Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)

Data: 5 de juliol de 2017
Lloc: Institut Milà i Fontanals, Plaça de Josep Mª Folch i Torres. 08011 Barcelona
Professor EF en AICLE: Josep Bofill i Blanch
JORNADA DE SERVEI COMUNITARI
El Servei Comunitari dins del Projecte E+ TimeBanking 2.0
Direcció de centres i
serveis educatius
Institut La Miquela
Bescanó (Girona)
INSTITUT LA MIQUELA ...
• Poble de Bescanó
• 5.000 habitants aproximadament
• 950 nois i noies entre 0 i 18 anys
• Institut: L’alumnat
• 208 alumnes a l’ESO, repartits en dues línies
• 42 alumnes al batxillerat, repartits en una única línia
• Institut: Professorat i PAS
• 25 professors de plantilla, però 29 de reals
• 2 conserges
• 0,5 auxiliar administratiu
6 anys
i 6 mesos
• Potenciar de forma extraordinària el
plurilingüisme
• Estimular l’ús de les noves tecnologies
• Promoure el desenvolupament curricular
competencial de forma transversal
Adreçat a un alumnat que és el viu reflex d’un poble
treballat
PROMOURE UNA FORMACIÓ DE DIMENSIÓ EUROPEA
“INTEGRAL”
Projectes de centre
• Curs 2012-2013
Comenius regio: Legami di Parole
Comenius multilateral: Let’s Create!
• Curs 2013-2014
Comenius multilateral: Let’s Create!
Comenius multilateral: Building bridges through art!
Comenius bilateral: Food here and there, now and then!
• Curs 2014-2015
Comenius multilateral: Building bridges through art!
Comenius bilateral: Food here and there, now and then!
• Curs 2015-2017
Erasmus-plus: Protecting the environment. Alemanya, Finlàndia, Turquia, Lituània. A
1r d’ESO (tres cursos escolars)
Erasmus-plus: Time-banking 2.0 Holanda. A 2n d’ESO
PRESENTACIÓ ENTITATS
Juny de 2016 - 1r any TB 2.0
1r ANY 2015-2016
• Involucrar-se activament.
• Establir totes les accions per
formar i fer funcionar
l’Associació Escolar Europea
de BdT.
• Conèixer el concepte de BdT.
2n ANY 2016-2017
• Estendre el concepte de BdT a tots
els alumnes de l’Ins, claustre,
famílies i entitats.
• Fer-los coneixedors de l’associació i
invitar-los a col·laborar en
l’intercanvi d’habilitats i
coneixements.
• Millorar el vincle entre els alumnes i
les entitats.
• Promoure el treball col·laboratiu
intergeneracional i interdisciplinar.
“ … Temps per Donar i Rebre (Edgar Cahn)”
Punts forts del TB 2.0
OBJECTIUS EDUCATIUS
1. Lluita contra exclusió social
(assetjament escolar).
2. Reducció abandonament
escolar.
3. Desenvolupar Competència
Social i Ciutadana (Servei
Comunitari)
EIXOS BÀSICS
1. Aprenentatge Col·laboratiu
entre Iguals.
2. Aprenentatge i Servei a la
Comunitat.
3. Noves Tecnologies de la
informació.
4. Foment de la competència
en llengua anglesa.
Servei Comunitari: http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/video
Banc del Temps (1)
5 valors cabdals BdT:
1.Responsabilitat (cadascú té quelcom a donar).
2.Treball Redefinit (el W no és valorat pel mercat, W valuós fa el món més sostenible).
3.Reciprocitat (“Tu em necessites” esdevé “Ens necessitem l’un a l’altre”).
4.Xarxes Socials (ser membre d’una comunitat on les relacions es construeixen a partir del
compromís i propostes compartides).
5.Respecte.
BdT.Jove.Cat: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/bancs_del_temps/
Time Banking: https://www.youtube.com/watch?v=aB8ifVJ34JU
Banc del Temps: https://www.youtube.com/watch?v=tJ0C0A43Ous
“Time Banks link people together to share skills so that is mutually beneficial”
“Els Bancs del Temps connecten persones per compartir habilitats en benefici de les dues parts”
Banc del Temps (2)
1a Associació Europea Escolar de Bancs del
Temps:
-BdT La Miquela
http://timebanking.lamiquela.cat/banc-del-temps-2/
-BdT SintLucas (?)
-Altres …
“Money is one of the most powerful inventions that mankind has ever made”
“Els Diners és una de les invencions més poderoses que la humanitat ha inventat mai”
Entitats
QUÈ NECESSITEU?
EN QUÈ US PODEM
AJUDAR?
QUÈ ENS PODEU
RETORNAR?
QUÈ ENS PODEU
APORTAR?
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
REDACCIÓ PROJECTES
Setembre de 2016
13 PROJECTES - 5 ENTITATS
Projecte 1: Millorem l’aprenentatge
Projecte 2: Acompanyem en els Deures
Projecte 3: Dissenyem un LOGO pel Casal d’Avis
Projecte 4: Mà d’Obra per la Fira de l’Embotit
Projecte 5: Marquem rutes per Bescanó
Projecte 6: Dinamitzem l’ESPAI JOVE
Projecte 7: Fem d’Agents Cívics
Projecte 8: Acompanyem a la Gent Gran
Projecte 9: Expliquem un conte als petits
Projecte 10: Ensenyem a jugar
Projecte 11: Ajudem a fer un Gran Recapte
Projecte 12: Col·loquem els Aliments
Projecte 13: Ensenyem la Competència Digital
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
L’acció de servei
- Acompanyar als alumnes de 1r i
2n de 1ària en el procés
d’aprenentatge.
Els aprenentatges
- Conèixer i valorar la importància
d’aprendre.
- Empatitzar amb els més petits
en el procés d’aprendre.
- Fer recerca i buscar material.
Un Repte Acompanyem en la millora de l’aprenentatge (coordinar amb serveis socials)
Projecte 1: Millorem l’aprenentatge
Entitats col.laboradores
- Escola Dr Sobrequés
Professorat implicat
- Departament de Català
- Lluís Anglada i Jordi
Feliu
Espais curriculars que s’han treballat
- Llengua (lectura i activitats de
comprensió).
- TIC (activitats de comprensió).
- Cultura i Valors Ètics (empatia).
- ….
Centre educatiu: Institut La Miquela
Nombre d’alumnat: 1:1Ubicació: Escola Dr Sobrequés
En curs: Si NoX
Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h
IM
- Lingüística
- Intrapersonal
- Interpersonal
SELECCIÓ ALUMNES
1 a 3 opcions segons preferència
59 alumnes
Entitat Col·laboradora Escola Dr. Sobrequés
Projecte 1.- MILLOREM L’APRENENTATGE
Projecte 2.- ACOMPANYEM EN ELS DEURES
Entitat Col·laboradora Casal d’Avis
Projecte 3.- DISSENYEM UN LOGO
Entitat Col·laborada FIRA EMBOTIT
Projecte 4.- MUNTATGE PER LA FIRA DE L’EMBOTIT
Els aprenentatges
- Conèixer i valorar la importància d’aprendre.
- Empatitzar amb els més petits en el procés
d’aprendre.
- Fer recerca i buscar el material necessari per a
l’acompanyament.
L’acció de servei
- Acompanyar els alumnes de 1r i 2n de Primària
en el procés d’aprenentatge.
Els aprenentatges
- Conèixer i valorar la importància de fer els deures.
- Empatitzar amb els més petits en el moment de fer
deures.
- Aprendre tècniques d’estudi.
L’acció de servei
- Acompanyar els alumnes de 3r, 4t i 5è de
Primària en la realització dels deures.
- Ajudar-los a organitzar i optimitzar el temps de
treball.
Els aprenentatges
- Conèixer què és i com es fa un logo.
- Aprendre a dissenyar un logo segons necessitats.
- Propostes de Logo.
L’acció de servei
- Coordinar-se amb els avis per dissenyar un logo
al seu gust.
- Donar a conèixer el procés de creació del Logo.
Els aprenentatges
- Conèixer què és una fira.
- Aprendre a (des)muntar estands i a col·locar
productes.
- Aprendre i valorar els riscos laborals.
L’acció de servei
- Ajudar a muntar i desmuntar els estands.
- Donar un cop de mà en la distribució dels
productes.
- Col·laborar en la difusió per ràdio del projecte.
Horari
- Dilluns a divendres de 16.30 a 17.30
- (Dia pendent de concretar)
Horari
- Dissabte 1 d’abril de 8.00 a 18.00
- Diumenge 2 d’abril de 6.00 a 20.00
Horari
- Pendent de concretar.
Horari
- Dilluns a divendres de 16.30 a 17.30
- (Dia pendent de concretar)
NOM I COGNOMS ALUMNE: ____________________________________________ GRUP: 3r ESO ______
Marca de 1 a 3 els projectes que t’agradaria formar part (1 prioritat alta, 2 prioritat mitja i 3 prioritat baixa).
Projecte 1.- MILLOREM L’APRENENTATGE
Acompanyar els alumnes de 1r i 2n de primària en el procés d’aprenentatge.
Projecte 2.- ACOMPANYEM EN ELS DEURES
Acompanyar els alumnes de 3r a 5è de primària en la realització dels deures.
Projecte 3.- DISSENYEM UN LOGO
Dissenyar un Logo pel Casal d’Avis a partir de les idees que plantegin els avis.
Projecte 4.- MUNTATGE PER LA FIRA DE L’EMBOTIT
Ajudar en el muntatge dels estands i donar un cop de mà en la venda dels productes de la fira.
Projecte 5.- MARQUEM RUTES PER BESCANÓ
Dissenyar i fer el marcatge de diferents rutes per Bescanó.
Projecte 6.- DINAMITZEM L’ESPAI JOVE
Ajudar a dinamitzar l’Espai Jove amb l’ajuda del coordinador de joves del poble
Projecte 7.- FEM D’AGENTS CÍVICS
Fer accions en el poble per incentivar el civisme.
Projecte 8.- ACOMPANYEM LA GENT GRAN
Acompanyar la gent gran en les tasques quotidianes.
Projecte 9.- EXPLIQUEM UN CONTE ALS PETITS
Explicar un conte als petits i motivar-los a escoltar i interectuar.
Projecte 10.- ENSENYEM A JUGAR ELS PETITS
Explicar a jugar a jocs als petits i motivar-los a escoltar i interectuar.
Projecte 12.- COL·LOQUEM ELS ALIMENTS
Ajudar a distribuir i a entrar a excel els productes del Gran Recapte durant la 1a setmana de cada mes.
Projecte 13. – ENSENYEM LA COMPETÈNCIA DIGITAL
Ensenyar als alumnes de 1r cicle com funciona una App, donar idees i pautes per a projectes i ajudar a resoldre dubtes.
Signatura
Nom, Cognoms i DNI
Pare/Mare/Tutor
AUTORITZACIÓ I COMPROMÍS
Famílies i Entitats
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
APRENENTATGE
20 al 22 de desembre de 2016
SERVEI
9 de gener al 2 de maig de 2016
AVALUACIÓ
Cultura i Valors Ètics
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
L’acció de servei
- Acompanyar als alumnes de 1r i 2n de 1ària en el procés d’aprenentatge.
Els aprenentatges
- Conèixer i valorar la importància d’aprendre a llegir i comprendre → premsa
relacionada per fer-ne buidatge (conseqüències de no saber llegir).
- Com s’aprèn a llegir → recerca d’estudis i material relacionat (últimes tendències).
- Empatitzar amb els més petits en el procés d’aprendre a llegir i comprendre) →
recerca de dificultats que es poden trobar els alumnes de 1r i 2n de Primària.
- Preparar material per a l’acció de servei (lectura i comprensió)
PROJECTE 1: MILLOREM L’APRENTATGE
Alumnat 4Ubicació: Aula 9-10 / Dr Sobrequés
Resultat
• Dossier del material a treballar.
• Dossier de com planificar i tècniques d’estudi.
• Difussió Projecte Millorem l’Aprenentatge.
L’acció de servei
- Acompanyar als alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària en el procés de fer els deures.
(http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/tecnologia/app-ensenyen-matematiques-nens-
2055721)
Els aprenentatges
- Conèixer i valorar la importància de fer els deures → premsa relacionada per fer-ne
buidatge (punts a favor i en contra i implicacions familiars).
- Com organitzar-se a l’hora de fer els deures (models de planificació).
- Empatitzar amb els més petits a l’hora d’agafar l’hàbit de fer els deures → recerca de
dificultats que es poden trobar els alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària.
- Preparar material per a l’acció de servei (tècniques d’estudi i planificació)
PROJECTE 2: ACOMPANYEM EN ELS DEURES
Alumnat 5Ubicació: Aula 9-10
Resultat
• Dossier del material a treballar.
• Dossier de com planificar i tècniques d’estudi.
• Difussió Projecte Acompanyem en els Deures.
L’acció de servei
- Coordinar-se amb els avis pel disseny del logo.
- Presentació de la proposta de logo i possibles millores.
- Donar a conèixer el procés de creació del logo (manual a TIC/TAC).
Els aprenentatges
- Conèixer què és logo → recerca d’informació què és un logo i tipus de logos.
- Conèixer el procés de disseny del logo → etapes a seguir en el disseny d’un logo.
- Aprendre a dissenyar un logo segons necessitats → conèixer tècniques manuals de
disseny d’un logo i entendre les necessitats del Casal d’Avis (interacció amb els avis).
- Conèixer Apps de disseny de logos → ús de la tecnologia per a ajudar en el disseny d’un
logo i crear el logo definitiu.
PROJECTE 3: DISSENYEM UN LOGO PEL CASAL D’AVIS
Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10 / Can Balandram
Resultat
• Logo pel Casal d’Avis.
• Document explicatiu de la creació d’un Logo i procés que s’ha seguit (diferents dissenys).
• Difusió del Projecte Dissenyem un Logo pel Casal d’Avis.
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
L’acció de servei
- Ajudar a muntar i desmuntar els estands.
- Donar un cop de mà en la distribució dels productes.
- Radio informació projecte → breu participació a la ràdio local per a explicar el
projecte.
Els aprenentatges
- Conèixer què és una fira → recerca d’informació sobre la Fira de l’Embotit.
- Aprendre a muntar i desmuntar els estands i col·locar els productes → conèixer postures
corporals i tècniques de col·locació dels productes.
- Conèixer els productes → classificar els productes segons d’on provenen, propietats
alimentàries, etc.
- Manipulació dels aliments (Sanitat i Neteja)
- Riscos Laborals (fulletó) → detectar i redactar normes a seguir en la celebració d’una Fira
(espais, muntatge, riscos, personal, SEM, etc.)
- Preparar material per a donar a conèixer el projecte del TimeBanking per la ràdio.
PROJECTE 4: MÀ D’OBRA PER LA FIRA DE L’EMBOTIT
Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10 / Can Balandram
Resultat
• Fulletó Riscos Laborals Fira de l’Embotit.
• Xerrada Ràdio Local durant la Fira de l’Embotit
• Difusió Projecte Mà d’Obra per la Fira de l’Embotit.
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
L’acció de servei
- Ajudar en el marcatge de rutes esportives i wiki.
- Descobri in situ Punts de Conflicte (bifurcacions) i Punts d’Interès.
- Dissenyar plaques informatives amb codis QR.
- Donar a conèixer el Geoaumentaty ?????
Els aprenentatges
- Conèixer l’entorn natural de Bescanó i les entitats (Bikeno, Bescanó Corre, Isards,
Bandolers …) → estudi i ubicació de Bescanó + Informació Entitats + normes d’ús.
- Conèixer i aprendre a fer servir el Wikiloc → què és i per a què serveix?
- Conèixer Apps (runtastic, strava, etc.) → pros/cons i usuari
- Conèixer l’Estació Click de Bescanó http://www.estacio.click
- Proposta de Plafons Informatius rutes (Esther Piris - disseny).
- Traducció Anglès plaques informatives amb codis QR.
PROJECTE 5: MARQUEM RUTES PER BESCANÓ
Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10
Resultat
• Plaques informatives amb codis QR + traducció.
• Normativa d’ús i conducta en l’entorn natural.
• Difusió Projecte Marquem Rutes per Bescanó.
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
L’acció de servei
- Ajudar a dinamitzar les activitats de l’ESPAI JOVE.
- Preparar les activitats acordades amb en Bryan.
- Dissenyar noves activitats per involucrar el Jovent del Poble.
Els aprenentatges
- Entendre què vol dir dinamitzar i com ser un bon dinamitzador → presentació sobre
les qualitats d’un bon dinamitzador.
- Conèixer què és un ESPAI JOVE → informació sobre l’espai JO+B
- Conèixer les activitats que s’hi duen a terme i les necessitats dels joves de Bescanó
→ Google Forms sobre noves propostes d’activitats.
- Preparar les activitats acordades amb en Bryan xls joves de Bescanó → plantilla
d’act
- Proposar noves activitats pels joves de Bescanó a partir enquesta Google Forms
PROJECTE 6: DINAMITZEM L’ESPAI JOVE
Alumnat 2Ubicació: Aula 9-10 / Espai JO+B
Resultat
• Plafó d’activitas amb la plantilla.
• Registre de joves de Bescanó (estudi de mercat segons les necessitats)
• Difusió Espai Jove+B.
L’acció de servei
- Fer accions en el poble per a incentivar el civisme (caques, ús carril bici, gossos
lligats, ús de les escombraries, sorolls)
- Informació i Actuació.
- Entrevista Alcalde, comerços i veïns.
Els aprenentatges
- Conèixer què vol dir ser cívic → decàleg de què cal tenir per ser un bon ciutadà.
- Conèixer les actituds a tenir per a ser cívic i bon veí.
- Detectar les necessitats d’intervenció a Bescanó → fer un volt pel poble i entrevistar
veïns/comerços de Bescanó (grups d’edat diferents) i l’alcalde (demanar cita) i localitzar
necessitats en un plànol del poble (punts conflictius).
- Preparar entrevistes a veïns del poble de Bescanó per la detecció de necessitats.
- Preparar posada en acció davant situacions incíviques (com comunicar-se i poder ser
assertiu i donar la informació) → com dirigir-se a les persona de forma adequada.
PROJECTE 7: FEM D’AGENTS CÍVICS
Alumnat 3Ubicació: Aula 9-10 / Espai JO+B
Resultat
• Recull informació necessitats d’intervenció a Bescanó (detecció + intervenció + millores).
• Entrevistes a Youtube segons temàtiques.
• Plànol amb punts conflictius de Bescanó.
• Difusió Projecte Fem d’Agents Cívics.
L’acció de servei
- Fer accions amb l’avi/àvia de casa per ajudar-lo a sentir-se part del sistema (ajudar-
lo en la compra, sortir a passejar, quedar per a xerrar, ensenyar ús del mòbil, etc.)
Els aprenentatges
- Conèixer el col·lectiu de la Gent Gran → recerca d’info sobre el col·lectiu.
- Conèixer la situació del col·lectiu de la Gent Gran → recerca d’info sobre el seu rol.
- Conèixer el procés de l’envelliment i les barreres → problemàtica de fer-se gran i
com es senten (preparar una entrevista).
- Buscar Apps per ajudar a assolir algun dels objectius de millora.
- Preparar entrevista per a fer a l’Avi/Àvia de casa per a la detecció de necessitats.
- Àrbre Genealògic amb suport digital.
PROJECTE 8: ACOMPANYEM A LA GENT GRAN
Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10
Resultat
• Material explicatiu de l’experiència (suport digital).
• App d’ajuda segons objectius (pedòmetre, etc.)
• Difusió Projecte Acompanyem a la Gent Gran.
VISITA DE LA ROSA ADROHER, VEÏNA DE BESCANÓ
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
L’acció de servei
- Explicar un conte als petits.
- Motivar als petits a escoltar i interactuar.
http://www.kidsappmaker.com/tutorials
http://saltidiomes.com/ca/category/story-time/
http://salt.kidsandus.es/ca/actualitat/noticias/storytime/
http://ferdemestres.blogspot.com.es/2012/10/la-capsa-magica.html
Els aprenentatges
- Conèixer què és un conte → definició i tipologies de contes
(https://peniyu.wikispaces.com/TIPUS+DE+CONTES?responseToken=5506621aab3076eeb1697701d5
e5b06f)
- Consells per a explicar un conte (http://www.alguaire.cat/Arxius/Documents/consells_conte.pdf)
- Aprendre a explicar un conte (http://www.e-colonies.cat/noticia/1227/explicar/conte)
- Contes i el perquè (http://www.cultureta.cat/bloc/10-contes-per-explicar/) → quina temàtica a treballar
a partir del conte (material per a treballar després d’explicar el conte)
PROJECTE 9: EXPLIQUEM UN CONTE ALS PETITS
Alumnat 4Ubicació: Aula 9-10 /Biblioteca
Resultat
• Dissenyar un conte per als petits (App Book Creator) (http://www.edudemic.com/8-powerful-
apps-to-help-you-create-books-on-the-ipad/)
• Preparació de material per a explicar els contes (disfresses, instruments, etc.)
• Difusió del Projecte Un Conte als Petits.
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
L’acció de servei
- Ensenyar a jugar a jocs als petits (http://www.rac1.cat/totespossible/blog/ensenyar-amb-jocs.html)
(http://www.huffingtonpost.es/2015/03/06/apps-ninos-autismo-asperger_n_6809036.html)
- Motivar els petits a jugar i interectuar.
Els aprenentatges
- Conèixer què és un joc i tipologies
(http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M04/web/html/WebContent/u1/a1/contin
guts.html)
(http://psicomotricitateducacio.blogspot.com.es/p/el-joc.html)
- Exemples de jocs segons objectius i necessitats (http://www.cae.cat/upload/documents/dossiers-
cae-3-jocs-taula-infants-3-6-anys.pdf)
( http://www.betesiclicks.com/2011/12/11-aplicacions-dipad-per-entretenir-i-educar-els-mes-petits/)
- Aprendre a explicar un joc i motivar al nen → com puc motivar?
(http://integrarjugando.blogspot.com.es/2010/05/como-explicar-el-juego.html)
(http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/textos_ca/html/section_3.htm?&skin=default&lang=ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewe
r/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css)
(http://www.debats.cat/ca/motivar-laprenentatge-des-del-joc-ludificacio-lliure-o-disseny-de-pensament-reflexiu)
http://www.kidsappmaker.com/home
- Preparació d’una sessió i possible creació d’un joc.
PROJECTE 10: ENSENYEM A JUGAR
Alumnat 5Ubicació: Aula 9-10 /Biblioteca
Resultat
• Recollida de jocs segons objectius i necessitats (dislèxics, autistes, etc.)
• Creació d’un joc a partir de l’aplicació kids app maker.
• Difusió del Projecte Ensenyem a Jugar.
L’acció de servei
- Ensenyar com funciona una App (App Education → https://youtu.be/PEvRDFLJA-g).
-Donar pautes o idees per a projectes amb Apps.
-Resoldre dubtes prof-alum
-mSchools, una nova manera d’ensenyar i aprendre: http://www.paufont.com/148/
Els aprenentatges
- Conèixer en quines Apps sóc hàbil → què és la competència digital?
https://sites.google.com/a/xtec.cat/aprendre-en-entorns-digitals-canviants/aprendre-i-ensenyar-en-entorns-
digitals/competencia-digital
https://www.youtube.com/watch?v=V_HOIsP-Ix8
- Aprendre a ensenyar en què sóc competent.
http://www.julianmarquina.es/8-competencias-digitales-que-debemos-ensenar-a-los-mas-jovenes/
- Aprendre a ser professor.
http://www.ara.cat/societat/Bon-mestre_0_1594040632.html
http://les3coses.debats.cat/ca/temes/que-vol-dir-ser-un-bon-professional-de-leducacio-al-segle-xxi
https://problemeseducatius.wordpress.com/2013/04/08/decaleg-com-ha-de-ser-un-bon-professor/
- Preparació d’una mini-sessió “En quines Apps sóc bo?” per a ensenyar als alumnes/professors.
PROJECTE 13: ENSENYEM LA COMPETÈNCIA DIGITAL
Alumnat 5Ubicació: Aula 9-10
Resultat • Píndoles per a Apps.
DIFUSIÓ
TimeBanking 2.0 Market - 21 abril 2017
3r ESO a 1r Cicle ESO
Innovació = Novetat + Difusió
TimeBanking 2.0’ Market - divendres 21 d’abril de 2017
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
GUIMENT I AVALUAC
Cultura i Valors Ètics
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
BdT LA MIQUELA
21 d'abril de 2017
CURS ESCOLAR 2017/2018
Tutoria i Valors
Per accedir al banc del
temps
Veure ofertes Clicar a ofertes del menú
superior
Veure demandes Clicar a demandes del menú
superior
Demanar
informació
Clicar a contacta del menú
superior
Per crear un
usuari
Clicar a Fes-te'n soci del menú
superior
Per fer una oferta cliquem a
ofertes
Títol de l'oferta
Descripció
Un cop feta l'oferta cliquem a
submit
L'oferta surt al fòrum ofertes
Si ens interessa l'oferta la cliquem
Contestem a l'oferta
indicant
que ens interessa
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Per pagar el servei fet cliquem a
hores
Cliquem a NEW EXCHANGE per pagar en minuts
Per enviar minuts (pagar) un servei cliquem a send minutes i omplim
l nom d'usuari de la persona que ens ha fet el servei i els minuts que
li enviem, a descripció escriurem el nom taller
La persona que ha fet el taller
a de clicar a Pending/accept/reject
er completar l'intercanvi de minuts
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Un cop han acceptat la transacció de
minuts ja podem valorar la tasca feta
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
MOLTES GRÀCIES i ApS!
1 of 85

Recommended

Projecte el blog de tots i totes by
Projecte el blog de tots i totesProjecte el blog de tots i totes
Projecte el blog de tots i totesannamateusib
295 views13 slides
Knktatbaixemporda14 3erasessio by
Knktatbaixemporda14 3erasessioKnktatbaixemporda14 3erasessio
Knktatbaixemporda14 3erasessiocesk gasulla ramon
326 views58 slides
Informació projecte telemàtic el roure gros (2) by
Informació projecte telemàtic el roure gros (2)Informació projecte telemàtic el roure gros (2)
Informació projecte telemàtic el roure gros (2)cfma2013
419 views12 slides
16 17 presentació servei comunitari by
16 17 presentació servei comunitari16 17 presentació servei comunitari
16 17 presentació servei comunitarigvendre3
331 views18 slides
Projecte Austràlia by
Projecte AustràliaProjecte Austràlia
Projecte AustràliaJaume Cullerés
4K views34 slides
Projecte passejades by
Projecte passejadesProjecte passejades
Projecte passejadesJaume Cullerés
3.1K views12 slides

More Related Content

What's hot

Fulleto aprenentatge-servei families cat by
Fulleto aprenentatge-servei families catFulleto aprenentatge-servei families cat
Fulleto aprenentatge-servei families catRoser Batlle Suñer
833 views2 slides
A M P A A G by
A M P A A GA M P A A G
A M P A A GJuanito Jiménez
343 views23 slides
Node 5 Escola Pia de Sitges by
Node 5 Escola Pia de SitgesNode 5 Escola Pia de Sitges
Node 5 Escola Pia de SitgesCESIRE - Dept d'Educació - GENCAT
228 views12 slides
Reunio 2 n by
Reunio 2 nReunio 2 n
Reunio 2 nSilvia Mapache
657 views29 slides
Pla de millora itinerari a i b by
Pla de millora itinerari a i bPla de millora itinerari a i b
Pla de millora itinerari a i bAngels032
255 views6 slides

Similar to Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)

ApS TimeBanking 2.0 (Servei Comunitari) by
ApS TimeBanking 2.0 (Servei Comunitari)ApS TimeBanking 2.0 (Servei Comunitari)
ApS TimeBanking 2.0 (Servei Comunitari)josepbofilllamiquela
462 views18 slides
Dibuixant somriures by
Dibuixant somriures Dibuixant somriures
Dibuixant somriures Dolors64
114 views35 slides
Pwp presentació by
Pwp presentacióPwp presentació
Pwp presentaciógvendre3
141 views18 slides
Jornada de portes obertes by
Jornada de portes obertesJornada de portes obertes
Jornada de portes obertesescolanovacervello
358 views8 slides
Presentació aula oberta 4t reunió pares by
Presentació aula oberta 4t reunió paresPresentació aula oberta 4t reunió pares
Presentació aula oberta 4t reunió paresinsargentona
344 views27 slides
Presentacio projecte oliverat by
Presentacio projecte oliveratPresentacio projecte oliverat
Presentacio projecte oliveratncabau
202 views27 slides

Similar to Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)(20)

Dibuixant somriures by Dolors64
Dibuixant somriures Dibuixant somriures
Dibuixant somriures
Dolors64114 views
Pwp presentació by gvendre3
Pwp presentacióPwp presentació
Pwp presentació
gvendre3141 views
Presentació aula oberta 4t reunió pares by insargentona
Presentació aula oberta 4t reunió paresPresentació aula oberta 4t reunió pares
Presentació aula oberta 4t reunió pares
insargentona344 views
Presentacio projecte oliverat by ncabau
Presentacio projecte oliveratPresentacio projecte oliverat
Presentacio projecte oliverat
ncabau202 views
Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora by Xavier Romera Castilla
Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadoraAps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora
Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora
Projecte el pati-escola-la-pau by Anna_mg
Projecte el pati-escola-la-pauProjecte el pati-escola-la-pau
Projecte el pati-escola-la-pau
Anna_mg1.4K views
Florida Secundaria by dim-edu
Florida SecundariaFlorida Secundaria
Florida Secundaria
dim-edu218 views
Presentació Espurna Abril 09 by Nuria Alart
Presentació Espurna Abril 09Presentació Espurna Abril 09
Presentació Espurna Abril 09
Nuria Alart446 views
Informació projecte telemàtic el Roure Gros by cfma2013
Informació projecte telemàtic el Roure GrosInformació projecte telemàtic el Roure Gros
Informació projecte telemàtic el Roure Gros
cfma2013217 views
Presentació Espurna Abril 09 by guestf8d77c2
Presentació Espurna Abril 09Presentació Espurna Abril 09
Presentació Espurna Abril 09
guestf8d77c2186 views
Jornada De Portes Obertes by leovinci
Jornada De Portes ObertesJornada De Portes Obertes
Jornada De Portes Obertes
leovinci149 views
Jornada De Portes Obertes2 by Carles Ferrer
Jornada De Portes Obertes2Jornada De Portes Obertes2
Jornada De Portes Obertes2
Carles Ferrer291 views
Presentació Fundació Ser.gi by Xarxa Òmnia
Presentació Fundació Ser.giPresentació Fundació Ser.gi
Presentació Fundació Ser.gi
Xarxa Òmnia556 views

More from josepbofilllamiquela

BdT La Miquela Platform Tutorial by
BdT La Miquela Platform TutorialBdT La Miquela Platform Tutorial
BdT La Miquela Platform Tutorialjosepbofilllamiquela
221 views42 slides
3-on-3 B-Ball Tournament 4th ESO to 2nd ESO by
3-on-3 B-Ball Tournament 4th ESO to 2nd ESO3-on-3 B-Ball Tournament 4th ESO to 2nd ESO
3-on-3 B-Ball Tournament 4th ESO to 2nd ESOjosepbofilllamiquela
303 views26 slides
TimeBanking 2.0 Presentation to Local Entities by
TimeBanking 2.0 Presentation to Local EntitiesTimeBanking 2.0 Presentation to Local Entities
TimeBanking 2.0 Presentation to Local Entitiesjosepbofilllamiquela
173 views13 slides
TimeBanking 2.0 Presentation to Students by
TimeBanking 2.0 Presentation to StudentsTimeBanking 2.0 Presentation to Students
TimeBanking 2.0 Presentation to Studentsjosepbofilllamiquela
93 views13 slides
1st European School TimeBanking Association Logo Contest by
1st European School TimeBanking Association Logo Contest1st European School TimeBanking Association Logo Contest
1st European School TimeBanking Association Logo Contestjosepbofilllamiquela
95 views5 slides
3-on-3 Tournament 4th ESO A by
3-on-3 Tournament 4th ESO A3-on-3 Tournament 4th ESO A
3-on-3 Tournament 4th ESO Ajosepbofilllamiquela
200 views26 slides

More from josepbofilllamiquela(12)

1st European School TimeBanking Association Logo Contest by josepbofilllamiquela
1st European School TimeBanking Association Logo Contest1st European School TimeBanking Association Logo Contest
1st European School TimeBanking Association Logo Contest
Presentació Bona Pràctica Timebanking 2.0 - eTwinning (Josep Bofill i Blanch) by josepbofilllamiquela
Presentació Bona Pràctica Timebanking 2.0 - eTwinning (Josep Bofill i Blanch)Presentació Bona Pràctica Timebanking 2.0 - eTwinning (Josep Bofill i Blanch)
Presentació Bona Pràctica Timebanking 2.0 - eTwinning (Josep Bofill i Blanch)
1st European Scholar TimeBanking Association Logo Contest by josepbofilllamiquela
1st European Scholar TimeBanking Association Logo Contest1st European Scholar TimeBanking Association Logo Contest
1st European Scholar TimeBanking Association Logo Contest
Staff Joint Training TimeBanking 2.0 Teachers Presentation by josepbofilllamiquela
Staff Joint Training TimeBanking 2.0 Teachers PresentationStaff Joint Training TimeBanking 2.0 Teachers Presentation
Staff Joint Training TimeBanking 2.0 Teachers Presentation

Recently uploaded

Pràctica 1.pdf by
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 views6 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
62 views22 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 slides
Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
6 views37 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 views48 slides
Notícies de la setmana.pdf by
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
45 views4 slides

Recently uploaded(8)

Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)

 • 1. Data: 5 de juliol de 2017 Lloc: Institut Milà i Fontanals, Plaça de Josep Mª Folch i Torres. 08011 Barcelona Professor EF en AICLE: Josep Bofill i Blanch JORNADA DE SERVEI COMUNITARI El Servei Comunitari dins del Projecte E+ TimeBanking 2.0
 • 2. Direcció de centres i serveis educatius Institut La Miquela Bescanó (Girona)
 • 3. INSTITUT LA MIQUELA ... • Poble de Bescanó • 5.000 habitants aproximadament • 950 nois i noies entre 0 i 18 anys • Institut: L’alumnat • 208 alumnes a l’ESO, repartits en dues línies • 42 alumnes al batxillerat, repartits en una única línia • Institut: Professorat i PAS • 25 professors de plantilla, però 29 de reals • 2 conserges • 0,5 auxiliar administratiu 6 anys i 6 mesos
 • 4. • Potenciar de forma extraordinària el plurilingüisme • Estimular l’ús de les noves tecnologies • Promoure el desenvolupament curricular competencial de forma transversal Adreçat a un alumnat que és el viu reflex d’un poble treballat PROMOURE UNA FORMACIÓ DE DIMENSIÓ EUROPEA “INTEGRAL”
 • 5. Projectes de centre • Curs 2012-2013 Comenius regio: Legami di Parole Comenius multilateral: Let’s Create! • Curs 2013-2014 Comenius multilateral: Let’s Create! Comenius multilateral: Building bridges through art! Comenius bilateral: Food here and there, now and then! • Curs 2014-2015 Comenius multilateral: Building bridges through art! Comenius bilateral: Food here and there, now and then! • Curs 2015-2017 Erasmus-plus: Protecting the environment. Alemanya, Finlàndia, Turquia, Lituània. A 1r d’ESO (tres cursos escolars) Erasmus-plus: Time-banking 2.0 Holanda. A 2n d’ESO
 • 6. PRESENTACIÓ ENTITATS Juny de 2016 - 1r any TB 2.0
 • 7. 1r ANY 2015-2016 • Involucrar-se activament. • Establir totes les accions per formar i fer funcionar l’Associació Escolar Europea de BdT. • Conèixer el concepte de BdT. 2n ANY 2016-2017 • Estendre el concepte de BdT a tots els alumnes de l’Ins, claustre, famílies i entitats. • Fer-los coneixedors de l’associació i invitar-los a col·laborar en l’intercanvi d’habilitats i coneixements. • Millorar el vincle entre els alumnes i les entitats. • Promoure el treball col·laboratiu intergeneracional i interdisciplinar. “ … Temps per Donar i Rebre (Edgar Cahn)”
 • 8. Punts forts del TB 2.0 OBJECTIUS EDUCATIUS 1. Lluita contra exclusió social (assetjament escolar). 2. Reducció abandonament escolar. 3. Desenvolupar Competència Social i Ciutadana (Servei Comunitari) EIXOS BÀSICS 1. Aprenentatge Col·laboratiu entre Iguals. 2. Aprenentatge i Servei a la Comunitat. 3. Noves Tecnologies de la informació. 4. Foment de la competència en llengua anglesa. Servei Comunitari: http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/video
 • 9. Banc del Temps (1) 5 valors cabdals BdT: 1.Responsabilitat (cadascú té quelcom a donar). 2.Treball Redefinit (el W no és valorat pel mercat, W valuós fa el món més sostenible). 3.Reciprocitat (“Tu em necessites” esdevé “Ens necessitem l’un a l’altre”). 4.Xarxes Socials (ser membre d’una comunitat on les relacions es construeixen a partir del compromís i propostes compartides). 5.Respecte. BdT.Jove.Cat: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/bancs_del_temps/ Time Banking: https://www.youtube.com/watch?v=aB8ifVJ34JU Banc del Temps: https://www.youtube.com/watch?v=tJ0C0A43Ous “Time Banks link people together to share skills so that is mutually beneficial” “Els Bancs del Temps connecten persones per compartir habilitats en benefici de les dues parts”
 • 10. Banc del Temps (2) 1a Associació Europea Escolar de Bancs del Temps: -BdT La Miquela http://timebanking.lamiquela.cat/banc-del-temps-2/ -BdT SintLucas (?) -Altres … “Money is one of the most powerful inventions that mankind has ever made” “Els Diners és una de les invencions més poderoses que la humanitat ha inventat mai”
 • 11. Entitats QUÈ NECESSITEU? EN QUÈ US PODEM AJUDAR? QUÈ ENS PODEU RETORNAR? QUÈ ENS PODEU APORTAR?
 • 14. 13 PROJECTES - 5 ENTITATS Projecte 1: Millorem l’aprenentatge Projecte 2: Acompanyem en els Deures Projecte 3: Dissenyem un LOGO pel Casal d’Avis Projecte 4: Mà d’Obra per la Fira de l’Embotit Projecte 5: Marquem rutes per Bescanó Projecte 6: Dinamitzem l’ESPAI JOVE Projecte 7: Fem d’Agents Cívics Projecte 8: Acompanyem a la Gent Gran Projecte 9: Expliquem un conte als petits Projecte 10: Ensenyem a jugar Projecte 11: Ajudem a fer un Gran Recapte Projecte 12: Col·loquem els Aliments Projecte 13: Ensenyem la Competència Digital
 • 16. L’acció de servei - Acompanyar als alumnes de 1r i 2n de 1ària en el procés d’aprenentatge. Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància d’aprendre. - Empatitzar amb els més petits en el procés d’aprendre. - Fer recerca i buscar material. Un Repte Acompanyem en la millora de l’aprenentatge (coordinar amb serveis socials) Projecte 1: Millorem l’aprenentatge Entitats col.laboradores - Escola Dr Sobrequés Professorat implicat - Departament de Català - Lluís Anglada i Jordi Feliu Espais curriculars que s’han treballat - Llengua (lectura i activitats de comprensió). - TIC (activitats de comprensió). - Cultura i Valors Ètics (empatia). - …. Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: 1:1Ubicació: Escola Dr Sobrequés En curs: Si NoX Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h IM - Lingüística - Intrapersonal - Interpersonal
 • 17. SELECCIÓ ALUMNES 1 a 3 opcions segons preferència 59 alumnes
 • 18. Entitat Col·laboradora Escola Dr. Sobrequés Projecte 1.- MILLOREM L’APRENENTATGE Projecte 2.- ACOMPANYEM EN ELS DEURES Entitat Col·laboradora Casal d’Avis Projecte 3.- DISSENYEM UN LOGO Entitat Col·laborada FIRA EMBOTIT Projecte 4.- MUNTATGE PER LA FIRA DE L’EMBOTIT Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància d’aprendre. - Empatitzar amb els més petits en el procés d’aprendre. - Fer recerca i buscar el material necessari per a l’acompanyament. L’acció de servei - Acompanyar els alumnes de 1r i 2n de Primària en el procés d’aprenentatge. Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància de fer els deures. - Empatitzar amb els més petits en el moment de fer deures. - Aprendre tècniques d’estudi. L’acció de servei - Acompanyar els alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària en la realització dels deures. - Ajudar-los a organitzar i optimitzar el temps de treball. Els aprenentatges - Conèixer què és i com es fa un logo. - Aprendre a dissenyar un logo segons necessitats. - Propostes de Logo. L’acció de servei - Coordinar-se amb els avis per dissenyar un logo al seu gust. - Donar a conèixer el procés de creació del Logo. Els aprenentatges - Conèixer què és una fira. - Aprendre a (des)muntar estands i a col·locar productes. - Aprendre i valorar els riscos laborals. L’acció de servei - Ajudar a muntar i desmuntar els estands. - Donar un cop de mà en la distribució dels productes. - Col·laborar en la difusió per ràdio del projecte. Horari - Dilluns a divendres de 16.30 a 17.30 - (Dia pendent de concretar) Horari - Dissabte 1 d’abril de 8.00 a 18.00 - Diumenge 2 d’abril de 6.00 a 20.00 Horari - Pendent de concretar. Horari - Dilluns a divendres de 16.30 a 17.30 - (Dia pendent de concretar)
 • 19. NOM I COGNOMS ALUMNE: ____________________________________________ GRUP: 3r ESO ______ Marca de 1 a 3 els projectes que t’agradaria formar part (1 prioritat alta, 2 prioritat mitja i 3 prioritat baixa). Projecte 1.- MILLOREM L’APRENENTATGE Acompanyar els alumnes de 1r i 2n de primària en el procés d’aprenentatge. Projecte 2.- ACOMPANYEM EN ELS DEURES Acompanyar els alumnes de 3r a 5è de primària en la realització dels deures. Projecte 3.- DISSENYEM UN LOGO Dissenyar un Logo pel Casal d’Avis a partir de les idees que plantegin els avis. Projecte 4.- MUNTATGE PER LA FIRA DE L’EMBOTIT Ajudar en el muntatge dels estands i donar un cop de mà en la venda dels productes de la fira. Projecte 5.- MARQUEM RUTES PER BESCANÓ Dissenyar i fer el marcatge de diferents rutes per Bescanó. Projecte 6.- DINAMITZEM L’ESPAI JOVE Ajudar a dinamitzar l’Espai Jove amb l’ajuda del coordinador de joves del poble Projecte 7.- FEM D’AGENTS CÍVICS Fer accions en el poble per incentivar el civisme. Projecte 8.- ACOMPANYEM LA GENT GRAN Acompanyar la gent gran en les tasques quotidianes. Projecte 9.- EXPLIQUEM UN CONTE ALS PETITS Explicar un conte als petits i motivar-los a escoltar i interectuar. Projecte 10.- ENSENYEM A JUGAR ELS PETITS Explicar a jugar a jocs als petits i motivar-los a escoltar i interectuar. Projecte 12.- COL·LOQUEM ELS ALIMENTS Ajudar a distribuir i a entrar a excel els productes del Gran Recapte durant la 1a setmana de cada mes. Projecte 13. – ENSENYEM LA COMPETÈNCIA DIGITAL Ensenyar als alumnes de 1r cicle com funciona una App, donar idees i pautes per a projectes i ajudar a resoldre dubtes. Signatura Nom, Cognoms i DNI Pare/Mare/Tutor
 • 23. APRENENTATGE 20 al 22 de desembre de 2016 SERVEI 9 de gener al 2 de maig de 2016 AVALUACIÓ Cultura i Valors Ètics
 • 28. L’acció de servei - Acompanyar als alumnes de 1r i 2n de 1ària en el procés d’aprenentatge. Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància d’aprendre a llegir i comprendre → premsa relacionada per fer-ne buidatge (conseqüències de no saber llegir). - Com s’aprèn a llegir → recerca d’estudis i material relacionat (últimes tendències). - Empatitzar amb els més petits en el procés d’aprendre a llegir i comprendre) → recerca de dificultats que es poden trobar els alumnes de 1r i 2n de Primària. - Preparar material per a l’acció de servei (lectura i comprensió) PROJECTE 1: MILLOREM L’APRENTATGE Alumnat 4Ubicació: Aula 9-10 / Dr Sobrequés Resultat • Dossier del material a treballar. • Dossier de com planificar i tècniques d’estudi. • Difussió Projecte Millorem l’Aprenentatge.
 • 29. L’acció de servei - Acompanyar als alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària en el procés de fer els deures. (http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/tecnologia/app-ensenyen-matematiques-nens- 2055721) Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància de fer els deures → premsa relacionada per fer-ne buidatge (punts a favor i en contra i implicacions familiars). - Com organitzar-se a l’hora de fer els deures (models de planificació). - Empatitzar amb els més petits a l’hora d’agafar l’hàbit de fer els deures → recerca de dificultats que es poden trobar els alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària. - Preparar material per a l’acció de servei (tècniques d’estudi i planificació) PROJECTE 2: ACOMPANYEM EN ELS DEURES Alumnat 5Ubicació: Aula 9-10 Resultat • Dossier del material a treballar. • Dossier de com planificar i tècniques d’estudi. • Difussió Projecte Acompanyem en els Deures.
 • 30. L’acció de servei - Coordinar-se amb els avis pel disseny del logo. - Presentació de la proposta de logo i possibles millores. - Donar a conèixer el procés de creació del logo (manual a TIC/TAC). Els aprenentatges - Conèixer què és logo → recerca d’informació què és un logo i tipus de logos. - Conèixer el procés de disseny del logo → etapes a seguir en el disseny d’un logo. - Aprendre a dissenyar un logo segons necessitats → conèixer tècniques manuals de disseny d’un logo i entendre les necessitats del Casal d’Avis (interacció amb els avis). - Conèixer Apps de disseny de logos → ús de la tecnologia per a ajudar en el disseny d’un logo i crear el logo definitiu. PROJECTE 3: DISSENYEM UN LOGO PEL CASAL D’AVIS Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10 / Can Balandram Resultat • Logo pel Casal d’Avis. • Document explicatiu de la creació d’un Logo i procés que s’ha seguit (diferents dissenys). • Difusió del Projecte Dissenyem un Logo pel Casal d’Avis.
 • 32. L’acció de servei - Ajudar a muntar i desmuntar els estands. - Donar un cop de mà en la distribució dels productes. - Radio informació projecte → breu participació a la ràdio local per a explicar el projecte. Els aprenentatges - Conèixer què és una fira → recerca d’informació sobre la Fira de l’Embotit. - Aprendre a muntar i desmuntar els estands i col·locar els productes → conèixer postures corporals i tècniques de col·locació dels productes. - Conèixer els productes → classificar els productes segons d’on provenen, propietats alimentàries, etc. - Manipulació dels aliments (Sanitat i Neteja) - Riscos Laborals (fulletó) → detectar i redactar normes a seguir en la celebració d’una Fira (espais, muntatge, riscos, personal, SEM, etc.) - Preparar material per a donar a conèixer el projecte del TimeBanking per la ràdio. PROJECTE 4: MÀ D’OBRA PER LA FIRA DE L’EMBOTIT Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10 / Can Balandram Resultat • Fulletó Riscos Laborals Fira de l’Embotit. • Xerrada Ràdio Local durant la Fira de l’Embotit • Difusió Projecte Mà d’Obra per la Fira de l’Embotit.
 • 34. L’acció de servei - Ajudar en el marcatge de rutes esportives i wiki. - Descobri in situ Punts de Conflicte (bifurcacions) i Punts d’Interès. - Dissenyar plaques informatives amb codis QR. - Donar a conèixer el Geoaumentaty ????? Els aprenentatges - Conèixer l’entorn natural de Bescanó i les entitats (Bikeno, Bescanó Corre, Isards, Bandolers …) → estudi i ubicació de Bescanó + Informació Entitats + normes d’ús. - Conèixer i aprendre a fer servir el Wikiloc → què és i per a què serveix? - Conèixer Apps (runtastic, strava, etc.) → pros/cons i usuari - Conèixer l’Estació Click de Bescanó http://www.estacio.click - Proposta de Plafons Informatius rutes (Esther Piris - disseny). - Traducció Anglès plaques informatives amb codis QR. PROJECTE 5: MARQUEM RUTES PER BESCANÓ Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10 Resultat • Plaques informatives amb codis QR + traducció. • Normativa d’ús i conducta en l’entorn natural. • Difusió Projecte Marquem Rutes per Bescanó.
 • 37. L’acció de servei - Ajudar a dinamitzar les activitats de l’ESPAI JOVE. - Preparar les activitats acordades amb en Bryan. - Dissenyar noves activitats per involucrar el Jovent del Poble. Els aprenentatges - Entendre què vol dir dinamitzar i com ser un bon dinamitzador → presentació sobre les qualitats d’un bon dinamitzador. - Conèixer què és un ESPAI JOVE → informació sobre l’espai JO+B - Conèixer les activitats que s’hi duen a terme i les necessitats dels joves de Bescanó → Google Forms sobre noves propostes d’activitats. - Preparar les activitats acordades amb en Bryan xls joves de Bescanó → plantilla d’act - Proposar noves activitats pels joves de Bescanó a partir enquesta Google Forms PROJECTE 6: DINAMITZEM L’ESPAI JOVE Alumnat 2Ubicació: Aula 9-10 / Espai JO+B Resultat • Plafó d’activitas amb la plantilla. • Registre de joves de Bescanó (estudi de mercat segons les necessitats) • Difusió Espai Jove+B.
 • 38. L’acció de servei - Fer accions en el poble per a incentivar el civisme (caques, ús carril bici, gossos lligats, ús de les escombraries, sorolls) - Informació i Actuació. - Entrevista Alcalde, comerços i veïns. Els aprenentatges - Conèixer què vol dir ser cívic → decàleg de què cal tenir per ser un bon ciutadà. - Conèixer les actituds a tenir per a ser cívic i bon veí. - Detectar les necessitats d’intervenció a Bescanó → fer un volt pel poble i entrevistar veïns/comerços de Bescanó (grups d’edat diferents) i l’alcalde (demanar cita) i localitzar necessitats en un plànol del poble (punts conflictius). - Preparar entrevistes a veïns del poble de Bescanó per la detecció de necessitats. - Preparar posada en acció davant situacions incíviques (com comunicar-se i poder ser assertiu i donar la informació) → com dirigir-se a les persona de forma adequada. PROJECTE 7: FEM D’AGENTS CÍVICS Alumnat 3Ubicació: Aula 9-10 / Espai JO+B Resultat • Recull informació necessitats d’intervenció a Bescanó (detecció + intervenció + millores). • Entrevistes a Youtube segons temàtiques. • Plànol amb punts conflictius de Bescanó. • Difusió Projecte Fem d’Agents Cívics.
 • 39. L’acció de servei - Fer accions amb l’avi/àvia de casa per ajudar-lo a sentir-se part del sistema (ajudar- lo en la compra, sortir a passejar, quedar per a xerrar, ensenyar ús del mòbil, etc.) Els aprenentatges - Conèixer el col·lectiu de la Gent Gran → recerca d’info sobre el col·lectiu. - Conèixer la situació del col·lectiu de la Gent Gran → recerca d’info sobre el seu rol. - Conèixer el procés de l’envelliment i les barreres → problemàtica de fer-se gran i com es senten (preparar una entrevista). - Buscar Apps per ajudar a assolir algun dels objectius de millora. - Preparar entrevista per a fer a l’Avi/Àvia de casa per a la detecció de necessitats. - Àrbre Genealògic amb suport digital. PROJECTE 8: ACOMPANYEM A LA GENT GRAN Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10 Resultat • Material explicatiu de l’experiència (suport digital). • App d’ajuda segons objectius (pedòmetre, etc.) • Difusió Projecte Acompanyem a la Gent Gran.
 • 40. VISITA DE LA ROSA ADROHER, VEÏNA DE BESCANÓ
 • 44. L’acció de servei - Explicar un conte als petits. - Motivar als petits a escoltar i interactuar. http://www.kidsappmaker.com/tutorials http://saltidiomes.com/ca/category/story-time/ http://salt.kidsandus.es/ca/actualitat/noticias/storytime/ http://ferdemestres.blogspot.com.es/2012/10/la-capsa-magica.html Els aprenentatges - Conèixer què és un conte → definició i tipologies de contes (https://peniyu.wikispaces.com/TIPUS+DE+CONTES?responseToken=5506621aab3076eeb1697701d5 e5b06f) - Consells per a explicar un conte (http://www.alguaire.cat/Arxius/Documents/consells_conte.pdf) - Aprendre a explicar un conte (http://www.e-colonies.cat/noticia/1227/explicar/conte) - Contes i el perquè (http://www.cultureta.cat/bloc/10-contes-per-explicar/) → quina temàtica a treballar a partir del conte (material per a treballar després d’explicar el conte) PROJECTE 9: EXPLIQUEM UN CONTE ALS PETITS Alumnat 4Ubicació: Aula 9-10 /Biblioteca Resultat • Dissenyar un conte per als petits (App Book Creator) (http://www.edudemic.com/8-powerful- apps-to-help-you-create-books-on-the-ipad/) • Preparació de material per a explicar els contes (disfresses, instruments, etc.) • Difusió del Projecte Un Conte als Petits.
 • 46. L’acció de servei - Ensenyar a jugar a jocs als petits (http://www.rac1.cat/totespossible/blog/ensenyar-amb-jocs.html) (http://www.huffingtonpost.es/2015/03/06/apps-ninos-autismo-asperger_n_6809036.html) - Motivar els petits a jugar i interectuar. Els aprenentatges - Conèixer què és un joc i tipologies (http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M04/web/html/WebContent/u1/a1/contin guts.html) (http://psicomotricitateducacio.blogspot.com.es/p/el-joc.html) - Exemples de jocs segons objectius i necessitats (http://www.cae.cat/upload/documents/dossiers- cae-3-jocs-taula-infants-3-6-anys.pdf) ( http://www.betesiclicks.com/2011/12/11-aplicacions-dipad-per-entretenir-i-educar-els-mes-petits/) - Aprendre a explicar un joc i motivar al nen → com puc motivar? (http://integrarjugando.blogspot.com.es/2010/05/como-explicar-el-juego.html) (http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/textos_ca/html/section_3.htm?&skin=default&lang=ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewe r/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css) (http://www.debats.cat/ca/motivar-laprenentatge-des-del-joc-ludificacio-lliure-o-disseny-de-pensament-reflexiu) http://www.kidsappmaker.com/home - Preparació d’una sessió i possible creació d’un joc. PROJECTE 10: ENSENYEM A JUGAR Alumnat 5Ubicació: Aula 9-10 /Biblioteca Resultat • Recollida de jocs segons objectius i necessitats (dislèxics, autistes, etc.) • Creació d’un joc a partir de l’aplicació kids app maker. • Difusió del Projecte Ensenyem a Jugar.
 • 47. L’acció de servei - Ensenyar com funciona una App (App Education → https://youtu.be/PEvRDFLJA-g). -Donar pautes o idees per a projectes amb Apps. -Resoldre dubtes prof-alum -mSchools, una nova manera d’ensenyar i aprendre: http://www.paufont.com/148/ Els aprenentatges - Conèixer en quines Apps sóc hàbil → què és la competència digital? https://sites.google.com/a/xtec.cat/aprendre-en-entorns-digitals-canviants/aprendre-i-ensenyar-en-entorns- digitals/competencia-digital https://www.youtube.com/watch?v=V_HOIsP-Ix8 - Aprendre a ensenyar en què sóc competent. http://www.julianmarquina.es/8-competencias-digitales-que-debemos-ensenar-a-los-mas-jovenes/ - Aprendre a ser professor. http://www.ara.cat/societat/Bon-mestre_0_1594040632.html http://les3coses.debats.cat/ca/temes/que-vol-dir-ser-un-bon-professional-de-leducacio-al-segle-xxi https://problemeseducatius.wordpress.com/2013/04/08/decaleg-com-ha-de-ser-un-bon-professor/ - Preparació d’una mini-sessió “En quines Apps sóc bo?” per a ensenyar als alumnes/professors. PROJECTE 13: ENSENYEM LA COMPETÈNCIA DIGITAL Alumnat 5Ubicació: Aula 9-10 Resultat • Píndoles per a Apps.
 • 48. DIFUSIÓ TimeBanking 2.0 Market - 21 abril 2017 3r ESO a 1r Cicle ESO Innovació = Novetat + Difusió
 • 49. TimeBanking 2.0’ Market - divendres 21 d’abril de 2017
 • 60. GUIMENT I AVALUAC Cultura i Valors Ètics
 • 63. BdT LA MIQUELA 21 d'abril de 2017 CURS ESCOLAR 2017/2018 Tutoria i Valors
 • 64. Per accedir al banc del temps
 • 65. Veure ofertes Clicar a ofertes del menú superior
 • 66. Veure demandes Clicar a demandes del menú superior
 • 68. Per crear un usuari Clicar a Fes-te'n soci del menú superior
 • 69. Per fer una oferta cliquem a ofertes
 • 71. Un cop feta l'oferta cliquem a submit
 • 72. L'oferta surt al fòrum ofertes
 • 73. Si ens interessa l'oferta la cliquem
 • 77. Per pagar el servei fet cliquem a hores
 • 78. Cliquem a NEW EXCHANGE per pagar en minuts
 • 79. Per enviar minuts (pagar) un servei cliquem a send minutes i omplim l nom d'usuari de la persona que ens ha fet el servei i els minuts que li enviem, a descripció escriurem el nom taller
 • 80. La persona que ha fet el taller a de clicar a Pending/accept/reject er completar l'intercanvi de minuts
 • 82. Un cop han acceptat la transacció de minuts ja podem valorar la tasca feta