Sessie 12 ppt_bbc_de_basis

709 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessie 12 ppt_bbc_de_basis

 1. 1. DE NIEUWE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS (BBC)Basisinfo VVJ | Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw | Ossenmarkt 3 | 2000 Antwerpen T 03 821 06 06 | F 03 821 06 09 | E info@vvj.be | W www.vvj.be
 2. 2. De inhoud!• Waarom BBC? Voor wie?• Uitgangspunten• Concreet: →Meerjarenplan / (S)MJP →Budget →Dagelijkse werking (boekhouding, rapportering,…) →Jaarrekening• Timing
 3. 3. Waarom? Voor wie?• Voor wie? →Gemeenten →OCMW’s →IVA’s →Provincies →Districten (Antwerpen) Niet voor politie, kerk, vzw’s, deelfilialen van AGB, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 3
 4. 4. Waarom? Voor wie?• Het gemeentedecreet is een evolutie naar modern besturen (gevolg: een goede BBC), noot: dat gebeurde ook op Vlaams en Federaal niveau (BBB)• New public management →Overheid: van Speler naar Regisseur →Doelstellingen en middelen →Processen, kostprijs en verbetertrajecten… →Interne en externe verzelfstandiging →…. (planning, delegatie, controle en output) 4
 5. 5. Waarom BBC? Voor wie?• Even een blik op de financiën → Het gaat om veel geld, vroeger vaak “aanwasbudget” → gezonde financiën noodzakelijk voor duurzaam (= op termijn houdbaar) lokaal beleid: financiën als middel (feit dat overheid niet failliet kan gaan wil niet zeggen dat de middelen onbeperkt zijn!) → gemeentefinanciën volgen steeds meer de beleidscyclus en beïnvloeden de Strategische Keuzes • besparen of belastingen verhogen? • welke belastingmix? (vermogen v inkomen, bedrijf v burgers) • welke type leningen? (vast/variabel, looptijd, …) • zelf doen of uitbesteden? • aandelen verkopen of rekenen op dividenden? 5
 6. 6. Waarom BBC? Voor wie?• Gemeentelijke bijdrage aan het OCMW • Principe financiering OCMW door gemeente blijft • Financieel evenwicht OCMW (na dotatie gemeente)• AGB’s: • Regels BBC-besluit gelden slechts voor een deel van AGB’s• Informatica: BBC-besluit legt minimale regels op voor informatica (bruikbaar voor bestek)
 7. 7. Uitgangspunten• Beleid en en financiën gaan hand in hand →Plannen (meerjarenplanning) →Budgetteren (“raming van de kost der plannen”) →Registreren (“noteren exacte uitgaven bij uitvoering”) →Rapporteren (jaarrekening)• Bovenstaande verloopt cyclisch, dus evaluatie dmv rapportage bij opmaak volgende planning/budget.• Eén geïntegreerd systeem (beleidsvoering  financiële vertaling  Gevolgen) 7
 8. 8. Uitgangspunten• Kader: → besluit legt regels op voor beleidsrapporten (meerjarenplan, budget, jaarrekening) → Registratiesysteem voor managementinformatie (lees: voor CBS/MT, niet centraal opgelegd)
 9. 9. Uitgangspunten• Maatwerk mogelijk door bestuur zelf: • Keuze aantal en aard prioritaire beleidsdoelstellingen • Aanpassing aan eigen organogram • IVA’s (elke IVA = aparte ‘budgettaire entiteit’) • Per gedelegeerde budgethouder: beheersbudget en -rekening • Zelf gekozen Beleidsdomeinen: • = eigen groepering van opgelegde beleidsvelden • belangrijk voor structuur van beleidsrapporten en kredietbeperking • Beleidsitems: zelf gekozen verdere opsplitsing opgelegde beleidsvelden
 10. 10. Ter verduidelijking • Aanpassing aan eigen organogram (eigen keuzes, Vrije tijd excl. Algemeen)):  Beleidsdomeinen: = eigen groepering van opgelegde beleidsvelden  belangrijk voor 0750 0740 structuur van beleidsrapporten en0701 CC kredietbeperking Jeugd Sport Functioneel/economische codes verdwijnen: Jeugd Functionele code 761 Jeugd- Project Jeugd Beleidsveld 0750centrum jeugdcultuur  Verder bv. jeugdvoorzieningen welzijn 0940, Speelplein- Jeugdwerk- opvoedingsondersteuning 0944, kinderopvang werking ondersteuning 0945, …  Beleidsitems: zelf gekozen verdere opsplitsing opgelegde beleidsvelden
 11. 11. Uitgangspunten• Hervorming maakt planlastvermindering mogelijk (maar creëert de planlastvermindering niet zelf!!!  Zie Decreet Lokaal)• Onderscheid beleid en beheer: • Beleidsrapporten: • Door de raad goed te keuren rapporten: meerjarenplan (en aanpassingen), budget (en wijzigingen) en jaarrekening • Besluit regelt minimuminhoud (bescherming raad) • Verplichte toelichting geen voorwerp van besluitvorming • Beheersrapporten: • Elke budgethouder maakt beheersbudget en –rekening • Besluit legt alleen minimale regels vast
 12. 12. Uitgangspunten• “Het beleid” vertaalt zich in Doelstellingen, actieplannen en acties. Deze zijn gebudgetteerd (weergave ontvangsten en uitgaven)• Financieel evenwicht met twee dimensies: • Structureel evenwicht: einde planningsperiode in staat zijn leninglasten (aflossingen en intresten) te dragen uit verschil exploitatie-ontvangsten en –uitgaven • Jaarlijks evenwicht op kasbasis• Lenen gebeurt in functie van thesauriebehoeften, niet gekoppeld aan investeringen (= andere manier van beslissen?)
 13. 13. Concreet→Meerjarenplan / (S)MJP→Budget→Dagelijkse werking (boekhouding, rapportering,…)→Jaarrekening
 14. 14. Meerjarenplan• Bij aanvang van de legislatuur (jaar twee t.e.m. jaar één) → Strategische nota (voorbereiding door secretaris) → Financiële nota (voorbereiding door financieel beheerder)  Jaarlijkse aanpassing VOOR goedkeuring budget  Bevoegdheid van de raad  Bezorging aan raadsleden 14d van tevoren• Ook voorheen was er reeds… → Sectorale en categoriale plannen → Financieel meerjarenplan als verplichte bijlage bij de begroting
 15. 15. MeerjarenplanDe logische vragen die aan de basis liggen: →Wat willen het beleid bereiken? →Wat gaat het bestuur daarvoor doen? →Hoeveel gaat dat kosten en opbrengen? →Hoe gaat het bestuur dat financieren
 16. 16. Meerjarenplan• Anders gesteld: →Functies van het meerjarenplan: • Beleidsfunctie: politieke voornemens: belangrijkste beleidsdoelstellingen en actieplannen • Financiële functie: →Financiële gevolgen gepland beleid →Financieel evenwicht →Sectorale planning (cf. planlastvermindering) →Evaluatie-instrument of toetssteen achteraf →Statistische functie (Vlaams, ESR, …)
 17. 17. Meerjarenplan• BBC-besluit: Meerjarenplan is een beleidsrapport• Strategische nota met:  Prioritaire beleidsdoelstellingen  beoogd resultaat (en eventueel maatschappelijk effect)  actieplannen  jaarlijkse uitgaven en ontvangsten  overig beleid (met o.a. niet-prioritaire doelstellingen) dus niet verplicht in strategische nota!• Financiële nota met o.a. financieel doelstellingenplan per beleidsdomein• Verplichte toelichting: O.a. omgevingsanalyse, financiële risico’s, beleidsdoelstellingen, info over organisatie, evolutie schulden en belastingen, …
 18. 18. Jaar 1 Jaar 2 … Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten SaldoAlgemene financiering• Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere• Overige Exploitatie Investeringen AndereBeleidsdomein 1• Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere• Overige Exploitatie Investeringen Andere…
 19. 19. Meerjarenplan• Koppeling beleid-financiën: →Via uitgaven en ontvangsten →Niet op detailniveau, wel per beleidsdomein• Is meerjarenplan verplicht? Ja. Budget moet passen binnen meerjarenplan. Zonder geldig budget resten alleen (max. 3) voorlopige 12den. De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 19 - 02-04-12
 20. 20. Budget• Jaarlijks (voor 31/12, 31/3 in eerste jaar) →Beleidsnota (inhoudelijk)  Secretaris →Financiële nota (+/- de begroting)  Financieel Beheerder• Beleidsnota →Beleid van het bestuur →uitwerking meerjarenplan• Financiële nota →Exploitatiebudget →Investeringsbudget →liquiditeitenbudget 20
 21. 21. Budget: Beleidsnota• Doelstellingennota →Prioritaire doelstellingen uit MJP + actieplannen + acties + uitgaven en ontvangsten →Doelstellingenbudget per beleidsdomein →Financiële toestand →Lijsten overheidsopdrachten en daden van beschikking die gedelegeerd zijn door de raad →Lijst van nominatieve subsidies 21
 22. 22. Budget:Beleidsnota - Doelstellingenbudget Budget jaar N Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering - Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere - Overige Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein 1 - Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere - Overige Exploitatie Investeringen Andere … 22
 23. 23. Budget: Financiële nota• Exploitatiebudget (Uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein) (Dus in praktijk: gecumuleerd doelstellingenbudget)• Investeringsbudget dat 3 jaar geldig blijft (Investeringen, +/- BD, aanschaf duurzame middelen) Opmerking: Transactiekredieten: worden onmiddellijk vastgelegd  Na verbintenis komt meteen vastlegging  Ook meerjarige contracten (bv. onderhoudscontracten, bij investeringen die over verschillende jaren lopen, …) meteen in te schrijven.• Liquiditeitenbudget (financieel plan van de geldstromen van de gemeente, incl afschrijvingen e.d.) 23
 24. 24. Budget: toelichting• Uitleg bij het exploitatiebudget• Uitleg bij het investeringsbudget (vb. de gevolgen voor exploitatie)• Lijst met geplande subsidies per beleidsveld• Evolutie liquiditeitenbudget in de tijd 24
 25. 25. Praktisch – opmaak Budget• Informatieverzameling• Overleg op niveau van het Managementteam• Overleg tussen diensten en schepenen• Overleg tussen schepenen en schepen voor financiën• Bespreking op het college• Voorstel op college• Voorstel op gemeenteraad 25
 26. 26. Budget – Budgetwijziging - IKABudgetwijziging• Ook via gemeenteraad• Minstens na goedkeuring jaarrekeningInterne Kredietaanpassing (IKA), 1 juli 2009• Bevoegdheid college (NIET BIJ OCMW  Raad)• Budgetneutraal per Beleidsdomein !!! (kredietbewaking op BD)  Saldo mag niet verschillen (U – O)• VROEGER: Functionele Code begint met zelfde 2 cijfers / NU: binnen beleidsdomein blijven• Niet van O naar U• Niet van BD naar GD (principe blijft overeind)• Niet over jaren heen 26 WAT HIER NIET KAN MOET VIA BW
 27. 27. Budget•Functies van het budget: •Beleidsfunctie: concretisering meerjarenplan •Financiële functie: gevolgen op financiën en evenwicht •Autorisatiefunctie: maximaal besteedbare kredieten •Sectorale planning (cf. planlastvermindering) •Evaluatie-instrument of toetssteen achteraf •Statistieken(Vlaams, ESR, …)•Wat als er op 1.1 geen budget is? •Automatisch (geen goedkeuring raad) voorlopige 12den •Beperkt tot 3/12den (uitbreidbaar door minister) voor exploitatiebudget; geen beperking voor aflossingen
 28. 28. Dagelijkse werking Budget• Eén registratiesysteem dient twee doelstellingen: →Budgettaire registraties voor: • Financiële vertaling van het beleid (uitgaven/ontvangsten) • Kredietopvolging en –bewaking →Managementinformatie (met o.a. algemene boekhouding)• Besluit legt (cf. rapportering!) verplichte ‘dimensies’ op voor boekingen, zoals o.a.: →Datum, bedrag, algemene rekening, omschrijving →Budgethouder, beleidsveld, actieplan →Sectoraal rapport (cf. planlastvermindering!) →…Uitbreidbaar door bestuur (informatica – kosten/baten) De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 28 - 02-04-12
 29. 29. Dagelijkse werking• Vrijstellingen visum: →Decreten: vóór aangaan van verbintenissen met uitgaande kasstroom onderzoekt financieel beheerder wettigheid en regelmatigheid en geeft visum. Raad kan na advies financieel beheerder verbintenissen vrijstellen van voorgaand visum, binnen grenzen bepaald door Vlaamse regering. →Besluit maakt visumvrijstelling onmogelijk voor: • Aanstelling statutairen • Aanstelling contractanten >1 jaar en onbepaalde duur (uitzondering OCMW voor werkgelegenheidsmaatregelen) • Verbintenissen >50.000 euro of meerjarige verbintenissen >25.000 euro/jaar • Investeringssubsidies (doortrekken logica investeringsbudget) De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 29 - 02-04-12
 30. 30. Jaarrekening• Ontwerp opgesteld door Financieel beheerder (ism Managementteam)• Controle van ontwerp door externe audit (“o.v.”)• (Gemeente)raad stelt jaarrekening vast (moet voor 31/3, gebeurt heden vaak voor 31/6, doch timing is belangrijk om evenwicht budget aan te tonen)• College geeft toelichting over het gevoerde 30
 31. 31. Jaarrekening• Beleidsrapport (met standaardregels) bevat →Beleidsnota →Financiële nota →Samenvatting algemene rekeningen 31
 32. 32. Jaarrekening• Beleidsnota:  Doelstellingenrealisatie: voor elke prioritaire doelstelling: Werd beoogd resultaat (of effect) bereikt? Werden actieplannen en acties uit budget uitgevoerd? Vergelijking werkelijke uitgaven/ontvangsten met budget  Doelstellingenrekening: zie volgende dia  Financiële toestand 32
 33. 33. Jaarrekening - Doelstellingenrekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten SaldoAlgemene financiering- Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere- Overige Exploitatie Investeringen AndereBeleidsdomein 1- Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere- Overige Exploitatie Investeringen Andere… 33
 34. 34. Jaarrekening Financiële nota:  Exploitatierekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten SaldoAlgemene financieringBeleidsdomein 1…Totaal  Investeringsrekening  Liquiditeitenrekening 34
 35. 35. JaarrekeningSamenvatting algemene rekeningen:  Balans  Staat van opbrengsten en kosten Bij jaarrekening hoort een toelichting, met o.m.: waarderingsregels, relevante gebeurtenissen na balansdatum, uitleg bij verschillen budget-realiteit, details bij financiële nota, toegekende subsidies, … 35
 36. 36. Invoeringstraject (2011 – 2014)Starters 2011 (20)Gemeenten Aalst, Geel, Hemiksem, Mol, Oostrozebeke, Poperinge, VilvoordeOCMW’s Boutersem, Opwijk, ZwevegemGemeente en OCMW Antwerpen, De Pinte, Dilbeek, Overpelt, ZoerselStarters 2012 (44)Gemeenten Begijnendijk, Beringen, Deerlijk, Drogenbos, Grimbergen, Kasterlee, Lier, Linter, Lokeren, Meerhout, Olen, Schelle, Temse, Wevelgem en ZonnebekeOCMW’s Boortmeerbeek, Denderleeuw, Grobbendonk, Haaltert, Maaseik, Merksplas, Oudenaarde, Stabroek, Waregem en ZutendaalGemeente en OCMW Aalter, Eeklo, Herent, Houthalen-Helchteren, Oosterzele, Sint- Katelijne-Waver, Spiere-Helkijn, Tienen en ZottegemProvincie West-Vlaanderen
 37. 37. De boodschap blijft…• Wacht niet tot 2013 om voorbereidingen te starten:• Is huidige organogram OK - keuzes beleidsdomeinen? • Bv. jeugd:  apart beleidsdomein  binnen BD vrije tijd  binnen BD welzijn  …• Projectleider in bestuur?• Investeren in informatica• Volg vorming & opleidingen
 38. 38. Vragen?
 39. 39. Financiële rol van diverse spelers• Gemeenteraad: →budget(wijzigingen) en jaarrekening en nu ook meerjarenplan →Belasting- en retibutiereglementen →Overheidsopdrachten die niet nominatief in budget staan (anders: andere budgethouder) →Algemeen inzage- en controlerecht →Goedkeuring internecontrolesysteem (uitstel 1/10/2007) →Oprichten en deelname verzelfstandigde entiteiten 39
 40. 40. Financiële rol van diverse spelers• College van burgemeester en schepenen: →Uitvoerbaarverklaring belastingkohieren →Budgethouder, met mogelijkheid tot delegatie naar secretaris en individuele personeelsleden →Kader vastleggen voor beleggingen en thesauriebeleid (rest: ontvanger) →Interne kredietaanpassingen 40
 41. 41. Financiële rol van diverse spelers• Secretaris: →Algemene leiding van de diensten →Hoofd managementteam →Voorontwerp beleidsnota bij budget (later ook: voorontwerp strategische nota meerjarenplan) →Staat in voor interne controlesysteem →Budgethouder voor dagelijks bestuur • Bij delegatie door college • Kan zelf verder delegeren →Functionele leiding over deel taken Financieel beheerder (Antwerpen: Directeur Financiën doet nota’s) 41
 42. 42. Financiële rol van diverse spelers• Managementteam →Verplicht in elke gemeente →Leden: secretaris, ontvanger, anderen op basis van organogram →Coördinatie voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid →Begin legislatuur: afsprakennota met college →Zeker betrokken bij: meerjarenplan, budget, organogram, interne controlesysteem, … 42
 43. 43. Financiële rol van diverse spelers• Financieel Beheerder →Tweede handtekening voor girale betalingen (secretaris eerste) →Doet onder functionele leiding secretaris: • Voorontwerp financiële nota bij budget • Boekhouding en jaarrekening • Thesauriebeheer →Doet in volle onafhankelijkheid: • Voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole (visum voor het ontstaan van verbintenissen) • Invordering ontvangsten (bv belastingen) • Rapportering aan CBS en GR over thesaurie, uitvoering budgetten, beheerscontrole, toekennen visa, enz. →moet geen borg meer stellen 43
 44. 44. Financiële rol van diverse spelers• Budgethouder (nieuw!) →Bevoegdheid om budget (uitgaven en ontvangsten) in te zetten om doelstellingen te bereiken →Wie? College en bij delegatie: secretaris, personeelsleden, burgerinitiatief →Indien bevoegd: bereidt opdracht voor, gunt (=bindt gemeente tav derden), controleert facturen en keurt ze goed →Moet rapporteren over activiteiten 44
 45. 45. Financiële rol van diverse spelers• Jij als individueel personeelslid →Kan budgethouder zijn indien delegatie door secretaris of college. (Budgetverantwoordelijkheid speelt hier ook) →Speelt een rol binnen het interne controlesysteem (procedures, …) →Kan mogelijks in het managementteam zitten (bepaald door organogram) Hoe waarschijnlijk? →Wat is jouw rol als jeugdambtenaar in de praktijk? Hoe is die bij het opmaakproces van het budget/de meerjarenplanning? 45

×