Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Yeni sgk-tesvikleri

 1. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 2. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, vb. amaçlarla teşvik kanunlarında belirtilen şartları yerine getiren işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede ilgili Kurumlarca karşılanmasını ifade etmektedir. SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ, DESTEK VE İNDİRİMLERİ Ülkemizde istihdamın arttırılması, Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, Kayıt dışı istihdamın engellenmesi, Engelli sigortalıların istihdamının arttırılması, Genç ve Kadınların iş gücüne katılımının sağlanması, MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 2
 3. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Sigorta Kolu Sigortalı Payı İşveren Payı Kısa vadeli sigorta kolları - %2 Uzun vadeli sigorta kolları % 9 % 11* Genel sağlık sigortası %5 % 7,5 Toplam % 14 % 20,5 İşsizlik sigortası % 1 % 2 * 60 gün fiili hizmet süresi zammında 1 90 gün fiili hizmet süresi zammında 1,5 180 gün fiili hizmet süresi zammında 3 puan eklenmektedir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 3 PRİM ORANLARI 4/1-a Sigorta Kolu Sigortalı Payı İşveren Payı Kısa vadeli sigorta kolları - %2 Sosyal Güvenlik Destek Primi % 7,5 % 22,5 Toplam % 7,5 % 24,5
 4. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin (APHB) yasal süresi içinde Kuruma verilmesi İşverence ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi Kuruma; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, İPC ve bunlara ilişkin gecikme zammı ila gecikme cezası borcu bulunmaması ya da taksitlendirilmiş olması ve bozma koşuluna girilmemiş olması Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması Teşvik kapsamında sigortalının fiilen çalışması MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 4 TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır.
 5. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Yasal Dayanak 5510 sk 81. Madde (k) bendi 2018/28 sayılı Genelge Yürürlük Tarihi : 01/06/2018 - Süresiz Prim Teşvik Oranı Vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olan sigortalıların (adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır); prim tutarları 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hâzinece karşılanır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 5 GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ
 6. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz!  Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişiler ile adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlandırılır.  Sigortalılar söz konusu teşvikten tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yararlandırılacaktır.  Prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalandığına dair sorgulamanın Başkanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında karşılıklı veri transferi aracılığı ile internet üzerinden yapılmasına istinaden tescil işlemleri yapılacaktır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi dairesinden alarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 6 GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ Teşvikten Yararlanma Şartları
 7. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz!  Prim teşvikinden yararlanan sigortalıların aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlendiğinden bu kapsamdaki sigortalıların farklı bir tutardaki beyanları sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince kabul edilmeyecek, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden tahakkuk ettirilecektir.  Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)  Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanacaktır. Sigortalıların, prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir.  Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir. Sigortalılar söz konusu teşvikten tescil tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yararlanılır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 7 GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ Teşvikten Yararlanma Şartları Yararlanma Süresi
 8. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Yasal Dayanak 4447 sayılı Kanun Ek Madde 4 – (Ek: 4/4/2015-6645/25 md.) Yürürlük Tarihi : 23/4/2015 Prim Teşvik Oranı İşsizlik sigortası işveren payı %1 olarak alınır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 8 İŞSİZLİK SİGORTASI TEŞVİKİ
 9. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz!  20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması gerekmektedir.  Ondan fazla çalışanı bulunması gerekmektedir.  Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.  Üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi gerekmektedir.  Bu şartları sağlayan işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıl süreyle %1 olarak alınır.  Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir.  İşverenler öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 9 İŞSİZLİK SİGORTASI TEŞVİKİ Teşvikten Yararlanma Şartları
 10. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz!  Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri öderler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklanırlar.  Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 10 İŞSİZLİK SİGORTASI TEŞVİKİ Teşvikten Yararlanma Şartları
 11. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Yasal Dayanak 4447 sk Geçici 19. Madde 2018/22 sayılı Genelge Yürürlük Tarihi : 01/01/2018 – 31/12/2020 Prim Teşvik Oranı İmalat veya Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, (6.822,40.-TL.’ye kadar olan SPEK bildirimlerinden kaynaklanan primlerin tamamı) Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (959,40 -TL), Yeni tescil iş yerleri ile daha önce tescil edilmiş olup ortalama çalışan sayısının tespit edileceği yılda herhangi bir bildirimi bulunmayan iş yerleri, bu teşvikten, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren yararlanır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 11 YENİ NESİL TEŞVİK
 12. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz!  31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere; destekten yararlanma süresi 12 Ay’dır.  Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 Ay’dır.  Sigortalının 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,  Sigortalının Türkiye İş Kurumuna (İş-Kur) kayıtlı işsiz olması,  Sigortalıların işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen APHB’de 10 günden fazla 5510 sk 4/1- a, b ve c bentleri kapsamında kayıtlı olmaması (isteğe bağlı sigortalılık hariç),  Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması YENİ NESİL TEŞVİK MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 12 Teşvikten Yararlanma Şartları Yararlanma Süresi
 13. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ Kanun No. 7166 Kabul Tarihi: 21/2/2019 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesinde sayılan diğer şartların sağlanmış olması ile birlikte;  Sigortalının 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,  2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olması,  İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması, Halinde; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesinde belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. İşverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez. 13 YENİ İSTİHDAMDA ÜÇ AY ÜCRET DESTEĞİ
 14. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 14 2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ Ortalama Sigortalı Sayısı 500 'ün Altında Olan İşyerleri İçin Asgari Ücret Destek Tutarı 2019 Günlük 5₺ 500 ve Üzeri Olan İşyerleri İçin Asgari Ücret Destek Tutarı 2019 Günlük 3,36₺
 15. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! 15  Asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay boyunca verilecektir.  2019 yılı Ocak ila Aralık ayları için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 102 ₺’dir.  2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.  2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ
 16. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 16 2019 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2018 yılına ait sigortalı bildirim sayısı yandaki gibi olan bir işverenimiz için; 2018 Ocak ila Kasım ortalaması 500 ün altında olduğundan günlük 5₺ destek sağlanır. Aynı işyeri için; •2019 yılı Ocak ayında bildirilen sigortalı sayısının 87 olduğu varsayılırsa 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde olma şartı yerine getirildiğinden, 2018 yılı Ocak ayında bildirilen 75 sigortalıdan prime esas günlük kazanç tutarı 102₺ ve altında bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısı esas alınmak üzere ‘‘gün sayısı x 5₺’’ tutarında asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir. •2019 yılı Nisan ayında bildirilen sigortalı sayısının 74 olduğu varsayılırsa 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde olma şartı yerine getirilmediğinden asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır. OCAK ila KASIM TOPLAM BİLDİRİMİ 75+76+76+80+80+80+80+83+84+84+82 = 880 ORTALAMA 880/11 = 80 Sigortalı Bildirilen Kişi Sayısı Ocak 75 Şubat 76 Mart 76 Nisan 80 Mayıs 80 Haziran 80 Temmuz 83 Ağustos 83 Eylül 84 Ekim 84 Kasım 82 Örnek
 17. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Yasal Dayanak 5510 sk Ek 17. Madde (7103 sayılı Kanunun 70 inci maddesi) 2018/17 sayılı Genelge 2018 Mart Öncesi İçin 01/04/2018 – 01/06/2018 arası başvuru. (Başvuru süresi bitti) 2018 Nisan ve Sonrası İçin 6 Ay içerisinde başvuru. Örnek : 2018 Nisan ayı değişikliği için en geç 31/10/2018 tarihine kadar başvuru gerekmektedir. Elektronik Başvuru : sgk.gov.tr --> e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / Uygulamaya Giriş / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / 5510 EK -17. Madde Teşvik Kanun No Değişikliği Başvuru Onaylama Elektronik Belge Düzenleme : sgk.gov.tr --> e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANMA MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 17
 18. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! 2018 Nisan ve sonrasına ilişkin geriye yönelik teşvik değişikliği sonucu oluşacak prim iadeleri kanuni faiz hesaplanmaksızın öncelikle işveren borçlarına mahsup edilecek, borcun bulunmaması halinde işverene iade edilecek. 2018 Mart ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvik değişikliği başvurusu: • 1/4/2018 tarihinden önce talepte bulunulması halinde 1/5/2018 tarihinden, • 1/4/2018 ila 1/6/2018 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talepte bulunulması halinde, talep tarihini takip eden aybaşından, • Görülmekte olan davalarda, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren, • Kuruma herhangi bir başvuruda bulunmadan resen mahkemelere dava açanlar için 1/5/2018 tarihinden itibaren, ödemenin/mahsubun yapılacağı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için belirlenecek kanuni faiz oranı dikkate alınarak basit usulde günlük kanuni faiz hesaplanacaktır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 18 PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANMA
 19. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, • Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 19 İŞ KAZASI İş Kazası Nedir? İş kazası,
 20. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! • Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a) • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b) • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar • Aday çırak, çırak ve stajyerler • Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar • Türkiye İş Kurumu kursiyerleri • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri • İntörn öğrenciler • Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar • Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 20 İş Kazası Sigortasının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir? İŞ KAZASI
 21. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! İş kazası sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, İş kazası sigortasından sağlanan haklar şunlardır: MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 21 İş Kazası Sigortasından Sağlanan Haklar İŞ KAZASI SGK Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sürekli İş Göremezlik Geliri Ölüm Geliri Evlenme Ödeneği Cenaze Ödeneği
 22. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Hizmet akdine tabi çalışan sigortalıların iş kazası hallerinin bildirimi işverenleri tarafından yapılmalıdır. İşverenlerin iş kazasını; Örneğin, Pazartesi günü iş kazası geçiren sigortalının Kuruma yapılacak iş kazası bildiriminin en geç Perşembe günü, Çarşamba günü iş kazası geçiren sigortalının ise Kuruma yapılacak iş kazası bildiriminin en geç Pazartesi günü yapılması gereklidir. Kolluk Kuvvetlerine • Derhal, Kurumumuza • Olayın olduğu tarihten sonraki üç işgünü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 22 Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılarının(4/a) İş Kazası Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir? İŞ KAZASI
 23. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların iş kazası hallerinin bildirimi kendileri tarafından yapılmalıdır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 23 Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar ile Köy ve Mahalle Muhtarlarının (4/b) İş Kazası Durumları Kim Tarafından, Nasıl Bildirilmelidir? İŞ KAZASI (4/b) sigortalıları iş kazasını Kurumumuza; Bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonraki üç işgünü içinde bildirmeleri gerekmektedir.
 24. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! İş Kazası Bildirimleri Kurumumuza Nasıl Yapılır? • e-sigorta uygulaması ile (http://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do) veya • “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi” ile doğrudan ya da posta yoluyla sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezine gönderilerek yapılabilir. Belirtilen form, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/form_ve_dilekceler/formlar adresinden “SGK-032-İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” linki tıklanarak excel formatında bilgisayara indirilebilir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 24 İŞ KAZASI
 25. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 25
 26. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 26
 27. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 27
 28. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 28
 29. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 29 11111111111 AHMET
 30. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! İş Kazasının Bildirim Süresine Uyulmazsa Ne Olur? 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde, belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, Bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilir. Ayrıca bildirimi süresinde yerine getirmeyen işverenlere, 2019 yılı için 3.825 TL ile 11.475 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu İ.P.C’ler, işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve işyerinin az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfta yer alması durumuna göre farklılaştırılmış olup her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalıların iş kazası geçirmeleri ve belirtilen sürelerde bildirim yapılmaması hâlinde ise, Bildirim tarihine kadar geçen süre için yapılacak geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. Bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 30 İŞ KAZASI
 31. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, • Ünitede en az 3 yıl önce tescil edilmiş bir işyerinin bulunması, • Ünitedeki işyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş olması, • Borcun talep tarihinden geriye doğru son 1 yıllık döneme ait olması, • Mali açıdan çok zor durumun bulunması, • Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olması ya da borcun 4/b sigortalılıktan kaynaklanması halinde sigortalılığın devam ediyor olması, MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 31 Uyumlu Prim Borçlularının Belirlenmesi
 32. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Tecil ve taksitlendirmeye başvuru yaptığı tarih itibarıyla taksitlendirme işlemini yapacak ünitede (icra takip yönünden bu ünitede işlem gören diğer Sosyal Güvenlik Merkezleri dâhil) en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüğünün bulunması gerekir. Başvuru yapılan ünitede (icra takip yönünden bu ünitede işlem gören diğer Sosyal Güvenlik Merkezleri dâhil) birden fazla işyerinin bulunması halinde bu işyerlerinden borcu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın herhangi bir işyerinin kanun kapsamına alınış (KKA) tarihi tecil ve taksitlendirme başvuru tarihinden 3 yıl önce ise bu borçlunun 3 yıl önce açılmış işyerinin bulunduğu kabul edilecektir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 32 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ Borçlunun Başvuru Tarihinden Geriye Doğru En Az 3 Yıllık Prim Ödeme Yükümlülüğünün Bulunması Farklı üniteler için böyle bir sorgulama yapılamayacaktır.
 33. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Ünitedeki işyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş olması gerekmektedir. Başvuru tarihinden geriye doğru prime ilişkin belgelerin süresinde verilip verilmediğinin incelenmesinde borçlunun başvuruda bulunduğu ünitedeki tüm işyerleri dikkate alınacaktır. Prim belgelerinden dolayı idari para cezası uygulanmamış olması gerekir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 33 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ
 34. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Tecil ve taksitlendirme talep tarihi itibarıyla 1 yılı geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 34 Kapsama Giren Borç Türleri 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve tecil talep tarihî itibarıyla 1 yılı aşmayan sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir. 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ
 35. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 2018/39 sayılı Genelge ekinde belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte yazılı olarak başvurmaları gerekir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 35 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ Başvuru Şekli Borçlunun bu kapsamda birden fazla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından takip edilen borcunun bulunması halinde yazılı başvurular işyerlerinin /sigortalıların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere ayrı ayrı yapılır.
 36. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Mali tablo analizinde, Kurumun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, 3568 sayılı Kanuna göre yetki verilmiş serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu düzenlenen raporlar esas alınacaktır. Likidite ve kaldıraç analizi tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi” bulunur. Çok zor durum derecesine göre azami tecil süresi ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli bir yüzdesi esas alınarak bulunan faiz oranı “Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu ”ndan tespit edilir. Tecil süresi ve faiz oranı belirleme tablosuna göre tespit edilen tecil süresi ve tecil faiz oranı uygulandıktan sonra aylık eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak şekilde söz konusu borçlar ünitece ödeme planına bağlanır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 36 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ Borçlunun Çok Zor Durum Hali, Tecil Ve Taksitlendirme Süreleri ile Tecil Faiz Oranlarının Tespiti “0,1 veya 0,1 ’den küçük olması,” Nakit Oranı “0,7 veya 0,7’den küçük olması,” Likidite Oranı “0,7 veya 0,7’den büyük olması” Kaldıraç Oranı şartlarının bir arada bulunması gerekir.
 37. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Likidite Analizi Tablosu Derece (L) Oran (X) 1 0,6 ≤ X ≤ 0,7 2 0,5 ≤ X < 0,6 3 0,4 ≤ X < 0,5 4 0,3 ≤ X < 0,4 5 X < 0,3 MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 37 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ
 38. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Kaldıraç Analizi Tablosu Derece (K) Oran (Y) 1 0,7 ≤ Y ≤ 0,8 2 0,8 < Y ≤ 0,9 3 0,9 < Y ≤ 1 4 1 < Y ≤ 1,1 5 1,1 < Y MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 38 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ
 39. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 39 Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu Çok Zor Durum Derecesi (L+K) Azami Tecil Süresi Tecil Faiz Oranı 2 – 3 18 aya kadar TFO x 0,75 2 – 3 12 aya kadar TFO x 0,7 2 – 3 6 aya kadar TFO x 0,65 4 - 5 24 aya kadar TFO x 0,7 4 - 5 18 aya kadar TFO x 0,6 4 - 5 12 aya kadar TFO x 0,5 4 - 5 6 aya kadar TFO x 0,4 6 - 7 36 aya kadar TFO x 0,7 6 - 7 24 aya kadar TFO x 0,6 6 - 7 18 aya kadar TFO x 0,5 6 - 7 12 aya kadar TFO x 0,4 6 - 7 6 aya kadar TFO x 0,3 8 - 9 48 aya kadar TFO x 0,6 8 - 9 36 aya kadar TFO x 0,5 8 - 9 24 aya kadar TFO x 0,4 8 - 9 18 aya kadar TFO x 0,3 8 - 9 12 aya kadar TFO x 0,2 8 - 9 6 aya kadar TFO x 0,1 10 60 aya kadar TFO x 0,5 10 48 aya kadar TFO x 0,4 10 36 aya kadar TFO x 0,3 10 24 aya kadar TFO x 0,2 10 18 aya kadar TFO x 0,15 10 12 aya kadar TFO x 0,1 10 6 aya kadar TFO x 0,05
 40. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirmeye konu borç toplamının işyeri ve borç türüne bakılmaksızın 500.000 (beş yüz bin) Türk Lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması şartıyla tecil edilecek borçlar için teminat aranmayacaktır. Tecil ve taksitlendirilecek Kurum alacaklarının toplam tutarının 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirasını aşması durumunda, gösterilmesi zorunlu olan teminat tutarı 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirasını aşan kısmın %25’i kadardır. Ayrıca, alınacak teminat tutarının tespitinde, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı dikkate alınacaktır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 40 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ Teminat Ve Teminat Aranmayacak Durumlar
 41. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Borçlu (K), 2018/01-02-03-04-05 aylarına ilişkin sosyal sigorta priminden olan 800.000 TL asıl, 90.000 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 890.000 TL borcunun 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre 12 ay süreyle tecil ve taksitlendirilmesi amacıyla bağlı bulunduğu Şehzadeler SGM ’ye 20/12/2018 tarihinde müracaat etmiştir. Tecile yetkili makam tarafından yapılan değerlendirmede tecil başvuru tarihi (20/12/2018) itibarıyla borçlunun; • Tecilini talep ettiği borç türünün madde kapsamında olduğu, vadesinden itibaren 1 yılı geçmediği ve vadesinin 1/1/2018 tarihinden sonra olduğu, • Ticari kazançtan dolayı faal gelir vergisi mükellefiyetinin bulunduğu, • Bağlı bulunduğu üniteye 20/12/2015 tarihinden (Tecil talep tarihi olan 20/12/2018 tarihinden geriye doğru 3 üncü yılın başladığı tarihtir.) itibaren 5510 sayılı Kanun kapsamında verilmesi gereken prime ilişkin belgeleri (APHB) süresinde verdiği, • Sunmuş olduğu bilgi ve belgeler ile yapılan araştırmalar neticesinde nakit oranının (0,05), likidite oranının (0,45) ve kaldıraç oranının ise (0,85) olduğu, tespit edilmiş olduğundan, talebinin madde kapsamında değerlendirilmesi için gerekli şartların oluştuğu anlaşılmıştır.  Borçlunun, likidite oranı (0,45) karşılığı olan 3 derecesi ile kaldıraç oranı (0,85) karşılığı olan 2 derecesinin toplanması neticesinde çok zor durum derecesi 5 olarak tespit edilmiştir.  Çok zor durum derecesi 5 olan borçlular için belirlenen azami tecil süresi ve faiz oranları aşağıda yer almaktadır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 41 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ Örnek
 42. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Tecile yetkili makam, söz konusu borcun 12 ayda 12 eşit taksitte ödenmesini uygun bulmuştur. Bu durumda, tecil edilen borç için yürürlükteki tecil faiz oranının %50’si esas alınarak faiz hesaplanması (Yıllık %22 olan tecil faizi oranı yerine yıllık % 11 tecil faizi oranı uygulanacaktır.) gerekir. Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 58.027,00 TL’dir. Dolayısıyla tecil edilen borç için asgari [(858.027-500.000) = 358.027) x 0,25] = 89.506,75 TL değerinde teminat gösterilmesi gerekir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 42 Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu Çok Zor Durum Derecesi (L+K) Azami Tecil Süresi Tecil Faiz Oranı 4 - 5 24 aya kadar TFO x 0,7 4 - 5 18 aya kadar TFO x 0,6 4 - 5 12 aya kadar TFO x 0,5 4 - 5 6 aya kadar TFO x 0,4 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ
 43. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Yürürlükteki Faiz Oranı 22% Uygulanan Faiz Oranı (48/A) 11% Tecil Süresi 12 ay İlk Ödeme Tarihi 20/12/2018 İkinci Taksit Ödeme Tarihi 18/01/2019 MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 43 Borç Aslı 800.000,00 TL Gecikme Zammı Yerine Alınacak Yİ-ÜFE 58.027,00 TL Toplam 858.027,00 TL İlk Taksit 71.502,25 TL 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ
 44. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 44 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ Sıra No Tecil Faizine Konu Taksitler Tecil Faizi Tahsil Edilecek Toplam Tutar Tecil Gün Sayısı Ödeme Günü 1 71.502,25 TL 0,00 TL 71.502,25 TL 0 20.12.2018 2 71.502,25 TL 633,59 TL 72.135,84 TL 29 18.01.2019 3 71.502,25 TL 1.245,33 TL 72.747,58 TL 57 15.02.2019 4 71.502,25 TL 1.922,62 TL 73.424,87 TL 88 18.03.2019 5 71.502,25 TL 2.578,05 TL 74.080,30 TL 118 17.04.2019 6 71.502,25 TL 3.255,34 TL 74.757,59 TL 148 17.05.2019 7 71.502,25 TL 3.910,78 TL 75.413,03 TL 179 17.06.2019 8 71.502,25 TL 4.588,06 TL 76.090,31 TL 210 18.07.2019 9 71.502,25 TL 5.265,35 TL 76.767,60 TL 239 16.08.2019 10 71.502,25 TL 5.920,78 TL 77.423,03 TL 270 17.09.2019 11 71.502,25 TL 6.598,07 TL 78.100,32 TL 301 18.10.2019 12 71.502,25 TL 7.253,51 TL 78.755,76 TL 329 15.11.2019 Toplam 858.027,00 TL 43.171,47 TL 901.198,47 TL
 45. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz!  İkiden fazla aylık taksitin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulur. Ancak tam olarak ödenmeyen en fazla iki taksitin en geç son taksit süresine kadar (bu tarih dâhil) tam olarak ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmaz.  Bir takvim yılında ikiden fazla cari ay priminin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulur. Bir takvim yılında tam olarak ödenmeyen en fazla iki cari ay priminin son taksit süresini geçmemek kaydıyla borç dönemini izleyen takvim yılı sonuna kadar tam olarak ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmaz.  Tecil şartlarına uyulmaması nedeniyle muaccel olan Kurum alacağı, bozulma şartının oluştuğu (alacağın muaccel olduğu) tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak talep edilmesi ve ödenmeyen taksitlerin tecil faiziyle birlikte ve/veya cari ay primlerinin tamamının bu sürede ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi geçerli sayılacaktır. Aylık taksitin ve/veya cari ay priminin ödenmemesi nedeniyle bozulan tecil ve taksitlendirme işleminin geçerli sayılması hakkından en fazla iki kez yararlanılabilir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 45 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ Tecil Ve Taksitlendirme Şartlarına Uyulmaması
 46. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Talep tarihine kadar olan taksit tutarlarının ve cari ay primlerinin ödenmiş ve daha önce alınmış olan teminatın bölünebilir nitelikte olması durumunda ödenen miktarı aşmamak kaydıyla tecil ve taksitlendirilen borçtan fazlaya ilişkin teminatlar üzerindeki hacizler kaldırılır veya iade edilir. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 46 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ Ödemeler Nispetinde Hacizlerin Kaldırılması, Teminatın İadesi ve Teminat Değişikliği
 47. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! İDARİ PARA CEZASI YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ (17143) 31/3/2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup, 27.8.2018 tarihine kadar; • başvuruda bulunmuş olan borçluların 31/8/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezaları, • başvuruda bulunmamış olan borçluların 27/8/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezaları, Yapılandırılacaktır.  31/3/2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlerin belirlenmesinde,  Kurumumuz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarınca yapılan tespitlere ilişkin düzenlenmiş raporlara ilişkin tutanak tarihi,  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden bilgi/belgelerin Kurum kayıtlarına giriş tarihi,  Kesinleşen mahkeme kararlarının karar tarihi, esas alınacaktır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 47 Yararlanma Şartları
 48. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması şartıyla; İdari Para Cezasının %50’si için ilk taksiti tebliği takip eden aydan başlanılarak, İzleyen taksitleri ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri durumunda bu Kanun hükümlerinden yararlandırılırlar. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 48 İDARİ PARA CEZASI YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ (17143) Başvuru Süresi ve Yararlanma Şekli  Söz konusu yapılandırma işlemleri 17143 yapılandırma kodu ile gerçekleştirilecektir.
 49. Sahayı duyuyor, dinliyor, gereğini yapıyoruz! Ödeme Planı Taksit ödemelerinin ilki idari para cezasının tebliğ tarihini takip eden aydan başlayacaktır. Bu sebeple tebliğ tarihi farklı aylarda olan idari para cezalarının ayrı ayrı yapılandırılması gerekmektedir. Tebliğ tarihleri farklı idari para cezaları için tebliğ tarihinden sonra yapılacak yasal süresindeki başvuru her idari para cezası için geçerli olacaktır. İPC’nin tebliğ tarihi: 20/10/2018 İPC’nin tebliğ tarihi: 10/11/2018 İşverenin 12/11/2018 de müracaat ettiğini varsaydığımızda her iki idari para cezası içinde başvuru geçerli olacaktır. Tebliğ tarihleri farklı olduğu için her iki idari para cezası için ayrı ayrı 17143 ödeme planı oluşturulacaktır. MANİSASOSYALGÜVENLİKİLMÜDÜRLÜĞÜ 49 İDARİ PARA CEZASI YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ (17143) Örnek
Advertisement