SYL:n toimintasuunnitelma 2013 lausuntokierrokselle

1,089 views

Published on

SYL:n toimintasuunnitelma 2013 ylioppilaskuntiin lausuntokierrokselle.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,089
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
676
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SYL:n toimintasuunnitelma 2013 lausuntokierrokselle

  1. 1. 1   Tämä on SYL:n hallituksen alustava esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013. Toimintasuunnitelman muoto ja lähtökohdat poikkeavat aiempien vuosien toimintasuunnitelmista. Tämä muutos ja sen perustelut on kuvattu lausuntokierrosmateriaalien saatekirjeessä. Koska tavoitteena on päättää työmäärältään toteuttamiskelpoinen toimintasuunnitelma, jolla liittokokous määrittelee hyvin tiukasti rajatun määrän painopisteitä ensi vuoden toiminnalle, pyydämme, että otatte lausunnossanne kantaa siihen, mitkä alla olevista projekteista tulisi ainakin toteuttaa. Ottakaa lausunnossanne kantaa siihen, mitkä viisi projektia haluatte ensi vuonna toteutettavan. Mikäli haluatte ehdottaa uusia projekteja, sisällyttäkää myös nämä projektit priorisointiinne. 2   3   1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita 4   Ylioppilasliikkeen tavoitteita ajetaan vaalikausien aikana monien vaiheiden kautta. Vaikuttamisen sykli 5   pyörii pitkälti kulloisenkin hallitusohjelman ja siitä kumpuavan koulutuksen ja tutkimuksen 6   kehittämissuunnitelman, valtion talousarvion ja kehystalousarvion mukana. Vaikutustyötä yksittäisten 7   tavoitteiden kohdalla tehdään kuitenkin jatkuvasti ja esimerkiksi lainsäädännön vaiheet määrittävät 8   vaikuttamistyön rytmiä. 9  10   Valtakunnallisen politiikan merkittävimmäksi ohjaavaksi dokumentiksi muodostuneeseen11   hallitusohjelmaan vaikuttamista varten ylioppilasliikkeen tulee kirkastaa kärkitavoitteensa mahdollisimman12   hyvissä ajoin, jotta vaikutustyö tärkeimpien tavoitteiden eteen voidaan aloittaa mahdollisimman varhain.13  14   Seuraavia eduskuntavaaleja ja sitä seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita varten SYL aloittaa vuonna 201315   seuraavien kärkitavoitteiden edistämisen puolueiden ja muiden sidosryhmien suuntaan:16  17   1) * ks. Liite 1: Aiempia ja muita mahdollisia hallitusohjelmatavoitteita18   2)19   3)20   4)21  22   Näiden päätavoitteiden saavuttamiseksi määritellään yhdessä ylioppilaskuntien kanssa parhaat23   vaikuttamiskeinot ja aloitetaan vuoden 2015 eduskuntavaaleihin ulottuva vaikutustyö. Kärkitavoitteita24   tarkastellaan liittokokouksissa poliittisen tilanteen muuttuessa.25  26   Lisäksi SYL käy järjestelmällisesti läpi liiton muut poliittiset tavoitteet, joiden tiimoilta on tehty ja tehdään27   vaikutustyötä. Kunkin tavoitteen osalta selkiytetään se, missä poliittisen prosessin vaiheessa se on28   meneillään ja mitä tavoitteen toteutuminen vaatii seuraavaksi. Tarkastelussa kiinnitetään erityishuomiota29   meneillään olevan eduskuntakauden hallitusohjelmatavoitteisiin ja niiden toteutumiseen, tilanteeseen30   hallitusohjelman puolivälitarkastelun jälkeen sekä mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin.31   Kommentteja ylioppilaskunnilta toivotaan erityisesti päätavoitteiden määrittelemiseen. Ylioppilaskuntien toivotaan priorisoivan neljää (4) tavoitetta. Myös omia ehdotuksia tavoitteiksi on luonnollisesti suotavaa esittää. Päätavoitteista päättää kommenttien perustalta muodostetun esityksen pohjalta liittokokous.32  33   2. Yliopistosta monipuoliseksi osaajaksi
  2. 2. 34  35   SYL tukee korkeakoulutettujen oman osaamisen tunnistamista sekä työllistymistä tekemällä vaikutustyötä36   korkeakoulujen opetus- ja opiskelukulttuurin kehittämiseksi sekä tulevaisuusorientoituneen opiskelun37   tukemiseksi. Vaikutustyön suunnittelussa hyödynnetään ammattiliittojen, elinkeinoelämän sekä teemaan38   liittyvien hankkeiden tekemää työtä ja asiantuntemusta. Lisäksi SYL hankkii yhteistyökumppaneikseen sekä39   julkisen että yksityisen sektorin työyhteisöjä, joiden henkilöstön monipuolinen osaaminen tehdään40   opiskelijoille näkyväksi ja kuvataan visuaalisesti kiinnostavasti.41   Monet yleiset valmiudet, kuten vuorovaikutus- ja ajanhallintataidot, ongelmanratkaisukyvyt sekä omista42   voimavaroista huolehtimisen menetelmät, tukevat valmistunutta työelämään siirryttäessä ja työelämässä.43   Korkeakoulujen opetus- ja opiskelumenetelmiä sekä harjoitteluja ja uraohjausta kehittämällä opiskelijat44   voivat opiskeluaikanaan oppia monipuolisesti työelämässä tarvittavia yleisiä taitoja sekä saada realistisen45   kuvan työmarkkinoista, omasta osaamisestaan sekä osaamisensa soveltamisesta työssä. Kehitystyön46   seurauksena korkeakoulutetun siirtymä valmistumisen jälkeen työelämään käy mahdollisimman sujuvasti47   eikä työmarkkinoista syrjäytymistä pääse tapahtumaan.48   3. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistuksen suunnittelu49   SYL laatii oman perusturvavisionsa ja pitkän tähtäimen näkemyksensä opiskelijan toimeentulon50   kehittämisestä osana sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuutta. SYL kartoittaa laajasti opiskelijoiden51   toimeentuloon liittyviä epäkohtia ja ongelmia tukien yhteensovittamisen ja riittävyyden näkökulmasta.52   Tarkastelussa otetaan huomioon myös opiskelijoiden työssäkäyntiin liittyvä problematiikka. SYL tutustuu53   eri puolueiden ja järjestöjen tavoitteisiin ja ehdotuksiin sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseksi.54  55   Tavoitteena on luoda yhdessä ylioppilaskuntien kanssa ylioppilasliikkeen oma näkemys siitä, kuinka56   kansalaisten perustoimeentulo tulisi turvata Suomessa. Malli painottuu opiskelijanäkökulmaan, mutta ei57   rajoitu pelkästään siihen. Mallista aiheutuvat kustannukset valtiontaloudelle lasketaan tarkasti.58   4. Yliopisto 203059   Vuonna 2013 ylioppilasliike luo visionsa suomalaisesta ideaaliyliopistosta. Vision tarkoituksena on vastata60   kysymykseen siitä, minkälainen 2030-luvun yliopiston tulisi ylioppilasliikkeen mielestä olla. Minkälaista on61   innostava opiskelu? Miten sivistys ja työelämätaidot kohtaavat osaamistavoitteissa? Miten rakentuu62   unelmien kurssi? Kuinka verkko-opiskelu kehittyy? Mikä on tiedon ja osaamisen rooli tulevaisuuden63   yhteiskunnassa? Entä opiskelijan ja opiskelijuuden rooli tulevaisuuden yliopistossa? Näiden ja muiden64   kysymysten ratkaisemisen avulla ylioppilasliike vastaa siihen, että suomalaisen korkeakoulujärjestelmän65   kehittämisestä ja koulutuspolitiikasta jää liian usein uupumaan suuren kuvan hahmotus siitä, millainen66   korkeakoulujärjestelmä vastaisi parhaiten tulevaisuuden tarpeisiin.67  68   Visiointityössä käsitellään yliopiston ja opiskelijaelämän erilaisia ulottuvuuksia. Visiotyö voi käsitellä69   luotujen ideaalien pohjalta muun muassa opiskelijavalintoja, opetusta, tutkimusta, opiskelukulttuuria,70   laadunvarmistusta sekä tutkintojen laajuutta, kuormittavuutta ja osaamistavoitteita. Ideaaliyliopistoa71   tarkastellaan myös osana koko korkeakoulujärjestelmää sekä suhteessa yhteiskunnan ja yksilöiden osaamis-72   ja sivistystarpeisiin.73  74   Visiota rakennetaan niin SYL:n keskustoimiston, ylioppilaskuntien kuin ulkoistenkin sidosryhmien kanssa.75   Valmis visio luo perustan ylioppilasliikkeen tulevalle koulutuspoliittiselle vaikutustyölle, sen pohjalta76   päivitetään tarpeen mukaan SYL:n linjapaperin koulutuspoliittisia linjauksia sekä aloitetaan vaikutustyö77   pyrkimiseksi kohti yliopistoideaalia.78  79   5. Kohti oikeudenmukaista sukupolvisopimusta
  3. 3. 80   Vuonna 2013 luodaan laaja huoltosuhteen heikkenemiseen, työelämän muutoksiin ja eläkepoliittisiin 81   kysymyksiin liittyvä näkemys sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. SYL ajaa näkemyksiään 82   nuorten syrjäytymiseen ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuteen liittyen sekä kannustaa muita 83   opiskelija- ja nuorisojärjestöjä osallistumaan keskusteluun, jotta nuoren sukupolven ääni tulisi vahvemmin 84   esille. 85   Vuoden 2013 aikana syvennetään osaamista etenkin eläkepolitiikkaan ja huoltosuhdepäätöksiin liittyvistä 86   asioista. Eläkepolitiikka ja monet työurakysymykset ovat työmarkkinajärjestöjen välillä neuvoteltavia asioita. 87   Vuoden 2013 aikana SYL käy enemmän vuoropuhelua työmarkkinajärjestöjen kanssa, vaikuttaa aktiivisesti 88   tehtäviin päätöksiin ja tuo laaja-alaisesti omia näkemyksiään esille sekä julkisuudessa että eri sidosryhmien 89   kanssa. Vuoden aikana käydään aktiivisesti keskustelua ylioppilaskuntien kanssa työura- ja 90   eläkekysymyksissä. 91   6. Uudet välineet asumisedunvalvontaan 92   Käydään läpi ja tarkastellaan kokonaisuutena SYL:n linjat opiskelija-asumisesta. Muodostetaan liitolle 93   kannat vielä avoimiin asumiseen liittyviin kysymyksiin, ja käydään läpi sekä päivitetään tarvittavissa 94   määrin jo olemassa olevia kantoja. Kannanmuodostuksessa kuullaan ylioppilaskuntia. 95   96   Selvitetään opiskelija-asumisen nykytilannetta kansallisesti, ja kerätyn tiedon ja liiton linjojen pohjalta 97   päivitetään SYL:n asumispoliittinen opas 2010-luvulle. Oppaan tarkoitus on koota 98   opiskelijajärjestötoimijoille ja opiskelija-asuntosäätiöissä ja -yhtiöissä toimiville opiskelijaedustajille 99   tarvittava tieto opiskelija-asumisen nykytilasta, toimijoista, historiasta ja asumisen tulevaisuuden trendeistä100   sekä antaa kattava kuva ylioppilasliikkeen keskeisistä kannoista asumisen kysymyksissä sekä tukea101   opiskelijoita käytännön vaikutustyössä.102  103   Vuoden 2013 lopussa SYL:n asumispoliittiset linjat niin muistioiden, linjapaperin kuin oman julkaisun osalta104   ovat valmiit, ja käyttökelpoisia tuleville vuosille.105  106   7. Kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumisen edellytykset107   kuntoon108   SYL laatii oman toimenpideohjelman helpottamaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumista109   yliopistoyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Toimenpideohjelma ammentaa ideoita SYL:n aiempien110   kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita koskevien suositusten sekä tutkimustiedon pohjalta. Työn tavoitteena111   on nostaa korkeakouluista käytävän kansainvälistymiskeskustelun rinnalle laajempi keskustelu suomalaisen112   yhteiskunnan kansainvälistymisestä ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden roolista tässä kehityksessä.113   Lisäksi tavoitteena on kartoittaa toimenpiteitä, joita vaaditaan niin yliopistoyhteisöltä, elinkeinoelämältä,114   kunnilta kuin valtiovallaltakin integraation edistämiseksi.115  116   Toimenpideohjelma kattaa laajan kirjon integraatioon liittyviä kysymyksiä järjestöllisesti sekä koulutus-,117   sosiaali- ja maahanmuuttopolitiikan saralla. Parannusehdotuksia etsitään muun muassa oleskelulupa- ja118   maahanmuuttokäytäntöihin, yliopistojen palveluihin ja viestintään, asumiseen ja asumispalveluihin,119   opiskelijaetuihin, opiskelijajärjestöjen saavutettavuuteen ja verkostoitumisen mahdollisuuksiin,120   työllistymiseen ja kansainvälisten osaamisen arvostuksen kohottamiseen.121  122   Toimenpideohjelman pohjalta SYL ja ylioppilaskunnat ryhtyvät vaikutustyöhön kansainvälisten123   opiskelijoiden Suomeen kotiutumisen voimakkaaksi edistämiseksi niin kansallisesti kuin124   yliopistopaikkakunnillakin.125   8. Ylioppilasliikkeen edunvalvontafoorumit
  4. 4. 126   SYL suunnittelee ja toteuttaa keskustelu- ja koulutuskokonaisuuden, joka käsittelee edunvalvonnallisia127   kysymyksiä kansallisen ja kansainvälisen koulutuspolitiikan, sosiaalipolitiikan ja työelämäkysymysten128   saralla. Kiinnostuneet ylioppilaskunnat – mukaan lukien hallinnon opiskelijaedustajat, eri valiokunnat ja129   jaokset sekä järjestöt – voivat tilata foorumin omalle paikkakunnalleen. Tilaisuudet järjestetään osallistavana,130   ja niiden on tarkoitus mahdollistaa myös paikallisten toimintatapojen pohtiminen ja kehittäminen.131  132   Tarkka aihe voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan. Teemoja voivat olla esimerkiksi hallinnon133   opiskelijaedustus, laadunvarmistukseen osallistuminen, opintojen sujuvoittaminen, opiskelijakeskeinen134   oppiminen, rakenteellinen kehittäminen, lukukausimaksut, lukukausimaksukokeilu ja koulutusvienti, ESU:n135   toiminta ja toimielimet, Bolognan prosessi, työurien pidentäminen, opiskelijoiden oikeus työttömyysturvaan136   ja toimeentulotukeen.137  138   Tavoitteena on lisätä keskustelua ja teemojen tunnettuutta opiskelijaliikkeen toimijoiden keskuudessa,139   hyvien toimintatapojen jakaminen ja SYL:n sekä ylioppilaskuntien lähentäminen. Lisäksi pyrkimyksenä on140   innostaa uusia toimijoita erilaisten edunvalvonnallisten kysymysten pariin ja kannustaa toimimaan141   ylioppilasliikkeen pyrkimysten edistämiseksi niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.142  
  5. 5. 142  143   Liite 1: Aiempia ja muita mahdollisia hallitusohjelmatavoitteita144   Alla on listattu SYL:n aiempia hallitusohjelmatavoitteita, joita kannattaa käyttää apuna valmistellessanne145   lausunto toimintasuunnitelmaprojektin 1 osalta.146  147   Muutamia uusia muotoiluja148   • Toteutetaan korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian mukainen kuusivuotinen liikkuvuuden149   rahoitusohjelma (ohjelman kokonaiskustannus 30 milj. euroa).150   • Nostetaan opiskelija-asuntokohteiden investointiavustusprosentti 15:een.151   • Opiskelijahuollon riittävät resurssit turvataan kaikilla koulutusasteilla.152   • Kehitysyhteistyömäärärahoja ei käytetä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden153   koulutuksen kustannuksiin Suomessa.154   • YTHS:n palveluiden ammattikorkeakouluopiskelijoille laajentamisen pilotti arvioidaan tarkasti.155   Pilotoinnin onnistuessa YTHS:n palvelut laajennetaan koskemaan myös156   ammattikorkeakouluopiskelijoita. Laajennuksen jälkeen kaikilta käyttäjiltä kerätään157   automaattinen terveydenhoitomaksu.158   • Kaikkien koulutusasteiden saavutettavuutta parannetaan. Erityistoimia kohdennetaan159   koulutuksen sukupuolittuneen segregaation ja koulutuksen periytyvyyden vähentämiseen.160   • Eläkepoliittiset ratkaisut tehdään oikeudenmukaisesti ja ripeästi. Päätösten tulee koskea kaikkia161   työelämässä olevia ikäpolvia ja esimerkiksi eläkemaksuja tulee nostaa mahdollisimman pian.162   2011–2015163   • Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat164   hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet165   laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.166   • Opintotuki sidotaan kansaneläkeindeksiin (ei ole vielä tapahtunut).167   • Opintorahaan tehdään 145 euron huoltajakorotus alkaen kaikille opiskelijoille, joilla on alaikäisiä168   lapsia huollettavanaan (yhden vaalikauden aikana n. 77 milj. €).169   • Korkeakoulujen rahoitusmallissa laadullisten kriteerien painoarvoa lisätään entisestään.170   • Tutkintojen välinen liikkuminen turvataan.171   • Tutkintojen välisen liikkumisen turvaamiseksi kehitetään kandidaatin tutkintoja laaja-172   alaisemmiksi.173   • Opintojenohjauksessa ja opetuksessa huomioidaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden174   erilaiset tarpeet.175   • Kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7 prosentin tavoite saavutetaan vuoteen X mennessä176   vuosittaisilla määrärahakorotuksilla.177   • Jokaiseen korkeakoulututkintoon sisällytetään tutkintokohtainen kansainvälistymisjakso, jonka178   voi suorittaa vaihto- tai työjaksona tai kotikansainvälistymisen opintokokonaisuutena.179   • Toiselta asteelta korkea-asteelle siirtymistä nopeutetaan valintajärjestelmien uudistamisella ja180   opinto-ohjauksen resurssien lisäämisellä181   • YTHS:n palveluiden ammattikorkeakouluopiskelijoille laajentamisen pilotti arvioidaan tarkasti.182   Pilotoinnin onnistuessa YTHS:n palvelut laajennetaan koskemaan myös183   ammattikorkeakouluopiskelijoita.184   • Luodaan järjestelmä vanhemmuuden suorien ja epäsuorien kustannusten jakamiseksi tasan185   kaikkien työantajien kesken.186   • Vanhempainvapaajärjestelmä uudistetaan kolmeksi kuuden kuukauden jaksoksi, joista187   kummallekin vanhemmalle kuuluu yksi ja kolmas on jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla.188   • Hallituskauden alussa luodaan toimenpideohjelma nuorten työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi189   ja nuorten työkyvyttömyys-eläkeläisten kuntoutumisen edistämiseksi.190   • Huoltosuhteen heikkenemisen kustannukset jaetaan tasapuolisesti erikokoisten ikäluokkien191   kesken.192   2007–2011193   • Suomeen perustetaan koulutusneuvosto, jossa ovat edustettuina valtiovalta, toisen asteen194   oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot, opiskelijajärjestöt ja työmarkkinajärjestöt.
  6. 6. 195   • Yliopiston sisäänottomääriä lasketaan vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän tarpeita196   huomioiden ikäluokkien pienentyminen, vapautuvat voimavarat kohdennetaan uudestaan197   opettaja-opiskelija-suhteen parantamiseksi.198   • Koulutusverkostoa uudistetaan ja vapautuvat resurssit käytetään koulutuksen vahvistamiseen199   • Tutkintoon johtava korkeakouluopetus säilyy kaikille maksuttomana ja yliopisto- ja200   ammattikorkeakoululaitos julkisen koulutusjärjestelmän osana.201   • Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kulttuuri- ja kieliopintojen resursseja lisätään.202   • Hallitus selvittää ulkomaalaisten opiskelijoiden sosiaalista asemaa Suomessa ja esittää keinot203   parantaa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.204   • Hallituskauden aikana tarkistetaan opintorahan taso vastaamaan kohonneita elinkustannuksia.205   Opintotuen kaikkien elementtien on seurattavat kustannuskehitystä.206   • Opiskelijoiden mahdollisuutta vanhemmuuteen parannetaan kehittämällä207   toimeentulojärjestelmää opiskelijoiden vanhemmuutta tukevaksi.208   • Opiskelun työn ja perheen yhteensovittamista helpotetaan.209   • Yliopistojen tulosohjauksessa esteettömyys sekä opiskelijoiden ja yliopistojen henkilökunnan210   hyvinvointi nostetaan entistä merkitsevämpään asemaan.211   • Opintojen ohjauksen resursseja lisätään koulutuksen kaikilla asteilla.212   • Huoltosuhteen heikkenemisen kustannukset jaetaan tasapuolisesti erikokoisten ikäluokkien213   kesken.214   • Huoltosuhdetta parannetaan houkuttelemalla ulkomaista työvoimaa ja mahdollistamalla sen215   hyvä integraatio yhteiskuntaan.216   • Hallituskaudella sopeutetaan lainsäädäntö ja työelämän käytännöt vastaamaan työelämän217   muutoksia.218   • Sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla edistetään ja vanhemmuuden kustannukset jaetaan219   tasan.220   • Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parannetaan kehittämällä kieliopintoja ja221   tutkintojen tunnustamista sekä tarjoamalla lisäkoulutusta.222   • Suomen kehitysyhteistyömäärärahat nostetaan YK:n suosittelemalle tasolle.

×