Successfully reported this slideshow.

Kenkuillaan 2013 final (id 2294)

611 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kenkuillaan 2013 final (id 2294)

  1. 1. Kenkkuillaan 1 / 2013 NEWS HERAA, YRITTÄJYYTTÄ JA TAIMENKASVATUSTA - hankeseurantamatkoilla features , Mongoliassa ja Guatemalassa KENKKUVETERAANI - toiminnanjohtaja Lotta StaffansKEHYVIIKKO-PROGGIS JATKUNEE Kehitysyhteistyöviikolle YK-HARJOITTELUSSA KARIBIALLA- haettu jatkoa Kenkkulainen kehittää osaamistaan Panaman UM:N TIUKAN SEULONNAN LÄPI auringossa SYL:n Mosambiik hankkeelle myönnettiin rahoitus
  2. 2. Yhteistä liiketoi-Mongolian hankeseurantamatkaHeramakeisia , yrittäjyyttä, neljännesvuosiraportteja mintaa. Naiset hu- ovuttavat ja myyvät tuotteitaan omassa myymäläjurtassaan.sekä aavoja aroja silmänkantamattomiin. Tämä voi tar-koittaa vaan yhtä asiaa: kenkkuaktiivit ovat tienpäällä.Hanketyössä seurantamatkat ovat tärkeitä, ne ryhmien toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.mahdollistavat kumppanuuden vahvistumisen Tällä hetkellä ryhmiä on perustettu 17 kappal-sekä antavat tärkeää tietoa hankkeen tilasta etta, ja ryhmissä on yhteensä 460 jäsentä.myös meille KENKKUlaisille. Mongolian seuran- Ryhmiä on laidasta laitaan aina käsityö- villantu-tamatkan päätavoitteena oli selvittää, kuinka otanto- ja puutyöryhmistä lihantuotantoryhmiin.hanke on lähtenyt käyntiin, tunnelmat kentällä Seurantamatkalaiset saivat tutustua muutamienja ensimmäisen puolen vuoden kierroksen ryhmien toimintaan paikan päällä niin Arkhan-aikaansaannokset. gain provinssissa kuin pääkaupungissa Ulaan Baatarissa. Monissa ryhmissä oli havaittavissa MosambikinSYL:n edustajat pääsivät vierailemaan Mongolian yhteisöllisyyden tunne, ja monilla oli jo yhteinenviilenevässä elokuussa 2012. SYL:liä matkalla työskentelytila. Haasteeksi kumppanijärjestö UM myönsi uudelle Mosambikinedustivat Johanna Ursin-Escobar sekä Ilona IEC on kokenut luottamuksen rakentamisen hankkeelle rahoituksenKalliola. Ulaan Baatarin uuden hankealueen asukkaiden ja järjestön välille. Mosambikissa toteutettavalle luku- ja kirjoi- hankkeelleJohannan ja Ilonan matkaohjelma oli tiivis. Niin tustaitohankkeelle oli myönnetty rahoitusta!kuin usein maailmalla, suomalainen matkaaja Seurantamatkan jälkeen työt hankkeen eteen Hanke alkaa vuoden 2013 alussa ja se kestääkohtaa monenlaisia ihmetyksen aiheita; pai- ovat jatkuneet. Täällä Suomen päässä uusi Mon- kolme vuotta.kallisten ihmisten loppumaton vieraanvaraisuus, golia-tiimimme on koonnut rivejään. Mongolianlaulut , paikalliset tavat sekä käyneet heratuot- neljännesvuosiraportti saapui meille ajallaan ja Vuoden vaiheessa onkin tekemistä hankkeen UM:nteet jättivät omat jälkensä matkalaisten mieliin. on lähtenyt kommentteineen eteenpäin. Vähitel- käynnistämisen suhteen: on muokattava ja len alamme yhdessä suunnitella seuraavaa allekirjoitettava yhteistyösopimus, etsittäväMongolian pitkät etäisyydet eivät nopeuttaneet hankematkaa, joka on siitä poikkeuksellinen, hyvä tilintarkastusfirma Mosambikissa, tehtävämatkustamista. Monia tunteja ja kilometrejä että tällä kertaa mongolialaiset saapuvat SYL:n seurantaraporttipohjat yhteistyökumppanikului autossa kuoppaisilla hiekkateillä, ja pai- vieraiksi Suomeen! AFORTALECERin käyttöön ja tietenkin tuettava rahoituskallisten epäpedanttisuus aikataulujen suhteen yhteistyökumppanijärjestöämme muussahidastutti välillä tahtia. Inspiroivaa ja iloista talvikautta toivottaa koko hankkeen aloittamisesta. Lisää seuraavassa Mongolia tiimi! newsletterissä.Iloisena uutisena kerrottakoon, että yhteistyö-
  3. 3. Guatemalasta kuulumisiaSyskylllä tehdystä hankeseurantamatkasta Guatema- Hankkeessa on muun muassa koulutettu ensimmäisenä vuonna naisryhmiä kasvattamaan avokadoja kahdessa maaseutukunnassa. Avok- adopuita on tarkoitus käyttää toisena vuonna päiviä. Tästä syystä olimme iloisia, kun saimme tavata yhteen istutuspäivään osallistuneen koulun rehtorin sekä kaksi koulun opettajaa. Kyseisenä päivänä ala-asteelta ja esikoulusta uudelleenmetsitykseen eroosioherkillä alueilla. marssi lähes 200 oppilasta istuttamaan kukinlaan jäi käteen mielikuva motivoituneista kansalaisista oman puunsa ja kuulemaan, miksi metsät ovatja usko hankkeen jälkeiseen elämään. Saimme myös mahdollisuuden vierailla taimitar- tärkeitä. hoilla, joissa avokadot idätetään ja kasvatetaanLokakuussa 2012 SYL:n kehitysyhteistyökoor- AMEU:n yhteistyötä ja keskustella tulevasta ennen kuin ne siirretään lopullisille paikoilleen. Kaiken kaikkiaan meille jäi sellainen mielikuva,dinaattori Johanna Ursin-Escobar ja KENKKU:n hankevuodesta. Taimet kasvoivat jo hyvää vauhtia ja olivat että ihmiset ovat motivoituneita tekemään töitäjäsen Salla Mäkelä olivat hankeseurantam- pian valmiita jalostettavaksi. Naisten innostus hankkeen onnistumiseksi. Paikalliset uskovat,atkalla Guatemalassa. Maassa on käynnissä Ensimmäisenä päivänä Guatemalassa saimme johtui erityisesti siitä, että he ovat huoman- että hankkeesta on heille hyötyä ja miettivätSYL:n ja AMEU:n, eli mayojen yliopisto-opiske- aluksi tutustua Guatemalan olosuhteisiin neet voivansa saada hedelmistä mahdollisesti jo, miten toimintaa voitaisiin jatkaa ja jopalijajärjestön, yhteinen kehitysyhteistyöhanke. yleisellä tasolla. Hankematkalaisilla riitti myöhemmin tuloja. Myös ryhmässä toimimista ja laajentaa hankkeen päätyttyä.Hanke alkoi tänä vuonna ja jatkuu vielä ensi runsaasti kysymyksiä esimerkiksi Guatemalan yhteisöjen kehittämistä arvostetaan.vuoden. Hankematkan tavoitteena oli tutu- hallinnosta. Iltapäivällä aloimme tutustua P.S. Kaikki SYLin matkaraportit ovatstua hankkeen etenemiseen, kehittää SYL:n ja paremmin oman hankkeemme tilanteeseen. Hankkeen aikana järjestetään puiden istutus- ladattavissa SYLin nettisivuilta. Riskienhallintakoulutus Tecpanissa, Tecpanin taimitarja ja taimitarhasta huolehtivan paikalla maya -yhteisöjen edustajia naisryhmän edustajat.
  4. 4. Nyky-kenkkulaisen terveiset PanamastaYK:n harjoittelijana Karibian lämmössä UNDP Regional Service Centressä Aurinkoisia terveisiä Panamasta! Olen KENKKU:n ovat sekä espanja että englanti. jäsen nyt jo kolmatta kautta, vuodesta 2010 läh- tien, mutta tämän syyskauden vietän työharjoit- Sain harjoittelupaikkani Kansainvälisen liikku- telussa Karibian lämmössä. vuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMO:sta, jolla on haku kansainvälisiin harjoittelupaikkoihin Työskentelen kuuden kuukauden ajan YK:n kaksi kertaa vuodessa. Olin todella innoissani kehitysohjelman Latinalaisen Amerikan ja Karib- saadessani tietää, että minut oli hyväksytty ian alueellisessa palvelukeskuksessa (UNDP Re- harjoittelijaksi juuri evaluaatioyksikköön, sillä gional Service Centre for Latin America and the jo KENKKU:ssa kehitysyhteistyöhankkeiden pa- Caribbean), joka sijaitsee Panaman pääkaupun- rissa toimiessani olin huomannut, kuinka tärkeää gissa Panama Cityssä. hankkeiden seuranta ja arviointi, niiden tuloksis- ta tiedottaminen sekä hyvien käytäntöjen jaka- Työtiimini on evaluaatioyksikkö, joka toimii minen on. Ilman jatkuvaa seurantaa ja arviointia eräänlaisena ”evaluaatio-helpdeskinä” maa- ei voida saada luotettavaa tietoa siitä, miten ja toimistoille, jotka toteutettavat UNDP:n minkälaiset hankkeet toimivat missäkin konteks- hankkeita Latinalaisen Amerikan ja Karibian tissa. Seuranta ja arviointi tuottaa tärkeää infor- alueella. Yksikömme tehtäviin kuuluu maato- maatiota myös uusien hankkeiden suunnittelua imistojen avustaminen ja tukeminen kehity- ja kehittämistä varten. syhteistyöhankkeiden suunnittelussa, seuran- nassa ja arvioinnissa. Yksikkö ei varsinaisesti Erityisen tyytyväinen olen ollut siitä, että itse toteuta evaluaatioita, mutta auttaa maa- KENKKU:sta saamani hankekokemus ja nyky- toimistoja niiden toteuttamisessa esimerkiksi isen työharjoittelupaikkani tehtävät ovat tuottamalla erilaisia materiaaleja, järjestämällä täydentäneet toisiaan: olen päässyt kokeilemaan aiheeseen liittyvää koulutusta sekä tiedot- ja näkemään hanketyön molempia puolia, sekä tamalla evaluaatioiden tuloksista. UNDP:lla on käytännön kenttätyötä hankeseurantamatkoilla kehityshankkeita suurimmassa osassa Latinal- että hallinnollisia tehtäviä. Lisäksi harjoittelu aisen Amerikan ja Karibian 32 maasta. on avartanut näkemyksiäni suurten kehitysy- hteistyöorganisaatioiden tekemästä työstä. Su- Työtehtäviini on kuulunut mm. evaluaatioon osittelenkin kansainvälistä harjoittelua kaikille liittyvien tekstien tuottamista ja kääntämistä, kehitysyhteistyön parissa toimiville! Kuvat: yourpanama.com/free-images-panama.html evaluaatioprosessien tuloksista tiedottamista - Minttu Paananen sekä nettikonferenssien järjestämistä. Työkielinä
  5. 5. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnassa on ollut mukana monenlais-ta osaajaa ja taitajaa Martti Ahtisaaresta Erkki Tuomiojaan.Tässä osiossa esitellään Kenkkuveteraaneja. Katraaseen kuu-luu liuta nykyisiä ja entisiä opiskelijoita, joille SYL:n kehitysy-hteistyö on antanut arvokasta tietotaitoa omaa tulevaisuuttavarten.Tässä numerossa kuullaan Lotan tarina siitä, kuinka kehitysy-hteistyö sekä globaalit talous- ja patenttikysymykset ovat Kenkkuvieneet hänet Åbo Akademista London School of Economicsiin,Turusta Guatemalaan ja Kenkusta järjestön johtotehtäviin. veteraani Lotta Staffans (Kenkku 2006-2007) ehti olla på Bordet”, jonka hän kirjoitti yhteistyössä KENKKUssa kahden lukukauden ajan ja osallistua entisen kämppiksensä Eva Nilssonin kanssa. He Guatemalan hankesuunnittelumatkalle. Hänen opiskelivat molemmat kehityskysymyksiä, mutta kiinnostuksensa maailmaa kohtaan ei ole sen turhautuivat siihen, että kehitysyhteistyöke- LOTTA STAFFANS jälkeen ainakaan laantunut. Tällä hetkellä hän on toiminnanjohtajana Eettisen kaupan puolesta skustelu keskittyy usein siihen, miten yhteistyö saadaan paremmaksi tai tehokkaammaksi. Eetti ry:ssä. vt. toiminannanjohtaja Hän viihtyy erinomaisesti tämänhetkisessä - Kehitysyhteistyö on tärkeää, mutta se ei riitä Eettisen kaupan puolesta ry työssään, sillä hän kokee sen yhdistävän sekä hänen Åbo Akademista saamansa ihmisoikeusa- poistamaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, Lotta kertoo. - Miten voi olla, että vaikka olemme siantuntemuksen että hänen London School of rikkaampia kuin koskaan aikaisemmin, sadat Economic -opinahjosta saadun oppinsa kehitys- ja miljoonat ihmiset elävät nälässä? “Sekä ongelmat että ratkaisut köyhyyteen ja kestävään talouskysymyksistä. kehitykseen löytyvät mm. kaupan ja patenttikysymysten saralta.” Ehkä parasta hänen työssään on kuitenkin Kirjassaan Lotta tahtookin tuoda esille sen, että mahdollisuus työskennellä vapaaehtoisten sekä ongelmat että ratkaisut köyhyyteen ja kanssa – heillä on intoa toimia ja muuttaa asioita kestävään kehitykseen löytyvät mm. kaupan ja paremmiksi. patenttikysymysten saralta. Lontoossa oleskelun peruja on myös kirja “Afrika
  6. 6. Kehitysyhteistyoviikko 2012 . . Kehyviikolle haettututustutti ihmisoikeuksiin jatkoa?Valtakunnallinen ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikko järjestettiin8.-14. syyskuuta. Ylioppilaskuntien kanssa yhteisesti järjestettävä laskunnissa kehitysyhteistyöviikko yhteisellä Järjestäviä ylioppilaskuntia oli mukana kahdeksan, mielenkiintoisista ja ajatuksia herättävistä kehitysyhteistyöviikko on todettu ylioppila- teemalla. ja kehitysyhteistyöviikon tapahtumat näkyivät yli tapahtumista. skunnissa toimivaksi konseptiksi, ja niin sille kymmenellä kampuksella. Viikon valtakunnallinen päätettiin hakea jatkoa. Tulevaisuudessa on tavoitteena osallistaa teema olivat ihmisoikeudet, joita tarkasteltiin Helsingissä HYY:n kehyviikon paneelikeskustelu ylioppilaskuntien alaiset järjestöt entistä järjestävissä ylioppilaskunnissa erilaisista ’Taiteilija humanismin puolustajana’ sai aikaan Keväällä 2012 muodostettu uuden hankkeen paremmin kehitysyhteistyöviikon tapahtumien näkökulmista. innostuneen keskustelun opiskelijoiden ja panel- suunnittelu ryhmä kokoontui muutaman kerran järjestämiseen ja tehdä kehitysyhteistyöopas istien välillä, Turussa TYY:n esittämä iranilainen SYL:n toimistolla suunnittelemaan hanketta. järjestöjen käyttöön Viikon aikana ihmisoikeuksia tuotiin opiskelijoiden elokuva ’No one knows about Persian cats’ avasi Lisäksi suunnitteluryhmän kanssa käytiin vilkas- arkeen monenlaisten tapahtumien ja tempausten uusia näkökulmia, ja Jyväskylässä opiskelijoita ta s-postikeskustelua. Kokonaan uutena asiana on yhteistyön avulla. Paneelikeskustelut, teemaelokuvat ja liikuttivat niin Pekka Haavisto kuin Reilun Kaupan aloittaminen korkeakoulujen kehitysy- erilaiset infotilaisuudet olivat suosittuja, ja keh- viininmaistajaisetkin. Valmis hakemus saatiin valmiiksi lokakuussa hteistyöverkosto UniPIDin kanssa. Ideana on itysyhteistyöviikolla järjestettiin myös työpajoja 2012 ja lähetettiin ulkoministeriöön käsitel- järjestää viikon teemaan liittyvä luentosarja sekä ekskursioita. Tulevaisuudessa kehitysyhteistyöviikon haas- täväksi. yhteistyössä UniPIDin kanssa. teena on luoda linkkejä kehitysyhteistyön ja Kehitysyhteistyöviikko on osa Suomen ylioppila- opiskelijoiden arjen välille. Tänä syksynä hienosti Mutta mitä uusi hanke pitää sisällään? Luennot videoidaan ja laitetaan nettiin. Näin skuntien liiton (SYL) tekemää kehitysyhteistyötä. onnistuneet tapahtumat luovat pohjaa myös Hankkeessa on sekä uutta että vanhaa. Kehity- viikolle osallistuva opiskelija voi myös saada SYL haluaa yhdessä ylioppilaskuntien kanssa lisätä tulevalle työlle, jonka tavoitteena on saada syhteistyöviikkoa on tarkoitus jatkaa vanhan osallistumisestaan opintopisteitä. Toivottavasi opiskelijoiden tietoisuutta kehityskysymyksistä. opiskelijat entistä tietoisemmiksi globaaleista konseptin mukaan: kerran vuodessa järjestetään saamme ulkoasiainministeriöltä rahoituksen! Vuosittain järjestettävä kehitysyhteistyöviikko kehityskysymyksistä. samaan aikaan kaikissa osallistuvissa ylioppi- on odotettu tapahtuma niissä ylioppilaskunnissa, joissa sillä on perinteet, ja viikko sai positiivisen vastaanoton myös uusilla kampuksilla. Tapahtumiin osallistuneet opiskelijat kiittivät
  7. 7. Kenkun löydät netistä osoitteesta:http://kehitysyhteistyo.syl.fi/syl-kehy/kenkku/

×