ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑ

1,500 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
167
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑ

 1. 1. Γέννηζη και παιδικά τρόνιαΓελλήζεθε ζηηο Μνπξληέο Υαλίωλ ζηηο 23 Απγνύζηνπ 1864 ελώδπν ρξόληα αξγόηεξα ε νηθνγέλεηα Βεληδέινπ θαηαθεύγεη ζηαΚύζεξα δηωθόκελε εμαηηίαο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866 θαη ιίγνκεηά ζηε ΢ύξν, όπνπ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο γξάθεηαη ζηνδεκνηηθό ζρνιείν.Εκπαίδεσζη και ζποσδέςΈρεη ηδηαίηεξε θιίζε ζηα γξάκκαηα θαη όηαλ ηειεηώλεη ηελδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο γξάθεηαηζηε Ννκηθή ΢ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.ΟικογένειαΠαληξεύηεθε δπν θνξέο θαη απόθηεζε δπν γηνπο. Σν 1894γελλήζεθε ν δεύηεξνο ηνπ γηνο.ηελ ίδηα ρξνληά όκωο πέζαλε εζύδπγνο ηνπ από ην δεύηεξν γάκν ηνπ Μαξία θαη ν Βεληδέινοαπαξεγόξεηνο ζα καπξνθνξεζεί -θαηά ηα έζηκα- θαη ζααθήζεη, έθηνηε, ηε ραξαθηεξηζηηθή ζηελ εκθάληζή ηνπγελεηάδα.
 2. 2. 1889Σελ άλνημε ν Διεπζέξηνο Βεληδέινοεθιέγεηαη κέινο ηεο θξεηηθήοΒνπιήο θαη θαζηεξώλεηαη ωοπνιηηηθή πξνζωπηθόηεηα. Η Βνπιήαπηή ζα δηαιπζεί κε θηξκάλη ηνπ΢νπιηάλνπ, κεηά ηελ έθξεμε ηεοεπαλάζηαζεο ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ. ΟΒεληδέινο κε ηνπο Κ. Φνύκε, Υ.Πωινγεωξγάθε θαη ΢. Φαξνπδάθεδηαθεύγνπλ ζηελ Αζήλα κε ηεβνήζεηα ηνπ Βξεηαλνύ πξνμέλνπ Α.Biliotti. Μεηά ηελ επαλάζηαζε νηΣνύξθνη παίξλνπλ πίζω πνιιέο απηηο παξαρωξήζεηο ηεο ΢ύκβαζεο ηεοΥαιέπαο.
 3. 3. 1899Δθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηεο Α΄ ΢πληαθηηθήο΢πλέιεπζεο. Δθινγή Βεληδέινπ - Ο ΔιεπζέξηνοΒεληδέινο δηνξίδεηαη ζύκβνπινο (ππνπξγόο) επί ηεοδηθαηνζύλεο.1900΢ύληαμε από ηνλ Βεληδέιν ζεκαληηθώλ λόκωλ, όπωοπεξί δωνθινπήο, παξάλνκεο νπινθνξίαο θαη ηνλνκνζέηεκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.Πξώηεο πξνζηξηβέο κεηαμύ Βεληδέινπ θαη πξίγθηπαΓεωξγίνπ. Ο πξίγθηπαο ηαμηδεύεη ζηελ Δπξώπε γηα λαππνζηεξίμεη ηελ Έλωζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα. ΟΔιεπζέξηνο Βεληδέινο δηαθωλεί κε ηνπο ρεηξηζκνύο ηνπθαη ηνλ πξνεηδνπνηεί γηα ην άθαηξν ηνπ αηηήκαηνο.1910Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο αλαιακβάλεη πξόεδξνο ηεο΢πλέιεπζεο ηωλ Κξεηώλ θαη ζηηο 2 Μαΐνππξωζππνπξγόο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο.
 4. 4. 1909Απνρώξεζε ηωλ δηεζλώλζηξαηεπκάηωλ από ηελ Κξήηε -΢ηξαηηωηηθό θίλεκα ζην Γνπδί.Πξόζθιεζε Βεληδέινπ ζηελ Αζήλααπό ην ζηξαηηωηηθό ζύλδεζκν.1910Δθινγή Βεληδέινπ ωο βνπιεπηήΑηηηθνβνηωηίαο.Τν 1910 επέζηξεςε ζηελ Ειιάδα θαηίδξπζε ην θόκκα ησλ Φηιειεπζέξσλζρεκαηίδνληαο γηα πξώηε θνξάθπβέξλεζε (15 Οθησβξίνπ 1910) ΢ηηο6 Οθηωβξίνπ νξθίδεηαηπξωζππνπξγόο ηεο Διιάδνο. Νέεοεθινγέο κε απνρή ηωλ παιαηώλθνκκάηωλ θαη ζξίακβνο ηωλΦηιειεπζέξωλ.
 5. 5. 1911Φήθηζε λένπ ΢πληάγκαηνο. Δπξείαοθιίκαθαο λνκνζεηηθό έξγν.Οηθνλνκηθή θαη ζηξαηηωηηθήαλαδηνξγάλωζε ηεο ρώξαο.1912Οη Ιηαινί θαηαιακβάλνπλ ηε Ρόδν.Τπνγξαθή ζπλζήθεο ακπληηθήοζπλεξγαζίαο κε ηε Βνπιγαξία.Διιάδα, ΢εξβία, Βνπιγαξίαεπηδίδνπλ ηειεζίγξαθν ζηελΣνπξθία. Έλαξμε 1νπ ΒαιθαληθνύΠνιέκνπ (4-5 Οθηωβξίνπ).Απειεπζέξωζε ηεο Θεζζαινλίθεο(26.10/8.11). Ο ειιεληθόο ζηόινοληθά ηνλ ηνπξθηθό ζηε λαπκαρία ηεοΈιιεο.
 6. 6. Πξόηαζε Βεληδέινπ ζηνπο ΢πκκάρνπολα ζπκκεηάζρεη ε Διιάδα ζηελεθζηξαηεία ηεο Καιιίπνιεο. Βεληδέινοθαη Κωλζηαληίλνο δηαθωλνύλ.Παξαίηεζε θπβέξλεζεο . ΚπβέξλεζεΓνύλαξε θαη πξνθήξπμε εθινγώλ, ζηηο νπνίεο νη Φηιειεύζεξνηθαηήγαγαλ ζεκαληηθή λίθε κε 185έδξεο επί ζπλόινπ 308. ΢νβαξήδηέλεμε ΢ηέκκαηνο-Βεληδέινπ πνπαθνξά ηηο ππνρξεώζεηο ηεο Διιάδαοέλαληη ηεο ΢εξβίαο. Απνηέιεζκα ήηαλν Βεληδέινο λα νδεγεζεί ζε παξαίηεζεθαη λα αξλεζεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηοεθινγέο ηνπ 1915 γηαηί ζεώξεζε θαηδηθαηνινγεκέλα όηη ε δηάιπζε ηεοβνπιήο απν ηνλ βαζηιηά ήηαλαληηζπληαγκαηηθή.
 7. 7. 1917Με ηελ εθζξόληζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ν Βεληδέινο ζπκθηιηώζεθε κε ηνλδηάδνρν Αιέμαλδξν θαη ε Ειιάδα κπήθε ζηνλ πόιεκν ζην πιεπξό ηεο Αληάλη.Με ηελ ιήμε ηνπ ν Βεληδέινο ππνγξάθνληαο ηελ ζπλζήθε ηνπ Νεηγύ θαη ηελζπλζήθε ησλ Σεβξώλ είρε πηα δεκηνπξγήζεη ηελ "Ειιάδα ησλ δπν ζαιαζζώλθαη ησλ πέληε επείξσλ".Καζώο όκσο επέζηξεθε από ην Παξίζη δέρηεθε απόπεηξα δνινθνλίαο από δπναπόηαθηνπο βαζηιηθνύο αμησκαηηθνύο. Οη ςεύηηθεο ππνζρέζεηο ηεο βαζηιηθήοπιεπξάο θαη νη ζπθνθαληίεο νδήγεζαλ ηνλ Βεληδέιν ζηελ εθινγηθή ήηηα ηνπ1920 κε απνηέιεζκα κεηά θαη ηελ επάλνδν ηνπ Κσλζηαληίλνπ . Τόηε νΕιεπζέξηνο θεύγεη γηα ην Παξίζη.Σηηο 4 Ιαλνπαξίνπ 1924 ζρεκάηηζε λέα θπβέξλεζε , δηαθώλεζε όκσο μαλά κεηνπο βαζηιηθνύο γηα ην πνιηηεηαθό πξόβιεκα θαη ν Βεληδέινο έθπγε εθ λένπ γηαην εμσηεξηθό. Επέζηξεςε ζηελ Αζήλα ην 1928 γηα λα εμαζθαιίζεη απηή ηελθνξά ηελ λίθε ζηηο εθινγέο ζηηο νπνίεο έιαβε εμσπξαγκαηηθά πνζνζηά ,ζρεδόλ πακςεθία . Μηα λέα δνινθνληθή απόπεηξα έγηλε ελαληίνλ ηνπ ην 1934ζηελ ιεσθόξν Κεθηζίαο αιιά θαη απηή απέηπρε
 8. 8. ΢εκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ζηνλ ηνκέαθπξίωο ηεο εμωηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηωλνηθνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεωλ ήηαλ:• Γηπιαζίαζε ηα εδαθηθά ζύλνξα ηεο Διιάδνο νξηζηηθή έλωζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα, ζπλέβαιε ζηελ απειεπζέξωζε ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηεο Μαθεδνλίαο, ηνπ κεγαιύηεξνπ ηκήκαηνο ηεο Ηπείξνπ, ηωλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ζηελ νξγάλωζε ηεο ρώξαο• πξωηαγωλίζηεζε ζηελ απηνλνκία ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο• νξγάλωζε ηεο ρώξαο ζηα πξόηππα αζηηθνύ θξάηνπο δηαηειώληαο πνιιέο θνξέο πξωζππνπξγόο• ζύλδεζε κε ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηεο Μηθξαζίαο, κε ηελ πξνζωξηλή θαηνρή ηεο ΢κύξλεο θαηά ηεΜηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία.
 9. 9. Μεηά ηα θηλήκαηα ηνπ 1933 θαη ηνπ 1935 εγθαηέιεηςε πιενλ νξηζηηθά ηελΕιιάδα γηα λα κεηαβεί ζην Παξίζη όπνπ θαη πέζαλε ζηηο 19 Μαξηίνπ 1936απν εγθεθαιηθό.Η ζνξόο ηνπ κεηαθέξζεθε ζηελ παηξίδα θαη ζάθηεθε κεόιεο ηηο ηηκέο ζην Αθξσηήξη Κξήηεο. Οη εθδειώζεηο πέλζνπο ζε νιόθιεξε ηελΔιιάδα είλαη πξωηνθαλείο. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο εληαθηάδεηαη ζηνΑθξωηήξη ζε αηκόζθαηξα παλειιήληαο ζπγθίλεζεο.
 10. 10. ΣΔΛΟ΢

×