Kertas kerja projek ilmiah skp

1,270 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kertas kerja projek ilmiah skp

 1. 1. KERTAS KERJAPROJEK ILMIAH SIJIL KHAS PERGURUAN KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN 2010/2011 <br />
 2. 2. NAMA-NAMA MAHASISWA DAN MAHASISWI SIJIL KHAS PERGURUAN 2010/2011<br />10CE001 IRWANSOFIAN BIN HAJI MOKSIN<br />10CE002 AWG SAJANA BIN HAJI SIBAU<br />10CE003 MOHD HASHIM BIN HAJI ABDULLAH<br />10CE004 HAJAH RUSITA BINTI HAJI ALI<br />10CE005 MASLIZAWATI BINTI HAJI ABDULLAH<br />10CE006 HAJAH ROSNAH BINTI HAJI MATAMIT<br />
 3. 3. PENDAHULUAN :<br />SijilKhasPerguruanadalahsalahsatu program yang ditawarkanolehKolejUniversitiPerguruanUgama Seri Begawan kepada guru-guru yang belummempunyaipengalamanataupunlatihansepenuhnyadalambidangperguruan yang manatempohpengajiantersebutadalahselama 1 tahunpengajian. Seramai 6 orang guru telahditawarkanuntukmengikuti program ini yang mana 3 orangadalah guru lelakidan 3 orang guru perempuan.<br />
 4. 4. PengurusanKokurikulumSekolahadalahsalahsatumatapelajaran yang telahditawarkankepada guru-guru pengambilansesi 2010/2011 ini. DalammatapelajaraniniSiswadanSiswidikehendakiuntukmengendalikansatuprojekilmiahsebagaisatutugasankokurikulum yang mestidijalankandanianyadimasukkandalampenilaianpeperiksaanakhir. Olehkeranaitu, makasiswadansiswiinitelahmemilihprojekmengadakanceramahilmiahdisekolah yang terpilih yang akandinyatakandibawahinibersertatujuan-tujuannya.<br />
 5. 5. TUJUAN CADANGAN <br />MemohonpersetujuankepadaDekanFakultiPendidikandanDekan Hal EhwalPelajar KUPU SB melaluipensyarah yang mengajarpelajaran PD 0255 PengurusanKokurikulumSekolahiaituUstazHajiSuhaibon bin Haji Othman, bagimengadakanceramah yang bertajuk”Menghafaz al- Quran ; Cara danKeberkesanannya”.<br />Melaksanakantanggungjawabkerjailmiah/projek yang diberikandalammembuatpengurusanaktivitikokurikulumsebagaipersediaan yang akandiaplikasikandalamsistempengurusankokurikulumdisekolahmasing-masing. <br />
 6. 6. TUJUAN CADANGAN <br />Memperlihatkankemahiransiswadansiswidalammenguruskansatumajlisilmu yang akanmemberimanfaatkepadasasaranceramahini.<br />Mewujudkansikapbekerjasama yang padusiswadansiswidalammenguruskansatuaktiviti yang diamanahkanuntukdilaksanakandenganjayanya.<br />
 7. 7. TUJUAN CADANGAN <br />Memperkenalkan KUPU SB sebagaipusatpengajian yang melahirkan guru yang terlatihmelaluipengintegrasian ilmu, latihan, kajian, perkhidmatan, ketrampilan, teknologi dan jati diri berasaskan prinsip-prinsip Islam dan falsafah pendidikan negara.<br />Mewujudkanhubungansilaturrahimantarasekolah yang terpilihdengan KUPU SB.<br />
 8. 8. MATLAMAT<br />Melaksanakantanggungjawabdenganbersungguh-sungguhuntukmencapaikejayaanpengurusan yang berkesan yang diredhaioleh Allah SWT.<br /><ul><li>MASA DAN TARIKH</li></ul>Tarikh : 15hb April 2011<br />Hari : Jumaat<br />Jam : 8:45 pagi<br />Tempat : DewanKuliah ITQSHHB<br />
 9. 9.  SASARAN KEPADA PELAJAR<br />Tahun : 7 <br />Jumlah : 80 orang<br />Jantina : Lelaki & Perempuan<br />
 10. 10. OBJEKTIF UNTUK PELAJAR SASARAN<br />Memperingatkantujuanmenghafaz Al-Quran hanyakerana Allah SubhanahuWaTa`alasertauntukmendapatkanpahaladankeredhaan-Nya. <br />Menerangkankepelbagaikankaedahdanteknikataucara-cara yang terbaikdanbersistematikdalampengahafazan al-Quran yang lebihberkesanbagimelahirkan hafiz.<br />
 11. 11. OBJEKTIF UNTUK PELAJAR SASARAN<br />Untukmeningkatkankeberanianpelajar-pelajarbagimenghadapipeperiksaandanberhadapandengan guru pentasmi’ hafazantanpaadanyaperasaantakut.<br />Menggalakkandanmemberirangsangankepadapelajar-pelajaruntukcintakan al Quran sertaterusmenghafaz al Quran denganbaik.<br />
 12. 12. OBJEKTIF UNTUK PELAJAR SASARAN<br />Mengingatkanpelajar-pelajartentangtanggungjawabsebagaiseorangpelajaruntukkepentingandirisendiri, keluargadan Negara.<br />Membangunkanjatidiripelajarbagimenjanapembentukanmasyarakatmadanidan modal insan yang cemerlang.<br />
 13. 13. MATLAMAT<br />Pelajar-pelajardapatmenghayatidanmengamalkansertamenjagahafazanmerekadenganpenuhyakindanistiqomahdalammenjalanikehidupanseharianwalaudimanasahajamerekaberada.<br />
 14. 14. CADANGAN TETAMU KEHORMAT<br />Yang MuliaUstazHaji Muhammad bin Haji Mat Lazim<br />TimbalanPengetuaAkademik<br />InstitutTahfiz Al-Quran Sultan HajiHassanalBolkiah<br />Kementerian Hal EhwalUgama<br />Negara Brunei Darussalam<br />
 15. 15. PENCERAMAH DAN PENGERUSI CERAMAH <br />PENCERAMAH<br /> <br />Awang Mohammad Hashim bin Haji Abdullah<br />SiswaTahun 1<br />SijilKhasPerguruansesi 2010/2011<br />KolejUniversitiPerguruanUgama Seri Begawan<br />Kementerian Hal EhwalUgama<br />Negara Brunei Darussalam<br />
 16. 16. PENCERAMAH DAN PENGERUSI CERAMAH <br />PENGERUSI CERAMAH<br /> <br />AwangIrwansofian bin HajiMoksin<br />SiswaTahun 1<br />SijilKhasPerguruansesi 2010/2011<br />KolejUniversitiPerguruanUgama Seri Begawan<br />Kementerian Hal EhwalUgama<br />Negara Brunei Darussalam<br />
 17. 17. TAJUK CERAMAH :<br /> <br />“ MENGHAFAZ AL QURAN ; CARA DAN KEBERKESANANNYA”<br />
 18. 18. ANGGARAN PEMBELANJAAN<br />
 19. 19. SUMBER KEWANGAN<br /> <br />Budi bicaradariSiswa-Siswi Program SijilKhasPerguruan 2010 / 2011<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25. PENUTUP<br />SiswadanSiswi yang menjalankan program iniamatberharapsupaya program yang dijalankaniniakanberjalandenganlancar. Kerjasamadaripadasekolah yang terpilihadalahsangat-sangatdiharapkandemimenjayakankeberkesananpengurusanmajlisini.<br />

×