SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
AÇIK VE UZAKTAN
ÖĞRETİM YÖNETİMİ
DANIŞMAN:DOÇ. DR.
AGAH TUĞRUL KORUCU
HAZIRLAYAN: SALİHA AKIN
FEN BİLİMLERİ
ÖĞRETMENLİĞİ
19310191028/ 2.ŞUBE
Açık ve uzaktan öğretim örgütlerinin, bir sistem yaklaşımı ile sanal
boyut göz ardı edilmeden yönetim yapısı oluşturulmalıdır.
Yönetim tanım olarak, başında bulunduğu örgütün amaçlarını
başarıyla gerçekleştirmek için insan ve madde kaynaklarının
koordinasyonunun sağlanması, karar verme ve takım çalışmasından
sorumlu bir araç olarak tanımlanmaktadır (Kaya, 1993).
Başka bir tanıma göre yönetim, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi
için sorun çözme, planlama, örgütleme, koordinasyon ve
değerlendirme gibi fonksiyonlara ilişkin ilke, kavram, teori, model ve
tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanmasıyla ilgili
faaliyetlerin tümüne denilmektedir (Erdoğan, 2008).
Burada ifade edilen yönetim tanımları genel olarak, eğitim örgütleri olan
okul yönetimleri için yapılmış olsa da açık ve uzaktan öğretim kurumlarının
da eğitim örgütleri olması nedeni ile yönetimsel açıdan benzer özelliklere
sahip olduğu söylenebilir.
Yönetim olgusu her kurumsal yapıda olduğu gibi, açık ve uzaktan öğretim
kurumları için de gereklidir. Yönetim kısaca, ortak amacı başarmak
yönünde insan kaynaklarının ve maddi olanakların işe koşulması etkinliği
olarak tanımlanabilir. Bu açıdan açık ve uzaktan öğretim kurumlarının
yönetiminin, okul yönetimleri ile benzerlikler göstermesi beklenebilir.
Ancak, işin içerisine sanal boyutun girmesi açık ve uzaktan öğretim
yöneticilerine ilave sorumluluklar ve yönetim görevleri vermektedir.
Williams (2003) çalışmasında yükseköğretimdeki açık ve uzaktan öğretim
kurumlarında bulunması gereken rolleri ve bu roller için genel yeterlikleri
şöyle açıklamıştır;
ÖĞRETİCİ/ KOLAYLAŞTIRCI: içerik bilgisi,
öğretim stratejileri/ modelleri, genel
eğitim teorisi, öğretim için internet
araçlarını kullanma becerisi, interaktif
teknolojiler için öğretim tasarımı,
kütüphane araştırma becerileri ve
davranış/ becerileri modelleme gibi
yeterlikleri içerir.
YÖNETİCİ: yönetim becerileri,
bütçeleme becerileri, pazarlama
becerileri ve stratejik planlama
becerileri gibi yeterlikleri içerir.
ÖĞRETİM TASRIMCISI: Öğretim
tasarımı becerileri interaktif
teknolojiler için öğretim tasarımı,
medya niteliklerini anlama bilgisi,
genel eğitim teorisi, metin düzenleme
becerileri, öğretim için internet
araçlarını kullanma becerisi, öğretim
stratejileri/modelleri, web-temelli
programlama becerileri; öğrenme stil/
teorisi ve HTML yazma becerileri gibi
yeterlikleri içerir.
EĞİTİMCİ: Eğitim becerileri( teknoloji
için), davranış7 beceri modelleme,
genel eğitim teorisi, öğretim
stratejileri/ modelleri, öğretim için
internet araçlarını kullanma becerisi ve
danışmanlık becerileri gibi yeterlikleri
içerir.
LİDER/ DEĞİŞİM AJANI: Davranış
modelleme, yönetsel beceriler,
pazarlama becerileri, stratejik
planlama becerileri, politika oluşturma
becerileri ve genel eğitim teorisi gibi
yeterlikleri içerir.
TEKNOLOJİ UZMANI: Bilgisayar
donanım becerileri, teknoloji kullanım/
onarım becerileri ve öğretim için
internet araçlarını kullanma becerisi
gibi yeterlikleri içerir.
GRAFİK TASARIMCISI: Grafik
tasarım becerileri; metin
düzenleme becerileri, medya
niteliklerini anlama bilgisi gibi
yeterlikleri içerir.
TEKNİSYEN: Teknoloji
kullanım/ onarım becerileri,
bilgisayar donanım becerileri
ve bilgisayar ağı becerileri gibi
yeterlikleri içerir.
DEĞERLENDİRME UZMANI:
Genel eğitim teorisi (ölçme ve
değerlendirme) gibi yeterlikleri
içerir.
SİTE KOLAYLAŞTIRICI:
Araştırmada bu rol için
herhangi bir yeterlik
konusunda fikir birliğine
varılamadığından bu rol çok
önemli değildir.
DESTEK PERSONELİ:
Danışmanlık/ rehberlik
becerileri gibi yeterlikleri içerir.
KÜTÜPHANECİ: Kütüphane
araştırma becerileri gibi
yeterlikleri içerir.
MEDYA YAYINCISI/ EDİTÖRÜ:
Öğretim için internet araçlarını
kullanma becerisi, grafik
tasarım becerileri ve medya
niteliklerini anlama bilgisi gibi
yeterlikleri içerir.
Bu rollerden en önemlisi yöneticiye aittir. Bu bağlamda yöneticilerin bir açık ve
uzaktan öğretim organizasyonunda örgün öğretimden farklı hizmetler sağlaması
gerekmektedir. Kaya (2002), bu hizmetleri söyle sıralamaktadır.
Uzaktan çalışma, iletişim ve kayıt amacıyla kullanılacak çeşitli ders araç
gereçlerinin geliştirilmesi, üretilmesi, seçilmesi veya satın alınması
Ders materyallerinin öğrencilere sunulması, dağıtılması veya ulaştırılması
Öğrenci ve eğitmen arasında çift yönlü iletişimin sağlanması
Açık ve uzaktan öğretimin sunmuş olduğu çalışma olanakları hakkında
bilgilendirmeler yapılması
Danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
Ders değerlendirme hizmetleri
Bu hizmetler, açık ve uzaktan öğretim yöneticisinin liderlik ve denetiminde
gerçekleştirilmelidir.
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE
SINIF YÖNETİMİ
Sınıf yönetimi, genel olarak bilinen eğitim amaçlarının
gerçekleştirilmesi için planlama, örgütleme, uygulama ve
değerlendirme işlevlerine ilişkin ilke, kavram, kuram, model ve
tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması ile ilgili
etkinliklerin tümü olarak tanımlanmaktadır (Erdoğan, 2011). Erden
(2014) ise, sınıf yönetimini öğretimin etkili ve verimli olması için
gerekli koşulların oluşturulmasını sağlayan tüm etkinlik ve
düzenlemelerle ilgili olduğunu ifade etmektedir.
Tanımlardan da anlaşıldığı üzere, öğretim sürecinde gerçekleştirilen
tüm etkinlikler sınıf yönetimi kapsamına girmektedir.
Başar (2014) sınıf yönetiminin boyutlarını sınıf ortamının fiziksel
düzeni, plan-program etkinliklerinin yönetimi, zaman düzenine
yönelik etkinlikler, ilişki düzenlemeleri ve davranış düzenlemeleri
olarak tanımlanmaktadır.
Polat (2016), tez çalışmasında yüz yüze ve sanal sınıf ortamındaki
sınıf yönetiminin temel boyutlarını karşılaştırarak açıklarken, bu
boyutların genel olarak sınıf ortamının fiziki düzeni, plan program
etkinlikleri, davranış ve kurallar yönetimi, motivasyon, eğitmen,
iletişim ve etkileşim olduğunu ifade etmiştir.
BİLEŞENLER YÜZ YÜZE SINIFLAR SANAL SINIFLAR
ARACI UNSURLAR  Eğitmen
 Öğrenci
 Göz teması
 Beden dili
 Görsel ipuçları
 Yüz ifadeleri (mimikler)
 El kaldırma ( söz hakkı isteme)
 Yazı tahtası
 Tebeşir
 Ders kitapları
 Eğitmen
 Öğrenci
 Ses
 Elektronik posta
 Yazılı mesaj (sohbet)
 Doküman tarama
 Sanal el kaldırma (söz isteme)
 Elektronik beyaz tahta
(sunumlar)
 Yazılım
 Ders kitapları
KURALLAR  Planlanmış müfredat
 Derste «konuşmak yok» gibi
kurallar
 Öğrencilerin yüzü eğitmene
dönük
 İnformal planlama
 Sınıf içi genel diyalog
 Fiziksel bulunuşluk (sınıf)
 Okul günleri eş zamanlı
bulunuşluk
 Planlanmış müfredat
 Konuşma serbestliği
 Öğrencilerin yüzü bilgisayara
dönük
 Formal planlama
 Özel ve genel diyalog
 Mekan serbestliği (anonimlik)
 Eşzamanlı/eşzamansız
bulunuşluk
TOPLULUK  Eğitmen
 Öğrenci
 Veli
 Merkezi fiziksel sınıf
 Merkezi okul çevresi
 Merkezi örgütsel yapı
 Eğitmen
 Öğrenci
 Veli
 Dağıtık sanal sınıf
 Dağıtık okul çevresi
 Dağıtık örgütsel yapı
Yüz Yüze ve Sanal Sınıfları Oluşturan Bileşenler ( Murphy & Manzanares, 2008)
Polat ve Boydak-Özan (2018), sınıf yönetimi çalışmalarının sadece
yüz yüze ortamlarda değil, çevrimiçi öğrenme ortamlarında da önemli
olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca birçok çalışmada çevrimiçi öğrenme
ortamları ile ilgili sonuçlar elde edildiğini, ancak bu ortamların nasıl
düzenlenmesi gerektiği, nasıl bir sınıf yönetimi stratejisi sergileneceği
konusundaki soruların yeteri kadar cevap bulmadığını belirtmişlerdir.
Sınıf yönetimi çalışmaları öğretimin gerçekleştiği ortama göre, sınıf
yönetiminde farklılıklar olabileceğini ifade etmektedir ( Başar, 2014).
Bu bağlamda açık ve uzaktan öğretim uygulamalarında sınıf
yönetiminin ortamın özelliklerine uygun olarak planlanması ve
uygulanması gerekmektedir.
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETIMDE
YÖNETICI VE LIDER
Yönetici ve liderlerin arasında önemli farklılıklar vardır:
 Liderler problemlerle baş ederken aceleci olmadıkları ve sorunu tam
olarak anlamaya odaklanırlar.
Yöneticiler ise problemi bir an önce ortadan kaldırmaya çalıştığını ve
sorunun kaynağını tespit etmeden geçici çözüm bulmaya odaklanırlar.
Kalıcı çözüm üretilmeyen hiç bir problem çözülemez.
Lider, organizasyonun geleceğini, vizyonunu, misyonunu, hedeflerini
ve amaçlarını yönlendiren vizyon sahibi kişidir.
 Bir açık ve uzaktan öğretim lideri uzaktan öğretim konusunda bilgi
sahibi, tasarımcı, yönetici, lider ve vizyoner olma yeterliliklerin
sahiptir.
 Ne kadar uğraşılsa da açık ve uzaktan öğretim liderlerinin özellikleri
ve yeterlilikleri bir türlü belirlenemiyor. Çünkü gelişen web tabanlı
geliştirilen öğrenme yönetim sistemlerine mobil öğrenme ortamları
etkilenmiştir.
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE
ÖRGÜT YAPILARI
 Bir örgütte meydana gelen olaylar karşılıklı davranışlardır. Örgütün
yapısı bu karşılıklı yapılarla tanımlanır. Ortak bir amaç için bir araya
gelen bireylerin oluşturduğu topluluklarda bir yönetim yapısına
ihtiyaç vardır. En basit biçimde örgüt belirlenmiş bir amacı
gerçekleştirebilmek için bir araya gelmiş insanlardır.
 Açık ve uzaktan eğitim sistemini oluşturan 3 temel bileşen vardır.
1) Öğrenciler
2) Öğrenme çevresi
3) Öğretim materyali
BAĞIMSIZ YAPILI AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÖRGÜTLERİ
İki alt gruba ayrılmıştır.
1) Özel ve Devlet Uzaktan Öğretim Kurumları ve Fakülteleri: Bağımsız
kurumlardır. Kurumlar kendi kararlarını kendileri verebilirler. Ülke
genelinde hizmet veren özel kurumlar sertifika veya kurs eğitimleri
düzenleyebilirler.
2) Uzaktan Öğretim Üniversiteleri ya da Açık Üniversiteler: Öğreneni
bulunan ve uzaktan diploma, sertifika veren kurumlardır. Bu
kurumların örgüt yapısı üniversitelerde olduğu gibidir. Bulundukları
ülkedeki diğer üniversitelerin yönetim yapısını bulundururlar ancak
uzaktan eğitim faaliyetleri için birimler yönetim yapısı içinde yerini
almıştır.
KARIŞIK YAPILI AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÖRGÜTLERİ
1) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM HİZMETİ VEREN FAKÜLTELER/YÜKSEK
OKULLAR/MERKEZLER: Bu kurumlar bağlı bulundukları üniversite ya da
devlet kuruluşu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu
kapsamda devlet üniversitesi düzeyinde faaliyet gösteren okullar
şöyledir: Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uşak Üniversitesi vb.
2) KONSÜLTASYON MODELİ: Bu modelde hizmet veren açık ve uzaktan
öğretim kurumları birden fazla kurumun bir araya gelip oluşturdukları
kuruluşlardır. Örgüt yapıları bağımsız değildir. Konsültasyona katılan
eğitim birimleri tarafından oluşturulan komite yönetim görevlerini
yerine getirmektedir. Danışma merkezi adı verilen kurumlar öğrenenin
evine yakındır. Öğrenciler kendilerine sağlanan öğrenme materyalleri
ile evlerinde çalışırlar.
ENTEGRE OLAN SİSTEMLER:
Kampüs içi ve kampüs dışı öğrenenler bir aradır. Akademik personel
her iki öğrenen grubuna da aynı öğretim müfredatını ve
değerlendirme planını uygular. Bu hareketle öğrenenlerin aynı
diploma derecesine ve eşit haklara sahip olması garanti altına alınır.
Akademik personelin kampüs içi öğrenenlerin öğretiminden sorumlu
olduğu gibi kampüs dışı öğrenenlerin de öğretiminden sorumludur.
KÜRESEL YAPILI AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÖRGÜTLERİ
KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERS(MOOC) SİSTEMLERİ: Bu sistemi dünya
genelinde tüm üniversiteler ya da özel kuruluşlar kullanabiliyor. Söz
konusu hizmet ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından
destekleniyor. Bu destek platformlarından en bilinenleri; Coursera,
edX, FutureLearn, Udacity, Udemy’dir.
KAYNAKÇA:
TEKİNARSLAN, E., GÜRER M., Açık ve Uzaktan Öğrenme, Ankara:
Pegem Akademi Yayınları, 2020.

More Related Content

What's hot

Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunumramazan
 
Matematik Öğretiminde İlişkilendirme
Matematik Öğretiminde İlişkilendirmeMatematik Öğretiminde İlişkilendirme
Matematik Öğretiminde İlişkilendirmeEyllifti
 
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİsaimebaydur
 
Öğretim Tasarımı Ve Temel İlkeleri
Öğretim Tasarımı Ve Temel İlkeleriÖğretim Tasarımı Ve Temel İlkeleri
Öğretim Tasarımı Ve Temel İlkeleriNurullah505
 
Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Yakup Ekici
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİHavvaNurZDEMR
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİsaimebaydur
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilikofoozer
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modellerisaimebaydur
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİMelikeGrbz1
 
Yansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretimYansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretimfatmarecep
 

What's hot (13)

Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
 
Matematik Öğretiminde İlişkilendirme
Matematik Öğretiminde İlişkilendirmeMatematik Öğretiminde İlişkilendirme
Matematik Öğretiminde İlişkilendirme
 
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
Öğretim Tasarımı Ve Temel İlkeleri
Öğretim Tasarımı Ve Temel İlkeleriÖğretim Tasarımı Ve Temel İlkeleri
Öğretim Tasarımı Ve Temel İlkeleri
 
Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
 
A
AA
A
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
 
H
HH
H
 
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
 
Yansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretimYansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretim
 

Similar to SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ

Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptxAçık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptxsenanuraydn33
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİBeyzanurener1
 
Öğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriÖğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriERENCEEN
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...CemreZL
 
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimiAcik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimiKaanAliErta2
 
Eğitimde açıklı ve İHAK
Eğitimde açıklı ve İHAKEğitimde açıklı ve İHAK
Eğitimde açıklı ve İHAKmeriek5
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİmeriek5
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreciwikioogle
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreciwikioogle
 
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel KavramlarÖğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlarm3rtyaman
 
Programgelistirme2
Programgelistirme2Programgelistirme2
Programgelistirme2Nurullah505
 
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim YönetimiBeyzaNurErtrk
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRAZYENURDEMREL
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptxAyenurUyan
 
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
Eğitimde Rehberlik HizmetleriEğitimde Rehberlik Hizmetleri
Eğitimde Rehberlik Hizmetlerifadiga_1
 
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriyeMusaoglu
 

Similar to SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ (20)

Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptxAçık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
Açık Ve Uzaktan Öğretim Yönetimi....pptx
 
B
BB
B
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
 
H.
H.H.
H.
 
Öğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriÖğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım Modelleri
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları Danışman: Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlay...
 
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimiAcik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
Acik ve uzaktan_ogrenme_yonetimi
 
Eğitimde açıklı ve İHAK
Eğitimde açıklı ve İHAKEğitimde açıklı ve İHAK
Eğitimde açıklı ve İHAK
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
 
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel KavramlarÖğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar
Öğretim Tasarımı ve Çoklu Ortam Tasarımıyla İlgili Temel Kavramlar
 
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
 
Programgelistirme2
Programgelistirme2Programgelistirme2
Programgelistirme2
 
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim YönetimiAçık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan Öğretim Yönetimi
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
Eğitimde Rehberlik HizmetleriEğitimde Rehberlik Hizmetleri
Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
 
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Hayriye musaoglu ogretim_tasarimi_modelleri_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
 

SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ

 • 1. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ DANIŞMAN:DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU HAZIRLAYAN: SALİHA AKIN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 19310191028/ 2.ŞUBE
 • 2. Açık ve uzaktan öğretim örgütlerinin, bir sistem yaklaşımı ile sanal boyut göz ardı edilmeden yönetim yapısı oluşturulmalıdır. Yönetim tanım olarak, başında bulunduğu örgütün amaçlarını başarıyla gerçekleştirmek için insan ve madde kaynaklarının koordinasyonunun sağlanması, karar verme ve takım çalışmasından sorumlu bir araç olarak tanımlanmaktadır (Kaya, 1993). Başka bir tanıma göre yönetim, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için sorun çözme, planlama, örgütleme, koordinasyon ve değerlendirme gibi fonksiyonlara ilişkin ilke, kavram, teori, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanmasıyla ilgili faaliyetlerin tümüne denilmektedir (Erdoğan, 2008).
 • 3. Burada ifade edilen yönetim tanımları genel olarak, eğitim örgütleri olan okul yönetimleri için yapılmış olsa da açık ve uzaktan öğretim kurumlarının da eğitim örgütleri olması nedeni ile yönetimsel açıdan benzer özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Yönetim olgusu her kurumsal yapıda olduğu gibi, açık ve uzaktan öğretim kurumları için de gereklidir. Yönetim kısaca, ortak amacı başarmak yönünde insan kaynaklarının ve maddi olanakların işe koşulması etkinliği olarak tanımlanabilir. Bu açıdan açık ve uzaktan öğretim kurumlarının yönetiminin, okul yönetimleri ile benzerlikler göstermesi beklenebilir. Ancak, işin içerisine sanal boyutun girmesi açık ve uzaktan öğretim yöneticilerine ilave sorumluluklar ve yönetim görevleri vermektedir.
 • 4. Williams (2003) çalışmasında yükseköğretimdeki açık ve uzaktan öğretim kurumlarında bulunması gereken rolleri ve bu roller için genel yeterlikleri şöyle açıklamıştır; ÖĞRETİCİ/ KOLAYLAŞTIRCI: içerik bilgisi, öğretim stratejileri/ modelleri, genel eğitim teorisi, öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi, interaktif teknolojiler için öğretim tasarımı, kütüphane araştırma becerileri ve davranış/ becerileri modelleme gibi yeterlikleri içerir. YÖNETİCİ: yönetim becerileri, bütçeleme becerileri, pazarlama becerileri ve stratejik planlama becerileri gibi yeterlikleri içerir.
 • 5. ÖĞRETİM TASRIMCISI: Öğretim tasarımı becerileri interaktif teknolojiler için öğretim tasarımı, medya niteliklerini anlama bilgisi, genel eğitim teorisi, metin düzenleme becerileri, öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi, öğretim stratejileri/modelleri, web-temelli programlama becerileri; öğrenme stil/ teorisi ve HTML yazma becerileri gibi yeterlikleri içerir. EĞİTİMCİ: Eğitim becerileri( teknoloji için), davranış7 beceri modelleme, genel eğitim teorisi, öğretim stratejileri/ modelleri, öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi ve danışmanlık becerileri gibi yeterlikleri içerir. LİDER/ DEĞİŞİM AJANI: Davranış modelleme, yönetsel beceriler, pazarlama becerileri, stratejik planlama becerileri, politika oluşturma becerileri ve genel eğitim teorisi gibi yeterlikleri içerir. TEKNOLOJİ UZMANI: Bilgisayar donanım becerileri, teknoloji kullanım/ onarım becerileri ve öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi gibi yeterlikleri içerir.
 • 6. GRAFİK TASARIMCISI: Grafik tasarım becerileri; metin düzenleme becerileri, medya niteliklerini anlama bilgisi gibi yeterlikleri içerir. TEKNİSYEN: Teknoloji kullanım/ onarım becerileri, bilgisayar donanım becerileri ve bilgisayar ağı becerileri gibi yeterlikleri içerir. DEĞERLENDİRME UZMANI: Genel eğitim teorisi (ölçme ve değerlendirme) gibi yeterlikleri içerir. SİTE KOLAYLAŞTIRICI: Araştırmada bu rol için herhangi bir yeterlik konusunda fikir birliğine varılamadığından bu rol çok önemli değildir. DESTEK PERSONELİ: Danışmanlık/ rehberlik becerileri gibi yeterlikleri içerir. KÜTÜPHANECİ: Kütüphane araştırma becerileri gibi yeterlikleri içerir. MEDYA YAYINCISI/ EDİTÖRÜ: Öğretim için internet araçlarını kullanma becerisi, grafik tasarım becerileri ve medya niteliklerini anlama bilgisi gibi yeterlikleri içerir.
 • 7. Bu rollerden en önemlisi yöneticiye aittir. Bu bağlamda yöneticilerin bir açık ve uzaktan öğretim organizasyonunda örgün öğretimden farklı hizmetler sağlaması gerekmektedir. Kaya (2002), bu hizmetleri söyle sıralamaktadır. Uzaktan çalışma, iletişim ve kayıt amacıyla kullanılacak çeşitli ders araç gereçlerinin geliştirilmesi, üretilmesi, seçilmesi veya satın alınması Ders materyallerinin öğrencilere sunulması, dağıtılması veya ulaştırılması Öğrenci ve eğitmen arasında çift yönlü iletişimin sağlanması Açık ve uzaktan öğretimin sunmuş olduğu çalışma olanakları hakkında bilgilendirmeler yapılması Danışmanlık hizmetlerinin sağlanması Ders değerlendirme hizmetleri Bu hizmetler, açık ve uzaktan öğretim yöneticisinin liderlik ve denetiminde gerçekleştirilmelidir.
 • 8. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE SINIF YÖNETİMİ Sınıf yönetimi, genel olarak bilinen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için planlama, örgütleme, uygulama ve değerlendirme işlevlerine ilişkin ilke, kavram, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması ile ilgili etkinliklerin tümü olarak tanımlanmaktadır (Erdoğan, 2011). Erden (2014) ise, sınıf yönetimini öğretimin etkili ve verimli olması için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlayan tüm etkinlik ve düzenlemelerle ilgili olduğunu ifade etmektedir. Tanımlardan da anlaşıldığı üzere, öğretim sürecinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler sınıf yönetimi kapsamına girmektedir.
 • 9. Başar (2014) sınıf yönetiminin boyutlarını sınıf ortamının fiziksel düzeni, plan-program etkinliklerinin yönetimi, zaman düzenine yönelik etkinlikler, ilişki düzenlemeleri ve davranış düzenlemeleri olarak tanımlanmaktadır. Polat (2016), tez çalışmasında yüz yüze ve sanal sınıf ortamındaki sınıf yönetiminin temel boyutlarını karşılaştırarak açıklarken, bu boyutların genel olarak sınıf ortamının fiziki düzeni, plan program etkinlikleri, davranış ve kurallar yönetimi, motivasyon, eğitmen, iletişim ve etkileşim olduğunu ifade etmiştir.
 • 10. BİLEŞENLER YÜZ YÜZE SINIFLAR SANAL SINIFLAR ARACI UNSURLAR  Eğitmen  Öğrenci  Göz teması  Beden dili  Görsel ipuçları  Yüz ifadeleri (mimikler)  El kaldırma ( söz hakkı isteme)  Yazı tahtası  Tebeşir  Ders kitapları  Eğitmen  Öğrenci  Ses  Elektronik posta  Yazılı mesaj (sohbet)  Doküman tarama  Sanal el kaldırma (söz isteme)  Elektronik beyaz tahta (sunumlar)  Yazılım  Ders kitapları KURALLAR  Planlanmış müfredat  Derste «konuşmak yok» gibi kurallar  Öğrencilerin yüzü eğitmene dönük  İnformal planlama  Sınıf içi genel diyalog  Fiziksel bulunuşluk (sınıf)  Okul günleri eş zamanlı bulunuşluk  Planlanmış müfredat  Konuşma serbestliği  Öğrencilerin yüzü bilgisayara dönük  Formal planlama  Özel ve genel diyalog  Mekan serbestliği (anonimlik)  Eşzamanlı/eşzamansız bulunuşluk TOPLULUK  Eğitmen  Öğrenci  Veli  Merkezi fiziksel sınıf  Merkezi okul çevresi  Merkezi örgütsel yapı  Eğitmen  Öğrenci  Veli  Dağıtık sanal sınıf  Dağıtık okul çevresi  Dağıtık örgütsel yapı Yüz Yüze ve Sanal Sınıfları Oluşturan Bileşenler ( Murphy & Manzanares, 2008)
 • 11. Polat ve Boydak-Özan (2018), sınıf yönetimi çalışmalarının sadece yüz yüze ortamlarda değil, çevrimiçi öğrenme ortamlarında da önemli olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca birçok çalışmada çevrimiçi öğrenme ortamları ile ilgili sonuçlar elde edildiğini, ancak bu ortamların nasıl düzenlenmesi gerektiği, nasıl bir sınıf yönetimi stratejisi sergileneceği konusundaki soruların yeteri kadar cevap bulmadığını belirtmişlerdir. Sınıf yönetimi çalışmaları öğretimin gerçekleştiği ortama göre, sınıf yönetiminde farklılıklar olabileceğini ifade etmektedir ( Başar, 2014). Bu bağlamda açık ve uzaktan öğretim uygulamalarında sınıf yönetiminin ortamın özelliklerine uygun olarak planlanması ve uygulanması gerekmektedir.
 • 12. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETIMDE YÖNETICI VE LIDER Yönetici ve liderlerin arasında önemli farklılıklar vardır:  Liderler problemlerle baş ederken aceleci olmadıkları ve sorunu tam olarak anlamaya odaklanırlar. Yöneticiler ise problemi bir an önce ortadan kaldırmaya çalıştığını ve sorunun kaynağını tespit etmeden geçici çözüm bulmaya odaklanırlar. Kalıcı çözüm üretilmeyen hiç bir problem çözülemez.
 • 13. Lider, organizasyonun geleceğini, vizyonunu, misyonunu, hedeflerini ve amaçlarını yönlendiren vizyon sahibi kişidir.  Bir açık ve uzaktan öğretim lideri uzaktan öğretim konusunda bilgi sahibi, tasarımcı, yönetici, lider ve vizyoner olma yeterliliklerin sahiptir.  Ne kadar uğraşılsa da açık ve uzaktan öğretim liderlerinin özellikleri ve yeterlilikleri bir türlü belirlenemiyor. Çünkü gelişen web tabanlı geliştirilen öğrenme yönetim sistemlerine mobil öğrenme ortamları etkilenmiştir.
 • 14. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖRGÜT YAPILARI  Bir örgütte meydana gelen olaylar karşılıklı davranışlardır. Örgütün yapısı bu karşılıklı yapılarla tanımlanır. Ortak bir amaç için bir araya gelen bireylerin oluşturduğu topluluklarda bir yönetim yapısına ihtiyaç vardır. En basit biçimde örgüt belirlenmiş bir amacı gerçekleştirebilmek için bir araya gelmiş insanlardır.  Açık ve uzaktan eğitim sistemini oluşturan 3 temel bileşen vardır. 1) Öğrenciler 2) Öğrenme çevresi 3) Öğretim materyali
 • 15. BAĞIMSIZ YAPILI AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÖRGÜTLERİ İki alt gruba ayrılmıştır. 1) Özel ve Devlet Uzaktan Öğretim Kurumları ve Fakülteleri: Bağımsız kurumlardır. Kurumlar kendi kararlarını kendileri verebilirler. Ülke genelinde hizmet veren özel kurumlar sertifika veya kurs eğitimleri düzenleyebilirler. 2) Uzaktan Öğretim Üniversiteleri ya da Açık Üniversiteler: Öğreneni bulunan ve uzaktan diploma, sertifika veren kurumlardır. Bu kurumların örgüt yapısı üniversitelerde olduğu gibidir. Bulundukları ülkedeki diğer üniversitelerin yönetim yapısını bulundururlar ancak uzaktan eğitim faaliyetleri için birimler yönetim yapısı içinde yerini almıştır.
 • 16. KARIŞIK YAPILI AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÖRGÜTLERİ 1) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM HİZMETİ VEREN FAKÜLTELER/YÜKSEK OKULLAR/MERKEZLER: Bu kurumlar bağlı bulundukları üniversite ya da devlet kuruluşu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda devlet üniversitesi düzeyinde faaliyet gösteren okullar şöyledir: Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uşak Üniversitesi vb. 2) KONSÜLTASYON MODELİ: Bu modelde hizmet veren açık ve uzaktan öğretim kurumları birden fazla kurumun bir araya gelip oluşturdukları kuruluşlardır. Örgüt yapıları bağımsız değildir. Konsültasyona katılan eğitim birimleri tarafından oluşturulan komite yönetim görevlerini yerine getirmektedir. Danışma merkezi adı verilen kurumlar öğrenenin evine yakındır. Öğrenciler kendilerine sağlanan öğrenme materyalleri ile evlerinde çalışırlar.
 • 17. ENTEGRE OLAN SİSTEMLER: Kampüs içi ve kampüs dışı öğrenenler bir aradır. Akademik personel her iki öğrenen grubuna da aynı öğretim müfredatını ve değerlendirme planını uygular. Bu hareketle öğrenenlerin aynı diploma derecesine ve eşit haklara sahip olması garanti altına alınır. Akademik personelin kampüs içi öğrenenlerin öğretiminden sorumlu olduğu gibi kampüs dışı öğrenenlerin de öğretiminden sorumludur.
 • 18. KÜRESEL YAPILI AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÖRGÜTLERİ KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERS(MOOC) SİSTEMLERİ: Bu sistemi dünya genelinde tüm üniversiteler ya da özel kuruluşlar kullanabiliyor. Söz konusu hizmet ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından destekleniyor. Bu destek platformlarından en bilinenleri; Coursera, edX, FutureLearn, Udacity, Udemy’dir.
 • 19.
 • 20. KAYNAKÇA: TEKİNARSLAN, E., GÜRER M., Açık ve Uzaktan Öğrenme, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2020.