διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα

13,404 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα

 1. 1. Πρόταση διδασκαλίας Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Τάξη: Α΄ Γυμνασίου Ενότητες: 8:παρατακτική σύνδεση προτάσεων-ασύνδετο σχήμα και 3, 5, 8: αφήγηση Θεματικό άξονας : Αθλητισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες Διδακτικές ώρες: 10 Διδάσκουσα καθηγήτρια: Αγλαΐα Τζικάκου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ο προβληματισμός, ο οποίος λογικά εγείρεται σε κάθε περίπτωση αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, σχετίζεται με το όφελος που η επιλογή αυτή αποφέρει στη μαθησιακή διαδικασία. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο παρόν σενάριο αποβλέπει στην επίτευξη τριών ευρέων στόχων: - κατ’ αρχάς, στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. για τη δημιουργία ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου η οικοδόμηση της γνώσης να πραγματώνεται μέσω της ενεργητικής εμπλοκής σε διαθεματικές δραστηριότητες με τελικό Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 2. 2. αποδέκτη το μαθητή ο όποιος θα μάθει να ανακαλύπτει , να διερευνά και να συνεργάζεται. - Επιπλέον, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν για την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για τη διδασκαλία της γλώσσας (επικοινωνιακή προσέγγιση, παραγωγή λόγου σε συνεργατικό περιβάλλον). - Ο τρίτος στόχος, τέλος, επιβάλλεται από την κειμενική πραγματικότητα που οι Τ.Π.Ε. δημιουργούν και αφορά στη διεύρυνση του γραμματισμού των μαθητών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις επικοινωνιακές ανάγκες που οι Τ.Π.Ε. δημιουργούν αλλά και στην υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι στον ιδεολογικό και πολιτισμικό χρωματισμό των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Οι μαθητές δραστηριοποιούνται στα πλαίσια διαθεματικής διερευνητικής εργασίας (project) με σκοπό την κατανόηση του τρόπου σύνδεσης των προτάσεων παρατακτικά και τη λειτουργία του ασύνδετου σχήματος στο λόγο, την επίλυση ασκήσεων για την παρατακτική σύνδεση προτάσεων και το ασύνδετο σχήμα και τέλος την επίλυση ασκήσεων και τη συμπαραγωγή κειμένων με θέμα τον αθλητισμό και τους ολυμπιακούς αγώνες στα οποία θα εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση σε σχέση με τον αφηγηματικό λόγο. Για την επίτευξη του παραπάνω εγχειρήματος οι μαθητές προσεγγίζουν πολύπλευρα το θέμα χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας. Συλλέγουν ψηφιακό υλικό μέσω επιλεκτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο αλλά και από άλλες πηγές και παράγουν συνεργατικά κείμενα σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα τροποποιώντας, οργανώνοντας και συνθέτοντας τις συλλεχθείσες πληροφορίες. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα φιλοδοξεί να υπηρετήσει ευρείς στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας και να μην περιοριστεί αποκλειστικά στην υποστήριξη των γνωστικών στόχων μιας διδακτικής ενότητας. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η κατάκτηση δεξιοτήτων που αφορούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε συνεργατικό περιβάλλον, με σκοπό την κάλυψη αυθεντικής επικοινωνιακής ανάγκης, σε συνδυασμό με τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη διαδικασία μάθησης θα μπορούσε να εφαρμοστεί, τροποποιημένη, σε οποιαδήποτε ενότητα του γλωσσικού μαθήματος. Τα γνωστικά αντικείμενα, επίσης, μέσω των οποίων προσεγγίζεται το θέμα είναι η Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 3. 3. Νεοελληνική Γλώσσα, η Ιστορία, η Λογοτεχνία, η αθλητική αγωγή και η Πληροφορική. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τα χρονικά όρια προκρίνεται να οριστούν σε 10 διδακτικές ώρες μιας και το αντικείμενο της πρότασης αυτής άπτεται του περιεχομένου τριών ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου. Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν (ενότητες 3 και 5) με κάποια από τα χαρακτηριστικά του αφηγηματικού λόγου, τους δίνεται ξανά οι δυνατότητα αφενός να επαναλάβουν την κτηθείσα γνώση και αφετέρου να τη συμπληρώσουν με τα νέα στοιχεία της 8ης ενότητας ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τις γνώσεις τους για το λογοτεχνικό αυτό είδος. Προβλέπεται ασφαλώς η δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών και την ευχέρειά τους στις ΤΠΕ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προσδοκάται οι μαθητές:  Να κατανοήσουν τη σημασία των κύριων και δευτερευουσών προτάσεων, τη διαφορά μεταξύ τους και τη λειτουργία τους στο λόγο.  Να γνωρίσουν την παρατακτική σύνδεση των προτάσεων και το ασύνδετο σχήμα.  Να μάθουν πώς χρησιμοποιούνται οι σύνδεσμοι στην παρατακτική σύνδεση των προτάσεων.  Να μελετήσουν τα σημεία της στίξης που χρησιμοποιούνται στην παρατακτική σύνδεση.  Να μελετήσουν τη λειτουργία του ασύνδετου σχήματος.  Να μάθουν για τις διαφορετικές μορφές αφήγησης ώστε να διακρίνουν και να ξεχωρίσουν τη λογοτεχνική-μυθοπλαστική από τη ιστορική-ρεαλιστική αφήγηση.  Να ασκηθούν στη δημιουργία αφηγηματικών κειμένων, επιλέγοντας τις απαιτούμενες, ανάλογα με τη περίσταση, πληροφορίες, ιεραρχώντας και οργανώνοντάς τις κατάλληλα και να συνειδητοποιήσουν ότι η δομή της αφήγησης στηρίζεται σε Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 4. 4. συγκεκριμένα και απολύτως απαραίτητα για την πληρότητά της στοιχεία.  Να κατανοήσουν τον κυρίαρχο ρόλο του ρήματος στην αφήγηση και το ότι η επιλογή του χρόνου του ρήματος μπορεί να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό το ύφος του αφηγηματικού κειμένου.  Να αντιληφθούν ότι η αφήγηση διαφοροποιείται ανάλογα με την οπτική γωνία του αφηγητή, τη θέση που αυτός παίρνει απέναντι στα γεγονότα και τη στάση την οποία επιλέγει να κρατήσει ως προς αυτά. (αντικειμενική και υποκειμενική στάση).  Να μάθουν ότι ή αφήγηση μπορεί να οργανώνεται με μεγάλη «ελευθερία» ως προς το χρονικό άξονα παράθεσης των γεγονότων τα οποία εξιστορούνται σε αυτή.  Να μάθουν την ποικιλία των πεζογραφικών τεχνικών με τις οποίες μπορεί να παίρνει μορφή ο αφηγηματικός λόγος. Β. 1. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιδιώκεται οι μαθητές:  Να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.  Να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης.  Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.  Να προσεγγίσουν τη γνώση, δραστηριοποιούμενοι σε διαθεματικές δραστηριότητες. B.2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  Να κατακτήσουν τη γλώσσα μέσω της ενεργής συμμετοχής σε διαθεματικές δραστηριότητες, που έχουν τη μορφή project, και να κατανοήσουν ότι ο γραμματισμός επεκτείνεται σε πολλά αντικείμενα/ θέματα.  Να παραγάγουν κείμενα υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης. Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 5. 5.  Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου.  Να ασκηθούν στη συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού από διάφορες πηγές και στην κατάλληλη επεξεργασία του.  Να ασκηθούν στην παραγωγή λόγου τεκμηριωμένου και σύνθετου.  Να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο ύφος, επίπεδο λόγου και γλώσσα (δηλωτική, συνυποδηλωτική) ανάλογα με το είδος και τον επιδιωκόμενο σκοπό του παραγόμενου κειμένου. Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  Να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυθεντικές επικοινωνιακές ανάγκες που οι Τ.Π.Ε. δημιουργούν.  Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο και επιλογής της κατάλληλης πληροφορίας.  Να μπορούν να χρησιμοποιούν επιτυχώς τις μηχανές αναζήτησης, ασκούμενοι στην κατάλληλη επιλογή του γλωσσικού κώδικα που απαιτείται.  Να γνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου στη διαδικασία παραγωγής λόγου.  Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου και να γνωρίσουν τις αδυναμίες τους, που προκύπτουν από το μη εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό και την περιορισμένης αξιοπιστίας υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας (Κουτσογιάννης 1999).  Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού κειμένου και να αναπτύξουν τη δεξιότητα δημιουργίας κειμένου και πινάκων για τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ/ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 6. 6. Λογισμικό  Επεξεργαστής κειμένου  Φυλλομετρητής Υπηρεσίες διαδικτύου  http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/  http://dim-karat.ilei.sch.gr/olympia/greek/greek.htm  http://www.evarotsis.photoshot.com/  http://tinyurl.com/29tmwt9  http://gym-olymp.ilei.sch.gr/gr/olympia.htm  http://tinyurl.com/29tmwt9  http://tinyurl.com/6x2hrf  http://tinyurl.com/2whgae9 http://tinyurl.com/38o46ad  http://tinyurl.com/2vxty32  http://www.kastaniotis.com/book/960-03- 2173-6 http://tinyurl.com/237quq6 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  Ύπαρξη ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 7. 7.  Εξοικείωση του διδάσκοντος και των μαθητών με τα εργαλεία των Τ.Π.Ε.  Ευελιξία ωρολογίου προγράμματος.  Συνεργασία με τον καθηγητή της πληροφορικής για την τελική φάση, της δημοσίευσης. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Ο καθορισμός του αριθμού των μαθητών που αποτελεί την ομάδα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Οι μεγάλες ομάδες προϋποθέτουν την ύπαρξη αναπτυγμένων συνεργατικών δεξιοτήτων στους μαθητές, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε απαιτητικές διαδικασίες. Μία καλή επιλογή σε αρχικά στάδια εφαρμογής του μοντέλου αυτού διδασκαλίας είναι η ομάδα των τριών μαθητών. Ιδανική, ωστόσο, είναι η ομάδα των τεσσάρων1, η οποία προτείνεται στην περίπτωση που η παρούσα δραστηριότητα είναι χρονικά διευρυμένη. Στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιμος ο ενδοομαδικός επιμερισμός έργου. Ως προς την επιλογή των μαθητών κάθε ομάδας, προτείνεται η ανομοιογενής σύνθεση ως προς τις μαθησιακές ικανότητες. Ένα επιπλέον κριτήριο είναι να κατέχει ένας, τουλάχιστον, μαθητής της ομάδας δεξιότητες χρήσης των Τ.Π.Ε. Ωστόσο, καλό είναι ο καθηγητής να μην είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός στο χωρισμό των ομάδων, αλλά να λάβει υπόψη του τις προτιμήσεις των μαθητών και να φροντίσει να μην υπάρχουν αντιπάθειες μεταξύ των μελών, ιδίως αν πρόκειται για παρθενικές προσπάθειες εφαρμογής του μοντέλου αυτού διδασκαλίας. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α΄ Φάση - Διερεύνηση 1 Ματσαγγούρας Η., Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, σ.87, Γρηγόρης, Αθήνα, 2000 Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 8. 8. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, καθορίζονται οι επιμέρους ρόλοι και διαμοιράζονται στους σταθμούς εργασίας. Ο καθηγητής παρουσιάζει το στόχο της κοινής εργασίας τους που είναι:  η μελέτη του τρόπου εμφάνισης των προτάσεων στο λόγο γενικότερα και ειδικότερα η διάκριση των προτάσεων σε κύριες και δευτερεύουσες.  η παρατακτική σύνδεση των προτάσεων, οι παρατακτικοί σύνδεσμοι και το ασύνδετο σχήμα στο λόγο.  Η μελέτη όλων των χαρακτηριστικών του αφηγηματικού λόγου.  Η σύνταξη αφηγηματικών κειμένων με θεματικό άξονα τους ολυμπιακούς αγώνες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ο καθηγητής στο σημείο αυτό διερευνά την επιθυμία ή μη των μαθητών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου του τελικού προϊόντος της εργασίας τους, προς χρήση των υπολοίπων συμμαθητών τους άλλων τάξεων. Επισημαίνει ότι το θέμα είναι πολύπτυχο και ότι κάθε ομάδα θα αναλάβει την προσέγγιση μιας πτυχής- θέματος. Αναλύει στους μαθητές τις φάσεις εργασίας. Στην πρώτη φάση οι μαθητές θα συλλέξουν το απαιτούμενο υλικό, πραγματοποιώντας κριτική αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Στη δεύτερη φάση θα συνθέσουν κατά ομάδα σε ενιαίο κείμενο ψηφιακής μορφής τις συλλεχθείσες πληροφορίες. Στην τρίτη φάση θα γίνει σύνθεση των επιμέρους θεμάτων, συνολική επεξεργασία του τελικού κειμένου και ανάρτηση στο σχολικό ιστοχώρο, εάν το επιθυμούν. Στην τέταρτη φάση θα γίνει η αξιολόγηση από τον καθηγητή και τους μαθητές και η κριτική επανεξέταση της όλης προσπάθειας. Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 9. 9. Ο διδάσκων διευκρινίζει ότι η δική του συμμετοχή στη διαδικασία θα αφορά στην παροχή υποστήριξης και διευκόλυνσης, στην επίλυση αποριών και προβλημάτων, στην πρόταση κατευθύνσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, ο διδάσκων ανακοινώνει ομάδες θεμάτων που είναι οι ακόλουθες:  Παρατακτική σύνδεση προτάσεων-ασύνδετο σχήμα-γενικά χαρακτηριστικά αφηγηματικού λόγου (κοινό θέμα).  Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις-ορισμός αφήγησης- μορφές αφήγησης.  Τρόποι σύνδεσης προτάσεων-δομή αφηγηματικού λόγου.  Παρατακτική σύνδεση προτάσεων-το ρήμα στην αφήγηση.  Είδη παρατακτικής σύνδεσης-παρατακτική σύνδεσμοι- οπτική γωνία αφηγητή.  Ασύνδετο σχήμα-αφηγηματικός χρόνος-αφηγηματικές μέθοδοι. B΄ Φάση: Σύνθεση κειμένων ομάδων Στη φάση αυτή οι μαθητές επεξεργάζονται το υλικό που συνέλεξαν με σκοπό τη επίλυση των ασκήσεων και τη σύνθεση των ψηφιακών τους κειμένων, χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου και πίνακες του ίδιου λογοσμικού. Οι μαθητές συνθέτουν συνεργατικά τα κείμενα, που αφορούν στο θέμα της ομάδας τους, συνδυάζοντας πολλούς πόρους νοήματος (εικόνα, κείμενα, πίνακες κλπ). Αρχικά οι μαθητές δημιουργούν το διάγραμμα του κειμένου τους και ζητούν τη γνώμη του καθηγητή με τον οποίο συζητούν πιθανές διορθώσεις. Στη συνέχεια, προχωρούν στην καταγραφή των στοιχείων. Ο Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 10. 10. καθηγητής υποστηρίζει το συνεργατικό έργο της κειμενικής παραγωγής με παρεμβάσεις και επιλύσεις προβλημάτων. Γ΄ Φάση: Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων και σύνθεση του συνολικού κειμένου Στη φάση αυτή οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Η χρήση βιντεοπροβολέα διευκολύνει ιδιαίτερα το έργο αυτό. Οι υπόλοιποι μαθητές διατυπώνουν ερωτήματα, ζητούν διευκρινίσεις και εκφράζουν κρίσεις. Διενεργείται διάλογος για τη σύνθεση του τελικού κειμένου ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και τη μορφή του - oι τρεις αυτοί άξονες θα μπορούσαν να ανατεθούν προς επεξεργασία σε νέες ομάδες. Ο διδάσκων συντονίζει το διάλογο, υποβοηθά την αποσαφήνιση και υποδεικνύει, διακριτικά, κατευθύνσεις. Ακολουθεί η από κοινού σύνθεση του τελικού κειμένου. Πολύτιμη προσδοκάται να είναι η βοήθεια του καθηγητή πληροφορικής στην τελική αυτή φάση ανάρτησης της συλλογικής εργασίας των μαθητών στον ιστοχώρο του σχολείου, εάν έχει συναποφασιστεί κάτι τέτοιο, αξιοποιώντας την ευκαιρία να διδάξει τη σχετική ύλη. Δ΄ Φάση- Αξιολόγηση Απαραίτητη κρίνεται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η κριτική της επανεξέταση. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές ατομικά και ομαδικά και αφορά : α) στην επίτευξη των γνωστικών στόχων, β) στις συνεργατικές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν και γ) στη σχετική βελτίωση που παρουσιάστηκε (Ματσαγγούρας, 2000). ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 11. 11. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή project. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να προστεθούν και άλλοι τομείς στην προσέγγιση του θέματος, όπως επέκταση της σύνδεσης των προτάσεων και στην υποτακτική σύνδεση και παραγωγή από τους μαθητές περισσότερων αφηγηματικών κειμένων σε σχέση με τους Ολυμπιακούς αγώνες και τη διαχρονική πορεία τους στο πλαίσιο της διαθεματικότητας με το μάθημα της ιστορίας της Α΄ γυμνασίου , της αισθητικής αγωγής και της πληροφορικής. Επισυνάπτονται: 1. Τα φύλλα εργασίας 2. Το φύλλο αξιολόγησης 1ο φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες) Γενικά περί παρατακτικής σύνδεσης προτάσεων και ασύνδετου σχήματος Γενικά χαρακτηριστικά αφηγηματικού λόγου Μελετήστε με προσοχή όλες τις διαφάνειες της αντίστοιχης παρουσίασης και τα τρία σχετικά έγγραφα pdf που βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια συνδεθείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ ( σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 124-125 ) Διαβάστε το απόσπασμα του κειμένου 2: «ό,τι ο ελληνικός κόσμος… ελληνικές πόλεις». Σε ένα κείμενο word απαντήστε στα εξής: - Ποιες προτάσεις συνδέονται παρατακτικά μεταξύ τους και τι είδους προτάσεις είναι αυτές ως προς τη σχέση τους μεταξύ τους; - Με ποιους συνδέσμους συνδέονται, τι είδους σύνδεσμοι είναι αυτοί και ποια είναι η σημασία καθενός απ΄ αυτούς; - Σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζετε στο απόσπασμα ασύνδετο σχήμα και ποιες προτάσεις, φράσεις ή όρους αφορά; - Ποιο σημείο στίξης χρησιμοποιείται στο ασύνδετο σχήμα; Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 12. 12. Από την ίδια με την ανωτέρω διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ και στις σελίδες 65-66 του τετραδίου εργασιών διαβάστε το κείμενο 5 και απαντήστε γραπτώς με τη βοήθεια του φυλλομετρητή στα εξής ερωτήματα: - Ποια είναι η μορφή της αφήγησης στο συγκεκριμένο κείμενο; - - Από πού ξεκινά την αφήγησή του ο αφηγητής και πού καταλήγει; Ακολουθεί τη χρονική σειρά των γεγονότων; - Υπογραμμίστε τα ρήματα του κειμένου και στη συνέχεια καταγράψτε τα σε ομάδες, ανάλογα με το χρόνο, σε πίνακα του word. Σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα περισσότερα ρήματα; - Η αφήγηση του Πύρου Δήμα αφορά το παρελθόν. Γιατί χρησιμοποιεί σε ορισμένα σημεία ενεστώτα χρόνο, πώς ονομάζεται ο ενεστώτας στη συγκεκριμένη περίπτωση και τι προσδίδει στο κείμενο; - Σε ποιο πρόσωπο γίνεται η εξιστόρηση των γεγονότων και πως ονομάζεται η αφήγηση αυτού του είδους;(κριτήριο θέσης) - αποστασιοποιείται από τα γεγονότα ή εκφράζει σκέψεις και προσωπικά συναισθήματα; (κριτήριο στάσης) Σε έγγραφο του word συγκεντρώστε εικόνες ολυμπιακών αθλημάτων από τους αρχαίους και τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και δημιουργείστε μια αφίσα, αντλώντας υλικό από τους εξής ηλεκτρονικούς κόμβους: http://dim-karat.ilei.sch.gr/olympia/greek/greek.htm http://www.evarotsis.photoshot.com/ http://gym-olymp.ilei.sch.gr/gr/olympia.htm Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 13. 13. - 2ο φύλλο εργασίας Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις Ορισμός αφήγησης - Μορφές αφήγησης Συμβουλευτείτε τη διαφάνεια της παρουσίασης για τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις. Συνδεθείτε κατόπιν με τη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ (τετράδιο εργασιών μαθητή, σελ. 64 ). Στο κείμενο 1 χωρίστε σε περιόδους και μετά σε προτάσεις το απόσπασμα: « Θρυλικότερες ωστόσο επιδόσεις…έμενε ανέπαφο». - ποιες από τις προτάσεις είναι κύριες και ποιες δευτερεύουσες. - Υπάρχει κάποια περίοδος στο ανωτέρω απόσπασμα η οποία περιέχει μόνο δευτερεύουσες προτάσεις; Αν όχι, γιατί συμβαίνει αυτό; - Τι παρατηρείτε ως προς τη σαφήνεια του νοήματος ανάμεσα στις κύριες και τις δευτερεύουσες προτάσεις; Κάνετε την άσκηση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://tinyurl.com/29tmwt9 και στη συνέχεια ελέγξτε την ορθότητα των απαντήσεων που δώσατε. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πύλης για τη ελληνική γλώσσα http://tinyurl.com/6x2hrf και βρείτε στο λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής γλώσσας τις σημασίες των λέξεων: αφήγηση, υπόθεση, ιστορία, μύθος, δράση, ,πλοκή. - Ποια ιδιαίτερη σημασία έχουν οι λέξεις αυτές κατά τη σύνθεση ενός αφηγηματικού κειμένου; - Δώστε ένα δικό σας ορισμό για την αφήγηση. Συνδεθείτε στη συνέχεια με τη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ ( σχολικό εγχειρίδιο, σελ.49-50 ). Διαβάστε τα κείμενα 7 και 8. Ανοίξτε στη συνέχεια ένα κείμενο word και απαντήστε γραπτώς στις παρακάτω ερωτήσεις. Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 14. 14. - τα κείμενα παρουσιάζουν γεγονότα πραγματικά ή φανταστικά (που μοιάζουν δηλαδή με παραμύθι); - Γράψτε έναν τίτλο για κάθε κείμενο. - Ποια αφήγηση από αυτές σας άρεσε περισσότερο και για ποιους λόγους; - Αιτιολογείστε την απάντησή σας σε μια σύντομη παράγραφο. 3ο φύλλο εργασίας Τρόποι σύνδεσης των προτάσεων Δομή αφηγηματικού λόγου Μελετήστε τα στοιχεία της παρουσίασης για τους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων και το ομώνυμο έγγραφο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας ( ανοίξτε το και διαβάστε το). Συνδεθείτε στη συνέχεια με τη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ (τετράδιο εργασιών, σελ. 65) και διαβάστε το κείμενο 2. - Βρείτε και καταγράψτε σε κείμενο word από δύο παραδείγματα μέσα από το κείμενο για κάθε τρόπο σύνδεσης προτάσεων. Υπογραμμίστε στο έγγραφό σας τις συνδετικές λέξεις ή το σημείο της στίξης που συνδέει τις προτάσεις που καταγράψατε. - Γράψτε από δύο δικά σας παραδείγματα παρατακτικής σύνδεσης, υποτακτικής και ασύνδετου σχήματος. Στην ίδια διεύθυνση με την ανωτέρω άσκηση ( αλλά στη σελίδα 129 του σχολικού σας εγχειριδίου), διαβάστε με προσοχή το κείμενο 6 και παρατηρήστε την εξέλιξη της ιστορίας. - Με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου word εισάγετε πίνακα σε σελίδα του επεξεργαστή και συμπληρώστε τα εξής στοιχεία: τόπος, χρόνος, πρόσωπα-«ήρωες», το πρόβλημα-ο στόχος, η δράση-το αποτέλεσμα, η λύση. Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 15. 15. - Αφηγηθείτε σε ένα δικό σας κείμενο 10 περίπου σειρών τις εντυπώσεις σας από ένα ολυμπιακό άθλημα το οποίο παρακολουθήσατε κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραμέτρους ως προς τη δομή ενός αφηγηματικού κειμένου. 4ο φύλλο εργασίας Παρατακτική σύνδεση των προτάσεων Το ρήμα στην αφήγηση Συμβουλευτείτε την παρουσίαση για την παρατακτική σύνδεση των προτάσεων και το έγγραφο στην επιφάνεια εργασίας: «είδη προτάσεων-παρατακτική σύνδεση» και κατόπιν επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες http://tinyurl.com/2whgae9 και http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ ( σελ.123-136 σχολ. εγχειρίδιο, και σελ. 104 γραμ. νεας ελλην). Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο 5. - Καταγράψτε σε κείμενο word τρεις περιπτώσεις παρατακτικής σύνδεσης κύριων προτάσεων και ισάριθμες περιπτώσεις σύνδεσης δευτερευουσών προτάσεων. - Εξηγήστε γιατί στην πρώτη περίπτωση είναι κύριες προτάσεις και γιατί είναι δευτερεύουσες στη δεύτερη. Μελετήστε το κείμενο 3 στον ιστότοπο: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ (σελ. 49 τετράδιο εργασιών μαθητή ), καθώς επίσης και την παρουσίαση για την αφήγηση. - Σε κείμενο word δημιουργήστε πίνακα αντίστοιχο της άσκησης 2 της ανωτέρω σελίδας και συμπληρώστε τον με τα ζητούμενα. Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 16. 16. - το κείμενο είναι αφηγηματικό. Σε ποιες χρονικές βαθμίδες βρίσκονται τα ρήματά του; Εφόσον τα γεγονότα έχουν συμβεί στο παρελθόν, σε ποιους χρόνους θα περίμενε ο αναγνώστης λογικά να βρει τα ρήματα του αποσπάσματος; Γιατί ο συγγραφέας όμως κάνει διαφορετικές επιλογές; - μετατρέψτε την αφήγηση σε παρελθοντικό χρόνο. Ποια εντύπωση σας δημιουργεί τώρα το κείμενο; Ποια εκδοχή σας αρέσει περισσότερο και γιατί; Καταγράψτε τις απαντήσεις σε κείμενο με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου. 5ο φύλλο εργασίας Παρατακτικοί σύνδεσμοι -είδη παρατακτικής σύνδεσης Οπτική γωνία αφηγητή Μελετήστε από την παρουσίαση τους παρατακτικούς συνδέσμους και τα είδη της παρατακτικής σύνδεσης. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://tinyurl.com/38o46ad - απαντήστε σε κείμενο word στα δύο πρώτα ερωτήματα της ενότητας 2. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ (σελ. 129-130 σχολ. Βιβλίου). - σε ένα κείμενο με επεξεργαστή κειμένου απαντήστε στην ερώτηση 2. - Στο ίδιο κείμενο δώστε από ένα δικό σας παράδειγμα συμπλεκτικής, αντιθετικής, διαζευκτικής και σύνδεσης προτάσεων με συμπερασματικούς συνδέσμους επιλέγοντας έγχρωμη γραμματοσειρά για τους συνδέσμους και τα σημεία στίξης που θα χρησιμοποιήσετε. Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 17. 17. - Δημιουργήστε με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου πίνακα με τους παρατακτικούς συνδέσμους. Επισκεφθείτε πάλι την προηγούμενη διεύθυνση και διαβάστε το κείμενο 7 (σχολ. βιβλίο σελ.131-132). Σε κείμενο word απαντήστε στα εξής: - ποιος αφηγείται την ιστορία; - Συμμετείχε ο ίδιος στην ιστορία που εξιστορεί; - Σε ποιο πρόσωπο αφηγείται την ιστορία και πως λέγεται αυτή η αφήγηση; Συγκρίνετε την αφήγηση της νίκης του Λούη με αυτή του κειμένου 5 (στην ίδια διεύθυνση σελ.128). - ποιες ομοιότητες και διαφορές παρατηρείτε; - Πώς ονομάζεται η αφήγηση του κειμένου 5 και πώς του κειμένου 7 σύμφωνα με το κριτήριο της οπτικής γωνίας στην αφήγηση; - Ποια αφήγηση θεωρείτε πιο έγκυρη και γιατί; 6ο φύλλο εργασίας Ασύνδετο σχήμα Αφηγηματικός χρόνος-Αφηγηματικές μέθοδοι Μελετήστε την παρουσίαση για το Ασύνδετο σχήμα και κατόπιν επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ Απαντήστε γραπτώς χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου στις ασκήσεις: - σχολικό βιβλίο σελ.130-131, «ακούω και μιλώ», ασκήσεις 1,2 και Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 18. 18. - «διαβάζω και γράφω» ασκήσεις 1,2 σελ.130-131. Τα αναφερόμενα στις ασκήσεις κείμενα αναζητήστε τα στην ανωτέρω διεύθυνση σελ. 124 και 125 για την πρώτη περίπτωση και 129 για τη δεύτερη. - Δώστε ένα δικό σας ορισμό για το ασύνδετο σχήμα και δύο παραδείγματα για κάθε περίπτωση που είναι δυνατόν να συναντήσουμε στο λόγο ασύνδετο σχήμα. - Λύστε την άσκηση του εγγράφου: «ασύνδετο σχήμα» το οποίο θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας. Με βάση τα στοιχεία της παρουσίασης για τον αφηγηματικό χρόνο και αφού επισκεφθείτε τη σελίδα: http://tinyurl.com/2vxty32 (2.1.3.2 Γνωστικά εργαλεία της αφήγησης) και διαβάσετε το κείμενο: « τους ξεγυμνώνουν όλους…η θύελλα», να απαντήσετε γραπτώς σε κείμενο word - τα γεγονότα δίνονται με τη χρονική τους ακολουθία ή όχι; - Πώς ονομάζεται η αφήγηση αυτή με βάση τον αφηγηματικό χρόνο; Μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες που θα βρείτε στους παρακάτω ιστότοπους: http://www.kastaniotis.com/book/960-03-2173-6 http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ (βιβλίο καθηγητή,σελ.221-2, 1ος και 2ος διδακτικός στόχος και σελ.225-6 « σκηνοθεσία των Απολόγων») - από που αρχίζει την αφήγησή του ο Όμηρος στην Οδύσσεια; - Ποια σειρά ακολουθεί καθώς συνεχίζεται η εξιστόρηση; - Στους «απολόγους» του Οδυσσέα ποιου αφηγηματικού χρόνου κάνει χρήση ο ποιητής; - Πόσες και ποιες περιπτώσεις αφηγηματικού χρόνου χρησιμοποιούνται από τον ποιητή; Από την ιστοσελίδα: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ (σχολ. Εγχειρίδιο Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 19. 19. σελ.131)διαβάστε το κείμενο 7 και απαντήστε γραπτώς στα εξής( σε κείμενο word): - Ποιος αφηγείται την ιστορία; - Συμμετέχει ο ίδιος στα γεγονότα που εξιστορεί; - Σε ποιο πρόσωπο αφηγείται την ιστορία; - Πώς λέγεται η αφήγηση σε αυτό το πρόσωπο; - Εκτός από την αφήγηση ποιες άλλες αφηγηματικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται και τι προσθέτουν στην αφήγηση; Φύλλο εργασίας 7 (κοινό για όλες τις ομάδες) Επισκεφτείτε τον ιστότοπο: για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Wikipedia. http://tinyurl.com/237quq6 Μελετήστε τις πληροφορίες που θα βρείτε και προσπαθήστε να ανακαλέσετε στη μνήμη σας την ημέρα έναρξης της Ολυμπιάδας της Αθήνας καθώς επίσης και το γενικότερο κλίμα που επικράτησε στη χώρα μας κατά την τέλεση των ολυμπιακών αγώνων του 2004. - αφηγηθείτε σε πρώτο πρόσωπο: τις εντυπώσεις σας από την τελετή έναρξης των αγώνων στο Ολυμπιακό στάδια της Αθήνας ή γενικότερα τις εντυπώσεις σας από ολόκληρη τη διεξαγωγή των αγώνων και τη σημασία τους για τη χώρα μας. Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 20. 20. Στα κείμενά σας προσπαθήστε να εφαρμόσετε όλα όσα διδαχτήκατε για τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αφήγησης. ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλώ συμπλήρωσε με δικά σου λόγια τις παρακάτω φράσεις: 1. Αυτό που διευκόλυνε περισσότερο τη δική μου συμμετοχή σε αυτό το μάθημα ήταν: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 2. Αυτό που δυσκόλεψε περισσότερο τη δική μου συμμετοχή σε αυτό το μάθημα ήταν: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 21. 21. 3. Αυτό που με βοήθησε να κατανοήσω τις πληροφορίες που πήρα από αυτό το μάθημα ήταν: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 4. Αυτό που με εμπόδισε να κατανοήσω τις πληροφορίες που πήρα από αυτό το μάθημα ήταν: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 5. Από τη συμμετοχή μου σε αυτό το μάθημα έμαθα πως αυτό πάνω στο οποίο χρειάζεται να εργαστώ περισσότερο είναι: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Παρακαλώ απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν σημειώνοντας  στο κουτάκι με την απάντηση που πιστεύεις πως σε αντιπροσωπεύει. Στις ερωτήσεις χωρίς κουτάκι απάντησε περιφραστικά. 6. Στο μάθημα αυτό διαπίστωσα ότι:  χρησιμοποιήθηκαν πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους διδακτικές μέθοδοι  χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες και διαφορετικές μεταξύ τους διδακτικές μέθοδοι  ελάχιστες διδακτικές μέθοδοι Ποια είναι η άποψή σου για τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν; ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 7. Στο μάθημα αυτό διαπίστωσα ότι ο εκπαιδευτικός:  ανταποκρινόταν πάντα στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών  ανταποκρινόταν περιστασιακά στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 22. 22.  ανταποκρινόταν σπάνια στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 8. Στο μάθημα αυτό διαπίστωσα ότι ο εκπαιδευτικός:  Προσπαθούσε επίμονα να κάνει τους μαθητές/ες να συμμετέχουν  Προσπαθούσε περιστασιακά να κάνει τους μαθητές/ες να συμμετέχουν  Προσπαθούσε σπάνια να κάνει τους μαθητές/ες να συμμετέχουν Ποια είναι η άποψή σου για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα; ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 8. Στο μάθημα αυτό διαπίστωσα ότι:  Λάμβανα πολύ συχνά πληροφοριακό υλικό που με διευκόλυνε στη μάθηση  Λάμβανα περιστασιακά πληροφοριακό υλικό που με διευκόλυνε στη μάθηση  Λάμβανα σπάνια πληροφοριακό υλικό που με διευκόλυνε στη μάθηση Ποια είναι η άποψή σου για την ποιότητα αυτού του υλικού; ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 9. Στο μάθημα αυτό διαπίστωσα ότι οι αρχές που αφορούν στην αμεροληψία από μέρους του καθηγητή και στη διαπραγμάτευση των όσων λέγονταν εξασκούνταν:  συχνά  περιστασιακά  σπάνια 10. Σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σου, ο καθηγητής ήταν: Πολύ αρκετά καθόλου - καλός γνώστης του αντικειμένου που δίδασκε;    - Ήταν σε θέση να μεταδίδει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις του;    Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 23. 23. - ενδιαφερόταν να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις για τα θέματα που παρουσιάζονταν;    Τι παραπάνω θα ήθελες να προτείνεις για την αποτελεσματικότητα του καθηγητή; ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 12. Παρακαλώ συμπλήρωσε τις παρακάτω φράσεις Γενικά οι στιγμές κατά τις οποίες έδειχνα περισσότερο ενδιαφέρον και συμμετείχα ενεργά στα όσα γίνονταν και λέγονταν στο μάθημα ήταν όταν: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Γενικά οι στιγμές κατά τις οποίες ήμουν περισσότερο απομονωμένος/ η και δε συμμετείχα ενεργά στα όσα γίνονταν και λέγονταν στο μάθημα ήταν όταν: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 13. Ποια πρόταση θα έκανες στον καθηγητή για το πώς μπορεί να μεθοδεύσει τη διδασκαλία του στο μέλλον; ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 14. Αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα ήθελες ως μαθητής να πεις για την εμπειρία σου στο μάθημα αυτό και δεν το είπες μέχρι τώρα, σημείωσέ το εδώ. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010
 24. 24. Τζικάκου Αγλαΐα Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου – Λυκειακές Τάξεις Σχολικό έτος 2009-2010

×