Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Is sozlesmesi ornegi beyaz yaka

87,330 views

Published on

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • wery good
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Is sozlesmesi ornegi beyaz yaka

 1. 1. İş Sözleşmesi (Beyaz Yakalı/İdari Personel İçin) I. İŞVERENİN UNVANI : II. İŞYERİNİN ADRESİ : III. PERSONELİN : Adı-Soyadı : T.C. Kimlik Numarası : Baba Adı : Doğum Yeri ve Tarihi : İkametgâh Adresi : İş bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresi aynı zamanda tebligat adresidir. Adres değişikliği olması halinde bu durumun yazılı olarak en geç bir hafta içinde işverene bildirilmesi gerekir. Aksi halde sözleşmede yer alan adrese yapılan tebligat geçerlidir. Bu halde tebligatın işçiye ulaşmaması nedeniyle işverene herhangi bir sorumluluk yükletilemez. IV. PERSONELİN YAPACAĞI İŞLER : Personel, Araştırma bölümünde Araştırma Uzmanı unvanı ile görev yapacaktır. Personelin görev yapacağı konular arasında; 1. Araştırma ve incelemelerde bulunmak, eğitim çalışmalarına ve toplantılara hazırlık yaparak katılmak, 2. …………………………………………………………… Şirketi ile müşterileri arasındaki işbirliğini geliştirici çalışmalarda bulunmak, diğer kişi ve kuruluşlarda yapılacak yazışmaları zamanında tamamlamak, 3. İşveren veya işveren vekillerinin, göreviyle ilgili verecekleri tüm çalışmaları yerine getirmek, yer almaktadır. Kısaca özet olarak görev tanımı bulunmalıdır. İşbu sözleşmeyle personel, ilgili birimde veya aynı işletmeye ait başka işyeri veya birimlere nakli ile verilecek olan işi ile ilgili geçici ve daimi bütün görevleri özenle yerine getirmeyi kabul eder. Personel, işin ve görevin tam olarak yapılması için gerekli olan hazırlıklar, yeni yönetim tekniklerine ilişkin gereklerin yerine getirilmesi, gerektiğinde tercüme, rapor hazırlama, çalışma yerinin temiz ve düzenli tutulması gibi ayrıntılar ve diğer çalışanlarla ilgili gerekli işbirliğinin sağlanması, bu iş sözleşmesinde veya personelin görev tanımında teker teker yazılmamış olsa bile işin muhtevasına dahil olup, görev tanımında yazılı olmadıkları gerekçesi ile yapılmasından kaçınamaz. V. ÜCRET VE ÖDEME ZAMANI : 1
 2. 2. 1. Hafta tatili ve genel tatil ücretleri ile kanuni fazla mesai ücreti dahil, ayda maktu net 1.900,00 (Y.BinDokuzYüz) TL’dir. 2. Ücret dışındaki yan ödemeler: Yol Ücreti/Yardımı 110,00 (Y.YüzOn) TL’dir. Ödemeler, takip eden ayın en geç 10’unda kesin hesap olarak yapılır. Fazla mesai kabulü açıkça belirtilmelidir. İşverenin yazılı talebi ve işçinin yazılı kabulü ile fazla mesai yapılabilir. Aksi halde işçi Fazla Mesai yapmadığını ve herhangi bir talebi olmadığını kabul ve beyan eder. VI. PERSONELİN İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE DENEME SÜRESİ : Personel işe 01.06.2009 tarihinde başlayacaktır. Personel iki aylık deneme süresine tabidir. Deneme süresinde taraflar iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilirler. VII. GENEL ŞARTLAR : Personel, işyerinde çalışan diğer personelin uymak zorunda olduğu …………………………………………………………… Şirketi’nin işyeri personel ve/veya iç yönetmeliklerine uymak, Sözleşmeye ile birlikte eklerin teslimi imza karşılığı yapılmalıdır. …………………………………………………………… Şirketi ile ilgili resmi merciler ve/veya özel daire ve kuruluşlar nezdinde …………………………………………………………… Şirketi yönetmeliklerinde yer alan kuralları ve ilkeleri göz önünde bulundurmak, …………………………………………………………… Şirketi yararına davranmakla yükümlüdür. VIII. ÖZEL ŞARTLAR : 1. İş başvurusundaki beyanlarının tamamen doğru olduğunu onaylayan personel, bilerek yanlış bilgi vermiş olduğu veya bazı bilgileri gizlediği anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul eder. Personel, …………………………………………………………… Şirketi’nin bu sebeple işine son vermesi karşısında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 2
 3. 3. 2. Personel, adres ve medeni hal gibi kişisel bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri bir hafta içinde işveren veya işveren vekiline bildirmekle yükümlüdür. 3. Personel, işyerinde yürürlükte olan tüm yönetmeliklere uymakla yükümlüdür. 4. İşveren veya vekilleri talep ettikleri takdirde personel, haftalık normal çalışma süresini aşan saatlerde, hafta tatilinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma yapmayı kabul eder. 5. Personel, işverenin yazılı izni olmadan iş saatleri içinde veya dışında başka bir işyerinde ve işte çalışamaz. 6. Personel, iş sözleşmesinin feshini izleyen 12 (on iki) ay boyunca Marmara bölgesinde bulunan il sınırları içinde işverenin faaliyet sahasında çalışan herhangi bir şirkette görev almamayı kabul ve taahhüt eder. Cezai Şart belirlenmelidir. 7. Personel, işverenin mesleki ve ticari sırlarını saklamakla yükümlüdür. 8. Personel, iş sözleşmesinin feshiyle birlikte, işiyle ilgili olarak hazırladığı kayıtları ve belgeleri, işiyle ilgili kullanmış olduğu veya zimmetinde bulunan araç ve gereçleri işverene veya işveren vekiline eksiksiz iade etmekle yükümlüdür. 9. İki yıllık süre dolmadan, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık ya da personelin yetersizliği, davranışı veya kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesinin İş kanununun 17., 18., veya 25. Maddelerinden birine dayalı olarak işverence feshedilmesi halinde ya da personelin haklı nedenler dışında kalan bir nedenle sona erdirmesi halinde, daha önce kendisine sağlanan eğitim sürecinde yapılmış olan masrafların tamamı, iş sözleşmesinin sona erdirildiği tarihteki değeri üzerinden kendisinden tahsil edilir. Söz konusu eğitim masraflarının iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki değeri; bu tarihte aynı veya benzer bir eğitim için ödenmesi gereken tutar kadardır. Eğitim masraflarının tutarının tespitinde, personel için yapılmış olan ulaşım, konaklama ve yemek bedeli gibi gerekli tüm ödemeler de dikkate alınır. Buradaki iki yıllık süre, Yargıtay kararlarına konu olan süredir. Herhangi bir süreye bağlı kalınmaksızın belirli koşullarla iş sözleşmesinin sona ermesinde de eğitim giderinin talep edileceği kararlar da bulunmakla birlikte, böyle 2-3 yıllık makul bir sürenin konulmasında fayda bulunmaktadır. Eğitim bedeli istenebilmekte ancak, bu bedele karşılık gelebilecek bir cezai şartın tek taraflı olarak konulması Yargıtayca mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, eğitim bedelinin cezai şart olarak düzenlenmemesi gerekmektedir. Eğitim bedeli olarak bir rakam belirlenmesi, Yargıtayca “cezai şart” niteliğinde kabul edildiğinden, miktar olarak bir belirleme yapılmamalıdır. 10. Dışarıdan, eğitim firmalarından alınan eğitim programlarına işveren tarafından kaydı yapılan işgören bu eğitimlere geçerli bir mazereti olmadan ve işverenden izin almadan devamsızlık yaparsa eğitim bedelinin %50’sini kendisi ödemeyi veya ücretinden kesilerek ödenmesini kabul ve taahhüt eder. Zorunlu devam söz konusu ise bunu yapmayan 11. Dışarıdan, eğitim firmalarından alınan eğitim programlarına işveren tarafından kaydı yapılan İşçi, aldığı eğitimler sonunda sınava tabi tutulduğunda sınavdan geçer bir not alamazsa eğitim bedelinin %50’ sini kendisi ödemeyi veya ücretinden kesilerek ödenmesini kabul ve taahhüt eder. Eğitimin tamamlanmasını sağlayacak şartlara uyulmadığı zaman. 12. Personelin iş sözleşmesine aykırı davranması veya işvereni zarara uğratması halinde işverenin bu zararı personelden tazmin etme hakkı saklıdır. 3
 4. 4. İş sözleşmesinin bir nüshası ile iş sözleşmesinin eki ve tamamlayıcısı olan ve aşağıda belirtilen belgeler personele verilmiştir. 01.06.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, iki nüsha olarak tanzim ve imza edilen, iki sayfadan ibaret olan işbu iş sözleşmesiyle, işveren personele iş vermeyi ve personel de işverenin işyerinde çalışmayı karşılıklı kabul ederler. İşveren 27 Mayıs 2009 Personel Eki: 1. Görev/İş Tanımı 2. İşyerinde Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Yönetmelikler (İç Yönetmelik, Personel Yönetmeliği, Çalışan El Kitabı, Disiplin Yönetmeliği, Genelge, Sirküler ve Talimatnameler.) 4

×