Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personel,Özlük İşleri ve Bordrolama-3

1,063 views

Published on

Son mevzuat değişiklikleri ışığında örnek uygulamaların da
yer aldığı söz konusu rehber, alışılagelmiş sosyal güvenlik
rehberlerinde rastlanan, daha ziyade mevzuatı özetleyen
klasik anlayışın dışına çıkarak, uygulamada karşılaşılabilecek
özel durumlara ilişkin açıklamalar içermektedir.
İşverenin mali yönden zor duruma düşmesi, afet durumu,
iş kazası meydana gelmesi gibi temenni etmediğimiz
olağandışı hallerde bilinmesi ve yapılması gereken işlemlerin
yanı sıra; olağan bildirimler, primler, teşvikler gibi günlük
işlemler de rehberde yer alan konular arasındadır.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Personel,Özlük İşleri ve Bordrolama-3

 1. 1. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com
 2. 2. univerist.com Yasal Bildirimler – İşgücü Çizelgesi SGK Eksik Gün Neden Kodları Yasal Bildirimler – Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi SGK İşten Ayrılış Nedenleri Yasal Bildirimler – Eksik Gün Raporu Yasal Bildirimler – Asgari Geçim İndirimi Bordroları KONULAR
 3. 3. univerist.com • Yeni işe başlayacak olan çalışanların SGK girişlerinin işe başlama tarihinden en geç bir gün önce yapılması gerekmektedir. (İstisna gün Pazartesidir, Pazartesi aynı güne işe giriş yapılabilir.) • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet - elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret (978,6 TL) tutarında idari para cezası uygulanır.
 4. 4. univerist.com • Müfettişin tespiti halinde 2 asgari ücret ve uyarıya rağmen bir yıl içinde aynı durumun tekrar tespiti halinde 5 asgari ücret İPC uygulanır. • Bknz. İşe Giriş Bildirgesi
 5. 5. univerist.com • İşten ayrılan her çalışan için, ayrılma tarihinden itibaren 10 gün içinde SGK’ nın web sitesinden işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekmektedir. • Bildirimi yapılmayan her bir işçi için asgari ücret (978,6 TL) tutarında idari para cezası vardır. • Bknz. İşten Ayrılış Bildirgesi
 6. 6. univerist.com 1-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 3-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 4-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 5-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 8-Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme
 7. 7. univerist.com 9- Malulen emeklilik 10-Ölüm 11-İş kazası sonucu ölüm 12-Askerlik 13-Kadın işçinin evlenmesi . 14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması 15-Toplu işçi çıkarma 16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
 8. 8. univerist.com 17-İşyerinin kapanması 18-İşin sona ermesi 19-Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) 20-Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır) 21-Statü değişikliği 22-Diğer nedenler 23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 9. 9. univerist.com 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 26- Disiplin kurulu kararı ile fesih 27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
 10. 10. univerist.com 31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih 32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi 33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 11. 11. univerist.com • Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait Ek 10 raporuna eklenerek izleyen ayın sonuna kadar SGK İl Müdürlüğü’ ne bildirilmesi şarttır.
 12. 12. univerist.com • Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
 13. 13. univerist.com • Eksik gün bildirimi sebebiyle Kanunda öngörülen süre içinde verilmeyen Ek- 10 belgesi için idari para cezası uygulanmaz. • Ancak, Ek-10 ve eki belgeleri yasal süresinde Kuruma vermeyen işverenin sonradan ibraz ettiği belgeler geçerli kabul edilmezse, işverenden ek aylık prim ve hizmet bildirgesi veya sosyal güvenlik destek bordrosu istenir. İşte, süresi dışında verilen bu ek bildirgelerden dolayı idari para cezası uygulanır. Yasal süre dışında verilen her bir ek aylık prim ve hizmet bildirgesi veya aylık sosyal güvenlik destek bordrosu için asgari ücretin sekizde biri (1/8) oranında idari para cezası verilir.
 14. 14. univerist.com • 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde eksik gün bildirimi yapılması zorunluluğu 16.06.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile kaldırılmıştır.Bu işyerleri için e bildirgede belirlenen eksik gün neden kodları yeterli görülecektir. • Bknz. Eksik Gün Raporu
 15. 15. univerist.com
 16. 16. univerist.com • Bordrolar hesaplandıktan sonra izleyen ayın sonuna kadar işgücü çizelgelerinin İş Kur’un web sitesinden girilmesi gerekmektedir. • 10 ve üzeri işçi çalıştıranlardan aylık işgücü çizelgesi bildirme yükümlülüğü vardır. Ancak, 4904 sayılı Kanunda Personel Durum Çizelgesi (İşgücü Çizelgesi) verilmesi gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
 17. 17. univerist.com • 4904 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince, İş-Kur tarafından kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. • 4904 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı davranarak, istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermeyen işverenler hakkında idari Para Cezası uygulanacaktır.
 18. 18. univerist.com • Ancak bu hükme istinaden idari para cezası uygulanabilmesi için mutlaka İş- Kur tarafından yazıyla istenmesi gerekir. İş-Kur tarafından herhangi bir bilgi- belge istenilmeden, doğrudan idari para cezası uygulanması mümkün değildir. • Bknz. İşgücü Çizelgesi
 19. 19. univerist.com İş Kazası, • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, • Yürütülmekte olan iş nedeniyle işyeri dışında, • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 20. 20. univerist.com İşverenler iş kazalarını, • Bölgedeki kolluk kuvvetlerine derhal, • SGK’ ya aynı gün ya da en geç kazadan sonraki iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. • (www.iskur.gov.tr) adresinden İnternet yoluyla yapılabiliyor ya da SSİY Ek 7 formu doldurulacak aynı gün postaya verilecek)
 21. 21. univerist.com • Ancak, bu süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. • Bildirilmez ya da hatalı bildirilir ise, (mutlaka bildirilmeli, çok tehlikeli sonuçlar doğurur)
 22. 22. univerist.com • Bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, işçiye bağlanacak olan maaş, SGK tarafından, işverenden tahsil edilir. • Gerçeğe aykırı, eksik ya da yanlış bildirilmişse, Kurumca ilgili kaza için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, gerçeğe aykırı, eksik, yanlış bildirimde bulunan işverenden tahsil edilir. • Bknz. İş Kazası Bildirim Tutanağı
 23. 23. univerist.com
 24. 24. univerist.com • Bordrolar yapıldıktan sonra tahakkuk eden asgari geçim indirimleri şirket bazında çıktı alınarak bağlı bulunulan vergi dairesine izleyen ayın sonuna kadar teslim edilmelidir. • Verilmemesi durumunda İPC yoktur.
 25. 25. univerist.com Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com Teşekkürler
 26. 26. univerist.com • https://www.peryon.org.tr/wp- content/uploads/2014/01/Ozluk_Isleri_Personeli_Seviye5.pdf • https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0C CMQFjABahUKEwiX1sv7_YnHAhUknnIKHYcwClM&url=http%3A%2F%2Fwww.ktu .edu.tr%2Fdosyalar%2F17_00_00_58064.pdf&ei=RNW9VZekGKS8ygOH4aiYBQ& usg=AFQjCNE36GbRSa9HC_Cd7DV6F- IVR580mA&sig2=12OYeCxO4czFvCfsLMBcdA&bvm=bv.99261572,d.bGQ&cad=rj a • http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/ozluk_dosyasi.pdf • http://www.ikkh.gov.tr/userfiles/files/5.pdf • http://www.asristanbul.com.tr/Files/PDF/27R6WWJF4CJ2.pdf • http://www.muhasebenet.net/2010_isci%20ozluk%20dosyasi.pdf

×