SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Διονύσιος Σολωμός: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»

Τάξη: Γ γυμνασίου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
    Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί οι μαθητές προσεγγίζουν το συγκεκριμένο
ποίημα, τον δημιουργό αλλά και την ποίηση του Διονυσίου Σολωμού γενικότερα, μέσα
από μια διερευνητική μαθησιακή διαδικασία στο υλικό των πηγών.
    Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών μορφών, η αισθητοποίηση, η αναζήτηση
και αξιοποίηση γνωστικού τύπου πληροφοριών, η απόδοση και η αξιολόγηση της
πληροφορίας μέσα από την παραγωγή καθοδηγημένου και αυθόρμητου λόγου, η
ανατροφοδότηση στην ομάδα κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης μέσα από
μία διαδραστική επικοινωνία, αποτελούν βασικούς άξονες της διδασκαλίας που
υλοποιούνται μέσα από τη χρήση γενικών εργαλείων των Τ.Π.Ε. και του διαδικτύου.
    Παιδαγωγικά, έμφαση δίνεται στην εργασία σε ομάδες, στην ανατροφοδότηση
των μαθητών με πληροφορίες και αξιολογικές κρίσεις που προέρχονται από την ίδια την
ομάδα  και προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας διδακτικής πράξης εστιασμένης στην
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε μια ανακαλυπτική πορεία μάθησης.
    Το σενάριο αυτό ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τη
Λογοτεχνία» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω στόχους:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 Η Γνωριμία με τον ποιητή και το έργο του.

 Η αξιοποίηση συγκεκριμένων εξωκειμενικών στοιχείων,     στην κατεύθυνση της
  απόκτησης μιας καλύτερης επαφής με τον ποιητή και το έργο του.

 Η αισθητική απόλαυση και η προσωπική προσέγγιση του ποιήματος.

 Η κινητοποίηση της δημιουργικής φαντασίας των μαθητών.

 Η δημιουργία κινήτρων για λογοτεχνική έκφραση του μαθητή.

 Να συνθέσουν ένα γραπτό κείμενο το οποίο θα εντάξουν σε       συγκεκριμένο
  επικοινωνιακό πλαίσιο ( blog) .
 Μέσα από τη συγκριτική αντιμετώπιση ποιημάτων να επιτευχθεί η αναγωγή στο
  «όλον».

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία για την προσέγγιση του
  ποιήματος.

 Να    εξοικειωθούν  με  την  διερευνητική  –  βιωματική  μάθηση  και  να
  δραστηριοποιηθούν σε αυτή.

 Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το υλικό
  που προσφέρει το διαδίκτυο.

 Να καλλιεργήσουν την ικανότητα αξιολόγησης των προσφερόμενων πληροφοριών
  όσον αφορά τη χρησιμότητά τους.

 Να ενεργοποιήσουν με την επεξεργασία του ποιήματος τις υπάρχουσες γνώσεις
  τους, να αυτενεργήσουν και εν τέλει να οικοδομούν νέα γνώση.

 Να καλλιεργήσουν, μέσα από προσωπικές τους εμπειρίες, ατομικές και κοινωνικές
  αξίες.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου, ως περιβάλλοντος μάθησης.

 Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης και επιλογής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

 Να ασκηθούν στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου για τη συνεργατική παραγωγή
  λόγου.

 Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων για την       προσέγγιση και
  αισθητική απόλαυση του ποιήματος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
    Η χρήση των προϊόντων και εργαλείων των Τ.Π.Ε., στη συγκεκριμένη διδακτική
πρόταση, υποστηρίζει τόσο την αυτόνομη πορεία του μαθητή προς τη γνώση, όσο και τη
διερευνητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση. Ταυτόχρονα προάγει τον ρόλο του
δασκάλου από αυτόν του απλού καθοδηγητή, σε εκείνον του συντονιστή ενεργειών και
του διευκολυντή για την απόκτηση γνώσης. Η προσέγγιση του ποιήματος, με τη χρήση
ΤΠΕ αφίσταται της παραδοσιακής διδακτικής πράξης, διότι:

 Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασης σε πλήθος πληροφοριών,
   γεγονός που λειτουργεί παρωθητικά για το μαθητή και διευκολύνει την προσέγγιση
   του λογοτεχνικού κειμένου.

 Αξιοποιεί εμπειρίες και βιώματα του μαθητή από άλλα γνωστικά αντικείμενα.

 Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να πορευθεί στο δικό του δρόμο προς τη μάθηση,
   μέσα από μια ποικιλία εναλλακτικών επιλογών.

 Διευκολύνει τη συνάντηση του μαθητή με το κείμενο.

 Ενισχύει τη δυνατότητα αξιοποίησης της συλλογικής εμπειρίας μέσα από
   συνεργατικά περιβάλλοντα.

 Βελτιώνει τη δυνατότητα παραγωγής λόγου μέσα από περιβάλλοντα που επιτρέπουν
   τον πειραματισμό, τη δοκιμή, τον έλεγχο.

 Υποστηρίζει τη δημιουργική έκφραση του μαθητή, καθώς ενσωματώνει ποικίλες
   μορφές έκφρασης και επικοινωνίας.


ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
    Η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών σε μια διερευνητική μαθησιακή διαδικασία,
η σχετική ελευθερία στην επιλογή της μαθησιακής διαδρομής και η διαμόρφωση
ευνοϊκών μαθησιακών συνθηκών και συνεργατικού περιβάλλοντος     ανατρέπει τις
παραδοσιακές σχέσεις και μετασχηματίζει το ρόλο του δασκάλου από κύριο καθοδηγητή
σε συντονιστή και διεκπεραιωτή της σχολικής εργασίας. Οι μαθητές εκμεταλλευόμενοι
τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε., συνεργάζονται, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν σκέψεις, Η
συνεργατική – βιωματική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την εργασία σε ομάδες και
την ανάληψη ρόλων από τους μαθητές, που δίνει προσωπικό νόημα στην αναζήτηση της
γνώσης.


5.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Θεματική ενότητα: επτανησιακή σχολή
Δ. Σολωμού «ελεύθεροι πολιορκημένοι»


Απαιτούμενες διδακτικές ώρες: 3


Σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα:
   Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης ανταποκρίνονται στο ισχύον Πρόγραμμα της
διδασκαλίας της Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο
   Η διδασκαλία αυτή, με τροποποιήσεις μπορεί να ενταχθεί και σε άλλες τάξεις του
Λυκείόυ

Διδακτικό υλικό – Τεχνολογικά εργαλεία

 Σχολικό εγχειρίδιο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνασίου

 Ms Internet Explorer:
http://www.youtube.com/watch?v=HzMY0U2gJiU

http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=6&author_id=47&page=anthology

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D
%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF
%89%CE%BC%CF%8C%CF%82

http://www.netschoolbook.gr/messologhi1826.html

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?
tid=7359&tsz=0&act=mMainView

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D
%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF
%89%CE%BC%CF%8C%CF%82

http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=47

Κόμβου της Νεοελληνικής Γλώσσας

http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=6&author_id=47&page=anthology

http://neoellines.wordpress.com/2007/10/01/287/

http://www.youtube.com/watch?v=HzMY0U2gJiU
http://www.youtube.com/watch?
v=axS5WSw4_a8&feature=PlayList&p=AF471647C7494056&index=0&playnext=1

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD
 %CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B2%CE%BF%CF
                  %82
 Επεξεργαστής Κειμένου

 Λογισμικό παρουσίασης

 Φωτοτυπίες των φύλλων εργασίας και των ποιημάτων.


Προαπαιτούμενα:
 Να έχει προηγηθεί διδασκαλία μιας ώρας σε σχέση με τα γενικά χαρακτηριστικά της
  επτανησιακής σχολής και της ποίησης του Διονυσίου Σολωμού.

 Να υπάρχει εξοικείωση δασκάλου – μαθητών στη χρήση γενικών εργαλείων των
  Τ.Π.Ε. και ειδικότερα του Φυλλομετρητή.

 Ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία χωρίζεται σε 3 φάσεις:

Α΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα στην τάξη)
Η φάση αυτή της διδασκαλίας, περιλαμβάνει:

1. Εξηγήσεις προς τους μαθητές, ιδιαίτερα των σημείων εκείνων της διδασκαλίας που
  είναι απαραίτητα προκειμένου να κατανοήσουν το σκοπό και τους στόχους της και
  να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός «συμβολαίου», που θα τηρηθεί από το
  διδάσκοντα και τους μαθητές στη διάρκειά της. Στο μέρος αυτό εξηγείται η
  διαδικασία, οι ρόλοι που θα κληθούν να αναλάβουν και το πόσο σημαντική είναι η
  δική τους συμμετοχή στη βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος.
2. Τη δημιουργία κινήτρων και ευνοϊκών μαθησιακών συνθηκών.     Εντάσσουμε τη
  συγκεκριμένη διδασκαλία σε ένα γενικότερο project, τη δημοσίευση όσων
  παραχθούν σε ένα blog.

  Στη φάση αυτή δεν είναι αναγκαία η διεξαγωγή του μαθήματος στο εργαστήριο, ούτε
κάποια συγκεκριμένη οργάνωση της τάξης.


Β΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα- εργαστήριο)
    Εφόρμηση – ανάγνωση– εξομάλυνση - πρώτες προσεγγίσεις.
    Στη φάση αυτή οι μαθητές έρχονται στο εργαστήριο και χωρίζονται σε ομάδες
των τεσσάρων ανάλογα με τις τεχνολογικές δεξιότητες τους. Σε κάθε ομάδα υπάρχει
ένας τουλάχιστον μαθητής με επαρκείς δεξιότητες στη χρήση επεξεργαστή κειμένου και
φυλλομετρητή.  Θα   μπορούσαμε  να  κατηγοριοποιήσουμε  τους   ρόλους   που
αναλαμβάνουν οι μαθητές στα πλαίσια της μικρής ομάδας, στο στάδιο της διερευνητικής
διαδικασίας ως εξής:

Σε εκείνον του χειριστή του ηλ. υπολογιστή .

Σε εκείνον του αναγνώστη - συντονιστή της διαδικασίας.

Σε εκείνον του γραμματέα της ομάδας που κρατά τις σημειώσεις.

    Για την ανάθεση των ρόλων σε κάθε μαθητή, δεν παρεμβαίνει ο δάσκαλος. Οι
μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο εκείνο που οι ίδιοι θεωρούν ότι τους ανήκει και που η
ομάδα συνήθως χωρίς αντιρρήσεις τους αναγνωρίζει.
    Στο στάδιο αυτό ο διδάσκων με βάση την παιδαγωγική αρχή της εφόρμησης
παρουσιάζει σε μια ολιγόλεπτη εισήγηση, με τη χρήση λογισμικού παρουσίασης και
βιντεοπροβολέα, συνοπτικά στοιχεία από τη ζωή και το έργο του ποιητή, τις ιστορικές
αναφορές στο έργο του Σολωμού, μελέτες και αναφορές στον ποιητή και το έργο του.
    Οι αφαιρετικές αυτές αναφορές, στοχεύουν στη διέγερση του ενδιαφέροντος των
μαθητών, αλλά και στη συμπλήρωση γνώσεων που είναι απαραίτητες για την
ενασχόλησή τους –στο επόμενο στάδιο- με τα συγκεκριμένα ερωτήματα των φύλλων
εργασίας.
Το αρχείο της παρουσίασης, βρίσκεται και σε κάθε σταθμό εργασίας, ώστε να
μπορεί να γίνει χρήση του από κάθε ομάδα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από τους
μαθητές.
    Η παρουσίαση είναι σύντομη (5-10 λεπτά) ώστε να μην κουράζει και όπως
αναφέρθηκε αρκετά αφαιρετική για να μην στρέφει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τους
μαθητές σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σίγουρα πάντως δεν περιλαμβάνει «έτοιμες»
απαντήσεις
      Στη συνέχεια ο διδάσκων δίνει σύντομες πληροφορίες για τον τίτλο του
ποιήματος και την αφόρμηση του ποιητή.
    Ο καθηγητής παρουσιάζει σύντομα στους μαθητές τα ζητούμενα των φύλλων
εργασίας και δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Ακολουθεί η ανάγνωση του ποιήματος.


Γ΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα- εργαστήριο)


    Στο στάδιο αυτό οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες, επιχειρούν την ερμηνευτική
προσέγγιση μέσα από τις οδηγίες που υπάρχουν στα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, που
βρίσκονται σε κάθε σταθμό και σε έντυπη μορφή.
    Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο καθηγητής , ενεργεί διευκολυντικά, ελέγχει και
αξιολογεί στο βαθμό που είναι δυνατόν, όχι μόνον τις επιλεγμένες από τους μαθητές
πληροφορίες αλλά και τον τρόπο και την ίδια τη διαδικασία αναζήτησης – οικοδόμησης
της γνώσης.
    Οι μαθητές ανακοινώνουν τα κείμενα που συνέθεσαν στην τάξη και τα
παραδίδουν στο καθηγητή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
    Η διδακτική πρόταση, μπορεί να χωριστεί σε δραστηριότητες πάνω στις οποίες το
σύνολο της τάξης θα εργαστεί σε ένα κοινό φύλλο εργασίας, κάθε φορά.
    Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί σε διαθεματική, συνθετική εργασία και να πάρει
τη μορφή project. Σε αυτήν την περίπτωση θα συνεργαστούν, οι καθηγητές της Ιστορίας,
Πληροφορικής και της μουσικής .
Το σενάριο μπορεί με μικρές τροποποιήσεις, να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις
του γυμνασίου.
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Γενικά ερμηνευτικά ερωτήματα προς όλους τους μαθητές:

Ακούστε την απαγγελία του ποιήματος. http://www.youtube.com/watch?
v=HzMY0U2gJiU
 Στη συνέχεια ακούστε από έναν υπολογιστή απαγγελία άλλων αποσπασμάτων του
ποιήματος. http://www.snhell.gr/lections/content.asp?
id=6&author_id=47&page=anthology
 Προσπαθήστε να προσεγγίσετε ερμηνευτικά το ποίημα. Τι πιστεύετε ότι σημαίνουν οι
στίχοι:
  - «ελεύθεροι πολιορκημένοι»
  - Τα μάτια η πείνα εμαύρισε. στα μάτια η μάνα μνέει
  - Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει
Καταγράψτε τις απόψεις σας και παρουσιάστε τις στην τάξη.
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


                 ΟΜΑΔΑ 1
     (ομάδα διερεύνησης και αξιοποίησης βιογραφικών στοιχείων)

    Η προσωπική και οικογενειακή ζωή του ποιητή, οι επιδράσεις που δέχεται από
το περιβάλλον, οι ιστορικές συνθήκες διαμορφώνουν σε ένα βαθμό και την ποίησή του.
Επιβεβαιώνεται η παραπάνω άποψη μέσα στο συγκεκριμένο ποίημα;
Συνθέστε ένα κείμενο όπου θα καταγράφετε την άποψη σας. Στην προσπάθεια αυτή θα
σας βοηθήσουν τα βιογραφικά που θα βρείτε στο διαδίκτυο

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D
%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF
%89%CE%BC%CF%8C%CF%82

http://www.netschoolbook.gr/messologhi1826.html

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?
tid=7359&tsz=0&act=mMainView
ΟΜΑΔΑ 2
  (Ομάδα διερεύνησης και αξιοποίησης του ιστορικού - ιδεολογικού πλαισίου)Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε άλλα ποιήματα του Σολωμού με ιστορικό
περιεχόμενο. Σε ένα κείμενο τεκμηριώστε την άποψη: Διονύσιος Σολωμός, « ο εθνικός
ποιητής».
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE
%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE
%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CE%BDhttp://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=47
ΟΜΑΔΑ 3
            (ομάδα γλωσσοτεχνικής προσέγγισης)

    Επισκεφθείτε τη σελίδα του http://www.komvos.edu.gr
και χρησιμοποιείστε το λεξικό για να βρείτε τις ερμηνείες των λέξεων του ποιήματος
που σας δίνονται παρακάτω. Από τις ερμηνείες που θα βρείτε, σημειώστε δίπλα στις
λέξεις εκείνη που ταιριάζει στη λέξη όπως είναι μέσα στο ποίημα.
μνέει:
Αγαρηνός:
εσύσμιξε:
ασπούδα:
κρένει:
     Το ποίημα είναι γραμμένο σε τρία σχεδιάσματα χωρίς ωστόσο να είναι
ολοκληρωμένο. Γιατί συνέβη αυτό: Αναζητήστε τα σχεδιάσματα στον κόμβο
http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=6&author_id=47&page=anthology.
Συμβουλευτείτε τα βιογραφικά του ποιητή σχετικά με τις σπουδές του, την
αποσπασματικότητα του έργου του καθώς επίσης και το άρθρο του καθηγητή Νάσου
Βαγενά στην ιστοσελίδα http://neoellines.wordpress.com/2007/10/01/287/

 Να συντάξετε στη συνέχεια ένα κείμενο για το πώς αντιμετώπιζε το θέμα της γλώσσας ο
ποιητής.
ΟΜΑΔΑ 4
             (ομάδα αισθητικής προσέγγισης)

    1. Συντάξτε ένα κατάλογο με τις μελοποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε
ποιήματα του Διονυσίου Σολωμού.. Ηχογραφήστε μια δική σας απαγγελία και βάλτε την
να ακουστεί στην τάξη. Αιτιολογήστε την ένταση, το χρωματισμό της φωνής σας σε
συγκεκριμένα σημεία.
    2. Να παρουσιάσετε σε διαφάνειες χρησιμοποιώντας το power point την εικόνα
της Άνοιξης και να εξηγήσετε σε ένα κείμενο (word) πώς τη βιώνουν οι πολιορκημένοι
Μεσολογγίτες.http://www.youtube.com/watch?
v=axS5WSw4_a8&feature=PlayList&p=AF471647C7494056&index=0&playnext=1


http://www.youtube.com/watch?v=upvM8petqdM

http://www.youtube.com/watch?v=oSaNM_frbhc
ΟΜΑΔΑ 5
       (ομάδα συσχέτισης – σύγκρισης με παράλληλα κείμενα)
Ποιους άλλους λογοτέχνες περιλαμβάνει η Επτανησιακή σχολή; http://el.wikipedia.org/
wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE
%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE
%AE_%28%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE
%BD%CE%AF%CE%B1%29

Διαβάστε τη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE
%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CE%BB
%CE%B2%CE%BF%CF%82
και το ποίημά του « ο φιλόπατρις». http://el.wikisource.org/wiki/%CE%97_%CE%9B
%CF%8D%CF%81%CE%B1.
Συγκρίνετε την ποίηση του με εκείνη του Σολωμού από άποψη περιεχομένου και
γλωσσικού ιδιώματος και παρουσιάστε σε ένα κείμενο word τα συμπεράσματά σας.
διδακτικό σενάριο για τη νεοελληνική λογοτεχνία διονύσιος σολωμός

More Related Content

What's hot

Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - GuernicaΣενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - GuernicaFloretta Sykiwti
 
2017 διαγωνισμα προσομοιωση ( σύμφωνα με τις νέες οδηγίες) γ ταξη
 2017 διαγωνισμα προσομοιωση ( σύμφωνα με τις νέες οδηγίες) γ ταξη 2017 διαγωνισμα προσομοιωση ( σύμφωνα με τις νέες οδηγίες) γ ταξη
2017 διαγωνισμα προσομοιωση ( σύμφωνα με τις νέες οδηγίες) γ ταξηRia Papamanoli
 
Ερωτόκριτος- Φύλλο Εργασίας
Ερωτόκριτος- Φύλλο ΕργασίαςΕρωτόκριτος- Φύλλο Εργασίας
Ερωτόκριτος- Φύλλο ΕργασίαςAlexandra Gerakini
 
σεναριο γλωσσα γ΄γυμνασιου
σεναριο  γλωσσα γ΄γυμνασιουσεναριο  γλωσσα γ΄γυμνασιου
σεναριο γλωσσα γ΄γυμνασιουsomakris
 
Ιστορία Γ' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Ιστορία Γ' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΙστορία Γ' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Ιστορία Γ' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςSxedioMathimatos
 
ΓΙΑΤΙ, Γ.ΜΑΓΚΛΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑΤΙ, Γ.ΜΑΓΚΛΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΓΙΑΤΙ, Γ.ΜΑΓΚΛΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑΤΙ, Γ.ΜΑΓΚΛΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣAlexandra Gerakini
 
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΓλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςSxedioMathimatos
 
ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ, Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ, Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ, Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ, Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣAlexandra Gerakini
 
Ν.Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική (σενάριο διδασκαλίας)
Ν.Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική (σενάριο διδασκαλίας)Ν.Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική (σενάριο διδασκαλίας)
Ν.Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική (σενάριο διδασκαλίας)Georgia Dimitropoulou
 
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, ΙθάκηΚ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκηgina zaza
 
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...vserdaki
 
Η Δασκάλα με τα χρυσά μάτια
Η Δασκάλα με τα χρυσά μάτιαΗ Δασκάλα με τα χρυσά μάτια
Η Δασκάλα με τα χρυσά μάτιαlykialys
 
παρουσίαση μαρτινέγκου
παρουσίαση μαρτινέγκουπαρουσίαση μαρτινέγκου
παρουσίαση μαρτινέγκουMargarita Tsiagka
 
διαγώνισμα γ΄γυμνασίου Πηνελόπη Δέλτα
διαγώνισμα γ΄γυμνασίου Πηνελόπη Δέλταδιαγώνισμα γ΄γυμνασίου Πηνελόπη Δέλτα
διαγώνισμα γ΄γυμνασίου Πηνελόπη ΔέλταStella Karioti
 
διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίου
διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίουδιδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίου
διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίουgina zaza
 
Δ. Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι :Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
Δ. Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι :Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίαςΔ. Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι :Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
Δ. Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι :Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίαςvserdaki
 
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.ΚαζαντζάκηΒίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.ΚαζαντζάκηEleni Kots
 

What's hot (20)

Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - GuernicaΣενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
 
2017 διαγωνισμα προσομοιωση ( σύμφωνα με τις νέες οδηγίες) γ ταξη
 2017 διαγωνισμα προσομοιωση ( σύμφωνα με τις νέες οδηγίες) γ ταξη 2017 διαγωνισμα προσομοιωση ( σύμφωνα με τις νέες οδηγίες) γ ταξη
2017 διαγωνισμα προσομοιωση ( σύμφωνα με τις νέες οδηγίες) γ ταξη
 
Ερωτόκριτος- Φύλλο Εργασίας
Ερωτόκριτος- Φύλλο ΕργασίαςΕρωτόκριτος- Φύλλο Εργασίας
Ερωτόκριτος- Φύλλο Εργασίας
 
σεναριο γλωσσα γ΄γυμνασιου
σεναριο  γλωσσα γ΄γυμνασιουσεναριο  γλωσσα γ΄γυμνασιου
σεναριο γλωσσα γ΄γυμνασιου
 
Ιστορία Γ' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Ιστορία Γ' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΙστορία Γ' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Ιστορία Γ' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
 
ΓΙΑΤΙ, Γ.ΜΑΓΚΛΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑΤΙ, Γ.ΜΑΓΚΛΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΓΙΑΤΙ, Γ.ΜΑΓΚΛΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑΤΙ, Γ.ΜΑΓΚΛΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ. 75 78
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ. 75 78Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ. 75 78
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ. 75 78
 
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΓλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
 
ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ, Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ, Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ, Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ, Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Ν.Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική (σενάριο διδασκαλίας)
Ν.Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική (σενάριο διδασκαλίας)Ν.Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική (σενάριο διδασκαλίας)
Ν.Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική (σενάριο διδασκαλίας)
 
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, ΙθάκηΚ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
 
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
 
Η Δασκάλα με τα χρυσά μάτια
Η Δασκάλα με τα χρυσά μάτιαΗ Δασκάλα με τα χρυσά μάτια
Η Δασκάλα με τα χρυσά μάτια
 
παρουσίαση μαρτινέγκου
παρουσίαση μαρτινέγκουπαρουσίαση μαρτινέγκου
παρουσίαση μαρτινέγκου
 
διαγώνισμα γ΄γυμνασίου Πηνελόπη Δέλτα
διαγώνισμα γ΄γυμνασίου Πηνελόπη Δέλταδιαγώνισμα γ΄γυμνασίου Πηνελόπη Δέλτα
διαγώνισμα γ΄γυμνασίου Πηνελόπη Δέλτα
 
διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίου
διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίουδιδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίου
διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίου
 
Νεοελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, Ενότητα 1, μάθημα 1
Νεοελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, Ενότητα 1, μάθημα 1Νεοελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, Ενότητα 1, μάθημα 1
Νεοελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, Ενότητα 1, μάθημα 1
 
Δ. Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι :Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
Δ. Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι :Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίαςΔ. Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι :Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
Δ. Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι :Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο εργασίας
 
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.ΚαζαντζάκηΒίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ν.Καζαντζάκη
 
800 ομορριζα
800 ομορριζα800 ομορριζα
800 ομορριζα
 

Viewers also liked

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣAlexandra Gerakini
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ-ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ-ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ-ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ-ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΑΘΑΝΑΤΟ 1821-ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΤΟ 1821-ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣΑΘΑΝΑΤΟ 1821-ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΤΟ 1821-ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣaxrysan
 
κουραμπιέδες και μελομακάρονα
κουραμπιέδες και μελομακάρονακουραμπιέδες και μελομακάρονα
κουραμπιέδες και μελομακάροναaxrysan
 
ΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΣΤΙΚΟ,ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΣΤΙΚΟ,ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΣΤΙΚΟ,ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΣΤΙΚΟ,ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
ε 311 420 παρουσιαση συγκρουση ποσειδωνα - οδυσσεα
ε 311 420 παρουσιαση συγκρουση ποσειδωνα - οδυσσεαε 311 420 παρουσιαση συγκρουση ποσειδωνα - οδυσσεα
ε 311 420 παρουσιαση συγκρουση ποσειδωνα - οδυσσεαMatoula Mk
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grphilologikogr
 
Rapsodia z 139-291 odyssia
Rapsodia z 139-291 odyssiaRapsodia z 139-291 odyssia
Rapsodia z 139-291 odyssiaaxrysan
 
H πρώιμη εγκατάσταση των μαύρων πληθυσμών στην Αμερική
H πρώιμη εγκατάσταση των μαύρων πληθυσμών στην ΑμερικήH πρώιμη εγκατάσταση των μαύρων πληθυσμών στην Αμερική
H πρώιμη εγκατάσταση των μαύρων πληθυσμών στην ΑμερικήΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...Kvarnalis75
 
1 η ενσωμάτωση
1 η ενσωμάτωση1 η ενσωμάτωση
1 η ενσωμάτωσηgiouli
 
Ελευθεροι Πολιορκημενοι , Διονυσιου Σολωμου, β σχεδιασμα
Ελευθεροι Πολιορκημενοι , Διονυσιου Σολωμου, β σχεδιασμαΕλευθεροι Πολιορκημενοι , Διονυσιου Σολωμου, β σχεδιασμα
Ελευθεροι Πολιορκημενοι , Διονυσιου Σολωμου, β σχεδιασμαKonstantia Tsapra
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σενάριο για τη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, εν. 3η
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σενάριο για τη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, εν. 3η ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σενάριο για τη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, εν. 3η
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σενάριο για τη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, εν. 3η ntinakatirtzi
 

Viewers also liked (20)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Odysseia vivlio kathigiti
Odysseia vivlio kathigitiOdysseia vivlio kathigiti
Odysseia vivlio kathigiti
 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ-ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ-ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ-ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ-ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015
 
ΑΘΑΝΑΤΟ 1821-ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΤΟ 1821-ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣΑΘΑΝΑΤΟ 1821-ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΤΟ 1821-ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
 
κουραμπιέδες και μελομακάρονα
κουραμπιέδες και μελομακάρονακουραμπιέδες και μελομακάρονα
κουραμπιέδες και μελομακάρονα
 
ΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΣΤΙΚΟ,ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΣΤΙΚΟ,ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΣΤΙΚΟ,ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΑΣΤΙΚΟ,ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ,ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
 
ε 311 420 παρουσιαση συγκρουση ποσειδωνα - οδυσσεα
ε 311 420 παρουσιαση συγκρουση ποσειδωνα - οδυσσεαε 311 420 παρουσιαση συγκρουση ποσειδωνα - οδυσσεα
ε 311 420 παρουσιαση συγκρουση ποσειδωνα - οδυσσεα
 
Αιτήματα δημόσιου χώρου
Αιτήματα δημόσιου χώρουΑιτήματα δημόσιου χώρου
Αιτήματα δημόσιου χώρου
 
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
 
ΠΑΤΡΑ 19αι
ΠΑΤΡΑ 19αιΠΑΤΡΑ 19αι
ΠΑΤΡΑ 19αι
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.grΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 43 ΣΟΦΙΑ ΖΕΡΒΟΥ philologiko.gr
 
Σέβομαι τη διαφορετικότητα
Σέβομαι τη διαφορετικότηταΣέβομαι τη διαφορετικότητα
Σέβομαι τη διαφορετικότητα
 
Rapsodia z 139-291 odyssia
Rapsodia z 139-291 odyssiaRapsodia z 139-291 odyssia
Rapsodia z 139-291 odyssia
 
H πρώιμη εγκατάσταση των μαύρων πληθυσμών στην Αμερική
H πρώιμη εγκατάσταση των μαύρων πληθυσμών στην ΑμερικήH πρώιμη εγκατάσταση των μαύρων πληθυσμών στην Αμερική
H πρώιμη εγκατάσταση των μαύρων πληθυσμών στην Αμερική
 
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
Ενότητα 55: Όξυνση της πολιτικής κρίσης και η δικτατορία της 21ης απριλίου 1...
 
1 η ενσωμάτωση
1 η ενσωμάτωση1 η ενσωμάτωση
1 η ενσωμάτωση
 
Ελευθεροι Πολιορκημενοι , Διονυσιου Σολωμου, β σχεδιασμα
Ελευθεροι Πολιορκημενοι , Διονυσιου Σολωμου, β σχεδιασμαΕλευθεροι Πολιορκημενοι , Διονυσιου Σολωμου, β σχεδιασμα
Ελευθεροι Πολιορκημενοι , Διονυσιου Σολωμου, β σχεδιασμα
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σενάριο για τη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, εν. 3η
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σενάριο για τη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, εν. 3η ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σενάριο για τη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, εν. 3η
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σενάριο για τη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, εν. 3η
 
Diathematiko project-wraia-elenh-b-taxh(2)
Diathematiko project-wraia-elenh-b-taxh(2)Diathematiko project-wraia-elenh-b-taxh(2)
Diathematiko project-wraia-elenh-b-taxh(2)
 

Similar to διδακτικό σενάριο για τη νεοελληνική λογοτεχνία διονύσιος σολωμός

δ. σολωμοσ
δ. σολωμοσδ. σολωμοσ
δ. σολωμοσesigenioti
 
τίτου πατρίκιου
τίτου πατρίκιουτίτου πατρίκιου
τίτου πατρίκιουeustathia24
 
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝκουλη ευσταθια
 
σεναριο στη νεοελληνικη λογοτεχνια
σεναριο στη νεοελληνικη λογοτεχνιασεναριο στη νεοελληνικη λογοτεχνια
σεναριο στη νεοελληνικη λογοτεχνιαguestd393f54c
 
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τουςΤα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τουςsofiaspy
 
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.sofia
 
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσαδιδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσαatzikakou
 
παίζοντας με τη γλώσσα
παίζοντας με τη γλώσσαπαίζοντας με τη γλώσσα
παίζοντας με τη γλώσσαDimitra Stagia
 
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...Dimitra Stagia
 
ανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτο
ανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτοανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτο
ανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτοDimitra Stagia
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου» ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου» Dimitra Stagia
 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μαρία Φωτιάδου
 
ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου Ειρήνη
ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου ΕιρήνηΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου Ειρήνη
ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου Ειρήνηrenatelis
 
G:\επιμορφωση\διδακτικά σενάρια κορνηλίας\κάτω στης μαργαρίτας τ΄αλωνάκι\οδυσ...
G:\επιμορφωση\διδακτικά σενάρια κορνηλίας\κάτω στης μαργαρίτας τ΄αλωνάκι\οδυσ...G:\επιμορφωση\διδακτικά σενάρια κορνηλίας\κάτω στης μαργαρίτας τ΄αλωνάκι\οδυσ...
G:\επιμορφωση\διδακτικά σενάρια κορνηλίας\κάτω στης μαργαρίτας τ΄αλωνάκι\οδυσ...Dimitra Stagia
 
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...Dimitra Stagia
 
ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,διδακτικό σενάριο
ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,διδακτικό σενάριοΚΟΡΝΗΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,διδακτικό σενάριο
ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,διδακτικό σενάριοDimitra Stagia
 
σεναριο εργασιας
 σεναριο εργασιας σεναριο εργασιας
σεναριο εργασιαςdmitsonia
 

Similar to διδακτικό σενάριο για τη νεοελληνική λογοτεχνία διονύσιος σολωμός (20)

Senario υπερρεαλισμος
Senario υπερρεαλισμοςSenario υπερρεαλισμος
Senario υπερρεαλισμος
 
Senario υπερρεαλισμος
Senario υπερρεαλισμοςSenario υπερρεαλισμος
Senario υπερρεαλισμος
 
δ. σολωμοσ
δ. σολωμοσδ. σολωμοσ
δ. σολωμοσ
 
η καταστροφή των ψαρών
η καταστροφή των ψαρώνη καταστροφή των ψαρών
η καταστροφή των ψαρών
 
τίτου πατρίκιου
τίτου πατρίκιουτίτου πατρίκιου
τίτου πατρίκιου
 
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ
 
σεναριο στη νεοελληνικη λογοτεχνια
σεναριο στη νεοελληνικη λογοτεχνιασεναριο στη νεοελληνικη λογοτεχνια
σεναριο στη νεοελληνικη λογοτεχνια
 
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τουςΤα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
 
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
 
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσαδιδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
 
παίζοντας με τη γλώσσα
παίζοντας με τη γλώσσαπαίζοντας με τη γλώσσα
παίζοντας με τη γλώσσα
 
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
σενάριο και φύλλα εργασίας η επιστροφή του ανδρέα, λογοτεχνία ταρενίδου -βιτω...
 
ανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτο
ανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτοανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτο
ανακαλύπτοντας το λεξιλογικό μας πλούτο
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου» ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ - ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, « Της μάνας μου»
 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου Ειρήνη
ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου ΕιρήνηΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου Ειρήνη
ΝΕ Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Σενάριο Αναπηρία_Ανδρικοπούλου Ειρήνη
 
G:\επιμορφωση\διδακτικά σενάρια κορνηλίας\κάτω στης μαργαρίτας τ΄αλωνάκι\οδυσ...
G:\επιμορφωση\διδακτικά σενάρια κορνηλίας\κάτω στης μαργαρίτας τ΄αλωνάκι\οδυσ...G:\επιμορφωση\διδακτικά σενάρια κορνηλίας\κάτω στης μαργαρίτας τ΄αλωνάκι\οδυσ...
G:\επιμορφωση\διδακτικά σενάρια κορνηλίας\κάτω στης μαργαρίτας τ΄αλωνάκι\οδυσ...
 
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ "ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛ...
 
ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,διδακτικό σενάριο
ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,διδακτικό σενάριοΚΟΡΝΗΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,διδακτικό σενάριο
ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,διδακτικό σενάριο
 
σεναριο εργασιας
 σεναριο εργασιας σεναριο εργασιας
σεναριο εργασιας
 

More from atzikakou

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥatzikakou
 
παρατακτική σύνδεση προτάσεων ασύνδετο σχήμα
παρατακτική σύνδεση προτάσεων ασύνδετο σχήμαπαρατακτική σύνδεση προτάσεων ασύνδετο σχήμα
παρατακτική σύνδεση προτάσεων ασύνδετο σχήμαatzikakou
 
Melopoihmenh poihsh
Melopoihmenh poihshMelopoihmenh poihsh
Melopoihmenh poihshatzikakou
 
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνηδιδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνηatzikakou
 
η τέχνη της αρχαϊκής εποχής 800 479 πχ
η τέχνη της αρχαϊκής εποχής 800 479 πχη τέχνη της αρχαϊκής εποχής 800 479 πχ
η τέχνη της αρχαϊκής εποχής 800 479 πχatzikakou
 
διονύσιος σολωμός
διονύσιος σολωμόςδιονύσιος σολωμός
διονύσιος σολωμόςatzikakou
 

More from atzikakou (6)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
παρατακτική σύνδεση προτάσεων ασύνδετο σχήμα
παρατακτική σύνδεση προτάσεων ασύνδετο σχήμαπαρατακτική σύνδεση προτάσεων ασύνδετο σχήμα
παρατακτική σύνδεση προτάσεων ασύνδετο σχήμα
 
Melopoihmenh poihsh
Melopoihmenh poihshMelopoihmenh poihsh
Melopoihmenh poihsh
 
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνηδιδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
 
η τέχνη της αρχαϊκής εποχής 800 479 πχ
η τέχνη της αρχαϊκής εποχής 800 479 πχη τέχνη της αρχαϊκής εποχής 800 479 πχ
η τέχνη της αρχαϊκής εποχής 800 479 πχ
 
διονύσιος σολωμός
διονύσιος σολωμόςδιονύσιος σολωμός
διονύσιος σολωμός
 

διδακτικό σενάριο για τη νεοελληνική λογοτεχνία διονύσιος σολωμός

 • 1. Διονύσιος Σολωμός: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι» Τάξη: Γ γυμνασίου ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Στη διδακτική πρόταση που ακολουθεί οι μαθητές προσεγγίζουν το συγκεκριμένο ποίημα, τον δημιουργό αλλά και την ποίηση του Διονυσίου Σολωμού γενικότερα, μέσα από μια διερευνητική μαθησιακή διαδικασία στο υλικό των πηγών. Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών μορφών, η αισθητοποίηση, η αναζήτηση και αξιοποίηση γνωστικού τύπου πληροφοριών, η απόδοση και η αξιολόγηση της πληροφορίας μέσα από την παραγωγή καθοδηγημένου και αυθόρμητου λόγου, η ανατροφοδότηση στην ομάδα κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης μέσα από μία διαδραστική επικοινωνία, αποτελούν βασικούς άξονες της διδασκαλίας που υλοποιούνται μέσα από τη χρήση γενικών εργαλείων των Τ.Π.Ε. και του διαδικτύου. Παιδαγωγικά, έμφαση δίνεται στην εργασία σε ομάδες, στην ανατροφοδότηση των μαθητών με πληροφορίες και αξιολογικές κρίσεις που προέρχονται από την ίδια την ομάδα και προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας διδακτικής πράξης εστιασμένης στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε μια ανακαλυπτική πορεία μάθησης. Το σενάριο αυτό ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τη Λογοτεχνία» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω στόχους: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  Η Γνωριμία με τον ποιητή και το έργο του.  Η αξιοποίηση συγκεκριμένων εξωκειμενικών στοιχείων, στην κατεύθυνση της απόκτησης μιας καλύτερης επαφής με τον ποιητή και το έργο του.  Η αισθητική απόλαυση και η προσωπική προσέγγιση του ποιήματος.  Η κινητοποίηση της δημιουργικής φαντασίας των μαθητών.  Η δημιουργία κινήτρων για λογοτεχνική έκφραση του μαθητή.  Να συνθέσουν ένα γραπτό κείμενο το οποίο θα εντάξουν σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο ( blog) .
 • 2.  Μέσα από τη συγκριτική αντιμετώπιση ποιημάτων να επιτευχθεί η αναγωγή στο «όλον». ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία για την προσέγγιση του ποιήματος.  Να εξοικειωθούν με την διερευνητική – βιωματική μάθηση και να δραστηριοποιηθούν σε αυτή.  Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το υλικό που προσφέρει το διαδίκτυο.  Να καλλιεργήσουν την ικανότητα αξιολόγησης των προσφερόμενων πληροφοριών όσον αφορά τη χρησιμότητά τους.  Να ενεργοποιήσουν με την επεξεργασία του ποιήματος τις υπάρχουσες γνώσεις τους, να αυτενεργήσουν και εν τέλει να οικοδομούν νέα γνώση.  Να καλλιεργήσουν, μέσα από προσωπικές τους εμπειρίες, ατομικές και κοινωνικές αξίες. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου, ως περιβάλλοντος μάθησης.  Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης και επιλογής πληροφοριών στο διαδίκτυο.  Να ασκηθούν στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου για τη συνεργατική παραγωγή λόγου.  Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων για την προσέγγιση και αισθητική απόλαυση του ποιήματος. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Η χρήση των προϊόντων και εργαλείων των Τ.Π.Ε., στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, υποστηρίζει τόσο την αυτόνομη πορεία του μαθητή προς τη γνώση, όσο και τη διερευνητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση. Ταυτόχρονα προάγει τον ρόλο του δασκάλου από αυτόν του απλού καθοδηγητή, σε εκείνον του συντονιστή ενεργειών και
 • 3. του διευκολυντή για την απόκτηση γνώσης. Η προσέγγιση του ποιήματος, με τη χρήση ΤΠΕ αφίσταται της παραδοσιακής διδακτικής πράξης, διότι:  Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασης σε πλήθος πληροφοριών, γεγονός που λειτουργεί παρωθητικά για το μαθητή και διευκολύνει την προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου.  Αξιοποιεί εμπειρίες και βιώματα του μαθητή από άλλα γνωστικά αντικείμενα.  Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να πορευθεί στο δικό του δρόμο προς τη μάθηση, μέσα από μια ποικιλία εναλλακτικών επιλογών.  Διευκολύνει τη συνάντηση του μαθητή με το κείμενο.  Ενισχύει τη δυνατότητα αξιοποίησης της συλλογικής εμπειρίας μέσα από συνεργατικά περιβάλλοντα.  Βελτιώνει τη δυνατότητα παραγωγής λόγου μέσα από περιβάλλοντα που επιτρέπουν τον πειραματισμό, τη δοκιμή, τον έλεγχο.  Υποστηρίζει τη δημιουργική έκφραση του μαθητή, καθώς ενσωματώνει ποικίλες μορφές έκφρασης και επικοινωνίας. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών σε μια διερευνητική μαθησιακή διαδικασία, η σχετική ελευθερία στην επιλογή της μαθησιακής διαδρομής και η διαμόρφωση ευνοϊκών μαθησιακών συνθηκών και συνεργατικού περιβάλλοντος ανατρέπει τις παραδοσιακές σχέσεις και μετασχηματίζει το ρόλο του δασκάλου από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή και διεκπεραιωτή της σχολικής εργασίας. Οι μαθητές εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε., συνεργάζονται, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν σκέψεις, Η συνεργατική – βιωματική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την εργασία σε ομάδες και την ανάληψη ρόλων από τους μαθητές, που δίνει προσωπικό νόημα στην αναζήτηση της γνώσης. 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Θεματική ενότητα: επτανησιακή σχολή
 • 4. Δ. Σολωμού «ελεύθεροι πολιορκημένοι» Απαιτούμενες διδακτικές ώρες: 3 Σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα: Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης ανταποκρίνονται στο ισχύον Πρόγραμμα της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο Η διδασκαλία αυτή, με τροποποιήσεις μπορεί να ενταχθεί και σε άλλες τάξεις του Λυκείόυ Διδακτικό υλικό – Τεχνολογικά εργαλεία  Σχολικό εγχειρίδιο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Γυμνασίου  Ms Internet Explorer: http://www.youtube.com/watch?v=HzMY0U2gJiU http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=6&author_id=47&page=anthology http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D %CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF %89%CE%BC%CF%8C%CF%82 http://www.netschoolbook.gr/messologhi1826.html http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx? tid=7359&tsz=0&act=mMainView http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D %CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF %89%CE%BC%CF%8C%CF%82 http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=47 Κόμβου της Νεοελληνικής Γλώσσας http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=6&author_id=47&page=anthology http://neoellines.wordpress.com/2007/10/01/287/ http://www.youtube.com/watch?v=HzMY0U2gJiU
 • 5. http://www.youtube.com/watch? v=axS5WSw4_a8&feature=PlayList&p=AF471647C7494056&index=0&playnext=1 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD %CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B2%CE%BF%CF %82  Επεξεργαστής Κειμένου  Λογισμικό παρουσίασης  Φωτοτυπίες των φύλλων εργασίας και των ποιημάτων. Προαπαιτούμενα:  Να έχει προηγηθεί διδασκαλία μιας ώρας σε σχέση με τα γενικά χαρακτηριστικά της επτανησιακής σχολής και της ποίησης του Διονυσίου Σολωμού.  Να υπάρχει εξοικείωση δασκάλου – μαθητών στη χρήση γενικών εργαλείων των Τ.Π.Ε. και ειδικότερα του Φυλλομετρητή.  Ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η διδασκαλία χωρίζεται σε 3 φάσεις: Α΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα στην τάξη) Η φάση αυτή της διδασκαλίας, περιλαμβάνει: 1. Εξηγήσεις προς τους μαθητές, ιδιαίτερα των σημείων εκείνων της διδασκαλίας που είναι απαραίτητα προκειμένου να κατανοήσουν το σκοπό και τους στόχους της και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός «συμβολαίου», που θα τηρηθεί από το διδάσκοντα και τους μαθητές στη διάρκειά της. Στο μέρος αυτό εξηγείται η διαδικασία, οι ρόλοι που θα κληθούν να αναλάβουν και το πόσο σημαντική είναι η δική τους συμμετοχή στη βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος.
 • 6. 2. Τη δημιουργία κινήτρων και ευνοϊκών μαθησιακών συνθηκών. Εντάσσουμε τη συγκεκριμένη διδασκαλία σε ένα γενικότερο project, τη δημοσίευση όσων παραχθούν σε ένα blog. Στη φάση αυτή δεν είναι αναγκαία η διεξαγωγή του μαθήματος στο εργαστήριο, ούτε κάποια συγκεκριμένη οργάνωση της τάξης. Β΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα- εργαστήριο) Εφόρμηση – ανάγνωση– εξομάλυνση - πρώτες προσεγγίσεις. Στη φάση αυτή οι μαθητές έρχονται στο εργαστήριο και χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ανάλογα με τις τεχνολογικές δεξιότητες τους. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας τουλάχιστον μαθητής με επαρκείς δεξιότητες στη χρήση επεξεργαστή κειμένου και φυλλομετρητή. Θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τους ρόλους που αναλαμβάνουν οι μαθητές στα πλαίσια της μικρής ομάδας, στο στάδιο της διερευνητικής διαδικασίας ως εξής: Σε εκείνον του χειριστή του ηλ. υπολογιστή . Σε εκείνον του αναγνώστη - συντονιστή της διαδικασίας. Σε εκείνον του γραμματέα της ομάδας που κρατά τις σημειώσεις. Για την ανάθεση των ρόλων σε κάθε μαθητή, δεν παρεμβαίνει ο δάσκαλος. Οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο εκείνο που οι ίδιοι θεωρούν ότι τους ανήκει και που η ομάδα συνήθως χωρίς αντιρρήσεις τους αναγνωρίζει. Στο στάδιο αυτό ο διδάσκων με βάση την παιδαγωγική αρχή της εφόρμησης παρουσιάζει σε μια ολιγόλεπτη εισήγηση, με τη χρήση λογισμικού παρουσίασης και βιντεοπροβολέα, συνοπτικά στοιχεία από τη ζωή και το έργο του ποιητή, τις ιστορικές αναφορές στο έργο του Σολωμού, μελέτες και αναφορές στον ποιητή και το έργο του. Οι αφαιρετικές αυτές αναφορές, στοχεύουν στη διέγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών, αλλά και στη συμπλήρωση γνώσεων που είναι απαραίτητες για την ενασχόλησή τους –στο επόμενο στάδιο- με τα συγκεκριμένα ερωτήματα των φύλλων εργασίας.
 • 7. Το αρχείο της παρουσίασης, βρίσκεται και σε κάθε σταθμό εργασίας, ώστε να μπορεί να γίνει χρήση του από κάθε ομάδα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από τους μαθητές. Η παρουσίαση είναι σύντομη (5-10 λεπτά) ώστε να μην κουράζει και όπως αναφέρθηκε αρκετά αφαιρετική για να μην στρέφει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τους μαθητές σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σίγουρα πάντως δεν περιλαμβάνει «έτοιμες» απαντήσεις Στη συνέχεια ο διδάσκων δίνει σύντομες πληροφορίες για τον τίτλο του ποιήματος και την αφόρμηση του ποιητή. Ο καθηγητής παρουσιάζει σύντομα στους μαθητές τα ζητούμενα των φύλλων εργασίας και δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Ακολουθεί η ανάγνωση του ποιήματος. Γ΄ ΦΑΣΗ (1 ώρα- εργαστήριο) Στο στάδιο αυτό οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες, επιχειρούν την ερμηνευτική προσέγγιση μέσα από τις οδηγίες που υπάρχουν στα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, που βρίσκονται σε κάθε σταθμό και σε έντυπη μορφή. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο καθηγητής , ενεργεί διευκολυντικά, ελέγχει και αξιολογεί στο βαθμό που είναι δυνατόν, όχι μόνον τις επιλεγμένες από τους μαθητές πληροφορίες αλλά και τον τρόπο και την ίδια τη διαδικασία αναζήτησης – οικοδόμησης της γνώσης. Οι μαθητές ανακοινώνουν τα κείμενα που συνέθεσαν στην τάξη και τα παραδίδουν στο καθηγητή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Η διδακτική πρόταση, μπορεί να χωριστεί σε δραστηριότητες πάνω στις οποίες το σύνολο της τάξης θα εργαστεί σε ένα κοινό φύλλο εργασίας, κάθε φορά. Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί σε διαθεματική, συνθετική εργασία και να πάρει τη μορφή project. Σε αυτήν την περίπτωση θα συνεργαστούν, οι καθηγητές της Ιστορίας, Πληροφορικής και της μουσικής .
 • 8. Το σενάριο μπορεί με μικρές τροποποιήσεις, να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου.
 • 9. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Γενικά ερμηνευτικά ερωτήματα προς όλους τους μαθητές: Ακούστε την απαγγελία του ποιήματος. http://www.youtube.com/watch? v=HzMY0U2gJiU Στη συνέχεια ακούστε από έναν υπολογιστή απαγγελία άλλων αποσπασμάτων του ποιήματος. http://www.snhell.gr/lections/content.asp? id=6&author_id=47&page=anthology Προσπαθήστε να προσεγγίσετε ερμηνευτικά το ποίημα. Τι πιστεύετε ότι σημαίνουν οι στίχοι: - «ελεύθεροι πολιορκημένοι» - Τα μάτια η πείνα εμαύρισε. στα μάτια η μάνα μνέει - Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει Καταγράψτε τις απόψεις σας και παρουσιάστε τις στην τάξη.
 • 10. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 (ομάδα διερεύνησης και αξιοποίησης βιογραφικών στοιχείων) Η προσωπική και οικογενειακή ζωή του ποιητή, οι επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον, οι ιστορικές συνθήκες διαμορφώνουν σε ένα βαθμό και την ποίησή του. Επιβεβαιώνεται η παραπάνω άποψη μέσα στο συγκεκριμένο ποίημα; Συνθέστε ένα κείμενο όπου θα καταγράφετε την άποψη σας. Στην προσπάθεια αυτή θα σας βοηθήσουν τα βιογραφικά που θα βρείτε στο διαδίκτυο http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D %CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF %89%CE%BC%CF%8C%CF%82 http://www.netschoolbook.gr/messologhi1826.html http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx? tid=7359&tsz=0&act=mMainView
 • 11. ΟΜΑΔΑ 2 (Ομάδα διερεύνησης και αξιοποίησης του ιστορικού - ιδεολογικού πλαισίου) Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε άλλα ποιήματα του Σολωμού με ιστορικό περιεχόμενο. Σε ένα κείμενο τεκμηριώστε την άποψη: Διονύσιος Σολωμός, « ο εθνικός ποιητής». http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE %B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE %B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CE%BD http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=47
 • 12. ΟΜΑΔΑ 3 (ομάδα γλωσσοτεχνικής προσέγγισης) Επισκεφθείτε τη σελίδα του http://www.komvos.edu.gr και χρησιμοποιείστε το λεξικό για να βρείτε τις ερμηνείες των λέξεων του ποιήματος που σας δίνονται παρακάτω. Από τις ερμηνείες που θα βρείτε, σημειώστε δίπλα στις λέξεις εκείνη που ταιριάζει στη λέξη όπως είναι μέσα στο ποίημα. μνέει: Αγαρηνός: εσύσμιξε: ασπούδα: κρένει: Το ποίημα είναι γραμμένο σε τρία σχεδιάσματα χωρίς ωστόσο να είναι ολοκληρωμένο. Γιατί συνέβη αυτό: Αναζητήστε τα σχεδιάσματα στον κόμβο http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=6&author_id=47&page=anthology. Συμβουλευτείτε τα βιογραφικά του ποιητή σχετικά με τις σπουδές του, την αποσπασματικότητα του έργου του καθώς επίσης και το άρθρο του καθηγητή Νάσου Βαγενά στην ιστοσελίδα http://neoellines.wordpress.com/2007/10/01/287/ Να συντάξετε στη συνέχεια ένα κείμενο για το πώς αντιμετώπιζε το θέμα της γλώσσας ο ποιητής.
 • 13. ΟΜΑΔΑ 4 (ομάδα αισθητικής προσέγγισης) 1. Συντάξτε ένα κατάλογο με τις μελοποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε ποιήματα του Διονυσίου Σολωμού.. Ηχογραφήστε μια δική σας απαγγελία και βάλτε την να ακουστεί στην τάξη. Αιτιολογήστε την ένταση, το χρωματισμό της φωνής σας σε συγκεκριμένα σημεία. 2. Να παρουσιάσετε σε διαφάνειες χρησιμοποιώντας το power point την εικόνα της Άνοιξης και να εξηγήσετε σε ένα κείμενο (word) πώς τη βιώνουν οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες. http://www.youtube.com/watch? v=axS5WSw4_a8&feature=PlayList&p=AF471647C7494056&index=0&playnext=1 http://www.youtube.com/watch?v=upvM8petqdM http://www.youtube.com/watch?v=oSaNM_frbhc
 • 14. ΟΜΑΔΑ 5 (ομάδα συσχέτισης – σύγκρισης με παράλληλα κείμενα) Ποιους άλλους λογοτέχνες περιλαμβάνει η Επτανησιακή σχολή; http://el.wikipedia.org/ wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE %B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE %AE_%28%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE %BD%CE%AF%CE%B1%29 Διαβάστε τη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE %BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CE%BB %CE%B2%CE%BF%CF%82 και το ποίημά του « ο φιλόπατρις». http://el.wikisource.org/wiki/%CE%97_%CE%9B %CF%8D%CF%81%CE%B1. Συγκρίνετε την ποίηση του με εκείνη του Σολωμού από άποψη περιεχομένου και γλωσσικού ιδιώματος και παρουσιάστε σε ένα κείμενο word τα συμπεράσματά σας.