Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ακολουθώντας τα βήματα των παππούδων μας

2,799 views

Published on

Έρευνα του Δημοτικού Σχολείου Νέας Καρυάς για την τοπική ιστορία

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ακολουθώντας τα βήματα των παππούδων μας

 1. 1. Ανατολική Θράκη • 19ος αιώνας – 1922 Καράμπεη • 1922-1946 Νέα Καρυά • 1946 – σήμερα Καρυά Αρχές 20ου αιώνα Βαλκανικοί πόλεμοι Α΄ Προσφυγιά Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος Επιστροφή στην Ανατολική Θράκη Μικρασιατική Καταστροφή Β΄ Προσφυγιά Εγκατάσταση προσφύγων στις Νέες Πατρίδες Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος Βουλγαρική Κατοχή Μεγάλη Πλημμύρα Μετεγκατάσταση στη Νέα Τοποθεσία Νέα Καρυά
 2. 2. ΚΑΡΥΑ Αδαλάκης Κουτσομύτης Τσαραβάς Γεωργουλάς Λάλος Τσάφας Γκλαβάκης Μαβινόπουλος Καραλής Δεληγιάννης Ζαφειρόπουλος Τζαμπάζης Δρακόπουλος Πουλουκτσής Δερμετζής Καπουνάς Σκορδάς Δελήαγας
 3. 3. Αμυγδαλιά Ορτακτσής Μπίλαλας Παλιάτσος Ζαμάνης Μαΐστρος Καμίλης Σιώπης Μπουσδρούκης Ζιγνέλης Αγίασμα Αίνος Κεσσάνη Κιουπλί Βιζύη Καραγιάννης Νίτης Σερέτης Νταβής Χρυσαλίδης Μαλαματάς Πιστόλας Βλάχος
 4. 4. ΚΑΡΥΑΙ (Ανατολική Θράκη) Η Καρυά βρίσκονταν 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κεσσάνης στο δρόμο προς τη Μακριά Γέφυρα (Ουζούν Κιουπρού). Ελληνικά χωριά κοντά της το Μάλτεπε, τα Ύψαλα, το Λαλάκιοϊ, το Ιμπρίκτεπε. Οι Καρυώτες ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και λιγότερο με την κτηνοτροφία. Στο χωριό υπήρχε και σχολικό κτίριο και δάσκαλος απόφοιτος Σχολαρχείου. Η κοινότητα ήταν πλούσια και γι' αυτό είχε αναλάβει τη μισθοδοσία του δασκάλου. Οι μαθητές που φοιτούσαν ήταν συνήθως 40-50. Φοιτούσαν σ' αυτό κυρίως αγόρια μιας και δεν έδιναν μεγάλη αξία στη μόρφωση των κοριτσιών. Στην Καρυά υπήρχαν δύο εκκλησίες. Ο Άγιος Μηνάς στο κέντρο και το ξωκλήσι του Αϊ-Γιάννη στην άκρη του χωριού.
 5. 5. Στοιχεία από το "ΦΑΚΕΛΟ 434 ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ" της βιβλιοθήκης της Βουλής. (Τα αποσπάσματα των παρακάτω εγγράφων χρονολογούνται από 4 Μαΐου 1879 ως 14 Ιουνίου 1890) ΤΕΜΑΧΙΟΝ 2 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1+2 Τμήμα Μαλγάρων ....................................... 10) Καρυαί: Έλληνες. Οικίαι 210. Στέφανοι 250. Μαθηταί 30 (Ακολουθεί σημείωση ότι έχουν σχολεία και καλούς διδασκάλους μόνο τα χωριά Θυμίκιοϊ, Καρυά, Σουλτάνκιοϊ, και Δεβετζήκιοϊ. Ενώ εις τα άλλα οι μαθηταί διδάσκονται εις μικρά κελιά ή νάρθηκας από γραμματοδιδασκάλους ή ιερείς οι οποίοι μισθοδοτούνται γλιστρώς, λαμβάνοντας ως αμοιβή σίτον ή ότι οι γονείς δύνανται προσφέρουν). Στατιστική έκθεση του 1882, 25 Νοεμβρίου Διαμέρισμα Μαλγάρων ……………………………….. Καρυαί: 1500 Έλληνες. Σχολή, 1 διδάσκαλος. Μαθηταί 40. ……………………………….. ΤΕΜΑΧΙΟΝ 1 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 8 Έκθεσις της 23ης Οκτωβρίου 1887. Χωριά ελληνικά της περιφέρειας των Μαλγάρων. ………………………………….. 40) Καρυά: Οικογένειαι 100. Σχολείο 1. Μαθηταί 60. Διδάσκαλος 1. Μισθός 2000 γρόσια.
 6. 6. Kozkoy - (Καρυαί)
 7. 7. Γεγονότα που επηρεάζουν και καθορίζουν τη μοίρα τους Κίνημα Νεότουρκων 1908 Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος 1914-1918 Συνθήκη των Σεβρών 1920 Μικρασιατική Καταστροφή 1922 Συνθήκη των Μουδανιών (Οκτώβριος 1922) Συνθήκη της Λωζάνης (1923) Πορείες προσφύγων
 8. 8. Πρώτος διωγμός - 1914 Ο Φίλιππος Μανουλίδης στο έργο του «ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ» της σειράς τα «ΘΡΑΚΙΚΑ» , στη σελίδα 259, αναφέρει: «… Εις το τμήμα Κεσσάνης οι διωγμοί εξηκολούθουν… Οι κάτοικοι των χωριών … ηναγκάσθηκαν να εγκαταλείψωσι τας εστίας των, ως επίσης και οι κάτοικοι των μεγάλων και πλουσίων χωριών Υψάλων και Καρυών». Επίσης στη σελίδα 278, με τίτλο «Στατιστική εκτοπισθέντων ομογενών»: Καρυά, 500 μετατοπισθέντα άτομα… Στη σελίδα 281 λέει: «Τα χωριά Ιλανλή, Τετίκιοϊ, Καράμπουναρ, Καρυά, Λουλούκιοϊ, ελεηλατήθησαν». ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ «Εν Ιμπρίτεπε τη 26 Ιουνίου 1914
 9. 9. Έκθεση του Μητροπολίτη Ηρακλείας, 4.12.1914: «Εν σχέσει προς τας πιέσεις και τους διωγμούς ους υφίστανται οι εν Θράκη ελληνικοί πληθυσμοί έχω την τιμήν να υποβάλω ………. Ο μουδίρης Ιμπρίκ-Τεπέ και ο Καϊμακάμης και ο εκατόνταρχος της χωροφυλακής Υψάλων οργιάζουσιν εις βάρος των χριστιανών. Μετά τούτο ο Μουδίρης εδήλωσεν ότι τα χριστιανικά χωρία θα πληρώσωσι και τους φόρους των μωαμεθανικών χωρίων, διότι ταύτα παθόντα κατά τον πόλεμον του 1912 δεν ηδύναντο να το πράξωσι. Ούτω, το Ιμπρίκ Τεπέ διετάχθη να πληρώση φόρους τριών τουρκικών χωρίων, το Χατζηγύριον δύο, το Σουλτάνκιοϊ δύο, το Κουρουτζήκιοϊ και Χαδήρκιοϊ ανά εν. Οι χριστιανοί εδάρησαν ανηλεώς, τοις αφηρέθησαν τα ζώα των, άτινα επωλήθησαν υπό του μουδίρου αντί ευτελεστάτης τιμής και τέλος εξεβλήθησαν των οικιών αυτών τας οποίας κατέλαβον μετανάσται Οθωμανοί. Οι χριστιανοί περιφέρονται γυμνοί, νήστεις και μη έχοντες που να κατοικήσωσι. Ούτω εξεκενώθη η Καρυά, κατελήφθησαν δε εξήκοντα οικίαι εν Ιμπρίκ- Τεπέ, τεσσαράκοντα εν Σουλτάνκιοϊ, τεσσαράκοντα εν Χατζηγύρίω, τριάκοντα εν Κουρουτζούκιοϊ και είκοσι εν Χαδήρκιοϊ.… Ελληνική Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως, Αρ.Πρωτ.8622/11.12.1914. Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών 1914, Φ. Α/21. Πηγή: Δημήτρης Δαλάτσης, Οι Αρβανίτες της Ανατολικής Θράκης, σ.271).
 10. 10. Καρυά Αρχές 20ου αιώνα Βαλκανικοί πόλεμοι Α΄ Προσφυγιά Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος Επιστροφή στην Ανατολική Θράκη Μικρασιατική Καταστροφή Β΄ Προσφυγιά Εγκατάσταση προσφύγων στις Νέες Πατρίδες Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος Βουλγαρική Κατοχή Μεγάλη Πλημμύρα Μετεγκατάσταση στη Νέα Τοποθεσία Νέα Καρυά Κίνημα Νεότουρκων 1908 Μαύρο Πάσχα Θρακιωτών 1914 Συνθήκη των Σεβρών 1920 Συνθήκη των Μουδανιών Οκτώβριος 1922 Συνθήκη της Λωζάνης 1923
 11. 11. Δημογραφική Κατάσταση Νομού Δράμας (1914) Η Επαρχία Σαρί-σαμπαν είχε 50 χωριά με 17.769 κατοίκους. Τα ελληνικά χωριά ήταν μόνο 3: •Σαρί-σαμπάν (Χρυσούπολη) •Οργάντζιλαρ (Χρυσοχώρι) •Καγιά Μπουνάρ (Δουκάλιο) Οι Έλληνες αριθμούσαν μόνο 443 ψυχές.
 12. 12. Ανατολική Θράκη • 19ος αιώνας – 1922 Καράμπεη • 1922-1946 Νέα Καρυά • 1946 – σήμερα Καρυά Αρχές 20ου αιώνα Βαλκανικοί πόλεμοι Α΄ Προσφυγιά Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος Επιστροφή στην Ανατολική Θράκη Μικρασιατική Καταστροφή Β΄ Προσφυγιά Εγκατάσταση προσφύγων στις Νέες Πατρίδες Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος Βουλγαρική Κατοχή Μεγάλη Πλημμύρα Μετεγκατάσταση στη Νέα Τοποθεσία Νέα Καρυά Απελευθέρωση Χρυσούπολης 11 Ιουλίου 1913
 13. 13. Ίδρυση Κοινού Δημοτικού Σχολείου 1915 ΦΕΚ 398 Α΄/ 28-10-1915
 14. 14. (ΚΑΡΑ-ΜΠΕΗ ) – ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ ΦΕΚ 413/22-11-1926 (Περί μετονομασίας κοινοτήτων και συνοικισμών)
 15. 15. ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1913 113 Χατζή-Αλή-Πασά 117 Καντόβας 97 Καρά-Σεφκέτ-Μπέη 63 Μπιλάλ-Αγά 1920 72 Χατζή-Αλή-Πασά 53 Καρά – Βέη 25 Μπιλιάλαγα 1928 735 και (196) ο Περιστερώνας 1940 1152 και (285) ο Περιστερώνας 1951 1646 και το Μοναστηράκι 1961 1651 Νέα Καρυά 1971 1199 Νέα Καρυά 1981 1593 Νέα Καρυά 1991 1596 Νέα Καρυά 2001 1734 Νέα Καρυά 2011 1426 Νέα Καρυά
 16. 16. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΦΕΚ - ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 36Á-14/3/1928 Σύσταση Κοινότητας. Απόσπαση οικισμού Νέας Καρυάς από την Κοινότητα Χρυσουπόλεως. 36Á-14/3/1928 Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την Κοινότητα Χρυσουπόλεως και προσαρτάται στην Κοινότητα Νέας Καρυάς. 145Á-24/5/1948 Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την Κοινότητα Κεραμωτής και προσαρτάται στην Κοινότητα Νέας Καρυάς. 28Á-11/6/1949 Ο οικισμός Περιστερώνα αποσπάται από την Κοινότητα Νέας Καρυάς και προσαρτάται στο Δήμο Χρυσουπόλεως. 200Á-28/7/1952 Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την Κοινότητα Νέας Καρυάς και προσαρτάται στην Κοινότητα Κεραμωτής. 244Á-4/12/1997 Η Κοινότητα Νέας Καρυάς καταργείται και συννενούται με το Δήμο Κεραμωτής. Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 1/1/2011 Ο Δήμος Κεραμωτής, ο Δήμος Χρυσούπολης και ο Δήμος Ορεινού συννενούνται και αποτελούν το Δήμο Νέστου.
 17. 17. Χειμώνας 1945 - Άνοιξη 1946 Μεγάλη πλημμύρα του Νέστου
 18. 18. «Ιστορική σκέψη έχει ο άνθρωπος που αντιστέκεται στο κοινότοπο πνεύμα, που αποδομεί και ανασυνθέτει, που δεν εξιδανικεύει ούτε δαιμονοποιεί, που προδίδει συνειδητά όλα τα δόγματα αναζητώντας σαν τον Σίσυφο την ιστορική αλήθεια, που μαθητεύει στην υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη, την ελευθερία, την ισότητα και τη δημοκρατία…» (Γιώργος Κόκκινος)

×