Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2216)

350 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2216)

  1. 1. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Sivu 1 / 5FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rfHyväksyttyliittokokouksessa 23.–24.11.20121. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluitaYlioppilasliikkeen tavoitteita ajetaan vaalikausien aikana monien vaiheiden kautta.Vaikuttamisen sykli pyörii pitkälti kulloisenkin hallitusohjelman ja siitä kumpuavankoulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman, valtion talousarvion jakehystalousarvion mukana. Vaikutustyötä yksittäisten tavoitteiden kohdalla tehdäänkuitenkin jatkuvasti ja esimerkiksi lainsäädännön vaiheet määrittävät vaikuttamistyönrytmiä.Valtakunnallisen politiikan merkittävimmäksi ohjaavaksi dokumentiksi muodostuneeseenhallitusohjelmaan vaikuttamista varten ylioppilasliikkeen tulee kirkastaa kärkitavoitteensamahdollisimman hyvissä ajoin, jotta vaikutustyö tärkeimpien tavoitteiden eteen voidaanaloittaa mahdollisimman varhain.Seuraavia eduskuntavaaleja ja sitä seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita varten SYLaloittaa vuonna 2013 seuraavien kärkitavoitteiden edistämisen puolueiden ja muidensidosryhmien suuntaan:1) Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton koulutus ovathyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen jamaksuttomaan koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.2) Kaikkien koulutusasteiden saavutettavuutta parannetaan. Erityistoimia kohdennetaankoulutuksen sukupuolittuneen segregaation ja koulutuksen periytyvyyden vähentämiseen sekäaliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyn helpottamiseen.3) Huoltosuhteen heikkenemisen kustannukset jaetaan tasapuolisesti erikokoisten ikäluokkienkesken. Eläkepoliittiset ratkaisut tehdään oikeudenmukaisesti ja ripeästi. Päätösten tulee koskeakaikkia työelämässä olevia ikäpolvia ja esimerkiksi eläkemaksuja tulee nostaa mahdollisimman pian.4) Korkeakouluista käytävän kansainvälistymiskeskustelun rinnalle nostetaan laajempi keskustelusuomalaisenyhteiskunnan kansainvälistymisestä ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden roolistatässä kehityksessä. Parannustavaaditaan muun muassa oleskelulupa- jamaahanmuuttokäytäntöihin sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoidentyöllistymisen edellytyksiin.5) Opintotuki on opiskelijan elämäntilanteet joustavasti huomioonottava ja tasoltaan riittävä osa
  2. 2. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Sivu 2 / 5FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rfHyväksyttyliittokokouksessa 23.–24.11.2012sosiaaliturvajärjestelmää. Opintotukea ja muuta sosiaaliturvaa kehitetään erityisestiopiskelijalapsiperheiden toimeentulon parantamiseksi sekä opintotuen yhteensovittamista muidenetuuksien kanssa kehitetään.6) Korkea-asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon epätasa-arvoisuus poistetaan. AMK-opiskelijoidenYTHS-kokeilu vakinaistetaan. Vakinaistamisen myötä kaikilta korkea-asteenopiskelijoilta kerätään terveydenhoitomaksu. YTHS:n rahoituspohjan vakaus turvataanvakinaistamisenkin jälkeen.Näiden päätavoitteiden saavuttamiseksi määritellään yhdessä ylioppilaskuntien kanssaparhaat vaikuttamiskeinot ja aloitetaan vuoden 2015 eduskuntavaaleihin ulottuvavaikutustyö. Kärkitavoitteita tarkastellaan liittokokouksissa vuosittain poliittisen tilanteenmuuttuessa ja vaikuttamistyön edetessä.Lisäksi SYL käy järjestelmällisesti läpi liiton muut poliittiset tavoitteet, joiden tiimoilta ontehty ja tehdään vaikutustyötä. Kunkin tavoitteen osalta selkiytetään se, missä poliittisenprosessin vaiheessa se on meneillään ja mitä tavoitteen toteutuminen vaatii seuraavaksi.Tarkastelussa kiinnitetään erityishuomiota meneillään olevan eduskuntakaudenhallitusohjelmatavoitteisiin ja niiden toteutumiseen, tilanteeseen hallitusohjelmanpuolivälitarkastelun jälkeen sekä mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin.2. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistuksen suunnitteluSYL laatii oman perusturvavisionsa ja pitkän tähtäimen näkemyksensä opiskelijantoimeentulon kehittämisestä osana sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuutta, ottaenhuomioon perustulon ympärillä käydyn keskustelun. SYL kartoittaa laajasti opiskelijoidentoimeentuloon liittyviä epäkohtia ja ongelmia tukien yhteensovittamisen ja riittävyydennäkökulmasta. Tarkastelussa otetaan huomioon myös opiskelijoiden erilaisetelämäntilanteet. SYL tutustuu eri puolueiden ja järjestöjen tavoitteisiin ja ehdotuksiinsosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseksi.Tavoitteena on luoda yhdessä ylioppilaskuntien kanssa ylioppilasliikkeen oma näkemyssiitä, kuinka kansalaisten perustoimeentulo tulisi turvata Suomessa. Tavoitteena onnykyistä joustavampi sekä vähemmän byrokraattinen malli, joka kohtelee kaikkiayhdenvertaisesti ja ehkäisee kannustinloukkoja. Malli painottuu opiskelijanäkökulmaan,
  3. 3. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Sivu 3 / 5FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rfHyväksyttyliittokokouksessa 23.–24.11.2012mutta ei rajoitu pelkästään siihen. Mallin suunnittelussa selvitetään ja huomioidaan eriuudistusten taloudelliset vaikutukset. Mallista aiheutuvat valtiontaloudellisetkustannuslaskelmat tilataan ulkopuoliselta asiantuntijataholta. Malli hyväksytäänlopullisesti liittokokouksessa ja sen pohjalta tarkennetaan SYL:n tavoitteita seuraaviahallitusohjelmaneuvotteluita varten.3. Toimintakykyinen ja tulevaisuuteen katsova yliopistoVuonna 2013 ylioppilasliike luo visionsa suomalaisesta ideaaliyliopistosta. Suomalaisenkorkeakoulujärjestelmän kehittämisessä jää usein uupumaan laaja kokonaiskuva siitä,millainen yliopisto vastaisi parhaiten tulevaisuuden tarpeita. Ylioppilasliikkeen visiontarkoituksena on vastata kysymykseen siitä, minkälainen 2030-luvun yliopiston tulisiylioppilasliikkeen mielestä olla.Visiotyö käsittelee yliopiston ja opiskelijaelämän eri ulottuvuuksia, muun muassaopiskelijavalintoja, opetusta, tutkimusta, opiskelukulttuuria, laadunvarmistusta sekätutkintojen laajuutta, kuormittavuutta ja osaamistavoitteita. Osana visiotyötä tarkastellaankoko ideaalikorkeakoulujärjestelmää suhteessa yhteiskunnan ja yksilöiden osaamis- jasivistystarpeisiin.Visioon kuuluu myös opiskelijan aseman pohtiminen yliopistojenpäätöksenteossa sekä ihanteellisen yliopistodemokraattisen mallin luominen.SYL:n keskustoimisto koordinoi ja seuraa visiointityötä. Työhön osallistuvatylioppilaskunnat, ylioppilasliikkeen alumnitoimijat ja muut sidosryhmät. Työn tuloksenaluodaan käytännöt jatkuvan toiminnan käynnistämiseksi.4. Kohti oikeudenmukaista sukupolvisopimustaVuonna 2013 SYL luo laajan huoltosuhteen heikkenemiseen, työelämän muutoksiin jaeläkepoliittisiin kysymyksiin liittyvän näkemyksen sukupolvien välisestäoikeudenmukaisuudesta.SYL ajaa näkemyksiään nuorten syrjäytymiseen ja sukupolvienvälisen oikeudenmukaisuuteen liittyen sekä käy vuoropuhelua opiskelija- januorisojärjestöjen kanssa, jotta nuoren sukupolven ääni tulisi yhteiskunnallisessakeskustelussa vahvemmin esille.Vuoden 2013 aikana SYL syventää osaamistaan etenkin eläkepolitiikkaan jahuoltosuhdepäätöksiin liittyvistä asioista. Vuoden 2013 aikana SYL vakiinnuttaa jasyventää keskusteluyhteyttä työmarkkinajärjestöjen kanssa, vaikuttaa aktiivisesti tehtäviin
  4. 4. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Sivu 4 / 5FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rfHyväksyttyliittokokouksessa 23.–24.11.2012päätöksiin ja tuo laaja-alaisesti omia näkemyksiään esille sekä julkisuudessa että erisidosryhmien kanssa. Vuoden aikana käydään aktiivisesti keskustelua ylioppilaskuntienkanssa työura- ja eläkekysymyksissä, sekä tuetaan ylioppilaskuntien työelämäasioidenosaamisen kehittymistä.5. Kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumisen edellytykset kuntoonSYL laatii oman toimenpideohjelman helpottamaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumista yliopistoyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan.Toimenpideohjelma ammentaa ideoita SYL:n aiempien kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita koskevien suositusten sekä tutkimustiedon pohjalta. Tavoitteena on kartoittaaja edistää toimenpiteitä, joita vaaditaan niin yliopistoyhteisöltä, elinkeinoelämältä,kunnilta kuin valtiovallaltakin integraation edistämiseksi.Toimenpideohjelma kattaa laajan kirjon integraatioon liittyviä kysymyksiä järjestöllisestisekä koulutus-, sosiaali- ja maahanmuuttopolitiikan saralla. Parannusehdotuksia etsitäänensisijaisesti työllistymiseen, kotimaisten kielten ja kulttuurin oppimiseen, kansainvälistenopiskelijoiden arvostuksen kohottamiseen, sekä esimerkiksi oleskelulupa-, työlupa- jamaahanmuuttokäytäntöihin. Lisäksi tuetaan ylioppilaskuntia yliopistojen palveluihin javiestintään, kolmikieliseen (suomi, ruotsi, englanti) viestintään, asumiseen jaasumispalveluihin, opiskelijaetuihin, opiskelijajärjestöjen saavutettavuuteen javerkostoitumisen mahdollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä.Toimenpideohjelman pohjalta SYL ryhtyy yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssavaikutustyöhönkansainvälisten opiskelijoiden Suomeen kotiutumisen voimakkaaksiedistämiseksi niin kansallisesti kuin yliopistopaikkakunnillakin.Tavoitteena on lisäksi nostaa korkeakouluista käytävän kansainvälistymiskeskustelunrinnalle laajempi keskustelu suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisestä jakansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden roolista tässä kehityksessä.6. Maksuton koulutus kaikilleSuomalaisen yhteiskunnan korkea sivistystaso ja tulevaisuuden hyvinvointi perustuvatlaadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen. SYL:n linjapaperissa määriteltyjenkriteerien ja yliopistolain (558/2009) perusteluissa esitettyjen tavoitteiden perusteellaEU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille suunnattu lukukausimaksukokeilu onepäonnistunut. SYL vaikuttaa siihen, että lukukausimaksukokeilua ei vakinaisteta, vaan
  5. 5. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Sivu 5 / 5FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rfHyväksyttyliittokokouksessa 23.–24.11.2012kokeilu lopetetaan viimeistään 2014. Jatkossa keskitytään kansainvälisen opetuksen,kansainvälisten tutkintojen laadun ja houkuttelevuuden kehittämiseen sekäkansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen jäämisen edistämiseen ja yhteiskuntaanintegroitumiseen.Vaikutustyötä maksuttoman koulutuksen puolesta suunnitellaan ja tehdään tiiviissäyhteistyössä heti vuoden alusta ylioppilaskuntien kanssa, ja keskinäistä tiedonkulkuaparannetaan toiminnan terävöittämiseksi. SYL koordinoi oman vaikuttamisensa lisäksiylioppilaskuntien paikallista vaikuttamistyötä tukemalla ja ohjeistamalla.Yhteistyötätehdään lisäksi laajasti opiskelija- ja nuorisojärjestöjen sekä muiden asiantuntijoiden jamielipidevaikuttajien kanssa. SYL aktivoi keskustelua tasa-arvoisen ja saavutettavanpohjoismaisen korkeakoulutuksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

×