Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació 3r eso

393 views

Published on

Presentació curs 3er ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació 3r eso

 1. 1. Tecnologies  Tercer d’ESO  Professors:  Catalina Oliver  Joana Maria Mayol
 2. 2. Ordinadors  Recursos  Aula d’ordinadors  Moodle  Aquesta eina l’utilitzarem com a guia del curs, on hi haurà tot els continguts treballats a l’aula  És l’aula virtual on es penjaran activitats, manuals, articles, vídeos, imatges, etc. que puguin ser dinterès  Eina de comunicació entre tots i amb el professorat
 3. 3. Projectes  Durant aquest curs realitzarem 3 projectes tecnològics en grup, un per cada avaluació. Aquest és duran a terme seguint el mètode de projectes.
 4. 4. Quadern  És molt important que utilitzeu un quadern només per a lassignatura.  Quan desenvolupem el tema i feu les activitats no heu de deixar espais ni fulls en blanc. Lheu daprofitar bé.  Les activitats es realitzaran a laula, i a casa com a deures.  Els enunciats de les preguntes i les respostes sempre s’escriuran amb bolígraf, mai en llapis, i sempre amb colors diferents per poder diferenciar-les.
 5. 5. Treballs  Al llarg del curs realitzareu treballs de diferents tipus: murals, exposicions orals a laula, treballs escrits, activitats interactives, etc. En cada cas se us donarà un guió a seguir on es detallarà tant la forma com el contingut del treball, així com la seva avaluació.
 6. 6. Material  Quadern de Tecnologia  Bolígrafs de color: blau i negre  Llapis, goma i maquineta de fer punta  Regla, Escaire i cartabó  Compàs
 7. 7. Temari Primer trimestre  El projecte tecnològic  Dibuix  Plàstics  Materials de construcció  Primer projecte Segon Trimestre  La transformació de l’energia  Electricitat  Electrònica 10 del llibre)  Segon projecte Tercer trimestre  Maquinari i programari  Tecnologies de la comunicació. Internet  Tecnologia i societat  Tercer projecte
 8. 8. Avaluació  Conceptes (30%)  Proves escrites que es realitzaran durant el curs  Procediments (50%)  les activitats del quadern i interactives  els treballs desenvolupats  els projectes de tecnologia  Actitud (20%)  lactitud (amb lassignatura, amb els companys, amb el professorat, amb el material)  feina diària  lortografia  puntualitat
 9. 9. Avaluació extraordinaria  Els alumnes que al juny no hagin assolit els mínims tindran una prova extraordinària al setembre. Aquesta prova consistirà en:  Una prova escrita tipus test  La presentació del quadren de classe. S’avaluarà que contengui tots els apunts i exercicis realitzats al llarg del curs.  Un treball indicat pel professor al juny.

×