Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte el blog de tots i totes

1,018 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecte el blog de tots i totes

 1. 1. PROJECTEALFABETITZACIÓ DIGITAL Assignatura: Alfabetització digital Curs: 2011/2012 Alumnes: Anna Mateu Nuria Lozano Grup: 4B
 2. 2. Alfabetització digital ÍNDEX PÀGINES-1- DADES ………………………………………..…………………………….........…………………. 1-2- PROJECTE DOCENT EN EL QUE ES FARIA SERVIR EL MATERIAL ………...... 1-3- CONTEXTUALITZACIÓ SOCIAL I CURRICULAR………………..……………………. 1-4  Característiques de l’entorn: el barri de Sants  Característiques de l’Escola Barrufet-4- OBJECTIUS GENERALS…………………………………….……………...........……...... 5-5- OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT……………………………………………………............. 5-6-METODOLOGIA D’ÚS DEL MATERIAL I DE LES ACTIVITATSPLANTEJADES ON ES FARIA SERVIR EL MATERIAL ………………………............ 6-8-7- AVALUACIÓ…………………………………………………….................................... 9-8-DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENTI DEL MATERIAL ………………………………........................................................ 10-11-9-VALORACIÓ- CONCLUSIONS DELS APRENENTATGES ……………………....... 12-10- REFERÈNCIES……………………………………………………….............................. 12 1
 3. 3. Alfabetització digital PROJECTE1- DADES  Títol del projecte: El nostre projecte pren el nom de: El blog de tots i totes, ja que l’objectiu és que sigui un blog compartit per a tota la comunitat educativa, incloent en aquesta el professorat, les famílies i els alumnes.  Membres del grup que han participat en el projecte: Núria Lozano i Anna Mateu2- PROJECTE DOCENT EN EL QUE ES FARIA SERVIR EL MATERIAL  Destinataris: Aquest projecte està adreçat a les famílies, educadors/es i infants de la classe dels avions de l’escola Barrufet.3- CONTEXTUALITZACIÓ SOCIAL I CURRICULARCaracterístiques de l’entorn: el barri de SantsL’escola Barrufet és una escola públicasituada al Passatge del Vapor Vell número7 del barri de Sants de Barcelona. Aquestbarri pertany al districte de Sants-Montjuïcque es troba al sud de la ciutat deBarcelona. Aquest districte és fruit de ladivisió territorial de la ciutat feta lany1984, la Barcelona dels 10 districtes.Els límits actuals de Sants-Montjuïc són elstermes municipals de lHospitalet deLlobregat i el Prat de Llobregat; lavinguda de Madrid i el carrer de Berlín quelimiten amb el Districte de Les Corts; els carrers de Numància, Tarragona,lavinguda den Josep Tarradellas i el Paral·lel, que marquen la separació amb elsdistrictes de lEixample i Ciutat Vella, i el mar.El districte de Sants-Montjuïc és el més extens de Barcelona, amb una superfíciede 2.090 hectàrees, que representa gairebé la cinquena part del terme municipal. 2
 4. 4. Alfabetització digitalAquesta heterogeneïtat del territori es tradueix en una gran diversitat social ihumana. L’evolució geogràfica del districte està marcada pels diferents processosmigratoris que han afectat el país. El primer correspon als anys 60-70, quan moltesfamílies de l’interior d’Espanya arriben a Barcelona amb l’objectiu de trobar feina imillors condicions de vida. L’altre correspon als últims anys (2000), quan moltsimmigrants tant d’Europa com majoritàriament de països llatinoamericans,africans i asiàtics estan arribant a la nostra ciutat buscant una vida millor. Lamajoria de l’alumnat immigrant que arriba a l’escola ho fa des de P-3, perquè elsgrups queden plens. Per aquest motiu, l’escola no pateix tant l’arribadaesglaonada de nouvinguts com altres escoles del barri.La majoria de la població del barri està en edat laboral (activa) i cal destacar que elnivell econòmic del les famílies del barri és mitjà. La gent treballa principalment enel sector terciari (serveis), ja sigui en el sector públic o en diferents establimentscomercials de la zona.El barri de Sants disposa duna important xarxa cultural i associativa que sagrupaen una coordinadora dentitats anomenada Secretariat dEntitats de Sants,Hostafrancs i la Bordeta. Entre moltes, cal destacar el Centre cívic de les Cotxeresde Sants i del Casinet, l’associació de veïns Centre Social de Sants, lOrfeó de Santsamb més de cent anys dhistòria, el Centre Catòlic, la Unió Esportiva de Sants quecompta amb una secció ciclista responsable de lorganització de la Volta Ciclista aCatalunya i el Club Esportiu Mediterrani. En el marc de les entitats de culturapopular i tradicional, Sants disposa de colla de castellers coneguts en aquest mónamb el nom dels borinots, tres grups de diables (els de Sants, les Guspires i elsBarrufets), colla de gegants i la Colla Bastonera de Sants. En lactualitat, elsmoviments alternatius tenen una forta presència organitzada al voltant de lesFestes majors alternatives i de diversos espais ocupats convertits en habitatges ocentres socials com Can Vies.Descripció de l’escolaL’Escola Barrufet neix com a cooperativa de mestres l’any 1968, partint de lainiciativa privada per cobrir la manca de places escolars i ensenyament al barri deSants. L’escola es va estructurar de manera que descartés l’afany de lucre ipotenciant la participació de tots els i les mestres i la col·laboració de les famíliesper assolir una escola participativa i laica. 3
 5. 5. Alfabetització digitalLa titularitat de l’Escola va passar a ser pública durant el moviment de renovaciópedagògica estès en el camí d’una futura escola pública de qualitat. Després d’unprocés de negociació col·lectiu amb el Departament d’Educació, el dia 1 de generde 1988 l’escola va passar a formar part de la xarxa d’escoles públiques.Al llarg de la seva història, l’Escola sempre havia estat ubicada en dos edificisseparats que anaren canviat al llarg de temps. Des del curs 1999-2000, després dellargues reivindicacions l’escola es traslladada a les noves instal·lacions, a l’edificidel Vapor Vell. Aquest edifici havia estat una antiga fàbrica tèxtil que, un coprehabilitada, acull l’escola i també una biblioteca pública.El canvi d’edifici ha permès que l’Escola hagi pogut doblar el nombre d’alumnes. Apartir del trasllat s’inicià el creixement progressiu en una segona línia. Actualment ,l’Escola Barrufet acull 450 alumnes de 3 a 12 anys que cursen segon cicled’Educació Infantil i tots els nivells d’Educació Primària agrupats en classes de 25alumnes. Crec que el canvi d’instal·lacions era necessari perquè els infantspoguessin aprendre en un entorn adequat. L’edifici ha permès crear nous espaisque en l’escola petita era impossible ubicar.L’alumnat de l’Escola és molt variat i ha experimentat un gran canvi durant elsúltims anys. Antigament, les famílies que escollien Barrufet com a escola per alsseus fills i filles ho feien tenint present el projecte i la metodologia de treball del’escola. El creixement de la infraestructura de l’escola ha fet que aquest perfilhagi variat i que actualment aculli famílies més diverses. La majoria de l’alumnatde l’escola pertany a la classe mitjana, és nascut a Catalunya i utilitza el català coma llengua d’ús habitual. Aquesta realitat també està variant a causa de l’augmentde la immigració al barri, tot i això (tal i com s’explicarà més endavant)el ProjecteLingüístic de l’escola fomenta l’ús del català com a llengua vehicular i d’ús al’escola, així com la cultura catalana com a tret d’identitat dins un món divers. 4
 6. 6. Alfabetització digital4- OBJECTIUS GENERALS: - Utilitzar el recurs de les TIC dins la comunitat educativa (professors, alumnes i famílies) - Crear un sistema de lliure comunicació per a tots els membres de la comunitat. - Apropar als infants i a les seves famílies a l’escola i viceversa. - Conèixer experiències i històries dels altres companys i companyes.5- OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: - Conèixer i saber utilitzar el blog per a poder-lo actualitzar des de casa o l’escola. - Progressar en la comunicació i expressió escrita ajustada als diferents contextos. - Desenvolupar habilitats de comunicació i expressió mitjançant el llenguatge. - Iniciar el procés d’aprenentatge de l’escriptura mecanogràfica fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. - Mostrar interès i motivació envers les activitats proposades. - Tenir curiositat envers les noves tecnologies. 5
 7. 7. Alfabetització digital6- METODOLOGIA D’ÚS DEL MATERIAL I DE LES ACTIVITATS PLANTEJADES ON ESFARIA SERVIR EL MATERIAL.La proposta que nosaltres fem, després d’haver anat a visitar una mestra de l’escola Barrufet ique ens expliqués els recursos digitals que tenen fins ara, és fer un blog on puguin participarfamílies, alumnes i professors, ja que de moment no disposen d’aquesta eina. És a dir, lanostra idea és fer un blog on els alumnes puguin penjar, amb l’ajuda dels mestres, activitatsque fan a classe o esdeveniments que van succeint a l’escola.Pensem que és molt positiu que les famílies puguin anant veien el que fan els seus fills/es i queells mateixos ho puguin compartir amb els seus familiars. Per exemple: avui els nens han fetuna activitat i la mestra els hi explica que ho penjaran al blog, i quan el nen/a arriba a casa potexplicar-ho i veure l’entrada que han penjat, d’aquesta manera l’infant també pot anarexplicant als seus familiars el que ha fet, creant així un moment de comunicació entre pares ifills.Per altra banda, aquest blog tindrà també un espai reservat per a les famílies en el que seranells els protagonistes. És a dir, que els nens des de casa puguin explicar el que han fet el cap desetmana o en algun moment puntual amb els seus familiars, per exemple: en Pau va al zoo i volcompartir aquesta experiència amb tota la classe. Doncs, pot posar-se al blog amb l’ajuda delsadults i explicar-ho juntament amb una fotografia. D’aquesta manera, els infants tambépodran tenir el seu moment de protagonisme a l’aula, ja que la mestra cada divendresproposarà que dos infants siguin els encarregats d’actualitzar el blog, explicant el què han fet,on han anat, a què han jugat, etc. Així doncs, els dilluns durant l’estona de bon dia, podrancompartir amb la resta de companys allò que han fet mostrant-ho des de la pissarra digital quehi ha a l’aula. Tot i així, la resta d’infants també podran anar actualitzant el blog cada vegadaque ho desitgin encara que no siguin els encarregats.Per ensenyar a les famílies i als infants el funcionament d’aquest recurs ho presentaremmitjançant les següents activitats:Primerament, ho farem saber a les famílies perquè es puguin anticipar i estar preparats al queels hi diuen els infants. Citarem a les famílies a la sala d’actes, on fem normalment les reunionsde principis de curs i les que van sorgint al llarg d’aquest. A la sala, disposarem d’una pissarradigital perquè els pares i mares puguin participar, veure més clar el “projecte” i experimentaramb l’eina. 6
 8. 8. Alfabetització digitalEl que farem en aquesta reunió bàsicament,serà explica’ls-hi el funcionament del blog iperquè l’utilitzarem, també els hi explicareml’objectiu d’aquest recurs digital. Que seràuna eina de comunicació, on podran veuretot allò que fan els seus infants, participar icol·laborar amb ells explicant les sevesvivències, i per descomptat un recurs perestar informats de tot el que passa dins i forade l’escola.Durant la sessió, com ja hem esmentat anteriorment, ho explicarem tot des de la pissarradigital, ja que és una manera més visual d’entendre el funcionament del blog. A més la idea ésque surtin pares a explorar i s’animin a fer preguntes, propostes o suggeriments.Cal afegir que donarem a les famílies el nom d’usuari i la contrasenya perquè puguin entrar idonar ús al blog.Nom d’usuari: elblogdetotsitotes / Contrasenya: alfabetitzacioIgualment, s’aniran fent reunions periòdiques cada vegada que les famílies ho requereixin, jaque entenem que al principi el més normal és que els hi costi i els hi sorgeixin situacions dedificultat i dubte. Per això tindran tot l’ajut que necessitin per posar en marxa el nostre blog detots i totes i que funcioni perfectament con nosaltres tenim plantejat.Un cop ho haguem ensenyat a les famílies, ho hagin entès i donat el vist i plau, passarem apresentar el futur blog als infants. Ells seran els creadors del disseny i imatge del blog;decidiran quin disseny volen, quins colors, quines imatges, etc. d’aquesta manera se’l podranfer més seu, ja que indirectament l’hauran anat veient, observant i així quan el vulguinactualitzar, tant des de casa com des de l’escola, ja hauran tingut un primer contacte amb elformat i situació de les pestanyes i ho sabran distingir pel color o imatge que ells mateixoshauran escollit. 7
 9. 9. Alfabetització digitalA més, la mestra, com hem ditanteriorment, per a què tots elsinfants puguin participar i omplir elblog de tots i totes, dissenyarà unllistat de la classe en el que cada capde setmana seran dos nens o nenesels protagonistes i per tant elsencarregats d’actualitzar el blog.Aquesta també serà l’encarregadad’actualitzar l’apartat del bloganomenat tauler d’informació en elque s’inclouran activitats per fer durant el cap de setmana, xerrades d’interès educatiu, oaltres esdeveniments que consideri de gran utilitat per a les famílies i la comunitat educativaaixí com, un calendari amb les festes populars (per exemple ara, anunciant l’arribada del reicarnestoltes). També inclourà a l’apartat de Què fem a l’escola?, activitats i jocs que puguininteressar als infants i amb els que, mitjançant el joc, puguin aprendre.Creiem que aquesta serà una eina de gran utilitat per a tots ja que permet conèixer i treballaramb les TIC mentre els infants i adults aprenen i comparteixen. 8
 10. 10. Alfabetització digital 7- AVALUACIÓ Avaluarem a través d’una pauta d’observació grupal, en la qual estaran reflectits els objectius establerts en l’activitat, redactats com ítems. La següent taula és la que utilitzarem a l’hora d’avaluar-los:Nom del grup ......................................................... Edat............................................Data................................. Lloc................................. Hora..........................Observador/a.......................................................... ÍTEMS SI NO OBSERVACIONSConeixen i saben utilitzar el bloc?L’actualitzen des de casa o l’escola?Progressen en la comunicació i expressió escritaajustada als diferents contextos?Desenvolupen habilitats de comunicació i expressiómitjançant el llenguatge?S’inicien en el procés d’aprenentatge de l’escripturamecanogràfica fent ús de les tecnologies de lainformació i la comunicació?Mostren interès i motivació envers les activitatsproposades?Tenen curiositat envers les noves tecnologies? 9
 11. 11. Alfabetització digital  Quan avaluar?El moment d’avaluar hem decidit que serà després de la realització de l’activitat, ja quesi la fem en el mateix moment de la realització d’aquesta ens podríem perdre moltescoses a nivell d’observació, i com es una graella d’avaluació col·lectiva tampocrequereix un seguiment tan individualitzat. Encara que si hi ha alguna cosa important adestacar també es poden prendre notes.8- DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT I DEL MATERIAL:El primer pas que vam realitzar per dur a terme aquest projecte va ser la visita alCEIP Barrufet i l’entrevista a una mestra de l’escola sobre l’ús de les TIC enaquesta. Ella ens va explicar que tenien una pàgina web de l’escola (WEB) en laque es publicava tot allò que fan a l’escola. també ens va dir que un cop a lasetmana, normalment els divendres, els nens i les nenes de l’escola fan tallers i und’ells és el de la informàtica amb la que investiguen i experimenten aquesta einatant comuna en la nostra societat mitjançant jocs baixats, normalment, d’internet.En seguida vam considerar important crear un bloc per a la classe que els hipermetés comunicar-se entre ells i treballar l’ús de les TIC més personalment ambels infants tant des de casa com des de l’escola amb la llibertat d’aportar en totmoment allò que volguessin i des d’on estiguessin.Un cop ho havíem decidit i proposat a l’assignatura d’alfabetització digital vamcomençar a buscar models de bloc que podíem crear i que fossin fàcils d’utilitzarper als més petits i els adults del seu entorn. Entre d’altres, ens van agradar :blogger, tumblr, posterous, però finalment, i amb l’ajuda i recomanacions delprofessorat de l’assignatura ens vam decantar pel http://ca.wordpress.org/, jaque creiem que era una eina fàcil de manipular pels nens i les famílies amb el quepodran col·laborar amb les seves aportacions i també amb la que podíem creardiferents espais dedicats a cadascun dels destinataris del bloc. A més, era l’únic que 10
 12. 12. Alfabetització digitalpermetia estar amb la llengua catalana, fet que encara ens va agradar més, ja qued’aquesta manera els infants ho podien entendre millor i treballar amb la llenguavehicular també des de l’ordinador, tant amb els professors com amb les famílies. unblog, fàcil de manipular pels nens i les famílies amb el que podran col·laborar ambles seves aportacions.Per a poder dur a terme aquest blog hem hagut de seguir una sèrie de passos.Primerament, ens hem hagut de registrar a la pàgina principal del portal webwordpress. Tot seguit, hem començat a crear els diferents espais del que disposaràel nostre blog: http://elblogdetotsitotes.wordpress.com/ En aquest hi trobem unapartat de benvinguda, un altre destinat a publicar esdeveniments que els infants iles seves famílies viuen fora de l’escola, un amb activitats i aprenentatges queadquirim des de l’escola i finalment, el tauler d’anuncis on es faran publicacionsd’activitats i esdeveniments de tot tipus. 11
 13. 13. Alfabetització digital9- VALORACIÓ- CONCLUSIONS DELS APRENENTATGES:Amb la realització d’aquest projecte, hem après a dissenyar un blog i veure com espot en una aula d’educació infantil, tenint en compte les capacitats del currículumi uns objectius plantejats adaptats al nivell. Per tant, podem dir què hem hagutd’entendre i sintetitzar quins aspectes del currículum es poden treballarmitjançant l’ús de les TIC. També hem hagut de pensar activitats motivadores pera què aquest recurs desconegut pels nens i nenes i, segurament, alguns familiars,acabi sent interessant per a ells i a l’hora serveixi per enriquir el seu aprenentatgei contacte amb les TIC. Pel que fa al procés de creació de les activitats per a lesfamílies ens ha servit per aprendre i entendre quins poden ser els seus interessos inecessitats i com fer-ho perquè els hi sembli atractiu i engrescador a més d’ajudara aprendre i treballar amb els seus fills i filles.Cal dir que durant la realització i creació del blog ens hem trobat amb bastantsdubtes, ja que no el coneixíem i hem hagut d’anar investigant i provant cosesnoves fins aconseguir tenir el producte final desitjat. Creiem que això també ensha servit a nosaltres per aprendre i conèixer un nou espai web amb el quetreballar a l’escola i més concretament a l’aula i amb el que compartiresdeveniments i per tant, mantenir un contacte amb les famílies i alumnes. 10- REFERÈNCIES - Pàgina del blog: http: //elblogdetotsitotes.wordpress.com/ - Blogs d’altres escoles amb els que ens hem inspirat per a crear el nostre: o http://lamevaescola.blogspot.com/ o http://blocs.xtec.cat/labenaulainfantil/ o http://cosetesdinfantil.blogspot.com/ - Web de l’escola barrufet: http://www.ceip-barrufet.cat/ - Xtec: http://www.xtec.cat/ - Pàgina de la UB: http://www.ub.edu/web/ub/ca/ 12

×