Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

η ιστορία της νέας καρυάς

3,117 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

η ιστορία της νέας καρυάς

 1. 1. Σν ηαμίδη μεθίλεζε … ΚΑΡΤΑ (Αλαηνιηθή Θξάθε) Η Καξπά βξίζθνληαλ 20 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηεο Κεζζάλεο ζην δξόκν πξνο ηε Μαθξηά Γέθπξα (Οπδνύλ Κηνππξνύ). Διιεληθά ρσξηά θνληά ηεο ην Μάιηεπε, ηα Ύςαια, ην Λαιάθηντ, ην Ικπξίθηεπε. Οη Καξπώηεο αζρνινύληαλ θπξίσο κε ηε γεσξγία θαη ιηγόηεξν κε ηελ θηελνηξνθία. ΢ην ρσξηό ππήξρε θαη ζρνιηθό θηίξην θαη δάζθαινο απόθνηηνο ΢ρνιαξρείνπ. Η θνηλόηεηα ήηαλ πινύζηα θαη γη' απηό είρε αλαιάβεη ηε κηζζνδνζία ηνπ δαζθάινπ. Οη καζεηέο πνπ θνηηνύζαλ ήηαλ ζπλήζσο 4050. Φνηηνύζαλ ζ' απηό θπξίσο αγόξηα κηαο θαη δελ έδηλαλ κεγάιε αμία ζηε κόξθσζε ησλ θνξηηζηώλ ΢ηελ Καξπά ππήξραλ δύν εθθιεζίεο . Ο Άγηνο Μελάο ζην θέληξν θαη ην μσθιήζη ηνπ Ατ-Γηάλλε ζηελ άθξε ηνπ ρσξηνύ. Καρσά Αλαηοιηθής Θράθες 1920
 2. 2. ΚΑΡΤΑΙ (Αλαηνιηθήο Θξάθεο) 1900- Υάρηες ηες Αλαηοιηθής Θράθες κε ηα ειιεληθά τφρηά
 3. 3. ΢ηοητεία από ηο " ΦΑΚΔΛΟ 434 ΠΔΡΙ ΘΡΑΚΗ΢" ηες βηβιηοζήθες ηες Βοσιής. (Σα αποζπάζκαηα ηφλ παραθάηφ εγγράθφλ τρολοιογούληαη από 4 Μαΐοσ 1879 φς 14 Ιοσλίοσ 1890) ΣΕΜΑΥΙΟΝ 2 ΣΟΤ ΕΓΓΡΑΦΟΤ 1+2 Σμήμα Μαλγάπων ....................................... 10) Καπςαί: Έιιελεο. Οηθίαη 210. Σηέθαλνη 250. Μαζεηαί 30 (Αθνινπζεί ζεκείσζε όηη έρνπλ ζρνιεία θαη θαινύο δηδαζθάινπο κόλν ηα ρσξηά Θπκίθηντ, Καξπά, Σνπιηάλθηντ, θαη Δεβεηδήθηντ. Δλώ εηο ηα άιια νη καζεηαί δηδάζθνληαη εηο κηθξά θειηά ή λάξζεθαο από γξακκαηνδηδαζθάινπο ή ηεξείο νη νπνίνη κηζζνδνηνύληαη γιηζηξώο, ιακβάλνληαο σο ακνηβή ζίηνλ ή όηη νη γνλείο δύλαληαη πξνζθέξνπλ. ΢ηαηιζηική έκθεζη ηος 1882, 25 Νοεμβπίος Διαμέπιζμα Μαλγάπων ……………………………….. Καπςαί: 1500 Έιιελεο. Σρνιή, 1 δηδάζθαινο. Μαζεηαί 40. ……………………………….. Σο ζτοιείο – Όπφς είλαη ζήκερα ΣΕΜΑΥΙΟΝ 1 ΣΟΤ ΕΓΓΡΑΦΟΤ 8 Έκθεζιρ ηηρ 23ηρ Οκηωβπίος 1887. Υωπιά ελληνικά ηηρ πεπιθέπειαρ ηων Μαλγάπων. ………………………………….. 40 Καπςά: Οηθνγέλεηαη 100. Σρνιείν 1. Μαζεηαί 60. Δηδάζθαινο 1. Μηζζόο 2000 γξόζηα.
 4. 4. Γεγολόηα ποσ επερεάδοσλ θαη θαζορίδοσλ ηε κοίρα ηοσς. Κίλεκα Νεόηοσρθφλ 1908 Βαιθαληθοί πόιεκοη 1912-1913 Πρώηος Παγθόζκηος πόιεκος 1914-1918 ΢σλζήθε ηφλ ΢εβρώλ 1920 Μηθραζηαηηθή Καηαζηροθή 1922 ΢σλζήθε ηφλ Μοσδαληώλ (Οθηώβρηος 1922) Οθηώβρηος 1922 – Πορείες προζθύγφλ
 5. 5. Πρώηος δηφγκός - 1914. Ο Φίιηππος Μαλοσιίδες ζηο έργο ηοσ «ΡΑΙΓΔ΢ΣΟ΢» ηες ζεηράς ηα «ΘΡΑΚΙΚΑ» , ζηε ζειίδα 259, αλαθέρεη: «… Εηο ην ηκήκα Κεζζάλεο νη δησγκνί εμεθνινύζνπλ… Οη θάηνηθνη ησλ ρσξηώλ … ελαγθάζζεθαλ λα εγθαηαιείςσζη ηαο εζηίαο ησλ, σο επίζεο θαη νη θάηνηθνη ησλ κεγάισλ θαη πινπζίσλ ρσξηώλ Υςάισλ θαη Καπςών». Δπίζες ζηε ζειίδα 278, κε ηίηιο «΢ηαηηζηηθή εθηοπηζζέληφλ οκογελώλ»: -Καρσά, 500 κεηαηνπηζζέληα άηνκα… ΢ηε ζειίδα 281 ιέεη: «Σα ρσξηά Ιιαλιή, Σεηίθηντ, Καξάκπνπλαξ, Καρσά, Λνπινύθηντ, ειεειαηήζεζαλ». ΔΚΘΔ΢Η ΣΟΤ ΠΑΠΑ-ΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ «Δλ Ικπρίηεπε ηε 26 Ιοσλίοσ 1914»
 6. 6. 1920- Δπηζηροθή ζηελ Παηρίδα
 7. 7. 1922- Πρόζθσγες ζηελ Διιάδα
 8. 8. Γεκογραθηθή Καηάζηαζε Νοκού Γράκας (1914) Η Δπαρτία ΢αρί-ζακπαλ είτε 50 τφρηά κε 17.769 θαηοίθοσς. Σα ειιεληθά τφρηά ήηαλ κόλο 3: •΢αρί-ζακπάλ (Υρσζούποιε) •Οργάληδηιαρ (Υρσζοτώρη) •Καγηά Μποσλάρ (Γοσθάιηο) Οη Έιιελες αρηζκούζαλ κόλο 443 υστές.
 9. 9. ΚΑΡΑ-ΜΠΔΗ
 10. 10. Ίδρσζε Κοηλού Γεκοηηθού ΢τοιείοσ ΚΑΡΑΜΠΔΗ (ΝΔΑ ΚΑΡΤΑ) ΚΑΡΑΜΠΔΗ 1922-1946
 11. 11. ΚΑΡΑ-ΜΠΔΗ
 12. 12. (ΚΑΡΑ-ΜΠΔΗ ) – ΝΔΑ ΚΑΡΤΑ ΦΕΚ 413/22-11-1926 (Περί μετονομασίας κοινοτήτων και συνοικισμών)
 13. 13. Πξναγσγή Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ ΚΑΡΑΜΠΔΗ (ΝΔΑ ΚΑΡΤΑ) Πξόζθπγεο από ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε ζηελ πιεηνςεθία ηνπο από ηελ Καξπά εγθαζίζηαληαη ζηα ηέιε ηνπ 1922 αλαηνιηθά ηνπ πνηακνύ Νέζηνπ ζηα ηζηθιίθηα Καξάκπεε θαη Μπηιάιαγα. Σα ρσξηά Μαΐζηξν, Ακπγδαιηά, Αγίαζκα, ( πεξηνρή Αίλνπ), Μνπδαιή, Φαθίξκα (πεξηνρή Κεζζάλεο) Κνππιί (πεξηνρή ΢νπθιίνπ) θαη νη θσκνπόιεηο Αίλνο, Κεζζάλε, Μάιγαξα είλαη ηόπνη θαηαγσγήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Καξπάο
 14. 14. 1923 - 1931 Σνύξθηθν ζπίηη σο Πξώην Γηδαθηήξην ΢τοιηθό έηος 1927-1928
 15. 15. Πξώην Γηδαθηήξην (3/ηάμην) 1932-1947
 16. 16. Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Νέσλ Καξπώλ ζρνιηθνύ έηνπο 1932-1933
 17. 17. Νέα Καρσά – (Καρά-Μπέε)
 18. 18. Νέα Καρσά – (Καρά-Μπέε)
 19. 19. 1941 – 1944 Βνπιγαξηθή Καηνρή Μύιος θαη Ξσιοθορδέια Ποσιοσθηζή 1943
 20. 20. Δθβοσιγαρηζκός
 21. 21. 1941 – 1944 Βνπιγαξηθή Καηνρή Νηνπξληνπβάθηα
 22. 22. Υεηκώλαο 1945-Άλνημε 1946 Μεγάιε πιεκκύξα ηνπ Νέζηνπ
 23. 23. 1947 – 1949 Μεηεγθαηάζηαζε Υσξηνύ
 24. 24. 1947 – 1949 Μεηεγθαηάζηαζε Υσξηνύ
 25. 25. ΢ρνιηθό Έηνο 1946 – 1947 Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί θαη ζηνπο δύν νηθηζκνύο ( παιηό θαη λέν)
 26. 26. 1948 Νέν Γηδαθηήξην
 27. 27. ΢τοιηθή δφή
 28. 28. ΢τοιηθή δφή
 29. 29. ΢τοιηθή δφή
 30. 30. Θρεζθεσηηθή δφή
 31. 31. Κοηλφληθή δφή
 32. 32. Αγροηηθή δφή
 33. 33. Υηίζηκν παιηνύ πδξαγσγείνπ
 34. 34. Παιαίζηρα - (Πάιε κε ιάδη)
 35. 35. 1974 ΢ύγρξνλν Γηδαθηήξην
 36. 36. ΣΟ ΢ΥΟΛΔΙΟ ΢ΗΜΔΡΑ ΢ύγρξνλν Γηδαθηήξην
 37. 37. Δμέιημε Κνηλόηεηαο ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΦΕΚ - ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 36Á-14/3/1928 Σφςταςη Κοινότητασ. Απόςπαςη οικιςμοφ Νέασ Καρυάσ από την Κοινότητα Χρυςουπόλεωσ. 36Á-14/3/1928 Ο οικιςμόσ Περιςτερώνα αποςπάται από την Κοινότητα Χρυςουπόλεωσ και προςαρτάται ςτην Κοινότητα Νέασ Καρυάσ. 145Á-24/5/1948 Ο οικιςμόσ Μοναςτηράκι αποςπάται από την Κοινότητα Κεραμωτήσ και προςαρτάται ςτην Κοινότητα Νέασ Καρυάσ. 28Á-11/6/1949 Ο οικιςμόσ Περιςτερώνα αποςπάται από την Κοινότητα Νέασ Καρυάσ και προςαρτάται ςτο Δήμο Χρυςουπόλεωσ. 200Á-28/7/1952 244Á-4/12/1997 Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-62010) 1/1/2011 Ο οικιςμόσ Μοναςτηράκι αποςπάται από την Κοινότητα Νέασ Καρυάσ και προςαρτάται ςτην Κοινότητα Κεραμωτήσ. Η Κοινότητα Νέασ Καρυάσ καταργείται και ςυννενοφται με το Δήμο Κεραμωτήσ. Ο Δήμοσ Κεραμωτήσ, ο Δήμοσ Χρυςοφπολησ και ο Δήμοσ Ορεινοφ ςυννενοφνται και αποτελοφν το Δήμο Νέστου.
 38. 38. ΑΠΟΓΡΑΦΔ΢ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΝΔΑ΢ ΚΑΡΤΑ΢ ΔΣΟ΢ ΚΑΣΟΙΚΟΙ 1913 113 1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 117 97 63 72 53 25 735 1152 1646 1651 1199 1593 1596 1734 1426 ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΔΙ΢ Υαηδή-Αιή-Παζά Καληόβαο Καξά-΢εθθέη-Μπέε Μπηιάι-Αγά Υαηδή-Αιή-Παζά Καξά – Βέε Μπηιηάιαγα θαη (196) ν Πεξηζηεξώλαο θαη (285) ν Πεξηζηεξώλαο θαη ην Μνλαζηεξάθη Νέα Καξπά Νέα Καξπά Νέα Καξπά Νέα Καξπά Νέα Καξπά Νέα Καξπά
 39. 39. Κνηλσληθή Πξνζθνξά Γαζθάισλ Πξνζθνπηζκόο (Γαλίηεο Αξηζηείδεο – Κνηλνηηθόο δάζθαινο) Σπγγξαθηθό Έξγν (Δεκήηξεο Σπαλόο – Έπαηλνο Αθαδεκίαο Αζελώλ) Πνδνζθαηξηθή νκάδα «Εζληθόο Νέαο Καξπάο» (Κνπξαηδήο Φξήζηνο)
 40. 40. Σν ΢ρνιείν ΢ήκεξα Θεαηξηθέο Παξαζηάζεηο Βηβιίν γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνύ Δξγαζηήξην Φ.Δ. Γελδξνθπηεύζεηο Πξνγξάκκαηα (Πεξηβαιινληηθά, Αγσγήο Τγείαο) Πξόγξακκα Οιπκπηαθήο Παηδείαο ( «Αζήλα 2004 – Η Οιπκπηάδα ησλ Οιπκπηάδσλ»)
 41. 41. Σν ΢ρνιείν ΢ήκεξα Πξόγξακκα Καιιηπάηεηξαο ( «Σα παηδία παίδεη») Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο (ΚΠΔ, Βνπιή ησλ Διιήλσλ) Blog Έξεπλα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα (Comenius, eTwinning)
 42. 42. Πηγές ΚΑΡΤΑΙ Ιζηοπικά απσεία - έγγπαθα - βιβλία • Θξαθηθά • Αξρείνλ ηνπ Θξαθηθνύ Λανγξαθηθνύ θαη Γισζζηθνύ Θεζαπξνύ • Νέα Καξπά - Αλαδεηώληαο ηηο ξίδεο καο. • Φάθεινο 434-Πεξί Θξάθεο, ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο Υάπηερ Φωηογπαθικό ςλικό - Σαινία ΢ςνενηεύξειρ - Μαπηςπίερ
 43. 43. ΚΑΡΑ-ΜΠΕΗ & ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ •Υάπηερ •Φωηογπαθικό ςλικό •΢σεδιαγπάμμαηα •΢ςνενηεύξειρ – μαπηςπίερ •ΦΕΚ - Εθνικό Σςπογπαθείο •Απσειακό ςλικό •Απογπαθέρ - Εθνική ΢ηαηιζηική Τπηπεζία
 44. 44. ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ -ΔΙΑΔΟ΢Η ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΩΝ – ΕΠΟΜΕΝΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ Σπκκεηείρακε ζηελ ζςμπόζιο ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Καβάιαο γηα ηα 100 ρξόληα από ηελ απειεπζέξσζεο ηεο Καβάιαο- Ιζηνξία ησλ δεκνηηθώλ Σρνιείσλ ηνπ λνκνύ. Σπλερίδνπκε θαη θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014 ηελ έξεπλα πινπνηώληαο ην πξόγξακκα: " Ακολοςθώνηαρ ηα βήμαηα ηων παππούδων μαρ..." ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Εθδώζακε ζε ζπλεξγαζία κε ην Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ημεπολόγια -λεύκωμα κε ζέκα: "Η Καξπά ζε Άζπξν - Μαύξν". Πξνγξακκαηίδνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ην Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ εκδπομή ηελ άλνημε ζηελ Καπςά, ζεκεξηλό Kozkoy.
 45. 45. Εηνηκάδνπκε εκδήλωζη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ γηα λα παξνπζηάζνπκε ηα κέρξη ηώξα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ. Έρνπκε έξζεη ζε επαθή κε ηελ εγγονή ηνπ Καξά-Μπέε, ηελ έρνπκε θαιέζεη ζην ζρνιείν, θαη ζα ηελ αληαιιάμνπκε πιεξνθνξίεο. Έρνπκε έξζεη ζε επαθή κε ηε γπλαίθα ηνπ παιαηζηή ΢αμππί πνπ δεη ζην Εύιαιν θαη ζα ηελ επηζθεθηνύκε γηα λα καο κηιήζεη γηα ηνλ άληξα ηεο. Σπκθσλήζακε κε ηνλ θύξην Μπεπηίδη ΢ηαύπο, παιαηό απόθνηην ηνπ ζρνιείνπ, ζπληαμηνύρνπ θηινιόγνπ ζήκεξα, λα παξνπζηάζνπκε ην βηβιίν ηνπ κε ζέκα αλζξσπσλύκηα θαη ηνπσλύκηα. Απώηεξν ζηόρν ην 2015 κεγάιε γηνξηή θαη έθδνζε λεςκώμαηορ-βιβλίος γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ρσξηνύ.
 46. 46. Θέινπκε λα εςσαπιζηήζοςμε ζεξκά όζνπο ζπκβάινπλ θαη βνεζνύλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Ιδηαίηεξα: Τνλ θ. Παπούλα ΢ηέλιο Τνλ ηεξέα ηνπ ρσξηνύ, παηέπα Νεκηάπιο Τνλ θ. Ποςλοςκηζή ΢ηέλιο Τνλ θ. Αδαλάκη Ελεςθέπιο Τνλ πξόεδξν ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θ. Παπαδόποςλο Γιώπγο Όλοςρ ηοςρ καηοίκοςρ ηηρ Νέαρ Καπςάρ πνπ καο εκπηζηεύζεθαλ θαη πξόζθεξαλ θσηνγξαθίεο από ην πξνζσπηθό - νηθνγελεηαθό ηνπο αξρείν θαη κνηξάζηεθαλ καδί καο ηηο πνιύηηκεο ζύκεζεο ηνπο.

×