Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personel,Özlük İşleri ve Bordrolama-4

1,122 views

Published on

Son mevzuat değişiklikleri ışığında örnek uygulamaların da
yer aldığı söz konusu rehber, alışılagelmiş sosyal güvenlik
rehberlerinde rastlanan, daha ziyade mevzuatı özetleyen
klasik anlayışın dışına çıkarak, uygulamada karşılaşılabilecek
özel durumlara ilişkin açıklamalar içermektedir.
İşverenin mali yönden zor duruma düşmesi, afet durumu,
iş kazası meydana gelmesi gibi temenni etmediğimiz
olağandışı hallerde bilinmesi ve yapılması gereken işlemlerin
yanı sıra; olağan bildirimler, primler, teşvikler gibi günlük
işlemler de rehberde yer alan konular arasındadır.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Personel,Özlük İşleri ve Bordrolama-4

 1. 1. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com
 2. 2. univerist.com Personel İşe Giriş Çıkış İşlemleri, Kapanış ve Denetim 2013 Verileri İle Bordro HesaplamalarıE – Bildirge Uygulaması Yasal Bildirimler – Sgk Raporlarının Bildirilmesi Denetim Nasıl Verilir ? Teşvikler SGK Tehlike Dereceleri (Kvsk)Prim Oranlari KONULAR
 3. 3. univerist.com • Bildirim, www.sgk.gov.tr internet adresinde “İşveren” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.
 4. 4. univerist.com • Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerince, istirahatli işçilerin bildirimlerinin internet ortamında gönderilip gönderilmediği kontrol edilecek ve bildirimi yapmayan işverenlere bildirimin yapılması ile ilgili tebligat gönderilecektir.
 5. 5. univerist.com • İşverenlerden yazının tebliğ alındığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde bildirimin yapılmaması halinde (bildirimin verilmemesi halinde asgari ücretin 5 katı tutarında, bildirimin geç verilmesi halinde asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
 6. 6. univerist.com • Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimlerin geç yapıldığının tespiti halinde tebligat yapılmadan idari para cezası uygulanacaktır.
 7. 7. univerist.com • Personel giriş ve çıkış işlemleri • Son kontrollerden sonra tayin gelecek aya devredilişi, kapanış işlemleri • Tüm işlemlerin sonunda işletme içindeki evrak akışı • Denetimlerde bordrocunun görevi, denetim nasıl verilir, nasıl sunum yapılmalı, denetimlerde dikkat edilecek hususlar
 8. 8. univerist.com İşe Girişi Yapılan Personelin, Kronolojik sıraya göre; 1.İşe alınan personelin, tüm evraklarının eksiksiz olarak geldiği kontrol edilir, eksik evrakla iş başı verilmez. 2.Evraklar kontrol edilirken son altı ay içinde alınıp alınmadıklarına ve spesifik noktalara dikkat edilir (Savcılıkta kaydı var mı, sağlık raporunda çalışması için onay verilmiş mi gibi…) 3.İş sözleşmesi işçiye imza ettirilir ve sözleşmedeki şartlar hakkında bilgi verilir, sözleşme başlangıç tarihi ve personelin ücreti muhakkak sözleşmede belirtilir.
 9. 9. univerist.com 4.AGİ formu işçiye imza ettirilir. 5.İşletmede kullanılacak tüm evraklar (zimmet formları, personel yönetmeliği, iş sağlığı güvenliği ile ilgili evraklar vb…) işçiye imza ettirilir ve kendisine kısa bilgi verilir. 6.Personelin SGK web adresinden işe giriş bildirgesi yapılır 3 nüsha çıktı alınır ve imza ettirilir bir nüshası kendisine verilir. 7.Personel programına ve listelere girişi kaydedilir, banka hesabı açtırılır ve kaydedilir. 8.Dosyası oluşturulur ve ay içi girişler dosyasına kaldırılır.
 10. 10. univerist.com İşten Çıkışı Yapılan Personelin Kronolojik sıraya göre ; 1.Kıdem tazminatı alacağı var ise hesaplanır. 2.İhbar tazminatı alacağı var ise hesaplanır. 3.Çıkış tarihine göre çıkış bordrosu yapılır, fazla mesai, yıllık izin vb. tüm alacakları da hesap edilir, bordrosuna eklenir, istifa ise muhakkak kendi el yazısı ile şirkete hitaben yazılması sağlanır. 4.Kıdem ve ihbar tazminatı da bordrosuna eklenir ve toplam net alacağı bulunur. (farklı uygulamalar mevcuttur)
 11. 11. univerist.com 5.Bordrosundaki tüm gelirlerine ve son alacak bakiyelerine göre makbuz ve ibranamesi doldurulur, 6.Hazırlanan bordro, hesap tabloları ve ibraname türü belgeler işçiye “ Okudum, anladım hiçbir itirazım yoktur. İşyerimden tüm alacaklarımı aldım“ şeklinde kendi el yazısı ile birlikte imza ettirilir, 7.SGK’ nın web adresinden kişinin çıkışı yapılır (10 gün süre içinde) 8.Tüm evraklar özlük dosyasına kaldırılır veay içi çıkış klasörüne alınır daha sonra da arşivlenir.
 12. 12. univerist.com Kronolojik sıraya göre cari ay aşağıdaki şekilde kapatılır; 1.Ay içinde giren ve çıkan personelin tarihleri, fazla mesai ve avanslar vb. gelen tüm evraklar puantaja işlenir ve tekrar kontrol edilir. Ay içinde toplanan bu puantaj verilerine göre bordrolar yapılır. 2.Bordrolardaki AGİ dahil net tutarlar için banka dosyası oluşturulur ve banka yolu ile ödenir. Dosyaların sorunsuz bir şekilde gittiğine dair bankadan muhakkak teyit alınır. Yalnızca şirket toplamları şirket hesaplarından para çıkışlarını sağlamaları ve kontrol etmeleri için finansmana teslim edilir. (Tek tek ücretler verilmez!) 3.Ödeme listelerinin bir çıktısı, puantaj ve genel icmal dosyalanır, arşive kaldırılır.
 13. 13. univerist.com 4.Eksik gün raporu gönderilir, (50 çalışandan fazla ise gerekli değil !) 5.İş gücü çizelgesi gönderilir, (10 çalışanın altında ise gerekli değil !) 6.Asgari geçim indirimi bordroları gönderilir. 7.Genel icmalden SGK matrahları ve Eksik Gün raporlarından eksik gün nedenleri kontrol edilerek E Bildirge onaylanır.
 14. 14. univerist.com 8.Genel icmal, masraf merkezlerine göre icmal, onaylanmış barkodlu E Bildirge tahakkuk fişi (yalnızca ön sayfa !!!) muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmeleri için muhasebeye teslim edilir. 9.Onaylanmış barkodlu E Bildirge tahakkuk fişi (yalnızca ön sayfa !!!) aynı zamanda finansmana da teslim edilir. (Sigorta primlerini ödemeleri için…)
 15. 15. univerist.com • Düzenli ve sistematik olun, işi bildiğiniz anlaşılsın. • Aylık yasal bildirimleriniz ve posta alındı belgeleri ay ay sırasına göre dizilmiş, dosyalanmış şekilde sunulmalıdır. Teftiş için sorumlu müfettişin işini kolaylaştırın. • Kesinlikle olumsuz tavır sergilemeyin, ters davranmayın, mukavemette bulunmayın  İPC geliyor ! • İstendiği kadar bilgi verin, soru soruldukça cevaplayın, fazla konuşmayın! • Puantaj  Bordro  Banka Ödeme listeleri E Bildirge tahakkukları Yevmiye defteri kayıtları birbirini tutmalıdır. Tutmuyor ise  Denetim derinleşir ve  İPC
 16. 16. univerist.com • E Bildirgenizdeki eksik gün nedenleri ile SGK ya göndermiş olduğunuz Eksik Gün Raporları birbirini tutmalıdır ve Eksik Gün nedenini belirten SSK Raporu ya da Ücretsiz İzin Dilekçeleri muhakkak belgenin ekinde olmalıdır. • İş Kanununda bulunan ve İPC gerektiren tüm maddelere dikkat edin, sunumlarınız bu yönde olsun, işinizin ana mantığı zaten o idari para cezalarının gelmemesini sağlayacak şekilde sistemli olmanızdır.
 17. 17. univerist.com • ÇİFT BORDRO YAPMAYIN ! Çift bordro yapmanın cezası işverene 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek (VUK Md. 359/a-2 -21 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) • Ayrıca işçiler elden aldıkları tutarları daha sonra ödenmedi diyerek mahkemeye başvurabilirler ve ayrıca elden ödenen paralar için her ay ve her işçi için 134 TL İPC var. Cezalar çok ciddi ve tavsiyem böyle bir olaya alet olmayın ve, işvereninizi de uyarın!
 18. 18. univerist.com Yapılan düzenlemeyle 01.10.2008 tarihinden itibaren işverenlerin ödedikleri malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin işveren hissesinin % 5 i hazinece karşılanacaktır. • Yaralanabilmek için şartlar: 1. Aylık prim hizmet belgesini yasal süresinde vermek (en geç izleyen ayın 23’ ü) 2. Yasal süresinde ödemek 3. Sigorta prim borcu olmamak, borcu olsa da taksitlendirilmiş, yapılandırılmış olmak
 19. 19. univerist.com • 01.07.2008 de yürürlüğe girmiştir. • Mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınacak yeni istihdam edilenlere yönelik bir teşviktir. • 31.12.2015 e kadar geçerli
 20. 20. univerist.com Asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren primlerinin • Birinci yıl için % 100’ ü • İkinci yıl için % 80’ i • Üçüncü yıl için % 60’ ı • Dördüncü yıl için % 40’ ı • Beşinci yıl için % 20’ si işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
 21. 21. univerist.com • 50’ den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde toplam işçi sayısının % 3’ ü oranında özürlü işçi çalıştırmak zorunludur. Kontenjanın üzerinde özürlü çalıştıran ya da özürlü çalıştırma yükümlülüğü olmadığı halde özürlü çalıştıran işverenlere çalıştırdıkları her özürlü işçi için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin %50 si hazinece karşılanacaktır. Faydalanma şartları; • %5’ in şartları bu teşvikte de geçerlidir.
 22. 22. univerist.com E bildirgeyi onaylarken; • İcmal ile e bildirge deki kişi sayısı ile SGK matrahlarının aynı olmasına, • Şirketinizde emekli olup olmadığına, icmalinizdeki emekli matrahı, emekli kişi sayısı ile e bildirgedekinin aynı olmasına,
 23. 23. univerist.com • E bildirgedeki eksik gün sayılarının ve eksik gün nedenlerinin ay içinde gönderdiğiniz Ek: 10 ile aynı olmasına, • % 5 işveren teşviğinden yararlandırıyor olmasına, (SGK’ nın sistemi bazı durumlarda borcunuz olmasa da sizi teşvikten yararlandırmayabiliyor)
 24. 24. univerist.com • Brütten Nete Ücret Hesaplamaları • Normal / Emekli Çalışan • Asgari Geçim İndirimi (Agi) • Sgk Primi • İşsizlik Sigortası Primi • Gelir Vergisi • Damga Vergisi • Sgk Tehlike Derecesi • İşveren Maliyeti • İşveren Teşvikleri
 25. 25. univerist.com
 26. 26. univerist.com SGK Primi  İşci payı SGK Matrahının %14 ü  İşveren payı  SGK Matrahının (%18,5 + kısa vadeli sigorta kolları primi (İşyeri Tehlike Derecesi) İşsizlik Sigortası Primi  İşçi payı  SGK Matrahının %1 i  İşveren payı  SGK Matrahı %2 si  Gelir Vergisi Matrahı = Brüt ücret – SGK işci primi – SGK işsizlik sigortası Primi Gelir Vergisi  İşci Payı Gelir Vergisi Matrahının (%15 – %20 – %27 – %35 ) Damga Vergisi  İşci Payı Toplam Brüt Ücretin binde 7,59 u
 27. 27. univerist.com SGK Primi  İşci payı SGK Matrahının %7,5 u  İşveren payı  SGK Matrahının (%22,5 + kısa vadeli sigorta kolları primi (İşyeri Tehlike Derecesi) İşsizlik Sigortası Primi  İşçi payı  -0- Emekli işçi işsizlik sigortası primi ödemez  İşveren payı  -0- Emekli işçi çalıştıran işveren işsizlik sigortası primi ödemez  Gelir Vergisi Matrahı = Brüt ücret – SGK işci primi – SGK işsizlik sigortası Primi Gelir Vergisi  İşci Payı Gelir Vergisi Matrahının (%15 – %20 – %27 – %35 ) Damga Vergisi  İşci Payı Toplam Brüt Ücretin binde 7,59 u
 28. 28. univerist.com Sigorta Kolları İşveren Payı Sigortalı Payı Kısa vadeli sigorta kolları %1 ile % 6,5 arasında değişir… - Uzun vadeli sigorta Kollları (Malüllük, Yaslılık, Ölüm) % 11 % 9 Genel sağlık sigortası primi % 7,5 % 5 TOPLAM 18,5 14 İşsizlik sigortası % 2 % 1 Toplam Katılım Payları % 20,5 % 15 İşveren Maliyet Hesabı % 20,5 + Kısa vadeli sigorta kolları (Tehlike Derecesi)
 29. 29. univerist.com 1  1 2  1,5 3  2 4  2,5 5  3 6  3,5 7  4 8  4,5 9  5 10  5,5 11  6 12 6,5  İşyerinde yapılan işe göre belirlenir. SGK belirler
 30. 30. univerist.com Nasıl hesaplanır ? • (Yıllık Brüt Asgari Ücret x Asgari Geçim İndirimi Oranı) x % 15/12 • Asgari Geçim İndirimi oranları (2012) Çalışanın kendisi %50 Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş % 10 1 inci çocuk % 7,50 2 inci çocuk % 7,50 3 üncü çocuk % 5 4.çocuk ve fazlası için % 5
 31. 31. univerist.com  Formül = (Yıllık Brüt Asgari Ücret x Asgari Geçim İndirimi Oranı) % 15 / 12  4 çocuklu ve eşi çalışan işçi için asgari geçim indirimi hesabı Yıllık brüt asgari ücret  (978,6 * 12) * 50 puan  işçinin kendisi + 7,5 puan  (1.çocuk) + 7,5 puan  (2.çocuk) +* %15 / 12 5 puan  (3.çocuk) + 5 puan  (4.çocuk) 75 puan toplam (AGİ Oranı) ((978,6* 12 * 75%) * 15%)) / 12 = 110,09 TL net olarak işçinin maaşına eklenir ve hiçbir yasal kesintiye dahil değildir.  Asgari geçim indirimi hesaplanırken 01 Ocak 2013 de belirlenen brüt asgari ücret (978,6 TL) 2013 yılı boyunca kullanılır.  Yani Asgari ücret Temmuz 2013 ayında değişse bile (1.021,5 TL) asgari geçim indirimi hesaplanırken 978,6 TL kullanılacaktır.
 32. 32. univerist.com • 10.700 TL’ye kadar % 15 • 26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası % 20 • 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası % 27 • 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası % 35 oranında vergilendirilir.
 33. 33. univerist.com Ödeme Türü Sgk Kesintisi Gelir Vergisi Damga Verg. Asıl Ücret Var Var Var Aile Yardımı Belirli miktarı aşan kısmı var Var Var Çocuk Yardımı Belirli miktarı aşan kısmı var Belirli miktarı aşan kısmı var Var Fazla Mesai Var Var Var İhbar Tazminatı Yok Var Var İkramiye Var Var Var İzin Ücreti Var Var Var Kıdem Tazminatı Yok Yok Var Primler Var Var Var Sağlık Yardımı Var Var Var Yakacak Yardımı Ayni Yok Var Var Yakacak Yardımı Nakdi Var Var Var Yemek Yardımı Belirli miktarı aşan kısmı var Belirli miktarı aşan kısmı var Var Yol Yardımı Var Var Var
 34. 34. univerist.com Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com Teşekkürler
 35. 35. univerist.com • https://www.peryon.org.tr/wp- content/uploads/2014/01/Ozluk_Isleri_Personeli_Seviye5.pdf • https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0C CMQFjABahUKEwiX1sv7_YnHAhUknnIKHYcwClM&url=http%3A%2F%2Fwww.ktu .edu.tr%2Fdosyalar%2F17_00_00_58064.pdf&ei=RNW9VZekGKS8ygOH4aiYBQ& usg=AFQjCNE36GbRSa9HC_Cd7DV6F- IVR580mA&sig2=12OYeCxO4czFvCfsLMBcdA&bvm=bv.99261572,d.bGQ&cad=rj a • http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/ozluk_dosyasi.pdf • http://www.ikkh.gov.tr/userfiles/files/5.pdf • http://www.asristanbul.com.tr/Files/PDF/27R6WWJF4CJ2.pdf • http://www.muhasebenet.net/2010_isci%20ozluk%20dosyasi.pdf

×