: (32-2) 296 23 93
Αριθµ ς καταλ γου: CE-01-96-438-EN/FR/DE-C
ISBN 92-827-9845-3
∆ λωση του Συµβουλ ου της Ευρωπαϊκ ς νωσης και των αντιπροσ πων των
κυβερν σεων των κρατ ν µελ ν, που συν ρχονται στο πλα σιο του Συµβουλ ου της 16ης
∆εκεµβρ ου 1997, σχετικ µε το σεβασµ της διαφορετικ τητας και την καταπολ µηση
του ρατσισµο και της ξενοφοβ ας
ΕΕ C 1 της 3.1.1998
∆ιακ ρυξη του Συµβουλ ου της Ευρωπαϊκ ς νωσης και των αντιπροσ πων των
κυβερν σεων των κρατ ν µελ ν, συνελθ ντων στο Συµβο λιο της 24ης Νοεµβρ ου 1997
σχετικ µε την καταπολ µηση του ρατσισµο , της ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο στη
νεολα α
ΕΕ C 368 της 5.12.1997
Προς ν ες διαπολιτισµικ ς προοπτικ ς
Υπηρεσ α Επισ µων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των
ISBN: 92-828-1339-8
«Ρατσισµ ς και ξενοφοβ α στην Ευρ πη»
Ευρωβαρ µετρο 47.1, νοιξη 1997, Γενικ ∆ιε θυνση V
Ευρωπαϊκ σ νοψη ορθ ς πρακτικ ς σον αφορ την πρ ληψη του ρατσισµο στον τ πο
εργασ ας
Υπηρεσ α Επισ µων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των
ISBN: 92-828-1961-2
Σχ διο δρ σης κατ του ρατσισµο
COM(1998) 183 τελικ της 25.3.1998
Πολιτικ ς επιλογ ς, σεξουαλικ ς επιλογ ς, τρ ποι ζω ς.
Αρκε να εκθει σουµε τις ατοµικ ς ελευθερ ες, το
αυτεξο σιο!... Εµε ς οι ν οι, πρ πει ν’ αλλ ξουµε τον
κ σµο!
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 31
Ευρωπαϊκ Επιτροπ
ΕΓΩ, ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ;!
Λουξεµβο ργο: Υπηρεσ α Επισ µων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των
1998 — 31 σ. — 21 x 29,7 cm
ISBN 92-828-4018-2
Η Ευρωπαϊκ νωση προτ θεται να καταπολεµ σει τις διακρ σεις που στηρ ζονται στο φ λο, τη φυλετικ εθνοτικ καταγωγ , τη
θρησκε α και τις πεποιθ σεις, την αναπηρ α, την ηλικ α τον γενετ σιο προσανατολισµ . Το φυλλ διο αυτ , που απευθ νεται στους
εκπαιδευτικο ς και τους ν ους, περιλαµβ νει ορισµ να στιγµι τυπα και χρ σιµα ντοκουµ ντα για να παροτρ νει τον προβληµατισµ και
τη συζ τηση σχετικ µε το ρατσισµ .
Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 32
λλες πληροφορ ες σχετικ µε την Ευρωπαϊκ νωση
Πληροφορ ες σε λες τις γλ σσες της Ευρωπαϊκ ς νωσης παρ χονται απ το Internet, µ σω του
εξυπηρετητ Europa (http://europa.eu.int).
Για πληροφορ ες και δηµοσιε µατα σχετικ µε την Ευρωπαϊκ νωση στα ελληνικ , µπορε τε να
απευθυνθε τε:
Γραφε α της Επιτροπ ς υπ ρχουν και στις λλες χ ρες της Ευρωπαϊκ ς Ενωσης καθ ς επ σης
και σε λλα µ ρη του κ σµου.
Για περισσ τερες πληροφορ ες µπορε τε να απευθυνθε τε στα σχολε α, στις δηµοτικ ς αρχ ς στις
βιβλιοθ κες.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Γραφε ο αντιπροσωπε ας στην Ελλ δα
Βασιλ σσης Σοφ ας 2
ΤΘ 30284
GR-10674 Αθ να
Τηλ. (01) 725 10 00
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο
Γραφε ο για την Ελλ δα
Λεωφ ρος Αµαλ ας 8
GR-10557 Αθ να
Τηλ. (01) 331 15 41-47
Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 34
Η Ευρωπαϊκ νωση προτ θεται να
καταπολεµ σει τις διακρ σεις που
στηρ ζονται στο φ λο, τη φυλετικ εθνοτικ
καταγωγ , τη θρησκε α και τις πεποιθ σεις,
την αναπηρ α, την ηλικ α τον γενετ σιο
προσανατολισµ . Το φυλλ διο αυτ , που
απευθ νεται στους εκπαιδευτικο ς και τους
ν ους, περιλαµβ νει ορισµ να στιγµι τυπα
και χρ σιµα ντοκουµ ντα για να παροτρ νει
τον προβληµατισµ και τη συζ τηση
σχετικ µε το ρατσισµ .
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
EL
CM-11-97-576-GR-C15
Κοντ ς, χοντρ ς και µα ρος!... ∆ε σου λ ω
τ ποτα! ∆εν ε ναι πα ξε γ λασε, µια ζω τσι!
Πω
ρεεεεεεεε!
Κ λαση!...
Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 35

Recommended

σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική by
 σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική
σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγικήvaralig
17.9K views24 slides
Σημειώσεις για το διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού by
Σημειώσεις για το διήγημα του Γεωργίου ΒιζυηνούΣημειώσεις για το διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού
Σημειώσεις για το διήγημα του Γεωργίου ΒιζυηνούΓενικό Λύκειο Σκύδρας
25.8K views13 slides
ένας αριθμός β1 γλωσσολογοι οκ by
ένας αριθμός β1 γλωσσολογοι οκένας αριθμός β1 γλωσσολογοι οκ
ένας αριθμός β1 γλωσσολογοι οκ2gymnasioperaias
777 views10 slides
Ζαρκογιάννη Εύα Διδακτικό σενάριο. Ενότητα: Ρατσισμός by
Ζαρκογιάννη Εύα Διδακτικό σενάριο. Ενότητα: ΡατσισμόςΖαρκογιάννη Εύα Διδακτικό σενάριο. Ενότητα: Ρατσισμός
Ζαρκογιάννη Εύα Διδακτικό σενάριο. Ενότητα: ΡατσισμόςΕύα Ζαρκογιάννη
3.5K views6 slides
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,,Ο ΣΑΡΛΟ ΚΑΙ Τ... by
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,,Ο ΣΑΡΛΟ ΚΑΙ Τ...ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,,Ο ΣΑΡΛΟ ΚΑΙ Τ...
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,,Ο ΣΑΡΛΟ ΚΑΙ Τ...ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
6.2K views5 slides

More Related Content

What's hot

Οι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ Λυκείου by
Οι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ ΛυκείουΟι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ Λυκείου
Οι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ ΛυκείουEleni Vakana
10.4K views18 slides
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία by
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, ΑυτοβιογραφίαEλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, ΑυτοβιογραφίαGeorgia Dimitropoulou
42K views2 slides
Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα... by
Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα...Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα...
Πηνελόπη Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνα...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
35.4K views38 slides
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις by
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές ΣημειώσειςKείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές ΣημειώσειςEleni Vakana
9.7K views111 slides
πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη; by
πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη;πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη;
πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη;kolliagaryfallia
24.8K views4 slides

What's hot(20)

Οι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ Λυκείου by Eleni Vakana
Οι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ ΛυκείουΟι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ Λυκείου
Οι Νεκροί Περιμένουν, Διδώ Σωτηρίου, Γ΄ Λυκείου
Eleni Vakana10.4K views
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία by Georgia Dimitropoulou
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, ΑυτοβιογραφίαEλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις by Eleni Vakana
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές ΣημειώσειςKείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις
Eleni Vakana9.7K views
πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη; by kolliagaryfallia
πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη;πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη;
πώς μπορεί το σχολείο να προασπίσει την ειρήνη;
kolliagaryfallia24.8K views
Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Ματωμένα χώματα "Όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη" by Κατερίνα Προκοπίου
Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Ματωμένα χώματα "Όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη"Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Ματωμένα χώματα "Όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη"
Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Ματωμένα χώματα "Όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη"
θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ analisi by mariaeconomidou
θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ analisiθεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ analisi
θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ analisi
mariaeconomidou12.7K views
Τσέχωφ, ένας αριθμός by Vaspan
Τσέχωφ, ένας αριθμόςΤσέχωφ, ένας αριθμός
Τσέχωφ, ένας αριθμός
Vaspan 60.7K views
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας by Zeta Stavropoulou
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςστην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
Zeta Stavropoulou35.6K views
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 Φύλλο εργασίας by mvourtsian
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 Φύλλο εργασίαςΝεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 Φύλλο εργασίας
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 1 Φύλλο εργασίας
mvourtsian1.3K views
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ by somakris
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
somakris16.2K views
Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 8 Φύλλο εργασίας by mvourtsian
   Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 8 Φύλλο εργασίας   Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 8 Φύλλο εργασίας
Αρχαία Ελληνικά Γ Γυμνασίου Ενότητα 8 Φύλλο εργασίας
mvourtsian2K views
Α. Τσέχωφ: Ένας αριθμός . Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας by vserdaki
Α. Τσέχωφ: Ένας αριθμός . Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίαςΑ. Τσέχωφ: Ένας αριθμός . Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Α. Τσέχωφ: Ένας αριθμός . Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
vserdaki40.3K views
παρουσίαση μαρτινέγκου by Margarita Tsiagka
παρουσίαση μαρτινέγκουπαρουσίαση μαρτινέγκου
παρουσίαση μαρτινέγκου
Margarita Tsiagka1.9K views
Άξιον Εστί, Τα Πάθη, Ψαλμός Β΄, Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, Οδυσσέας Ελύτη... by Eleni Vakana
Άξιον Εστί, Τα Πάθη, Ψαλμός Β΄, Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, Οδυσσέας Ελύτη...Άξιον Εστί, Τα Πάθη, Ψαλμός Β΄, Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, Οδυσσέας Ελύτη...
Άξιον Εστί, Τα Πάθη, Ψαλμός Β΄, Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, Οδυσσέας Ελύτη...
Eleni Vakana15.2K views
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ... by ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ..."ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ...
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ...

Similar to Εγώ, Ρατσιστής;!

Εγώ Ρατσιστής; by
Εγώ Ρατσιστής;Εγώ Ρατσιστής;
Εγώ Ρατσιστής;d tampouris
1.3K views35 slides
πυγολαμπίδα! by
πυγολαμπίδα!πυγολαμπίδα!
πυγολαμπίδα!avramaki
192 views1 slide
εφημερίδα του 3ου λυκείου δράμας τεύχος 4ο by
εφημερίδα του 3ου λυκείου δράμας τεύχος 4οεφημερίδα του 3ου λυκείου δράμας τεύχος 4ο
εφημερίδα του 3ου λυκείου δράμας τεύχος 4οkostas17
766 views16 slides
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdf by
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdfΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdf
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdfssuser43d27b
3 views15 slides
αντιπολεμικά ποιήματα by
αντιπολεμικά ποιήματααντιπολεμικά ποιήματα
αντιπολεμικά ποιήματαKon Vasiliadis
2.4K views10 slides

Similar to Εγώ, Ρατσιστής;!(20)

Εγώ Ρατσιστής; by d tampouris
Εγώ Ρατσιστής;Εγώ Ρατσιστής;
Εγώ Ρατσιστής;
d tampouris1.3K views
πυγολαμπίδα! by avramaki
πυγολαμπίδα!πυγολαμπίδα!
πυγολαμπίδα!
avramaki192 views
εφημερίδα του 3ου λυκείου δράμας τεύχος 4ο by kostas17
εφημερίδα του 3ου λυκείου δράμας τεύχος 4οεφημερίδα του 3ου λυκείου δράμας τεύχος 4ο
εφημερίδα του 3ου λυκείου δράμας τεύχος 4ο
kostas17766 views
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdf by ssuser43d27b
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdfΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdf
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdf
ssuser43d27b3 views
αντιπολεμικά ποιήματα by Kon Vasiliadis
αντιπολεμικά ποιήματααντιπολεμικά ποιήματα
αντιπολεμικά ποιήματα
Kon Vasiliadis2.4K views
Αντι - ρατσιστική Εκπαίδευση Six Τhinking Ηats by Olga Sourgoutsidou
Αντι - ρατσιστική Εκπαίδευση Six Τhinking ΗatsΑντι - ρατσιστική Εκπαίδευση Six Τhinking Ηats
Αντι - ρατσιστική Εκπαίδευση Six Τhinking Ηats
Olga Sourgoutsidou187 views
Αδελφοί Kαραμαζόφ -Α'-- http://www.projethomere.com by Hélène Kémiktsi
 Αδελφοί Kαραμαζόφ -Α'-- http://www.projethomere.com Αδελφοί Kαραμαζόφ -Α'-- http://www.projethomere.com
Αδελφοί Kαραμαζόφ -Α'-- http://www.projethomere.com
Hélène Kémiktsi575 views
Ιστορίες Γ΄ Τάξης (Νο3) by John Krommydas
Ιστορίες Γ΄ Τάξης (Νο3)Ιστορίες Γ΄ Τάξης (Νο3)
Ιστορίες Γ΄ Τάξης (Νο3)
John Krommydas251 views
κιλελερ by dora222
κιλελερκιλελερ
κιλελερ
dora2221K views
καποδιστριακια by ntsagkaris
καποδιστριακιακαποδιστριακια
καποδιστριακια
ntsagkaris2.7K views
Σαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενο by Spanidou
Σαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενοΣαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενο
Σαίξπηρ "Ρωμαίος και Ιουλιέτα"θεατρικό κείμενο
Spanidou3.9K views
Τα τραγουδια του Πόντου by aalexopoul
Τα τραγουδια του ΠόντουΤα τραγουδια του Πόντου
Τα τραγουδια του Πόντου
aalexopoul245 views
Τα τραγουδια του Πόντου by aalexopoul
Τα τραγουδια του ΠόντουΤα τραγουδια του Πόντου
Τα τραγουδια του Πόντου
aalexopoul284 views
σχολια και ερωτησεισ πολιτων που δεν απαντησε ο γαπ by ORIZONTAS1
σχολια και ερωτησεισ πολιτων που δεν απαντησε ο γαπσχολια και ερωτησεισ πολιτων που δεν απαντησε ο γαπ
σχολια και ερωτησεισ πολιτων που δεν απαντησε ο γαπ
ORIZONTAS1372 views
σχολια και ερωτησεισ πολιτων που δεν απαντησε ο γαπ by ORIZONTAS1
σχολια και ερωτησεισ πολιτων που δεν απαντησε ο γαπσχολια και ερωτησεισ πολιτων που δεν απαντησε ο γαπ
σχολια και ερωτησεισ πολιτων που δεν απαντησε ο γαπ
ORIZONTAS1299 views
ο στρατιώτης της πόλης La ciotat by katerina lisiova
ο στρατιώτης της πόλης La ciotatο στρατιώτης της πόλης La ciotat
ο στρατιώτης της πόλης La ciotat
katerina lisiova79 views

More from D K

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx by
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptxΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptxD K
411 views19 slides
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx by
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptxΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptxD K
400 views36 slides
ΛΕΥΚΩΜΑ ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pdf by
ΛΕΥΚΩΜΑ ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pdfΛΕΥΚΩΜΑ ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pdf
ΛΕΥΚΩΜΑ ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pdfD K
389 views45 slides
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας by
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίαςπροσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίαςD K
486 views27 slides
Greek school p6 by
Greek school p6Greek school p6
Greek school p6D K
292 views11 slides
Plan erasmus meeting italy dic 2019 by
Plan erasmus meeting italy dic 2019Plan erasmus meeting italy dic 2019
Plan erasmus meeting italy dic 2019D K
85 views2 slides

More from D K(20)

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx by D K
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptxΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx
D K411 views
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx by D K
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptxΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pptx
D K400 views
ΛΕΥΚΩΜΑ ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pdf by D K
ΛΕΥΚΩΜΑ ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pdfΛΕΥΚΩΜΑ ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pdf
ΛΕΥΚΩΜΑ ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ.pdf
D K389 views
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας by D K
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίαςπροσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας
D K486 views
Greek school p6 by D K
Greek school p6Greek school p6
Greek school p6
D K292 views
Plan erasmus meeting italy dic 2019 by D K
Plan erasmus meeting italy dic 2019Plan erasmus meeting italy dic 2019
Plan erasmus meeting italy dic 2019
D K85 views
eTwinning project by D K
eTwinning project eTwinning project
eTwinning project
D K128 views
13ος Διαγωνισμός Μαθηματικών ΣΤ΄ τάξη by D K
13ος Διαγωνισμός Μαθηματικών ΣΤ΄ τάξη13ος Διαγωνισμός Μαθηματικών ΣΤ΄ τάξη
13ος Διαγωνισμός Μαθηματικών ΣΤ΄ τάξη
D K1K views
Lyseis e 2019_03_01 by D K
Lyseis e 2019_03_01Lyseis e 2019_03_01
Lyseis e 2019_03_01
D K729 views
1 by D K
11
1
D K121 views
On the road of exile by D K
On the road of exileOn the road of exile
On the road of exile
D K683 views
6th grade n.karya introduction by D K
6th grade n.karya  introduction6th grade n.karya  introduction
6th grade n.karya introduction
D K718 views
6th Grade Nea Karya Primary School by D K
6th Grade Nea Karya Primary School6th Grade Nea Karya Primary School
6th Grade Nea Karya Primary School
D K54 views
88 by D K
8888
88
D K604 views
66 by D K
6666
66
D K582 views
55 by D K
5555
55
D K565 views
44 by D K
4444
44
D K559 views
33 by D K
3333
33
D K641 views
22 by D K
2222
22
D K604 views
11 by D K
1111
11
D K713 views

Recently uploaded

2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
546 views16 slides
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
37 views19 slides
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
17 views2 slides
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf by
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
15 views652 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
9 views25 slides
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
10 views8 slides

Recently uploaded(20)

2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212546 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx by gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram37 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c9 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki15 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c8 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram54 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas8 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou37 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b27 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist63 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas11 views

Εγώ, Ρατσιστής;!

 • 2. Το κ µικ αυτ εκδ δεται στις ακ λουθες επ σηµες γλ σσες της Ευρωπαϊκ ς νωσης: ισπανικ , δανικ , γερµανικ , ελληνικ , αγγλικ , γαλλικ , ιταλικ , ολλανδικ , πορτογαλικ , φινλανδικ και σουηδικ . Ευρωπαϊκ Επιτροπ Γενικ ∆ιε θυνση «Πληροφ ρηση, επικοινων α, πολιτιστικ θ µατα, οπτικοακουστικ ς τοµ ας» ∆ιοικητικ µον δα «Εκδ σεις», 200 rue de la Loi, B-1049 Bruxelles Για περισσ τερες πληροφορ ες σχετικ µε την κοινωνικ πολιτικ της ΕΕ: http://europa.eu.int/pol/socio/en/socio.htm Ειδικ διε θυνση για την εκπα δευση: http://europa.eu.int/comm/campus Για περισσ τερες πληροφορ ες σχετικ µε την Ευρωπαϊκ νωση, βλ πε στο τ λος αυτ ς της κδοσης. Το κε µενο ολοκληρ θηκε τον Ιο νιο του 1998. Εκδ της: Υπηρεσ α Επισ µων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, Λουξεµβο ργο, 1998 Ιδ α και εκτ λεση: Concerto Brussels, e-mail: rudi@concerto.be Σκ τσα: Sergio Salma Χρ µατα: Mauricet Περισσ τερες πληροφορ ες για την Ευρωπαϊκ νωση παρ χονται απ το Internet µ σω του εξυπηρετητ Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικ δελτ ο υπ ρχει στο τ λος αυτο του τε χους. ISBN 92-828-4018-2 © Ευρωπαϊκ ς Κοιν τητες, 1998 Printed in Germany TΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33
 • 3. Η Ευρωπαϊκ νωση προτ θεται να καταπολεµ σει τις διακρ σεις που στηρ ζονται στο φ λο, τη φυλετικ εθνοτικ καταγωγ , τη θρησκε α και τις πεποιθ - σεις, την αναπηρ α, την ηλικ α τον γενετ σιο προ- σανατολισµ . Το φυλλ διο αυτ , που απευθ νεται στους εκπαιδευτικο ς και τους ν ους, περιλαµβ νει ορισµ να στιγµι τυπα και χρ σιµα ντοκουµ ντα για να παροτρ νει τον προβληµατισµ και τη συζ τηση σχετικ µε το ρατσισµ . Βρε Ντιεντον !... Τι παθες; πεσες απ το κρεβ τι; Εε, ναι, µαµ ... Κι πως λεγε ο αγαπητ ς Μ ρτιν Λο θερ Κινγκ: «...Ε δα να νειρο!...» Comic_Griechisch 02.10.2001 13:26 Uhr Seite 37
 • 4. ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ Βαρ θηκα να µε κοροϊδε ουν επειδ ε µαι κοντ ς! Ναι! Κι εγ βαρ θηκα να γελ νε µαζ µου επειδ ε µαι χοντρ ς! Μιαµ! Αµ εγ !!... Φτ νει πια αυτ η ηλ θια δι κριση επειδ ε µαι µα ρος! Το λ ω και το φων ζω: αυτ ε ναι ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ!! Α µα πια! Μπουρπς! Ρατσισµ ς αν ητος και απαρχαιωµ νος!... Κ λαση! Κοντ ς, χοντρ ς και µα ρος!... ∆ε σου λ ω τ ποτα! ∆εν ε ναι πα ξε γ λασε, µια ζω τσι! Πω ρεεεεεεεε! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:49 Uhr Seite 3
 • 5. ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΥΛ! Ρε για δες στυλ κι το τοµο! ΧΟΧΟΧΟ! Σαν πολλ ς αµερικ νικες ταιν ες δε βλ πει ο τ πος! λα τα ’χει: κασκετ κι, µπλο ζα, αθλητικ παπο τσι ... Ε ναι και µουσικ ς απ π νω!... Προφαν ς µουσικ ς. «Αυτο » το ’χουν στο α µα τους, παιδ µου! ΤΟΥ ΜΠΙ ΝΤΑ ΚΛΑΚ χουν την α σθηση του ρυθµο τα παλικ ρια: ρ γκε, µπλουζ, ραπ... ΧΑΧΑΧΑ! πως οι πρ γονο τους οι σκλ βοι!... Τελικ , χ ρη στους λευκο ς δηλαδ ! Ναι! Ναι! Ναι! Μαλ κες!... Hey man! λα εντ ξει; Φα νεσαι ξαλλος, Ντιεντον ... Γιατ τα π ρες στο κραν ο; ∆εν το πιστε ω... Τ ρα µ λις µου συν βη κ τι τελε ως κουφ ! Κι εγ που π στευα τι οι αντιδρ σεις αυτο του ε δους ε ναι ξεπερασµ νες! Σκεφτε τε τι ... Ρε για δες στυλ κι το τοµο! Και καλ ! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:49 Uhr Seite 4
 • 6. ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ Γλυκο λης ο καινο ργιος!... Ξ χνα το, Μαρ να... ∆εν ε ναι για σ να! Μπα; Και γιατ τ ση σιγουρι , Ντιεντον ; Μ πως ε ναι παντρεµ νος; ∆εν ε ναι αυτ ! Αλλ γουστ ρει τ’ αγ ρια, κατ λαβες... Ε ναι γκ ι, π ς το λ νε!... Εµ να, σκασ λα µου µεγ λη! Ο καθ νας ε ναι ελε θερος να κ νει ,τι θ λει. Σκ ψου µως ζω κι αυτ ς. Πρ πει να κρ βεται, να προσποιε ται!... Πρ πει συν χεια να αισθ νεται π νω του το βλ µµα των λλων! Να ’χει και τους στριµµ νους που λ νε: «Μπλιαχ! Αυτ ς εκε ε ναι πο στης!...» λλοι θα κοροϊδε ουν. Θα τον βλ πουνε σε στυλ «Κλουβ µε τις τρελ ς: «Αχ, καλ ! Σο ’φυγε το ρ µελ, χρυσ µου!» λλοι θα διαδ δουν φ µες σαν να πρ κειται για αφροδ σιο... «Αυτ ς ο τ πος ε ναι οµοφυλ φιλος, αλλ κ νει θεραπε α!... Φα νεται... Μου ε παν τι...» Προς τι το µ σος κι ο αλληλοσπαραγµ ς; Πιστε ω τι το κορµ του µπορε να το κ νει ,τι θ λει! Τ λος π ντων, εννο το κορµ της!... Χιχιχ ! Αχ, καλ !... Οκ ι! Οκ ι! χω συνηθ σει! Στεν µυαλε! Βρωµο- στρ ιτ... Μα χι, σου ορκ ζοµαι τι... Comic_Griechisch 02.10.2001 12:50 Uhr Seite 5
 • 7. ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΟΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΙ ι! Γκαληµπ ρα Ταµτο µ!.. Ντι γκ νεις; Γκαλ , γκαλ ;...! ντε, κουν σου! Θα χ σεις το τσ ρτερ για την πατρ δα σου! Βροµι ρη! Τσσσσς! λοι αυτο οι αργ σχολοι νεργοι!... Αν ψαχναν πραγµατικ για δουλει , σ γουρα θα ε χαν βρει!... Γραφε ο Ανεργ ας Κο τα ρε µια γκοµεν ρα! Κο κλα, ε σαι για να ποτ ; Μπρ βο θρ σος οι δικο σου!... Την ε δες αυτ ν εκε ; Θα µπορο σε να κ νει µια προσπ θεια να προσαρµοστε !... Κο τα τον χοντρ !... Του χρει ζεται µια δ αιτα, ε µαµ !;... Πες το ψ µατα! Γκρρρ Γραφε ο Ανεργ ας Comic_Griechisch 02.10.2001 12:50 Uhr Seite 6
 • 8. ΠΑΛΙΑ ΚΛΙΣΕ ∆ι βασες το πολιτικ πρ γραµµα αυτο του τ που; «Αν οι γυνα κες µεναν στο σπ τι, θα υπ ρχε λιγ τερη ανεργ α.» «Να δι ξουµε τους ξ νους, τσι θα δηµιουργηθο ν θ σεις απασχ λησης!» Π ς µπορε να ξεστοµ ζει τ τοιες χοντρ δες; Και το πιο απ στευτο ε ναι τι µερικο τσιµπ νε και ψηφ ζουν το κ µµα του!! Πρ πει να τα ξεκ νουµε µια και καλ λα αυτ τα παλι κλισ !... Πρ πει να αφυπν σουµε τις συνειδ σεις, ν’ αλλ ξουµε τις νοοτροπ ες! Ε κολο ε ναι;! ∆εν θα διδαχτο µε λοιπ ν ποτ απ την ιστορ α!... λες αυτ ς οι µ χες, λοι αυτο οι αγ νες για να καταλ ξουµ σ’ αυτ ς τις ηλ θιες κοινοτοπ ες! ∆εν ε ναι θλιβερ ;... Αλ θεια, ε δες τον καινο ργιο προϊστ µενο; Λ νε τι ε ναι συµπαθ στατη... ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ;!; Comic_Griechisch 02.10.2001 12:50 Uhr Seite 7
 • 9. Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΛΕΥΚΑ ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΧΕΞ 2 ΣΕ 1 ΕΓΩ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΖΩ ΜΕ ΠΑΣΤΡΑΞ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΟΥ ΛΑΜΠΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΣΤΡΑ Τ ρα ξ ρω τι δεν λ ω τ ποτα καινο ργιο, αλλ , ειλικριν , αυτο οι διαφηµιστ ς καµι φορ το παρακ νουν! Ε δες αυτ ν τον φτιαχτ κ σµο που δεν υπ ρχουν ο τε σκηµοι, ο τε χοντρο , ο τε µα ροι, ο τε Αλβανο ;!... λιος κι ευτυχ α, πο κολλ ει αυτ , µου λες; να σωρ απλοϊκ ς εικ νες, γεµ τες στερε τυπα που στο τ λος διαποτ ζουν τους τηλεθεατ ς!... Υποσυνε δητα, θ λω να πω ... Πα ζουν πραγµατικ µε τα πρωτ γονα νστικτα του ατ µου!... Με το πρ σχηµα του χιο µορ, ε µαι σ γουρος τι σο µας βοµβαρδ ζουν µε κλισ τ σο πιο πολ δυσκολευ µαστε να αντιµετωπ σουµε την πραγµατικ τητα!... Στην αληθιν ζω βρ χει, υπ ρχουν Αλβανο , χοντρο , κακο ! ∆ε νοµ ζεις; ΟΥΑΑΑΑΟΥ ! Η Κ ρλα Σιφερ στα! Μµµ! Κουκλ ρα! Τετρ ξανθη!... Κι εγκ π νω γκλουγκλουγκλου η γ τα µου τρ ει κ σκας ® ΜΙΑΟΥΥΥΥΥΥΥΥ ΤΟ ’ΠΛΥΝΕΣ ΜΕ ΛΕΣΕΞ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ; ΞΕΝΟΙΑΣΕΣ! ΝΑΪΚΕ, ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ Εµ β βαια! ΑΡΩΜΑ ΨΙΨΙ για τη γυνα κα την κοµψ π ντα Κολο-Κ λα πως Αµερικ ! Μουτς Comic_Griechisch 02.10.2001 12:51 Uhr Seite 8
 • 10. «ΕΙ∆Α ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ» Μου τη σπ ει αυτ εκε !... Η εµφ νισ της µ’ ενοχλε ! Το χρ µα της επιδερµ δας της µ’ ενοχλε ! ∆εν καταλαβα νω τη γλ σσα της!... ΜΠΟΪΝΓΚ Γκρρρ! Μα!;... Τι συµβα νει; χω την εντ πωση τι ξαφνικ βλ πω ξεκ θαρα! Γιατ ε µαι τ σο ρατσιστ ς; Επειδ ... επειδ φοβ µαι, γι’ αυτ !!... Τι κουτ ς που ε µαι! Τ ρµα πια αυτ ! Καληµ ρα κ ριε Μοχ µεντ! Π ς π ει το µαγαζ ; Και τα παιδι , καλ ; Αχ! Τι ευτυχ α να ζεις αρµονικ µε λον τον κ σµο!... Τι χαρ να αναπν εις, να περπατ ς χωρ ς να φοβ σαι τον λλον, τον ξ νο!... Τι πιο ωρα ο απ τις αναµε ξεις και τις επιµειξ ες τελικ ; Βρε Ντιεντον !... Τι παθες; πεσες απ το κρεβ τι; Εε, ναι, µαµ ... Κι πως λεγε ο αγαπητ ς Μ ρτιν Λο θερ Κινγκ: «...Ε δα να νειρο!...» Comic_Griechisch 02.10.2001 12:51 Uhr Seite 9
 • 11. ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΛΟΓΙΑ Τι χαριτωµ να που ε ναι!.. Σο ’ρχεται να τα φας σ’ αυτ ν την ηλικ α!... ∆ε θα ’πρεπε να µεγαλ νουν! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:51 Uhr Seite 10
 • 12. Ο ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ Μαµ , θα θελα να σου γνωρ σω τον αρραβωνιαστικ µου. Αλλ πρ πει να σε προειδοποι σω, ε ναι ... Μα ρος; Μη µου πεις τι ο αρραβωνιαστικ ς σου ε ναι µα ρος!!... Ε;! Φραντζ σκα!;... χι β βαια, µα τι κ θεσαι και λες; θελα να σου πω τι… Ε ναι ραβας, τ τε!; Ωχ δυστυχ α µου!... Ε ναι ραβας!!; Υπ φερε απ το ρατσισµ ταν φτασε εδ , και τ ρα, να που αυτ ... Τι λοιπ ν; Ε ναι αν πηρος; νεργος; Αυτ ε ναι;! Ε ναι αν πηρος, νεργος και ραβας!!; Ε, π ψε πια! σε µε να µιλ σω!... θελα απλ ς να πω τι ε ναι... ...χορτοφ γος! Κυρ α ... Θε µου! Τι θρησκε α ε ναι π λι αυτ ;! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 11
 • 13. ∆ΙΑΙΤΑ! Βρε συ, σαν κ πως χοντρ ς δεν ε σαι;! ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΚΙΛΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ... Βρε συ, µπας κι χεις AIDS;! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 12
 • 14. ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ Απ δω ο Αντ νης, ο ξ δερφ ς µου. Μη φοβ στε, ε ναι λ γο ... εεε... διαφορετικ ς αλλ συµπαθ στατος! Γεια σου, Αντ νη! Εγ ε µαι ο Ντιεντον ... Γεια σου! Με λ νε Φραντζ σκα! Γεια! σο και να το περιµ νεις, π ντα ξαφνι ζεσαι! Προπαντ ς φυσικ της! Σ’αυτ ς τις περιπτ σεις, προπαντ ς να µη δε ξουµε την αµηχαν α µας!... Σκ φτηκα τι θα µπορο σαµε να π µε σινεµ ! Σινεµ ; Ε ναι τρελ ς! Θα την κ νει ο ξ δερφος! Ναι αµ , καλ ιδ α! ∆εν ε ναι σ γουρο τι θ’ αρ σει στον Αντ νη! Γιατ χι; Να, εδ χω το πρ γραµµα!... Και δεν π µε καλ τερα να δο µε καµι αµερικ νικη εργ ρα δρ σης; Το «DESTRUCTOR IV», ας πο µε!... Καλ , χει σαλ ψει ο Φ της! Εδ χρειαζ µαστε µια ταιν α χωρ ς πολλ ς πολλ ς δυσκολ ες, αλλι ς π ει, θα χαζε ει ο λλος! Μια ταιν α χωρ ς διαλ γους για να µπορε να παρακολουθε ο καηµ νος ο Αντ νης!... ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ! Ας π ρουµε µια απ φαση! Γιατ χι καµι παλι ασπρ µαυρη ταιν α; Που να µην ε ναι µεταγλωττισµ νη!... Πα ζουν αυτ το φοβερ ργο µε τον Τ νι Κ ρτις και τη Μ ριλιν Μονρ ε! Να δεις, π ς το λ νε;... Some like it hot! Μερικο το προτιµο ν καυτ . Μπ λι Ου ιλντερ, 1953! Σινεµ . Τι θα λ γατε για καν να αγγλικ εργ κι... Κ τι απλ που να µιλ ει για την καθηµεριν τητα, τη ζω ... Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 13
 • 15. ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ωµ τιο ’Μ ρα κυρ α! Εκε νο το δωµ τιο ... Εεε ... Νοικι στηκε! Νοικι στηκε! ∆εν χω τ ποτα µε τους µα ρους ( λλωστε, λατρε ω τον ντι Μ ρφι!) Αλλ και να τους β λω µες το σπ τι µου, χι ευχαριστ , δεν θα π ρω!... τσι, ψιψ να;! Μι ου; Καληµ ρα, κυρ α! Ε δαµε το ενοι- κιαστ ριο!... Απ ’δω ο πατ ρας µου και η αδερφο λα µου η Φατ µα... Καληµ ρα µαντ µ... Χριστο λη µου, ραβες!... Λυ... Λυπ µαι!... Αλλ δυστυχ ς µ λις νοικι στηκε!... Εεε... Χεχ ! Και τελικ , λ γο αργ τερα ... Ορ στε ... Μια υπογραφ κι τοιµο το συµφωνητικ . ∆ ξα τω Θε ! Μ’ να παλικαρ κι απ τα µ ρη µας! ∆εν ε µαι ρατσ στρια, αλλ στην ηλικ α µου, καταλαβα νετε ... Αλ θεια, θα σας πε ραζε ν ’ρχονται οι φ λοι µου να µε βλ πουν; Μα τι ε ν’ αυτ που λ τε; Μπορε τε να δ χεστε ποιον θ λετε, νεαρ !... Ευγεν ς, καθαρ ς και καλοαναθρεµ- µ νος! κανα τη σωστ επιλογ . Comic_Griechisch 02.10.2001 12:52 Uhr Seite 14
 • 16. ΤΑΞΙ∆ΙΑΡΗ∆ΕΣ κου αυτ το κοµµ τι, Φραντζ σκα!... Τι νοσταλγ α! Τι πο ηση!... Και συν µα χει ρυθµ και π ση εν ργεια! Λατρεεεεεεε ω την τσιγγ νικη µουσικ ! Τελικ , οι τσιγγ νοι ε ναι οι µ νοι αληθινο ταξιδευτ ς! Το ταξ δι µετρ ει, χι ο σκοπ ς του ταξιδιο ! Latcho drom, πως λ νε!... Ε σαι τυχερ ... Εσ που σ’ αρ σουν τ σο τα τσιγγ νικα τραγο δια, σε λ γο θα µπορε ς να τ’ ακο ς ζωνταν . Εγκαταστ θηκαν (εκε που τους αφ σανε, βλ πεις!) σε µια αλ να κοντ στο σο περ µ ρκετ, καµι πεντακοσαρι µ τρα απ το σπ τι σου!... Τι λ γαµε; Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 15
 • 17. Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ταν ο κ ριος Ξενοφοβ δης βολτ ρει στη γειτονι του, γκρινι ζει, αναθεµατ ζει λους αυτο ς που, κατ τη γν µη του, του χαλ νε το τοπ ο. Αισθ νεται τι τον προσβ λλουν κατ κ ποιο περ εργο τρ πο κι αυτ τον εκνευρ ζει ... Απ στευτο! ∆εν ε µαστε πια στη χ ρα µας! Ορ στε χ λια! Ακο νε τη µουσικ τους στη διαπασ ν! χουν τα µαγαζι τους, ντ νονται πως στη χ ρα τους!... Ε ναι θορυβ δεις, ακατ στατοι!... Πο βαδ ζοµε πλ ον; ... κι ταν ο κ ριος Ξενοφοβ δης κ νει τουρισµ , τα βλ πει πολ διαφορετικ τα πρ γµατα. Ε ναι ξ νοιαστος, χαλαρ ς... λα σα τον ενοχλο ν καθηµεριν µοι ζουν ξαφνικ αλλι τικα, εξωτικ . Ο κ ριος Ξενοφοβ δης ε ναι σε διακοπ ς. Αααχ! Αυτ η παραδοσιακ µουσικ ! Τι δ ναµη! Σου σκ ζει την καρδι ! Η γοητε α που χουν αυτ τα παλι σοκ κια!... λες αυτ ς οι φορεσι ς, λ’ αυτ τα χρ µατα, οι µυρωδι ς!... Σε µεθο ν! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 16
 • 18. ΑΝΑΤΟΛΗ, ∆ΥΣΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ! ∆ ση ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ανατολ Comic_Griechisch 02.10.2001 12:53 Uhr Seite 17
 • 20. ΛΑΪΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ Τα παλι στερε τυπα κρατ νε γερ ! Λ νε τι οι Ιταλο ε ναι τεµπ ληδες και καµ κια, οι Σκοτσ ζοι τσιγκο νηδες, οι µα ροι ε ναι µεγ λα παιδι ... να σωρ σαχλαµ ρες που εξακολουθο ν να διαδ δονται: οι Γερµανο π νουν λοι µπ ρα και φορ νε δερµ τινα βρακι , οι λληνες φορ νε φουσταν λες, οι ραβες ε ναι αλ τες... Α, λα κι λα! ∆εν ε ναι στερε τυπο αυτ ! Για τους ραβες ε ναι η αλ θεια! τσι δεν ε ναι Λουκο µ; ΓΚΟΥΠ Εγ λ ω τι θα ’πρεπε να κ νουν µια προσπ θεια να ενταχθο ν, δε νοµ ζετε; Εν π ση περιπτ σει, καλ µου κ ριε, να ε ναι σ γουρο: οι νθρωποι αυτο δεν ε ναι σαν εσ ς σαν εµ να!... Κι εγ που ε µαι ο γιος αυτο του ραβα, µπορ να σας πω τι λοι πρ πει να κ νουν προσπ θειες, καλ µου κ ριε!! ρπα την! Τον ε δατε αυτ ν; ... Τι τανε τ ρα; Το ρκος; ραβας; Μαροκιν ς; Τρ χα γ ρευε µ’ λους αυτο ς!... Comic_Griechisch 02.10.2001 12:54 Uhr Seite 19
 • 21. ΤΟ ΡΑΣΟ ∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΧΑΧΑ! Για κοιτ ξτε αυτ ν τον κουρελ ! λλος νας που ντ νεται σαν σκι χτρο!... Τι γινε, αγ ρι µου, στο σκουπιδοτενεκ τα βρ κες και τα φ ρεσες; Φτην και σικ το! Και εξα σιου γο στου!... Τσσς! Κι στερα σου λ νε για την αγν ψυχ των παιδι ν! ΑΡΦ ΑΡΦ Φα νεται, παιδ µου, τι ε ναι απ µεγ λο µ διστρο!... Τι στυλ! Τι κοµψ της! ΣΝΟΜΠΑΡΙΕΣ! Ψειρι ρη! Παλιοφα ντασµ νοι! Χωρι τη! Στριµ δι! Ψηλοµ - τηδες! Αο Οι κατα- στρεπτικ ς συν πειες της δια- φ µισης! Βλαχαδερ ! Νε πλουτοι! Μπουρτζ - βλαχε! ΑΡΚΕΤΑ! Φτ νει πια! Φ ρεστε στ’ αλ θεια σαν... σαν µεγ λοι!! Στοπ! Εξηγηθε τε αντ να βαρ τε ο νας τον λλον! Ε να, Αυτ ς φτα ει για λα!... Γιατ ε ναι ... εεεε... διαφορετικ ς!... Να, αυτ ς!... Comic_Griechisch 02.10.2001 12:54 Uhr Seite 20
 • 22. ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠ Τι βλακε α! Και να σκεφτε κανε ς τι αρκε µια τ ση δα προσπ θεια για να γ νει η ζω στην κοινων α µας τ σο πιο ευχ ριστη!... λα ντε!... Αν οι νθρωποι καταλ βαιναν τι η π λη ε ναι να σταυροδρ µι που ανακατε ονται οι εθν τητες, οι θρησκε ες, τα κοινωνικ στρ µατα, δεν θα κατηγορο σε ο νας τον λλον µε το παραµικρ πρ βληµα!... Με το να περιθωριοποιο µε ορισµ να τοµα, φτι χνουµε γκ το που δηµιουργο ν νταση και οδηγο ν αναπ φευκτα σε φασαρ ες!... Χωρ ς να ε µαστε υπερβολικ ιδεαλιστ ς, ας ελπ σουµε τι µια µ ρα θα τελει σουµε µε τον αποκλεισµ και την απ ρριψη κ θε ε δους!... Ναι! Αποκλε ουµε τους ξ νους, τους αν πηρους, τους γ ρους, τους αν ργους, τους κοκκινοµ λληδες, τους χοντρο ς, τους αρρ στους, τους τσιγγ νους, κλπ.... µ νο και µ νο γιατ ε ναι διαφορετικο . Κατ β θος, ο νθρωπος ε ναι πραγµατικ αν ητος... ∆εν αποµον νει µ νο ο νθρωπος αλλ και τα ζ α! ∆εν ε δατε το «Ασχηµ παπο»; Αυτ η ιστορ α λ ει για να παπ κι που το απορρ πτουν οι δικο του!... Χαχ ! Τελικ , σως το καλ τερο ε ναι να γελ ει κανε ς µ’ αυτ . τσι δεν ε ναι;! Σνιφ! Σνουφ! Σ γουρα! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:54 Uhr Seite 21
 • 23. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ρατσιστ ς;! Φυσικ λοι ε ναι λ γο!... Ακ µη κι αυτο που δεν τ’ οµολογο ν ο τε στον εαυτ τους! Ας µην κρυβ µαστε π σω απ το δ χτυλ µας!... Ποπ ! χι κι τσι! Στην αυγ του 21ου αι να, ε ναι παραλογισµ ς, σφ λµα... Ο κ σµος ε ναι να µε γµα! Ρατσιστ ς;! Τι π ει να πει; λα και τ ποτα!... Γιατ στις διαφηµ σεις π ντα η ξανθι διαλ γει το σωστ προϊ ν; Ε!;... Ποτ δε θα µιλ σουµε αρκετ για το ρ λο των µ σων µαζικ ς ενηµ ρωσης στη δι δοση των λανθασµ νων ιδε ν. Γιατ στις ειδ σεις δεν µιλο ν ποτ για τους ξ νους παρ µ νον ταν υπ ρχει πρ βληµα; Με το λ γε λ γε, γ νεται σ γχυση στο τ λος: ξ νος = πρ βληµα. ταν ορισµ νοι κ νουν προσπ θειες, λλοι ρ χνουν λ δι στη φωτι ! ∆ιαδ δουν το µ σος, το ρατσισµ κ θε ε δους, ξεχν ντας τα διδ γµατα της ιστορ ας!! Πολιτικ ς επιλογ ς, σεξουαλικ ς επιλογ ς, τρ ποι ζω ς. Αρκε να εκθει σουµε τις ατοµικ ς ελευθερ ες, το αυτεξο σιο!... Εµε ς οι ν οι, πρ πει ν’ αλλ ξουµε τον κ σµο! Θ λει δουλει ! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 22
 • 24. ΒAΘMOΣ EK∆HΛΩMENOY PATΣIΣMOY (KATANOMH ANA XΩPA) ΣE ΠOΣOΣTO, EΞAIPOYMENΩN OΣΩN ∆EN AΠANTHΣAN Ερ τηση: «Ορισµ νοι θεωρο ν τι δεν ε ναι καθ λου ρατσιστ ς. λλοι τι ε ναι πολ ρατσιστ ς. Κοιτ ξτε αυτ ν το χ ρτη και δ στε τον αριθµ που εκφρ ζει τα δικ σας συναισθ µατα, σχετικ . Ε ν αισθ νεστε τι δεν ε στε καθ λου ρατσιστ ς, βαθµολογ στε µε 1. Ε ν αισθ νεστε πολ ρατσιστ ς, βαθµολογ στε µε 10. Οι βαθµολογ ες που περιλαµβ νονται απ το 1 µ χρι το 10 δε χνουν σε ποιο βαθµ πλησι ζετε τη µ α την λλη πλευρ .» Για το γραφικ αυτ , λ φθηκε υπ ψη η κατηγορ α «καθ λου ρατσιστ ς» (1 στην κλ µακα) και γιναν και οι ακ λουθες οµαδοποι σεις: «λ γο ρατσιστ ς» (2 και 3) «αρκετ ρατσιστ ς» (4 ως 6) και «ρατσιστ ς» (7 ως 10) Ευρωβαρ µετρο 47.1, νοιξη 1997 % πολ ρατσιστ ς (7 ως 10 στην κλ µακα) % αρκετ ρατσιστ ς (4 ως 6) % λ γο ρατσιστ ς (2 ως 3) % καθ λου ρατσιστ ς (1 στην κλ µακα) B 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU-15 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Σ µφωνα µε ρευνα που πραγµατοποι θηκε στο πλα σιο της Ευρωπαϊκ ς νωσης την νοιξη του 1997, ο ρατσισµ ς και η ξενοφοβ α φθ νουν σε ανησυχητικ επ πεδο στα κρ τη µ λη: σχεδ ν ποσοστ 33% των ατ µων που ρωτ θηκαν δηλ νουν ανοικτ «αρκετ ρατσιστ ς» «πολ ρατσιστ ς». σοι δηλ νουν ρατσιστ ς ε ναι λιγ τερο ικανοποιηµ νοι σον αφορ την προσωπικ τους κατ σταση, απ λλους. Φοβο νται την ανεργ α, τρ µουν το µ λλον και δεν χουν εµπιστοσ νη στην ορθ λειτουργ α των θεσµ ν και στην πολιτικ τ ξη της χ ρας τους. Εξ λλου, σε µεγ λο ποσοστ επιδοκιµ ζουν τα αρνητικ στερε τυπα που χαρακτηρ ζουν τους µεταν στες και τις µειον τητες. Μεγ λος αριθµ ς των ατ µων που δηλ νουν ρατσιστ ς ε ναι στην πραγµατικ τητα ξεν φοβοι: οι «µειον τητες» που προκαλο ν ρατσιστικ συναισθ µατα σε κ θε χ ρα ποικ λλουν σε συν ρτηση µε την αποικιοκρατικ και µεταναστευτικ ιστορ α της εν λ γω χ ρας και µε την πρ σφατη α ξηση προσφ γων. Τα αποτελ σµατα της ρευνας δε χνουν τον πολ πλοκο χαρακτ ρα του ρατσιστικο φαινοµ νου. Τα συναισθ µατα ρατσισµο συνυπ ρχουν µε ισχυρ δ σιµο µε το δηµοκρατικ σ στηµα και µε το σεβασµ των θεµελιωδ ν ελευθερι ν και δικαιωµ των. Η πλειοψηφ α των ερωτηθ ντων θεωρε τι η κοινων α οφε λει να χει ενια α αντιµετ πιση και να δ νει σα δικαι µατα σε λους τους πολ τες της, συµπεριλαµβανοµ νων των µεταναστ ν και αυτ ν που αν κουν σε µειονοτικ ς οµ δες. Οι γν µες δι στανται στην ερ τηση ε ν λα τα µ λη των µειονοτ των πρ πει να απολα ουν αυτ ν των δικαιωµ των σε κ θε περ σταση. Πολλο συµφωνο ν για τον περιορισµ των δικαιωµ των σε σους θεωρο νται τι αποτελο ν µ λη «προβληµατικ ν» οµ δων, δηλαδ στους παρ νοµους µεταν στες στην Ευρωπαϊκ νωση, στα εγκληµατικ στοιχε α και στους αν ργους. Οι ερωτηθ ντες θεωρο ν τι τα ευρωπαϊκ ργανα θα πρ πει να διαδραµατ ζουν σηµαντικ τερο ρ λο στην καταπολ µηση του ρατσισµο . Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 23
 • 25. 1977 Κοιν δ λωση για τα θεµελι δη δικαι µατα που υπογρ φηκε απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, το Συµβο λιο και την Επιτροπ . 1986 Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο εγκρ νει την πρ τη κθεση της επιτροπ ς ρευνας για την νοδο του φασισµο και του ρατσισµο στην Ευρ πη. Το Συµβο λιο, το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και η Επιτροπ εγκρ νουν κοιν δ λωση κατ του ρατσισµο και της ξενοφοβ ας. 1989 Ο κοινωνικ ς χ ρτης για τα θεµελι δη κοινωνικ δικαι µατα των εργαζοµ νων αναφ ρει τη σηµασ α της καταπολ µησης των κ θε µορφ ς διακρ σεων, ιδ ως σων στηρ ζονται στο φ λο, το χρ µα, τη φυλ , τις απ ψεις και τις πεποιθ σεις. 1990 Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει, στη σ νοδο κορυφ ς του ∆ουβλ νου, ψ φισµα σχετικ µε την καταπολ µηση του ρατσισµο και της ξενοφοβ ας. Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο εγκρ νει τη δε τερη κθεση της επιτροπ ς ρευνας η οπο α καλε σε εν σχυση της δρ σης που διεξ γεται σε ευρωπαϊκ επ πεδο. 1991 Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει ψ φισµα, στη σ νοδο κορυφ ς του Μ αστριχτ, υποσχ µενο να ενεργ σει «σαφ ς και ξεκ θαρα» για να εµποδ σει την νοδο του ρατσισµο και της ξενοφοβ ας. 1992 Η Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ εκδ δει ψ φισµα για το ρατσισµ , την ξενοφοβ α και τη θρησκευτικ µισαλλοδοξ α. Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει, στη σ νοδο κορυφ ς του Εδιµβο ργου, τρ το ψ φισµα κατ του ρατσισµο για να ληφθο ν αν την Ευρ πη «δραστικ και αποτελεσµατικ µ τρα µε στ χο τον λεγχο του φαινοµ νου τ σο µ σω της εκπα δευσης σο και µ σω της νοµοθεσ ας». 1993 Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο εκδ δει δι φορα ψηφ σµατα για το ρατσισµ και την ξενοφοβ α καθ ς και τους κινδ νους β ας απ την κρα δεξι . Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο εκδ δει τ ταρτη δ λωση, στη σ νοδο κουρφ ς της Κοπεγχ γης, µε την οπο α καταδικ ζει το ρατσισµ και την ξενοφοβ α. ∆ηλ νει τι «αποφ σισε να εντε νει τις προσπ θει ς του για τον προσδιορισµ και τον εντοπισµ των αιτ ων του ρατσισµο » και αναλαµβ νει τη δ σµευση να «καταβ λλει κ θε δυνατ προσπ θεια για να προστατε σει τους µεταν στες, πρ σφυγες και λλους απ τις εκδηλ σεις ρατσισµο και µισαλλοδοξ ας». 1994 Μετ απ γαλλο-γερµανικ πρωτοβουλ α, το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο αποφ σισε, κατ τη σ νοδο κορυφ ς της Κ ρκυρας, τη σ σταση συµβουλευτικ ς επιτροπ ς για το ρατσισµ και την ξενοφοβ α αρµ δια για τη διατ πωση πρακτικ ν συστ σεων υπ ρ της ανοχ ς και της καταν ησης. ∆ χθηκε να αναπτ ξει, σε ευρωπαϊκ επ πεδο, συνολικ στρατηγικ µε στ χο την καταπολ µηση του ρατσισµο . Το 1994 επ σης, κατ τη σ νοδο κορυφ ς του σσεν, το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο ζ τησε απ την Επιτροπ «να εµβαθ νει τις τρ χουσες εργασ ες» στους τοµε ς της εκπα δευσης και της κατ ρτισης, της πληροφορ ας, των µ σων µαζικ ς ενηµ ρωσης, της αστυνοµ ας και της δικαιοσ νης. Στο Λευκ Βιβλ ο της για την κοινωνικ πολιτικ , η Επιτροπ αν γγειλε την πρ θεσ της «να επιµε νει για να περιληφθο ν στη Συνθ κη ειδικ ς Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 24
 • 26. εξουσ ες σον αφορ την καταπολ µηση των φυλετικ ν διακρ σεων». Σε ανακο νωση της Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς για την πολιτικ µεταν στευσης και παροχ ς ασ λου, αφιερ νεται το τελευτα ο κεφ λαιο στην καταπολ µηση των φυλετικ ν διακρ σεων και των προβληµ των που συνδ ονται µε το ρατσισµ και την ξενοφοβ α. Το ψ φισµα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου για το ρατσισµ και την ξενοφοβ α κ νει κκληση για ευρωπαϊκ οδηγ α προοριζ µενη να ενισχ σει τις ισχ ουσες διατ ξεις στη νοµοθεσ α των κρατ ν µελ ν. 1995 Η συµβουλευτικ επιτροπ υποβ λλει στο Ευρωπαϊκ Συµβο λιο που συν λθε στις Κ ννες την τελικ κθεσ της που περι χει µεγ λο αριθµ συστ σεων για δρ ση. Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο ζητ απ τη συµβουλευτικ επιτροπ να παρατε νει, σε συνεργασ α µε το Συµβο λιο της Ευρ πης, την εργασ α µελ της σκοπιµ τητας που αφορ ευρωπαϊκ κ ντρο παρακολο θησης των φαινοµ νων ρατσισµο και ξενοφοβ ας. ∆ ο ψηφ σµατα του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου για το ρατσισµ , την ξενοφοβ α και τον αντισηµιτισµ επιµ νουν τι πρ πει να ληφθο ν µ τρα για την προστασ α της ισ τητας των ευκαιρι ν στην απασχ ληση ανεξ ρτητα απ ηλικ α, φυλ , φ λο, αναπηρ α πεπο θηση. Το Συµβο λιο «Κοινωνικ ς Υποθ σεις» και το Συµβο λιο «Εκπα δευση» εκδ δουν ψηφ σµατα για την καταπολ µηση του ρατσισµο στην εργασ α και στα εκπαιδευτικ συστ µατα. Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ υποβ λλει πρ ταση στο Συµβο λιο για το χαρακτηρισµ του 1997 ως ευρωπαϊκο τους κατ του ρατσισµο . Η Επιτροπ τον ζει τον ειδικ ρ λο που µπορε να διαδραµατ σει το τος αυτ σε συµπλ ρωµα µε τις εθνικ ς εν ργειες. Οι κυρι τεροι τοµε ς που προσδιορ στηκαν ε ναι: η προ θηση της νταξης και το νοιγµα του δρ µου για την νταξη, η προ θηση της ισ τητας των ευκαιρι ν και της µε ωσης των διακρ σεων, η ευαισθητοπο ηση της κοιν ς γν µης και η καταπολ µηση των προκαταλ ψεων, η πρ ληψη κ θε ρατσιστικ ς συµπεριφορ ς και κ θε µορφ ς β ας, η επ βλεψη και η επιβολ κυρ σεων στα ρατσιστικ εγκλ µατα, η διεθν ς συνεργασ α, η εν σχυση των αντιρατσιστικ ν νοµοθετικ ν διατ ξεων και σε ευρωπαϊκ επ πεδο. Η σ νοδος κορυφ ς του κοινωνικο διαλ γου των εκπροσ πων των εργοδοτ ν και των συνδικαλιστ ν εκδ δει κοιν δ λωση µε στ χο την πρ ληψη των φυλετικ ν διακρ σεων και της ξενοφοβ ας και την προ θηση της σης µεταχε ρισης στον τ πο εργασ ας. 1996 Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, η Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ και η Επιτροπ των Περιφερει ν υποστηρ ζουν την πρ ταση ανακ ρυξης ευρωπαϊκο τους το 1997. Η συµβουλευτικ επιτροπ ολοκληρ νει τη µελ τη σκοπιµ τητας.Το Ευρωπαϊκ Συµβο λιο ζητε απ την Επιτροπ να συνεχ σει το ργο της ως του δηµιουργηθε το Ευρωπαϊκ Κ ντρο Παρακολο θησης των φαινοµ νων ρατσισµο και ξενοφοβ ας. Επ σης δ νει πρ σινο φως για το ευρωπαϊκ τος. 1997 Τα κρ τη µ λη και το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο συµφωνο ν για την εγκατ σταση του Ευρωπαϊκο Κ ντρου στη Βι ννη. Ο ρ λος του θα ε ναι διπλ ς: καταχ ρηση και αξιολ γηση των φαινοµ νων ρατσισµο και ξενοφοβ ας και αν λυση των αιτ ων τους µε παρ λληλη διατ πωση συγκεκριµ νων προτ σεων και τακτικ ς για την καταπολ µησ τους. Οι αρχηγο κρατ ν και κυβερν σεων εντ σσουν την υπερ σπιση των δικαιωµ των του ανθρ που και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν στη ν α Συνθ κη της Ευρωπαϊκ ς νωσης που υπογρ φηκε στη σ νοδο κορυφ ς του µστερνταµ. 1998 Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ υποβ λλει συνολικ σχ διο δρ σης για την καταπολ µηση του ρατσισµο . Θ λει δουλει ! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 25
 • 27. Ευρωπαϊκ ταυτ τητα H καταπολ µηση του ρατσισµο και η ευρωπαϊκ ταυτ τητα ε ναι αδιαχ ριστες. Η αν γκη να τεθο ν τα θεµ λια κοινοτικο πνε µατος αν µεσα στους λαο ς που επ χρ νια ταν αντιµ τωποι λ γω β αιων συγκρο σεων αποτελε αναπ σπαστο µ ρος των ιδανικ ν που εν πνευσαν τους ιδρυτ ς της Κοιν τητας. ∆ηµοκρατ α H Ευρωπαϊκ νωση πρ πει να οικοδοµηθε σε µια κοινων α που αποδ δει αξ α στη διαφορ και η οπο α αντιπροσωπε ει τις αν γκες και αντανακλ τα ενδιαφ ροντα και τις αξ ες λων των πολιτ ν της ανεξ ρτητα απ την εθνοτικ , θρησκευτικ , εθνικ πολιτιστικ τους ιδ τητα. Η προϋπ θεση αυτ ε ναι ουσιαστικ για τη δηµοκρατικ αν πτυξη και τη νοµιµ τητα των υφιστ µενων κυβερν σεων και θεσµ ν. Kαν να κρ τος µ λος δεν απαλλ σσεται και καµ α κοινωνικ και πολιτιστικ οµ δα δεν χει την εγγ ηση τι, κ ποια µ ρα, δεν θα αποτελ σει θ µα του ρατσισµο (1) . Σεβασµ ς των δικαιωµ των του ανθρ που O σεβασµ ς των δικαιωµ των του ανθρ που και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν που εγγρ φονται στη Συνθ κη, καθ ς και του δικαι µατος σης Η ΣYNΘHKH TOY AMΣTEPNTAM KAI OI ∆IEΘNEIΣ ΣYNΘHKEΣ Η Συνθ κη του µστερνταµ Κεφ λαιο 1 Γενικ ς αρχ ς που αποτελο ν το υπ βαθρο της νωσης «Η νωση βασ ζεται στις αρχ ς της ελευθερ ας, της δηµοκρατ ας, του σεβασµο των δικαιωµ των του ανθρ που και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν, καθ ς και του κρ τους δικα ου», που ε ναι κοιν για λα τα κρ τη µ λη. Η νωση θα σεβαστε αυτ τα θεµελι δη δικαι µατα πως κατοχυρ νονται απ την ευρωπαϊκ σ µβαση για την προστασ α των δικαιωµ των του ανθρ που και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν, που υπογρ φηκε στη Ρ µη στις 4 Νοεµβρ ου 1950, και πως προκ πτουν απ τις κοιν ς συνταγµατικ ς παραδ σεις των κρατ ν µελ ν, ως γενικ ς αρχ ς του κοινοτικο δικα ου. Η νωση θα σεβαστε την εθνικ ταυτ τητα των κρατ ν µελ ν. Η νωση θα αποκτ σει τα µ σα που απαιτο νται για την επ τευξη των στ χων της και για την επιτυχ εφαρµογ των πολιτικ ν της. Κατ ργηση των διακρ σεων, ρθρο 6α Με την επιφ λαξη των λλων διατ ξεων της Συνθ κης, και εντ ς των ορ ων των αρµοδιοτ των που παρ χει αυτ στην Κοιν τητα, το Συµβο λιο, αποφασ ζοντας οµ φωνα, µετ απ πρ ταση της Επιτροπ ς και διαβο λευση µε το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο, θα µπορε να αναλ βει κατ λληλη δρ ση για την καταπολ µηση των διακρ σεων λ γω φ λου, φυλετικ ς εθνοτικ ς καταγωγ ς, θρησκε ας πεποιθ σεων, αναπηρ ας, ηλικ ας γενετ σιου προσανατολισµο ». Η ευρωπαϊκ σ µβαση για την προστασ α των δικαιωµ των του ανθρ που και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν, 1950, ρθρο 14 Η απ λαυση των δικαιωµ των και ελευθερι ν που περιλαµβ νονται στην παρο σα σ µβαση θα κατοχυρ νεται χωρ ς δι κριση λ γω φ λου, φυλ ς, χρ µατος, γλ σσας, καταγωγ ς, θρησκε ας, πολιτικ ν λλων πεποιθ σεων, εθνοτικ ς κοινωνικ ς καταγωγ ς, συµµετοχ ς σε εθνικ µειον τητα, ιδιοκτησ ας, γ ννησης λλων χαρακτηριστικ ν. Η διεθν ς σ µβαση των Ηνωµ νων Εθν ν για την κατ ργηση κ θε µορφ ς φυλετικ ς δι κρισης, 1965, ρθρο 1 Στη σ µβαση αυτ , ο ρος «φυλετικ δι κριση» θα αφορ αδιακρ τως, τον αποκλεισµ , τον περιορισµ την προτ µηση λ γω φυλ ς, χρ µατος, εθνικ ς εθνοτικ ς καταγωγ ς, που χει ως στ χο να εκµηδεν σει να µει σει την αναγν ριση, την απ λαυση την σκηση, επ σοις ροις, των δικαιωµ των του ανθρ που και των θεµελιωδ ν ελευθερι ν στον πολιτικ , οικονοµικ , κοινωνικ , πολιτιστικ οποιοδ ποτε λλο τοµ α του δηµ σιου β ου. ΓIATI H ∆PAΣH ΣE EYPΩΠAΪKO EΠIΠE∆O; (1) Ανακο νωση της Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς για το ρατσισµ , την ξενοφοβ α και τον αντισηµιτισµ COM(95) 653 τελικ . Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 26
 • 28. Εκτιµ ντας τι ο ρατσισµ ς, η ξενοφοβ α και ο αντισηµιτισµ ς αντιβα νουν τα θεµελι δη δικαι µατα, που αναφ ρονται στο κοινοτικ δ καιο, αναγνωρ ζονται στις διεθνε ς διακηρ ξεις και φορε ς και απορρ ουν απ τις συνταγµατικ ς παραδ σεις, τι η συνεχ ς παρουσ α του ρατσισµο , της ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο στο σ νολο της Ευρ πης θ τει τις κοινων ες µας αντιµ τωπες µε µια σηµαντικ πρ κληση και απαιτε την κινητο - πο ηση λων των ετα ρων για την καταπολ µηση των εν λ γω φαινοµ νων, τι το Συµβο λιο και τα κρ τη µ λη αναγν ρισαν την πρ κληση αυτ ταν διακ ρυξαν το 1997 Ευρωπαϊκ τος κατ του Ρατσισµο , Οι κ τωθι υπογεγραµµ νοι βεβαι νουµε: – το θεµελι δες δικα ωµα κ θε ατ µου να ζει χωρ ς διακρ σεις παρεν χληση λ γω φυλ ς, χρ µατος, θρησκε ας εθνοτικ ς εθνικ ς καταγωγ ς, – την αν γκη δηµιουργ ας εταιρικ ν σχ σεων προκειµ νου να ενωθο µε για την καταπολ µηση του ρατσισµο , της ξενοφοβ ας και του αντιση- µιτισµο . Οι κ τωθι υπογεγραµµ νοι αναλαµβ νουµε τη δ σµευση: – να ενισχ σουµε τη δρ ση µας µε στ χο την καταπολ µηση του ρατσισµο , της ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο σε λους τους τοµε ς του β ου, µετερχ µενοι λα τα διαθ σιµα µ σα και π ρους, – να συνεργαστο µε για το σκοπ αυτ µε λους τους ενδιαφερ µενους ετα ρους, – να παραγ γουµε, να ενθαρρ νουµε και να προωθ σουµε τη δι δοση ορθ ς πρακτικ ς και πε ρας, – να προωθ σουµε κατ λληλα µ τρα, συµπερι- λαµβανοµ νων των ευρωπαϊκ ν και εθνικ ν κωδ κων δεοντολογ ας. Οι κ τωθι υπογεγραµµ νοι χουµε την πρ θεση: – να συµµετ σχουµε ενεργ στο Ευρωπαϊκ τος κατ του Ρατσισµο , – να συµµετ σχουµε ενεργ στην ευρωπαϊκ κινητοπο ηση που ξεκ νησε µε το Ευρωπαϊκ τος κατ του Ρατσισµο . Καλο µε τα ευρωπαϊκ ργανα, τις δηµ σιες αρχ ς, τους ιδιωτικο ς φορε ς και τους πολ τες, τ σο σε ευρωπαϊκ σο και σε εθνικ και τοπικ επ πεδο, να συµβ λουν στην καταπολ µηση του ρατσισµο , της ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο , στον καθηµεριν β ο, στο σχολε ο, στον τ πο εργασ ας και στα µ σα µαζικ ς ενηµ ρωσης. µεταχε ρισης και απουσ ας δι κρισης, ε ναι οι βασικ ς αρχ ς κ θε κοινοτικ ς πολιτικ ς. Αν πτυξη οικονοµικ ν και κοινωνικ ν δικαιωµ των O ρατσισµ ς και η ξενοφοβ α αποτελο ν σοβαρ απειλ , χι µ νο για τη σταθερ τητα της ευρωπαϊκ ς κοινων ας, αλλ και για την ορθ πορε α της οικονοµ ας (1) . Oι ευρωπαϊκ ς οικονοµ ες δεν χρησιµοποιο ν πλ ρως τις δυνατ τητες του εργατικο δυναµικο τους (1) . H δι κριση συγκρο εται µε την ελε θερη κυκλοφορ α των προσ πων και των υπηρεσι ν εµποδ ζοντας σους πλ ττονται απ τις διακρ σεις να βρουν δουλει , στ γη να απευθυνθο ν στις υπηρεσ ες που χρει ζονται (2) . Oι διαφορ ς αν µεσα στις εθνικ ς πολιτικ ς προστασ ας απ το ρατσισµ θα αποθαρρ νουν σους ενδ χεται να υποστο ν το ρατσισµ απ το να µεταβο ν σε κρ τη µ λη της Ευρωπαϊκ ς νωσης που η προστασ α ε ναι ανεπαρκ ς (2) . H συµµετοχ λων των πολιτ ν στην κοινωνικ , οικονοµικ και πολιτικ ζω αποτελε αναπ σπαστο µ ρος της ευρωπαϊκ ς αν πτυξης. µως ο ρατσισµ ς αποκλε ει και ταυτ χρονα επωφελε ται απ τον αποκλεισµ . ταν τα τοµα αισθ νονται τι απειλο νται απορρ πτονται, χουν την τ ση να απορρ πτουν τους λλους. H καταπολ µηση του ρατσισµο συνδ εται στεν µε τη βελτ ωση των ρων απασχ λησης και των πολιτικ ν µεταν στευσης και νταξης που αφορο ν για παρ δειγµα την πρ σβαση στην απασχ ληση και στην εκπα δευση (1 ). (1) Κοιν δ λωση των κοινωνικ ν ετα ρων για την πρ ληψη των φυλετικ ν διακρ σεων και της ξενοφοβ ας και την προ θηση της σης µεταχε ρισης στον τ πο εργασ ας. (2) κθεση της εναρκτ ριας σ σκεψης του Eυρωπαϊκο τους κατ του Pατσισµο , 1997. Η ΕYPΩΠH KATA TOY PATΣIΣMOY Wim Kok Πρωθυπουργ ς των Κ τω Χωρ ν Πρ εδρος εν ενεργε α του Συµβουλ ου José María Gil-Robles Gil-Delgado Jacques Santer Πρ εδρος του Πρ εδρος της Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 27
 • 29. Σ µερα, µια απ τις µεγαλ τερες προκλ σεις τις οπο ες πρ πει να αντιµετωπ σουν οι ευρωπαϊκ ς κοινων ες ε ναι το να αναπτ σσονται εντ σσοντας το αυξαν µενο κρ µα πολιτισµικ ν οµ δων. Οι πολιτικ ς περιστρ φονται γ ρω απ ννοιες, αξ ες και πρ τυπα που θεωρο νται ως υπ δειγµα απ τη δεσπ ζουσα κουλτο ρα. Αποτ λεσµα: επιµ νοντας στις οµοι τητες και την οµογ νεια, συµβ λλουµε στην εν σχυση του αισθ µατος αποκλεισµο σων δεν χωρο ν σ’ αυτ ν τον ορισµ . Ο ρος κουλτο ρα ορ ζεται εδ µε την ευρ τερη δυνατ σηµασ α του: υπερβα νει τους εθνοτικο ς εθνικο ς ορισµο ς για να περιλ βει παρ γοντες πως το ε δος, η εκπα δευση, η κοινωνικ καταγωγ και η θρησκε α. Σ µφωνα µε τον Hofstede (1) , η κουλτο ρα µπορε να οριστε ως «συλλογικ ς προγραµµατισµ ς του πνε µατος που διακρ νει τα µ λη µιας κοινωνικ ς οµ δας απ µια λλη». Ο προγραµµατισµ ς αυτ ς αρχ ζει δη απ τη γ ννηση και παρατε νεται µ χρι την ριµη ηλικ α. Πραγµατοποιε ται στην οικογ νεια, στο σχολε ο και στην εργασ α. Ε ναι µια σειρ απ κοιν ς αξ ες, πεποιθ σεις και στ σεις ζω ς που σφυρηλατο ν την κουλτο ρα µιας οµ δας, που µαθα νονται απ τη νεαρ τερη ηλικ α και δρουν τ σο συνειδητ σο και ασυνε δητα. Πα ρνουν τη µορφ δοµ ν εξουσ ας, θεσµ ν και κοινωνικ ς πρακτικ ς. Οι διαδικασ ες αυτ ς διαφοροποιο ν µια οµ δα και την καθιστο ν ξεχωριστ . ∆ νουν στα τοµα το α σθηµα τι αν κουν κ που και τους προσφ ρουν σηµε α αναφορ ς. Οι νθρωποι που µοι ζουν απ το γεγον ς τι αν κουν στην οµ δα χουν µεγαλ τερη αυτοπεπο θηση. σο σηµαντικ τερη ε ναι η διαφορ , τ σο µεγαλ τερη ε ναι η καχυποψ α και δυσκολ τερη η αναζ τηση πεδ ου συνενν ησης. Αυτ ισχ ει εξ σου και στην ιδιωτικ και την επαγγελµατικ ζω . Η καταπολ µηση του ρατσισµο απαιτε εξ ταση του εαυτο µας. Ο ρατσισµ ς π ρασε απ πρ δηλες πρ ξεις σε εκδηλ σεις λεπτ τερες και καλυµµ νες που στηρ ζονται στην απ ρριψη της διαφορ ς. Περιλαµβ νει να κρυφ σ στηµα αποκλεισµο που διαχωρ ζει σους αποτελο ν µ λη απ’ σους δεν αποτελο ν µ λη της οµ δας. (1) Hofstede, G.: Cultures Consequence, 1990, Sage Publications, London. ΝA ΓEΦYPΩΣOYME TIΣ KOYΛTOYPEΣ Κο τα τον χοντρ !... Του χρει ζεται µια δ αιτα, ε µαµ !;... Πες το ψ µατα! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 28
 • 30. «Η Ευρ πη ε ναι µια πολυπολιτισµικ και πολυεθνικ κοινων α που εµπλουτ ζεται απ την πολυµορφ α αυτ . Ωστ σο, η συνεχ ς παρουσ α του ρατσισµο στην κοινων α µας δεν µπορε να αγνοηθε . Ο ρατσισµ ς πλ ττει λον τον κ σµο. Υποβαθµ ζει τις κοιν τητ ς µας και γενν την ανασφ λεια και το φ βο.» Pádraig Flynn, ευρωπα ος επ τροπος «Η δηµιουργικ τητα µ νο µ σα στη διαφορ µπορε να υπ ρξει.» Yehudi Menuhin, βιολον στας και υπερασπιστ ς των δικαιωµ των του ανθρ που «Ο ρατσισµ ς αρχ ζει ταν η διαφορ , πραγµατικ φανταστικ , προτ σσεται για να δικαιολογ σει µια επ θεση. Επ θεση που στηρ ζεται στην αποτυχ α καταν ησης του λλου, στην ανικα- ν τητα αποδοχ ς της διαφορ ς και ναρξης διαλ γου.» Mario Soares, πρ ην Πρ εδρος της Πορτογαλ ας «Προκατ ληψη: δυσµεν ς συνα σθηµα ναντι ατ µου οµ δας ατ µων που δηµιουργε ται χωρ ς γν ση, λ γο γεγον ς. Εξουσ α: ικαν τητα θ σης των πραγµ των σε κ νηση, κατοχ ς τους ελ γχου τους. ∆ιαφορ αν µεσα στο ρατσισµ και την προκατ ληψη: η προκατ ληψη µπορε να σηµα νει περιφρ νηση κ ποιου προτο καν γνωρ σουµε κ τι για το τοµ του, αλλ χωρ ς να υπ ρχει απαρα τητα η εξουσ α αρνητικ ς επ δρασης στη ζω του. σο για το ρατσισµ , συνδ εται µε τη λειτουργ α µιας ολ κληρης κοινων ας και περιλαµβ νει την εξουσ α ενεργοπο ησης των ρατσιστικ ν προκαταλ ψεων. Η πλειοψηφ α εξουσι ζει τη µειοψηφ α και µπορε σκ πιµα χι να χρησιµοποιε το ρατσισµ . Συνεπ ς, ο ρατσισµ ς συνεπ γεται το γεγον ς κατοχ ς της εξουσ ας για δι κριση και δυσµ νεια των ατ µων µε το πρ σχηµα τι ε ναι διαφορετικ .» Βρετανικ Συµβο λιο Νεολα ας «Ο ρατσισµ ς συν σταται στην πεπο θηση τι ορισµ να τοµα ε ναι αν τερα απ λλα λ γω του τι αν κουν σε ιδια τερη φυλ . Οι ρατσιστ ς ορ ζουν τη φυλ ως οµ δα ατ µων που µοιρ ζονται την δια καταγωγ . ∆ιαφοροποιο ν τις φυλ ς β σει σωµατικ ν χαρακτηριστικ ν πως το χρ µα της επιδερµ δας και η ψη των µαλλι ν. Στην πραγµατικ τητα, καµ α σαφ ς διαφορ και κυρ ως καµ α λογικ διαφορ δεν χουν σηµασ α. Οι πρ σφατες ρευνες αποδεικν ουν τι η φυλ ε ναι ννοια πλαστ . Η ννοια της “φυλ ς” δεν χει καµ α βιολογικ θεµελ ωση. Η λ ξη “ρατσισµ ς” χρησιµοποιε ται επ σης για να περιγρ ψει ΣTA∆IA THΣ ∆IAΠOΛITIΣMIKHΣ EΠIKOINΩNIAΣ ΜIA MATIA ΣTOYΣ OPIΣMOYΣ KAI TIΣ ENNOIEΣ Στ διο 1 Kατ σταση η οπο α συν σταται στην γνοια των διαφορ ν, που εκδηλ νεται µε στ σεις τ που: «ο δικ ς µας τρ πος ε ναι ο καλ τερος». Στ διο 2 Kατ σταση συνειδητοπο ησης της διαφορ ς που επιτυγχ νεται µε τη διαπολιτισµικ επαφ , µε την επικοινων α και την παρατ ρηση: «οι λλοι χουν διαφορετικο ς τρ πους». Στ διο 3 Kατ σταση ανοχ ς που σ βεται χωρ ς αξιολογικ κρ ση: «ε ναι διαφορετικο ». Στ διο 4 Kατ σταση που συν σταται στην αποδοχ , την αξιοπο ηση και τη θετικ χρησιµοπο ηση της διαφορ ς: «αφ στε µας να εργαστο µε µαζ απ κοινο και επωφελ ς». Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 29
 • 31. καταχρηστικ επιθετικ συµπεριφορ προς µ λη µιας “κατ τερης φυλ ς”. Ο ρατσισµ ς πα ρνει δι φορες µορφ ς αν λογα µε τη χ ρα, την ιστορ α της, τον πολιτισµ της και λλους κοινωνικο ς παρ γοντες. Μια σχετικ πρ σφατη µορφ ρατσισµο , συχν αποκαλο µενη “εθνοτικ πολιτισµικ διαφοροπο ηση”, πρεσβε ει τι λες οι φυλ ς και οι κουλτο ρες ε ναι σες αλλ τι δεν θα πρεπε να αναµειγν ονται, ο τως στε να διατηρηθε η πρωτοτυπ α τους. ∆εν υπ ρχει καµ α επιστηµονικ απ δειξη της παρξης διαφορετικ ν φυλ ν. Η βιολογ α µ α µ νο φυλ χει προσδιορ σει: την ανθρ πινη φυλ . Η µισαλλοδοξ α ε ναι λλειψη σεβασµο για την πρακτικ και τις πεποιθ σεις του λλου. Εµφαν ζεται ταν κ ποιος αρνε ται να αφ σει λλα τοµα να ενεργ σουν διαφορετικ και να χουν διαφορετικ γν µη. Η µισαλλοδοξ α µπορε να οδηγ σει στην δικη µεταχε ριση ορισµ νων ατ µων λ γω των θρησκευτικ ν πεποιθ σε ν τους, της σεξουαλικ τητ ς τους, ακ µη και του ντυσ µατος της κ µµωσ ς τους. Η µισαλλοδοξ α δεν δ χεται τη διαφορ . Βρ σκεται στη β ση του ρατσισµο , του αντισηµιτισµο , της ξενοφοβ ας και γενικ των διακρ σεων. Συχν , µπορε να οδηγ σει στη β α. Ισ τητα ε ναι η ιδι τητα αυτο που ε ναι σο. Αυτ σηµα νει τι καν νας δεν ε ναι πιο σηµαντικ ς απ κ ποιον λλο, ποιοι κι αν ε ναι οι γονε ς του και η κοινωνικ του κατ σταση. Ασφαλ ς, τα τοµα δεν χουν δια ενδιαφ ροντα, ικαν τητες ο τε τρ πο ζω ς. Κατ συν πεια, η ισ τητα αν µεσα στα τοµα σηµα νει τι χουν τα δια δικαι µατα και τις διες ευκαιρ ες. Πρ πει να διαθ τουν, στον τοµ α της εκπα δευσης και της εργασ ας, σες ευκαιρ ες που δεν πρ πει να εξαρτ νται µ νον απ τις προσπ θει ς τους. Η ισ τητα θα γ νει πραγµατικ τητα µ νον ταν λοι θα χουν πρ σβαση κατ τον διο τρ πο στην κατοικ α, την κοινωνικ ασφ λιση, τα πολιτικ δικαι µατα και την ιθαγ νεια. Η διαπολιτισµικ τητα συν σταται στη σκ ψη τι πλουτ ζουµε τους εαυτο ς µας µε τη γν ση λλων πολιτισµ ν και τις επαφ ς µας µ’ αυτο ς, και τι αναπτ σσουµε την προσωπικ τητ µας συναντ ντας τες. ∆ιαφορετικο νθρωποι θα πρεπε να µπορο ν να ζουν µαζ παρ λο που χουν διαφορετικ κουλτο ρα. Η διαπολιτισµικ τητα ε ναι η αποδοχ και ο σεβασµ ς των διαφορ ν. Π στη στη διαπολιτισµικ τητα ε ναι π στη στο γεγον ς τι µπορο µε να µαθα νουµε και να πλουτ ζουµε τους εαυτο ς µας απ τη συν ντηση µε λλους πολιτισµο ς.» UNITED για µια διαπολιτισµικ δρ ση «Υπ ρχουν ορισµ να στ δια που οδηγο ν στην ενεργ δι κριση, τη β α και ακ µη την εθνοτικ κ θαρση και τη γενοκτον α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ: δηµιουργο µε γενικ τη- τες και β ζουµε τις εµπειρ ες µας σε κατηγορ ες οι οπο ες διευκολ νουν τον τρ πο µας να χειριζ µαστε τον κ σµο γ ρω µας. Β ζουµε ετικ τες και διαιρο µε τους ανθρ πους και τις οµ δες. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΕΣ: ταν β ζουµε ετικ τες στους ανθρ πους, µπα νουµε στον πειρασµ να χρησιµοποιο µε στερεοτυπ ες. Οι στερεοτυπ ες ε ναι κρ σεις που βασ ζονται σε ανεπαρκ δεδοµ να. Υπ ρχουν θετικ ς και αρνητικ ς στερεοτυπ ες… αλλ , ε ν δηµιουργ σουµε µια αρνητικ στερεοτυπ α και την οξ νουµε, τ τε γ νεται επικ νδυνη και µπορε να οδηγ σει στην… ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ: αποτελο µενη απ ιδ ες που στηρ ζονται σε σειρ συγκιν σεων και ανεπαρκ ν γεγον των. Μια προκατ ληψη ε ναι αστ ρικτη, κι ωστ σο αποδεκτ χωρ ς την παραµικρ αµφισβ τηση. Υπ ρχουν συχν αντιθ σεις «αν µεσα σ’ εκε νους και σε µας». Οι προκαταλ ψεις µπορο ν να οδηγο ν σε εχθρικ συµπεριφορ ναντι της συγκεκριµ νης οµ δας. Απ την προκατ ληψη απορρ ουν οι ακ λουθες αντιδρ σεις: ΑΠΟΦΥΓΗ: αποφε γουµε την οµ δα, δεν της µιλ µε, δεν θ λουµε να τη συναντ σουµε. ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ: µιλ µε αρνητικ για την οµ δα και στην οµ δα. ∆ΙΑΚΡΙΣΗ: εν η προκατ ληψη ε ναι στ ση, η δι κριση ε ναι συµπεριφορ που υποτιµ την οµ δα, την κακοµεταχειρ ζεται, την ανταµε βει λιγ τερο απ τις λλες, την µποϊκοτ ρει αν χι την αποκλε ει. ΒΙΑΙΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ: σαρκ ζοντας, ενοχλ ντας, απειλ ντας, εξαντλ ντας βλ πτοντας την κληρονοµι της οµ δας. ΕΞΑΛΕΙΨΗ: αποµον νοντας, δι χνοντας, σκοτ - νοντας, λυντσ ροντας, προβα νοντας σε γενοκτο- ν α σε εθνοτικ κ θαρση.» CSV Media (UK), «Προς την ισ τητα» εγχειρ διο για τις οµ δες ν ων που εργ ζονται σε πρωτοβουλ ες κατ των διακρ σεων στα µ σα µαζικ ς ενηµ ρωσης «Η µεταν στευση ε ναι σταθερ φαιν µενο στην ανθρ πινη ιστορ α, το οπο ο δηµιουργε και εµπλουτ ζει τους πολιτισµο ς µ λλον, παρ τους απειλε .» Russell King, Πανεπιστ µιο του Σ σεξ, 1991 «Στεκ µαστε σ µερα σ’ να κρ σιµο σταυροδρ µι, µπροστ σ’ αυτ που µπορε να ε ναι η αγρι τερη µ χη που δ θηκε ποτ . Οι κ θε ε δους φονταµενταλιστικ ς πεποιθ σεις χουν κατακλ σει τον κ σµο… Ο ρατσισµ ς ε ναι ανθρ πινη εφε ρεση, σχετικ σ γχρονη, η οπο α πιστε ω τι δεν ε ναι αναπ φευκτη.» Καθηγ τρια Patricia Williams, οµιλ τρια, 1997 Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 30
 • 32. ΒIBΛIOΓPAΦIA Μια συλλογ που δηµοσιε θηκε απ την Ευρωπαϊκ Επιτροπ προσφ ρει το πλ ρες κε µενο των περισσ τερων απ τα προαναφερθ ντα µ τρα. Η συλλογ αυτ µε τ τλο «Τα ευρωπαϊκ ργανα στην καταπολ µηση του ρατσισµο : επιλογ κειµ νων» διατ θεται δωρε ν απ τα Γραφε α της Ευρωπαϊκ ς Επιτροπ ς σε κ θε κρ τος µ λος απ την Ευρωπαϊκ Επιτροπ , Γενικ ∆ιε θυνση «Απασχ ληση, εργασιακ ς σχ σεις και κοινωνικ ς υποθ σεις – Τεκµηρ ωση». Τηλεοµοιοτυπ α: (32-2) 296 23 93 Αριθµ ς καταλ γου: CE-01-96-438-EN/FR/DE-C ISBN 92-827-9845-3 ∆ λωση του Συµβουλ ου της Ευρωπαϊκ ς νωσης και των αντιπροσ πων των κυβερν σεων των κρατ ν µελ ν, που συν ρχονται στο πλα σιο του Συµβουλ ου της 16ης ∆εκεµβρ ου 1997, σχετικ µε το σεβασµ της διαφορετικ τητας και την καταπολ µηση του ρατσισµο και της ξενοφοβ ας ΕΕ C 1 της 3.1.1998 ∆ιακ ρυξη του Συµβουλ ου της Ευρωπαϊκ ς νωσης και των αντιπροσ πων των κυβερν σεων των κρατ ν µελ ν, συνελθ ντων στο Συµβο λιο της 24ης Νοεµβρ ου 1997 σχετικ µε την καταπολ µηση του ρατσισµο , της ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο στη νεολα α ΕΕ C 368 της 5.12.1997 Προς ν ες διαπολιτισµικ ς προοπτικ ς Υπηρεσ α Επισ µων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ISBN: 92-828-1339-8 «Ρατσισµ ς και ξενοφοβ α στην Ευρ πη» Ευρωβαρ µετρο 47.1, νοιξη 1997, Γενικ ∆ιε θυνση V Ευρωπαϊκ σ νοψη ορθ ς πρακτικ ς σον αφορ την πρ ληψη του ρατσισµο στον τ πο εργασ ας Υπηρεσ α Επισ µων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ISBN: 92-828-1961-2 Σχ διο δρ σης κατ του ρατσισµο COM(1998) 183 τελικ της 25.3.1998 Πολιτικ ς επιλογ ς, σεξουαλικ ς επιλογ ς, τρ ποι ζω ς. Αρκε να εκθει σουµε τις ατοµικ ς ελευθερ ες, το αυτεξο σιο!... Εµε ς οι ν οι, πρ πει ν’ αλλ ξουµε τον κ σµο! Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 31
 • 33. Ευρωπαϊκ Επιτροπ ΕΓΩ, ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ;! Λουξεµβο ργο: Υπηρεσ α Επισ µων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 1998 — 31 σ. — 21 x 29,7 cm ISBN 92-828-4018-2 Η Ευρωπαϊκ νωση προτ θεται να καταπολεµ σει τις διακρ σεις που στηρ ζονται στο φ λο, τη φυλετικ εθνοτικ καταγωγ , τη θρησκε α και τις πεποιθ σεις, την αναπηρ α, την ηλικ α τον γενετ σιο προσανατολισµ . Το φυλλ διο αυτ , που απευθ νεται στους εκπαιδευτικο ς και τους ν ους, περιλαµβ νει ορισµ να στιγµι τυπα και χρ σιµα ντοκουµ ντα για να παροτρ νει τον προβληµατισµ και τη συζ τηση σχετικ µε το ρατσισµ . Comic_Griechisch 02.10.2001 12:55 Uhr Seite 32
 • 34. λλες πληροφορ ες σχετικ µε την Ευρωπαϊκ νωση Πληροφορ ες σε λες τις γλ σσες της Ευρωπαϊκ ς νωσης παρ χονται απ το Internet, µ σω του εξυπηρετητ Europa (http://europa.eu.int). Για πληροφορ ες και δηµοσιε µατα σχετικ µε την Ευρωπαϊκ νωση στα ελληνικ , µπορε τε να απευθυνθε τε: Γραφε α της Επιτροπ ς υπ ρχουν και στις λλες χ ρες της Ευρωπαϊκ ς Ενωσης καθ ς επ σης και σε λλα µ ρη του κ σµου. Για περισσ τερες πληροφορ ες µπορε τε να απευθυνθε τε στα σχολε α, στις δηµοτικ ς αρχ ς στις βιβλιοθ κες. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γραφε ο αντιπροσωπε ας στην Ελλ δα Βασιλ σσης Σοφ ας 2 ΤΘ 30284 GR-10674 Αθ να Τηλ. (01) 725 10 00 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο Γραφε ο για την Ελλ δα Λεωφ ρος Αµαλ ας 8 GR-10557 Αθ να Τηλ. (01) 331 15 41-47 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 34
 • 35. Η Ευρωπαϊκ νωση προτ θεται να καταπολεµ σει τις διακρ σεις που στηρ ζονται στο φ λο, τη φυλετικ εθνοτικ καταγωγ , τη θρησκε α και τις πεποιθ σεις, την αναπηρ α, την ηλικ α τον γενετ σιο προσανατολισµ . Το φυλλ διο αυτ , που απευθ νεται στους εκπαιδευτικο ς και τους ν ους, περιλαµβ νει ορισµ να στιγµι τυπα και χρ σιµα ντοκουµ ντα για να παροτρ νει τον προβληµατισµ και τη συζ τηση σχετικ µε το ρατσισµ . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL CM-11-97-576-GR-C15 Κοντ ς, χοντρ ς και µα ρος!... ∆ε σου λ ω τ ποτα! ∆εν ε ναι πα ξε γ λασε, µια ζω τσι! Πω ρεεεεεεεε! Κ λαση!... Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 35