Luan van tien si kinh te quoc dan neu (8)

1,709 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • HAY
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luan van tien si kinh te quoc dan neu (8)

 1. 1. 1 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C KINH T QU C DÂN TH HƯƠNGHOÀN THI N HO T NG XÚC TI N NH M THÚC Y XU T KH U C A CÁC DOANH NGHI P VI T NAM VÀO TH TRƯ NG EU Chuyên ngành: Kinh t th gi i và Quan h kinh t qu c t (Kinh t i ngo i) Mã s : 62.31.07.01 LU N ÁN TI N S KINH T Cán b hư ng d n khoa h c: 1. GS.TS. Nguy n Văn Thư ng 2. PGS. TS. inh Văn Thành HÀ N I, NĂM 2009
 2. 2. 2 L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c l p c a riêngtôi, không sao chép t b t c tài li u nào khác. Các thông tin, s li u sd ng trong lu n án là trung th c. N u sai tôi xin hoàn toàn ch u tráchnhi m. Tác gi lu n án NCS Th Hương
 3. 3. 3 M CL CTRANG PH BÌAL I CAM OANM CL CDANH M C CÁC T VI T T TDANH M C CÁC B NG, HÌNH V VÀ H P N i dung S trangPH N M U 1Chương 1: CƠ S LÝ LU N VÀ KINH NGHI M C A M T S NƯ C V 10 HO T NG XÚC TI N XU T KH U C A CHÍNH PH 1.1. M t s v n lý lu n chung v ho t ng xúc ti n xu t 10 kh u c a Chính ph 1.2. Vai trò c a ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph 30 1.3. Ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph m t s nư c 34 trên th gi i và kinh nghi m i v i Vi t NamChương 2: TH C TR NG HO T NG XÚC TI N XU T KH U HÀNG 54 HÓA SANG TH TRƯ NG EU C A CHÍNH PH VI T NAM 2.1. c i m th trư ng EU và tình hình xu t kh u hàng hóa 55 Vi t Nam sang EU 2.2. H th ng các t ch c xúc ti n xu t kh u c a Vi t Nam hi n 68 nay 2.3. Th c tr ng ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th 81 trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam t năm 2000 n nay 2.4. ánh giá khái quát v ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng 103 hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam Chương 3: NH HƯ NG VÀ M T S GI I PHÁP HOÀN THI N 124 HO T NG XÚC TI N XU T KH U HÀNG HÓA SANG TH TRƯ NG EU C A CHÍNH PH VI T NAM 3.1. nh hư ng phát tri n xu t kh u hàng hóa c a Vi t Nam 124 3.2. Quan i m và nh hư ng i v i ho t ng xúc ti n xu t 136 kh u…
 4. 4. 43.3. B i c nh kinh t trong nư c và qu c t nh hư ng n ho t 145 ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Vi t Nam3.4. M t s gi i pháp hoàn thi n và tăng cư ng ho t ng xúc 154 ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t NamK T LU N 170DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH KHOA H C Ã CÔNG B C A TÁC GI 172DANH M C TÀI LI U THAM KH O 173PH L C
 5. 5. 5 DANH M C CÁC T VI T T TCác t vi t t t ti ng AnhSTT Ký hi u Nghĩa y Ti ng Anh Ti ng Vi t01 AJC − Trung tâm xúc ti n thương m i - u tư - Du l ch Nh t B n - ASEAN02 APEC Asean - Pacific Economic Di n àn h p tác kinh t Châu Cooperation Á - Thái Bình Dương03 ASEAN Association of South East Hi p h i các nư c ông Nam Á Asian Nations04 ASEM The Asia - Europe Meeting Di n àn Á - Âu05 ATPF Asian Trade Promotion Di n àn các T ch c xúc ti n Forum thương m i Châu Á06 BTA Bilateral Trade Agreement Hi p nh thương m i Vi t - M07 CEEC Central and East European Các nư c Trung và Ðông Âu Countries08 CCPIT China’s Council for H i ng xúc ti n thương m i Promotion of International qu c t Trung Qu c Trade09 EC European Community C ng ng Châu Âu10 EU European Union Liên minh Châu Âu11 EU 15 European Union 15 G m 15 thành viên cũ c a Liên minh Châu Âu (t trư c 01/05/2004)12 FDI Foreign Direct Investment u tư tr c ti p nư c ngoài13 GDP Gross Domestic Product T ng s n ph m qu c n i14 GSP General System of Ch thu quan ưu ãi ph Preferences c p15 HACCP Hazard Analysis on Critical Tiêu chu n phân tích m i nguy
 6. 6. 6 Control Point hi m t i i m ki m soát gi i h n tr ng y u16 IMF International Monetary Qu ti n t qu c t Fund17 ITC International Trade Centre Trung tâm thương m i qu c t18 JETRO Japan External Trade T ch c ngo i thương Nh t B n Organization19 KOTRA Korea Trade Investment T ch c xúc ti n thương m i và Promotion Agency u tư Hàn Qu c20 MFN Most Favour Nation Ch T i hu qu c21 ODA Official Development Vi n tr phát tri n chính th c Assistance22 OPEC Organization of Petroleum T ch c các nư c xu t kh u d u Exporting Countries m23 SA8000 Social Act 8000 Tiêu chu n v trách nhi m xã h i24 SIPPO − T ch c xúc ti n thương m i Thu S25 TPOs Trade Promotion Các t ch c xúc ti n thương m i Organizations27 TSIs Trade Support Institutions Các th ch h tr thương m i28 UNCTAD United Nations Conference U ban phát tri n thương m i on Trade Development c a Liên h p qu c29 USD United States Dollar ôla M30 VCCI Vietnam Chamber of Phòng Thương m i và Công Commerce and Industry nghi p Vi t Nam31 VIETRAD Vietnam Trade Promotion C c xúc ti n thương m i Vi t E Agency Nam32 WTO World Trade Organization T ch c thương m i th gi i
 7. 7. 7Các t vi t t t ti ng Vi t STT Ký hi u Nghĩa y 01 TM Thương m i 02 VP Văn phòng 03 XK Xu t kh u 04 XTTM Xúc ti n thương m i 06 XTXK Xúc ti n xu t kh u
 8. 8. 8 DANH M C CÁC B NG TT Tên b ng S trangB ng 2.1 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang EU (2000 - 59 2008)B ng 2.2 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang các nư c 62 thành viên c a EU 15B ng 2.3 T tr ng kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang các 63 nư c thành viên c a EU 15B ng 2.4 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang 12 nư c 65 thành viên m i c a EUB ng 2.5 T tr ng kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang 12 66 nư c thành viên m i c a EUB ng 2.6 M t s m t hàng xu t kh u chính c a Vi t Nam sang 67 EUB ng 3.1 Kim ng ch và cơ c u xu t kh u c a Vi t Nam giai 128 o n 2000 - 2010B ng 3.2 T tr ng th trư ng xu t kh u c a Vi t Nam, th i kỳ 129 2001 - 2010 DANH M C CÁC HÌNH V TT Tên hình v S trangHình 2.1 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang EU so v i 60 t ng kim ng ch xu t kh u c a c nư cHình 2.2 Năng l c cung c p d ch v c a các t ch c XTXK Vi t 109 NamHình 2.3 M c tác ng c a thông tin c a B và S Thương 110 m i…Hình 3.1 Cơ c u xu t kh u năm 2010 c a Vi t Nam 128
 9. 9. 9 DANH M C CÁC H P TT Tên h p S trangH p 2.1 Thi u ng b trong XTTM … 78H p 2.2 18 m t hàng ư c h tr XTXK 83H p 2.3 Tri n khai chi n lư c XTTM 2006 - 2010 84H p 2.4 Tri n khai công tác XTTM năm 2008 86H p 2.5 “Công tác XTTM n u có nh hư ng dài h n …” 114H p 2.6 Vi t Nam chi XTTM th p nh t th gi i 119
 10. 10. 10 DANH M C CÁC B NG, HÌNH V , SƠ VÀ H P TT Tên b ng, sơ , hình v S trangB ng 2.1 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang EU (2000 - 2008) 58B ng 2.2 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang các nư c thành viên 62 c a EU 15B ng 2.3 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang 12 nư c thành viên 64 m i c a EUB ng 2.4 M t s m t hàng xu t kh u chính c a Vi t Nam sang EU 66B ng 3.1 Kim ng ch và cơ c u xu t kh u c a Vi t Nam giai o n 2000 - 128 2010B ng 3.2 T tr ng th trư ng xu t kh u c a Vi t Nam, th i kỳ 2001 - 2010 129Hình 2.1 Kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam sang EU so v i t ng kim 59 ng ch xu t kh u c a c nư cHình 2.2 Năng l c cung c p d ch v c a các t ch c XTXK Vi t Nam 110Hình 2.3 M c tác ng c a thông tin c a B và S Thương m i … 112Hình 3.1 Cơ c u xu t kh u năm 2010 c a Vi t Nam 144Sơ 1.1 Tác ng c a xúc ti n xu t kh u t i phát tri n s n xu t trong 23 nư c c a m t qu c giaSơ 1.2 Cơ c u t ch c c a C c Xúc ti n thương m i Hàn Qu c 35Sơ 1.3 Cơ c u t ch c c a C c Xúc ti n xu t kh u Thái Lan 37Sơ 2.1 T ch c b máy B Công Thương 68Sơ 2.2 T ch c b máy C c xúc ti n thương m i 72H p 2.1 Thi u ng b trong XTTM … 79H p 2.2 18 m t hàng ư c h tr XTXK 84H p 2.3 Tri n khai chi n lư c XTTM 2006 - 2010 85H p 2.4 Tri n khai công tác XTTM năm 2008 87H p 2.5 “Công tác XTTM n u có nh hư ng dài h n …” 115H p 2.6 Vi t Nam chi XTTM th p nh t th gi i 119
 11. 11. 11 PH N M U1. TÍNH C P THI T C A TÀI NGHIÊN C U Trong i u ki n m c a, h i nh p kinh t qu c t , xu t kh u giv trí trung tâm trong các ho t ng kinh t i ngo i c a nhi u qu cgia. c bi t, i v i các qu c gia theo u i chi n lư c công nghi phoá hư ng v xu t kh u như các nư c m i công nghi p hoá (NICs)châu Á thì xu t kh u còn óng vai trò u tàu t o à cho tăng trư ngkinh t . Theo kinh nghi m c a m t s nư c như Nh t B n, Hàn Qu c,Singapore, Thái Lan, Trung Qu c, ng hành v i ho t ng xu t kh uluôn là các ho t ng xúc ti n xu t kh u nh m giúp cho xu t kh u pháttri n thu n l i và có hi u qu . K t khi th c hi n ư ng l i i m i, chuy n sang n n kinh tth trư ng m c a và ch ng h i nh p vào n n kinh t th gi i, ngvà Nhà nư c ta ã có ch trương y m nh xu t kh u làm ng l ccho quá trình công nghi p hoá t nư c. y m nh xu t kh u,Chính ph cũng như các doanh nghi p Vi t Nam ã và ang áp d ngr t nhi u bi n pháp kích thích xu t kh u (ví d như chính sách khuy nkhích qua thu , cung c p tín d ng ưu ãi, h tr kh o sát th trư ng,tìm ki m khách hàng, ti n hành các ho t ng marketing, ...). Trong ó, nh ng ho t ng xúc ti n xu t kh u ã ư c tăng cư ng, nhưngchúng chưa th c s tr thành công c h u hi u nh m y m nh xu tkh u. S dĩ như v y là do Vi t Nam v n chưa có s nh n th c y và úng n v xúc ti n xu t kh u trong t ng doanh nghi p, t ngngành và trong các cơ quan qu n lý Nhà nư c. Trên th c t , nư c tacòn thi u m t m ng lư i t ch c xúc ti n xu t kh u qu c gia ho t ng có hi u qu , m t h th ng cơ s h t ng ng b ph c v cho
 12. 12. 12ho t ng xu t kh u và xúc ti n xu t kh u (các sàn giao d ch hànghoá, các trung tâm h i ch , tri n lãm v i quy mô l n, phương ti n thi tb hi n i, ...). Trong th i gian qua, t c tăng trư ng xu t kh u c a Vi t Namnhìn chung t m c cao, nhưng mang tính không n nh. Có hi ntư ng này m t ph n là do s thay i r t nhanh chóng c a th trư ngth gi i, nh ng tác ng tiêu c c c a quá trình t do hoá thương m i(gây ra s c ép c nh tranh kh c li t hơn cho các doanh nghi p Vi tNam trư c các i th c nh tranh l n trong khu v c như các nhà xu tkh u Trung Qu c, Malaixia, Thái Lan, …), s thi u thông tin và lúngtúng trong vi c tìm ki m khách hàng, thi t l p kênh phân ph i hàngxu t kh u c a các doanh nghi p. Do v y, xúc ti n xu t kh u càng trnên quan tr ng và c p thi t hơn, giúp cho Vi t Nam vư t qua ư cnh ng khó khăn và b t c p nêu trên t o ra s n nh, phát tri n choxu t kh u. Xét theo góc th trư ng, EU ư c ánh giá là m t th trư ngl n và nhi u ti m năng cho xu t kh u Vi t Nam, nh t là khi Liên minhnày k t n p thêm 10 nư c thành viên m i. Theo s li u c a T ng c cTh ng kê, t năm 2000 n nay EU luôn gi v trí là m t trong nh ngth trư ng xu t kh u l n nh t c a Vi t Nam, kim ng ch xu t kh u sangth trư ng này m i năm chi m kho ng 20% kim ng ch xu t kh u c ac nư c [13]. Tuy nhiên, t c tăng trư ng xu t kh u chung cũng nhưc a h u h t các m t hàng ch l c c a Vi t Nam sang th trư ng EUnhư d t may, giày dép, thu s n, nông s n u ch t m c th p vàkhông n nh. S ch ng l i này m t ph n do có nhi u doanh nghi p ã có s chuy n hư ng sang th trư ng M k t khi có Hi p nhThương m i Vi t - M , c bi t là các doanh nghi p xu t kh u hàng
 13. 13. 13d t may, thu s n và giày dép. Bên c nh ó còn có nguyên nhân r tquan tr ng khác là các nhà xu t kh u Vi t Nam g p ph i nhi u khókhăn trong vi c áp ng các tiêu chu n k thu t c a EU, ti p c n các u m i phân ph i tr c ti p, thách th c b ki n bán phá giá. Vì v y,ngoài nh ng n l c c a b n thân doanh nghi p, Vi t Nam ang r t c nnh ng ho t ng xúc ti n c a Chính ph và các hi p h i ngành hàngmang tính c thù, phù h p v i c i m th trư ng và th c s h uích h tr cho các doanh nghi p vư t qua ư c nh ng khó khăn, tháchth c và xu t kh u thành công vào th trư ng EU. i u ó càng cbi t có ý nghĩa trong i u ki n EU m r ng (k t n p thêm 10 nư cthành viên m i vào 01 tháng 5 năm 2004, sau ó ngày 01 tháng 01năm 2007 k t n p thêm 2 nư c thành viên và tr thành kh i liên k tc a 27 nư c, trong ó có n 8 nư c thu c khu v c ông Âu ã t nglà b n hàng truy n th ng c a Vi t Nam) tr thành kh i th trư ngchung l n nh t th gi i. V i nh ng lý do nêu trên, tài “Hoàn thi n ho t ng xúc ti nnh m thúc y xu t kh u c a các doanh nghi p Vi t Nam vào thtrư ng EU” ã ư c ch n nghiên c u v i m c ích làm rõ cơ s lýlu n và th c tr ng c a ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang thtrư ng EU c a Chính ph Vi t Nam. T ó ra các gi i pháp khoah c nh m y m nh và nâng cao hi u qu c a ho t ng xúc ti n xu tkh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam.2. T NG QUAN CÁC NGHIÊN C U LIÊN QUAN N TÀI Trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t , ho t ng xúc ti nthương m i qu c t nói chung và ho t ng xúc ti n xu t kh u nóiriêng ã ư c quan tâm nghiên c u các nư c trên th gi i cũng như
 14. 14. 14 Vi t Nam. Trong ó, lu n án c a Liesel Anna (2001) v i t a “Ýnghĩa xã h i c a t ch c xúc ti n xu t kh u trong ngành may m c ThNhĩ Kỳ” ã phân tích vai trò c a ho t ng xúc ti n xu t kh u dư ikhía c nh xã h i i v i ngành may m c Th Nhĩ Kỳ. Vai trò c aho t ng xúc ti n xu t kh u cũng như các t ch c xúc ti n xu t kh u i v i thúc y xu t kh u không ư c c p trong công trình này. Công trình “Xúc ti n xu t kh u c a Chính ph cho các doanhnghi p v a và nh ” c a Nguy n Th Nhi u xu t b n năm 2003 ã hth ng hoá ư c nh ng v n lý lu n v ho t ng xúc ti n xu t kh uvà phân tích, ánh giá th c ti n và xu t các gi i pháp tăng cư ngho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph i v i các doanh nghi pv a và nh Vi t Nam. ây là công trình nghiên c u khá c th v ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Vi t Nam, tuy nhiên nh ng n idung phân tích, ánh giá và gi i pháp xu t trong công trình nàychưa có s c th hoá g n v i c trưng c a t ng th trư ng xu t kh uc a Vi t Nam. Bên c nh ó, công trình “Xúc ti n thương m i” c a Vi n Nghiênc u Thương m i (2003) c p m t cách h th ng nh ng v n mangtính lý lu n chung v ho t ng xúc ti n thương m i (bao g m c xúcti n xu t kh u, xúc ti n nh p kh u và xúc ti n bán hàng trong nư c). M t công trình nghiên c u khá toàn di n c v cơ s lý lu n vàth c ti n v ho t ng xúc ti n thương m i qu c t c a Vi t Namtrong i u ki n h i nh p kinh t qu c t là lu n án c a Ph m ThuHương có t a “Th c tr ng và các gi i pháp thúc y ho t ng xúcti n thương m i qu c t c a Vi t Nam”. Trong ó, nh ng v n lýlu n chung v ho t ng xúc ti n thương m i qu c t c hai c p
 15. 15. 15vĩ mô và vi mô cũng như kinh nghi m c a m t s nư c ã ư c c pm t cách h th ng. Th c tr ng ho t ng xúc ti n thương m i qu c tc a Vi t Nam ã ư c phân tích và ánh giá m t cách sát th c d atrên cơ s d li u i u tra thông qua phi u h i, làm cơ s cho vi cxu t các gi i pháp. Công trình này ã cho ngư i c th y ư c m tb c tranh t ng th v ho t ng xúc ti n thương m i qu c t c a Vi tNam trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t . Tuy nhiên, ây ho t ng xúc ti n xu t kh u m i ch ư c nghiên c u như m t b ph nc a ho t xúc ti n thương m i qu c t và chưa có s xem xét iv im t th trư ng c th . Ngoài ra, ho t ng xúc ti n xu t kh u cũng ư c c p trongcác tài li u c a C c Xúc ti n Thương m i Vi t Nam, các t ch c qu ct và các bài báo trong th i gian qua. Tuy nhiên, trong h u h t cácnghiên c u ó, ho t ng xúc ti n xu t kh u ch ư c c p như m ttrong nh ng bi n pháp thúc y xu t kh u ho c là m t n i dung c axúc ti n thương m i qu c t nói chung, chưa có nghiên c u g n v im t khu v c th trư ng, m t nhóm hàng/ m t hàng c th . Như v y, v cơ b n, các nghiên c u trư c ây m i ch d ng l inh ng k t qu mang tính khái quát, t ng th chung v xúc ti n thươngm i nói chung và ho t ng xúc ti n xu t kh u nói riêng, do ó chưa cók t lu n c th v nh ng thành công, h n ch trong quá trình th c hi nho t ng xúc ti n i v i m t th trư ng, nhóm hàng c th làm cơ scho vi c xu t các gi i pháp mang tính kh thi hơn.3. M C ÍCH VÀ NHI M V NGHIÊN C U M c ích nghiên c u c a lu n án là t p trung phân tích, ánh giác th th c tr ng ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th
 16. 16. 16 trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam. T ó xu t các gi i pháp có cơ s khoa h c và th c ti n nh m hoàn thi n ho t ng xúc ti n ph c v m c tiêu thúc y xu t kh u hàng hoá Vi t Nam sang th trư ng EU. t ư c m c ích nghiên c u nêu trên, lu n án s th c hi n nh ng nhi m v sau: H th ng hoá nh ng v n lý lu n và kinh nghi m c a m t s nư c v ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph và rút ra bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam, làm n n t ng cho vi c phân tích, ánh giá th c tr ng chương 2. Phân tích, ánh giá ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoásang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam t năm 2000 n nay. Trên cơ s n i dung phân tích cơ s lý lu n và th c ti n, lu nán xu t m t s gi i pháp hoàn thi n ho t ng xúc ti n c a Chínhph nh m thúc y xu t kh u c a các doanh nghi p Vi t Nam.4. I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u c a lu n án là ho t ng xúc ti n xu tkh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam. Ph m vi nghiên c u c a lu n án là ho t ng xúc ti n xu t kh uhàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam t năm 2000 nnay, xét trên giác qu n lý Nhà nư c.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Trong quá trình làm lu n án, tác gi s d ng phương pháp lu nc a ch nghĩa duy v t bi n ch ng và ch nghĩa duy v t l ch s , ngth i s d ng k t h p các phương pháp phân tích th ng kê, phương pháplôgic, phương pháp phân tích t ng h p.
 17. 17. 17 Phương pháp lu n c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng và chnghĩa duy v t l ch s : Vi c nghiên c u ho t ng xúc ti n xu t kh uhàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam ư c th c hi nm t cách toàn di n trong c giai o n t năm 2000 n nay. Các ho t ng xúc ti n xu t kh u c th c a Chính ph Vi t Nam i v i thtrư ng EU ư c xem xét trong m i liên h v i nhau c v th i gian vàkhông gian trong i u ki n Vi t Nam h i nh p kinh t qu c t . Phương pháp phân tích th ng kê: Lu n án s d ng các s li uth ng kê phù h p ph c v cho vi c phân tích ho t ng xu t kh uxúc ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi tNam. Phương pháp phân tích t ng h p: Trên cơ s phân tích t ng n idung c th , lu n án ưa ra nh ng ánh giá khái quát chung v ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính phVi t Nam trong giai o n t năm 2000 n nay. Phương pháp lôgic: D a trên cơ s lý lu n và kinh nghi m qu ct ã h th ng hóa, lu n án phân tích th c tr ng ho t ng xúc ti n xu tkh u hàng hóa sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam và rút ranh ng ánh giá c th . T cơ s lý lu n, kinh nghi m qu c t và nh ng ánh giá th c tr ng, lu n án ưa ra nh hư ng và xu t gi i pháphoàn thi n ho t ng xúc ti n c a Chính ph thúc y xu t kh uhàng hóa Vi t Nam sang th trư ng EU.6. NH NG ÓNG GÓP M I C A LU N ÁN * H th ng hóa ư c m t s v n lý lu n và th c ti n c a ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính phVi t Nam.
 18. 18. 18 * ưa ra nh ng nh n xét, ánh giá c th v thành công, h n ch và nguyên nhân trong ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam d a trên phân tích th c ti n. * Nêu ra nh hư ng, quan i m và nh ng gi i pháp mang tínhkhoa h c, phù h p v i c i m c a th trư ng EU nh m hoàn thi n vàtăng cư ng ho t ng xúc ti n (bao g m thi t k n i dung, xây d ng hth ng t ch c và i u ki n th c hi n) c a Chính ph Vi t Nam thúc y xu t kh u hàng hoá c a các doanh nghi p Vi t Nam vào th trư ngEU. 7. B C C C A LU N ÁN Ngoài các trang bìa, ph n m u, k t lu n, danh m c các t vi t t t, các b ng s li u, hình v và h p, danh m c các công trình khoa h c ã công b c a tác gi , danh m c tài li u tham kh o và ph n ph l c, lu n án ư c trình bày theo ba chương như sau: Chương 1: Cơ s lý lu n và kinh nghi m c a m t s nư c v ho t ng xúc ti n xu t kh u. Chương này có m c tiêu là xây d ng cơ s lý lu n và th c ti n cho vi c phân tích các chương ti p theo c a lu n án. Trên cơ s phân nh các khái ni m có liên quan và làm rõ b n ch t c a ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph , n i dung c a chương 1 t p trung làm rõ n i dung cũng như các y u t nh hư ng n ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph . T ó kh ng nh vai trò và t m quan tr ng c a ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Vi t Nam trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t . ng th i, kinh nghi m v ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph m t s nư c như Nh t B n, Hàn Qu c, Trung Qu c, Thái Lan,… cũng ư c c p và t ng k t bài h c cho vi c hoàn thi n ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Vi t Nam.
 19. 19. 19 Chương 2: Th c tr ng ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoásang th trư ng EU c a chính ph Vi t Nam. có th ánh giá sátth c v ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c aChính ph Vi t Nam, n i dung u tiên c a chương 2 là phân tích, ánhgiá v c i m th trư ng và tình hình h at ng xu t kh u hàng hoác a Vi t Nam sang EU. N i dung ti p theo c a chương này là phântích, ánh giá h th ng các t ch c xúc ti n xu t kh u (m ng lư i xúcti n xu t kh u) c a Vi t Nam hi n nay và th c tr ng ho t ng xúc ti nxu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính ph Vi t Nam tnăm 2000 n nay. Chương 3: nh hư ng và m t s bi n pháp hoàn thi n ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ng EU c a Chính phVi t Nam. Trên cơ s phân tích cơ s lý lu n, th c ti n cũng như nh ng ánh giá, nh n nh chương 1 và chương 2, lu n án xu t nhhư ng phát tri n xu t kh u và ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoásang th trư ng EU, t ng quan b i c nh kinh t trong nư c và th gi i. ây là cơ s th c ti n và khoa h c quan tr ng cho vi c ưa ra các gi ipháp hoàn thi n ho t ng xúc ti n xu t kh u hàng hoá sang th trư ngEU c a Chính ph Vi t Nam trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t .
 20. 20. 20 Chương 1CƠ S LÝ LU N VÀ KINH NGHI M C A M T S NƯ C V HO T NG XÚC TI N XU T KH U C A CHÍNH PH1.1. M T S V N LÝ LU N CHUNG V HO T NG XÚC TI N XU T KH U C A CHÍNH PH 1.1.1. Phân nh m t s khái ni m liên quan n ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph 1.1.1.1. Khái ni m v xúc ti n, xúc ti n thương m i và xúc ti n xu t kh u Ngay t khi xu t hi n ho t ng trao i, mua bán hàng hoá,ngư i ta ã có nh ng vi c làm nh m th c hi n ho t ng này m t cáchthu n l i như i tìm ngư i mu n i, mu n mua; m i chào nh ngngư i i qua, …T t c nh ng vi c làm như v y và tương t ngày naytrong marketing ngư i ta g i chung là ho t ng xúc ti n và ư c nhnghĩa như sau: Xúc ti n là ho t ng thông tin t i khách hàng ti m năng. ó là ho t ng trao truy n, chuy n t i t i khách hàng nh ng thông tin c n thi t v doanh nghi p, s n ph m c a doanh nghi p, phương th c ph c v và nh ng l i ích khác mà khách hàng có th thu ư c t vi c mua s n ph m hay d ch v c a doanh nghi p cũng như nh ng thông tin ph n h i l i t phía khách hàng t ó doanh nghi p tìm ra cách th c t t nh t nh m tho mãn nhu c u c a khách hàng [41, tr.5]. ây là quan ni m v xúc ti n g n li n v i vi c bán hàng c adoanh nghi p (xúc ti n bán hàng - là quan ni m truy n th ng, quanni m h p v xúc ti n thương m i).
 21. 21. 21 Cho n nay có nhi u nh nghĩa khác nhau v xúc ti n thươngm i (XTTM). Th nh t, theo i u 3 Lu t Thương m i Vi t Nam năm2005, ho t ng xúc ti n thương m i ư c nh nghĩa như sau: “Xúcti n thương m i là ho t ng thúc y, tìm ki m cơ h i mua bán hànghoá và cung ng d ch v bao g m ho t ng khuy n m i, qu ng cáothương m i, trưng bày, gi i thi u hàng hoá, d ch v và h i ch , tri nlãm thương m i”[44, tr.2]. nh nghĩa này m i ch nh n m nh nh ngho t ng xúc ti n thương m i g n tr c ti p v i vi c tiêu th hàng hoá,chưa c p n nh ng ho t ng h tr gián ti p như cung c p thôngtin, kh o sát th trư ng, tư v n s n xu t - kinh doanh, ào t o k năngxúc ti n,… nhưng có nh hư ng không nh n s thành công c a ho t ng mua bán hàng hoá. Th hai là m t nh nghĩa có tính t ng quáthơn v xúc ti n thương m i do TS. Ph m Quang Thao ưa ra: “Xúc ti nthương m i là các ho t ng nghiên c u bàn gi y, kh o sát và các d chv liên quan tr c ti p hay gián ti p t i hành vi mua bán nhưng khôngthu c hành vi mua bán mà ch h tr nh m em l i hi u qu cao nh t”[41, tr.6]. Tuy nhiên, nh nghĩa này cũng mang hàm ý g n li n XTTMv i ho t ng mua bán hàng hoá. Th ba là m t quan ni m ph bi n vXTTM trên th gi i ngày nay: “Xúc ti n thương m i là t t c các bi npháp có tác ng khuy n khích phát tri n thương m i” [41, tr.8]. nhnghĩa này v a có tính khái quát nh t (mang nghĩa r ng) và v a phù h pv i xu th phát tri n thương m i trên th gi i ngày nay. Ngoài ra, trênth c t còn có nhi u tài li u và tác gi ưa ra nh ng nh nghĩa khác vXTTM, nhưng nhìn chung u mang nghĩa h p tương t như nh nghĩath nh t và th hai. Hi n nay, có chính sách qu n lý phù h p và s u tư hi u qucho ho t ng XTTM, ngư i ta ã ti n hành phân lo i XTTM theo các
 22. 22. 22tiêu chí c th khác nhau. M t là, theo ch th th c hi n, XTTM baog m: XTTM c a thương nhân (nh m y m nh s n xu t, tiêu th hànghóa c a h và thương nhân kinh doanh d ch v XTTM); XTTM c aChính ph và các t ch c phi chính ph . Hai là, theo ph m vi th c hi nbao g m: XTTM trong nư c và XTTM nư c ngoài. Ba là, theo itư ng tác ng, XTTM ư c chia thành: XTTM n i a và XTTM qu ct . Trong ó, theo quan ni m truy n th ng, XTTM qu c t bao g mho t ng xúc ti n xu t kh u và ho t ng xúc ti n nh p kh u. nhi u nư c ang phát tri n cũng như Vi t Nam hi n nay,quan ni m và vi c th c hi n các ho t ng XTTM qu c t th c ch t làho t ng xúc ti n xu t kh u. Quan ni m này hoàn toàn phù h p trong i u ki n các qu c gia th i kỳ u th c hi n chi n lư c công nghi phoá hư ng v xu t kh u như Nh t B n nh ng năm 50 - 60 và HànQu c nh ng năm 60 - 70 c a th k XX [41, tr.14]. Trư c b i c nh h inh p kinh t di n ra ngày càng sâu r ng, m i quan h gi a thương m iqu c t và u tư qu c t ngày càng ch t ch , c bi t là các nư cphát tri n (như Nh t B n, Hoa Kỳ,…), XTTM qu c t ư c hi u theonghĩa r ng hơn (bao g m xúc ti n xu t kh u, xúc ti n nh p kh u và xúcti n u tư nư c ngoài). ó là quan ni m phù h p v i nh nghĩa c aTrung tâm thương m i qu c t (ITC) v XTTM qu c t . nh nghĩa này ư c phát bi u như sau: “Xúc ti n thương m i qu c t (Internationaltrade promotion) c a m t qu c gia là ho t ng tr giúp c a Chính phc a m t nư c nói chung và các t ch c xúc ti n thương m i nói riêngnh m thúc y các ho t ng thương m i qu c t như u tư nư cngoài, xu t kh u và nh p kh u c a nư c ó v i c ng ng qu c t ” [28,tr.7]. Theo quan i m c a tác gi , Chính ph , các t ch c XTTM cũngnhư các doanh nghi p Vi t Nam c n ph i thay i quan ni m v XTTM
 23. 23. 23theo như nh nghĩa trên và trư c h t là th c hi n k t h p gi a xúc ti nxu t kh u v i xúc ti n nh p kh u cho phù h p v i i u ki n, m c tiêuphát tri n kinh t trong nư c và xu th phát tri n c a thương m i qu ct . Như v y, xúc ti n xu t kh u (XTXK) là m t b ph n c a xúc ti nthương m i qu c t . Cho n nay ã có nhi u nh nghĩa khác nhau vXTXK. Trong ó, nh nghĩa chung nh t v XTXK ư c TS Nguy nTh Nhi u gi i thi u trong cu n “Xúc ti n xu t kh u c a Chính ph chocác doanh nghi p v a và nh ” như sau: “XTXK là các ho t ng ư cthi t k tăng xu t kh u c a m t t nư c hay m t doanh nghi p”[41, tr.14]. ây là nh nghĩa mang tính trung dung không c p nch th c a ho t ng XTXK. Bên c nh ó, tác gi Nguy n Th Nhi ucũng ưa ra nh nghĩa mang tính khái quát v ho t ng XTXK t mvĩ mô theo quan i m c a ESCAP: “XTXK là chi n lư c phát tri nkinh t nh n m nh n vi c m r ng xu t kh u thông qua các bi n phápchính sách khuy n khích, h tr cao nh t cho ho t ng xu t kh u” [41,tr.14]. nh nghĩa này c p n ho t ng XTXK c a Chính ph theonghĩa r ng, ng th i nh n m nh t m quan tr ng c a nó i v i vi c y m nh ho t ng xu t kh u. M t cách c th , ho t ng XTXK c aChính ph ư c nh nghĩa như sau: “XTXK c a Chính ph là nh ngbi n pháp chính sách c a Nhà nư c có tác ng tr c ti p hay gián ti pkhuy n khích ho t ng xu t kh u c a các doanh nghi p, c a các ngànhvà c a t nư c” [41, tr.14]. nh nghĩa này ã c th hoá hơn ư c n idung c a ho t ng XTXK và ph m vi tác ng c a nó. ng th i âylà nh nghĩa r t phù h p v i quan i m c a Chính ph Vi t Nam hi nnay v ho t ng XTXK. Có th nói, ây là khái ni m mang tính baoquát và toàn di n v XTXK c a Chính ph và phù h p v i m c tiêu
 24. 24. 24tăng cư ng các ho t ng XTTM và XTXK c a các qu c gia trong i uki n toàn c u hóa và t do hóa thương m i hi n nay. Theo quan i m c a tác gi , xu t phát t ch c năng qu n lý Nhànư c c a Chính ph , XTXK c a Chính ph ư c hi u là t ng th cácchính sách, bi n pháp và công c ư c Nhà nư c s d ng tìmki m, lôi kéo, h tr và khuy n khích các doanh nghi p và các tch c nh m thúc y xu t kh u hàng hóa và d ch v c a qu c giasang th trư ng m c tiêu. Khái ni m này th hi n và bao hàm vi cChính ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c và cung c p các d chv công trong XTXK. C th là, Chính ph t o d ng môi trư ng thu nl i (hành lang pháp lý, cơ s h t ng, …) và m ng lư i các t ch cXTXK, th c hi n các ho t ng như nghiên c u và d báo th trư ng,lôi kéo i tác và t o d ng hình nh qu c gia thông qua t ch c các ski n, h tr các doanh nghi p và t ch c th c hi n các ho t ng xúcti n mang t m qu c gia. ây chính là m t b ph n c a chính sách htr xu t kh u c a các qu c gia phù h p v i yêu c u c a quá trình h inh p kinh t qu c t . 1.1.1.2. Phân nh gi a khái ni m xúc ti n xu t kh u, xu t kh u và marketing xu t kh u Trên th c t , xu t kh u, XTXK và marketing xu t kh u có m iquan h m t thi t v i nhau. C th là, XTXK và marketing xu t kh ucó tác ng tr c ti p hay gián ti p n s phát tri n xu t kh u vàmarketing xu t kh u là m t hình th c bi u hi n c th c a XTXK(XTXK t m vi mô hay t m doanh nghi p) [28]. V m t khái ni m,gi a XTXK, xu t kh u và marketing xu t kh u có nh ng i m khácnhau nh t nh.
 25. 25. 25 • Xúc ti n xu t kh u và xu t kh u Thông thư ng, xu t kh u ư c hi u là ho t ng bán hàng hóahay d ch v cho nư c ngoài thu ngo i t [41]. Theo i u 28 - M c 1- Chương II - Lu t Thương m i Vi t Nam năm 2005: “Xu t kh u hànghóa là vi c hàng hóa ư c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c ưa vàokhu v c c bi t n m trên lãnh th Vi t Nam ư c coi là khu v c h iquan riêng theo quy nh c a pháp lu t” [44, tr.6]. Xu t kh u là m t n idung c a ho t ng thương m i nói chung và thương m i qu c t nóiriêng. y m nh xu t kh u, các qu c gia có th s d ng nhi u bi npháp khác nhau, trong ó có bi n pháp ư c th c hi n ph bi n và cóhi u qu là tăng cư ng ho t ng XTTM qu c t v i s k t h p gi aXTXK, xúc ti n nh p kh u và xúc ti n u tư nư c ngoài (theo kinhnghi m c a Nh t B n và các nư c NICs). Như v y, XTXK là m t n idung c a XTTM qu c t và là m t trong nh ng y u t thúc y xu tkh u. Như ã c p ph n 1.1.1, theo nghĩa nghĩa r ng, XTXK ư chi u là các ho t ng ư c thi t k tăng xu t kh u c a m t t nư chay m t doanh nghi p [41, tr.14]. Theo nghĩa ó, t t c các ho t ngcó tác ng phát tri n xu t kh u u dư c coi là ho t ng XTXK.Ho t ng XTXK luôn ư c thi t k g n v i m c tiêu phát tri n xu tkh u, phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a qu c giatrong t ng th i kỳ nh t nh. ây là ho t ng có n i dung và ph m vir ng hơn ho t ng xúc ti n bán hàng (Promotion) – m t trong “4P”c a chính sách marketing h n h p [41]. • Xúc ti n xu t kh u và marketing xu t kh u Theo quan ni m truy n th ng: “Marketing là vi c th c hi n cácho t ng nh m i u ch nh dòng hàng hóa và d ch v t nhà s n xu t
 26. 26. 26 n ngư i tiêu th hay ngư i s d ng”1 [41]. V i nh nghĩa này,marketing ư c hi u là các ho t ng mà nhà s n xu t th c hi n bán ư c nh ng s n ph m do h s n xu t ra. Như v y, marketing chính làcác ho t ng thương m i, chúng ư c th c hi n sau công o n s nxu t. Quan ni m marketing hi n i coi th trư ng là y u t quan tr ngnh t c a quá trình tái s n xu t. M t nhà s n xu t mu n tiêu th ư cs n ph m trên th trư ng, h c n ph i ti n hành nghiên c u th trư ng n m ư c môi trư ng kinh doanh, xác nh ư c nhu c u c a ngư itiêu dùng và ti n hành s n xu t nh ng gì th trư ng c n trong hi n t iho c trong tương lai. V i quan ni m ó, Philip Kotler ưa ra nh nghĩav marketing như sau: “Marketing là ho t ng nh m vào vi c th amãn nhu c u và mong mu n c a con ngư i thông qua trao i hàng hóavà d ch v ”. Trong giáo trình marketing xu t kh u c a Trung tâmthương m i qu c t (ITC), nh nghĩa v marketing ư c c p:“Marketing là hàng lo t các ho t ng qu n lý nh m xác nh cơ h ibán hàng và nh ng n l c t n d ng t i a các cơ h i ó (nói cáchkhác là bán hàng có l i nh t) thông qua vi c giám sát hay tác ngvào các nhân t khác nhau liên quan t i s di chuy n c a dòng hànghóa hay d ch v t ngư i s n xu t n ngư i tiêu th hay ngư i sd ng” [41]. Như v y, theo quan i m hi n i, marketing là nh ng ho t ng, n l c nh m áp ng t t nh t nhu c u c a ngư i s d ng và giúpcho ho t ng tiêu th hàng hóa, d ch v thu n l i và có hi u qu nh t. Marketing xu t kh u là m t b ph n trong chi n lư c marketingqu c t c a m t t ch c hay m t doanh nghi p. Trên th c t , marketingxu t kh u có th ư c coi là m t b ph n c a ho t ng XTXK theonghĩa r ng, hay ng nh t v i ho t ng XTXK theo quan ni m c a1 Theo nh nghĩa năm 1990 c a Hi p h i Marketing Hoa Kỳ (AMA)
 27. 27. 27ITC, hay nó bao hàm ho t ng XTXK khi quan ni m XTXK là m t bph n trong chi n lư c marketing h n h p. i v i Vi t Nam hi n nay, khi quan ni m XTXK theo nghĩar ng ư c ghi nh n và ngày càng ư c s d ng ph bi n, vi c coimarketing xu t kh u là m t b ph n c a ho t ng XTXK là phù h pnh t. ó chính là ho t ng XTXK t m vi mô (t m doanh nghi p). 1.1.2 Phân lo i ho t ng xúc ti n xu t kh u Vai trò c a ho t ng XTXK s ư c kh ng nh c th hơn khinó ư c g n li n v i m t lo i XTXK c th . Tuỳ theo m c ích nghiênc u, ngư i ta ti n hành phân lo i ho t ng XTXK theo nh ng tiêu chíkhác nhau, ch ng h n như: theo ch th th c hi n, theo ph m vi th chi n, theo m c ích và n i dung th c hi n. Dư i ây lu n án gi i thi ucách phân lo i ho t ng XTXK theo hai tiêu chí c th như sau: 1.1.2.1. Phân lo i theo ph m vi th c hi n Theo ph m vi th c hi n, ho t ng XTXK bao g m: ho t ngXTXK trong lãnh th qu c gia và ho t ng XTXK ngoài lãnh thqu c gia (hay ho t ng XTXK nư c ngoài). Cách phân lo i này sgiúp chúng ta có th th y rõ hơn m i quan h và vai trò c a ho t ngXTXK i v i phát tri n xu t kh u. • Ho t ng XTXK trong lãnh th qu c gia Ho t ng xu t kh u phát tri n c n t i s óng góp c a r t nhi uy u t . Trong ó c n ph i k t i vi c xây d ng chi n lư c s n xu t vàxu t kh u úng n d a trên nh ng thông tin nghiên c u th trư ngchính xác, c p nh t, áng tin c y do b n thân doanh nghi p t ti n hànhthu th p ho c do các t ch c XTTM cung c p; vi c t ch c, tham giacác cu c h i tr , tri n lãm trong nư c giúp cho các doanh nghi p xu t
 28. 28. 28kh u có th hi u rõ hơn v th trư ng, i tác và khách hàng, t ó cóchi n lư c và bi n pháp xâm nh p thành công. ây chính là n i dungc a ho t ng XTXK ư c th c hi n trong lãnh th qu c gia.Cácdoanh nghi p xu t kh u d dàng th c hi n và ti p c n ph n ho t ngXTXK này vì khi ó h thư ng ph i t n ít th i gian và kinh phí hơn sov i các ho t ng XTXK di n ra nư c ngoài. • Ho t ng xúc ti n xu t kh u ngoài lãnh th qu c gia Ho t ng XTXK ngoài lãnh th qu c gia bao g m t t c cácho t ng thu th p thông tin th trư ng, trưng bày, gi i thi u, qu ng bás n ph m nư c ngoài do doanh nghi p t th c hi n ho c do các tch c XTTM qu c gia (như các tham tán thương m i, thương v , idi n thương m i, …) và các t ch c XTTM qu c t cung c p. 1.1.2.2. Phân lo i theo ch th th c hi n Căn c vào tiêu chí ch th th c hi n, ho t ng XTXK bao g m:Ho t ng XTXK c a các t ch c qu c t , ho t ng XTXK c a Chínhph và ho t ng XTXK c a doanh nghi p. • Ho t ng XTXK c a các t ch c qu c t ây là ho t ng c a các t ch c như Trung tâm thương m i qu ct (ITC), H i ngh v thương m i và phát tri n thương m i c a Liênhi p qu c (UNCTAD), Phòng thương m i qu c t (ICC), Ngân hàngTh gi i (WB),…Các t ch c này tham gia và ho t ng XTTM nóichung, XTXK nói riêng dư i hình th c ph i h p v i chính ph cácnư c (c th là các n n kinh t chuy n i và các nư c ang phát tri n)xây d ng và th c hi n chương trình XTTM qu c gia, các d án XTTM,t ch c các khoá ào t o k năng v XTTM, cung c p thông tin thươngm i, h tr thu n l i hoá quan h thương m i gi a các nư c, …[41,tr.30,31]. Thông qua các ho t ng trên, các t ch c qu c t ã góp
 29. 29. 29ph n vào s phát tri n ho t ng thương m i c a các qu c gia cũng nhưthương m i toàn c u, c bi t là vi c m r ng xu t kh u c a các nư c ang phát tri n. • Ho t ng XTXK c a Chính ph Ho t ng XTXK c a Chính ph bao g m: vi c xây d ng và pháttri n các t ch c XTXK, ho t ng cung c p thông tin, tuyên truy nxu t kh u; t ch c và h tr doanh nghi p tham gia h i ch , tri n lãm; ào t o k năng kinh doanh xu t kh u, …[49] nh m h tr các doanhnghi p phát tri n ho t ng xu t kh u. ng th i, các ho t ng XTXKc a Chính ph cũng góp ph n tích c c vào vi c th c hi n chi n lư cxu t kh u ngành và chi n lư c xu t kh u c a qu c gia. i u này ư cminh ch ng qua s thành công trong xu t kh u c a các qu c gia nhưNh t B n (nh ng năm 1950 -1960), Hàn Qu c, Singapore (t nh ngnăm 1970), Trung qu c (t nh ng năm 1980). • Ho t ng XTXK c a doanh nghi p Ho t ng XTXK c a doanh nghi p là m t ph n n i dung trongchính sách xúc ti n h tr kinh doanh, tiêu th s n ph m. ó chính làcác ho t ng do b n thân doanh nghi p th c nh m h tr cho vi c tiêuth s n ph m hàng hoá và d ch v c a h , c th là các ho t ngmarketing h n h p trong marketing xu t kh u (bao g m: qu ng cáo,xúc ti n bán hàng, quan h v i công chúng và bán hàng cá nhân) [28,tr.11]. Bên c nh ó ho t ng XTXK c a doanh nghi p bao g m cnh ng ho t ng h tr kinh doanh xu t kh u c a các doanh nghi pcung c p d ch v thương m i, ch ng h n như ho t ng c a các công tyqu ng cáo, các công ty cung c p d ch v v h i ch , tri n lãm,… Bên c nh ó, ho t ng xu t kh u c a các doanh nghi p cònnh n ư c s h tr c a các t ch c phi chính ph như Phòng Thương
 30. 30. 30m i và công nghi p qu c gia, các hi p h i ngành hàng, các t ch c htr thương m i thông qua ho t ng xúc ti n c a h . Trong ó ph i k n các ho t ng tiêu bi u như: cung c p thông tin th trư ng, tư v nxu t kh u, h tr o t o, kh o sát th trư ng, tham gia h tr , tri nlãm. 1.1.3. N i dung c a ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Theo chương II, Quy t nh c a Th tư ng Chính ph nư c C nghoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 03 tháng 11 năm 2005 v vi c banhành Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n thương m iqu c gia giai o n 2006 – 2010, theo tài li u “Xúc ti n xu t kh u c aChính ph cho các doanh nghi p v a và nh ” c a tác gi Nguy n ThNhi u [41] và xu t phát t ch c năng qu n lý Nhà nư c, n i dung c aho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph bao g m: 1.1.3.1 Xây d ng chi n lư c và chương trình xúc ti n xu t kh u c a Chính ph th c hi n m t cách có hi u qu ho t ng XTXK c n ph i cóchi n lư c XTXK ư c xây d ng phù h p v i t ng th i kỳ. Trong óc n nêu rõ quan i m, m c tiêu, phương hư ng v quy mô, k thu t,nh ng n i dung cơ b n và i u ki n th c hi n t t các ho t ngXTXK. D a trên cơ sơ chi n lư c XTXK ã ban hành, Chính ph xâyd ng chương trình XTXK c th cho t ng năm theo t ng nhóm ho t ng cho các m t ho c theo t ng nhóm hàng hay khu v c thi trư ng.Vi t Nam, chương trình XTXK thư ng ư c xây d ng theo nhóm m thàng (xem ph l c 4). Trong ó, các ho t ng XTXK quan tr ng nhưt ch c, hư ng d n các doanh nghi p tham gia h i ch , tri n lãm; kh osát, nghiên c u th trư ng;… ư c thi t k phù h p cho các nhóm m t
 31. 31. 31hàng xu t kh u ch l c c a Vi t Nam như th y s n, d t may, giày dép, g . 1.1.3.2 Xây d ng các bi n pháp, chính sách qu n lý Nhà nư c và y m nh ho t ng xúc ti n xu t kh u Trong n i dung này, Chính ph ti n hành xây d ng và ban hànhcác chính sách, bi n pháp và k ho ch XTXK như lu t pháp; các vănb n qu n lý Nhà nư c liên quan n XTXK ; các chính sách h tr vàkhuy n khích xu t kh u (ví d như: chính sách h tr v khoa h c vàcông ngh , khuy n khích thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài, phát tri ncơ s h t ng cho XTXK, xây d ng m c tiêu và chương trình XTXKqu c gia,…) phù h p v i t ng giai o n phát tri n c th c a qu c gia.Th c t ã ch ng minh r ng, các t ch c XTXK c a qu c gia nóichung và c a Chính ph nói riêng ho t ng có hi u qu c n ph i cóchính sách qu n lý và h tr phù h p c a. 1.1.3.3 T ch c và phát tri n m ng lư i xúc ti n xu t kh u qu c gia N i dung c a ho t ng này bao g m vi c thành l p và phát tri nm ng lư i các t ch c th c hi n ho t ng XTXK. M ng lư i nàythư ng bao g m c c xúc ti n thương m i, các trung tâm, phòng xúc ti nthương m i các t nh, thành ph , các i di n thương m i t i nư cngoài, các t ch c h tr thương m i, các hi p h i ngành ngh và cácdoanh nghi p xu t kh u. M c tiêu chung c a các t ch c ó là tr giúpcác doanh nghi p phát tri n kinh doanh xu t kh u và h tr nhau trongho t ng XTTM nói chung và XTXK nói riêng. S liên k t, ph i h pho t ng gi a các t ch c này t o nên m ng lư i XTXK qu c gia, m it ch c ho t ng có hi u qu s làm cho m ng lư i XTXK qu c giatr nên m nh m và có hi u qu hơn.
 32. 32. 32 Trong m ng lư i XTXK qu c gia nêu trên, chúng ta th y có bathành ph n cơ b n, ó là Chính ph , các t ch c h tr thương m i vàcác doanh nghi p xu t kh u. Th nh t là Chính ph , ây có th hi u là B chuyên ngành vàcác cơ quan tr c thu c B . Trong m ng lư i này, chính ph là ngư i i u ph i các ho t ng chung v xu t kh u và XTXK. C th là, Chínhph ti n hành xây d ng và ưa vào th c hi n các chi n lư c xu t kh uqu c gia, chi n lư c xu t kh u c a a phương và chi n lư c xu t kh ungành, ng th i th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i cácho t ng XTXK. Th hai là các t ch c h tr thương m i. ây là các t ch c ư cthành l p và chuyên môn hoá theo ch c năng và nhi m v . ó là cáchi p h i ngành ngh , hi p h i doanh nghi p, các doanh nghi p chuyêncung c p các d ch v XTTM. Các t ch c này cung c p d ch v XTTMvà XTXK cho các doanh nghi p tham gia xu t kh u, ng th i tham giacùng v i Chính ph trong vi c xây d ng các chi n lư c xu t kh u. Trênth c t , các t ch c này tr c ti p th c hi n các ho t ng xúc ti n xu tkh u m t cách c l p và gi a h có s c nh tranh l n nhau. ó là m ttrong nh ng y u t góp ph n làm cho ho t ng XTTM nói chung vàXTXK nói riêng s tr nên có hi u qu hơn. Th ba là các doanh nghi p xu t kh u, có th nói ây là thànhph n tr ng tâm c a m ng lư i xúc ti n xu t kh u qu c gia. Các doanhnghi p chính là nơi ti p nh n các d ch v XTXK c a chính ph và cáct ch c h tr thương m i. H là ngư i s n xu t ra hàng hoá và tr cti p th c hi n ho t ng xu t kh u, nhưng ho t ng xu t kh u cóhi u qu r t c n có s h tr t Chính ph và các t ch c h tr thươngm i ( i u này ư c phân tích c th hơn trong m c 1.2 dư i ây)
 33. 33. 33 1.1.3.4 Tri n khai th c hi n m t s ho t ng xúc ti n mang t m qu c gia Xây d ng và th c hi n chương trình thương hi u qu c gia. ây làho t ng XTXK có ý nghĩa quan tr ng i v i s thành công trongphát tri n xu t kh u, c bi t là xu t kh u các m t hàng ch l c, pháthuy l i th c a qu c gia. Vi t Nam, m c ích c a vi c th c hi nchương trình thương hi u qu c gia là xây d ng hình nh v Vi t Nam làm t qu c gia có uy tín v hàng hoá và d ch v a d ng, phong phú v ich t lư ng cao. ng th i góp ph n nâng cao s c c nh tranh cho cácthương hi u s n ph m Vi t Nam trên th trư ng trong nư c và qu c ttrong quá trình h i nh p. Khuy n khích xu t kh u s n ph m côngnghi p ch bi n, gi m t tr ng xu t kh u nguyên li u thô. Tăng cư ngs nh n bi t c a các nhà phân ph i và ngư i tiêu dùng trong và ngoàinư c i v i các s n ph m mang thương hi u Vi t Nam. Xây d nghình nh Vi t Nam g n v i các giá tr "Ch t lư ng - i m i, sáng t o- Năng l c lãnh o". Tăng thêm uy tín, ni m t hào và s c h p d ncho t nư c và con ngư i Vi t Nam, góp ph n khuy n khích du l ch vàthu hút u tư nư c ngoài. Các ho t ng c th c a chương trình thương hi u qu c gia là:Th nh t: Giúp các doanh nghi p Vi t Nam nâng cao nh n th c và tăngcư ng năng l c trong vi c xây d ng, qu ng bá, phát tri n, b o vthương hi u; th hai: L a ch n các thương hi u tiêu bi u c a Vi t Namtham gia chương trình. Nhà nư c s cùng v i các doanh nghi p xâyd ng các chương trình hành ng c th nâng cao năng l c c nhtranh cho các thương hi u s n ph m ư c l a ch n, hư ng t i ba giá trc t lõi "Ch t lư ng - i m i, sáng t o - Năng l c lãnh o" và qu ng
 34. 34. 34bá hình nh Vi t Nam g n v i các giá tr này trên th trư ng trong nư cvà th gi i t i các i tư ng m c tiêu2. Thu th p, x lý, ph bi n thông tin thương m i và tuyên truy nxu t kh u. ây là ho t ng các t ch c XTXK c a chính ph ti n hànhthu th p thông tin v cơ h i kinh doanh, v s bi n ng giá c , cung –c u trên th trư ng, v khách hàng ti m năng, các thông tin v văn hoá,chính tr , lu t pháp c a a phương ho c nư c nơi doanh nghi p xu tkh u hàng hoá và d ch v t i. Các thông tin này có th ư c x lý sau ó ph bi n cho doanh nghi p ho c ph bi n t i doanh nghi p d ngthông tin th c p chưa qua x lý. ng th i trong xu th h i nh p nhưhi n nay, các t ch c XTXK c a Chính ph còn có nhi m v quantr ng ti p theo là ph bi n thông tin v các cam k t, l trình h i nh pkinh t qu c t , t do hoá thương m i, quy ho ch s n xu t, chi n lư cphát tri n xu t kh u c a qu c gia n các doanh nghi p. Bên c nh vi c thu th p và ph bi n thông tin cho doanh nghi p,các t ch c XTXK c a Chính ph còn có nhi m v qu ng bá, gi i thi uv doanh nghi p và các s n ph m c a h ra th trư ng nư c ngoài vàvi c t ch c ón i di n cơ quan truy n thông nư c ngoài n vi t bàiqu ng bá cho xu t kh u c a qu c gia. T ch c, hư ng d n và h tr các doanh nghi p tham gia các h i ch , tri n lãm thương m i qu c t Ngày nay, các cu c h i ch , tri n lãm ã tr thành m t trongnh ng phương ti n quan tr ng giúp các doanh nghi p t o m i quan hv i công chúng và xúc ti n bán hàng ra th trư ng th gi i. C th là,tham gia h i ch các doanh nghi p bán hàng ho c gi i thi u các kthu t m i, còn m c ích chính c a tham gia tri n lãm là các doanh2 Theo website: Vietrade.gov.vn – Chương trình thương hi u qu c gia: Ph n gi i thi u.
 35. 35. 35nghi p gi i thi u v mình cho công chúng và cũng có th k t h p vi cký k t h p ng tiêu th s n ph m [44, tr25]. Nh ng m c tiêu c thc a các doanh nghi p khi tham gia h i ch , tri n lãm có th khái quátnhư sau: - Gi i thi u s n ph m, trao i thông tin v i các ng nghi p; - Quan sát i th c nh tranh và s n ph m c nh tranh; - Ti p xúc v i khách hàng ti m năng, i tho i, nghe nh ng mong mu n và nh n xét c a khách hàng; - Ti n hành m t cu c nghiên c u i m v khách hàng, v uy tín, hình nh c a s n ph m và doanh nghi p trong nh n th c c a khách hàng; - G p g các nhà s n xu t s n ph m b sung và các nhà cung c p ti m năng; - Tuy n l a và duy trì ho t ng c a các nhà phân ph i, i lý a phương, … Như v y, vi c xu t hi n t i m t cu c h i tr , tri n lãm là cơ h i doanh nghi p ti p xúc v i các i lý a phương, khách hàng, nhàcung c p ti m năng, lôi cu n s chú ý c a các phương ti n thông tin i chúng. ó chính là m t trong nh ng ho t ng xúc ti n xu t kh uth c s có hi u qu . Vì th , vi c Chính ph t ch c, hư ng d n và htr cho các doanh nghi p tham gia các h i ch , tri n lãm s giúp hn m b t cơ h i t t hơn phát tri n s n xu t và kinh doanh xu t kh u. Bên c nh ó, các ho t ng XTXK mang t m qu c gia do Chínhph th c hi n còn bao g m vi c t ch c và h tr vi c t ch c các oànkh o sát th trư ng, giao d ch thương m i nư c ngoài nh m giúp cácdoanh nghi p có th thu th p thông tin y , c p nh t và chính xác vth trư ng nư c ngoài và có cơ h i ti p xúc tr c ti p v i i tác, khách
 36. 36. 36hàng m t cách tr c ti p. Chính ph cung c p các d ch v h tr , tư v nkinh doanh, ào t o ngu n nhân l c và h tr qu ng cáo nư c ngoàinh m t o i u ki n thu n l i cho phát tri n s n ph m và th trư ng xu tkh u c a doanh nghi p. 1.1.3.5 Phát tri n cơ s h t ng và ngu n nhân l c cho ho t ng xúc ti n xu t kh u K thu t th c hi n và s thành công c a ho t ng XTXK ph nl n ư c quy t nh b i cơ s h t ng ph c v cho ho t ng này.Trong ó, cơ s h t ng cho ho t ng XTXK thư ng bao g m: hth ng các trung tâm h i ch , tri n lãm; trung tâm thông tin thương m i,m ng lư i thông tin liên l c; các trung tâm thương m i nư c ngoài.nhi u nư c, trong ó có Vi t Nam, các cơ s h t ng ó ch y u ư c u tư xây d ng b i v n ngân sách Nhà nư c. i v i vi c ào t o phát tri n ngu n nhân l c cho ho t ngXTXK, hình th c ào t o có th th c hi n theo các l p t p hu n t i các a phương, các doanh nghi p, theo các ngành trong nư c ho c ccán b i ào t o nư c ngoài. Thông qua vi c Chính ph t ch c ho ch tr t ch c các khoá ào t o như v y v các v n liên quan nknăng th c hi n các ho t ông XTXK; pháp lu t; văn hoá; ng d ngthương m i i n t , … s góp ph n quan tr ng vào xây d ng và pháttri n i ngũ cán b cho lĩnh v c thương m i qu c t nói chung và ho t ng XTXK nói riêng. 1.1.3.6 Các ho t ng khác Ngoài các ho t ng trên, ho t ng XTXK c a Chính ph cònbao g m vi c àm phát ký k t các hi p nh h p tác kinh t songphương và a phương và t ch c các s ki n qu c t (như ăng cai t
 37. 37. 37ch c các h i ngh qu c t , các i h i th thao, các s ki n văn hóamang t m khu v c và qu c t ) góp ph n quan tr ng vào vi c qu ng báhình nh qu c gia và các s n ph m do các doanh nghi p trong nư c s nxu t v i b n bè và khách qu c t . Nh v y, doanh nghi p có th nhanhchóng th c hi n vi c ký k t h p ng, tri n khai k ho ch xu t kh u,ti t ki m chi phí và h n ch r i ro trong kinh doanh xu t kh u. 1.1.4. Các y u t nh hư ng n ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Th c t cho th y, s phát tri n và hi u qu c a ho t ngXTXKc a Chính ph ch u s chi ph i b i nhi u y u t khác nhau,trong ó c bi t ph i k n s bi n ng c a thương m i qu c t (nhưquy mô và cơ c u hàng hóa, xu th t do hoá thương m i), môi trư ngc nh tranh trên th trư ng th gi i, s phát tri n c a các phương ti ntruy n thông, y u t ngu n nhân l c, tài chính,… [41]. S tác ng c acác y u t ó i v i ho t ng XTXK c a Chính ph có th ư ccth hoá như sau: 1.1.4.1. Xu th h i nh p và t do hoá thương m i trên th gi i Trư c xu th toàn c u hóa n n kinh t th gi i và xu th t dohóa thương m i ngày càng gia tăng, vi c m c a n n kinh t ã trthành m t yêu c u t t y u khách quan i v i m i qu c gia có ư ckhuôn kh , i u ki n phát tri n phù h p và thu n l i. Khi ó, v i m tn n kinh t m c a thông thoáng, quan h h p tác kinh t nói chung vàquan h thương m i nói riêng s có nhi u cơ h i phát tri n, quy mô xu t- nh p kh u hàng hóa s tăng lên nhanh chóng. C th là, th c hi n camk t m c a th trư ng, hoàn thi n và minh b ch hoá môi trư ng lu tpháp, chính sách theo yêu c u c a h i nh p kinh t qu c t s giúp chom t qu c gia t o l p ư c môi trư ng kinh doanh n nh, phù h p hơn
 38. 38. 38v i thông l qu c t . Do ó, h s có thêm nhi u cơ h i phát tri nquan h h p tác nói chung và phát tri n quan h thương m i và u tưqu c t nói riêng, t o à y nhanh t c tăng trư ng kinh t và pháttri n b n v ng. ây cũng là i u ki n t t c ng ng doanh nghi pho t ng trong môi trư ng c nh tranh lành m nh, sôi ng hơn và cóthêm ng cơ t hoàn thi n có th phát tri n n nh. ng th i, t kinh nghi m àm phán các hi p nh h p tác songphương, a phương và s nh n th c y , úng n hơn v h i nh pkinh t qu c t , các ho t ng àm phán và ký k t hi p nh h p tácsong phương và a phương c a Chính ph s có nhi u cơ h i thànhcông hơn. i u này s giúp cho n n kinh t qu c gia h i nh p sâu hơnvào n n kinh t th gi i phù h p v i xu th c a th i i. ng th i sm ra nhi u cơ h i hơn cho nư c ta khai thác t t hơn các l i th pháttri n và các doanh nghi p cũng ư c ho t ng trong môi trư ng thôngthoáng, n nh và ít s khác bi t hơn, do ó s góp ph n gi m thi u r iro. n m b t ư c cơ h i này m t cách thành công, các doanhnghi p và các t ch c XTXK ph i có s am hi u v th trư ng trong vàngoài nư c, có kh năng ti p c n th trư ng thành công và xây d ng ư c quan h t t v i b n hàng trên th trư ng th gi i. Mu n làm ư cnhư v y, yêu c u t ra i v i các t ch c XTXK là ph i có k ho ch,m c tiêu, quy mô ho t ng, ngu n l c, công ngh th c thi phù h p v ixu th phát tri n c a th trư ng. 1.1.4.2. S c nh tranh trên th trư ng xu t kh u th gi i Trong i u ki n m c a, h i nh p, các doanh nghi p ngày càngtham gia nhi u hơn vào th trư ng th gi i dư i nhi u hình th c khácnhau, trong ó c bi t ph i k n s phát tri n ho t ng xu t kh u.
 39. 39. 39Th c t cho th y, có th t n t i và phát tri n trong b i c nh ó, sc nh tranh gi a các doanh nghi p ngày càng tr lên m nh m , gay g thơn. Do v y, ngoài vi c nâng cao ch t lư ng, h gái thành s n ph m,hoàn thi n d ch v sau bán hàng, xây d ng và phát tri n thương hi u,… các doanh nghi p còn ph i tăng cư ng th c hi n các ho t ngXTXK (hay còn g i là ho t ng marketing xu t kh u). Bên c nh s c nh tranh gi a các doanh nghi p, s c nh tranhgi a các qu c gia ngày nay cũng ngày càng tăng lên h có th kh ng nh, nâng cao v th trên trư ng qu c t và thu ư c l i ích l n hơntrong quá trình h i nh p kinh t qu c t . B n thân gi a các t ch cXTXK cũng có s c nh tranh l n nhau làm cho chúng ngày càng pháttri n phù h p hơn v i yêu c u ngày càng cao c a các doanh nghi pcũng như c a các qu c gia. S phát tri n c a các t ch c XTXK và ho t ng c a chúng c nph i góp ph n làm cho năng l c c nh tranh c a doanh nghi p nói riêngvà toàn qu c gia nói chung ngày càng tăng lên. Ch ng h n như, các tch c XTXK c n ph i có công ngh và phương th c thu th p, x lý t tthông tin th trư ng có th cung c p k p th i, y cho doanhnghi p, tư v n và h tr tích c c hơn trong vi c qu ng bá s n ph m,hình nh c a doanh nghi p, c a qu c gia n khách hàng nư c ngoài,…Làm ư c như v y các t ch c XTXK s nâng cao ư c uy tín và ngàycàng ư c các doanh nghi p tin c y, ng th i s có cơ h i ư c Chínhph qu c gia và các t ch c qu c t u tư, h tr cho s phát tri n. 1.1.4.3. Quy mô và cơ c u hàng hoá xu t kh u Khi n n kinh t và s n xu t phát tri n, thương m i trong nư c vàqu c t ư c m r ng, kh i lư ng hàng hoá ưa vào lưu thông trongnư c và qu c t cũng ngày càng tăng, c bi t là kh i lư ng hàng hoá
 40. 40. 40xu t kh u vì thông qua phát tri n xu t kh u thư ng em l i l i nhu ncao hơn cho doanh nghi p. Như ã phân tích trên, phát tri n xu t kh u thành công Chínhph các qu c gia cũng như t ng doanh nghi p ph i tích c c y m nhcác ho t ng XTXK. ng th i, bên c nh s gia tăng kh i lư ng hànghoá xu t kh u, danh m c các hàng hoá xu t kh u cũng tăng lên nhanhchóng, cơ c u hàng hoá xu t kh u không ng ng bi n ng do s pháttri n m nh m c a khoa h c - công ngh và nhu c u c a con ngư ingày càng a d ng. Vì th , chu kỳ s ng c a s n ph m ngày càng ng nl i nên nh hư ng tr c ti p n xu t kh u c a t ng doanh nghi p, c aqu c gia cũng như toàn th gi i. i u này khi n cho ho t ng XTXK, c bi t là XTXK c a Chính ph thư ng xuyên ph i có s i u ch nhv các hình th c ti n hành, chi n lư c hành ng cho phù h p. 1.1.4.4. Nhân t con ngư i và kh năng t ch c ho t ng XTXK c a Chính ph ây là nhân t có nh hư ng tr c ti p t i ho t ng XTXK. S nh hư ng này ư c xem xét trên các giác như: s nh hư ng c angư i tiêu dùng, s nh hư ng c a ngư i làm công tác xúc ti n xu tkh u và s nh hư ng các nhà ho ch nh chính sách, chi n lư c xu tkh u và XTXK. Th nh t, s hi u bi t và thi n chí c a ngư i tiêu dùng iv iXTXK làm cho ho t ng XTXK ư c d dàng ch p nh n và tr nêncó hi u qu hơn. Th hai, các cán b làm công tác XTXK có trình chuyên mônnghi p v , ngo i ng và năng l c qu n lý, t ch c ho t ng XTXK sgóp ph n quan tr ng vào s thành công và tính hi u qu c a ho t ngXTXK. H c n ph i là nh ng ngư i có kh năng n m b t, x lý thông
 41. 41. 41tin th trư ng; thi t l p quan h t t v i khách hàng và các t ch cXTXK khác trong và ngoài nư c, ng th i có kh năng m ra cơ h icho các doanh nghi p có th ti p c n và s d ng các d ch v XTXK. Th ba, s úng n, phù h p c a chính sách, chi n lư c XTXKvà chi n lư c xu t kh u c a qu c gia ph n l n ph thu c vào quan i m c a các nhà ho ch nh ra chúng. Các nhà ho ch nh chính sách,chi n lư c ó ph i có ki n th c và s hi u bi t sâu r ng v xu t kh uvà XTXK cũng như ph i có t m nhìn dài h n, toàn di n s làm cho khnăng thành công c a ho t ông XTXK l n hơn và ngư c l i. 1.1.4.5. S phát tri n c a khoa h c công ngh và các phương ti n truy n thông th c hi n và phát tri n t t ho t ng XTXK, các t ch cXTXK ph i s d ng công ngh phù h p. Th c t ã ch ng minh, sphát tri n c a khoa h c công ngh t o ti n quan tr ng cho vi c nângcao ch t lư ng và hi u qu c a ho t ng XTXK. C th là, s pháttri n ngày càng m nh m c a công ngh thông tin, các phương ti n phátthanh, truy n hình, báo chí, … làm cho ho t ng XTXK có cơ h i pháttri n l n hơn, t hi u qu cao hơn c v m t không gian, th i gian vàch t lư ng. Nh ng công ngh và phương t n hi n i ó ngày càng ư c ng d ng nhi u hơn và tr nên ph bi n trong ho t ng XTXK, c bi t là ho t ng thu th p, x lý thông tin và qu ng bá. 1.1.4.6. Kh năng tài chính dành cho ho t ng XTXK Th c hi n các ho t ng XTXK c n có nh ng kho n chi phí nh t nh. Trong nhi u trư ng h p nh ng kho n chi phí ó có th tương il n vì thông thư ng các ho t ng XTXK ư c t ch c nhi u nơitrong và ngoài nư c và theo nhi u hình th c khác nhau. Kh năng cungc p tài chính nh hư ng tr c ti p t i quy mô, phương th c công ngh
 42. 42. 42th c hi n ho t ng XTXK. Nhìn chung, ngân sách dành cho ho t ngXTXK càng l n thì quy mô, ch t lư ng và kh năng thành công c a nócàng cao. Tuy v y, không ph i trong t t c m i trư ng h p ho t ngXTXK u t hi u qu cao do có ngu n tài chính l n b i vì trên th ct ho t ng XTXK còn ch u s nh hư ng b i r t nhi u nhân t khácnhư: i ngũ nhân l c, kh năng t ch c, môi trư ng qu c t , … Do ó, ho t ng XTXK th c s có hi u qu Chính ph c n ph i có s tínhtoán h p lý gi a chi ngân sách và l i ích do nó em l i cho phát tri nxu t kh u c a doanh nghi p và c a t nư c nói chung.1.2 VAI TRÒ C A HO T NG XÚC TI N XU T KH U C A CHÍNH PH Trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t hi n nay v i môi trư ngthương m i thay i theo hư ng t do hơn và c nh tranh gay g t hơn òi h i Chính ph các qu c gia ph i có nhi u n l c i u ch nh, hoànthi n chính sách cho phù h p v i i u ki n qu c t m i và các cam k th i nh p, c bi t là i v i các nư c ang phát tri n. Trong ó, vi c i u ch nh và i m i chính sách phát tri n quan h thương m i qu ct , c th là thúc y xu t kh u ư c Chính ph các qu c gia angtrong quá trình công nghi p hoá t nư c như Vi t Nam h t s c quantâm. M t trong s nh ng n i dung i m i tr ng tâm trong chính sáchthúc y xu t kh u c a các qu c gia là tăng cư ng các bi n pháp xúcti n thương m i qu c t , trư c h t là ho t ng XTXK c a Chính ph .V i i u ki n hi n nay, vai trò c a ho t ng XTXK c a Chính ph cóth ư c khái quát như sau:
 43. 43. 43 1.2.1 Ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph t o i u ki n cho s n xu t trong nư c phát tri n, khai thác t t hơn nh ng l i th c a t nư c Ho t ng XTXK nói chung và XTXK c a Chính ph nói riêngcó nh ng óng góp quan tr ng vào s phát tri n c a xu t kh u c a tnư c. Thông qua các ho t ng c th như cung c p thông tin thtrư ng; kh o sát, nghiên c u th trư ng; t ch c h i ch , tri n lãm; xâyd ng chi n lư c xu t kh u, … s t o i u ki n cho vi c th c hi n ho t ng xu t kh u phù h p v i nhu c u th trư ng, v i kh năng, l i thc a doanh nghi p cũng như c a ngành và c a qu c gia. Do ó, ho t ng xu t kh u có kh năng phát tri n b n v ng hơn. n lư t nó, ho t ng xu t kh u phát tri n s t o ng l c cho s n xu t trong nư c pháttri n, chuy n d ch cơ c u thiên v các ngành có l i th thông qua mr ng th trư ng u ra và tăng cư ng ngu n l c tài chính. Trên th c t , ngu n thu ngo i t t xu t kh u ư c ánh giá làm t trong nh ng ngu n v n quan tr ng nh t ph c v cho vi c im ic ng ngh , thu mua nguyên li u s n xu t và tr n nư c ngoài m t cáchch ng i v i m i qu c gia. Chính vì v y, thúc y xu t kh u ư cChính ph các qu c gia chú tr ng th c hi n, c bi t là các nư c angphát tri n như Vi t Nam. 1.2. 2 Ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph góp ph n gi m thi u r i ro và m ra i u ki n thu n l i cho ho t ng xu t kh u phát tri n khai thác có hi u qu l i th c nh tranh c a qu c gia
 44. 44. 44 N m v ng thông tin th trư ng, tìm ư c i tác phù h p, s nph m ư c khách hàng am hi u, … là nh ng y u t quan tr ng làmgi m r i ro i v i doanh nghi p khi ti n hành ho t ng s n xu t kinhdoanh nói chung, ho t ng xu t kh u nói riêng. Thông qua ho t ngXTXK c a Chính ph (cung c p thông tin thương m i, tuyên truy nxu t kh u; h tr kh o sát, nghiên c u th trư ng; …) s giúp doanhnghi p thu th p ư c thông tin th trư ng m t cách y , c p nh t vàk p th i hơn. ng th i, doanh nghi p có th d dàng hơn trong vi ctìm ki m và ti p c n i tác khi tham gia các kỳ h i ch , tri n lãm, cth là h i ch , tri n lãm qu c t dư i s h tr , t o i u ki n c a Chínhph (ch ng h n như gi i thi u, h tr v th t c và kinh phí tham gia).M t khác, khách hàng s nhanh chóng am hi u v s n ph m và doanhnghi p hơn khi h tham gia h i ch , tri n lãm và gi i thi u s n ph mt i phòng trưng bày c a các i di n thương m i c a Chính ph nư cngoài. 1.2. 3 Ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph góp ph n gây d ng và khuy ch trương hình nh c a s n ph m hàng hoá, d ch v và c a qu c gia trên th trư ng th gi i Hình nh c a s n ph m hàng hoá, d ch v và c a qu c gia có th ư c gây d ng và qu ng bá qua các ho t ng trưng bày, gi i thi u,tuyên truy n tr c ti p qua h i ch , tri n lãm, phòng trưng bày, trungtâm thương m i ho c qua các phương ti n thông tin i chúng nhưinternet, truy n hình, báo, t p chí, … ng th i, chính s phát tri nthành công c a ho t ng xu t kh u t ng m t hàng, nhóm m t hàng doduy trì, nâng cao kh năng c nh tranh, m r ng th trư ng và nh ngthành t u cao trong phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia cũng góp
 45. 45. 45ph n tích c c vào vi c t o l p và khuy ch trương hình nh c a hànghoá, ngành và c a qu c gia trên th trư ng th gi i. 1.2. 4. Ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph góp ph n m r ng quan h h p tác kinh t nói chung và th trư ng xu t kh u nói riêng cho t nư c Như ã phân tích các m c 1.2.1.1 và 1.2.1.2, ho t ng XTXKc a Chính ph t o i u ki n cho xu t kh u phát tri n m t cách có hi uqu , v a khai thác t t hơn l i th c a t nư c, tăng quy mô xu t kh u,v a có th m r ng th trư ng d a trên ngu n thông tin y ,c pnh t, chính xác do các t ch c XTXK cung c p. ng th i, th c hi nt t ho t ng XTXK c a Chính ph cũng góp ph n t o ra môi trư ngkinh doanh thương m i thu n l i (v cơ s h t ng như xây d ng sàngiao d ch tr c ti p ho c thương m i i n t ; các trung tâm h i ch , tri nlãm t m c qu c gia và qu c t ; t o khung pháp lý thu n l i thông quaký k t các hi p nh thương m i song phương và a phương,…) chocác ho t ng thương m i qu c t nói chung và ho t ng xu t kh uc a qu c gia nói riêng phát tri n. S phát tri n thành công các ho t ng thương m i qu c t , cbi t là ho t ng xu t kh u s có nh ng óng góp quan tr ng (t o lòngtin và n n t ng phát tri n) cho vi c m r ng quan h h p tác kinh t ingo i c a qu c gia như: quan h h p tác u tư nư c ngoài, h p tácqu c t v khoa h c và công ngh ,… i u này có th ư c minh ch ngb ng trư ng h p Nh t B n nh ng năm 1950 – 1970, Hàn Qu c tronggiai o n 1970 - u nh ng năm 1990 và Trung Qu c ngày nay [41]. Ngoài ra, vi c Chính ph u tư phát tri n cơ s h t ng (xâyd ng sàn và trung tâm giao d ch, m ng thông tin i n t , …) và khuy n
 46. 46. 46khích các doanh nghi p u tư ng công ngh thông tin phát tri nthương m i i n t trong i u ki n hi n nay s giúp doanh nghi p ti pc n khách hàng và nhà cung c p ti n l i và d dàng n m b t cơ h i kinhdoanh hơn. ng th i, vi c i m i ng d ng công ngh cao trong kinhdoanh cũng là m t y u t giúp doanh nghi p kh ng nh uy tín và v thtrên th trư ng. ây là m t trong nh ng n i dung xúc ti n xu t kh uquan tr ng ư c Chính ph và c ng ng doanh nghi p Vi t Nam quantâm th c hi n. Bên c nh nh ng ho t ng xúc ti n xu t kh u k trên góp ph ntích c c cho s phát tri n xu t kh u cũng như phát tri n kinh t tnư c, còn ph i k n vai trò c a vi c u tư xây d ng, phát tri nthương hi u trong i u ki n h i nh p hi n nay. Thương hi u s giúpchúng ta d dàng kh ng nh v th c nh tranh hơn, ng th i có thgi m thi u nh ng tranh ch p thương m i và nâng cao ư c hi u qukinh t trong các h p ng kinh doanh thương m i do h n ch ư cph n l i nhu n chia s v i bên trung gian khi ph i mư n uy tín, thươnghi u c a h th c hi n các giao d ch.1.3. HO T NG XÚC TI N XU T KH U C A CHÍNH PH M T S NƯ C TRÊN TH GI I VÀ KINH NGHI M I V I VI T NAM Cho n nay, th c ti n ã ch ng minh r ng, thành công trongth c hi n chính sách hư ng v xu t kh u ã có nh ng óng góp ángk cho s tăng trư ng và phát tri n kinh t nhi u qu c gia, ch ng h nnhư Nh t B n, Hàn Qu c, Thái Lan, Trung Qu c,... Trong ó, vai tròc a ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph luôn ư c phát huyth c hi n m c tiêu phát tri n xu t kh u. Lu n án l a ch n nghiên c uth c ti n ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Nh t B n, Hàn
 47. 47. 47Qu c, Thái Lan và Trung Qu c, t ó rút ra bài h c kinh nghi m choVi t Nam xu t phát t nh ng lý do sau: Th nh t, ây là nh ng nư c ư c ánh giá là có hàm lư ng xu t kh u l n sang th trư ng EU [71].Th hai, Nh t B n và Hàn Qu c là nh ng nư c ã t ư c thành côngl n trong chính sách hư ng v xu t kh u, hi n nay Thái Lan và trungQu c là hai nư c láng gi ng có nhi u i m tương ng vói Vi t Namcũng ang r t thành công trong thúc y xu t kh u. 1.3.1 Ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Nh t B n 1.3.1.1 Khái quát v ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Nh t B n T nh ng năm 1950, khi Chính ph Nh t B n không còn cquy n ngo i thương v i xu t phát i m n n kinh t sau chi n tranh tr iqua th i kỳ kh ng ho ng nghiêm tr ng, thi u ngo i t , Nh t B n tri nkhai th c hi n các bi n pháp tích c c khôi ph c các ho t ng s nxu t - kinh doanh. M t trong nh ng công vi c u tiên Chính ph Nh tB n dành s quan tâm là xu t kh u và xúc ti n xu t kh u. Hàng lo t cácLu t ra i nh m xây d ng h th ng pháp lý cho các ho t ng xúc ti nthương m i nói chung và xúc ti n xu t kh u nói riêng. Trong ó ph i k n các Lu t tiêu bi u như: Lu t ki m soát ngo i thương (1949), Lu tB o hi m tín d ng (1950), Lu t thu c bi t (1953), Lu t m u mãhàng xu t kh u (1958),… Sau ó, hàng lo t các t ch c xúc ti n xu tkh u ư c thành l p như: Ngân hàng xu t kh u Nh t B n (1950), Vi nNghiên c u Ngo i thương (1951), H i ch tri n lãm qu c t (1952) vànăm 1958 t ch c Ngo i thương Nh t B n - JETRO ra i t s sápnh p m t s cơ quan xúc ti n và n m trong B Công nghi p và Thươngm i Nh t B n (MITI). Cùng v i s phát tri n c a h th ng các cơ quan
 48. 48. 48xúc ti n, cơ ch qu n lý v xúc ti n xu t kh u t ng bư c ư c hìnhthành. Các ch c năng qu n lý h i ch , nghiên c u, hư ng d n ti p c nth trư ng ư c b trí trong nhi u b ph n khác nhau c a MITI trư cnăm 1952. n năm 1953, MITI cho t ch c l i thành m t b ph n g ilà T h p tác kinh t tr c thu c C c Thương m i MITI. B ph n nàytương ương c p Phòng c a B Thương m i theo cơ c u c a Vi t Nam.Năm 1958, Phòng này ư c t ch c và xây d ng l i m c tương ương v i c p V và năm 1962 ư c chính th c g i là V xúc ti n xu tkh u. Năm 1964, V này tr thành C c xúc ti n thương m i và ngàynay là m t b ph n n m trong MITI v i ch c năng xúc ti n thương m i.Dư i C c xúc ti n thương m i là các cơ quan xúc ti n thương m i tr cthu c JETRO và MIPRO (xúc ti n nh p kh u) ư c phát tri n và mr ng v quy mô, ng b và t ch t i a. Ngoài các t ch c Chínhph , còn có các t ch c xúc ti n xu t kh u phi Chính ph ư c pháplu t Nh t B n cho phép thành l p [41]. Nhóm th nh t g m năm liên minh các doanh nghi p và các tch c kinh t Nh t B n. ây là các t ch c phi l i nhu n, ho t ng d atrên cơ s l phí h i viên và có nh hư ng chính tr v i quy mô l n,bao g m c Vi n Nghiên c u các Qu h p tác Phát tri n v i ch c năngv n ng hàng lang cho Chính ph và u tranh gây nh hư ng trongvi c nh hư ng chính sách nh m b o v quy n l i cho các doanhnghi p. Nhóm th hai là Phòng Thương m i và Công nghi p và các Hi ph i ngành hàng ho t ng trên cơ s phí h i viên và d ch v i di nquy n l i cho các doanh nghi p.
 49. 49. 49 Ngoài ra, Chính ph Nh t còn thành l p nhi u cơ quan h p tácqu c t có liên quan n xúc ti n xu t kh u như JICA, JAIPO,OCSIDI,… tr c thu c B Ngo i giao và các B khác. Như v y, Nh t B n t n t i hai h th ng các cơ quan xúc ti n,m t thu c Chính ph và m t thu c h th ng Phi Chính ph . S khácbi t ch y u gi a hai nhóm này cơ c u ngu n kinh phí ho t ng. Ch cnăng c a c hai h th ng xúc ti n này là giúp các doanh nghi p ym nh ho t ng xu t nh p kh u. Tuy có t n t i nhi u lo i hình xúc ti nthương m i như trên, song ph i k n vai trò u tàu quan tr ng c a hth ng xúc ti n thương m i Chính ph Nh t B n. H th ng xúc ti nthương m i Chính ph Nh t B n có ch c năng xây d ng quan h kinht , thương m i v i nư c ngoài và thúc y quan h thương m i qu c tc a Nh t B n phát tri n. C th là, v ho t ng xúc ti n xu t kh u,JETRO là t ch c phát tri n y nh t v i ch c năng ch y u là th chi n các ho t ng xúc ti n xu t kh u, trên cơ s sáp nh p Vi n Nghiênc u Ngo i thương, Cơ quan Tri n lãm, sau ó thành l p các văn phòng i di n nư c ngoài. T i nay, JETRO ã có thêm các b ph n nghi pv như phòng giao d ch, phòng phát tri n thương m i, các trung tâm htr doanh nghi p, b ph n i u ph i văn phòng nư c ngoài,… 1.3.1.2 Các ho t ng ch y u c a T ch c Ngo i thương Nh t B n (JETRO) Ch c năng ch y u c a JETRO [41] ư c hình thành như sau: • Trung tâm thông tin nghiên c u ti m năng xu t kh u c a Nh tB n và khuy ch trương ti m năng ó, cung c p nh ng thông tin nghiênc u t th trư ng nư c ngoài cho các doanh nghi p.
 50. 50. 50 • Phòng qu n lý các văn phòng i di n nư c ngoài ch utrách nhi m ho ch nh vi c m c a các văn phòng nư c ngoài, ch o ho t ng nghi p v c a các văn phòng và qu n lý an ninh iv icác nhân viên Nh t B n nư c ngoài. Trong ó, các văn phòng nư c ngoài c a JETRO ho t ngdư i s ch o c a phòng qu n lý trong nư c th c hi n ba nhi m vchính: - Thông tin nghiên c u th trư ng nư c s t i. - Khuy ch trương ti m năng xu t kh u c a Nh t B n và thông tinnghiên c u th trư ng trong nư c s t i. - M r ng h p tác v i nư c s t i trong công tác xúc ti n thương m i. + Phòng h i ch tri n lãm chuyên t ch c h i ch và tri n lãm t iNh t B n và tham gia h i ch tri n lãm nư c ngoài. + Phòng phát tri n thương m i không ph i làm ch c năng ưa ón các oàn, mà là xây d ng và th c hi n các d án phát tri n như ào t o nhân l c, trao i chuyên gia, phát tri n m t hàng xu t kh u,… + Các phòng còn l i ư c thành l p ph thu c vào nhu c u th ct và ngân sách cho phép. Các phòng nghi p v l p k ho ch công táchàng năm và i u ph i các ho t ng c a các phòng trong JETRO, tch c thu th p và x lý thông . M c tiêu ho t ng ch y u c a các phòng thu c JETRO là xác nh nhu c u c a ngư i tiêu dùng, thu th p và x lý ý ki n c a ngư itiêu dùng b ng hình th c phát phi u i u tra thăm dò ý ki n v hànghoá, giám sát ph n ng và hành ng ti p theo c a ngư i tiêu dùngcó nh ng c i ti n phù h p nh m tho mãn nhu c u c a ngư i tiêu dùng.
 51. 51. 51 Trong th i gian g n ây, JETRO ã tham gia th c hi n m tchương trình t ng h p v h p tác k thu t trong lĩnh v c xúc ti n xu tkh u v i m t s nư c thành viên c a ASEAN. Chương trình này baog m các ho t ng khác nhau như hư ng d n các doanh nghi p trongvi c qu n lý, xu t kh u, ng d ng công ngh thích h p, cung c p thôngtin thương m i, c i ti n s n ph m, các bi n pháp xúc ti n xu t kh u cth có liên quan n các tri n lãm thương m i Nh t B n, c i ti n cáck thu t qu ng cáo, hư ng d n ki m tra ch t lư ng, và t ch c các oànxúc ti n bán hàng và u tư Nh t. Nh ng ho t ng này ã di n ra r tthành công i v i Vi t Nam, JETRO ã m hai văn phòng i di n t i HàN i (tháng 10/1993) và t i Thành ph H Chí Minh (tháng 10/2000).Hi n nay, JETRO ã và ang ph i h p v i các cơ quan Chính ph Vi tNam và kh i doanh nghi p ti n hành nhi u ho t ng nh m m r nggiao lưu thương m i và u tư gi a hai nư c. Các ho t ng ch y uc a JETRO bao g m xúc ti n xu t kh u hàng hóa Vi t Nam sang Nh tB n, h tr u tư tr c ti p c a Nh t B n vào Vi t Nam và h tr quátrình hình thành n n kinh t th trư ng c a Vi t Nam. Các hình th cho t ng ch y u c a JETRO i v i Vi t Nam bao g m: − Cung c p thông tin v khách hàng Nh t B n và gi i thi u hàngVi t Nam cho khách hàng Nh t B n thông qua m ng trên trang Webc a JETRO. − Trao i nhân s : Phái c các chuyên gia chuyên ngành sangVi t Nam tr c ti p tư v n, ào t o t i ch . Vi t Nam c a các cán bqu n lý, k thu t sang thăm quan h c t p t i Nh t B n.
 52. 52. 52 − T ch c và tham gia các h i th o chuyên t i Vi t Nam, cungc p thông tin th trư ng và xu hư ng tiêu dùng t i Nh t B n i v i cácm t hàng xu t kh u Vi t Nam. − T ch c h i ch tri n lãm xúc ti n xu t kh u t i Vi t Nam. − M i i di n c a các doanh nghi p Vi t Nam tham gia Chươngtrình Nghiên c u xu t kh u sang Nh t B n. Giúp ào t o k năng xúcti n thương m i cho các cán b làm công tác xúc ti n thương m i c aVi t Nam. − Giúp và h tr các nhà làm công tác xu t kh u c a Vi t Namtham gia các tri n lãm t i Nh t B n. 1.3.2 Ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Hàn Qu c 1.3.2.1 Nh ng bi n pháp chính sách XTXK c a Chính ph Hàn Qu c: Nh ng năm gi a th p k 60 ã ánh d u m t bư c ngo t trongl ch s kinh t Hàn Qu c. Tri t lý t do hoá ã ư c áp d ng trong vi cc i cách chính sách, c th : - Nh ng bi n pháp chính sách kinh t vĩ mô bao g m các bi npháp chính sách t giá h i oái, t do hoá thương m i, khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài... C i cách u tiên Chính ph Hàn Qu c th c hi n là “th c t hoá”t giá h i oái (phá giá ng Won t i 50% so v i m c t giá ư c xác nh quá cao trong th i kỳ trư c). Ti p theo là c i cách v tài chínhnh m tăng lãi su t ti n g i chính th c t 11% lên 30% trong năm 1965.Năm 1967, các nhà ho ch nh chính sách ưa ra cái g i là h th ngdanh m c không c n c p gi y phép nh p kh u, ây là m t bư c ti n l như ng t i m t ch t do thương m i [41].
 53. 53. 53 Trong th i gian trên, Chính ph Hàn Qu c cũng ã b t ukhuy n khích thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài nh m phát tri n s nxu t và thúc y xu t kh u. Bên c nh ó, c i cách v giá c ã ư cth c hi n huy ng ti n ti t ki m trong nư c và y m nh ho t ngxu t kh u. - Nh ng khuy n khích v m t th ch , t ch c: + Ban hành Lu t xúc ti n các ngành công nghi p xu t kh u, ví dnhư vi c ban hành Lu t xúc ti n ngành công nghi p i n t năm 1969; + Hình thành lên T ch c xúc ti n Thương m i và u tư HànQu c - KOTRA năm 1962. - Nh ng khuy n khích khác: Ngoài các bi n pháp trên, Chính ph Hàn Qu c còn áp d ng cácbi n pháp khác như k t h p xu t nh p kh u, h th ng bù p hao h t vàth m chí c tr c p xu t kh u tr c ti p... y m nh xu t kh u. 1.3.2.2 T ch c xúc ti n thương m i Hàn Qu c – KOTRA th c hi n chi n lư c thúc y xu t kh u, T ch c XTTM c aHàn Qu c (KOTRA) ã ư c thành l p năm 1962 h tr các nhàxu t kh u Hàn Qu c v thông tin và nghiên c u th trư ng nư c ngoài,tìm ki m các cơ h i thương m i và xúc ti n s n ph m Hàn Qu c thtrư ng nư c ngoài. KOTRA có hai ch c năng chính là Xúc ti n thương m i và Xúcti n u tư. Các ho t ng c th c a KOTRA [41] là : - Ti n hành các ho t ng xúc ti n thương m i: Xác nh nh ngcơ h i th trư ng m i, t ch c các h i ngh , h i th o, các cu c ti p xúcgi a gi i doanh nhân Hàn Qu c v i các nhà cung c p và khách hàngnư c ngoài, t ch c các oàn công tác thương m i nư c ngoài.
 54. 54. 54 - Ti n hành các ho t ng nghiên c u th trư ng nư c ngoài,th c hi n các chương trình nghiên c u phát tri n công nghi p và pháttri n s n ph m m i, c bi t là các chương trình phát tri n th trư ngchi n lư c . - T ch c và tham gia các h i ch , tri n lãm thương m i qu c t . - Cung c p “d ch v toàn c u hoá” h tr các doanh nghi p v avà nh phát tri n th trư ng xu t kh u. - Nghiên c u nh ng xu hư ng phát tri n chính c a kinh t ,thương m i qu c t và nh ng v n liên quan. - Duy trì các m i quan h h p tác v i các t ch c qu c t và cáct ch c ngo i thương các nư c - Ti n hành các ho t ng xúc ti n u tư thông qua vi c t ch ccác h i ngh , h i th o, xu t b n n ph m, các oàn kh o sát, các cu ctri n lãm và các trung tâm thông tin u tư t i các Trung tâm thươngm i Hàn Qu c nư c ngoài. - Cung c p d ch v thông tin thương m i qua h th ng m ng toànc u n i k t v i KOTRA ho c các văn phòng KOTRA nư c ngoài vàqua h th ng m ng KOTRA NET. - Xu t b n và phát hành các n ph m v thương m i và s n ph m - Cung c p d ch v tư v n, tham v n và d ch v thư vi n - i u hành ho t ng c a 101 Trung tâm Thương m i H i ngo iHàn Qu c 76 qu c gia khác nhau (trong ó có Vi t Nam) và 12 Trungtâm thương m i n i a. - Cung c p d ch v h tr marketing cho các doanh nghi p v avà nh trong nư c ti p c n thương m i i n t và xây d ng các trangWeb.
 55. 55. 55 - Duy trì Trung tâm d ch v u tư Hàn Qu c (KISC), m t vănphòng ph i h p gi a KOTRA, các quan ch c chính ph , các chuyên giav lu t pháp và kinh t như là nơi cung c p d ch v m t c a cho cácnhà u tư tr c ti p nư c ngoài. 1.3.3 Ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Thái Lan Cho n nay, ho t ng XTXK c a Chính ph Thái Lan ch y u ư c th c hi n b i C c Xúc tiên Xu t kh u Thái Lan (DEP). T ch cnày ư c thành l p năm 1952 v i nhi m v tr ng tâm là h tr cho sphát tri n xu t kh u c a Thái Lan. Các ho t ng ch y u c a DEP [41]và [42] bao g m:- D ch v thông tin thương m i: + Cung c p các thông tin v th trư ng, v s n ph m, v khách hàng nh p kh u cho các doanh nghi p theo yêu c u; + Cung c p các s li u th ng kê thương m i trên m ng; + Xây d ng m c tin nhanh v xu t kh u trên m ng; + Xây d ng các trang Web thương m i.- Phát tri n ngu n nhân l c cho xu t kh u: + T ch c các cu c h i th o v thương m i qu c t cho các quan ch c Chính ph và gi i kinh doanh tư nhân. + M các l p ào t o cơ b n và nâng cao v xu t kh u, v phát tri n s n ph m, phát tri n th trư ng cho các i tư ng liên quan + Thuê i ngũ cán b gi ng d y là các chuyên gia gi i c trong nư c và nư c ngoài tham gia các chương trình ào t o.- Phát tri n s n ph m xu t kh u:
 56. 56. 56 + T ch c các cu c thi và trao ph n thư ng v thi t k m u mã, bao bì, óng gói s n ph m. + Tư v n thi t k m u mã s n ph m. + T ch c các phòng trưng bày gi i thi u s n ph m m i, c p nh t các thông tin v xu th phát tri n s n ph m. + Xây dưng h sơ các nhà thi t k , phát tri n s n ph m...- Các d ch v xúc ti n xu t kh u chuyên môn: + T ch c các h i ch thương m i trong nư c và tham gia vào các h i ch thương m i nư c ngoài. + M i các oàn nư c ngoài vào tham quan và mua hàng. + T ch c cho các oàn ra nư c ngoài kh o sát và bán hàng. + Ti n hành các ho t ng tuyên truy n qu ng cáo nh m m c tiêu xu t kh u. + Là c u n i gi a các nhà xu t kh u và khách hàng nư c ngoài. Kinh phí ho t ng c a DEP ư c hình thành t các ngu n sau: - Ngân sách Nhà nư c và qu óng góp c a khu v c tư nhân.Hàng năm DEP ư c phân b m t kho n kinh phí nh t nh t ngânsách Nhà nư c cho s v n hành c a cơ quan DEP. 1.3.4. Ho t ng xúc ti n xu t kh u c a Chính ph Trung Qu c Trung Qu c là m t trong nh ng qu c gia trên th gi i s m thànhl p t ch c XTTM qu c t . H i ng XTTM qu c t Trung Qu c(China Council for Promotion International Trade – CCPIT) ư cthành l p năm 1952. Khi m i thành l p, CCPIT ch có vai trò làm um i giao lưu kinh t gi a Trung Qu c v i các nư c chưa có quan hngo i giao. Hi n nay, ch c năng l n nh t c a CCPIT là th c hi n cácho t ng XTTM qu c t , c bi t là xúc ti n xu t kh u.

×