Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1913 - Καρσαί (Αλαηοιηθής Θράθες) 1932 Νέα Καρσά (Παιηό Υωρηό)1949- Νέα Καρσά (Νέο Υωρηό) 2013- Νέα Καρσά (Νέο Υωρηό)
Γεκοηηθό ΢τοιείοΝέας Καρσάς
ΚΑΡΤΑΙ (Αλαηνιηθήο Θξάθεο)
ΚΑΡΤΑΗ΢ην ρσξηό ππήξρε θαη ζρνιηθόθηίξην θαη δάζθαινο απόθνηηνο΢ρνιαξρείνπ. Η θνηλόηεηα ήηαλπινύζηα θαη γη απηό είρε αλαι...
΢ηοητεία από ηο " ΦΑΚΔΛΟ 434 ΠΔΡΗΘΡΑΚΖ΢" ηες βηβιηοζήθες ηες Βοσιής.(Σα αποζπάζκαηα ηωλ παραθάηω εγγράθωλ τρολοιογούληαη ...
΢ηοητεία από ηο " ΦΑΚΔΛΟ 434 ΠΔΡΗΘΡΑΚΖ΢" ηες βηβιηοζήθες ηες Βοσιής.(Σα αποζπάζκαηα ηωλ παραθάηω εγγράθωλ τρολοιογούληαη ...
΢ηοητεία από ηο " ΦΑΚΔΛΟ 434 ΠΔΡΗΘΡΑΚΖ΢" ηες βηβιηοζήθες ηες Βοσιής.(Τα αποζπάζμαηα ηων παρακάηω εγγράθων τρονολογούνηαι ...

ΚΑΡΑΜΠΔΗ (ΝΔΑ ΚΑΡΤΑ)
ΚΑΡΑΜΠΔΗ (ΝΔΑ ΚΑΡΤΑ)Πξόζθπγεο από ηελΑλαηνιηθή Θξάθε ζηελπιεηνςεθία ηνπο απόηελ Καξπά εγθαζίζηαληαηζηα ηέιε ηνπ 1922αλαην...
1923 - 1931Σνύξθηθν ζπίηη σο Πξώην Γηδαθηήξην
΢ρνιηθό Έηνο 1931 – 1932Πξώην Γηδαθηήξην (3/ηάμην)
΢ρνιηθό Έηνο 1931 – 1932Πξώην Γηδαθηήξην (3/ηάμην)
΢ρνιηθό Έηνο 1940 – 1941Κιείλνπλ ηα ζρνιεία
΢ρνιηθό Έηνο 1941 – 1944Βνπιγαξηθή Καηνρή
΢ρνιηθό Έηνο 1945 – 1946Πξώηε κεηαπνιεκηθή ρξνληά(δηπιή ζρνιηθή ρξνληά)
Άλνημε 1946Μεγάιε πιεκκύξα ηνπ Νέζηνπ
1947 – 1949Μεηεγθαηάζηαζε Υσξηνύ
1947 – 1949Μεηεγθαηάζηαζε Υσξηνύ
1947 – 1949Πξνζσξηλό Γηδαθηήξην
1949Νέν Γηδαθηήξην
Γεθαεηία ηνπ ‘60Γπκλαζηηθέο Δπηδείμεηο
1974΢ύγρξνλν Γηδαθηήξην
ΣΟ ΢ΥΟΛΔΙΟ ΢ΗΜΔΡΑ΢ύγρξνλν Γηδαθηήξην
Δμέιημε ΟξγαληθόηεηαοΦΔΚ 398 / 28-10-1915 ΙΓΡΤ΢Η ΚΟΙΝΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΢ΥΟΛΔΙΟΤΦΔΚ 383 / 23-10-1929 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 2/ΣΑΞΗΟ ΢Δ ...
Δμέιημε Οξγαληθόηεηαο
Δμέιημε Οξγαληθόηεηαο
Μαζεηηθό Γπλακηθό050100150200250300350ΜΑΘΗΤΕΣΜΑΘΗΣΕ΢
Δμέιημε ΚνηλόηεηαοΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣΦΕΚ - ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ36Á-14/3/1928Σφςταςη Κοινότητασ. Απόςπαςη οικιςμοφ Νέασ Κ...
ΑΠΟΓΡΑΦΕ΢ ΝΕΑ΢ ΚΑΡΤΑ΢ΕΣΟ΢ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΕΙ΢1913 113 Χατζθ-Αλθ-Παςά117 Καντόβασ97 Καρά-Σεφκέτ-Μπέη63 Μπιλάλ-Αγά1920 72...
Νπρηεξηλό ΢ρνιείν020406080100120140ΕΓΡΑΦΕΝΣΕ΢ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΕ΢
Γεκνηηθό ΢ρνιείν Νέαο Καξπάο΢ρνιηθή Δθνξία΢ρνιηθόο ΚήπνοΜαζεηηθά ΢πζζίηηα΢ρνιηθόο Κιήξνο
ΓηδαθηήξηαΚαξάκπεεΓηώξνθν ηνύξθηθν ζπίηη 1923 - 1931Καξπαί - Αλαηνιηθήο Θξάθεο
ΓηδαθηήξηαΚάηνςεΝέα Καξπά (Παιηό Υσξηό) 1931 - 1947
ΓηδαθηήξηαΝέα Καξπά (Νέν Υσξηό) 1947 -1949
ΓηδαθηήξηαΝέα Καξπά (Νέν Υσξηό) 1949 - 1974
ΓηδαθηήξηαΝέα Καξπά (Νέν Υσξηό) 1949 - 1974
ΓηδαθηήξηαΝέα Καξπά (΢εκεξηλό Γηδαθηήξην) 1974 - ΢ήκεξα
Κνηλνηηθνί Γάζθαινη
Κνηλσληθή ΠξνζθνξάΓαζθάισλΠροζθοπηζκός(Γαλίηες Αρηζηείδες – Κοηλοηηθόςδάζθαιος)Σσγγραθηθό Έργο(Δεκήηρες Σπαλός – Έπαηλο...
Σν ΢ρνιείν ΢ήκεξαΘεαηξηθέο ΠαξαζηάζεηοΒηβιίν γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνύΔξγαζηήξην Φ.Δ.ΓελδξνθπηεύζεηοΠξνγξάκκαηα(Πεξ...
Σν ΢ρνιείν ΢ήκεξαΠξόγξακκα ΚαιιηπάηεηξαοΔθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο(ΚΠΔ, Βνπιή ησλ Διιήλσλ)BlogΈξεπλα γηα ηελ ηζηνξία ην...
Καξπνθύιιεο Υξήζηνο«Ο Γάηνο»
ΠεγέοΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:Δπαξρία Νέζηνπ. Από ηα νκεξηθά ρξόληα κέρξη ην 1940 - Κνδαξίδεο ΥξήζηνοΑπό ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε ζηελ ...
΢ας εσταρηζηούκε ποιύ!!!
Η ιστορία των 100 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Νεας Καρυάς
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Η ιστορία των 100 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Νεας Καρυάς

1,794 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Η ιστορία των 100 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Νεας Καρυάς

 1. 1. 1913 - Καρσαί (Αλαηοιηθής Θράθες) 1932 Νέα Καρσά (Παιηό Υωρηό)1949- Νέα Καρσά (Νέο Υωρηό) 2013- Νέα Καρσά (Νέο Υωρηό)
 2. 2. Γεκοηηθό ΢τοιείοΝέας Καρσάς
 3. 3. ΚΑΡΤΑΙ (Αλαηνιηθήο Θξάθεο)
 4. 4. ΚΑΡΤΑΗ΢ην ρσξηό ππήξρε θαη ζρνιηθόθηίξην θαη δάζθαινο απόθνηηνο΢ρνιαξρείνπ. Η θνηλόηεηα ήηαλπινύζηα θαη γη απηό είρε αλαιάβεηηε κηζζνδνζία ηνπ δαζθάινπ.Οη καζεηέο πνπ θνηηνύζαλ ήηαλζπλήζσο 40-50. Φνηηνύζαλ ζαπηό θπξίσο αγόξηα κηαο θαη δελέδηλαλ κεγάιε αμία ζηε κόξθσζεησλ θνξηηζηώλ.Σα καζήκαηα άξρηδαλ 1εΟθησβξίνπ θαη ηειείσλαλ ηέινοΙνπλίνπ. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώληνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο ήηαλαπμεκέλνο. Αληίζεηα ηελ άλνημεειαηηώλνληαλ, γηαηί νη καζεηέοβνεζνύζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηηοαγξνηηθέο δνπιεηέο. Σα παηδηάπήγαηλαλ ζην ζρνιείν ζε ειηθία 8εηώλ.
 5. 5. ΢ηοητεία από ηο " ΦΑΚΔΛΟ 434 ΠΔΡΗΘΡΑΚΖ΢" ηες βηβιηοζήθες ηες Βοσιής.(Σα αποζπάζκαηα ηωλ παραθάηω εγγράθωλ τρολοιογούληαη από 4Μαΐοσ 1879 ως 14 Ηοσλίοσ 1890)ΤΕΜΑΦΙΟΝ 2 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ1+2Τμήμα Μαλγάρων.......................................10) Καρσαί: Έιιελες. Οηθίαη210. Σηέθαλοη 250. Μαζεηαί 30(Αθοιοσζεί ζεκείωζε όηη έτοσλζτοιεία θαη θαιούς δηδαζθάιοσςκόλο ηα τωρηά Θσκίθηοϊ, Καρσά,Σοσιηάλθηοϊ, θαη Δεβεηδήθηοϊ.Δλώ εηο ηα άιια νη καζεηαίδηδάζθνληαη εηο κηθξά θειηά ήλάξζεθαο απόγξακκαηνδηδαζθάινπο ή ηεξείο νηνπνίνη κηζζνδνηνύληαη γιηζηξώο,ιακβάλνληαο σο ακνηβή ζίηνλ ή όηηνη γνλείο δύλαληαη πξνζθέξνπλ.
 6. 6. ΢ηοητεία από ηο " ΦΑΚΔΛΟ 434 ΠΔΡΗΘΡΑΚΖ΢" ηες βηβιηοζήθες ηες Βοσιής.(Σα αποζπάζκαηα ηωλ παραθάηω εγγράθωλ τρολοιογούληαη από 4Μαΐοσ 1879 ως 14 Ηοσλίοσ 1890)Σηαηιζηική έκθεζη ηοσ 1882, 25ΝοεμβρίοσΔιαμέριζμα Μαλγάρων………………………………..Καρσαί: 1500 Έλληνες. Στολή, 1διδάζκαλος. Μαθηηαί 40.………………………………..ΣΔΜΑΥΗΟΝ 4 ΣΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ1+2Παραηερήζεης επί ζηαηηζηηθώλπιεροθορηώλ δηα ηα τωρία ηωληκεκάηωλ Οσδούλ Κηοσπρού,Κεζζάλες θαη Μαιγάρωλ.…………………………………..21) Καρσαί Σκήκα ΜαιγάρωλΒοσιγαρόθωλολ.Διιεληθαί οηθογέλεηαη 100.Γηδάζθαιος1. Μαζεηαί 60.Μηζζός 20 ιίραη.………………………………….
 7. 7. ΢ηοητεία από ηο " ΦΑΚΔΛΟ 434 ΠΔΡΗΘΡΑΚΖ΢" ηες βηβιηοζήθες ηες Βοσιής.(Τα αποζπάζμαηα ηων παρακάηω εγγράθων τρονολογούνηαι από 4Μαΐοσ 1879 ως 14 Ιοσνίοσ 1890)ΤΕΜΑΦΙΟΝ 1 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 8Έκθεζις ηης 23ης Οκηωβρίοσ1887.Φωριά ελληνικά ηηςπεριθέρειας ηων Μαλγάρων.…………………………………..40 Καρσά: Οηθογέλεηαη 100.Στοιείο 1. Μαζεηαί 60.Δηδάζθαιος 1. Μηζζός 2000γρόζηα.
 8. 8.
 9. 9. ΚΑΡΑΜΠΔΗ (ΝΔΑ ΚΑΡΤΑ)
 10. 10. ΚΑΡΑΜΠΔΗ (ΝΔΑ ΚΑΡΤΑ)Πξόζθπγεο από ηελΑλαηνιηθή Θξάθε ζηελπιεηνςεθία ηνπο απόηελ Καξπά εγθαζίζηαληαηζηα ηέιε ηνπ 1922αλαηνιηθά ηνπ πνηακνύΝέζηνπ ζηα ηζηθιίθηαΚαξάκπεε θαηΜπηιάιαγα.Σν ζεκεξηλό ζρνιείν ζηελπεξηνρή ηνπ Νέζηνπ έρεη ηηοξίδεο ηνπ ην 1915 όπνπ κεην ΦΔΚ 398/ 28-10-1915(Ιδξύεηαη ην θοηλόδεκοηηθό ζτοιείο εηο ηαηζηθιίθηαΚαξαζαθεηκπέε, Μπηιηάι–Αγά θαη Αιή Παζζά .)
 11. 11. 1923 - 1931Σνύξθηθν ζπίηη σο Πξώην Γηδαθηήξην
 12. 12. ΢ρνιηθό Έηνο 1931 – 1932Πξώην Γηδαθηήξην (3/ηάμην)
 13. 13. ΢ρνιηθό Έηνο 1931 – 1932Πξώην Γηδαθηήξην (3/ηάμην)
 14. 14. ΢ρνιηθό Έηνο 1940 – 1941Κιείλνπλ ηα ζρνιεία
 15. 15. ΢ρνιηθό Έηνο 1941 – 1944Βνπιγαξηθή Καηνρή
 16. 16. ΢ρνιηθό Έηνο 1945 – 1946Πξώηε κεηαπνιεκηθή ρξνληά(δηπιή ζρνιηθή ρξνληά)
 17. 17. Άλνημε 1946Μεγάιε πιεκκύξα ηνπ Νέζηνπ
 18. 18. 1947 – 1949Μεηεγθαηάζηαζε Υσξηνύ
 19. 19. 1947 – 1949Μεηεγθαηάζηαζε Υσξηνύ
 20. 20. 1947 – 1949Πξνζσξηλό Γηδαθηήξην
 21. 21. 1949Νέν Γηδαθηήξην
 22. 22. Γεθαεηία ηνπ ‘60Γπκλαζηηθέο Δπηδείμεηο
 23. 23. 1974΢ύγρξνλν Γηδαθηήξην
 24. 24. ΣΟ ΢ΥΟΛΔΙΟ ΢ΗΜΔΡΑ΢ύγρξνλν Γηδαθηήξην
 25. 25. Δμέιημε ΟξγαληθόηεηαοΦΔΚ 398 / 28-10-1915 ΙΓΡΤ΢Η ΚΟΙΝΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΢ΥΟΛΔΙΟΤΦΔΚ 383 / 23-10-1929 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 2/ΣΑΞΗΟ ΢Δ 3/ΣΑΞΗΟΦΔΚ 30 η. Α / 22-2-1962 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 4/ΘΔ΢ΗΟ ΢Δ 5/ΘΔ΢ΗΟΦΔΚ 360 η. Β / 20-5-1972 ΤΠΟΒΙΒΑ΢ΜΟ΢ ΑΠΟ 6/ΘΔ΢ΗΟ ΢Δ 5/ΘΔ΢ΗΟΦΔΚ 658 / 21.6.1975 ΤΠΟΒΙΒΑ΢ΜΟ΢ ΑΠΟ 5/ΘΔ΢ΗΟ ΢Δ 4/ΘΔ΢ΗΟΦΔΚ 289 η. Α / 1-10-1977 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 4/ΘΔ΢ΗΟ ΢Δ 5/ΘΔ΢ΗΟΦΔΚ 205 η. Α / 6-9-1980 ΠΡΟΑΓΔΣΑΙ ΑΠΟ 5/ΘΔ΢ΗΟ ΢Δ 6/ΘΔ΢ΗΟΦΔΚ 1346 η. Β /31-08-2004 ΙΓΡΤ΢Η ΟΛΟΖΜΔΡΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ΢ΗΓΡΤ΢Ζ ΣΤ ΕΔΠ Αξ. Πξση. 21346/Γ1/14-2-2013 Τπνπξγηθή Απόθαζε
 26. 26. Δμέιημε Οξγαληθόηεηαο
 27. 27. Δμέιημε Οξγαληθόηεηαο
 28. 28. Μαζεηηθό Γπλακηθό050100150200250300350ΜΑΘΗΤΕΣΜΑΘΗΣΕ΢
 29. 29. Δμέιημε ΚνηλόηεηαοΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣΦΕΚ - ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ36Á-14/3/1928Σφςταςη Κοινότητασ. Απόςπαςη οικιςμοφ Νέασ Καρυάσ από τηνΚοινότητα Χρυςουπόλεωσ.36Á-14/3/1928Ο οικιςμόσ Περιςτερώνα αποςπάται από την ΚοινότηταΧρυςουπόλεωσ και προςαρτάται ςτην Κοινότητα Νέασ Καρυάσ.145Á-24/5/1948Ο οικιςμόσ Μοναςτηράκι αποςπάται από την ΚοινότηταΚεραμωτήσ και προςαρτάται ςτην Κοινότητα Νέασ Καρυάσ.28Á-11/6/1949Ο οικιςμόσ Περιςτερώνα αποςπάται από την Κοινότητα ΝέασΚαρυάσ και προςαρτάται ςτο Δήμο Χρυςουπόλεωσ.200Á-28/7/1952Ο οικιςμόσ Μοναςτηράκι αποςπάται από την Κοινότητα ΝέασΚαρυάσ και προςαρτάται ςτην Κοινότητα Κεραμωτήσ.244Á-4/12/1997Η Κοινότητα Νέασ Καρυάσ καταργείται και ςυννενοφται με το ΔήμοΚεραμωτήσ.Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 1/1/2011Ο Δήμοσ Κεραμωτήσ, ο Δήμοσ Χρυςοφπολησ και ο Δήμοσ Ορεινοφςυννενοφνται και αποτελοφν το Δήμο Νέστου.
 30. 30. ΑΠΟΓΡΑΦΕ΢ ΝΕΑ΢ ΚΑΡΤΑ΢ΕΣΟ΢ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΕΙ΢1913 113 Χατζθ-Αλθ-Παςά117 Καντόβασ97 Καρά-Σεφκέτ-Μπέη63 Μπιλάλ-Αγά1920 72 Χατζθ-Αλθ-Παςά53 Καρά – Βέη25 Μπιλιάλαγα1928 735 και (196) ο Περιςτερώνασ1940 1152 και (285) ο Περιςτερώνασ1951 1646 και το Μοναςτηράκι1961 1651 Νέα Καρυά1971 1199 Νέα Καρυά1981 1593 Νέα Καρυά1991 1596 Νέα Καρυά2001 1734 Νέα Καρυά2011 1426 Νέα Καρυά
 31. 31. Νπρηεξηλό ΢ρνιείν020406080100120140ΕΓΡΑΦΕΝΣΕ΢ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΕ΢
 32. 32. Γεκνηηθό ΢ρνιείν Νέαο Καξπάο΢ρνιηθή Δθνξία΢ρνιηθόο ΚήπνοΜαζεηηθά ΢πζζίηηα΢ρνιηθόο Κιήξνο
 33. 33. ΓηδαθηήξηαΚαξάκπεεΓηώξνθν ηνύξθηθν ζπίηη 1923 - 1931Καξπαί - Αλαηνιηθήο Θξάθεο
 34. 34. ΓηδαθηήξηαΚάηνςεΝέα Καξπά (Παιηό Υσξηό) 1931 - 1947
 35. 35. ΓηδαθηήξηαΝέα Καξπά (Νέν Υσξηό) 1947 -1949
 36. 36. ΓηδαθηήξηαΝέα Καξπά (Νέν Υσξηό) 1949 - 1974
 37. 37. ΓηδαθηήξηαΝέα Καξπά (Νέν Υσξηό) 1949 - 1974
 38. 38. ΓηδαθηήξηαΝέα Καξπά (΢εκεξηλό Γηδαθηήξην) 1974 - ΢ήκεξα
 39. 39. Κνηλνηηθνί Γάζθαινη
 40. 40. Κνηλσληθή ΠξνζθνξάΓαζθάισλΠροζθοπηζκός(Γαλίηες Αρηζηείδες – Κοηλοηηθόςδάζθαιος)Σσγγραθηθό Έργο(Δεκήηρες Σπαλός – ΈπαηλοςΑθαδεκίας Αζελώλ)Ποδοζθαηρηθή οκάδα«Εζληθός Νέας Καρσάς»(Κοσραηδής Χρήζηος)
 41. 41. Σν ΢ρνιείν ΢ήκεξαΘεαηξηθέο ΠαξαζηάζεηοΒηβιίν γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνύΔξγαζηήξην Φ.Δ.ΓελδξνθπηεύζεηοΠξνγξάκκαηα(Πεξηβαιινληηθά, Αγσγήο Τγείαο)Πξόγξακκα ΟιπκπηαθήοΠαηδείαο
 42. 42. Σν ΢ρνιείν ΢ήκεξαΠξόγξακκα ΚαιιηπάηεηξαοΔθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο(ΚΠΔ, Βνπιή ησλ Διιήλσλ)BlogΈξεπλα γηα ηελ ηζηνξία ηνπζρνιείνπΔπξσπατθά Πξνγξάκκαηα(Comenius, eTwinning)
 43. 43. Καξπνθύιιεο Υξήζηνο«Ο Γάηνο»
 44. 44. ΠεγέοΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:Δπαξρία Νέζηνπ. Από ηα νκεξηθά ρξόληα κέρξη ην 1940 - Κνδαξίδεο ΥξήζηνοΑπό ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε ζηελ Δπαξρία Νέζηνπ - Κνδαξίδεο ΥξήζηνοΝέα Καξπά. Αλαδεηώληαο ηηο Ρίδεο καο -΢κάιεο Αζαλάζηνο , Αζεκίδεο ΑξγύξεοΗ Μεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε η. Β - Γεκαξάο ΑιέμεοΣνπηθή Δθπαηδεπηηθή Ιζηνξία. Γάζθαινη θαη Γαζθάιεο κηινύλ γηα ηελ Ιζηνξία ησλ΢ρνιείσλ ηνπο - Σδήθαο ΥξήζηνοΣν Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό ΢ύζηεκα - Μαξία Σδαλή, Σαζία Πακνπθηζόγινπ1ν Γεκνηηθό ΢ρνιείν Υξπζνύπνιεο - Γηαδξνκή από ην 19ν Αηώλα κέρξη ζήκεξα.Κνπζθνπξάο ΢νθνθιήο
 45. 45. ΢ας εσταρηζηούκε ποιύ!!!

×