1         ประกาศ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา             ฉบับที่ ๐๐๙/๒๕๕๔     เรื่อง แต่ งตั้งค...
2              คณะกรรมการทีปรึกษา และอุปถัมภ์                    ่     พระพรหมวชิรญ...
3
4หน้าที่ - กําหนดแผนงาน สังการ อํานวยการ ให้คาแนะนําปรึ กษา             ่          ํ    - ควบคุมใ...
5มีหน้าที่ - กําหนดสถานที่ ก่อสร้างเมรุ จาลอง และติดต่อประสานงานกับฝ่ ายอํานวยการ อํานวยความสะดวก             ...
6๔. ฝ่ ายพิธีการ         พระสิ ริธรรมวิเทศ  หัวหน้า         พระมหาถนัด อตฺ ถจารี เลขานุการฝ่ าย    ...
7          มีหน้าที่: เตรี ยมบาตร นิมนต์พระจํานวน 109 รู ป ออกบิณฑบาต อํานวยความสะดวกและดูแล          คว...
8         หน้าที่ - จัดเตรี ยมกัปปิ ยภัณฑ์ที่ตองใช้ในงาน และถวายพระในแต่ละขั้นตอนพิธี              ...
9๗. ฝ่ ายเครื่องเสี ยง, ไฟฟา             ้         พระมหาเอนก อเนกาสี       หัวหน้า     ...
10        หน้าที่ - จัดเตรี ยมยานพาหนะเพื่อใช้ในงาน            - จัดรถรับส่ งพระทั้งไป-และกลับจากสนามบิน...
11๑๑. ฝ่ ายปฐมพยาบาล        นายแพทย์วิทยา พยัคฆพันธ์    หัวหน้า        นายแพทย์กิตติ ลอยชูศกดิ์     ...
12หน้าที่ - จัดเตรี ยมภัตตาหารถวายพระ และอาหารสําหรับเลี้ยงคนในงานให้เพียงพอ    - จัดเตรี ยมภาชนะสําหรับใส่ และสิ่ งขอ...
13๑๓. ฝ่ ายจัดทําหนังสื ออนุสรณ์ และเครื่องสั งเค็ดถวายพระ และของทีระลึก                         ...
14๑๕. ฝ่ ายรักษาความสะอาด        คุณกาญจนา ม่วงเจริ ญ          หัวหน้า        คุณจรัสศรี โตทอง ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ

1,346 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ

 1. 1. 1 ประกาศ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา ฉบับที่ ๐๐๙/๒๕๕๔ เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติโสภณ อดีตเจ้ าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ ไทยในสหรัฐอเมริกา และอดีตผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์ แลนด์ มหานครนิวยอร์ ก สหรัฐอเมริกา อาศัยมติที่ประชุมของคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา และคณะสงฆ์วดวชิรธรรมปทีป ัพร้อมด้วยคณะกรรมการบริ หารวัดวชิรธรรมปทีป อุบาสก-อุบาสิ กา กําหนดจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา และอดีตผูช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพฯ ในวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ เมรุ ้ชัวคราว วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ่ เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี สมดังเจตนาปรารภทุกประการ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการแผนกต่าง ๆ ร่ วมกันรับผิดชอบและดําเนินการ ดังมีรายนามคณะกรรมการ แต่ละแผนกดังนี้ :- ประธานกิตติมศักดิ์ พระพุทธวรญาณ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุ งเทพมหานคร
 2. 2. 2 คณะกรรมการทีปรึกษา และอุปถัมภ์ ่ พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา พระพรหมคุณาภรณ์ วัดญาณเวศกวัน พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม พระธรรมโมลี วัดศาลาลอย จจ.สุ รินทร์ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ม.มจร. พระธรรมสิ ทธินายก วัดสระเกศ พระธรรมสิ ทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม พระเทพคุณาธาร วัดตุลยาราม จจ.สตูล พระเทพโกศล วัดศรี โสดา จจ.เชียงใหม่ พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตร พระเทพกิตติโมลี วัดศรี นคริ นทร์วราราม พระเทพสิ ทธิวิเทศ วัดอนันเมตตยาราม สิ งคโปร์ พระราชรัตนรังษี วัดไทยพุทธคยา อินเดีย พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์ พระราชธรรมภาณี วัดบางกระเบา พระวิเทศธรรมรังษี วัดไทยกรุ งวอชิงตัน, ดี.ซี. เอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุ งวอชิงตัน เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ้ ผูอานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ้ํ๑. คณะกรรมการอํานวยการ ๑.๑ คณะกรรมการอํานวยการ(ฝ่ ายสงฆ์) พระสุ นทรพุทธิวิเทศ ประธาน พระราชธรรมวิเทศ รองประธาน พระวิเทศธรรมกวี รองประธาน พระสิ ริธรรมวิเทศ รองประธาน พระเถระและเจ้าอาวาสวัดสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯ กรรมการ พระสิ ริสุทศนธรรมาภรณ์ ั พระศรี ญาณวงศ์ พระวิเทศวิสุทธิคุณ พระครู ศรี วิเทศธรรมคุณ พระครู โพธิธรรมวิเทศ พระครู วิเทศญาณวิมล พระครู มงคลธรรมวิเทศ พระครู วิมลศาสนวิเทศ พระครู สิทธิธรรมวิเทศ พระครู โสภณศาสนวิเทศ พระครู วรสิ ทธิวิเทศ พระครู วิเทศปัญญาภรณ์ พระครู วรกิตติโสภณ พระครู วิเทศพรหมคุณ พระครู วิเทศพุทธิคุณ พระครู วิเทศสุ ตคุณ พระครู สุตธรรมวิเทศ พระครู สิริรัตน์ธรรมวิเทศ
 3. 3. 3
 4. 4. 4หน้าที่ - กําหนดแผนงาน สังการ อํานวยการ ให้คาแนะนําปรึ กษา ่ ํ - ควบคุมให้งานแผนกต่างๆ ดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย - ประสานงาน อํานวยความสะดวก แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบติงานทุกแผนก ั๑.๒ คณะกรรมการอํานวยการ (ฝ่ ายฆราวาส) นายพิริยะ เข็มพล กงสุ ลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายแพทย์สกุล ตันเสี ยงสม คุณมัณฑรา พยัคฆพันธ์ คุณวิไลพรรณ พงศ์ศรี โรจน์ คุณอนุชา ม่วงเจริ ญ Mr. Blair Lawlor คุณวัลลภา รุ จิระกานนท์ น.พ.สมศักดิ์ พิธิยากุล Mr.Smair –ชลาพร El-Tahavy๒ . ฝ่ ายสถานที่ และสร้ างเมรุ จําลอง พระสิ ริธรรมวิเทศ หัวหน้า พระมหาสุ ขม สุ ขโม ุ ุ รองหัวหน้า นายสมาน โสภณเมธีกล ุ ช่างก่อสร้างเมรุ พระมหาลือชัย ชุตินฺธโร เลขานุการฝ่ าย พระครู สุตธรรมวิเทศ พระครู โสภณศาสนวิเทศ พระอาจารย์เคน กมโล พระมหาสราวุธ สราวุโธ พระครู ใบฎีกาฐิติกร กลฺ ยาณธมฺ โม พระมหาอนันต์ สิ ริคุตโต พระมหาทองจันทร์ สุ วโส ํ พระมหาอุดม ปภงฺกโร พระมหาสมยศ จนฺ ทูปโม พระมหาไพศาล ยสปาโล พระประหยัด วุธปญฺ โญ พระมหาปสัณห์ ปิ ยธมฺ โม คุณอนุชา ม่วงเจริ ญ คุณชัยประสิ ทธิ์ เสนียวงศ์ ณ อยุธยา คุณสายัน คําแหง ์ คุณภิญโญ คําแหง คุณวรรณชัย ชาวตลาด คุณนิคม โสมภีร์ คุณเอ็ดดี้ ภู่ประเสริ ฐ คุณสมบูรณ์ วงศ์ทางสวัสดิ์ คุณสุ นนท์ ใยบัวเทศ ั คุณทนงศักดิ์ หงษ์ทอง คุณอดิศกดิ์ วงศ์วรวิทย์ ั คุณทองคํา เพชรปัญญา คุณชัง ทองสง่า ่ คุณศักดิ์ดา กลิ่นกุสุม Mr. Blair Lawlor Mr. Dan Moore คุณธํารงรัตน์ สุ ขวงศ์ คุณสุ รัตน์ โภคทรัพย์ คุณสรสิ ทธิ์ ทับทิม คุณวิบูลย์ โตทอง คุณเฉลิม รอดไธสง
 5. 5. 5มีหน้าที่ - กําหนดสถานที่ ก่อสร้างเมรุ จาลอง และติดต่อประสานงานกับฝ่ ายอํานวยการ อํานวยความสะดวก ํ วางแผนผัง - จัดเตรี ยม จัดวางวัสดุครุ ภณฑ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ กางเต็นท์ ที่รับรองพระเถรานุเถระ และ ั พุทธศาสนิกชนที่มาร่ วมงาน - จัดสถานที่ทาบุญ ที่รับประทานอาหาร โดยคํานึงถึงความสะดวกที่จะใช้รองรับปริ มาณคน และ ํ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย - ประดับผ้าระบาย ประดับดอกไม้ ตกแต่งเมรุ สถานที่วางดอกไม้จนทน์ ให้เรี ยบร้อยสวยงาม ั๓ . ฝ่ ายปฏิคม พระวิเทศวิสุทธิคุณ หัวหน้า พระครู วินยธรบุปผา ทีปธมฺ โม ั เลขานุการฝ่ าย พระครู สมุห์ปรี ดา สุ มงฺ คลคุโณ พระมหาสราวุธ สราวุโธ พระมหาโอฬาร ธมฺ มาวุโธ พระชาติชาย ชาคโร พระมหาสุ วรรณรัตน์ กนฺ ตาจาโร พระชอ สมภาโว คุณอุทย ระวิวงษ์ ั คุณรําไพ พานอุ่น คุณดวงเดือน ฮิวส์ คุณจันทร์ทิพย์ คําแหง คุณสุ รัติ คําแหง คุณลาวรรณ์ คําแหง คุณมยุรี คําแหง คุณสมศักดิ์ ลักษณะสุ ต คุณประดา สุ ขโภคกิจ คุณยุพน ธรรมปรี ชา ิ คุณปิ ยะรัตน์ หงษ์สิริ คุณพิชญา สระขาว คุณชาลีนา เพชรปั ญญา คุณทองคํา เพชรปั ญญา คุณสิ ตา เวฟเฟอร์ คุณปารมิตา พุกพันธ์หน้าที่ - ต้อนรับพระเถรานุเถระที่มาในงานและพุทธศาสนิกชนที่มาร่ วมงาน - ประสานงานแผนกนํ้าปานะ เครื่ องดื่ม - แนะนําสถานที่พก-ห้องพัก พร้อมมอบกุญแจห้องพัก ั - จัดทําตารางห้องพักสําหรับพระสงฆ์ และทะเบียนลงชื่อสําหรับผูพกอาศัย ้ ั - อํานวยความสะดวกแก่ผมาพักอาศัย เช่นแจ้งกําหนดเวลาประกอบพิธี สถานที่ฉนและ ู้ ั
 6. 6. 6๔. ฝ่ ายพิธีการ พระสิ ริธรรมวิเทศ หัวหน้า พระมหาถนัด อตฺ ถจารี เลขานุการฝ่ าย มีหน้า: กํากับดูแล และอํานวยการในแผนกต่างๆ ดังต่อไปนี้ ๔.๑ แผนกศาสนพิธี พระครู มงคลธรรมวิเทศ หัวหน้า พระครู วิมลศาสนวิเทศ พระครู โสภณศาสนวิเทศ พระครู วิเทศปัญญาภรณ์ พระครู สิริพทธวิเทศ ุ คุณครุ ฑ สมบัติใหม่ คุณสนอง เนตรอัคคี คุณทองคํา เพชรปั ญญา คุณวรรณชัย ชาวตลาด คุณธํารงรัตน์ สุ ขวงศ์ คุณอภิชาติ เหง้าหลวงราช คุณสุ พฒน์ อินทร์สามรัตน์ ั คุณมิ่ง เพลิดพราว คุณสมพงษ์ พิลาแพง คุณสมาน จันทะนามศรี คุณพรชัย ไชยเสนหาญ คุณประกอบ สายแสงจันทร์ คุณสํารวย ดีมนั่ คุณช่าง ทองสง่า คุณบวร กาสา มีหน้าที่: จัดเตรี ยมโต๊ะหมู่บูชา ธูปเทียน ผ้าบังสุ กล(ผ้าไตร) ด้ายสายสิ ญจน์ ุ ดอกไม้จนทน์ ที่นงพระพิธี พระที่มาร่ วมงาน นํากล่าวคําอาราธนาศีล อาราธนาธรรม ั ั่ จัดเตรี ยมนํ้าร้อนนํ้าชา, นํ้าเย็น กํากับดูแลขั้นตอนศาสนพิธีทุกอย่างตลอดงาน และ อื่นๆ ตามที่หวหน้าฝ่ ายพิธีการมอบหมาย ั ๔.๒ แผนกรับบิณฑบาตร พระมหาสุ ขม สุ ขโม ุ ุ หัวหน้า พระมหาปสัณห์ ปิ ยธมฺ โม เลขานุการฝ่ าย พระครู ภาวนาวิเทศ พระครู ภาวนาสุ ธรรมวิเทศ พระครู วนยธรปรัชญา โสตถิชญฺ โญ ิ ั
 7. 7. 7 มีหน้าที่: เตรี ยมบาตร นิมนต์พระจํานวน 109 รู ป ออกบิณฑบาต อํานวยความสะดวกและดูแล ความเรี ยบร้อยในการบิณฑบาต ๔.๓ แผนกเครื่องไทยธรรม พระมหาวิชย โชติปญฺ โญ ั หัวหน้า พระมหาพรชัย ชยวุฑฺโฒ เลขานุการฝ่ าย คุณวัลลภา รุ จิระกานนท์ คุณปรี ยา เสวิกล ุ คุณอุทย ระวิวงษ์ ั คุณลัดดา คําพัน คุณบัวไข ใจกล้า คุณชูศรี ภัทรอัครกุล คุณใจคํา กิ่งสี ดาพร คุณตาดํา เผ่าสูง คุณพิชญา สระขาว คุณจารุ วฒน์ บุญจันทร์ ั คุณนวพร สุ ขศิริวฒน์ ั คุณเอกจิตรา ผาติวิทย์ คุณธเนศ ผาติวิทย์ คุณเสงี่ยม สเปคเชียลลี คุณวรรณาพร วงศ์ทางสวัสดิ์ คุณสุ ภาพร โพธิ์ศรี สุข คุณแววดาว สมโณ คุณประดา สุ ขโภคกิจ คุณชนุตนันท์ นาคประดิษฐ์ คุณอรุ ณี ผูภกดี ้ั คุณสาลี ปั ทมระพีพนธ์ั คุณสมเพียร ตันสุ พงษ์ คุณจรวย โรจนกิจ คุณเปรมวดี โรจนกิจ คุณอรพินท์ กาญจนาคม คุณณรงค์ รุ จิระกานนท์ คุณอมรา นาคพิทกษ์ั มีหน้าที่ - กํากับ ดูแล ในการเบิก-จ่าย เครื่ องไทยธรรมมายังสถานที่พิธี - จัดเตรี ยมการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆ - จัดเตรี ยมของที่ระลึกสําหรับแจกในงาน เช่น หนังสื อ เหรี ยญ ล๊อกเก็ต เป็ นต้น - จัดเตรี ยมดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระพิธีธรรม - จัดเตรี ยม จัดวาง จัดคน จัดของ ถวายไทยธรรมให้เรี ยบร้อยทัวถึง่๕. ฝ่ ายเหรัญญิก พระครู ปลัดสุ กิจ สุ จิตฺโต หัวหน้า พระมหาสราวุธ สราวุโธ เลขานุการฝ่ าย คุณณรงค์-วัลลภา รุ จิระกานนท์ คุณอดิเรก คูณทวีเทพ คุณกาญจนา- อํานวย แต่งสวน
 8. 8. 8 หน้าที่ - จัดเตรี ยมกัปปิ ยภัณฑ์ที่ตองใช้ในงาน และถวายพระในแต่ละขั้นตอนพิธี ้ - กํากับการ ดูแลในการถวายพระสงฆ์ ทําบัญชีรายวัน - รับบริ จาค และออกใบอนุโมทนาบัตรให้เรี ยบร้อยเมื่อมีผมาร่ วมทําบุญในงาน ู้ - รวบรวมกัปปิ ยภัณฑ์เมื่อการทํางานสิ้ นสุ ดลง - ตรวจรับเงิน ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย และนําเงินเข้าธนาคาร๖. ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ ๖.๑ แผนกโฆษก และพิธีกร ๖.๒ แผนกประชาสัมพันธ์ทางสื่ อ พระมหาถนัด อัตถจารี หัวหน้า พระมหาเอนก อเนกาสี เลขานุการ พระครู วรกิตติโสภณ พระมหาอรรถชัย รตนชีโว พระมหาปสัณห์ ปิ ยธมฺ โม พระมหานริ นทร์ นริ นฺโท พระมหาคําตัล พุทฺธงฺ กโร ุ พระมหาโชค สุ วณฺ ณจารี พระมหาชินภัทร์ จกฺกเมธี คุณประพจน์ คุณวงศ์ ท่านกงสุ ลใหญ่พิริยะ เข็มพล คุณสมจิตร ธรรมสุ ริยมิตร น.ส.พ.เมืองนอก(N.Y.) คุณสรสิ ทธิ์ -คุณลักษณา ศศิธร น.ส.พ.นิวยอร์คไทย(N.Y.) คุณสิ ทธิพร -คุณกนิษฐา ศศิธร น.ส.พ.ไทยรัฐ(เมืองไทย) - New York คุณไพโรจน์ ปักษาษิณ น.ส.พ.ชาวกรุ ง USA คุณดํารง อัศวรังษีกล ุ Thainewyork.com คุณประสิ ทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ คุณภาสิ นี ศากยวงศ์ หน้าที่ - ประชาสัมพันธ์ ให้พระสงฆ์ และสาธุชนผูมาร่ วมงานได้ทราบถึงขั้นตอนพิธีการต่างๆ ้ - ประชาสัมพันธ์ งานการพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติโสภณ - แจ้งข่าวสารอันเกี่ยวข้องกับงานให้ผมาร่ วมงานได้รับทราบ ู้
 9. 9. 9๗. ฝ่ ายเครื่องเสี ยง, ไฟฟา ้ พระมหาเอนก อเนกาสี หัวหน้า พระอนันต์ภิวฒน์ พุทฺธรกฺขิโต ั เลขานุการฝ่ าย นายแพทย์ชิน ทัพวงศ์ คุณปรี ดี วารณา นายแพทย์วิรัตน์ เจริ ญกุล คุณอนุชา ม่วงเจริ ญ คุณเฉลิม รอดไธสง Mr. Blair Lawlor หน้าที่ - ติดตั้งเครื่ องขยายเสี ยง พร้อมอุปกรณ์ไมค์โครโฟนให้สามารถใช้งานได้ท้ งในพิธี ั และเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ - ประดับไฟฟ้ าที่เมรุ เผาศพ และเต็นท์รับรองพระเถระและแขกผูมีเกียรติ ้ ให้สว่างตามเต็นท์ต่างๆ ให้เพียงพอแก่การใช้งาน๘. ฝ่ ายบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลือนไหว ่ พระมหาปิ ยะ อุตฺตมปญฺ โญ หัวหน้า พระมหาศรี สุพรณ์ อตฺ ตทีโป เลขานุการฝ่ าย พระมหาสมพงษ์ ฉนฺ ทายุตฺโต คุณเจมส์ ลาว และทีมงานธรรมส่ องโลก คุณปรี ดี วารณา คุณกัลยา พารากัส คุณไพโรจน์ ปั กษาษิณ คุณจิราธิวฒน์ บุญจันทร์ ั หน้าที่ - บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหววีดีโอตลอดงาน - จัดสถานที่ถ่ายภาพหมู่ ส่ งข่าวลงหนังสื อพิมพ์ ทีวี และอินเตอร์เน็ต๙. ฝ่ ายยานพาหนะ พระครู โสภณศาสนวิเทศ หัวหน้า พระมหาอินทร ผาสุ กวาโส เลขานุการฝ่ าย
 10. 10. 10 หน้าที่ - จัดเตรี ยมยานพาหนะเพื่อใช้ในงาน - จัดรถรับส่ งพระทั้งไป-และกลับจากสนามบิน และที่พกให้พร้อม ั - จัดรถรับส่ งแม่ครัวเพื่อซื้ออาหาร - อํานวยความสะดวกแก่พระที่มาร่ วมงานให้เรี ยบร้อย๑๐. ฝ่ ายจราจร และ รักษาความปลอดภัย คุณอนุชา ม่วงเจริ ญ หัวหน้า คุณสรสิ ทธิ์ ทับทิม คุณสายัน คําแหง คุณภิญโญ คําแหง คุณชาญยุทธ อุตตมากร คุณวรรณชัย ชาวตลาด คุณนิคม โสมภีร์ คุณชัง ทองสง่า ่ คุณบวร กาสา คุณทนงศักดิ์ หงษ์ทอง คุณธนิษฐ์ ทับเจริ ญ Mr. Blair Lawlor Mr. Dan Moore หน้าที่ - จัดเตรี ยมวางผังเกี่ยวกับการจราจรในงาน - จัดการจราจรให้รถเข้า-ออก โดยสะดวก
 11. 11. 11๑๑. ฝ่ ายปฐมพยาบาล นายแพทย์วิทยา พยัคฆพันธ์ หัวหน้า นายแพทย์กิตติ ลอยชูศกดิ์ ั นายแพทย์สมศักดิ์ พิธิยากุล คุณลักษณา ศศิธร สมาคมพยาบาล TNANA สมาคมแพทย์ไทย คุณวีรยา ช่วยประดิษฐ์ หน้าที่ - จัดการดูแล รักษา ให้การปฐมพยาบาลผูป่วยในงาน ้ - จัดเตรี ยมเวชภัณฑ์ให้พร้อม และรถพยาบาลฉุกเฉิน (ถ้ามี)๑๒. ฝ่ ายโรงทาน, อาหาร และ เครื่องดื่ม พระมหาพรชัย ชยวุฑฺโฒ หัวหน้า พระมหาหลาวทอง ฐิตทกฺโข เลขานุการ พระครู วินยทูลถวาย วชิรญาโณ ั พระครู สมุห์ลมัย ฐิตธมฺ โม พระครู ปลัดณรงค์ ชินวํโส พระมหาชนภัทร์ สุ มุทุ พระสายัณห์ ธมฺ มสุ นฺทโร พระมหาโชค สุ วณฺ ณจารี ๑๒.๑ แผนกนําปานะ และเครื่องดื่ม ้ พระครู วินยธรบุปผา ทีปธมฺ โม ั หัวหน้า พระมหาประดู่ชย ภทฺทธมฺโม ั คุณปรี ยา เสวิกล ุ ๑๒.๒ แผนกอาหาร, หวานคาว คุณอมรา โรจนกิจ หัวหน้า สมาคมปักษ์ใต้ สมาคมไทยอีสาน สมาคมชาวเหนือ คุณพรนิภา พงษ์วิทยภานุ คุณดวงเดือน ฮิวส์ คุณอัมพร กาสา คุณดวงกมล ฉัตรเฉลิม คุณจันทร์ทิพย์ คําแหง คุณกาญจนา ม่วงเจริ ญ คุณชินภัทร-ภัทราพร วีรผลิน คุณชาลีนา-ทองคํา เพชรปั ญญา คุณพรพิมล พงษ์วิทยภานุ
 12. 12. 12หน้าที่ - จัดเตรี ยมภัตตาหารถวายพระ และอาหารสําหรับเลี้ยงคนในงานให้เพียงพอ - จัดเตรี ยมภาชนะสําหรับใส่ และสิ่ งของอื่นๆที่จาเป็ นต้องใช้เลี้ยงอาหารให้ ํ พร้อมสรรพ เช่น จาน ช้อน ถุงใส่ ขยะ เป็ นต้น - จัดเตรี ยมเจ้าหน้าที่สาหรับบริ การและอํานวยความสะดวกในการเลี้ยงอาหาร ํ - จัดเตรี ยมภาชนะที่ใช้ พร้อมทั้งจัดวางให้เรี ยบร้อย - อํานวยความสะดวกในการฉันภัตตาหารเช้า-เพล โดยแนะนําสถานที่ฉนภัตตาหาร ั - จัดหาโรงทาน และรายชื่อเจ้าภาพแต่ละมื้อโดยประสานงานกับฝ่ าย ประชาสัมพันธ์ เพื่อ ประกาศอนุโมทนา
 13. 13. 13๑๓. ฝ่ ายจัดทําหนังสื ออนุสรณ์ และเครื่องสั งเค็ดถวายพระ และของทีระลึก ่ พระสิ ริธรรมวิเทศ หัวหน้า พระมหาโชค สุ วณฺ ณจารี เลขานุการฝ่ าย พระมหาประสพ เตชธมฺ โม พระครู ศรี วิเทศธรรมคุณ พระมหาอินทร ผาสุ กวาโส นายแพทย์วิทยา-มัณฑรา พยัคฆพันธ์ หน้าที่ - จัดทําหนังสื องานพระราชทานเพลิงศพ - จัดทําสู จิบตรงานพระราชทานเพลิงศพ ั -จัดทําเครื่ องสังเค็ดถวายพระสวดพระพุทธมนต์ -จัดทําเหรี ยญที่ระลึก-ล๊อกเก็ต แจกผูมาร่ วมงาน ้๑๔. ฝ่ ายเลขานุการ พระมหาถนัด อตฺ ถจารี หัวหน้า พระมหาสุ วรรณรัตน์ กนฺ ตาจาโร เลขานุการฝ่ าย พระครู ศรี วิเทศธรรมคุณ พระมหาปิ ยะ อุตฺตมปญฺ โญ พระสมุห์ณฐิวฒิ ปภากโร ั ุ พระมหาทองสมุทร ธมฺ มาทโร คุณมัณฑรา พยัคฆพันธ์ คุณวิไลพรรณ พงศ์ศรี โรจน์ คุณสุ ชาติ พงศ์ศรี โรจน์ คุณอนุชา ม่วงเจริ ญ หน้าที่ - จัดทํากําหนดการ กําหนดขั้นตอนการปฏิบติงาน ั - จัดส่ งการ์ดเชิญมาร่ วมงาน
 14. 14. 14๑๕. ฝ่ ายรักษาความสะอาด คุณกาญจนา ม่วงเจริ ญ หัวหน้า คุณจรัสศรี โตทอง คุณเมธินี บาร์ตน ั คณะศิษย์วดวชิรธรรมปทีป ั หน้าที่ - จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทําความสะอาดอาคาร-ที่พก-ห้องนํ้า ั - รักษาความสะอาดตลอดบริ เวณจัดงาน เช่น สถานที่ทาบุญ สถานที่ฉน ํ ั - ทําความสะอาดห้องนํ้าตลอดงาน ่ ขอให้ทุกท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายดังมีรายชื่อตามที่ปรากฎอยูในประกาศนี้ จงตั้งใจปฏิบติ ั ่หน้าที่ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสี ยสละ อดทน เพื่อให้งานต่างๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมายสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ส่ วนแผนกต่างๆ ที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว ถ้าประสงค์บุคลากรเพิมเติมก็สามารถ ่ดําเนินการได้ตามที่เห็นสมควร ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (พระสุ นทรพุทธิวิเทศ) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริ กา

×