Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ASPECTE ALE  PARTENERIATELOR   SINERGETICEîn contextul dezvoltării regionale.        .      Valeriu Rusu
Proiectul:Consolidarea capacităţilorconstituenţilor parteneriatuluipublic-privat-asociativ şiimplementarea politicilor pub...
SCOP:Consolidarea capacităţilor reprezentanţilorsectorului public, neguvernamental şi privat implicaţi înprocesul de dezvo...
Viziune: ADR “HABITAT” ASPIRĂ LA UN STATCARE SĂ PROTEJEZE VIAŢA, PROPRIETATEA ŞI LIBERTATEA TUTUROR, UN TRAI DECENT, OECON...
Misiune: ADR “HABITAT” CONTRIBUIE  LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A    COMUNITĂŢILOR PRIN  CONSOLIDAREA DEMOCRATIEI  PARTI...
Reconstrucţia regională a RMDezvoltarea regională reprezintă un conceptnou, care urmareşte impulsionarea şidiversificarea ...
Dezvoltarea regională este o practică de succesaplicată începând cu anii 60 ai secolului trecut înunele ţări dezvoltate al...
Politicile de dezvoltare regională reprezintă unansamblu de măsuri planificate şi promovate deautorităţile administraţiei ...
Principalele domenii care pot fi vizate depoliticile regionale sunt:• dezvoltarea întreprinderilor;• piaţa forţei de muncă...
Dezvoltarea rurală ocupă un loc distinct în cadrulpoliticilor regionale şi se referă la urmatoareleaspecte:• înlăturarea/d...
Conceptul actual de dezvoltare rurală este fundamentat pe cel dedezvoltare durabilă şi are câteva trăsături fundamentale, ...
Cadrul de implementare şi deevaluare a politicilor de dezvoltareregională îl reprezintă regiuneade dezvoltare, constituită...
Regiunea cuprinde o parte dintr-un teritoriu (stat,continent, zona geografică etc.) caracterizată prin anumiteparticularit...
Regiunile care intră în componenţa statelor au odeosebită importanţă dacă sunt privite prin prismaetapelor pe care trebuie...
Europa unită se intemeiază atât pe statele ce o compun, cât şi pecomponentele regionale şi descentralizate ale acestor sta...
După intrarea în vigoare aTratatului de la Maastricht,regiunile au devenit, de faptşi de drept, unul din piloniiintegrării...
Obiectivele de bază ale politicilor de dezvoltare regională sunturmatoarele:• diminuarea dezechilibrelor regionale existen...
Principiile care stau la baza elaborării şi aplicăriipoliticilor de dezvoltare regională sunt:• descentralizarea procesulu...
Politica de dezvoltare regională este una din politicilecele mai importante şi cele mai complexe ale UniuniiEuropene, stat...
Politica de dezvoltare regională are un pronunţat caracterinstrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate (Fondulde ...
Un nou (şi ultim) instrument desolidaritate a fost creat în 2002, în urmainundaţiilor majore suferite de ţărileEuropei Cen...
Principiile care stau la bazaoperaţionalizării fondurilor structuralereprezentate de Agenda 2000, sunt:a) principiul progr...
a) Principiul programării este unul din elementele esenţiale ale  operaţionalizării Fondurilor Structurale şi se referă l...
c) Principiul adiţionalităţii are în vederecompletarea asistenţei comunitare prinfinanţare naţională, astfel încat fonduri...
Cea mai nouă iniţiativă, iulie 2003 în domeniul politiciiregionale este punerea în aplicare a unui nou instrument depromov...
Obiectivele acestui instrument sunt:• promovarea dezvoltării economice şi socialedurabile în zonele de frontieră;• coopera...
Interreg IIIIntereg III are drept scop stimularea iniţiativei regionale şicontribuie la coeziunea economică şi socială în ...
Strategia de implementare a acestui program este dezvoltatăpe aceeaşi linie ca şi în cazul Fondurilor Structurale şi are l...
ASPECTELE PRISMEI PERFORMANŢEI (PRISM PERFORMANCE ISSUES)  pentru asigurarea parteneriatelor eficiente şi durabile.•  S...
• Cererile părţilor cointeresate (Stakeholder Demand)• Satisfacţia de prestare/furnizare/livrare (Satisfaction Delivery)• ...
Pentru Dezvoltarea Regională contează multsinergia eforturilor, care are principiile şilegităţile sale de funcţionare, are...
Cuvantul “sinergie” este de origine greacă,fiind  format  din  cuvântul  “sin”  careînseamnă   “impreună   ...
Sinergie - creşterea efectului obţinutprin utilizarea unui ansamblu de resursepeste suma efectelor care pot fi obţinutepri...
Ttriunghiul 3E al parteneriatului             sinergetic                Eficacitatea deciziilo...
Oameni-Comunităţi-      Regiuni-Ţări-Parteneriate                    Tactici-PlanuriStrategii  ...
VIZIUNE   MISIUNE   SCOPURI   STRATEGII   TACTICIPLANURIMMis ACŢIUNI    DEREZULTATE SCONTATE
Succesul are la bază treicomponente:1.O viziune clară a viitorului dorit2. Acţiuni sinergetice şi orientate cătrescop3. O ...
AcţiuniViziune clară          sinergetice        Viitorul dorit         Motivare, voinţă şi   ...
SINERGIE de PROGRAMUn program este alcătuit dintr-unansamblu de proiecte care suntorientate către acelaşi obiectiv.Dacă un...
În cazul în care programarea/planificareaaduce o valoare adăugată suplimentară,pentru ca proiectele din regiune să sesusţi...
Începând cu reforma fondurilor structuraleîn UE din 1988, acentul a fost pus penecesitatea găsirii unei eficienţe cât maim...
Tendinţe în statele membre UE Putere mai mare de decizie la nivelul autorităţilor/agenţiilor regionale şi/sau locale C...
Administraţia localăAdministraţia descentralizată, aflată  sub controlul democratic al    comunităţilor locale    ...
SubsidiaritateaDeciziile, intervenţiile şi operaţiunile  vor fi responsabilitatea nivelului  administrativ ce se află c...
Securitatea în UE este asigurată în baza  parteneriatelor sinergetice ale membrilor• Politica Externă şi de Securitate C...
Soluţii posibile pentru Regiunea Centru din RM Accent puternic pe dezvoltarea de parteneriate Abordare pro-activă din pa...
Dezvoltarea de parteneriate Toate autorităţile regionale şi locale vor fi implicate în stimularea parteneriatului publi...
Consolidarea capacităţilor Evaluarea necesităţilor de formare (ENF) şi efectuarea  de analize tip SWOT pe baza cărora s...
Lobby Autorităţile regionale şi locale trebuie să îşi coordoneze planurile şi acţiunile şi, la modul ideal, să adreseze...
Cerinţe Schimbarea mentalităţii: de la centrarea pe  planificarea individuală la planificarea colectivă/de  cooperare...
Întrebări, comentarii,   sugestii?
SARCINI pentru beneficiariÎn cadrul instruirilor:Evaluare posibile contribuţii a părţilor cointeresateÎn perioada postinst...
..
Vleriu RUSU director ADR“Habitat”Adresă: str. Păcii 61, or. RezinaMD5400.Tel.373 254 21360, email:adr.habitat@gmail.com h...
Aspecte ale parteneriatelor sinergetice in contextul Dezvoltarii Regionale
Aspecte ale parteneriatelor sinergetice in contextul Dezvoltarii Regionale
Aspecte ale parteneriatelor sinergetice in contextul Dezvoltarii Regionale
Aspecte ale parteneriatelor sinergetice in contextul Dezvoltarii Regionale
Aspecte ale parteneriatelor sinergetice in contextul Dezvoltarii Regionale
Aspecte ale parteneriatelor sinergetice in contextul Dezvoltarii Regionale
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aspecte ale parteneriatelor sinergetice in contextul Dezvoltarii Regionale

473 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aspecte ale parteneriatelor sinergetice in contextul Dezvoltarii Regionale

 1. 1. ASPECTE ALE PARTENERIATELOR SINERGETICEîn contextul dezvoltării regionale. . Valeriu Rusu
 2. 2. Proiectul:Consolidarea capacităţilorconstituenţilor parteneriatuluipublic-privat-asociativ şiimplementarea politicilor publiceîn Regiunea de DezvoltareCENTRU
 3. 3. SCOP:Consolidarea capacităţilor reprezentanţilorsectorului public, neguvernamental şi privat implicaţi înprocesul de dezvoltare a Regiunii CentruObiectiv 1. Crearea şi consolidarea reţelei de ONG-uri înRegiunea Centru într-o perioadă de 6 luniObiectiv 2. Crearea parteneriatului public-privat-asociativ şi consolidarea capacităţilor partenerilor înelaborarea politicilor de dezvoltare a Regiunii Centruîntr-o perioadă de 10 luniObiectiv 3. Elaborarea unui document strategic privinddezvoltarea Regiunii Centru în baza planificăriiparticipative şi aprobarea acestuia la Consiliul Regional alRegiunii Centru într-o perioadă de 18 luni
 4. 4. Viziune: ADR “HABITAT” ASPIRĂ LA UN STATCARE SĂ PROTEJEZE VIAŢA, PROPRIETATEA ŞI LIBERTATEA TUTUROR, UN TRAI DECENT, OECONOMIE COMPETITIVĂ, UN MEDIU CURATŞI SĂNĂTOS, O COMUNITATE A INFORMAŢIEI, • . CUNOAŞTERII ŞI CONŞTIINŢEI.
 5. 5. Misiune: ADR “HABITAT” CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNITĂŢILOR PRIN CONSOLIDAREA DEMOCRATIEI PARTICIPATIVE, DEZVOLTAREA TURISMULUI, AFACERILOR MICI ŞIMIJLOCII, FORMARE PROFESIONALĂ
 6. 6. Reconstrucţia regională a RMDezvoltarea regională reprezintă un conceptnou, care urmareşte impulsionarea şidiversificarea activităţilor economice,stimularea investiţiilor în sectorul privat,contribuţia la reducerea şomajului,îmbunătăţirea calităţii vieţii.Pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltareregionala s-au infiinţat şase regiuni dedezvoltare, care cuprind tot teritoriul RM.Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde maimulte raioane.
 7. 7. Dezvoltarea regională este o practică de succesaplicată începând cu anii 60 ai secolului trecut înunele ţări dezvoltate ale UE, în SUA, Canada,Japonia ş.a. Apariţia acestei politici nu a fostcondiţionată de alocarea unor fonduriimpunătoare, cum se întîmplă în prezent în cazulstatelor candidate ale UE, dar de faptul că de-alungul istoriei regiunile au evoluat şi s-audezvoltat în mod diferit şi în ritm diferit, iată de ceîn prezent asistăm la un peisaj foarte eterogen dinpunct de vedere al dezvoltării acestora.
 8. 8. Politicile de dezvoltare regională reprezintă unansamblu de măsuri planificate şi promovate deautorităţile administraţiei publice locale şicentrale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi,ONG-uri, voluntari), în scopul asigurării uneicreşteri economice dinamice şi durabile, prinvalorificarea eficientă a potenţialului regional şilocal, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă.
 9. 9. Principalele domenii care pot fi vizate depoliticile regionale sunt:• dezvoltarea întreprinderilor;• piaţa forţei de muncă;• atragerea investiţiilor;• transferul de tehnologie;• dezvoltarea sectorului IMM-lor;• îmbunătăţirea infrastructurii;• calitatea mediului înconjurator;• dezvoltarea rurală;• sănătatea, educaţia, învăţământul, cultura.
 10. 10. Dezvoltarea rurală ocupă un loc distinct în cadrulpoliticilor regionale şi se referă la urmatoareleaspecte:• înlăturarea/diminuarea sărăciei în zonele rurale;• echilibrarea oportunităţilor economice şi acondiţiilor sociale dintre mediul urban şi cel rural;• stimularea iniţiativelor locale;• păstrarea şi conservarea patrimoniului naturalspiritual/cultural, antropogen.
 11. 11. Conceptul actual de dezvoltare rurală este fundamentat pe cel dedezvoltare durabilă şi are câteva trăsături fundamentale, referindu-sela:• Dezvoltarea rurală durabilă, care presupune dezvoltare economicăechitabilă şi echilibrată, cu un nivel ridicat al coeziunii sociale şi al includeriişi asumarea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi aprotecţiei mediului.• Dezvoltarea rurală extensivă sau integrată, care se referă ladezvoltarea mediului rural prin extinderea mijloacelor de comunicare şiinformare şi prin extinderea activităţilor din mediul rural spre sectorul non-agricol şi promovarea agriculturii extensive durabile, a cărei coordonatăesenţială este transferul informaţional şi tehnologic (conceptul deagricultură extensivă este diferit de cel tradiţional).• Dezvoltarea rurală multisectorială, care se referă la crearea de reţeleşi parteneriate între organizaţii internaţionale, agenţii naţionale sauorganizaţii ale societăţii civile, în vederea abordării multisectoriale.
 12. 12. Cadrul de implementare şi deevaluare a politicilor de dezvoltareregională îl reprezintă regiuneade dezvoltare, constituită ca oasociere benevolă.
 13. 13. Regiunea cuprinde o parte dintr-un teritoriu (stat,continent, zona geografică etc.) caracterizată prin anumiteparticularităţi şi comunităţile care trăiesc în acestteritoriu. Termenul de regiune are o arie de aplicabilitatefoarte vastă.Din perspectiva dezvoltării regionale, a integrăriieuropene, şi a Europei unite pot fi conturate trei categoriide regiuni:•regiunile din interiorul statelor;•regiunile care cuprind mai multe state dintr-o anumităzonă geografică (ex. Benelux, grupul Vişegrad, grupulţărilor din zona Mării Negre);•regiunile transfrontaliere, care grupează zone geograficede o parte şi de alta a frontierelor de state, legate printradiţie, limbă, religie, cultură etc.
 14. 14. Regiunile care intră în componenţa statelor au odeosebită importanţă dacă sunt privite prin prismaetapelor pe care trebuie să le parcurgă statelemembre şi statele care doresc să adere la UE. Pede o parte se asigură un tratament egal din punctulde vedere al sprijinului financiar pe care UE îlasigură statelor membre şi regiunilor acestora, iarpe de altă parte se creează posibilitatea unorcolaborări eficiente între regiunile statale.Regiunile vor participa activ şi sinergetic laconstruirea Europei unite şi vor avea loc binedefinit în structurile instituţionale şi proceseledecizionale.
 15. 15. Europa unită se intemeiază atât pe statele ce o compun, cât şi pecomponentele regionale şi descentralizate ale acestor state.Rolul pe care îl au regiunile în perspectiva edificării Europei constăin:• păstrarea, respectarea şi valorificarea tradiţiilor, culturii şi istorieicolectivităţilor regionale;• asigurarea prosperităţii economice a fiecărei zone;• oferirea posibilităţii participării efective şi directe a cetăţenilor lagestionarea afacerilor unităţii administrativ- teritoriale în care trăiesc;• valorificarea autonomiei regionale şi contribuirea la întărireademocraţiei şi descentralizării puterii;• asigurarea dezvoltării echilibrate şi armonioase a tuturor unităţiloradministrativ- teritoriale;constituirea unui nivel de putere adecvat pentru aplicarea în practicăa principiului subsidiarităţii (Concept socio-politic, managerial şiinformaţional potrivit căruia problemele apărute la un moment dat, într-ocomunitate, organizaţie sau un sistem, sunt soluţionate la cel mai apropiat niveldecizional al acestora.);• asigurarea premiselor cooperării interregionale între diferite state,contribuţie importantă la construirea viitoarei Europe.
 16. 16. După intrarea în vigoare aTratatului de la Maastricht,regiunile au devenit, de faptşi de drept, unul din piloniiintegrării europene.
 17. 17. Obiectivele de bază ale politicilor de dezvoltare regională sunturmatoarele:• diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pestimularea dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea zonelordefavorizate (cu dezvoltare întârziată), producerii de noidezechilibre;• îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile UniuniiEuropene şi de acces la instrumentele financiare de asistenţăpentru ţările membre (fonduri structurale şi de coeziune);• corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare;• stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale,care contribuie la dezvoltarea economic şi care este în conformitatecu prevederile legale şi cu acordurile internaţionale încheiate deRM.
 18. 18. Principiile care stau la baza elaborării şi aplicăriipoliticilor de dezvoltare regională sunt:• descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de lanivelul central/guvernamental spre cel al comunităţilorregionale;• parteneriatul între toţi actorii implicaţi în domeniuldezvoltării regionale;•planificarea – proces de utilizare a resurselor (prinprograme şi proiecte) în vederea atingerii unor obiectivestabilite;•cofinanţarea – contribuţia financiară a diverşilor actoriimplicaţi în realizarea programelor şi proiectelor dedezvoltare regională.
 19. 19. Politica de dezvoltare regională este una din politicilecele mai importante şi cele mai complexe ale UniuniiEuropene, statut ce decurge din faptul că, prin obiectivulsău de reducere a disparităţilor economice şi socialeexistente între diversele regiuni ale Europei, acţioneazăasupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare,precum creşterea economică şi sectorul IMM,transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană, protecţiamediului, ocuparea şi formarea profesională, educaţia,egalitatea de gen etc. Concepută ca o politică asolidarităţii la nivel european, politica regională sebazează în principal pe solidaritate financiară, adică peredistribuirea unei părţi din bugetul comunitar realizatprin contribuţia Statelor Membre către regiunile şigrupurile sociale mai puţin prospere
 20. 20. Politica de dezvoltare regională are un pronunţat caracterinstrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate (Fondulde coeziune, Fondurile structurale, Fondul de solidaritate)contribuie la finanţarea altor politici sectoriale – cum ar fipolitica agricolă, politica socială, politica de protecţie amediului.În plus, politica regională este corelată şi cu politica deextindere a Uniunii Europene, prin crearea fondurilorspeciale de pre-aderare Phare (fond de sprijin pentrureconstrucţia economică), ISPA (instrument al politicilorstructurale, ce prefigurează Fondul de coeziune) şiSAPARD (program special pentru agricultură) la care auacces ţările în curs de aderare şi prin care este sprijinitătranziţia acestora la standardele şi structurile deorganizare ale UE.
 21. 21. Un nou (şi ultim) instrument desolidaritate a fost creat în 2002, în urmainundaţiilor majore suferite de ţărileEuropei Centrale, cu scopul de a interveniîn cazul dezastrelor naturale majore şi curepercusiuni puternice asupra condiţiilorde viaţă în regiunile afectate, asupramediului sau economiei acestora.
 22. 22. Principiile care stau la bazaoperaţionalizării fondurilor structuralereprezentate de Agenda 2000, sunt:a) principiul programării;b) principiul parteneriatului;c) principiul adiţionalităţii (coerenţaexternă);d) principiul monitorizării, controlului şievaluării.
 23. 23. a) Principiul programării este unul din elementele esenţiale ale operaţionalizării Fondurilor Structurale şi se referă la pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se realizează pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statul Membru şi printr-o serie de etape succesive, finalizandu-se cu asumarea de sarcini de către structurile guvernamentale, neguvernamentale şi private.b) Principiul parteneriatului presupune o stransă colaborare între autorităţile naţionale, regionale şi locale, parteneri economici societate civilă şi alte organisme competente, în special prin implicarea acestora în toate etapele de utilizare Fondurilor Structurale – de la elaborarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare la implementarea şi monitorizarea acestora. Acest principiu subliniază gradul de descentralizare ce caracterizează intreaga politică regională şi aplicabilitatea subsidiarităţii (Concept socio-politic, managerial și informaţional potrivit căruia problemele apărute la un moment dat, într-o organizație sau un sistem, sunt soluționate la cel mai apropiat nivel decizional al acestora).
 24. 24. c) Principiul adiţionalităţii are în vederecompletarea asistenţei comunitare prinfinanţare naţională, astfel încat fondurilecomunitare să nu înlocuiască fondurilenaţionale alocate pentru dezvoltarea unuianumit sector, ci să vină în completareaacestora.d) Principiul monitorizării, evaluării şicontrolului
 25. 25. Cea mai nouă iniţiativă, iulie 2003 în domeniul politiciiregionale este punerea în aplicare a unui nou instrument depromovare a dezvoltării economice şi sociale durabile. Estevorba despre “Instrumentul pentru vecinătate”, careaparut ca o consecinţă a procesului de extindere a UE şireflectă preocuparea faţă de schimbarea graniţelor UE.Acest instrument se bazează pe promovarea cooperăriitrans-frontaliere, asigurarea bunei funcţionări şi a unuibun management al viitoarelor graniţe, în scopuldezvoltării regiunilor de frontieră şi acooperirii regionaleşi trans-naţionale. Acest instrument contribuie lapromovarea stabilităţii şi prosperităţii în interiorul şi în afaranoilor graniţe ale UE
 26. 26. Obiectivele acestui instrument sunt:• promovarea dezvoltării economice şi socialedurabile în zonele de frontieră;• cooperarea în vederea tratării nevoilor comune,în domenii precum: protecţia mediului, sănătateapublică, prevenirea şi lupta împotriva crimeiorganizate;• asigurarea unor graniţe sigure şi eficiente;• promovarea acţiunilor locale de tipul “de la omla om”
 27. 27. Interreg IIIIntereg III are drept scop stimularea iniţiativei regionale şicontribuie la coeziunea economică şi socială în cadrul Uniuniiprin abordarea regiunilor ca entităţi geografice şi culturaledistincte, independent de apartenenţa lor la un stat saualtul – promovând cooperarea trans-naţională şi trans-frontalieră şi susţinand ideea unei „Europe a regiunilor”. Unaspect special al acestei abordări il constituie accentul peintregrarea regiunilor indepărtate şi a regiunilor care augraniţă cu ţările candidate. Pentru atingerea acestorobiective, programul a fost structurat in 3 componente:• Componenta A - cooperarea trans-frontalieră;• Componenta B - cooperarea trans-naţională;• Componenta C - cooperarea inter-regională.
 28. 28. Strategia de implementare a acestui program este dezvoltatăpe aceeaşi linie ca şi în cazul Fondurilor Structurale şi are labază următoarele principii operaţionale:• Principiul programării: are ca document de programareProgramul de Iniţiativă Comunitară (PIC), ce contribuie ladezvoltarea mecanismelor şi structurilor necesare cooperăriitrans-frontaliere;• Principiul parteneriatului: constă în implicarea autorităţilorlocale, regionale şi naţionale, a partenerilor economici şisocietăţii civile, în vederea unui grad ridicat de participaredin partea părţilor interesate, fie publice sau private;• Principiul sincronizării cu alte instrumente financiare: are invedere complementaritatea cu alte programe şi iniţiativecomunitare
 29. 29. ASPECTELE PRISMEI PERFORMANŢEI (PRISM PERFORMANCE ISSUES) pentru asigurarea parteneriatelor eficiente şi durabile.• Satisfacţia părţilor cointeresate (Stakeholder satisfaction).• Contribuţia părţilor cointeresate (Stakeholder contribution).• Strategiile (Strategies).• Procesele (Processes).• Capacităţile (Capabilities).
 30. 30. • Cererile părţilor cointeresate (Stakeholder Demand)• Satisfacţia de prestare/furnizare/livrare (Satisfaction Delivery)• Direcţii strategice (Strategic Direction)• Soluţii pentru Dezvoltare (Solutions Development)
 31. 31. Pentru Dezvoltarea Regională contează multsinergia eforturilor, care are principiile şilegităţile sale de funcţionare, are nevoie demecanisme şi instrumente de declanşare şidirecţionare vectorială, pentru atingerearezultatelor aşteptate
 32. 32. Cuvantul “sinergie” este de origine greacă,fiind format din cuvântul “sin” careînseamnă “impreună cu” şi dincuvântul “ergon” care se traduce “prin muncă”.În traducere literară, cuvântul “sinergie”semnifică “munca împreună” şi defineşte efectulsporit ce se poate obţine prin acţiunea simultanăa mai multor elemente psihologice, fizice,biologice, economice, sociale etc. Sinergia are originea ca un termen teologiccare descrie cooperarea efortului uman cuvoinţa divină
 33. 33. Sinergie - creşterea efectului obţinutprin utilizarea unui ansamblu de resursepeste suma efectelor care pot fi obţinuteprin utilizarea separată a fiecărei resursedin cadrul ansamblului. Termen utilizat pentru a descrie oasociere între indivizi, produse, firme,structuri, comunităţi, regiuni, state, înscopul obţinerii de avantaje mai maridecât cele pe care le-ar obţine fiecare.
 34. 34. Ttriunghiul 3E al parteneriatului sinergetic Eficacitatea deciziilor Cea mai bună competitivitateCompetitivitatea propriu zisă posibilă Excelenţa Eficienţă managerială serviciilor Potenţial pentru îmbunătăţire
 35. 35. Oameni-Comunităţi- Regiuni-Ţări-Parteneriate Tactici-PlanuriStrategii SINERGIE C de acţiuni Politici Publice-Procese
 36. 36. VIZIUNE MISIUNE SCOPURI STRATEGII TACTICIPLANURIMMis ACŢIUNI DEREZULTATE SCONTATE
 37. 37. Succesul are la bază treicomponente:1.O viziune clară a viitorului dorit2. Acţiuni sinergetice şi orientate cătrescop3. O motivare şi o stare interioară caregenerează dorinţa partenerilor de aacţiona sinergetic
 38. 38. AcţiuniViziune clară sinergetice Viitorul dorit Motivare, voinţă şi dorinţă
 39. 39. SINERGIE de PROGRAMUn program este alcătuit dintr-unansamblu de proiecte care suntorientate către acelaşi obiectiv.Dacă un program este constituitdintr-o simplă alăturare deproiecte independente ale cărorefecte se însumează pur şi simpluprogramarea este un execiţiuformal şi nu contribuie eficient ladezvoltarea întregii regiuni
 40. 40. În cazul în care programarea/planificareaaduce o valoare adăugată suplimentară,pentru ca proiectele din regiune să sesusţină reciproc, atunci ele intră în sinergie(rezonanţă sinergetică) şi au un impactbenefic durabil.Sinergia programatică este un rezultat almai multor politici publice (sau a maimultor componente, ale dezvoltăriiregionale), care produc împreună un impactsuperior faţă de impacturile pe care ele leproduc în mod izolat, într-o unitate teritorialadministrativă
 41. 41. Începând cu reforma fondurilor structuraleîn UE din 1988, acentul a fost pus penecesitatea găsirii unei eficienţe cât maimari printr-o programare integrată privindDEZVOLTAREA REGIONALĂ. Unprogram integrat caută să obţină un efectde sinergie pozitivă între diferite măsuri şisă asigure o convergenţă (îndreptare către acelașiscop) a efectelor diferiţilor parteneri cuproiecte şi responsabilităţi diferite
 42. 42. Tendinţe în statele membre UE Putere mai mare de decizie la nivelul autorităţilor/agenţiilor regionale şi/sau locale Coordonare strânsă a diferitelor sectoare Eforturi continue de îmbunătăţire a parteneriatelor
 43. 43. Administraţia localăAdministraţia descentralizată, aflată sub controlul democratic al comunităţilor locale Descentralizarea Transferul competenţelor administrative şi financiare de lanivelul administrativ central către cel local
 44. 44. SubsidiaritateaDeciziile, intervenţiile şi operaţiunile vor fi responsabilitatea nivelului administrativ ce se află cel mai aproape de cetăţean, cu condiţia ca la acest nivel să existe cunoştinţele, capacitatea şi resursele (umane, tehnice şi financiare) necesare
 45. 45. Securitatea în UE este asigurată în baza parteneriatelor sinergetice ale membrilor• Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC)• Politica europeană de securitate şi apărare - PESA. UNIUNEA EUROPEANĂ Pilonul 1 Pilonul 2 Pilonul 3 Politicile comunitare PESC Justiţie şi Afaceri pentru incluzând Interne Comunitatea Europeană PESA Tratatele Uniunii Europene
 46. 46. Soluţii posibile pentru Regiunea Centru din RM Accent puternic pe dezvoltarea de parteneriate Abordare pro-activă din partea administraţiilor locale care să preia conducerea procesului de dezvoltare regională Dezvoltarea unei comunicări transparente şi a unui sistem informaţional accesibil tuturor părţilor implicate în parteneriate Dezvoltarea resurselor umane şi consolidarea capacităţilor prin educaţie şi formare profesională Acţiuni de lobby la nivel naţional şi internaţional
 47. 47. Dezvoltarea de parteneriate Toate autorităţile regionale şi locale vor fi implicate în stimularea parteneriatului public - privat - asociativ, pentru luarea deciziilor Autorităţile din comune/oraşe vor fi stimulate pentru a înainta propuneri de proiecte comune
 48. 48. Consolidarea capacităţilor Evaluarea necesităţilor de formare (ENF) şi efectuarea de analize tip SWOT pe baza cărora se va elabora un Plan de Acţiune în domeniul formării profesionale Centrele de formare profesională şi institutele de educaţie din cadrul unei regiuni vor fi implicate în mod activ în elaborarea de materiale destinate formării profesionale, precum şi în implementarea seminarelor/cursurilor de formare profesională Se vor aplica principiile delegării, orientării către rezultate şi al răspunderii în vederea obţinerii de rezultate concrete bazate pe un raport înalt cost/beneficiu
 49. 49. Lobby Autorităţile regionale şi locale trebuie să îşi coordoneze planurile şi acţiunile şi, la modul ideal, să adreseze un mesaj comun actorilor externi Organizarea de reuniuni la intervale regulate, la care să participe toţi partenerii, în vederea stabilirii unei abordări sinergetice Participarea sectorului asociativ, care să aibă rolul principal în procesul de lobby, atât faţă de proprii membri cât şi faţă de administraţia centrală
 50. 50. Cerinţe Schimbarea mentalităţii: de la centrarea pe planificarea individuală la planificarea colectivă/de cooperare la nivel de regiune Dorinţa de a colabora şi de a împărtăşi informaţiile şi experienţele (încredere şi transparenţă) Dezvoltarea cunoştinţelor privind dezvoltarea regională Atitudinea pro-activă în locul celei pasive Diseminarea informaţiei către toţi factorii implicaţi şi beneficarii, în vederea obţinerii sprijinului unanim pro dezvoltare regională
 51. 51. Întrebări, comentarii, sugestii?
 52. 52. SARCINI pentru beneficiariÎn cadrul instruirilor:Evaluare posibile contribuţii a părţilor cointeresateÎn perioada postinstruireIdentificare de către beneficiarii instruirilor apărţilor cointeresate (Stakeholder), aparteneriatului public-privat-asociativ în localităţileregiunii.
 53. 53. ..
 54. 54. Vleriu RUSU director ADR“Habitat”Adresă: str. Păcii 61, or. RezinaMD5400.Tel.373 254 21360, email:adr.habitat@gmail.com http://www.habitat.md

×