Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
.4A

 h ‘Ì = o

À‘. 41.11  îflv‘

‘i Lf‘ "—‘, ‘.x‘bkw“h ÎQPV‘, >

. ., 14 LE‘H‘1‘YHJGTÎR v‘

.4.. . l‘ P Yîr‘ 

 h...
i): NKàÉÉJÎFÎsKè e>îzc>îfixìcèz<à r: îìiî<àwz(ìîr‘iìtò
 mare @1;îg@; raî<a sîinîa 2m
E?  n Îîìîîîìîfiflìeî} rèz«}î:9(. >‘...
RÎ@©RJÎ@Î: .: m S°ÎUDÎ@ ÎÌKÎÎÎI Îîx‘, Rleîriîfiîî

w. ” g . “m, <‘v‘ ‘q, ho, ,—. ..1.. ". a , 
.‘ T‘ . ' , ‘î . '.e....
w. 

33W? Lai Qìlf’ ? . ‘ÀlA‘i‘: >î ÎÌIΑ mfixòf’ d A. -tA. ;tÀ. A:Àî- "’ î
— Rgirzmmzm ma. àMNîE LE ecamsemzx GHEGÌJ
ma...
v‘ l Ùv-F v7 — h « w vfi ”*‘V’Y‘ ‘o f‘ Òv"v‘ ” 7 7* l 7* v v"v‘ fi r? v’r‘
 (e319 1:‘1.‘ r "5 1 r 1 1 T "(ò Q I: 
(‘D4 ; '...
<  — c: .Î . .  v* Y‘ —_ z
G r» u DLJU‘ : HÌ). =_g Q1‘ 2h; 96°
4 ‘Cw s.  H20‘ ° .4 I (9- 4 *

 Îîîèîeîmfi

è

Îì Feîà...
m sxeuem? 

‘ L" SECÎJJGÎG: LEGGUJÈQÌQKLGDG JTTENÎG E

% mnniwe, un ramaemare ma‘ ‘fama, 
gagmmnxa ma PMQ a-eniavz, usa...
' 48x STUDHRE QUAÈHÉÎSH

110031111115 11001 ÌMPEGNÎ. 

 

 m}? 11 6131111611193:

1B} ‘mena %NTMZÌONE, 15551191911! srm...
a 

 
 

 V e; 

A GASJÈL“ A SEGONDO QUESTA SMLETTJ: 
xrmseenma ENTMAENîE ÌL îgsgggg‘ __ @
QTSOWIGLÌNEARE ma PAIWLE n...
liv

 

PÈLLE‘ ÎUJAÀESTRJ‘. g

‘s
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Studiare: istruzioni per l'uso

1,585 views

Published on

Studiare: istruzioni per l'uso. Classe terza primaria

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studiare: istruzioni per l'uso

 1. 1. .4A h ‘Ì = o À‘. 41.11 îflv‘ ‘i Lf‘ "—‘, ‘.x‘bkw“h ÎQPV‘, > . ., 14 LE‘H‘1‘YHJGTÎR v‘ .4.. . l‘ P Yîr‘ hfifiwrwv u x 41b . . 1A Ab by‘ i‘ Îfîî; ‘I . —- g‘. ‘j "1 h, ».; ... ì_* __ É? "5' I ' i“ n 7‘ ‘É- JJ f“ “ “n- N ‘ E . "' ‘M5; ‘f ‘t-xrlk "Ilr- _I. "w Vi, *‘—. J ratti h‘ TAM‘ T I In v- mîljdmì. l JFÌL‘ Ju alt! J}.
 2. 2. i): NKàÉÉJÎFÎsKè e>îzc>îfixìcèz<à r: îìiî<àwz(ìîr‘iìtò mare @1;îg@; raî<a sîinîa 2m E? n Îîìîîîìîfiflìeî} rèz«}î:9(. >‘»; A5;î. > ì i’ r SÈJÎTÎJÌ " T! ’ 1 >5 A a)”; * l
 3. 3. RÎ@©RJÎ@Î: .: m S°ÎUDÎ@ ÎÌKÎÎÎI Îîx‘, Rleîriîfiîî w. ” g . “m, <‘v‘ ‘q, ho, ,—. ..1.. ". a , .‘ T‘ . ' , ‘î . '.e. "‘u'. @}î. .:. b@1î. .:. s°; '.. '. còiî, ':. ': ÌÌ. ΓAÒIÎÒ. 'ÎÎ*«GÎ rismdnxnîx: wmîîîiîî eaavicsana SULLA salma "JSSUGMÎ una Pasîvm eaxzmnîm 4A —rmnrgum n. MATERMLE NEÙESSARW L ehZI-ZNWALMENTE: mimma Pmsimi ema Haîmnnnm DìSîUIèBMtîÌ v" -N@N nismmcqi wx Peuvriemmi SUPEILFLUÌ DELLflMBîENîE fiusrim Pmrcannawnnîs E 6mm m miLassmLîi
 4. 4. w. 33W? Lai Qìlf’ ? . ‘ÀlA‘i‘: >î ÎÌIΑ mfixòf’ d A. -tA. ;tÀ. A:Àî- "’ î — Rgirzmmzm ma. àMNîE LE ecamsemzx GHEGÌJ massimi suìulxàmcwamxîqîm sana‘ PÌU‘ PMÌLE WLLEGÀRJÈ m: ESSE GLÎ EI. EeÌk'KENÎÎ 1mm GHE ÀPPRDEIQDERQÀÎ - NHÎ DMEÀÌÌDE (‘EÎRGJK IÌeÎXRaG©&ÀEÌI‘I@, LeÀS8ÎoÀìID@ LÎBERJè SPeÀZÎ@ eÀLLeÀ ‘JÎUJA GUIWQSÎÎJ flìflfiîèflî «ÀLLÎÌÌSEGBÌQÀÌIÎE DUBEÎ, Îîififilîgîlîfîiîlî, ÎPWESÎ, {QBÎEÎÉWNÎ
 5. 5. v‘ l Ùv-F v7 — h « w vfi ”*‘V’Y‘ ‘o f‘ Òv"v‘ ” 7 7* l 7* v v"v‘ fi r? v’r‘ (e319 1:‘1.‘ r "5 1 r 1 1 T "(ò Q I: (‘D4 ; '..1,', N'L*. '1<e? .1.1."î’1.:2 ÎU (#117151 1°}, «gwdî. air, “ ‘ h «>1; 191.015‘: <7 ‘“ ‘i3 raz? ‘ "c5<“ì. =.»a€’«"î2 ‘i? ’ ‘“ " 10* 11'? " ‘îwro “€3 z‘ ‘ . r1.'+ 4F? 1. .1“. x'. îs@iÎ. .J.1:"‘ ‘Îfit? Îìxpb 1' 491i‘. ‘ “ÎÉWÎWÎA . ;.l6>. »r1}ì. ',u . »1'. “G).1;: ',1t1 _ 1 17 6*“Î3@C* 1t “ rac<1"‘<î 3‘ m ‘T3 1 = w 1 » (ai? . I1» mar-A: vY v’; v* v“ lv lv” Y"v”" <—- ww ""v”' 4 v“ "‘ 96*" “hm”: 52 ‘f’ 1 . L . "jÙwÌy 1. N; .1 ‘ "1.1'. »°. 1’ 11V n‘ 1131111.‘ 1., ” FeIrÎ 1111111111 ÎÎFFJÎFQEJKΰÎFZ ÌLÎQÌPÈÎQZ. <ÒÌ1Î1@Î: , eÎ: .ì 1)Ì 1@Î: . eÌ1Î1ÈÌ1Î"ÌÎF 63W (‘îìîrîì ÎeI-Î. st11.1.'@1:-.11r%<1111*11:1«1î<a ”
 6. 6. < — c: .Î . . v* Y‘ —_ z G r» u DLJU‘ : HÌ). =_g Q1‘ 2h; 96° 4 ‘Cw s. H20‘ ° .4 I (9- 4 * Îîîèîeîmfi è Îì Feîàìflîîè: FÉÎÎÈ bàÎLÉJCÙÎL} il ‘îîÎFîSÉFÎCè ‘t WÒÎFÎ, Îîîrîfià SQÎÎJÌFÈÌÎÎÉÌ Wîìfiîîkîcoîtifi, ì ‘flÎîfîlÎîèìflà, H5 ÌÎ*Î@Î: ,FLCàÎ3î Pîîîîfi Îceîrfîîìî,
 7. 7. m sxeuem? ‘ L" SECÎJJGÎG: LEGGUJÈQÌQKLGDG JTTENÎG E % mnniwe, un ramaemare ma‘ ‘fama, gagmmnxa ma PMQ a-eniavz, usa GLi iNDizi lèslfifièLîP-E QUELLQ E Salì GÎJ PER EJPÌRJE DÎ casa Panum ‘IESÎGQ €3 «- à» r1. i" 4 - "333 (‘la
 8. 8. ' 48x STUDHRE QUAÈHÉÎSH 110031111115 11001 ÌMPEGNÎ. m}? 11 6131111611193: 1B} ‘mena %NTMZÌONE, 15551191911! srmg. , 01.1531410 311511210 1mm 3111121412111: 315cm 1a mrosrm 51.1100, e ‘r1 1111011121111 o mnnxxwosisci a. .. 1101141003131111110111 m nume! 41014 ASPETTARE 01.11 L'ormone - 01enne .1 1131331219115?‘ ma ÎÈTRÌBKJÌSGÎ 3m E iumucxnwmnuu i1uof“1’*""
 9. 9. a V e; A GASJÈL“ A SEGONDO QUESTA SMLETTJ: xrmseenma ENTMAENîE ÌL îgsgggg‘ __ @ QTSOWIGLÌNEARE ma PAIWLE nirriéìxxs niemzmannt-LAW; sriacmziann DELUmSyzKANîE a emeaanx ÌL ‘SÌGÎVÌFÌGAWQSUL nizmname e su ÌNîEBNEî. 3—RÌLEGGERE imam E RìPEîERL© a Pxmenmî Arpa dm; amen. zrxirzeeznz E mmmama «rum annua veegaeuaueuneo 1M - * a 54x 391mm 9153M‘ 9 V ‘A * namflînnneeazwnn nigqgsaaz BENE ‘IUTW. i "g -‘v àr‘ ' . '. ‘ . | i ,
 10. 10. liv PÈLLE‘ ÎUJAÀESTRJ‘. g ‘s

×